MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012. Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage"

Transkript

1 MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012 Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage

2 Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen i Noreg

3 Forskrift til Opplæringslova 3 om: ELEVVURDERING Frå 1.klasse til ut vidaregåande skule

4 Elevvurdering Alle elevar har rett til vurdering i alle fag i orden og åtferd To slag vurdering ulikt føremål: Undervegsvurdering Sluttvurdering

5 Sluttvurdering Føremål: Gje informasjon om kva kompetanse eleven har ved avslutning av opplæringa i faget Heimkunnskap 9.kl / andre fag 10.kl Breitt vurderingsgrunnlag / samla kompetansemål Skal vera kjent med grunnlaget for vurderinga

6 Grunnlaget for vurdering i fag Samla kompetansemål i Kunnskapsløftet (læreplanen) Ikkje: Føresetnadene til kvar elev Samanlikning med andre elevar Fråver Orden /åtferd Kroppsøving både mål og elevens føresetnader

7 Grunnlaget for vurdering i fag Læraren skal: Skaffa tilstrekkeleg grunnlag for å vurdera kva kompetanse eleven har Snakka med elevane om kva som er måla for opplæringa Samtala med elevane kor dei er i høve til måla Samtala med elevane om korleis dei kan auka kompetansen sin i høve til måla

8 Grunnlag for vurdering i fag Eleven skal: Møta til og delta aktivt i opplæringa slik at læraren får grunnlag til å vurdera eleven sin kompetanse Stort fråver eller manglande deltaking i planlagde vurderingssituasjonar kan føra til at det ikkje er grunnlag for halvårsvurdering (karakterer jul/sommar) eller sluttvurdering

9 Måloppnåing Høg måloppnåing Karakterar 5 og 6 Middels måloppnåing Karakterar 3 og 4 Låg måloppnåing Karakterar 1 og 2

10 Vurdering i orden og åtferd Føremål: Bidra i sosialiseringsprosessen til eleven Skapa eit godt psyko-sosialt miljø Gje informasjon om eleven sin orden og åtferd

11 Grunnlag for vurdering i orden og åtferd Om eleven følgjer Ordensreglane på skulen Skal haldast åtskilt frå vurdering i fag

12 Grunnlag for vurdering i orden Møter førebudd til opplæringa Gode arbeidsvanar og god arbeidsinnsats m.a.: Er punktleg Følgjer opp arbeid som skal gjerast Har med nødvendig læremiddel og utstyr

13 Grunnlag for vurdering i åtferd Korleis eleven oppfører seg mot medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa M.a. at eleven viser omsyn og respekt for andre Karakterar for orden og åtferd: God Nokså god Lite god

14 Varsling til heimen Skriftleg varsel til føresette dersom det er tvil om ein har grunnlag for vurdering i eit eller fleire fag Skriftleg varsel dersom det er fare for at eleven får nedsett karakter i orden/åtferd Varsla slik at eleven har høve til å skaffa grunnlag for vurdering i fag og/eller betra orden/åtferda

15 Fråver Fråver skal førast på vitnemålet Timar og dagar Frå klasse Alt heiter fråver: Ikkje: gyldig og ikkje gyldig fråver

16 Fråver Kan krevja at inntil 10 dagar ikkje vert ført på vitnemålet kvart år: Dokumentert sjukdom legeerklæring frå og med 4. fråversdag Innvilga permisjon frå lærar/rektor/skulesjef Eleven/føresette har dokumentasjonsplikta Kan be om vedlegg til vintemålet

17 Fråver skjema på heimesida

18 Fråver skjema på heimesida Frist for innlevering er

19 Frå aktivitetsplanen i vår: : Periodevurderinga vert levert ut veke 12 og 13: foreldresamtalar veke 14: Påskeferie veke 15: Prøvemunnleg

20 Frå aktivitetsplanen i vår: veke 16: tysd : Standpunktprøve engelsk torsd : Standpunktprøve norsk I fred : Standpunktprøve norsk II veke 17: fred : Standpunktprøve matematikk

21 Eksamen Skriftleg eksamen: Tysd. 15. mai: melding om trekkfag Onsd. 16. mai: obligatorisk førbuingsdag matematikk Månd. 21. mai: eksamen matematikk Tysd. 22. mai: obligatorisk førebuingsdag norsk Onsd. 23. mai: eksamen norsk h.mål Torsd. 24. mai: eksamen i norsk s.mål

22 Eksamen Onsd. 30. mai: obl, førbuingsdag engelsk Torsd. 31. mai: eksamen engelsk Me har bede om trekking av ein klasse aleine og to og to i lag, så det vert eksamen i alle fag. Elevane får førebuingsmateriell til eksamen i norsk og engelsk.

23 Eksamen Tilleggsmatriell til eksamen:

24 REGLAR FOR ELEVAR VED SKRIFTLEG EKSAMEN - KVAM UNGDOMSSKULE VÅREN 2011: Kvar elev set seg straks på plass. Eleven må ikkje forlate denne plassen utan lov. Elevane får 5 klokketimar til å utarbeide svara. Elevar kan få 15 minutt i tillegg for å levere prøvesvara. Elevane får utlevert alt kladdepapir som har skulen sitt stempel. Det må vere heilt stille og roleg i romma når det blir arbeidd med oppgåvene. Alle spørsmål skal gå til ein inspektør (vakt). Når ein elev er ferdig med arbeidet og ønskjer å levere svaret, gir han eller ho teikn til ein inspektør, som kontrollerer papira. Eleven blir sitjande på plassen sin til han eller ho får lov til å gå.

25 REGLAR FOR ELEVAR VED SKRIFTLEG EKSAMEN - KVAM UNGDOMSSKULE VÅREN 2011: Ved digital eksamen (som me skal ha i engelsk), må elev og inspektør vere veldig nøye med at fullstendig utgåve av svaret vert lasta opp/levert. Ikkje slett eksamenssvaret etter levering, men samle dei opp på ein minnepenn. Eleven nyttar kandidatnr. som namn på fila med eksamenssvaret. Alle kladdeark må leverast inn, og vil ikkje bli utleverte før prøva er slutt. Kladdeark skal normalt ikkje følgje med eit prøvesvar. Men dersom rimeleg grunn har hindra eller forseinka arbeidet til ein elev, kan kladden leggjast ved. I slike tilfelle vil sensorane kunne sjå bort frå at ein del av svaret ligg føre på kladd. Dersom ein elev ikkje kan møte til eksamen på grunn av sjukdom, må skolen få melding så snart som mogleg. Gyldig fråvær krev legeattest. Alle hjelpemiddel er tillatne med unntak av hjelpemiddel som gjer det mogleg med kommunikasjon td. mobiltelefon og kommunikasjon via internett. For norsk og engelsk er ikkje oversettingsprogram tillatne. Under delprøve 1 i matematikk er ingen hjelpemiddel tillate. Er det tvil om eit hjelpemiddel er tillate eller ikkje, avgjer rektor dette. Enkeltelevar kan ha rett til tilpasningar ved gjennomføring av eksamen (td. ekstra tid, oppg. innlesne på CD). Skulen gjer avtale med dei det gjeld i forkant av eksamenen.

26 Eksamen Skuletur i veke 23 Munnleg eksamen Månd. 11. juni: melding om fag og utlevering av oppg. presentasjon og samtaledel, spørring av andre kompetansemål i samtaledel Onsd. 13. juni: munnleg eksamen Avslutningsfest onsd. 20. juni

27 Munnleg eksamen = lokal gitt eksamen

28 Rammer for lokalt gitt eksamen i Hardanger/Voss kompetanseregion Regionen skal nytta eksamensform med følgjande rammer: Eleven får melding om trekkfaget 48 timar før eksamen Skulen ved rektor avgjer kor lang førebuingstid eleven får på den utdelte oppgåva. Førebuingsdelen kan vera på inntil 2 dagar jf. FtO 3-29, 3.ledd. Rektor avgjer kva eksamensmodell elevane skal opp i (enkeltvis eller par). Elevane og lærarane bør vera med på å avgjera kva prøveform som skal nyttast. Elevane har rett på, men ikkje plikt til, rettleiing frå faglærar under førebuinga

29 Informasjon til elevar og lærarar Elevar og lærarar bør tidleg, og seinast ved oppstart i 10. klasse, gjerast merksame på rammer for lokalt gitt eksamen. Det er eit krav at det i løpet av 10. klasse vert arrangert minst ein prøvesituasjon for elevane som liknar ein lokalt gitt eksamen i gjennomføring. Dette inneber fylgjande: Elevane er kjende med rammer og reglar for eksamen. Elevane har erfaring med aktuelle tema /område. Elevane har erfaring med korleis rettleiing vert gitt. Elevar som går opp i par, må ha fått trening i å fordela oppgåver og arbeida saman om å løysa dei. Elevane har fått informasjon om krav som vert stilte, og kva for kriterium dei vert vurderte etter. Det er kompetansen på eksamen som skal vurderast. Jfr. Fagrapport og lokal instruks. Elevane og dei føresette har fått informasjon om reglar for klagerett i høve lokalt gitt eksamen.

30 Klagerett Det kan berre klagast på formelle feil som kan ha innverknad på karakteren. Jfr FtO Ved klage hentar rektor inn fråsegn frå ekstern sensor og eksaminator/ faglærar. Desse fråsegnene sender rektor saman med si fråsegn til fylkesmannen. Kopi av fråsegnene skal sendast til klagaren. Om klagaren får medhald, skal karakteren annullerast, og klagaren har rett til å gå opp til ny eksamen. Dersom klagaren vel å gå opp til ny eksamen, skal prøvesvaret vurderast av ny sensor. Gjeld klagen trekkfag, skal det trekkjast fag på ny. Eleven skal få melding om faget på same måte som ved ordinær prøve.

31 Fagrapport Saman med elevane utarbeider faglærar ein fagrapport som presiserer korleis elevgruppa har arbeidt for å nå kompetansemåla i læreplanen for faget. Ein viser til mal for fagrapport bak i instruksen. Fagrapporten skal innehalda opplysningar om kompetansemål, tema, arbeidsmåtar, vurderings- kriterium/læringsmål og referansar til læremiddel.

32 Oppgåver Faglæraren har ansvar for å utarbeida oppgåvene til lokalt gitt eksamen. Oppgåvene må stå i forhold til den førebuingstida og dei hjelpemidla elevane har til rådvelde.

33 Utstyr og hjelpemiddel I førebuingstida må elevane få tilgang til dei hjelpemidla skuleeigar har tillate slik at dei får høve til å skaffa seg nødvendig informasjon. Hjelpemidla må vera formålstenlege og relevante for eksamen. Skulen må ha ein plan for tilrettelegging for elevane i førebuingstida.

34 Eleven sine moglegheiter, rettar og plikter Dersom skulen har opna for at elevane kan gå opp i par, skal eleven skal ha innverknad på korleis para vert sette saman, men det er skulen som til slutt avgjer kva elevar som utgjer eit par. Para skal etablerast i god tid før eksamensperioden, og seinast så snart som mogeleg etter at trekkfaget er kjent for elevane. Elevane har rett til å velja å gå opp til eksamen individuelt. Dersom ein elev vel å gå ut av eit oppsett par for å gå opp individuelt, må denne avgjersla takast seinast når trekkfaget vert kunngjort. Dersom ein av elevane i eit par vert sjuk, må den andre eleven vera førebudd på å gå opp individuelt. Elevane skal i heile førebuingsperioden ha tilgang på hjelpemiddel skuleeigar har bestemt kan nyttast.

35 Rettleiing Elevane har krav på rettleiing i førebuingsfasen. Rektor må sjå til at faglærar i rimeleg grad er tilgjengeleg for elevane. Skulane kan setja opp ein rulleringsplan for når dei ulike elevgruppene/elevane kan få rettleiing. Rettleiinga har fleire formål: Å presisera prosedyrar for eksamensgjennomføringa Å klargjera oppgåva for elevane Å klargjera vurderingskriteria for elevane Å bidra til like mogelegheiter for alle elevane i gruppa Å bidra til godt samarbeid og gode relasjonar i elevgruppa Rettleiinga må ikkje: Gje elevane instruksjonar om ein bestemt løysingsmåte eller etablera avtalar om korleis elevane skal svara på spørsmål.

36 Tidsramme Det vert sett av inntil 30 min. pr. elev til gjennomføring av lokalt gitt eksamen. Ved eksamen med 48 timar førebuingstid vert eksamenstida, presentasjon og utdjupingssamtale delt i høve 10 min framføring/presentasjon( 30%) og 20 min utdjupingssamtale ( 70%). Faglærar sensor må her bruka fornuft. Elevane vert gjort merksame på tida, til dømes når det står igjen 2 minutt av presentasjonstida. Slik varsling vert avtalt mellom ekstern sensor og faglærar, og elevane vert minna om det ved eksamensstart.

37 Vurdering og karaktersetjing Elevane skal vurderast individuelt, same kva eksamensmodell som blir vald. FtO 3-3 og 3-4, gir retningslinjer for fastsetjinga av karakter. Det bør nyttast vurderingskriterium utarbeidde av skulen. Vurderingskriteria må vera forankra i læreplanen for faget. Grunnlaget for vurderinga er kompetansemåla i faget. Elevane skal vera kjende med måla for opplæringa og kva som vert vektlagt i vurderinga.

38 Klage på standpunktkarakterar ved klage på standpunktkarakter i fag: ved spørsmål om klage, tilbyr me eit møte (grunngjeving for karakteren og prosedyrer ved klage og grunn for klage) foreldra eller elev (15 år) sender skr. klage til skulen skulen handsamar klagen og sender denne vidare til Fylkesmannen i Hdl

39 Klage på standpunktkarakterar dersom FM imøtekjem klagen, får skulen melding om å gjera ny vurdering skulen gjer nytt vedtak, endrar eller endrar ikkje karakteren eller FM imøtekjem ikkje klagen, og karakteren vert ståande

40 Klage på standpunktkarakterar ved klage på orden og årferdskarakter: om lag som prosedyren for klage på standpunktkarakter i fag men FM set ny karakter om klagen vert imøtekomen

41 Klage Kan klaga på at skulen avviser klagebehandling (td. dersom klagen kjem for seint). Kan klaga på vedtak om ikkje å setja karakter i fag (når skulen meiner det ikkje er grunnlag for å setja standpunktkarakter).

42

43 Klage på eksamenskarakterar klage på karakter til skriftleg eksamen: eksamenssvaret vert sendt ei klagenemnd for ny vurdering kan få samme, gå opp eller gå ned i karakter gjennomgå helst eksamenssvaret med faglærar før klage vert sendt klage på karakter til munnleg eksamen: kan berre klagast på formelle feil fylkesmannen avgjer karakter frå munnleg eks. vert annulert og eleven får tilbod om å gå opp til ny eksamen må trekkja fag på nytt

44 Munnleg eksamen Døme på formelle feil: For sein beskjed om trekkfag At du blir prøvd i mål som ikkje er relevante for temaet du vert høyrd i Trakasserande framferd frå sensor eller eksaminator At faglærer ikkje har levert fagrapport til sensor i tide Sensor som sovnar eller openbert ikkje følgjer med Sensor som er inhabil (f.eks. nær slekt) At sensor i si grunngjeving trekkjer fram ikkje relevante vurderingskriterium (som innsats, haldning etc.) Eksamensoppgåver som ikkje er innanfor måla i læreplanen (sensor må kontrollera dette) Eleven blir bedt om å leggja bort notata Mobiltelefon som ikkje er slått av. Sensor tek imot eller sender tekstmelding. Avbrot og forstyrringar under eksamen (støy utanfrå/brannbilar, lærar kjem inn og seier: Eg skal bruka dette rommet )

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene blei utarbeidde skoleåret 07/08. Dei er no reviderte,

Detaljer

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Vedlegg 1: Eksempel på eksamensinstruks for privatister fra Hordaland fylkeskommune Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Det er viktig at du gjer deg kjent med denne informasjonen. Oppmøte Seinast 30

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule.

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. A) Fitjar vidaregåande skule har eit informasjonssystem. Ein del av dette

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Forskrifta er fastsett med heimel i opplæringslova av 17.07.1998, 3-7, forskrift til Opplæringslova

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 6 E. Vurdering... 7 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 8 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2. Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2. Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2 Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Kvalitetsplan

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer