Virksomhetsstyring. Dekanskolen UHR 3. desember 2013 Seunn Smith-Tønnessen, UiA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsstyring. Dekanskolen UHR 3. desember 2013 Seunn Smith-Tønnessen, UiA"

Transkript

1 Virksomhetsstyring Dekanskolen UHR 3. desember 2013 Seunn Smith-Tønnessen, UiA

2 Innhold Strategisk ledelse med mål- og resultatstyring som styringsprinsipp Budsjettet som styringsredskap muligheter og begrensninger Praktisk regnskapsforståelse UHRs dekanskole 3. desember

3 Mål for økten Strategi Tiltak/ handling Budsjett V E R K T Ø Y RESULTATER UHRs dekanskole 3. desember

4 Hvilke verktøy trenger vi for å gjennomføre mer? UHRs dekanskole 3. desember

5 Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene Rapportering av resultater knyttes i den grad mål er utformet, sjelden til målene for virksomheten. Måloppnåelsen blir dermed vanskelig å vurdere. Svakhetene i styringssystemene varierer i liten grad mellom universiteter og fakulteter. Uformell styring gjennom kultur, tradisjon og dialog er framtredende. Uformell styring vil imidlertid være personavhengig og lite egnet til langsiktig, helhetlig styring. Det stilles spørsmål ved om svakhetene i universitetenes interne styringssystemer bidrar til å svekke en effektiv overordnet styring. De pågående reformene synes foreløpig ikke å ha hatt vesentlig innvirkning på problemstillingene denne undersøkelsen berører. (s.3) UHRs dekanskole 3. desember

6 Strategisk ledelse med mål- og resultatstyring som styringsprinsipp

7 Innhold KDs styring. Prinsipper for mål- og resultatstyring (MRS) Institusjonenes strategistyring og interne MRS Resultatbasert ledelse UHRs dekanskole 3. desember

8 KDs styringsdokumenter Langtidsplan hva blir det? St.prop nr 1 overordnede mål overordnede tall Foreløpig tildelingsbrev: Orientering til u&h Mål og styringsparametre Finansiering og budsjettforslag alle detaljer og endringer OBS ny regjering Tildelingsbrev etter stortingsvedtak inneholder detaljerte føringer samt fullmakter detaljer på mål og oppfølgingspunkter/rapporteringspunkter UHRs dekanskole 3. desember

9 Institusjonens tilsvar til KD Budsjett 2015 levert 1. november 2013 Rapport 2013 og Plan 2014 leveres 15. mars 2014 KD utarbeider tilstandsrapport Dialog: Etatstyringsmøte i perioden mars-juni Mellom KD og styret Strategisk perspektiv UHRs dekanskole 3. desember

10 Styring internt i u&h KD har gitt mål og resultatkrav økonomiske rammer (noen enkeltføringer) fullmakter Institusjonen /fakultetet/evt instituttet må koble sammen intern strategi og planer budsjettfordeling kvalitetssikringssystemet UHRs dekanskole 3. desember

11 Bevilgning Aktivitetsplaner Regnskap UHRs dekanskole 3. desember

12 UHRs dekanskole 3. desember

13 Styring i UHsektoren Finansiering Formål/visjon Reglementer og føringer U&H skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov U&H skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet Strategi U&H skal væretydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskapning U&H skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle Fastsettes av KD Fastsettes av institusjonene UHRs dekanskole 3. desember

14 KDs målstyringsmodell Sektormål Styringsparametre Særskilte prioriteringer endres årlig Rapporteringskrav statistikk relativt fast Risikovurderinger skal være en del av styringssystemet UHRs dekanskole 3. desember

15 KDs system fra 2014 (pr oktober 2013) Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Kvantitativ styringsparameter: Gjennomføring på normert tid Kvantitativ styringsparameter: Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere Kvalitativ styringsparameter: Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene. Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. Kvalitativ styringsparameter: Resultatoppnåelse på forskning i forhold til institusjonens egenart Kvalitativ styringsparameter: Samspill mellom forskning og utdanning Kvalitativ styringsparameter: Forskningsinnsats i MNT-fag og profesjonsfag Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskaping Kvantitativ styringsparameter: Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR Kvalitativ styringsparameter: Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv Kvalitativ styringsparameter: Fleksibel utdanning UHRs dekanskole 3. desember

16 .. KDs system Sektormål 4: Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. Kvalitativ styringsparameter: Langsiktig økonomisk planlegging Kvalitativ styringsparameter: Robuste fagmiljøer Kvantitativ styringsparameter: Andel kvinner i dosent- og professorstillinger Kvantitativ styringsparameter: Andel midlertidig ansatte Innenfor disse sektormålene legger regjeringen (Stoltenberg) i 2014 særskilt vekt på at sektoren prioriterer: Økt kapasitet i og kvalitet høyere utdanning, særlig i MNT-utdanning og profesjonsutdanning Økt forskingsinnsats i MNT-fag og profesjonsfag Økt samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon UHRs dekanskole 3. desember

17 Hva er virksomhetsstyring på UiA? Prinsipp: Mål- og resultatstyring Strategiske planer Operasjonalisering av disse Nødvendige verktøy for å kunne lede Kjente og forutsigbare prosesser Og hva bør det ikke være? Papirøvelser for hyller og skuffer Noe KD har bestemt (men det og ) Noe direktøren eller øk direktøren har bestemt UHRs dekanskole 3. desember

18 Fra strategi til resultater Strategiske mål: Universitetet i Agder skal ha attraktive og anerkjente studier og læringsmiljøer ha anerkjente forskningsmiljøer ved alle fakultetene i samarbeid med samfunn og arbeidsliv være en aktiv samfunnsaktør UHRs dekanskole 3. desember

19 UHRs dekanskole 3. desember

20 UHRs dekanskole 3. desember

21 Eksempel plandokument I 2015 er det et mål at en økende andel av studiesøkerne i Norge har UiA som førstevalg. de store utdanningsprogrammene ved UiA har god søking og gode tilbakemeldinger i nasjonale evalueringer. UiA har minst tre fagmiljøer som er godt kvalifisert for søknader om status innenfor NOKUTs ordninger med sentre for fremragende utdanning. alle de yrkesrettede studieprogrammene skal ha partnerskap med relevant arbeidsliv og ha samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner. det skrives masteroppgaver knyttet til forskningsprosjekter ved alle fakultetene. Forslag til tiltak 2014 Fak. oppfølging Budsjett Det aller viktigste! Status/resultat UHRs dekanskole 3. desember

22 Risikovurdering hvor kan det gå galt? Risikokart UiA 2013 S a n s y n l i g h e t Svært stor Stor Moderat Liten Meget liten U4 E1 O1 U3 F4 E4a) O3 U1 b) F1 E3 E2 U1 a) O2 O4 U2 E4b) F2 F3 Risiko: Kritisk Høy Moderat Lav Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig Konsekvens UHRs dekanskole 3. desember

23 Overordnet: O1 O2 O3 O4 Forankring av strategiplanen og tiltaksplanene hos ledelse og ansatte Ledelse på alle nivå Evne til faglige prioriteringer Utvikling av et godt arbeidsmiljø Sektormål 1: U1 U2 U3 U4 Studieporteføljen a) Tilpasning til samfunnets behov b) Tilgang på fagpersonell til å gi ønsket portefølje Rekruttering av studenter Gjennomføring Internasjonalisering Sektormål 2 og 3 F1 F2 F3 F4 Rekruttering av ansatte med høy vitenskapelig kompetanse Ekstern finansiering Forskningsetikk Prioritering av samfunnskontakt/formidling Sektormål 4: E1 E2 E3 E4 Tilstrekkelig fokus på likestilling Investering av tid og ressurser i effektiviseringstiltak Utnytting av IKT Infrastruktur a)kapasitet bygg b) Tilgjengelighet/nedetid IT-systemer UHRs dekanskole 3. desember

24 Overordnet Fak/ intern prosess UiA (styret) Prosess for virksomhetsstyring Jan Feb Mar Apr Mai Jun Sept Okt Nov Des Rapport VP (inkl økonomi) -1 Plan KD/VP fak og avd Ledelsens dialogmøter med fakultetene Aktivitetsoppnåelse - 1 Nye studier +1 Status VP (inkl Forskningsm. -1 økonomi) Utdanningsm. -1 Revidert budsjett Bud. uttelling KD +1 LES (ledermøte) for UiA diskusjon om mål og overordnede tiltak +1 Mål og overordnede tiltak +1 møte dir/dek (analyse/åpen diskusjon) Dir/dek diskusjon tiltak +1 (konkrete forslag) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Sept Okt Status VP (inkl økonomi) Studieportefølje/ opptak +1 Kriterievedtak budsjett +1 Statsbudsjett +1 Ferdigstilling tiltak +1 dek/dir VP +1 Budsjett +1 Nov Des Fak. rapp. VP (inkl økonomi) -1 VP +0 Budsjett +0 Nye/nedlegging studier +1 Fak. rapp. forskning -1 Fak. rapp. utdanning -1 Statusrapport VP (inkl økonomi) +0 Statusrapport VP (inkl økonomi) +0 Nye/nedlegging studier +2 Tildelingsbrev +1 Interne prosesser på enheten om VP og budsjett +1 UHRs dekanskole 3. desember

25 Årshjul fakultetsledergruppe: EKSEMPEL ARBEIDSPLAN MRS, økonomi/budsjett og KSS Desember: Arbeid/sluttføring budsjett og årsplan n+1 Risikovurderinger 1.1. Januar: Årsplan og Budsjett vedtatt i fakultetsstyret innen Regnskapsanalyse N-1 November: Analyser ift studiumrapport. Oktober: Analyse regnskap 2. tertial Status årsplan. Konsekvenser? September: Oppstart plan og budsjettprosessen N+1 Opptakstall N+1 Okt, styret: Nov/des: Tildelingsbrev Nov: Plan og budsjett, styret Opptak N+1 inkl nye studier 15. febr: DBH-tall Mai styret: Nye studier +1 Juni styret: revidert budsjett Mai: Februar: Årsrapport N-1? (Jfr frist utd.mld/forskmld) Mars: Dialogmøte med universitetsledelsen Analyser av stud.data høst og N-1, forskning N-1. Strategigjennomgang/rullering - langtidsplan inkl rekruttering April: Vurderinger Fakultetsrapport KSS N-1 Søknadsfrist nye studier Søkertall høstsemester. Analyser/tiltak? Analyser studentdata vår: Opptak/registrering/oppmeldt eksamen Analyse regnskap 1. tertial August: Fremmøtetall. Analyser og tiltak? Gjennomgang av budsjettmodell UiA Juni : Tilbudstall opptak høst fastsettes Status årsplan. Evt revisjon UHRs dekanskole desember

26 Hvordan virksomhetsstyre? Resultatbasert ledelse RAMMEVERKET og BEGREPENE: Steg 4: Læring og forbedring Steg 1: Overordnede mål og strategi Lederforankring og dialog Steg 2: Handlingsplaner Styringsparametere Risikovurdering Steg 3: Resultatmåling og vurdering Klare mål forankret i strategien Planer med milepæler (VP, HP, TP ) Målbare styringsparametre Risikovurderinger Årshjul med målepunkter, systematikk i måling Vurdering og analyser ledermøter intern styringsdialog Korreksjoner underveis for å oppnå mål Implementering av forbedringstiltak Evt måljusteringer UHRs dekanskole 3. desember

27 Budsjettet som styringsredskap muligheter og begrensninger

28 Finansieringssystemet for UH-sektoren Moduler og kriterier Resultatbasert uttelling Studiepoeng Studentutveksling Stk.pris Publiseringspoeng Pris-/lønn justert Historisk ramme Studier Rammefinansieri ng Phd-kandidater EU-midler Relativ fordel. Stk.pris Stipendiat/Postdoc NFR-midler UHRs dekanskole 3. desember

29 Utdanningsinsentivene Antall avlagte studiepoengsenheter (SPE) Alle studieprogrammene i UH-sektoren kategoriseres. Det er 6 kostnadskategorier fra tusen per avlagt 60-SPE. Satsene er ment å skulle dekke 40 % av totale kostnader. Antall inn- og utreisende utvekslingsstudenter per utvekslingsstudent (min 3 mnd). Stykkprisbasert KD-pålagt opprettelse/nedleggelse av st.plasser finansieres ved at 40 % kommer fra Resultatuttelling, mens resterende 60 % av totalkostnaden tilføres/trekkes ut av Rammefinansieringen. UHRs dekanskole 3. desember

30 Forskningsinsentivene Doktorgradskandidater Vit. publisering EUs 7. rammeprogram NFR og reg. forskningsfond (vekt 0,3) (kr /kandidat i 2014-forslag) (vekt 0,3) (kr /publ.poeng) (vekt 0,18) (kr 1.309/pr kr) (vekt 0,22) (kr 156/1.000 kr) Relativ ramme OBS: Rammen økt med 100 mill kr i Solberg-regjeringens forslag UHRs dekanskole 3. desember

31 Budsjettering internt i u&h KD har gitt mål og resultatkrav økonomiske rammer (noen enkeltføringer) fullmakter Institusjonene må bruke budsjettet til å gjennomføre strategien Budsjettet må avspeile aktiviteten reell og ønsket KDs budsjettmodell ikke ment for direkte bruk i institusjonene (for grovmasket) men kan tilpasse intern budsjettmodell til KDs insentiver UHRs dekanskole 3. desember

32 Budsjettprinsipper/budsjettmodell Styret fastlegger budsjettprinsipper for vesentlige deler av budsjettet 1. Rammebudsjett eller detaljbudsjett 1. Fra styret gjerne rammebudsjett 2. I fakultetene/instituttene gjerne detaljbudsjett 2. Oppbygging av rammebudsjett - prinsipper basis (blackbox eller budsjetteres hvert år?) historisk? aktivitetsstyrt? resultattildelinger KDs modell egne strategiske vektlegginger strategiske elementer størrelsen på elementene/forholdsvis UHRs dekanskole 3. desember

33 prinsipper Administrasjonen utarbeider budsjett på bakgrunn av KDs føringer Styrets prinsipper Styrevedtak som skal følges opp med penger Styrets handlingsrom i tallbudsjettet ofte de strategiske satsingene Budsjettmodellen er ofte mer egnet for strategisk styring enn tallbudsjettet! Dvs at dekanene bør følge nøye med når modellen diskuteres! UHRs dekanskole 3. desember

34 1. UiAs budsjettfordelingsmodell Hovedstruktur Moduler 500 De 5 fakultetene 400 Strategisk Avdeling for lærerutdanning Universitetsbiblioteket Øvrige administrative enheter Resultat Universitetsstyret Ledelsen Budsjetteknisk enhet Basis Fakultet Fellesadmin Styret/Ledelsen Fullbudsjetterte særkostnader Enheter UHRs dekanskole 3. desember

35 1.1 Fakultetene Moduler og kriterier Normert tildeling Stk. pris Normert tildeling Strategisk Resultat 0 Fakultet Fellesadmin Styret/Ledelsen Fullbudsjetterte særkostnader Stk.pris Stk.pris Relativ fordel. Basis Relativ fordel. Normert tildeling UHRs dekanskole 3. desember

36 1.2 Fellesadministrasjonen Moduler og kriterier Fakultet Fellesadmin Styret/Ledelsen Fullbudsjetterte særkostnader Pris-/lønn justert Resultat Strategisk Styretildeling Styretildeling Basis Stk. pris Normert tildeling % av IK UHRs dekanskole 3. desember

37 Ledelsen/styret Moduler og kriterier Fakultet Fellesadmin Styret/Ledelsen Fullbudsjetterte særkostnader Pris-/lønn justert Styretildeling Styretildeling Normert tildeling Strategisk Basis % av IK UHRs dekanskole 3. desember

38 1.4 Fullbudsjetterte særkostnader Moduler og kriterier Fakultet Fellesadmin Styret/Ledelsen Fullbudsjetterte særkostnader Realbudsj. Basis UHRs dekanskole 3. desember

39 Strategisk økonomistyring Litt enkel teori Inntekter Hva vet vi om inntektsutviklingen? Inkl strategiske forutsetninger Ulike scenarier med forutsetninger Hva kan påvirkes? Hvordan? Kostnader Hva vet vi om kostnadsutviklingen? Inkl strategiske vedtak/planer Ulike scenarier med forutsetninger Hva kan påvirkes? Hvordan? Effektivisering UHRs dekanskole 3. desember

40 Kostnadsdrivere Ansatte (lønn) Studenter pg phd-kandidater Studietilbud, spesialiseringer, kurs, emner Forskning Lokaler Andre påvirkbare kostnader: Utstyr, energi, reiser Hva koster et vedtak? Helårs- og flerårsaktiviteter Betydning for inntektssiden Interne styringsmodeller som fremmer/hemmer effektiv ressursbruk? UHRs dekanskole 3. desember

41 Ansatte Alderssammensetning Hva vet vi om ledighet ellers? Strategisk planlegging ved kjente/plutselige avganger Muligheter ved samarbeid (og fusjon)? Administrasjon Bibliotek Undervisning UHRs dekanskole 3. desember

42 Studenter og Studietilbud Dyrt å ikke få gjennomstrømming Treffe break even i opptakstall Studietilbudet: Strategisk styring og kynisme Vet vi nok/noe om hva studiene koster? Balanse inntekt/kostnad Antall studenter som følger Mange kurs med lite antall er dyrt Eksamen, portprøver, andre tilbud som koster UHRs dekanskole 3. desember

43 Kort oppsummert Kunnskap er nødvendig for å drive strategisk økonomistyring Hva koster aktivitetene Tilhørende inntektsside Prioritering betyr også ned- eller bortprioritering Ostehøvel eller konkrete kutt God økonomistyring og gjennomtenkte (og forståtte) budsjettmodeller trengs UHRs dekanskole 3. desember

44 Praktisk regnskap

45 Regnskapet som styringsverktøy Regnskap er historie Derfor dårlig styringsverktøy korreksjoner kommer for sent Budsjettet er styringsverktøyet Brukes som analyseverktøy Kvaliteten på regnskapet avhenger av kvaliteten i budsjettarbeidet (på konti, formål, prosjekt, perioder ) kontering av regnskapsbilag SHIT IN = SHIT OUT UHRs dekanskole 3. desember

46 Skillet mellom eksternregnskap og internregnskap Eksternregnskapet er det offisielle regnskapet. Det skal vise universitetets totale økonomi, fordelt på inntekter/kostnader, eiendeler/gjeld/virksomhetskapital satt opp etter standard maler fra KD Internregnskapet viser netto forbruk sammenlignet med budsjett ofte fordelt på budsjettenheter (fakulteter, fellesadministrasjon ). Internregnskapet viser i hovedsak den delen som er viktig for statsoppdraget. UHRs dekanskole 3. desember

47 Oppdragsaktivitet (boa) Regnskap Et ordinært for regnskap Universitetet fra privat i firma Agder INN Eksterne inntekter UT Overskudd Overskudd Kostnader Avregning BFV - skyldig KD eller underforbruk/mindreforbruk Går til virksomhetskapital Går til gjeld i balansen note 15 Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) Bidragsaktivitet (BoA) Inntekter Tildeling fra KD + NFR og annen statlig virksomhet + Bidragsaktivitet UiAs statsoppdrag fra Stortinget Kostnader Kostnader UHRs dekanskole 3. desember

48 Internregnskap innrettes etter institusjonens behov Økonomimodellen konteringsstrengen Konto (eks: lønn, drift, investering) Ansvarssted (eks: fakultet, institutt, enhet) Formål (eks: utdanning, forskning, administrasjon) Prosjekt/tiltak (prosjekter eller øremerkede midler, kan også inndeles i undernivå for aktiviteter) Opp til institusjonen å innrette internregnskapet etter behov Kan rapportere på konti (overordnet og detalj) Rapporter etter ledelsens behov (forhåndsdefinerte maler) UiA: Rapporteringsgrupper Prosjektregnskap (forutsetter konsekvent føring av alle kostnader, også lønn, mot prosjektene) UHRs dekanskole 3. desember

49 Fullmakter Styret delegerer budsjettfullmakter til avdelinger/fakulteter - budsjettbalanseansvar Styreleder har budsjettdisponeringsmyndighet kan delegeres I FORKANT av bestillingen: Påse at anskaffelse er i samsvar med gjeldende lover og regler - regler for statlige anskaffelser - UiAs innkjøpsavtaler Påse at det er budsjettmessig dekning Påse at anskaffelsen er økonomisk forsvarlig -effektiv bruk av statens midler Den som har budsjettdisponeringsmyndighet delegerer bestillingsmyndighet (på prosjekt, konti, kronebeløp ) UHRs dekanskole 3. desember

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58 3045 Drammen Deres ref Vår ref Dato 13/5142 20.12.2013 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tildelingsbrevet

Detaljer

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Vestfold v/styret Pb 2243 3103 Tønsberg Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Tildelingsbrevet for 2013 består

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunst- og designhøgskolen i Bergen v/styret Strømgt. 1 5015 Bergen Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - i Bergen Tildelingsbrev

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Private høyskoler. Rapporteringskrav for årsrapport 2014 - private høyskoler

Private høyskoler. Rapporteringskrav for årsrapport 2014 - private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-13.03.14 Rapporteringskrav for årsrapport 2014 - private høyskoler Vi viser til Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/15 Møtested: Det grønne møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Innkalling går til: Navn

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2015

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark 1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Hedmark v/styret Pb. 400 2418 Elverum Deres ref Vår refdato 12/6066-IMO19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.11.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-41/12 Saksbehandler/-sted: LED v/kk Tidligere sak(er): Vedlegg: Kopi av relevante

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 28.04.2014 NOTAT Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2 NOTAT DAMVAD.COM DAMVAD Grensen 13 N-0159 Oslo Tel. +47 970 43 859 E-post: info@damvad.com damvad.no NOTAT DAMVAD.COM 3 Innhold 1

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 7 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer