Økonomiledelse. Dekanskolen UHR 5. februar 2010 Seunn Smith-Tønnessen, UiA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiledelse. Dekanskolen UHR 5. februar 2010 Seunn Smith-Tønnessen, UiA"

Transkript

1 Øknmiledelse Dekansklen UHR 5. februar 2010 Seunn Smith-Tønnessen, UiA

2 Innhld Strategisk ledelse med mål- g resultatstyring sm styringsprinsipp Budsjettet sm styringsredskap Praktisk regnskapsfrståelse UHRs dekanskle 5. februar

3 Strategisk ledelse med mål- g resultatstyring sm styringsprinsipp

4 Innhld Styringshjulet KDs styring. Prinsipper fr mål- g resultatstyring (MRS) Institusjnenes strategistyring g interne MRS Resultatbasert ledelse UHRs dekanskle 5. februar

5 Styringshjul i UH-sektren Tildelingsbrev (N+1) planer mål øk. rammer 15/12 Start år N 1/1 KD Utdanningsinstitusjnen Internt dispsisjnsskriv år N+1 Internt analyse resultat N-1 Langtidsplaner g rammer N+2 budsjett mål 15/12 1/12 15/11 Planer, budsjett g Resultatmål år N +1 x/10 15/1 1/3 Rapprt N 1 Planer N budsjett resultatmål 1/3 Statsbudsjett (N+1) planer øk. rammer 15/6 1/5 15/5 Internt styringsdialg planer budsjett res. mål N+1 31/5 31/5 Etatsstyringsmøter Kilde: Veileder fr mål g resultatstyring i universitets g høysklesektren UHRs dekanskle 5. februar 2010 (UHR arbeidsgruppe januar 2007 finnes på UHRs hjemmesider) 5

6 KDs styringsdkumenter St.prp nr 1 verrdnede mål verrdnede tall Heftet Om budsjettet fr universiteter g høgskler alle detaljer versiktlige ppstillinger sektrmål, virksmhetsmål g styringsparametre Tildelingsbrev etter strtingsvedtak innehlder detaljerte føringer samt fullmakter detaljer på mål g ppfølgingspunkter/rapprteringspunkter UHRs dekanskle 5. februar

7 Institusjnens tilsvar til KD Budsjett 2011 levert 1. desember 2009 Rapprt 2009 g Plan 2010 leveres 1. mars 2010 Dialg: Etatstyringsmøte i periden mars-juni Mellm KD g styret Strategisk perspektiv UHRs dekanskle 5. februar

8 Styring internt i u&h KD har gitt mål g resultatkrav øknmiske rammer (nen enkeltføringer) fullmakter Institusjnen /fakultetet/evt instituttet må kble sammen intern strategi budsjettfrdeling kvalitetssikringssystemet UHRs dekanskle 5. februar

9 UHRs dekanskle 5. februar

10 UHRs dekanskle 5. februar

11 Årshjul styret: MRS, øknmi/budsjett g KSS 2010 Nv styre: Budsjettfrdeling år N+1 Budsjettfrslag til KD år N+2 Okt styre: Regnskap 2. tertial Nye studietilbud N+1 (endelig etableringsvedtak) Opptakstall N+1 Sept styre: Des styre: Styreevaluering Halvårsstatus Plandkumentet Revisjn av intern bud.mdell 15. kt: DBH-tall Okt: Statsbudsjettet 1.1. Tildelingsbrev 15. febr: DBH-tall 1. mars: Plan g Rapprt 19. april: Etatstyringsmøte Feb styre: Regnskap N-1 (ekstern/intern) Plan g rapprt inkl risikanalyse April styre: Organisasjnsgjennmgang (ifm ny styreperide ) inkl instrukser fr ledelsen (evt mai) Mai styre: Nye studietilbud N+1 (førstegangsbehandling) Regnskap 1. tertial Juni styre: Revidert budsjett Knsernregnskap N-1 Strategiske budsjettpririteringer år N+1 Revisjn KSS Utdanningsmelding (evt mai) Frskningsmelding (evt mai) UHRs dekanskle 5. februar

12 KDs målstyringsmdell Sektrmål Utdanning Frskning Frmidling Administrasjn Muséer Virksmhetsmål Peker videre retning Styringsparametre Hvrdan måle at virksmhetsmålet ppfylles? Kvalitative styringsparametre endres årlig KD er svært pptatt av risikvurderinger UHRs dekanskle 5. februar

13 Styring i UHsektren Finansiering Frmål/visjn Reglementer g føringer U&H skal tilby utdanning av høy internasjnal kvalitet Virksmhetsmål Styringsparameter Res. mål Tiltak U&H skal ppnå resultater i frskning g fagligg kunstnerisk utviklingsarbeid av høy internasjnal klasse Virksmhetsmål Styringsparameter Res. mål Tiltak Strategi U&H skal være læresteder g frskningsinstitusjner med evne til å møte behvene i samfunnet Virksmhetsmål Styringsparameter Res. mål Tiltak U&H skal ha persnal g øknmifrvaltning sm sikrer effektiv utnyttelse av ressursene Virksmhetsmål Styringsparameter Res. mål Tiltak Fastsettes av KD Fastsettes av institusjnene UHRs dekanskle 5. februar

14 Bruk av mål- g resultatstyring internt KD Institusjn Fakultet/avdeling Sektrmål i hht lven Rlle/Strategi Strategi Virksmhetsmål g fkusmråder Virksmhetsmål g fkusmråder Fra KD Egne Fra KD Egne Virksmhetsmål g fkusmråder Identifisere Identifisere KSF Risik KSF Risik Styringsparametre Fra KD Styringsparametre Egne Styringsparametre Fra KD Institusjnen Egne Tiltaksplaner Utvikling, drift g kntrll Tiltaksplaner Utvikling, drift g kntrll Måling g analyse av resultater Måling g analyse av resultater Styringsdialg, læring g frbedring UHRs dekanskle 5. februar

15 UiAs nedbryting Brytes ned i årsplan Overskrift Dispsisjn Fakultetets mål Fakultetets verrdnede visjn g strategi Fak. Tiltak m tidsplan /ressursplan KSF/risikvurdering styringsparametre Utdanningsstrategi (KDs sektrmål 1): Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjnal kvalitet sm er basert på det fremste innenfr frskning, faglig g kunstnerisk utviklingsarbeid g erfaringskunnskap. Frskningsstrategi (KDs sektrmål 2): Universitetene skal ppnå resultater av høy internasjnal kvalitet i frskning g faglig g kunstnerisk utviklingsarbeid. Universitetene har et nasjnalt ansvar fr grunnfrskning g frskerutdanning innen de fagmråder de tildeler dktrgrad. Frmidling- g samfunnskntakt-strategi (KDs sektrmål 3): Universitetene skal medvirke til å spre g frmidle resultater fra frskning g faglig g kunstnerisk utviklingsarbeid, g medvirke til innvasjn g verdiskapning basert på disse resultatene. Universitetene skal gså legge til rette fr at tilsatte g studenter kan delta i samfunnsdebatten. Overrdnet mål fr utdanning Studieprgram g emneprtefølje (enkeltemner, bachelr, master, evu) Studenttall g rekruttering Gjennmføring g frafall Læringsutbytte/-miljø Eksamen, karakterer g fusk Kvalitetssikring g fagevalueringer Nasjnalt g internasjnalt utdanningssamarbeid Eksternt finansiert undervisning Satsingsmråder fr frskingsaktiviteten Nasjnalt g internasjnalt frskingssamarbeid Vitenskapelige publikasjner g utviklingen i publikasjnspeng Frskerutdanning Infrastruktur g tilrettelegging Eksternt finansiert frskning Frskningsetikk Samarbeid med arbeidsliv g kulturliv - i reginen g generelt Frmidling av frsking Eksternt finansiert frmidling Kmmersialisering Fleksible utdanninger (fr eksempel nettstudier g desentrale utdanninger) Antall primærsøkere pr studieplass Antall uteksaminerte kandidater på utvalgte mråder Nye studiepeng pr egenfinansiert student pr år Studenter pr undervisnings-, frsknings- g frmidlingsstilling Antall utvekslingsstudentere (ut/inn) Fremmedspråklige utdanningstilbud Publikasjnspeng pr undervisnings-, frsknings- g frmidlingsstilling NFR-tildeling pr samme stillinger EU-tildeling pr samme stillinger Utveksling av ansatte via prgramavtaler Antall uteksaminerte drgradskandidater pr vitenskapelig årsverk Omfang EFV Mttatte frretningsidéer Nypprettede selskaper basert på mttatte frretningsidéer Strategi fr persnal- g øknmifrvaltning/effektiv utnyttelse av ressursene (KDs sektrmål 4): Universitetene skal ha en persnal- g øknmifrvaltning sm sikrer effektiv utnytting av ressursene. Organisasjn g ledelse Persnalplitikk inkl HMS, likestilling, rekruttering, kmpetanseutvikling, IPR Effektiv ressursfrvaltning Andel 1. stillinger av undervisnings-, frsknings- g frmidlingsstillinger Andel kvinner, ttalt g etter stillingskategri Resultat EFV UHRs dekanskle 5. februar

16 Resultatbasert ledelse ulike faser Klare målsettinger frankret i strategiplanen Målbare styringsparametre Steg 1: Overrdnede mål g strategi Risikvurderinger Tiltaksplaner med milepæler Steg 2: Styringsparametere Målepunkter g systematikk i måling Vurdering g analyser ledermøter Steg 4: Læring g frbedring Lederfrankring g dialg Steg 3: Resultatmåling g vurdering intern styringsdialg Krreksjner underveis fr å ppnå mål Implementering av frbedringstiltak Evt måljusteringer UHRs dekanskle 5. februar

17 MRS, øknmi/budsjett g KSS Årshjul fakultetsledergruppe: EKSEMPEL ARBEIDSPLAN Desember: Arbeid/sluttføring budsjett g årsplan n Januar: Budsjett g årsplan vedtatt i fakultetsstyret innen Regnskapsanalyse Nvember: Dialgmøte med universitetsledelsen (?) Analyser ift studiumrapprt. Vurdere satsingstiltak budsjett n+2 Oktber: Analyse regnskap 2. tertial Oppstart arbeidet med årsplan N+1 September: Oppstart budsjettprsessen/plan N+1 Okt: Statsbudsjettet Nv: Budsjettildeling 15. febr: DBH-tall 1. mars: Plan g Rapprt Medi juni: revidert budsjett Mai: Februar: Årsrapprt N-1? (Jfr frist utd.mld/frskmld) Mars: Analyser av stud.data høst g N-1, frskning N-1. Strategigjennmgang/rullering - langtidsplan inkl rekruttering Risikanalyse April: Vurderinger Fakultetsrapprt KSS N-1 Søkertall høstsemester. Analyser/tiltak? Analyser studentdata vår: Opptak/registrering/ppmeldt eksamen Analyse regnskap 1. tertial August: Fremmøtetall. Analyser g tiltak? Halvårsstatus årsplan. Revisjn. Gjennmgang av budsjettmdell UiA Juni : Tilbudstall pptak høst fastsettes UHRs dekanskle 5. februar

18 UHRs dekanskle 5. februar

19 Budsjettet sm styringsredskap muligheter g begrensninger

20 KDs budsjettmdell Beregningsmåte: basis resultattildelinger (RBF g RBO) strategiske tildelinger (frskning) Frdeling mellm KDs kmpnenter: % i 2009 Universiteter Statlige Beregningsmåte høgskler Basis histrisk Undervisning resultatbasert Frskning 23 4 resultatbasert/strategisk UHRs dekanskle 5. februar

21 UNDERVISNINGSKOMPONENTEN RBF Alle studieprgrammene i UH-sektren kategriseres. Det er 6 kstnadskategrier fra tusen per avlagt 60-pengsenhet. Satsene er ment å skulle dekke 40 % av ttale kstnader. I tillegg gis kr per utvekslingsstudent (min 3 mnd). RBF er en stk.prisbasert kmpnent. Størrelsen på UHs RBF-tildeling varierer derfr i takt med endringen i ant. avlagte 60-pengsenheter innenfr hver kategri. KD-pålagt pprettelse/nedleggelse av st.plasser finansieres ved at 40 % kmmer fra RBF, mens resterende 60 % av ttalkstnaden tilføres/trekkes ut av Basiskmpnenten. UHRs dekanskle 5. februar

22 FORSKNINGSKOMPONENTEN Frskningskmpnenten består av 2 elementer: Strategiske frskningsmidler Lønns- g driftsmidler til stipendiat g pst.dc-stillinger Særskilte midler til vitenskapelig utstyr Øvrige strategiske frskningsmidler Resultatbasert mfrdeling RBO Institusjnenes relativ ppnåelse på følgende resultatindikatrer gir RBO: Avlagte dktrgrader (vekt 0,3) (kr /kandidat i 2010) Oppnådde publiseringspeng (vekt 0,3) (kr36.240/publ. peng) Omsetning av EU-midler (vekt 0,2) (kr 1.871/pr EU-kr) Omsetning av NFR-midler (vekt 0,2) (kr 138/1.000 NFR-kr) UHRs dekanskle 5. februar

23 KDs budsjettmdell evaluert i 2009 Det er ikke implementert endringer i KDs finansieringsmdell sm har påvirket rammetildelingen fr 2010 I budsjettfrslaget er det imidlertid avsatt 50 mill kr i strategiske SAK-midler (Samarbeid, Arbeidsdeling, Knsentrasjn). KD kmmer tilbake til hvrdan midlene skal frdeles Frslag m enkelte endringer sm vil få betydning fr rammetildelingene i framtida. Samarbeid m frskerutdanning 20 % uttelling til samarb. inst., 100 % uttelling til gradsgivende institusjn Kandidater på stip.prgram fr kunstnerisk utviklingsarbeid vil telle på lik linje med avlagte dr.grader RBO, endrerede vektinger: NFR-midler 22 %, EU-midler 18 % Midler fra reg. frskningsfnd gir uttelling sm NFR-midler Videreutdanning skal gi samme uttelling sm den rdinære gradsutdanningen Finansieringskategriene vil bli vurdert UHRs dekanskle 5. februar

24 Budsjettering internt i u&h KD har gitt mål g resultatkrav øknmiske rammer (nen enkeltføringer) fullmakter Institusjnene må bruke budsjettet til å gjennmføre strategien Budsjettet må avspeile aktiviteten reell g ønsket KDs budsjettmdell ikke ment fr direkte bruk i institusjnene (fr grvmasket) men kan tilpasse intern budsjettmdell til KDs incentiver UHRs dekanskle 5. februar

25 Budsjettprinsipper/budsjettmdell Styret fastlegger budsjettprinsipper fr vesentlige deler av budsjettet 1. Rammebudsjett eller detaljbudsjett 1. Fra styret gjerne rammebudsjett 2. I fakultetene/instituttene gjerne detaljbudsjett 2. Oppbygging av rammebudsjett - prinsipper basis (blackbx eller budsjetteres hvert år?) histrisk? aktivitetsstyrt? resultattildelinger KDs mdell egne strategiske vektlegginger strategiske elementer størrelsen på elementene/frhldsvis UHRs dekanskle 5. februar

26 prinsipper Administrasjnen utarbeider budsjett på bakgrunn av KDs føringer Styrets prinsipper Styrevedtak sm skal følges pp med penger Styrets handlingsrm i tallbudsjettet fte de strategiske satsingene Budsjettmdellen er fte mer egnet fr strategisk styring enn tallbudsjettet! Dvs at dekanene bør følge nøye med når mdellen diskuteres! UHRs dekanskle 5. februar

27 UIAs INTERNE BUDSJETTFORDELINGSMODELL BASISMODULEN RESULTATMODULEN STRATEGISK MODUL Undervisning Undervisning Undervisning Emner St.peng Fast Stud.utv. Variabel Avlagte dr.gr. Aktivitetskmpnenter Frskerutdanningene Fast Variabel FU g frmidling Andel av Undervisning Andel av 1. stillinger Fellestjenestene Fellesadministrasjn Styret Universitetsledelsen FU g frmidling Publiseringsp. EU-midler NFR-midler EFV Frmidlingsp. FU g frmidling Fellestj./fellestiltak Universitetsbibliteket Avdeling fr lærerutd. Særskilte tildelinger Fndsavsetninger Fakultetene Fellestjenestene UHRs dekanskle 5. februar

28 Incitamenter til målppnåelse Basis = aktivitet Resultat: Styrer handlinger i ønsket retning fr å ppfylle strategien Resultattildelinger må brukes med frnuft Vite at de fører til ønsket adferd Kunne måles g påvirkes Strategiske tildelinger: Fr å gjennmføre strategien UHRs dekanskle 5. februar

29 Begrensninger Mange faste kstnader Lønn Husleie Langsiktige frpliktelser Hvrdan skape seg handlingsrm til strategiske satsinger i avdelingene/fakultetene? Hvrdan håndtere budsjettkutt g endrede rammebetingelser? UHRs dekanskle 5. februar

30 Handlingsrm Vurdere aktivitet ressursbruk effektivitet Priritere g brtpriritere vet vi hva aktivitetene kster? Er det en inntektsside? er styringssystemene gde nk til å vurdere alternativer? Inntektssiden muligheter? Omstilling kster gså! UHRs dekanskle 5. februar

31 Budsjettkutt (kstnadskutt) Ostehøvelprinsippet eller knkrete kutt? manglende lønnskmpensasjn er varig manglende resultatuttelling er frbigående? Lønn er den største kstnaden må fte bære nedskjæringene Virkemidler nedbemanning stillingsstpp mstilling til (mer) inntektsgivende aktivitet utsette tilsettinger/nye prsjekter/ny aktivitet Er det mulig å ta strategiske valg? mstillingsmidler tilgjengelig? fremtidsutsikter vurderes UHRs dekanskle 5. februar

32 Praktisk regnskap

33 Regnskapet sm styringsverktøy Regnskap er histrie Derfr dårlig styringsverktøy krreksjner kmmer fr sent Budsjettet er styringsverktøyet Brukes sm analyseverktøy Kvaliteten på regnskapet avhenger av kvaliteten i budsjettarbeidet (på knti, frmål, prsjekt, perider ) kntering av regnskapsbilag SHIT IN = SHIT OUT UHRs dekanskle 5. februar

34 Skillet mellm eksternregnskap g internregnskap Eksternregnskapet er det ffisielle regnskapet. Det skal vise universitetets ttale øknmi, frdelt på inntekter/kstnader, eiendeler/gjeld/virksmhetskapital satt pp etter standard maler fra KD Internregnskapet viser nett frbruk sammenlignet med budsjett fte frdelt på budsjettenheter (fakulteter, fellesadministrasjn ). Internregnskapet viser i hvedsak den delen sm er viktig fr statsppdraget. UHRs dekanskle 5. februar

35 Oppdragsaktivitet (boa) Regnskap Et rdinært fr regnskap Universitetet fra privat i firma Agder INN Eksterne inntekter UT Overskudd Overskudd Kstnader Avregning BFV - skyldig KD eller underfrbruk/mindrefrbruk Går til virksmhetskapital Går til gjeld i balansen nte 15 Bevilgningsfinansiert virksmhet (BFV) Bidragsaktivitet (BA) Inntekter Tildeling fra KD + NFR g annen statlig virksmhet + Bidragsaktivitet UiAs statsppdrag fra Strtinget Kstnader Kstnader UHRs dekanskle 5. februar

36 Resultatregnskap pr.: Virksmhet: Universitetet i Agder Eksternt regnskap pr Avsetning fr frpliktelser viser reduksjn på 18,4 mill kr siden Nte Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd g verføringer fra andre statlige frvaltningsrganer Gevinst ved salg av eiendm, anlegg g maskiner Salgs- g leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskstnader Lønn g ssiale kstnader Varekstnader Andre driftskstnader Kstnadsførte investeringer g påkstninger Avskrivninger Nedskrivninger Sum driftskstnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter g finanskstnader Finansinntekter Finanskstnader Sum finansinntekter g finanskstnader Overskudd på eksternt finansiert virksmhet (EFV) i 2008 Resultat av rdinære aktiviteter Avregninger Avregning med statskassen (bruttbudsjetterte) 0 0 Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettbudsjetterte) Sum avregninger Peridens resultat Dispneringer 12 Tilført annen pptjent virksmhetskapital Annen pptjent virksmhetskapital anvendt til dekning av kstnader i bevilgningsfinansiert aktivitet 0 Sum dispneringer UHRs dekanskle 5. februar

37 Nte 15 Avregning bevilgningsfinansiert virksmhet (nettbudsjetterte virksmheter) Den andel av bevilgningene sm ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen er å anse sm en frpliktelse. Tildelte, ubenyttede bevilgninger g midler sm skal behandles tilsvarende, er avregnet sm frpliktelse. Det er fretatt følgende interne avsetninger til de angitte pririterte ppgaver/frmål innenfr bevilgningsfinansiert virksmhet: Nte 15 Nte 15 viser hva sm ikke er utført av Statsppdraget, NFR/annen statlig virksmhet g bidragsaktivitet -Utsatte prsjekter -Avsatte midler -Ubrukte midler Sum avsatt pr Endring i periden på 18,358 mill kr. Inntektsført bevilgning: Avsetning pr Avgang pr Tilgang pr Avsetning pr Endring i periden Kunnskapsdepartementet Utsatt virksmhet Prsjekter fra Kunnskapsdepartementet Særkstnader Stipendiater/pst.dc SUM utsatt virksmhet Strategiske frmål Kmpetanseutvikling faglig persnale Lønnsppgjørsfnd** RBF-fnd** Universitetsfnd** Andre strategiske satsinger SUM strategiske frmål Større investeringer Investeringsfnd* Andre investeringer SUM større investeringer Andre avsetninger Andre avsetninger ved enhetene Udispnert ved enhetene Udispnert ved styret SUM andre avsetninger Sum Kunnskapsdepartementet Andre departementer g statlige etater Utsatt virksmhet Strategiske frmål Større investeringer Andre avsetninger Sum andre departementer g statlige etater Nrges frskningsråd Utsatt virksmhet Strategiske frmål Større investeringer Andre avsetninger Sum Nrges frskningsråd Sum avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert aktivitet Andre bidragsytere*** Utsatt virksmhet EVU Utsatt virksmhet andre bidragsytere Strategiske frmål Større investeringer Andre avsetninger Sum andre bidragsytere Sum avsatt andel av tilskudd til statlig g UHRs dekanskle 5. februar bidragsfinansiert aktivitet****

38 Internregnskap innrettes etter institusjnens behv Øknmimdellen knteringsstrengen Knt (eks: lønn, drift, investering) Ansvarssted (eks: fakultet, institutt, enhet) Frmål (eks: utdanning, frskning, administrasjn) Prsjekt/tiltak (prsjekter eller øremerkede midler, kan gså inndeles i undernivå fr aktiviteter) Opp til institusjnen å innrette internregnskapet etter behv Kan rapprtere på knti (verrdnet g detalj) Rapprter etter ledelsens behv (frhåndsdefinerte maler) UiA: Rapprteringsgrupper Prsjektregnskap (frutsetter knsekvent føring av alle kstnader, gså lønn, mt prsjektene) UHRs dekanskle 5. februar

39 Eksempel rapprtgrupper fra UiA A. Budsjettansvarsmrådets ramme A g B gir en versikt ver universitetets ramme B. Øremerkede midler fra universitetsstyret tildelt ver pst 50 i St. prp. nr 1. Vær likevel ppmerksm på at underskudd i C-D kan måtte dekkes ver rdinær ramme. C. Statlige øremerkinger Inkluderere gså prsjekter finansiert av NFR D. Bidragsfinansiert del av BOA Prsjekter uten krav til leveranse fra bidragsyter. Resultatet av disse prsjektene avregnes løpende mt BFV E. Oppdragsfinansiert del av BOA Resultatet av disse prsjektene føres mt VK ved prsjektavslutning UHRs dekanskle 5. februar

40 Fullmakter Styret delegerer budsjettfullmakter til avdelinger/fakulteter - budsjettbalanseansvar Styreleder har budsjettdispneringsmyndighet kan delegeres I FORKANT av bestillingen: Påse at anskaffelse er i samsvar med gjeldende lver g regler - regler fr statlige anskaffelser - UiAs innkjøpsavtaler Påse at det er budsjettmessig dekning Påse at anskaffelsen er øknmisk frsvarlig -effektiv bruk av statens midler Den sm har budsjettdispneringsmyndighet delegerer bestillingsmyndighet (på prsjekt, knti, krnebeløp ) UHRs dekanskle 5. februar

Virksomhetsstyring. Dekanskolen UHR 3. desember 2013 Seunn Smith-Tønnessen, UiA

Virksomhetsstyring. Dekanskolen UHR 3. desember 2013 Seunn Smith-Tønnessen, UiA Virksomhetsstyring Dekanskolen UHR 3. desember 2013 Seunn Smith-Tønnessen, UiA Innhold Strategisk ledelse med mål- og resultatstyring som styringsprinsipp Budsjettet som styringsredskap muligheter og begrensninger

Detaljer

Styremøte nr. 5/2008

Styremøte nr. 5/2008 Styremøte nr. 5/2008 Tid: 25./26.09.08 Sted: Høgsklen i Gjøvik Innhld Beslutningssaker: Sak STY 51/08 Innkalling... 2 Sak STY 52/08 Saksliste... 3 Sak STY 53/08 Prtkll fra styremøtet nr. 4/2008... 4 Sak

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 7/14-3 I.l 0.20 14. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 7/14-3 I.l 0.20 14. Høgskolen i Telemark Høgsklen i Telemark Innkalling Styret Møte 7/14-3 I.l 0.20 14 Høgsklen i T elemark, Kjølne s ring 56, Pstbks 203, 390 l Prsgrunn Te lefn : 35 57 50 00 T e lefaks: 35 57 50 02 (http://www.hit.n/main/cntentlview/full/

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

Struktur KD har bedt universitetene utforme plandokumentet etter følgende struktur (brev fra KD med nærmere omtale i vedlegg):

Struktur KD har bedt universitetene utforme plandokumentet etter følgende struktur (brev fra KD med nærmere omtale i vedlegg): S-SAK 06/10 Møtedato: 23. februar 2010 Saksbehandler: Ass. universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen m.fl. Arkivreferanse: 2009/999-4 UNIVERSITETETS RAPPORT FOR 2009 OG PLANDOKUMENT FOR 2010 Universitetet

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656. Formannskapet 12.05.2015 Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656. Formannskapet 12.05.2015 Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656 Sign: Dat: Utvalg: Frmannskapet 12.05.2015 Kmmunestyret 12.05.2015 TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN Rådmannens

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport Kunnskapspark Ringerike Frprsjektrapprt Ringerike 12. Mai 2010 Frrd Denne rapprten markerer avslutningen på frprsjektet fr Kunnskapspark Ringerike. Rapprten dkumenter hvrdan arbeidet med frprsjektet har

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

INNHOLD ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER KOMMENTARER

INNHOLD ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER KOMMENTARER ÅRSBERETNING INNHOLD ÅRSBERETNING SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER Side: l KOMMENTARER Orientering m kmmentarene 10 Sentraladministrasjnen 11 Skle- g bamehageetaten 27 Helse- g ssialetaten 35 Kultur-

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager KS/PBL Veileder fr beregning av tilskudd til private barnehager Oppdatert versjn 27.4.2015 R9011 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: KS g PBL R9011 Veileder

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer