Økonomiledelse. Dekanskolen UHR 5. februar 2010 Seunn Smith-Tønnessen, UiA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiledelse. Dekanskolen UHR 5. februar 2010 Seunn Smith-Tønnessen, UiA"

Transkript

1 Øknmiledelse Dekansklen UHR 5. februar 2010 Seunn Smith-Tønnessen, UiA

2 Innhld Strategisk ledelse med mål- g resultatstyring sm styringsprinsipp Budsjettet sm styringsredskap Praktisk regnskapsfrståelse UHRs dekanskle 5. februar

3 Strategisk ledelse med mål- g resultatstyring sm styringsprinsipp

4 Innhld Styringshjulet KDs styring. Prinsipper fr mål- g resultatstyring (MRS) Institusjnenes strategistyring g interne MRS Resultatbasert ledelse UHRs dekanskle 5. februar

5 Styringshjul i UH-sektren Tildelingsbrev (N+1) planer mål øk. rammer 15/12 Start år N 1/1 KD Utdanningsinstitusjnen Internt dispsisjnsskriv år N+1 Internt analyse resultat N-1 Langtidsplaner g rammer N+2 budsjett mål 15/12 1/12 15/11 Planer, budsjett g Resultatmål år N +1 x/10 15/1 1/3 Rapprt N 1 Planer N budsjett resultatmål 1/3 Statsbudsjett (N+1) planer øk. rammer 15/6 1/5 15/5 Internt styringsdialg planer budsjett res. mål N+1 31/5 31/5 Etatsstyringsmøter Kilde: Veileder fr mål g resultatstyring i universitets g høysklesektren UHRs dekanskle 5. februar 2010 (UHR arbeidsgruppe januar 2007 finnes på UHRs hjemmesider) 5

6 KDs styringsdkumenter St.prp nr 1 verrdnede mål verrdnede tall Heftet Om budsjettet fr universiteter g høgskler alle detaljer versiktlige ppstillinger sektrmål, virksmhetsmål g styringsparametre Tildelingsbrev etter strtingsvedtak innehlder detaljerte føringer samt fullmakter detaljer på mål g ppfølgingspunkter/rapprteringspunkter UHRs dekanskle 5. februar

7 Institusjnens tilsvar til KD Budsjett 2011 levert 1. desember 2009 Rapprt 2009 g Plan 2010 leveres 1. mars 2010 Dialg: Etatstyringsmøte i periden mars-juni Mellm KD g styret Strategisk perspektiv UHRs dekanskle 5. februar

8 Styring internt i u&h KD har gitt mål g resultatkrav øknmiske rammer (nen enkeltføringer) fullmakter Institusjnen /fakultetet/evt instituttet må kble sammen intern strategi budsjettfrdeling kvalitetssikringssystemet UHRs dekanskle 5. februar

9 UHRs dekanskle 5. februar

10 UHRs dekanskle 5. februar

11 Årshjul styret: MRS, øknmi/budsjett g KSS 2010 Nv styre: Budsjettfrdeling år N+1 Budsjettfrslag til KD år N+2 Okt styre: Regnskap 2. tertial Nye studietilbud N+1 (endelig etableringsvedtak) Opptakstall N+1 Sept styre: Des styre: Styreevaluering Halvårsstatus Plandkumentet Revisjn av intern bud.mdell 15. kt: DBH-tall Okt: Statsbudsjettet 1.1. Tildelingsbrev 15. febr: DBH-tall 1. mars: Plan g Rapprt 19. april: Etatstyringsmøte Feb styre: Regnskap N-1 (ekstern/intern) Plan g rapprt inkl risikanalyse April styre: Organisasjnsgjennmgang (ifm ny styreperide ) inkl instrukser fr ledelsen (evt mai) Mai styre: Nye studietilbud N+1 (førstegangsbehandling) Regnskap 1. tertial Juni styre: Revidert budsjett Knsernregnskap N-1 Strategiske budsjettpririteringer år N+1 Revisjn KSS Utdanningsmelding (evt mai) Frskningsmelding (evt mai) UHRs dekanskle 5. februar

12 KDs målstyringsmdell Sektrmål Utdanning Frskning Frmidling Administrasjn Muséer Virksmhetsmål Peker videre retning Styringsparametre Hvrdan måle at virksmhetsmålet ppfylles? Kvalitative styringsparametre endres årlig KD er svært pptatt av risikvurderinger UHRs dekanskle 5. februar

13 Styring i UHsektren Finansiering Frmål/visjn Reglementer g føringer U&H skal tilby utdanning av høy internasjnal kvalitet Virksmhetsmål Styringsparameter Res. mål Tiltak U&H skal ppnå resultater i frskning g fagligg kunstnerisk utviklingsarbeid av høy internasjnal klasse Virksmhetsmål Styringsparameter Res. mål Tiltak Strategi U&H skal være læresteder g frskningsinstitusjner med evne til å møte behvene i samfunnet Virksmhetsmål Styringsparameter Res. mål Tiltak U&H skal ha persnal g øknmifrvaltning sm sikrer effektiv utnyttelse av ressursene Virksmhetsmål Styringsparameter Res. mål Tiltak Fastsettes av KD Fastsettes av institusjnene UHRs dekanskle 5. februar

14 Bruk av mål- g resultatstyring internt KD Institusjn Fakultet/avdeling Sektrmål i hht lven Rlle/Strategi Strategi Virksmhetsmål g fkusmråder Virksmhetsmål g fkusmråder Fra KD Egne Fra KD Egne Virksmhetsmål g fkusmråder Identifisere Identifisere KSF Risik KSF Risik Styringsparametre Fra KD Styringsparametre Egne Styringsparametre Fra KD Institusjnen Egne Tiltaksplaner Utvikling, drift g kntrll Tiltaksplaner Utvikling, drift g kntrll Måling g analyse av resultater Måling g analyse av resultater Styringsdialg, læring g frbedring UHRs dekanskle 5. februar

15 UiAs nedbryting Brytes ned i årsplan Overskrift Dispsisjn Fakultetets mål Fakultetets verrdnede visjn g strategi Fak. Tiltak m tidsplan /ressursplan KSF/risikvurdering styringsparametre Utdanningsstrategi (KDs sektrmål 1): Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjnal kvalitet sm er basert på det fremste innenfr frskning, faglig g kunstnerisk utviklingsarbeid g erfaringskunnskap. Frskningsstrategi (KDs sektrmål 2): Universitetene skal ppnå resultater av høy internasjnal kvalitet i frskning g faglig g kunstnerisk utviklingsarbeid. Universitetene har et nasjnalt ansvar fr grunnfrskning g frskerutdanning innen de fagmråder de tildeler dktrgrad. Frmidling- g samfunnskntakt-strategi (KDs sektrmål 3): Universitetene skal medvirke til å spre g frmidle resultater fra frskning g faglig g kunstnerisk utviklingsarbeid, g medvirke til innvasjn g verdiskapning basert på disse resultatene. Universitetene skal gså legge til rette fr at tilsatte g studenter kan delta i samfunnsdebatten. Overrdnet mål fr utdanning Studieprgram g emneprtefølje (enkeltemner, bachelr, master, evu) Studenttall g rekruttering Gjennmføring g frafall Læringsutbytte/-miljø Eksamen, karakterer g fusk Kvalitetssikring g fagevalueringer Nasjnalt g internasjnalt utdanningssamarbeid Eksternt finansiert undervisning Satsingsmråder fr frskingsaktiviteten Nasjnalt g internasjnalt frskingssamarbeid Vitenskapelige publikasjner g utviklingen i publikasjnspeng Frskerutdanning Infrastruktur g tilrettelegging Eksternt finansiert frskning Frskningsetikk Samarbeid med arbeidsliv g kulturliv - i reginen g generelt Frmidling av frsking Eksternt finansiert frmidling Kmmersialisering Fleksible utdanninger (fr eksempel nettstudier g desentrale utdanninger) Antall primærsøkere pr studieplass Antall uteksaminerte kandidater på utvalgte mråder Nye studiepeng pr egenfinansiert student pr år Studenter pr undervisnings-, frsknings- g frmidlingsstilling Antall utvekslingsstudentere (ut/inn) Fremmedspråklige utdanningstilbud Publikasjnspeng pr undervisnings-, frsknings- g frmidlingsstilling NFR-tildeling pr samme stillinger EU-tildeling pr samme stillinger Utveksling av ansatte via prgramavtaler Antall uteksaminerte drgradskandidater pr vitenskapelig årsverk Omfang EFV Mttatte frretningsidéer Nypprettede selskaper basert på mttatte frretningsidéer Strategi fr persnal- g øknmifrvaltning/effektiv utnyttelse av ressursene (KDs sektrmål 4): Universitetene skal ha en persnal- g øknmifrvaltning sm sikrer effektiv utnytting av ressursene. Organisasjn g ledelse Persnalplitikk inkl HMS, likestilling, rekruttering, kmpetanseutvikling, IPR Effektiv ressursfrvaltning Andel 1. stillinger av undervisnings-, frsknings- g frmidlingsstillinger Andel kvinner, ttalt g etter stillingskategri Resultat EFV UHRs dekanskle 5. februar

16 Resultatbasert ledelse ulike faser Klare målsettinger frankret i strategiplanen Målbare styringsparametre Steg 1: Overrdnede mål g strategi Risikvurderinger Tiltaksplaner med milepæler Steg 2: Styringsparametere Målepunkter g systematikk i måling Vurdering g analyser ledermøter Steg 4: Læring g frbedring Lederfrankring g dialg Steg 3: Resultatmåling g vurdering intern styringsdialg Krreksjner underveis fr å ppnå mål Implementering av frbedringstiltak Evt måljusteringer UHRs dekanskle 5. februar

17 MRS, øknmi/budsjett g KSS Årshjul fakultetsledergruppe: EKSEMPEL ARBEIDSPLAN Desember: Arbeid/sluttføring budsjett g årsplan n Januar: Budsjett g årsplan vedtatt i fakultetsstyret innen Regnskapsanalyse Nvember: Dialgmøte med universitetsledelsen (?) Analyser ift studiumrapprt. Vurdere satsingstiltak budsjett n+2 Oktber: Analyse regnskap 2. tertial Oppstart arbeidet med årsplan N+1 September: Oppstart budsjettprsessen/plan N+1 Okt: Statsbudsjettet Nv: Budsjettildeling 15. febr: DBH-tall 1. mars: Plan g Rapprt Medi juni: revidert budsjett Mai: Februar: Årsrapprt N-1? (Jfr frist utd.mld/frskmld) Mars: Analyser av stud.data høst g N-1, frskning N-1. Strategigjennmgang/rullering - langtidsplan inkl rekruttering Risikanalyse April: Vurderinger Fakultetsrapprt KSS N-1 Søkertall høstsemester. Analyser/tiltak? Analyser studentdata vår: Opptak/registrering/ppmeldt eksamen Analyse regnskap 1. tertial August: Fremmøtetall. Analyser g tiltak? Halvårsstatus årsplan. Revisjn. Gjennmgang av budsjettmdell UiA Juni : Tilbudstall pptak høst fastsettes UHRs dekanskle 5. februar

18 UHRs dekanskle 5. februar

19 Budsjettet sm styringsredskap muligheter g begrensninger

20 KDs budsjettmdell Beregningsmåte: basis resultattildelinger (RBF g RBO) strategiske tildelinger (frskning) Frdeling mellm KDs kmpnenter: % i 2009 Universiteter Statlige Beregningsmåte høgskler Basis histrisk Undervisning resultatbasert Frskning 23 4 resultatbasert/strategisk UHRs dekanskle 5. februar

21 UNDERVISNINGSKOMPONENTEN RBF Alle studieprgrammene i UH-sektren kategriseres. Det er 6 kstnadskategrier fra tusen per avlagt 60-pengsenhet. Satsene er ment å skulle dekke 40 % av ttale kstnader. I tillegg gis kr per utvekslingsstudent (min 3 mnd). RBF er en stk.prisbasert kmpnent. Størrelsen på UHs RBF-tildeling varierer derfr i takt med endringen i ant. avlagte 60-pengsenheter innenfr hver kategri. KD-pålagt pprettelse/nedleggelse av st.plasser finansieres ved at 40 % kmmer fra RBF, mens resterende 60 % av ttalkstnaden tilføres/trekkes ut av Basiskmpnenten. UHRs dekanskle 5. februar

22 FORSKNINGSKOMPONENTEN Frskningskmpnenten består av 2 elementer: Strategiske frskningsmidler Lønns- g driftsmidler til stipendiat g pst.dc-stillinger Særskilte midler til vitenskapelig utstyr Øvrige strategiske frskningsmidler Resultatbasert mfrdeling RBO Institusjnenes relativ ppnåelse på følgende resultatindikatrer gir RBO: Avlagte dktrgrader (vekt 0,3) (kr /kandidat i 2010) Oppnådde publiseringspeng (vekt 0,3) (kr36.240/publ. peng) Omsetning av EU-midler (vekt 0,2) (kr 1.871/pr EU-kr) Omsetning av NFR-midler (vekt 0,2) (kr 138/1.000 NFR-kr) UHRs dekanskle 5. februar

23 KDs budsjettmdell evaluert i 2009 Det er ikke implementert endringer i KDs finansieringsmdell sm har påvirket rammetildelingen fr 2010 I budsjettfrslaget er det imidlertid avsatt 50 mill kr i strategiske SAK-midler (Samarbeid, Arbeidsdeling, Knsentrasjn). KD kmmer tilbake til hvrdan midlene skal frdeles Frslag m enkelte endringer sm vil få betydning fr rammetildelingene i framtida. Samarbeid m frskerutdanning 20 % uttelling til samarb. inst., 100 % uttelling til gradsgivende institusjn Kandidater på stip.prgram fr kunstnerisk utviklingsarbeid vil telle på lik linje med avlagte dr.grader RBO, endrerede vektinger: NFR-midler 22 %, EU-midler 18 % Midler fra reg. frskningsfnd gir uttelling sm NFR-midler Videreutdanning skal gi samme uttelling sm den rdinære gradsutdanningen Finansieringskategriene vil bli vurdert UHRs dekanskle 5. februar

24 Budsjettering internt i u&h KD har gitt mål g resultatkrav øknmiske rammer (nen enkeltføringer) fullmakter Institusjnene må bruke budsjettet til å gjennmføre strategien Budsjettet må avspeile aktiviteten reell g ønsket KDs budsjettmdell ikke ment fr direkte bruk i institusjnene (fr grvmasket) men kan tilpasse intern budsjettmdell til KDs incentiver UHRs dekanskle 5. februar

25 Budsjettprinsipper/budsjettmdell Styret fastlegger budsjettprinsipper fr vesentlige deler av budsjettet 1. Rammebudsjett eller detaljbudsjett 1. Fra styret gjerne rammebudsjett 2. I fakultetene/instituttene gjerne detaljbudsjett 2. Oppbygging av rammebudsjett - prinsipper basis (blackbx eller budsjetteres hvert år?) histrisk? aktivitetsstyrt? resultattildelinger KDs mdell egne strategiske vektlegginger strategiske elementer størrelsen på elementene/frhldsvis UHRs dekanskle 5. februar

26 prinsipper Administrasjnen utarbeider budsjett på bakgrunn av KDs føringer Styrets prinsipper Styrevedtak sm skal følges pp med penger Styrets handlingsrm i tallbudsjettet fte de strategiske satsingene Budsjettmdellen er fte mer egnet fr strategisk styring enn tallbudsjettet! Dvs at dekanene bør følge nøye med når mdellen diskuteres! UHRs dekanskle 5. februar

27 UIAs INTERNE BUDSJETTFORDELINGSMODELL BASISMODULEN RESULTATMODULEN STRATEGISK MODUL Undervisning Undervisning Undervisning Emner St.peng Fast Stud.utv. Variabel Avlagte dr.gr. Aktivitetskmpnenter Frskerutdanningene Fast Variabel FU g frmidling Andel av Undervisning Andel av 1. stillinger Fellestjenestene Fellesadministrasjn Styret Universitetsledelsen FU g frmidling Publiseringsp. EU-midler NFR-midler EFV Frmidlingsp. FU g frmidling Fellestj./fellestiltak Universitetsbibliteket Avdeling fr lærerutd. Særskilte tildelinger Fndsavsetninger Fakultetene Fellestjenestene UHRs dekanskle 5. februar

28 Incitamenter til målppnåelse Basis = aktivitet Resultat: Styrer handlinger i ønsket retning fr å ppfylle strategien Resultattildelinger må brukes med frnuft Vite at de fører til ønsket adferd Kunne måles g påvirkes Strategiske tildelinger: Fr å gjennmføre strategien UHRs dekanskle 5. februar

29 Begrensninger Mange faste kstnader Lønn Husleie Langsiktige frpliktelser Hvrdan skape seg handlingsrm til strategiske satsinger i avdelingene/fakultetene? Hvrdan håndtere budsjettkutt g endrede rammebetingelser? UHRs dekanskle 5. februar

30 Handlingsrm Vurdere aktivitet ressursbruk effektivitet Priritere g brtpriritere vet vi hva aktivitetene kster? Er det en inntektsside? er styringssystemene gde nk til å vurdere alternativer? Inntektssiden muligheter? Omstilling kster gså! UHRs dekanskle 5. februar

31 Budsjettkutt (kstnadskutt) Ostehøvelprinsippet eller knkrete kutt? manglende lønnskmpensasjn er varig manglende resultatuttelling er frbigående? Lønn er den største kstnaden må fte bære nedskjæringene Virkemidler nedbemanning stillingsstpp mstilling til (mer) inntektsgivende aktivitet utsette tilsettinger/nye prsjekter/ny aktivitet Er det mulig å ta strategiske valg? mstillingsmidler tilgjengelig? fremtidsutsikter vurderes UHRs dekanskle 5. februar

32 Praktisk regnskap

33 Regnskapet sm styringsverktøy Regnskap er histrie Derfr dårlig styringsverktøy krreksjner kmmer fr sent Budsjettet er styringsverktøyet Brukes sm analyseverktøy Kvaliteten på regnskapet avhenger av kvaliteten i budsjettarbeidet (på knti, frmål, prsjekt, perider ) kntering av regnskapsbilag SHIT IN = SHIT OUT UHRs dekanskle 5. februar

34 Skillet mellm eksternregnskap g internregnskap Eksternregnskapet er det ffisielle regnskapet. Det skal vise universitetets ttale øknmi, frdelt på inntekter/kstnader, eiendeler/gjeld/virksmhetskapital satt pp etter standard maler fra KD Internregnskapet viser nett frbruk sammenlignet med budsjett fte frdelt på budsjettenheter (fakulteter, fellesadministrasjn ). Internregnskapet viser i hvedsak den delen sm er viktig fr statsppdraget. UHRs dekanskle 5. februar

35 Oppdragsaktivitet (boa) Regnskap Et rdinært fr regnskap Universitetet fra privat i firma Agder INN Eksterne inntekter UT Overskudd Overskudd Kstnader Avregning BFV - skyldig KD eller underfrbruk/mindrefrbruk Går til virksmhetskapital Går til gjeld i balansen nte 15 Bevilgningsfinansiert virksmhet (BFV) Bidragsaktivitet (BA) Inntekter Tildeling fra KD + NFR g annen statlig virksmhet + Bidragsaktivitet UiAs statsppdrag fra Strtinget Kstnader Kstnader UHRs dekanskle 5. februar

36 Resultatregnskap pr.: Virksmhet: Universitetet i Agder Eksternt regnskap pr Avsetning fr frpliktelser viser reduksjn på 18,4 mill kr siden Nte Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd g verføringer fra andre statlige frvaltningsrganer Gevinst ved salg av eiendm, anlegg g maskiner Salgs- g leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskstnader Lønn g ssiale kstnader Varekstnader Andre driftskstnader Kstnadsførte investeringer g påkstninger Avskrivninger Nedskrivninger Sum driftskstnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter g finanskstnader Finansinntekter Finanskstnader Sum finansinntekter g finanskstnader Overskudd på eksternt finansiert virksmhet (EFV) i 2008 Resultat av rdinære aktiviteter Avregninger Avregning med statskassen (bruttbudsjetterte) 0 0 Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettbudsjetterte) Sum avregninger Peridens resultat Dispneringer 12 Tilført annen pptjent virksmhetskapital Annen pptjent virksmhetskapital anvendt til dekning av kstnader i bevilgningsfinansiert aktivitet 0 Sum dispneringer UHRs dekanskle 5. februar

37 Nte 15 Avregning bevilgningsfinansiert virksmhet (nettbudsjetterte virksmheter) Den andel av bevilgningene sm ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen er å anse sm en frpliktelse. Tildelte, ubenyttede bevilgninger g midler sm skal behandles tilsvarende, er avregnet sm frpliktelse. Det er fretatt følgende interne avsetninger til de angitte pririterte ppgaver/frmål innenfr bevilgningsfinansiert virksmhet: Nte 15 Nte 15 viser hva sm ikke er utført av Statsppdraget, NFR/annen statlig virksmhet g bidragsaktivitet -Utsatte prsjekter -Avsatte midler -Ubrukte midler Sum avsatt pr Endring i periden på 18,358 mill kr. Inntektsført bevilgning: Avsetning pr Avgang pr Tilgang pr Avsetning pr Endring i periden Kunnskapsdepartementet Utsatt virksmhet Prsjekter fra Kunnskapsdepartementet Særkstnader Stipendiater/pst.dc SUM utsatt virksmhet Strategiske frmål Kmpetanseutvikling faglig persnale Lønnsppgjørsfnd** RBF-fnd** Universitetsfnd** Andre strategiske satsinger SUM strategiske frmål Større investeringer Investeringsfnd* Andre investeringer SUM større investeringer Andre avsetninger Andre avsetninger ved enhetene Udispnert ved enhetene Udispnert ved styret SUM andre avsetninger Sum Kunnskapsdepartementet Andre departementer g statlige etater Utsatt virksmhet Strategiske frmål Større investeringer Andre avsetninger Sum andre departementer g statlige etater Nrges frskningsråd Utsatt virksmhet Strategiske frmål Større investeringer Andre avsetninger Sum Nrges frskningsråd Sum avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert aktivitet Andre bidragsytere*** Utsatt virksmhet EVU Utsatt virksmhet andre bidragsytere Strategiske frmål Større investeringer Andre avsetninger Sum andre bidragsytere Sum avsatt andel av tilskudd til statlig g UHRs dekanskle 5. februar bidragsfinansiert aktivitet****

38 Internregnskap innrettes etter institusjnens behv Øknmimdellen knteringsstrengen Knt (eks: lønn, drift, investering) Ansvarssted (eks: fakultet, institutt, enhet) Frmål (eks: utdanning, frskning, administrasjn) Prsjekt/tiltak (prsjekter eller øremerkede midler, kan gså inndeles i undernivå fr aktiviteter) Opp til institusjnen å innrette internregnskapet etter behv Kan rapprtere på knti (verrdnet g detalj) Rapprter etter ledelsens behv (frhåndsdefinerte maler) UiA: Rapprteringsgrupper Prsjektregnskap (frutsetter knsekvent føring av alle kstnader, gså lønn, mt prsjektene) UHRs dekanskle 5. februar

39 Eksempel rapprtgrupper fra UiA A. Budsjettansvarsmrådets ramme A g B gir en versikt ver universitetets ramme B. Øremerkede midler fra universitetsstyret tildelt ver pst 50 i St. prp. nr 1. Vær likevel ppmerksm på at underskudd i C-D kan måtte dekkes ver rdinær ramme. C. Statlige øremerkinger Inkluderere gså prsjekter finansiert av NFR D. Bidragsfinansiert del av BOA Prsjekter uten krav til leveranse fra bidragsyter. Resultatet av disse prsjektene avregnes løpende mt BFV E. Oppdragsfinansiert del av BOA Resultatet av disse prsjektene føres mt VK ved prsjektavslutning UHRs dekanskle 5. februar

40 Fullmakter Styret delegerer budsjettfullmakter til avdelinger/fakulteter - budsjettbalanseansvar Styreleder har budsjettdispneringsmyndighet kan delegeres I FORKANT av bestillingen: Påse at anskaffelse er i samsvar med gjeldende lver g regler - regler fr statlige anskaffelser - UiAs innkjøpsavtaler Påse at det er budsjettmessig dekning Påse at anskaffelsen er øknmisk frsvarlig -effektiv bruk av statens midler Den sm har budsjettdispneringsmyndighet delegerer bestillingsmyndighet (på prsjekt, knti, krnebeløp ) UHRs dekanskle 5. februar

Økonomiledelse. Innhold. Dekanskolen UHR 23. april 2008 Seunn Smith-Tønnessen, UiA. Mål- og resultatstyring. Budsjettet som styringsredskap

Økonomiledelse. Innhold. Dekanskolen UHR 23. april 2008 Seunn Smith-Tønnessen, UiA. Mål- og resultatstyring. Budsjettet som styringsredskap Øknmiledelse Dekansklen UHR 23. april 2008 Seunn Smith-Tønnessen, UiA Innhld Mål- g resultatstyring Budsjettet sm styringsredskap Praktisk regnskapsfrståelse UHRs dekanskle 23. april 2008 2 1 Strategisk

Detaljer

Virksomhetsstyring. Dekanskolen UHR 3. desember 2013 Seunn Smith-Tønnessen, UiA

Virksomhetsstyring. Dekanskolen UHR 3. desember 2013 Seunn Smith-Tønnessen, UiA Virksomhetsstyring Dekanskolen UHR 3. desember 2013 Seunn Smith-Tønnessen, UiA Innhold Strategisk ledelse med mål- og resultatstyring som styringsprinsipp Budsjettet som styringsredskap muligheter og begrensninger

Detaljer

Økonomiledelse. Innhold. Dekanskolen UHR 12. mars 2009 Seunn Smith-Tønnessen, UiA. Mål- og resultatstyring. Budsjettet som styringsredskap

Økonomiledelse. Innhold. Dekanskolen UHR 12. mars 2009 Seunn Smith-Tønnessen, UiA. Mål- og resultatstyring. Budsjettet som styringsredskap Øknmiledelse Dekansklen UHR 12. mars 2009 Seunn Smith-Tønnessen, UiA Innhld Mål- g resultatstyring Budsjettet sm styringsredskap Praktisk regnskapsfrståelse UHRs dekanskle 12. mars 2009 2 1 Strategisk

Detaljer

Virksomhetsstyring. Dekanskolen UHR 4. desember 2012 Seunn Smith-Tønnessen, UiA

Virksomhetsstyring. Dekanskolen UHR 4. desember 2012 Seunn Smith-Tønnessen, UiA Virksomhetsstyring Dekanskolen UHR 4. desember 2012 Seunn Smith-Tønnessen, UiA Innhold Strategisk ledelse med mål- og resultatstyring som styringsprinsipp Budsjettet som styringsredskap muligheter og begrensninger

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 Fra: Økonomiavdelingen v/gunnar Nordlie Til: Styre Dato: 12. april 2011 Sak nr.: 38/11 Arkiv nr.: 2011/1005 Kopi til: UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 UiAs resultatbaserte tildelinger

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Styremøte nr. 5/2008

Styremøte nr. 5/2008 Styremøte nr. 5/2008 Tid: 25./26.09.08 Sted: Høgsklen i Gjøvik Innhld Beslutningssaker: Sak STY 51/08 Innkalling... 2 Sak STY 52/08 Saksliste... 3 Sak STY 53/08 Prtkll fra styremøtet nr. 4/2008... 4 Sak

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Tilsyn med studiekvalitet. Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT

Tilsyn med studiekvalitet. Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT Tilsyn med studiekvalitet Øystein Lund Tilsynsdirektør NOKUT Kvalitetsmråder fr studieprgram Tilsyn g stimulans til kvalitetsutvikling Strtingets føringer Strukturmeldingen Knsentrasjn fr kvalitet Skjerpede

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Universitets- og høyskolesektoren Statsbudsjettet 2015. Universitets- og høyskoleavdelingen

Universitets- og høyskolesektoren Statsbudsjettet 2015. Universitets- og høyskoleavdelingen Universitets- g høysklesektren Universitets- g høyskleavdelingen Universitets- g høysklesektren Frslag til bevilgning ver 07.60: ttalt 32,3 mrd. krner Økning til 75 mill. krner fr å stimulere til samarbeid,

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Forholdet mellom utdanning, forskning, formidling og andre deler av samfunnsoppdraget. Hvordan balansere ulike hensyn internt ved en institusjon?

Forholdet mellom utdanning, forskning, formidling og andre deler av samfunnsoppdraget. Hvordan balansere ulike hensyn internt ved en institusjon? Forholdet mellom utdanning, forskning, formidling og andre deler av samfunnsoppdraget Hvordan balansere ulike hensyn internt ved en institusjon? Dialogkonferanse Gardermoen 16. september 2014 Assisterende

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Rammeverk for kvalitetssikring av forskerutdanningen. Gerhard Yngve Amundsen UHR, Nasjonal forskerutdanningskonferanse 2015

Rammeverk for kvalitetssikring av forskerutdanningen. Gerhard Yngve Amundsen UHR, Nasjonal forskerutdanningskonferanse 2015 Rammeverk fr kvalitetssikring av frskerutdanningen Gerhard Yngve Amundsen UHR, Nasjnal frskerutdanningsknferanse 2015 Presentasjnen innehlder: Innledning Nasjnalt rammeverk sm regulerer kvalitetssikring

Detaljer

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 2 Faglig organisering

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 2 Faglig organisering UNIVERSITETS- g FUSJONSPROSJEKTET Delprsjekt 2 Faglig rganisering Mandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas frbehld m justeringer i mandatet sm følge av dette. 1 Bakgrunn Det vises til styresakene

Detaljer

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring Budsjettramme 2016 per 26.11.2015 Faktultet for teknologi Institutt for informatikk og e-læring Fakultet for helse- og sosialvitenskap Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Introduksjonskurs for økonomicontroller Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Formålet Formålet med delemne 1 er å gå gjennom hovedprosessene innen virksomhets- og økonomistyringen for å få

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007 Årsplan fr Institutt fr ssilgi g samfunnsgegrafi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007 Innledning Hensikten med årsplanen fr 2007 er å gjøre rede fr instituttets pririteringer innen

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201513 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 19.1.2016 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201513 Budsjett pr 201513 Avvik Regnskap i fjor pr 201413 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

Vedlegg i DATASPESIFIKASJONER FOR RESULTATINDIKATORENE. Delmål 1.1. fagområder i henhold til prioriterte områder. Delmål 1.2

Vedlegg i DATASPESIFIKASJONER FOR RESULTATINDIKATORENE. Delmål 1.1. fagområder i henhold til prioriterte områder. Delmål 1.2 Vedlegg i DATASPESIFIKASJONER FOR RESULTATINDIKATORENE Delmål 1.1 Antall primærsøkere per studieplass Antall uteksaminertekandidater fordelt på utvalgte fagområder i henhold til prioriterte områder Studier

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 7/14-3 I.l 0.20 14. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 7/14-3 I.l 0.20 14. Høgskolen i Telemark Høgsklen i Telemark Innkalling Styret Møte 7/14-3 I.l 0.20 14 Høgsklen i T elemark, Kjølne s ring 56, Pstbks 203, 390 l Prsgrunn Te lefn : 35 57 50 00 T e lefaks: 35 57 50 02 (http://www.hit.n/main/cntentlview/full/

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Finansieringsmodeller

Finansieringsmodeller Finansieringsmodeller 1. Kunnskapsdepartementet har siden 2003 brukt en delvis incentivbasert modell til å fordele budsjettmidlene til institusjonene i Universitets- og høyskolesektoren (UHR) a) sentrale

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Premissene for god økonomistyring og internkontroll

Premissene for god økonomistyring og internkontroll Premissene fr gd øknmistyring g internkntrll Flkevalgtpplæring Nvember 2015 Lars-Andrè Hanssen g Alf-Erlend Vaskinn KmRev NORD IKS Interkmmunalt revisjnsselskap Hvedkntr i Harstad 34 eiere Trms g Nrdland

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

IH DELING AV ENHETER - SPLITTING AV BUDSJETTER VED DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET

IH DELING AV ENHETER - SPLITTING AV BUDSJETTER VED DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET : Interimsslyret : Fakultetsadministrasj nen Arkivref: 2009/35 8 TOS000/01 1.4 IH- 26-09 DELING AV ENHETER - SPLITTING AV BUDSJETTER VED DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Bakgrunn Med grunniag i Universitetsstyres

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010

LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010 LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål... 2 2. Disponibel bevilgningsramme 2010... 2 3. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap...

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS 20090506 Institusjonen: Universitetet/Høyskolen i xx Alle de hvite boksene skal fylles ut av institusjonen. - De

Detaljer

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Hvilke statlige virkemidler finnes i forhold til rolle og arbeidsdeling

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 21.06.2016. Godkjenning av møtebok fra styremøtet 12.05.

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 21.06.2016. Godkjenning av møtebok fra styremøtet 12.05. Styret ved Høgsklen i Sørøst Nrge Vår dat: 09.06.2016 Dk.nummer: Dknr MØTEINNKALLING Møtedat: 21.06.2016 kl. 10:00 Sted: Campus Prsgrunn Arkivsak: 16/00002 Mulige frfall meldes snarest til Anita Dale Anita.dale@hit.n,

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter:

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: 1) handlinger/kontrollpunkter rettet mot beregning av nøkkel-/forholdstall

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON 2017-20 20 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 06/6148/MN KTR/KBA/RET P:\OKONOMI\Budsjettfrslagene\2007\Rundskriv institutt 07.dc Bergen, 22. juni 2006 Institutter g avdelinger

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 4/214 Møtedato: 19. september Notatdato: 4. september Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 19/2014 Møtenr. 7/2014 Møtedato: 11.12.2014 Notatdato: 04.11.2014 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Årsplan 2005 Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO Vedtatt av fakultetsstyret 16/

Årsplan 2005 Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO Vedtatt av fakultetsstyret 16/ Årsplan 2005 Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO Vedtatt av fakultetsstyret 16/12 2004 Innledning Hensikten med årsplanen fr 2005 er å gjøre rede fr fakultetets pririteringer innen frskning, utdanning

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Regnskapsrapport AFT 2010 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsrapport AFT 2010 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Vedlegg 1 Regnskapsrapport 2010 pr. 30.04.2010 pr. 30.04.2009 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 36 578 32 040 Investeringer 1 (1 109) (795) Tilskudd fra NFR 1 42 50 Inntekt fra bidrags-

Detaljer