MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008"

Transkript

1 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: kl MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dokumentene legges ut på Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING /08 07/2297 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN STATUS KOMMUNALE BYGG Vadsø, Arne Pedersen Leder

2 BUDSJETTREGULERING 2008 Saksbehandler: Jon Ragnar Morso Arkivkode: 153 Arkivsaksnr.: 08/630 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 7/08 Administrasjonsutvalget /08 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: 1. Vadsø bystyre vedtar driftsmessige budsjettreguleringer i henhold til ovennevnte oppstilling pkt Samt foreslått finansiering pkt Investerings/kapitalbudsjett økes med 27,0 mill. kr. brutto. I henhold til ovennevnte oppstilling punkt a- c. Økningen i inv. /kapitalbudsjettet medfører ikke økning i låneopptak Vedlegg: Bakgrunn: Rådmannen fremmer sak vedrørende budsjettregulering for 2008 med bakgrunn i oppståtte endringer etter budsjettvedtak i desember Budsjettreguleringen bygger på innspill fra kommunens virksomheter, løpende rapportering, politiske vedtak og generelle økonomiske forhold. Budsjettreguleringen utføres på bakgrunn av de budsjettutfordringene vi har for Den administrative prosessen i forkant av budsjettreguleringen handler om å skaffe oversikt over avvik i forhold til budsjett på virksomhetsnivåene, samt å konkretisere øvrige budsjettutfordringer. Side 2 av 16

3 På bakgrunn av det kjente omstillingsbehovet til kommunen, har rådmannen kun tatt med virksomhetsbaserte reguleringsbehov som dreier seg om realistisk budsjettering med hensyn til drift av virksomhetene. Andre forhold/behov er avvist. Sak 7/08 Vurdering: Rådmann/ sentral styring 1. ØKTE UTGIFTER : ORDNINGEN ALTERNATIV TIL AFP Stadig flere ansatte i målgruppen år velger ordningen Alternativ til AFP fremfor AFP. For arbeidsgiver er dette svært positivt. Regnskapet for 2007 viser en kostnad knyttet til denne ordningen på ca kr Av disse vil 3 bli alderspensjonister i løpet av inneværende år mens 14 nye ansatte vil fylle 62 år og dermed være potensielle AFPkandidater. Budsjettet for 2008 er på kr Dette er anslagsvis kr for lite. Ordningen Alternativ til AFP Kr ØKTE UTGIFTER : TILSKUDD TIL VARANGER ASVO Statens satser for tilskudd til VTA-plasser er regulert opp i For Vadsø kommune betyr dette at totalt tilskudd til Varanger ASVO økes til kr Dette representerer en økning i forhold til budsjett 2008 på kr Tilskudd til Varanger ASVO Kr REDUSERTE UTGIFTER : REDUSKSJON AV PROSJEKTMIDLER Ubrukte prosjektmidler etter sluttregnskap på Stifinnerprogrammet beløpes til Midlene benyttes ikke. Avslutning prosjekt REDUSERTE UTGIFTER : REDUSERT RAMME TIL KOMPETANSEHEVING I SKOLER/BARNEHAGER Reduksjon av ramme for 2008 fra ,- til ,- Reduksjon kompetansemidler Side 3 av 16

4 Sak 7/08 Undervisning og oppvekst 5. ØKTE UTGIFTER: GRATIS SKOLEFRUKT Regjeringen har som mål at barn og unge skal ha gode kostholdsvaner som gi grunnlag for et godt læringsutbytte i skolen. Dette gjelder elever på skoler med ungdomstrinn ( klasse) fom. høsten Ordningen vil gjelde alle elevene både på rene ungdomskoler og kombinerte skoler ( klasse) For rene barneskoler (skoler med kun klasse) gjelder den eksisterende abonnementsordingen hvor elever betaler kr 2,50 for hver frukt/grønnsak, og hvor staten i tillegg subsidierer dette med kr 1. per enhet. Dette finansieres via inntektssystemet til kommunene etter antall elever i hver enkelt kommune. Det blir kompensert for kr 3,85 per elev per dag. Dette utgjør på årsbasis. er til frukt og grønt må reguleres inn i budsjettet i Dersom man velger å stoppe aktiviteten fra skoleåret 2008/2009 vil påløpne utgifter være ca ,- Gratis skolefrukt ØKTE UTGIFTER: ØKT RESSURS INSTITUSJON Økt ressurs for spesialpedagogiske.hjelpetiltak for opplæring av spesifikk elev i institusjon. Vadsø kommune har det økonomiske ansvar for særskilte tiltak for elev i institusjon fra mars En beregnet utgift til assistentressurs vil i 2008 være Økt ressurs - institusjon ØKTE UTGIFTER: ØKNING TIMETALL Økning i timetall på barnetrinn fra august Regjeringen har innført økning av uketimetallet på 5 timer på småskoletrinnet fra nytt skoleår. Økning timetall ØKTE INNTEKTER: SKJØNNSMIDLER BARNEHAGER Vadsø kommune mottar i ,8 mill. kr. i skjønnsmidler barnehager. Midlene skal dekke kommunale driftsutgifter i barnehagene, styrket tilbud til førskolebarn og drift av bygningsmasse tilhørende førskole. Skjønnsmidler barnehagene Side 4 av 16

5 Sak 7/08 Pleie og omsorg 9. ØKTE INNTEKTER: TILSKUDD FENGSELSHELSETJENESTEN Sosial- og helsedirektoratet gir tilsagn om tilskudd til drift av helsetjenesten i Vadsø fengsel på kr I 2008 er det budsjettert med kr Dette medfører en merinntekt til kommunen på kr Tilskudd fengselshelsetjenesten Kr REDUSERTE UTGIFTER: LOMAKKA 1 Lomakka 1 er vedtatt avviklet med virkning fra 1. Juli 2008 under forutsetning av at en kan tilby tilfredsstillende botilbud til de som i dag er fastboende i Lomakka. Avvikling vil skje noe tidligere og derav en mindrebelastning av utgifter for tilbudet samlet i Lomakka 1, mindreutgift ØKTE UTGIFTER: NØKKELBO Vadsø kommune kjøper tjenester fra privat institusjon Nøkkelbo. Institusjonen har varslet en prisøkning i 2008 på 6%. Dette vil utgjøre en merutgift for Vadsø kommune i 2008 på ,- kr. Nøkkelbo, prisstigning ØKTE UTGIFTER/ØKTE INNTEKTER: RESSURSBEHOV HBO-ØST Virksomheten har tidligere meldt inn to løpende tiltak som medfører kostnader utover vedtatt budsjett ramme. Begge er behandlet i inntaksteam og innvilget. Tiltakene er hjemlet i gjeldende lovverk som regulerer brukernes rettigheter mht. individuelt tilrettelagte tjenester, samt lov om sosiale tjenester og kommunehelseloven. Tiltak1: Bruker utløser 4,7 stillinger pga heldøgnstjeneste. Vedtatt 17 januar i inntaksteamet. Ressurser inkl. variabel lønn, kveld, natt- og helgetillegg og administrative utgifter er beregnes til kr minus egenandelen som Vadsø kommune bærer kr , Refusjonsgraden er 85% for utgifter over innslagspunktet, kr Netto utgifter for kommunen er kr ,-. Tiltak 2: Ressurskrevende bruker, bruker i Bekkefaret 12, men fyller ikke statens vilkår for ressurskrevende brukere. Bruker har en adferd som krever 1-1 bemanning. Det er ikke mulig å gi et faglig forsvarlig tilbud uten å styrke bemanningen rundt bruker. Behovet Side 5 av 16

6 bekreftes i epikrise fra seksjonsoverlege Ole-Kristian Grønli v/unn. Tiltaket er også nødvendig for å ivareta brukers ferdighet og integritet. Tiltaket evalueres fortløpende og i tett samarbeid med UNN. 1-1 bemanning 14 timer per døgn, kostnad per år kr , inkl. kvelds, helg- og høytidstillegg samt variabel lønn. Ressursbehov HBO-øst Sak 7/ ØKTE UTGIFTER/ØKTE INNTEKTER: RESSURSBEHOV HBO-VEST Fra og med mai 2008 vil HBO VEST yte tjenester til tre unge brukere med omfattende hjelpebehov, jfr vedtak fattet av inntaksteamet. Tjenestene er knyttet til stell/dusj, medisiner, trening, praktisk bistand og tilrettelegging av mat. I tillegg kommer timer til støttekontakt og dagtilbud. Dette medfører økt ressursbehov mht personell i virksomheten. I tillegg opprettholdes tidligere meldt avvik angående tjenestetilbud rundt multifunksjonshemmet slagpasient som venter på overflytting i ny leilighet i Bekkefaret. Da leiligheten i BF ikke er tilrettelagt rullestolbruker, bor vedkommende i annen bolig. I påvente av ferdig bolig er tilbudet finansiert av HBO VEST fra januar til utgangen av april (BF overtar tjenesten som satellitt fra midten av april), totalt kr ,- Tiltak 1: Bruker med hjelpebehov, fast lønn 8/ ,- Variabel lønn 8/ ,- Refusjon ressurskrevende tjenester 8/ ,- Tiltak 2: Bruker med hjelpebehov, fast lønn 8/ ,- Variabel lønn 8/ ,- Refusjon ressurskrevende tjenester 8/12 0,- Tiltak 3: Bruker med hjelpebehov, fast lønn 8/ ,- Variabel lønn 8/ ,- Refusjon statlige midler ,- Ressursbehov HBO-vest ØKTE INNTEKTER: RESSURSKREVENDE TJENESTER Side 6 av 16

7 Det ble i årsbudsjettet for 2008 medtatt budsjetterte refusjoner for ordningen ressurskrevende tjenester. En gjennomgang av budsjetterte inntekter i 2008 tilsier at det kan forventes noe økninger utover budsjett Det er i løpet av 2008 blitt foretatt en omlegging av ordningen slik at det er en større grad av oppdaterte regnskapstall som legges til grunn for beregningen av tilskudd. For eksempel vil endelig tilskudd for 2008 først foreligge 1 kvartal Det er beregnet en merinntekt utover budsjett 2008 tilsvarende 1,8 mill. kr. Ressurskrevende tjenester Sak 7/08 Øvrige områder 15. REDUSERTE INNTEKTER: REDUKSJON I AKSJEUTBYTTE Konsernstyret i Varanger kraft har innstilt på et utbytte på 40,0 mill for Vadsø kommunes andel av dette beløper seg til 8,75 mill kr (21,875%). Dette er lavere enn forutsatt i budsjettet. Forventet inntekt må i hht denne innstillingen nedjusteres med 2,250 mill. kr. Endelig utbytte fastsettes imidlertid på generalforsamlingen Det legges til grunn et alle eiere synes enige om at utbyttet for 2007 minst skal være på nivå med året før, dvs 50,0 mill totalt sett. Det legges dermed til grunn at dette ikke forventes å ha noen reguleringsmessig konsekvens på tidspunktet. Reduksjon i aksjeutbytte 16. REDUSERTE INNTEKTER: REDUSERT SKATT/RAMME Vadsø kommune har mottatt nye prognoser for skatt og rammeoverføringer Med bakgrunn i nye befolkningstall pr , medfører dette en varslet reduksjon i inntektene med 3,0 mill. kr. I forbindelse med revidert statsbudsjett som framlegges i mai måned har det vært foretatt justeringer i kommunenes skatt og rammeoverføringer. I 2007 ble overføringene eksempelvis økt med 1,5 mill. kr. Det foreligger ingen konkrete tall pr. dato men legges et optimistisk anslag til grunn kan vi oppjustere med 2,0 mill. kr. slik at ny prognose for 2008 vil være en netto nedgang på 1,0 mill. kr. Reduksjon i skatt og ramme Side 7 av 16

8 Sak 7/08 Sum drift utg innt Rest omstillingbehov fra tidligere utg Sum manglende inndekning, regulering utg Finansiering: 17. REDUSERTE UTGIFTER: BUDSETTERT BUDSJETTRESERVE 2008 I forbindelse med årsbudsjett 2008 ble det avsatt ca. 2,0 mill. kr. i budsjettreserve. Denne kan ikke lenge ansees som reell med den manglende inndekningen som foreligger i budsjettet for Reserve benyttes i budsjettregulering Bruk av budsjettreserve ØKTE INNTEKTER: MVA REFUSJON INVESTERINGER Økte mva refusjoner investeringer ungdomsskole. Vadsø kommune har vedtatt 3,8 mill. kr. i refusjon av investeringer Vi har pr. dato inntektsført 2,5 mill. kr. hvorav 2,0 mill. kr. tilhører investeringen 2007 i ungdomsskolen. Dette innebærer da at med forventet investeringsnivå i 2008 kan øke inntektsposten med 2,0 mill. kr. MVA refusjon investeringer REDUSERTE UTGIFTER: STRØM UTGIFTER Vadsø kommune inngikk på nyåret fastprisavtale for leveranse av strøm. Avtalen gjør at vi kan nedjustere utgiftsbudsjettet for 2008 med kr ,-. Avtalen gjelder ut året Effekten forutsetter et forbruk tilsvarende 2007 nivå. Reduserte strømutgifter REDUSERTE UTGIFTER: KOMMUNENS RENTEUTGIFTER 2008 Vadsø kommune har inngått rentebindingsavtaler som medfører at vi, selv med en betydelig renteøkning gjennom året, vil ha sikret en stor del av låneporteføljen til en noe lavere rente. Renteutgiftene for 2008 kan nedjusteres noe. Side 8 av 16

9 Sak 7/08 Reduserte renteutgifter Sum finansiering utg innt SUM NETTO BUDSJETTREGULERING, DRIFT 0 INVESTERINGS/KAPITALBUDSJETT 2008 A. ØKTE UTGIFTER/ØKTE INNTEKTER STARTLÅN Vadsø kommune har tatt opp 2,0 mill kr. i startlån i Det viser seg at behovet for startlån i 2008 vil være større enn antatt. Startlånene tas opp i Statens Husbank og gis til husstander i en etableringsfase. Startlån gis særlig til unge, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede og flyktninger. Det har ikke vært ført tap av betydning i forbindelse med kommunens startlån. Det gis også anledning til å avsette en del av innvilgede midler til dekking av evt. Tap i ordningen. Det foreligger allerede søknader tilsvarende 1,5 mill. kr. pr. april måned. Det foreslås at Vadsø kommune søker om ytterligere 1,0 mill. kr. i startlån i Låneopptak, startlån Side 9 av 16

10 Sak 7/08 B. ØKTE UTGIFTER/ØKTE INNTEKTER: AVDRAG 2008 Vadsø kommune har ikke budsjettert med tilstrekkelige avdrag for året Kommunale regnskapsforskrifter tilsier at kommunen bør nedbetale lånegjeld med forholdsmessige avdrag årlig. Dette skal gjøres uavhengig av størrelsen på kommunens eventuelle nye låneopptak. Vadsø kommune har budsjettert med 2,5 mill. kr. i ordinær avdragsbetaling i Kommunens driftsbudsjett gir ikke rom for å øke denne posten. Det foreslås derimot at Vadsø kommune foretar en ekstraordinær innbetaling av avdrag med 15,0 mill. kr. i Denne innbetalingen finansieres av lånefondsmidler mottatt i forbindelse med overføring av aktiva fra Vadsø kommune til selskapet Vadsø vann og Avløp KF. Ekstraordinære avdrag skal føres i kommunens kapitalregnskap og vil ikke belaste kommunens driftsregnskap. Fra og med driftsbudsjett 2009 bør kommunen budsjettere med ordinære faste avdrag i størrelsesorden 18,0 mill. kr. avdrag C. UTGIFTER TIL RENOVERING AV VESTFLØYA OSCARSGATE 21 Bystyret vedtok i møte å omlokalisere flere virksomheter for å oppnå driftsmessige besparelser gjennom reduksjon i bygningsmassen. I 2008 tas det sikte på å få flyttet Vadsø familiesenter, psykiatrisk enhet og kulturskolen til vestfløya i Oscarsgate 21 (tidl. Sentrum skole/ungdomsskole). Før innflytting må det foretas oppussing og ombygging/ny rominndeling tilpasset de nye virksomhetene. Samlet kostnad for dette er estimert til 11,0 mill kr hvor 8,25 mill kan finansieres gjennom å omdisponere midler fra følgende prosjekter: Ny ungdomsskole, 4 mill: Prosjektet er ikke avsluttet men prognosen tilsier at samlet kostnad blir 117,5 mill kr, som er 1,5 mill kr under vedtatt budsjettramme på 119 mill kr. Av dette kan 1 mill kr omdisponeres allerede nå. I budsjettet var det også tatt rom for at kommunen skulle ta opp eget byggelån for prosjektet. Lånefinansieringen ble imidlertid løst gjennom kommunes samlede låneopptak, slik at rentene ikke er belastes prosjektet. Dette utgjør 3 mill kr i ubrukte midler. Vårbrudd, 3 mill kr: Det er vedtatt oppussing av Vårbrudd for 10 mill kr, derav 3 mill kr i På grunn av kommunens umiddelbare omstillingsbehov har ressursene også på prosjektsiden vært fokusert på tiltak som vil gi driftsmessige besparelser. Som en konsekvens har planleggingen av bl.a. vårbruddprosjektet blitt nedprioritert. Prosjektet foreslås utsatt til 2009, både av kapasitetshensyn og for å bidra til å finansiere innsparingstiltak. Samvirkekaia, 1,25 mill kr: Side 10 av 16

11 Sak 7/08 Det er vedtatt å rehabilitere Samvirkekaia og forlenge flytekaia. Flytekai med forankring igangsettes og ferdigstilles i år. Når det gjelder rehabiliteringen av Samvirkekaia er oppstart av planlegging og utførelse av kapasitetshensyn utsatt til over ferien. Etter planene innebærer det oppstart til høsten, slik at størstedelen av kostnadene vil bli belastet i Dette åpner for å omdisponere 1,25 mill kr til renovering av Oscarsgate 21 i år. Renovering Oscarsgate Omdisp. Ungd. skolen Omdisp. Vårbrudd Mindreutg. Samvirkekaia Bruk av lånefondsmidler SUM NETTO BUDSJETTREGULERING, INV/KAPITAL 0 Jens R. Betsi Rådmann Side 11 av 16

12 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN STATUS KOMMUNALE BYGG Saksbehandler: Ulf Are Holsbø Arkivkode: 100 Arkivsaksnr.: 07/2297 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 8/08 Administrasjonsutvalget /08 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Rådmannen skal gjennomføre nødvendige tiltak, herunder eventuelle forhandlinger, for salg av følgende eiendommer: Damsveien 44/Nyborgveien 45 (tidligere Vadsø sykehjem) Idrettsveien 35 (brannstasjonen) Rådhusgata 5 Skolegata 2 Amtmannsgata 11 b (samfunnshus og kino) Fabrikkveien 35 (industriutleiebygget) Prosessen gjennomføres under de forutsetningene som framkommer for hvert bygg i saksutredningen. Avtaler om salg skal forelegges formannskapet for endelig godkjenning. Rådmannen skal iverksette nødvendige tiltak for å skaffe til veie lokale for ny brannstasjon. Formannskapet skal holdes løpende orientert om aktuelle kjøpsobjekt. Til bystyrets møte i desember 2008 skal rådmannen legge fram en samlet plan for kommunens bygg- og eiendomsforvaltning med særlig fokus på hovedområdene arealbruk, vedlikehold, enøk og organisering. Vedlegg: Bakgrunn: Side 12 av 16

13 I møte , sak 147/07 Årsbudsjett og handlingsplan , gjorde bystyret følgende vedtak knyttet til kommunale bygg og eiendommer: Kommunestyret ber rådmannen legge frem en statusrapport og en behovsanalyse av kommunens totale eiendomsmasse (lokaler, boliger og tomteareal). Saken fremlegges til kommunestyret møte i juni a. Det gis en beskrivelse av kommunens totale eiendomsmasse som viser bygninger med tilhørende arealer og i hvilken grad eiendommen er i bruk i dag og hva den brukes til. Til beskrivelsen gis det også en enkel tilstandsrapport, samt et anslag på kostnader for nødvendige oppgraderinger/vedlikehold. Sak 8/08 b. Det gis en oversikt over kommunens utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av dagens totale eiendomsmasse. Til oversikten gis det også en beskrivelse av ansvaret og ressursbruken til de ulike eiendomsaktørene i kommunen (kommunen, boligstiftelsen, Industriselskap AS, Byggforvaltning AS). Til beskrivelsen gjøres det en vurdering av om det finnes mer effektive måter å organisere den totale eiendomsforvaltningen på. c. Det gis en beskrivelse av kjente behov/ønsker for mer eller ny bygningsmasse. Til beskrivelsen gjøres det en vurdering på hvorvidt tilgjengelige arealer/bygg kan effektiviseres/oppgraderes for å tilfredsstille behov/ønsker. d. Det fremmes et forslag på hvilke arealer/bygg som kan avhendes gjennom sanering og/eller salg. Til det som er aktuelt for salg gis det et anslag på markedsverdi. I første halvdel av 2008 har rådmannen måttet fokusere ressursbruken omkring kommunens umiddelbare omstillingsbehov. Utredninger og tiltak som har kunnet gi en rask innsparingseffekt er gitt prioritet. Som konsekvens har det ikke vært mulig å gjennomføre alle de etterspurte utredningene til bystyrets junimøte. Det tas sikte på å ferdigstille en samlet sak for bygg og eiendom til bystyrets møte i desember Rådmannen ønsker likevel å rapportere om status i arbeidet, og fremme et forslag om renovering, avhending og erverv av bygg som samlet skal sikre de identifiserte innsparingsmulighetene. Vurdering: Bystyret vedtok i møte , sak 17/08, å omlokalisere flere virksomheter for å oppnå innsparinger gjennom arealeffektivisering. Dette innebærer endret bruk av flere kommunale bygg. I tillegg har nye behov og muligheter oppstått. Renovering Oscarsgate 21 Bystyrets vedtak i sak 17/08 innebærer at ledige lokaler i Oscarsgate 21 tas i bruk. I første omgang er planen at Vadsø familiesenter, psykiatrisk enhet, kulturskolen og studiesenteret lokaliseres til vestfløya, som i dag står tomme etter utflyttingen av ungdomsskolen. Videre utredes muligheten for bedre arealutnyttelse i midtfløya med tanke på etablering av kino, arkiv og eventuelt andre funksjoner, i tillegg til dagens (administrasjon, arbeids- og personalrom for Sentrum skole/mellomtrinnet). Side 13 av 16

14 Sak 8/08 Innflytting av virksomheter i vestfløya utløser et investeringsbehov. Av hensyn til utgifter og kapasitet både internt og i markedet kan bare flytting av familiesenteret, psykiatrisk enhet og kulturskolen gjennomføres i år. ene til dette er estimert til 11 mill kr, der 8,25 mill kr søkes dekket gjennom omdisponeringer i investeringsbudsjettet Dette er nærmere behandlet i budsjettreguleringssaken. Investeringene for å ta i bruk vestfløya kan synes høye, men må ses i et større perspektiv. Renoveringsutgiftene knytter seg til tre hovedområder: Tilpasning/oppgradering i forhold til virksomhetenes driftsbehov. Håndtering av vedlikeholdsetterslep. Oppgradering i forhold til nyere forskriftskrav for arbeidsmiljø, inneklima og energi. Disse utfordringene gjelder stort sett alle eldre bygg. En satsing på Oscarsgate 21, fremfor å spre ressursbruken på flere mindre bygg, gir forutsigbarhet og stordriftsfordeler. Det vil gjøre bygningsdriften mer effektiv og lønnsom. Et stort bygg gir også større fleksibilitet med tanke på standige endringer av brukerbehov og organisering. Ny brannstasjon Brannstasjonen i Idrettsveien 31 er i dårlig teknisk stand. Tidligere grovestimater for teknisk oppgradering har antydet renoveringskostnader i størrelse 15 mill kr. Det har vært planer om å flytte brannstasjonen til industriutleiebygget på øya. Plasseringen er imidlertid ikke ideell med tanke på den nye brannordningen med deltidsmannskaper, fordi kravet til innsatstid vil innsnevre området for rekruttering av deltidsmannskapene betydelig. Kjøp eller leie av egnet bygg synes derfor å være eneste alternativ til en antatt kostbar renovering av dagens brannstasjon. Et aktuelt bygg er tidligere Vadsø trafikkstasjon som Statsbygg skal selge. Trafikkstasjonen kan være egnet for samlokalisering av brannvesenet og ambulansetjenesten, som kommunen og Helse Finnmark har samarbeidet om noe tid. Trafikkstasjonen er taksert til ca 4,5 mill kr og ventes lagt ut for salg i løpet av kort tid. Også andre lokaler som anses aktuelle vil bli vurdert som ny brannstasjon. Avhending av bygg Hovedhensikten med omlokalisering av virksomheter er å redusere kommunens totale driftsareal, primært ved å ta hele bygg ut av bruk. Bygg som ikke brukes, men som kommunen eier, medfører utgifter til oppvarming (frostfri), tilsyn/vedlikehold (generelt eieransvar), avgifter, forsikring mv. For å fjerne alle utgifter bør derfor alle bygg som ikke brukes avhendes. Rådmannen legger til grunn følgende avhendingsplan: Damsveien 44/Nyborgveien 45 (tidligere Vadsø sykehjem) selges. Psykiatrisk enhet og kulturskolen forventes å flytte inn i Oscarsgate 21 i løpet av siste kvartal Side 14 av 16

15 2008. Det som da gjenstår i bygget er lokalet til Vadsø pensjonistforening. Rådmannen søker å løse dette enten ved å tilby pensjonistforeningen nye lokaler eller forhandle fram fortsatt bruk av dagens lokale med kjøper. Sak 8/08 Idrettsveien 35/brannstasjonen selges forutsatt at brannvesenet kan flytte ut. Rådhusgata 5/servicekontor mv selges dersom NAV Vadsø ikke etableres i lokalene. NAV Finnmark har avvist Vadsø kommunes tilbud om leie i Rådhusgata 5. Kommunen avventer nå et tilbud fra NAV Finnmark om leie i annet bygg. Hvis NAV Vadsø ikke etableres i Rådhusgata 5 kan bygget tømmes helt og selges. Skolegata 2 (tidligere Tomlebo barnehage) selges. Lokalet benyttes i dag til privat krigsmuseum/-samling. Kommunen har ingen nytte av bygget. Amtmannsgata 11 b/samfunnshus og kino selges så snart det foreligger løsning for dagens funksjoner. Etablering av kino i Oscarsgate 21 ( lillegymmen i midtfløya) utredes. Dagens kinolokale har mange bygningstekniske utfordringer og er mindre egnet og lite framtidsrettet mht den nasjonale omleggingen til digital kino. Funksjonene knyttet til festsalen og teater søkes inntil videre løst gjennom tilpasninger på Vårbrudd (jf vedtatt renoveringsprosjekt) og i Vestre Jakobselv samfunnshus. Fabrikkveien 35/Industriutleiebygget selges forutsatt videre leie av lokaler for Pedagogisk senter. Ved flytting av studiesenteret og andre lokaler for brannvesenet er det bare arealene til Pedagogisk senter som kommunen fortsatt disponerer på bygget. Varanger ASVO, som eier den østre seksjonen av bygget, har vært i kontakt med kommunen med tanke på utvidet aktivitet og arealbehov. Det er bl.a. snakk om at Varanger ASVO kan få overta kommunens vaskeritjeneste (for helsesenteret/bo- og omsorgssenteret). Det kan være aktuelt å tilby Varanger ASVO å overta hele bygget. Kommunen er også i samtaler med mulige leietakere av garasje-/verkstedarealene i underetasjen, noe som ikke bør være noen ulempe for en ny eier. Forutsatt at framtidig forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens driftsbygninger løftes til et normalnivå (tilfredsstillende FDV) vil avhending av dette arealet gi netto besparelser i størrelse 4-5 mill kr/år (iberegnet leieutgifter i forbindelse med NAV Vadsø og for Pedagogisk senter, og drift av ny brannstasjon). Videre arbeid For å svare på bystyrets bestilling i sak 147/07 vedrørende kommunale eiendommer og bygg er det praktiske arbeidet strukturert i de fire hovedområdene: 1. Arealbruk 2. Vedlikeholdsbehov 3. Energiøkonomisering Side 15 av 16

16 Sak 8/08 4. Organisering Av hensyn til pågående omstilling og behovet for rask innsparing har arbeidet så langt fokusert på arealbruk, og i noe grad energiøkonomisering (opplagte muligheter/raske tiltak) og vedlikeholdsbehov (grov vurdering med tanke på hvilke arealer som bør beholdes og hvilke som bør avhendes). Det har også vært jobbet med den daglige organiseringen av renhold- og vaktmestertjenestene med tanke på effektivisering og lavere driftsutgifter, men her foreligger pr tid ingen konklusjoner. Dette må også ses i lys av hvilken overordnet organisasjonsstruktur for bygg og eiendom som til slutt velges. I andre halvår av 2008 tar rådmannen sikte på å jobbe videre med alle de fire hovedområdene, og da spesielt øke ressursbruken på å utrede vedlikeholdsbehovet, enøktiltak og organisering. Planen er da å legge fram en samlet sak om kommunale eiendommer og bygg til bystyret i desember Jens R. Betsi Rådmann Side 16 av 16

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Økonomirapport II 31. august 2009

Økonomirapport II 31. august 2009 Økonomirapport II 31. august 2009 Tromsø kommune Behandles i: Finans og byggeutvalget 19. 10 Formannskapet 19. 10 Kommunestyret 28. 10 Innholdsfortegnelse Innstilling til vedtak... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2010 Møtetid: Kl. 15.00

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Møtedato: 22.11.2007 Klokkeslett: kl. 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest pr mail magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

FORORD. Vadsø 3. november 2003. Svein Tore Dørmænen rådmann

FORORD. Vadsø 3. november 2003. Svein Tore Dørmænen rådmann FORORD I det følgende presenteres Vadsø kommunes Styringsdokument 2004 strategi og handlingsplan 2005 07. Dette dokument er rådmannens tilrådning for kommunens drifts- og investeringsbudsjett kommende

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.11.2006 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 7. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 7. Saksnr. Arkivsaksnr. Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2013 Tid: Kl. 16:00 Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10 Ved behov for grupperom,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Kommunestyrets vedtak 9. desember 2008 Sak 08/95 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1 Rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer