MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008"

Transkript

1 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: kl MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dokumentene legges ut på Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING /08 07/2297 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN STATUS KOMMUNALE BYGG Vadsø, Arne Pedersen Leder

2 BUDSJETTREGULERING 2008 Saksbehandler: Jon Ragnar Morso Arkivkode: 153 Arkivsaksnr.: 08/630 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 7/08 Administrasjonsutvalget /08 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: 1. Vadsø bystyre vedtar driftsmessige budsjettreguleringer i henhold til ovennevnte oppstilling pkt Samt foreslått finansiering pkt Investerings/kapitalbudsjett økes med 27,0 mill. kr. brutto. I henhold til ovennevnte oppstilling punkt a- c. Økningen i inv. /kapitalbudsjettet medfører ikke økning i låneopptak Vedlegg: Bakgrunn: Rådmannen fremmer sak vedrørende budsjettregulering for 2008 med bakgrunn i oppståtte endringer etter budsjettvedtak i desember Budsjettreguleringen bygger på innspill fra kommunens virksomheter, løpende rapportering, politiske vedtak og generelle økonomiske forhold. Budsjettreguleringen utføres på bakgrunn av de budsjettutfordringene vi har for Den administrative prosessen i forkant av budsjettreguleringen handler om å skaffe oversikt over avvik i forhold til budsjett på virksomhetsnivåene, samt å konkretisere øvrige budsjettutfordringer. Side 2 av 16

3 På bakgrunn av det kjente omstillingsbehovet til kommunen, har rådmannen kun tatt med virksomhetsbaserte reguleringsbehov som dreier seg om realistisk budsjettering med hensyn til drift av virksomhetene. Andre forhold/behov er avvist. Sak 7/08 Vurdering: Rådmann/ sentral styring 1. ØKTE UTGIFTER : ORDNINGEN ALTERNATIV TIL AFP Stadig flere ansatte i målgruppen år velger ordningen Alternativ til AFP fremfor AFP. For arbeidsgiver er dette svært positivt. Regnskapet for 2007 viser en kostnad knyttet til denne ordningen på ca kr Av disse vil 3 bli alderspensjonister i løpet av inneværende år mens 14 nye ansatte vil fylle 62 år og dermed være potensielle AFPkandidater. Budsjettet for 2008 er på kr Dette er anslagsvis kr for lite. Ordningen Alternativ til AFP Kr ØKTE UTGIFTER : TILSKUDD TIL VARANGER ASVO Statens satser for tilskudd til VTA-plasser er regulert opp i For Vadsø kommune betyr dette at totalt tilskudd til Varanger ASVO økes til kr Dette representerer en økning i forhold til budsjett 2008 på kr Tilskudd til Varanger ASVO Kr REDUSERTE UTGIFTER : REDUSKSJON AV PROSJEKTMIDLER Ubrukte prosjektmidler etter sluttregnskap på Stifinnerprogrammet beløpes til Midlene benyttes ikke. Avslutning prosjekt REDUSERTE UTGIFTER : REDUSERT RAMME TIL KOMPETANSEHEVING I SKOLER/BARNEHAGER Reduksjon av ramme for 2008 fra ,- til ,- Reduksjon kompetansemidler Side 3 av 16

4 Sak 7/08 Undervisning og oppvekst 5. ØKTE UTGIFTER: GRATIS SKOLEFRUKT Regjeringen har som mål at barn og unge skal ha gode kostholdsvaner som gi grunnlag for et godt læringsutbytte i skolen. Dette gjelder elever på skoler med ungdomstrinn ( klasse) fom. høsten Ordningen vil gjelde alle elevene både på rene ungdomskoler og kombinerte skoler ( klasse) For rene barneskoler (skoler med kun klasse) gjelder den eksisterende abonnementsordingen hvor elever betaler kr 2,50 for hver frukt/grønnsak, og hvor staten i tillegg subsidierer dette med kr 1. per enhet. Dette finansieres via inntektssystemet til kommunene etter antall elever i hver enkelt kommune. Det blir kompensert for kr 3,85 per elev per dag. Dette utgjør på årsbasis. er til frukt og grønt må reguleres inn i budsjettet i Dersom man velger å stoppe aktiviteten fra skoleåret 2008/2009 vil påløpne utgifter være ca ,- Gratis skolefrukt ØKTE UTGIFTER: ØKT RESSURS INSTITUSJON Økt ressurs for spesialpedagogiske.hjelpetiltak for opplæring av spesifikk elev i institusjon. Vadsø kommune har det økonomiske ansvar for særskilte tiltak for elev i institusjon fra mars En beregnet utgift til assistentressurs vil i 2008 være Økt ressurs - institusjon ØKTE UTGIFTER: ØKNING TIMETALL Økning i timetall på barnetrinn fra august Regjeringen har innført økning av uketimetallet på 5 timer på småskoletrinnet fra nytt skoleår. Økning timetall ØKTE INNTEKTER: SKJØNNSMIDLER BARNEHAGER Vadsø kommune mottar i ,8 mill. kr. i skjønnsmidler barnehager. Midlene skal dekke kommunale driftsutgifter i barnehagene, styrket tilbud til førskolebarn og drift av bygningsmasse tilhørende førskole. Skjønnsmidler barnehagene Side 4 av 16

5 Sak 7/08 Pleie og omsorg 9. ØKTE INNTEKTER: TILSKUDD FENGSELSHELSETJENESTEN Sosial- og helsedirektoratet gir tilsagn om tilskudd til drift av helsetjenesten i Vadsø fengsel på kr I 2008 er det budsjettert med kr Dette medfører en merinntekt til kommunen på kr Tilskudd fengselshelsetjenesten Kr REDUSERTE UTGIFTER: LOMAKKA 1 Lomakka 1 er vedtatt avviklet med virkning fra 1. Juli 2008 under forutsetning av at en kan tilby tilfredsstillende botilbud til de som i dag er fastboende i Lomakka. Avvikling vil skje noe tidligere og derav en mindrebelastning av utgifter for tilbudet samlet i Lomakka 1, mindreutgift ØKTE UTGIFTER: NØKKELBO Vadsø kommune kjøper tjenester fra privat institusjon Nøkkelbo. Institusjonen har varslet en prisøkning i 2008 på 6%. Dette vil utgjøre en merutgift for Vadsø kommune i 2008 på ,- kr. Nøkkelbo, prisstigning ØKTE UTGIFTER/ØKTE INNTEKTER: RESSURSBEHOV HBO-ØST Virksomheten har tidligere meldt inn to løpende tiltak som medfører kostnader utover vedtatt budsjett ramme. Begge er behandlet i inntaksteam og innvilget. Tiltakene er hjemlet i gjeldende lovverk som regulerer brukernes rettigheter mht. individuelt tilrettelagte tjenester, samt lov om sosiale tjenester og kommunehelseloven. Tiltak1: Bruker utløser 4,7 stillinger pga heldøgnstjeneste. Vedtatt 17 januar i inntaksteamet. Ressurser inkl. variabel lønn, kveld, natt- og helgetillegg og administrative utgifter er beregnes til kr minus egenandelen som Vadsø kommune bærer kr , Refusjonsgraden er 85% for utgifter over innslagspunktet, kr Netto utgifter for kommunen er kr ,-. Tiltak 2: Ressurskrevende bruker, bruker i Bekkefaret 12, men fyller ikke statens vilkår for ressurskrevende brukere. Bruker har en adferd som krever 1-1 bemanning. Det er ikke mulig å gi et faglig forsvarlig tilbud uten å styrke bemanningen rundt bruker. Behovet Side 5 av 16

6 bekreftes i epikrise fra seksjonsoverlege Ole-Kristian Grønli v/unn. Tiltaket er også nødvendig for å ivareta brukers ferdighet og integritet. Tiltaket evalueres fortløpende og i tett samarbeid med UNN. 1-1 bemanning 14 timer per døgn, kostnad per år kr , inkl. kvelds, helg- og høytidstillegg samt variabel lønn. Ressursbehov HBO-øst Sak 7/ ØKTE UTGIFTER/ØKTE INNTEKTER: RESSURSBEHOV HBO-VEST Fra og med mai 2008 vil HBO VEST yte tjenester til tre unge brukere med omfattende hjelpebehov, jfr vedtak fattet av inntaksteamet. Tjenestene er knyttet til stell/dusj, medisiner, trening, praktisk bistand og tilrettelegging av mat. I tillegg kommer timer til støttekontakt og dagtilbud. Dette medfører økt ressursbehov mht personell i virksomheten. I tillegg opprettholdes tidligere meldt avvik angående tjenestetilbud rundt multifunksjonshemmet slagpasient som venter på overflytting i ny leilighet i Bekkefaret. Da leiligheten i BF ikke er tilrettelagt rullestolbruker, bor vedkommende i annen bolig. I påvente av ferdig bolig er tilbudet finansiert av HBO VEST fra januar til utgangen av april (BF overtar tjenesten som satellitt fra midten av april), totalt kr ,- Tiltak 1: Bruker med hjelpebehov, fast lønn 8/ ,- Variabel lønn 8/ ,- Refusjon ressurskrevende tjenester 8/ ,- Tiltak 2: Bruker med hjelpebehov, fast lønn 8/ ,- Variabel lønn 8/ ,- Refusjon ressurskrevende tjenester 8/12 0,- Tiltak 3: Bruker med hjelpebehov, fast lønn 8/ ,- Variabel lønn 8/ ,- Refusjon statlige midler ,- Ressursbehov HBO-vest ØKTE INNTEKTER: RESSURSKREVENDE TJENESTER Side 6 av 16

7 Det ble i årsbudsjettet for 2008 medtatt budsjetterte refusjoner for ordningen ressurskrevende tjenester. En gjennomgang av budsjetterte inntekter i 2008 tilsier at det kan forventes noe økninger utover budsjett Det er i løpet av 2008 blitt foretatt en omlegging av ordningen slik at det er en større grad av oppdaterte regnskapstall som legges til grunn for beregningen av tilskudd. For eksempel vil endelig tilskudd for 2008 først foreligge 1 kvartal Det er beregnet en merinntekt utover budsjett 2008 tilsvarende 1,8 mill. kr. Ressurskrevende tjenester Sak 7/08 Øvrige områder 15. REDUSERTE INNTEKTER: REDUKSJON I AKSJEUTBYTTE Konsernstyret i Varanger kraft har innstilt på et utbytte på 40,0 mill for Vadsø kommunes andel av dette beløper seg til 8,75 mill kr (21,875%). Dette er lavere enn forutsatt i budsjettet. Forventet inntekt må i hht denne innstillingen nedjusteres med 2,250 mill. kr. Endelig utbytte fastsettes imidlertid på generalforsamlingen Det legges til grunn et alle eiere synes enige om at utbyttet for 2007 minst skal være på nivå med året før, dvs 50,0 mill totalt sett. Det legges dermed til grunn at dette ikke forventes å ha noen reguleringsmessig konsekvens på tidspunktet. Reduksjon i aksjeutbytte 16. REDUSERTE INNTEKTER: REDUSERT SKATT/RAMME Vadsø kommune har mottatt nye prognoser for skatt og rammeoverføringer Med bakgrunn i nye befolkningstall pr , medfører dette en varslet reduksjon i inntektene med 3,0 mill. kr. I forbindelse med revidert statsbudsjett som framlegges i mai måned har det vært foretatt justeringer i kommunenes skatt og rammeoverføringer. I 2007 ble overføringene eksempelvis økt med 1,5 mill. kr. Det foreligger ingen konkrete tall pr. dato men legges et optimistisk anslag til grunn kan vi oppjustere med 2,0 mill. kr. slik at ny prognose for 2008 vil være en netto nedgang på 1,0 mill. kr. Reduksjon i skatt og ramme Side 7 av 16

8 Sak 7/08 Sum drift utg innt Rest omstillingbehov fra tidligere utg Sum manglende inndekning, regulering utg Finansiering: 17. REDUSERTE UTGIFTER: BUDSETTERT BUDSJETTRESERVE 2008 I forbindelse med årsbudsjett 2008 ble det avsatt ca. 2,0 mill. kr. i budsjettreserve. Denne kan ikke lenge ansees som reell med den manglende inndekningen som foreligger i budsjettet for Reserve benyttes i budsjettregulering Bruk av budsjettreserve ØKTE INNTEKTER: MVA REFUSJON INVESTERINGER Økte mva refusjoner investeringer ungdomsskole. Vadsø kommune har vedtatt 3,8 mill. kr. i refusjon av investeringer Vi har pr. dato inntektsført 2,5 mill. kr. hvorav 2,0 mill. kr. tilhører investeringen 2007 i ungdomsskolen. Dette innebærer da at med forventet investeringsnivå i 2008 kan øke inntektsposten med 2,0 mill. kr. MVA refusjon investeringer REDUSERTE UTGIFTER: STRØM UTGIFTER Vadsø kommune inngikk på nyåret fastprisavtale for leveranse av strøm. Avtalen gjør at vi kan nedjustere utgiftsbudsjettet for 2008 med kr ,-. Avtalen gjelder ut året Effekten forutsetter et forbruk tilsvarende 2007 nivå. Reduserte strømutgifter REDUSERTE UTGIFTER: KOMMUNENS RENTEUTGIFTER 2008 Vadsø kommune har inngått rentebindingsavtaler som medfører at vi, selv med en betydelig renteøkning gjennom året, vil ha sikret en stor del av låneporteføljen til en noe lavere rente. Renteutgiftene for 2008 kan nedjusteres noe. Side 8 av 16

9 Sak 7/08 Reduserte renteutgifter Sum finansiering utg innt SUM NETTO BUDSJETTREGULERING, DRIFT 0 INVESTERINGS/KAPITALBUDSJETT 2008 A. ØKTE UTGIFTER/ØKTE INNTEKTER STARTLÅN Vadsø kommune har tatt opp 2,0 mill kr. i startlån i Det viser seg at behovet for startlån i 2008 vil være større enn antatt. Startlånene tas opp i Statens Husbank og gis til husstander i en etableringsfase. Startlån gis særlig til unge, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede og flyktninger. Det har ikke vært ført tap av betydning i forbindelse med kommunens startlån. Det gis også anledning til å avsette en del av innvilgede midler til dekking av evt. Tap i ordningen. Det foreligger allerede søknader tilsvarende 1,5 mill. kr. pr. april måned. Det foreslås at Vadsø kommune søker om ytterligere 1,0 mill. kr. i startlån i Låneopptak, startlån Side 9 av 16

10 Sak 7/08 B. ØKTE UTGIFTER/ØKTE INNTEKTER: AVDRAG 2008 Vadsø kommune har ikke budsjettert med tilstrekkelige avdrag for året Kommunale regnskapsforskrifter tilsier at kommunen bør nedbetale lånegjeld med forholdsmessige avdrag årlig. Dette skal gjøres uavhengig av størrelsen på kommunens eventuelle nye låneopptak. Vadsø kommune har budsjettert med 2,5 mill. kr. i ordinær avdragsbetaling i Kommunens driftsbudsjett gir ikke rom for å øke denne posten. Det foreslås derimot at Vadsø kommune foretar en ekstraordinær innbetaling av avdrag med 15,0 mill. kr. i Denne innbetalingen finansieres av lånefondsmidler mottatt i forbindelse med overføring av aktiva fra Vadsø kommune til selskapet Vadsø vann og Avløp KF. Ekstraordinære avdrag skal føres i kommunens kapitalregnskap og vil ikke belaste kommunens driftsregnskap. Fra og med driftsbudsjett 2009 bør kommunen budsjettere med ordinære faste avdrag i størrelsesorden 18,0 mill. kr. avdrag C. UTGIFTER TIL RENOVERING AV VESTFLØYA OSCARSGATE 21 Bystyret vedtok i møte å omlokalisere flere virksomheter for å oppnå driftsmessige besparelser gjennom reduksjon i bygningsmassen. I 2008 tas det sikte på å få flyttet Vadsø familiesenter, psykiatrisk enhet og kulturskolen til vestfløya i Oscarsgate 21 (tidl. Sentrum skole/ungdomsskole). Før innflytting må det foretas oppussing og ombygging/ny rominndeling tilpasset de nye virksomhetene. Samlet kostnad for dette er estimert til 11,0 mill kr hvor 8,25 mill kan finansieres gjennom å omdisponere midler fra følgende prosjekter: Ny ungdomsskole, 4 mill: Prosjektet er ikke avsluttet men prognosen tilsier at samlet kostnad blir 117,5 mill kr, som er 1,5 mill kr under vedtatt budsjettramme på 119 mill kr. Av dette kan 1 mill kr omdisponeres allerede nå. I budsjettet var det også tatt rom for at kommunen skulle ta opp eget byggelån for prosjektet. Lånefinansieringen ble imidlertid løst gjennom kommunes samlede låneopptak, slik at rentene ikke er belastes prosjektet. Dette utgjør 3 mill kr i ubrukte midler. Vårbrudd, 3 mill kr: Det er vedtatt oppussing av Vårbrudd for 10 mill kr, derav 3 mill kr i På grunn av kommunens umiddelbare omstillingsbehov har ressursene også på prosjektsiden vært fokusert på tiltak som vil gi driftsmessige besparelser. Som en konsekvens har planleggingen av bl.a. vårbruddprosjektet blitt nedprioritert. Prosjektet foreslås utsatt til 2009, både av kapasitetshensyn og for å bidra til å finansiere innsparingstiltak. Samvirkekaia, 1,25 mill kr: Side 10 av 16

11 Sak 7/08 Det er vedtatt å rehabilitere Samvirkekaia og forlenge flytekaia. Flytekai med forankring igangsettes og ferdigstilles i år. Når det gjelder rehabiliteringen av Samvirkekaia er oppstart av planlegging og utførelse av kapasitetshensyn utsatt til over ferien. Etter planene innebærer det oppstart til høsten, slik at størstedelen av kostnadene vil bli belastet i Dette åpner for å omdisponere 1,25 mill kr til renovering av Oscarsgate 21 i år. Renovering Oscarsgate Omdisp. Ungd. skolen Omdisp. Vårbrudd Mindreutg. Samvirkekaia Bruk av lånefondsmidler SUM NETTO BUDSJETTREGULERING, INV/KAPITAL 0 Jens R. Betsi Rådmann Side 11 av 16

12 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN STATUS KOMMUNALE BYGG Saksbehandler: Ulf Are Holsbø Arkivkode: 100 Arkivsaksnr.: 07/2297 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 8/08 Administrasjonsutvalget /08 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Rådmannen skal gjennomføre nødvendige tiltak, herunder eventuelle forhandlinger, for salg av følgende eiendommer: Damsveien 44/Nyborgveien 45 (tidligere Vadsø sykehjem) Idrettsveien 35 (brannstasjonen) Rådhusgata 5 Skolegata 2 Amtmannsgata 11 b (samfunnshus og kino) Fabrikkveien 35 (industriutleiebygget) Prosessen gjennomføres under de forutsetningene som framkommer for hvert bygg i saksutredningen. Avtaler om salg skal forelegges formannskapet for endelig godkjenning. Rådmannen skal iverksette nødvendige tiltak for å skaffe til veie lokale for ny brannstasjon. Formannskapet skal holdes løpende orientert om aktuelle kjøpsobjekt. Til bystyrets møte i desember 2008 skal rådmannen legge fram en samlet plan for kommunens bygg- og eiendomsforvaltning med særlig fokus på hovedområdene arealbruk, vedlikehold, enøk og organisering. Vedlegg: Bakgrunn: Side 12 av 16

13 I møte , sak 147/07 Årsbudsjett og handlingsplan , gjorde bystyret følgende vedtak knyttet til kommunale bygg og eiendommer: Kommunestyret ber rådmannen legge frem en statusrapport og en behovsanalyse av kommunens totale eiendomsmasse (lokaler, boliger og tomteareal). Saken fremlegges til kommunestyret møte i juni a. Det gis en beskrivelse av kommunens totale eiendomsmasse som viser bygninger med tilhørende arealer og i hvilken grad eiendommen er i bruk i dag og hva den brukes til. Til beskrivelsen gis det også en enkel tilstandsrapport, samt et anslag på kostnader for nødvendige oppgraderinger/vedlikehold. Sak 8/08 b. Det gis en oversikt over kommunens utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av dagens totale eiendomsmasse. Til oversikten gis det også en beskrivelse av ansvaret og ressursbruken til de ulike eiendomsaktørene i kommunen (kommunen, boligstiftelsen, Industriselskap AS, Byggforvaltning AS). Til beskrivelsen gjøres det en vurdering av om det finnes mer effektive måter å organisere den totale eiendomsforvaltningen på. c. Det gis en beskrivelse av kjente behov/ønsker for mer eller ny bygningsmasse. Til beskrivelsen gjøres det en vurdering på hvorvidt tilgjengelige arealer/bygg kan effektiviseres/oppgraderes for å tilfredsstille behov/ønsker. d. Det fremmes et forslag på hvilke arealer/bygg som kan avhendes gjennom sanering og/eller salg. Til det som er aktuelt for salg gis det et anslag på markedsverdi. I første halvdel av 2008 har rådmannen måttet fokusere ressursbruken omkring kommunens umiddelbare omstillingsbehov. Utredninger og tiltak som har kunnet gi en rask innsparingseffekt er gitt prioritet. Som konsekvens har det ikke vært mulig å gjennomføre alle de etterspurte utredningene til bystyrets junimøte. Det tas sikte på å ferdigstille en samlet sak for bygg og eiendom til bystyrets møte i desember Rådmannen ønsker likevel å rapportere om status i arbeidet, og fremme et forslag om renovering, avhending og erverv av bygg som samlet skal sikre de identifiserte innsparingsmulighetene. Vurdering: Bystyret vedtok i møte , sak 17/08, å omlokalisere flere virksomheter for å oppnå innsparinger gjennom arealeffektivisering. Dette innebærer endret bruk av flere kommunale bygg. I tillegg har nye behov og muligheter oppstått. Renovering Oscarsgate 21 Bystyrets vedtak i sak 17/08 innebærer at ledige lokaler i Oscarsgate 21 tas i bruk. I første omgang er planen at Vadsø familiesenter, psykiatrisk enhet, kulturskolen og studiesenteret lokaliseres til vestfløya, som i dag står tomme etter utflyttingen av ungdomsskolen. Videre utredes muligheten for bedre arealutnyttelse i midtfløya med tanke på etablering av kino, arkiv og eventuelt andre funksjoner, i tillegg til dagens (administrasjon, arbeids- og personalrom for Sentrum skole/mellomtrinnet). Side 13 av 16

14 Sak 8/08 Innflytting av virksomheter i vestfløya utløser et investeringsbehov. Av hensyn til utgifter og kapasitet både internt og i markedet kan bare flytting av familiesenteret, psykiatrisk enhet og kulturskolen gjennomføres i år. ene til dette er estimert til 11 mill kr, der 8,25 mill kr søkes dekket gjennom omdisponeringer i investeringsbudsjettet Dette er nærmere behandlet i budsjettreguleringssaken. Investeringene for å ta i bruk vestfløya kan synes høye, men må ses i et større perspektiv. Renoveringsutgiftene knytter seg til tre hovedområder: Tilpasning/oppgradering i forhold til virksomhetenes driftsbehov. Håndtering av vedlikeholdsetterslep. Oppgradering i forhold til nyere forskriftskrav for arbeidsmiljø, inneklima og energi. Disse utfordringene gjelder stort sett alle eldre bygg. En satsing på Oscarsgate 21, fremfor å spre ressursbruken på flere mindre bygg, gir forutsigbarhet og stordriftsfordeler. Det vil gjøre bygningsdriften mer effektiv og lønnsom. Et stort bygg gir også større fleksibilitet med tanke på standige endringer av brukerbehov og organisering. Ny brannstasjon Brannstasjonen i Idrettsveien 31 er i dårlig teknisk stand. Tidligere grovestimater for teknisk oppgradering har antydet renoveringskostnader i størrelse 15 mill kr. Det har vært planer om å flytte brannstasjonen til industriutleiebygget på øya. Plasseringen er imidlertid ikke ideell med tanke på den nye brannordningen med deltidsmannskaper, fordi kravet til innsatstid vil innsnevre området for rekruttering av deltidsmannskapene betydelig. Kjøp eller leie av egnet bygg synes derfor å være eneste alternativ til en antatt kostbar renovering av dagens brannstasjon. Et aktuelt bygg er tidligere Vadsø trafikkstasjon som Statsbygg skal selge. Trafikkstasjonen kan være egnet for samlokalisering av brannvesenet og ambulansetjenesten, som kommunen og Helse Finnmark har samarbeidet om noe tid. Trafikkstasjonen er taksert til ca 4,5 mill kr og ventes lagt ut for salg i løpet av kort tid. Også andre lokaler som anses aktuelle vil bli vurdert som ny brannstasjon. Avhending av bygg Hovedhensikten med omlokalisering av virksomheter er å redusere kommunens totale driftsareal, primært ved å ta hele bygg ut av bruk. Bygg som ikke brukes, men som kommunen eier, medfører utgifter til oppvarming (frostfri), tilsyn/vedlikehold (generelt eieransvar), avgifter, forsikring mv. For å fjerne alle utgifter bør derfor alle bygg som ikke brukes avhendes. Rådmannen legger til grunn følgende avhendingsplan: Damsveien 44/Nyborgveien 45 (tidligere Vadsø sykehjem) selges. Psykiatrisk enhet og kulturskolen forventes å flytte inn i Oscarsgate 21 i løpet av siste kvartal Side 14 av 16

15 2008. Det som da gjenstår i bygget er lokalet til Vadsø pensjonistforening. Rådmannen søker å løse dette enten ved å tilby pensjonistforeningen nye lokaler eller forhandle fram fortsatt bruk av dagens lokale med kjøper. Sak 8/08 Idrettsveien 35/brannstasjonen selges forutsatt at brannvesenet kan flytte ut. Rådhusgata 5/servicekontor mv selges dersom NAV Vadsø ikke etableres i lokalene. NAV Finnmark har avvist Vadsø kommunes tilbud om leie i Rådhusgata 5. Kommunen avventer nå et tilbud fra NAV Finnmark om leie i annet bygg. Hvis NAV Vadsø ikke etableres i Rådhusgata 5 kan bygget tømmes helt og selges. Skolegata 2 (tidligere Tomlebo barnehage) selges. Lokalet benyttes i dag til privat krigsmuseum/-samling. Kommunen har ingen nytte av bygget. Amtmannsgata 11 b/samfunnshus og kino selges så snart det foreligger løsning for dagens funksjoner. Etablering av kino i Oscarsgate 21 ( lillegymmen i midtfløya) utredes. Dagens kinolokale har mange bygningstekniske utfordringer og er mindre egnet og lite framtidsrettet mht den nasjonale omleggingen til digital kino. Funksjonene knyttet til festsalen og teater søkes inntil videre løst gjennom tilpasninger på Vårbrudd (jf vedtatt renoveringsprosjekt) og i Vestre Jakobselv samfunnshus. Fabrikkveien 35/Industriutleiebygget selges forutsatt videre leie av lokaler for Pedagogisk senter. Ved flytting av studiesenteret og andre lokaler for brannvesenet er det bare arealene til Pedagogisk senter som kommunen fortsatt disponerer på bygget. Varanger ASVO, som eier den østre seksjonen av bygget, har vært i kontakt med kommunen med tanke på utvidet aktivitet og arealbehov. Det er bl.a. snakk om at Varanger ASVO kan få overta kommunens vaskeritjeneste (for helsesenteret/bo- og omsorgssenteret). Det kan være aktuelt å tilby Varanger ASVO å overta hele bygget. Kommunen er også i samtaler med mulige leietakere av garasje-/verkstedarealene i underetasjen, noe som ikke bør være noen ulempe for en ny eier. Forutsatt at framtidig forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens driftsbygninger løftes til et normalnivå (tilfredsstillende FDV) vil avhending av dette arealet gi netto besparelser i størrelse 4-5 mill kr/år (iberegnet leieutgifter i forbindelse med NAV Vadsø og for Pedagogisk senter, og drift av ny brannstasjon). Videre arbeid For å svare på bystyrets bestilling i sak 147/07 vedrørende kommunale eiendommer og bygg er det praktiske arbeidet strukturert i de fire hovedområdene: 1. Arealbruk 2. Vedlikeholdsbehov 3. Energiøkonomisering Side 15 av 16

16 Sak 8/08 4. Organisering Av hensyn til pågående omstilling og behovet for rask innsparing har arbeidet så langt fokusert på arealbruk, og i noe grad energiøkonomisering (opplagte muligheter/raske tiltak) og vedlikeholdsbehov (grov vurdering med tanke på hvilke arealer som bør beholdes og hvilke som bør avhendes). Det har også vært jobbet med den daglige organiseringen av renhold- og vaktmestertjenestene med tanke på effektivisering og lavere driftsutgifter, men her foreligger pr tid ingen konklusjoner. Dette må også ses i lys av hvilken overordnet organisasjonsstruktur for bygg og eiendom som til slutt velges. I andre halvår av 2008 tar rådmannen sikte på å jobbe videre med alle de fire hovedområdene, og da spesielt øke ressursbruken på å utrede vedlikeholdsbehovet, enøktiltak og organisering. Planen er da å legge fram en samlet sak om kommunale eiendommer og bygg til bystyret i desember Jens R. Betsi Rådmann Side 16 av 16

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 29.01.2009 Klokkeslett: 2000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innlevert interpellasjon fra repr. Hans-Jacob Bønå besvares til slutt.

MØTEINNKALLING. Innlevert interpellasjon fra repr. Hans-Jacob Bønå besvares til slutt. Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 17.06.2008 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 13.05.2015 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Plankomite skoleanlegg Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.02.2009 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 30.04.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/08 07/1756 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE ØREMERKET TILSKUDD

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/08 07/1756 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE ØREMERKET TILSKUDD Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 05.02.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Fra kl. 1030 Til kl. 1550 Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.11.2011 Tid: 17:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

LOMAKKA BO- OG AVLASTNINGSTILBUD

LOMAKKA BO- OG AVLASTNINGSTILBUD Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset - møterom i u.etg. Møtedato: 14.04.2008 Klokkeslett: kl.10.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/04 03/01791 SUPPLERINGSVALG - SAMARBEIDSRÅD SENTRUM SKOLE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/04 03/01791 SUPPLERINGSVALG - SAMARBEIDSRÅD SENTRUM SKOLE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: 21.10.2004 Klokkeslett: kl.12.30 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.06.2009 Klokkeslett: 1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for helse og sosiale virksomheter Møtested: Bystyresalen Møtedato: 30.09.2004 Klokkeslett: kl.0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader. Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/1406-1 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER Vedlegg: Forslag til vedlikeholdsplan 2014-2017.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 23.05.2007 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.09.2016 i møterom Formannskapssalen. NB: Oppmøte kl 09.30 på rådhuset for fellestransport befaring på Skillemo / Stengelsen/Vefas

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

VADSØ HAVN KF - BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN

VADSØ HAVN KF - BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 20.12.2012 Klokkeslett: kl.0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.04.2013 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/13 11/1017 ISTANDSETTING AV LOKALER PÅ THORESTRØA

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

BUDSJETT 2005 / STYRINGSDOKUMENT STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

BUDSJETT 2005 / STYRINGSDOKUMENT STRATEGI OG HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØRER Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD Plankomite for nytt museumsbygg MØTEINNKALLING Utvalg: Plankomite for museumsbygg Møtested: Rådhuset - møterom v/ ordførerens kontor Møtedato: 17.03.2009 Klokkeslett: 1300 Eventuelt forfall meldes på tlf.

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.07 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 27.06.2017 Tid: 18:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 06 80 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 0900 Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 04.12.2008 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 11.08.2008 Møtedato: 11.08.2008 Klokkeslett: Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/11 09/1512 PERMISJONSREGLEMENTET - REVISJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/11 09/1512 PERMISJONSREGLEMENTET - REVISJON Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhusgata 5 Møtedato: 20.09.2011 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller bodil.johansen.kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 kl 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Saksliste:

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016. Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/66 VADSØ REVMATIKERFORENING - KLAGE PÅ VEDTAK

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/66 VADSØ REVMATIKERFORENING - KLAGE PÅ VEDTAK Klagenemnda MØTEINNKALLING Utvalg: Klagenemnda Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 21.04.2008 Klokkeslett: 1200 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013 Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 31.01.2013 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/1550-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/16 16/172 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/16 16/172 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN ELDRERÅDET en Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset-Møterom kjeller 20.04.2016 Klokkeslett: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13 eller e-post til eva.antonsen@vadso.kommune.no Dokumentene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Revidert budsjett per Behandling i FSK og KS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Revidert budsjett per Behandling i FSK og KS Selbu kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2013/1352-27 Saksbehandler: Anne Grete Bakken Stokmo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett per 25.03.14 - Behandling

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.12.2014 Sak: 141/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1490-12 Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Behandling: Repr. Willy Pedersen,

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 13.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 13. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: 28.10.2013 Klokkeslett: 13.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Pleie og omsorg/helse og sosial. Arnt Helge S Joansen, Frp(nestleder) Tone Bjørvik, H Randi Ramberg Olsen, uavhengig

MØTEPROTOKOLL. Pleie og omsorg/helse og sosial. Arnt Helge S Joansen, Frp(nestleder) Tone Bjørvik, H Randi Ramberg Olsen, uavhengig VARDØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Pleie og omsorg/helse og sosial Møtested: stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 13.05.2015 Tid: 14:00-15:15 Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 16. pktpber 2007. Tid: 10.00-12.00. Til stede på møtet: AP Torfinn Reginiussen

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

VADSØ SKIKLUBB- PARTNERSKAPSAVTALE

VADSØ SKIKLUBB- PARTNERSKAPSAVTALE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 12.03.2009 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer