MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)"

Transkript

1 Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dokumentene legges ut på SAKSLISTE Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. delegerte vedtak Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 62/08 08/630 BUDSJETTREGULERING /08 07/2297 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN STATUS KOMMUNALE BYGG 64/08 07/1011 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP /08 07/2297 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN UTVIKLINGSUTVALG OMSORGSPLASSER 66/08 08/869 ØREMERKEDE PSYKIATRIMIDLER TIL BRUKER/PÅRØRENDE ORGANISASJONER

2 67/08 07/3406 RUSMIDDELPLAN /08 08/339 PALN FOR UTVIKLING AV KVALITET OG KOMPETANSE GRUNNSKOLEN HANDLINGSPLAN /08 07/2297 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN UTVIKLINGSUTVALG SKOLESTRUKTUR 70/08 07/2297 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN OPPFØLGING AV VEDTAK. AD HOC-UTVALG RESSURSBRUK SKOLER 71/08 07/3334 STUDIESENTERET I VADSØ ØKONOMISKE UTFORDRINGER 72/08 07/3940 NAVN PÅ MUSEET I VADSØ 73/08 08/945 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET FASTSETTING AV VALGDAG 74/08 08/871 ORIENTERINGER MAI 2008 Vadsø, Svein Dragnes ordfører

3 BUDSJETTREGULERING 2008 Saksbehandler: Jon Ragnar Morso Arkivkode: 153 Arkivsaksnr.: 08/630 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 7/08 Administrasjonsutvalget /08 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: 1. Vadsø bystyre vedtar driftsmessige budsjettreguleringer i henhold til ovennevnte oppstilling pkt Samt foreslått finansiering pkt Investerings/kapitalbudsjett økes med 27,0 mill. kr. brutto. I henhold til ovennevnte oppstilling punkt a- c. Økningen i inv. /kapitalbudsjettet medfører ikke økning i låneopptak Vedlegg: Bakgrunn: Rådmannen fremmer sak vedrørende budsjettregulering for 2008 med bakgrunn i oppståtte endringer etter budsjettvedtak i desember Budsjettreguleringen bygger på innspill fra kommunens virksomheter, løpende rapportering, politiske vedtak og generelle økonomiske forhold. Budsjettreguleringen utføres på bakgrunn av de budsjettutfordringene vi har for Den administrative prosessen i forkant av budsjettreguleringen handler om å skaffe oversikt over avvik i forhold til budsjett på virksomhetsnivåene, samt å konkretisere øvrige budsjettutfordringer. På bakgrunn av det kjente omstillingsbehovet til kommunen, har rådmannen kun tatt med virksomhetsbaserte reguleringsbehov som dreier seg om realistisk budsjettering med hensyn til drift av virksomhetene. Andre forhold/behov er avvist. Side 3 av 39

4 Sak 62/08 Vurdering: Rådmann/ sentral styring 1. ØKTE UTGIFTER : ORDNINGEN ALTERNATIV TIL AFP Stadig flere ansatte i målgruppen år velger ordningen Alternativ til AFP fremfor AFP. For arbeidsgiver er dette svært positivt. Regnskapet for 2007 viser en kostnad knyttet til denne ordningen på ca kr Av disse vil 3 bli alderspensjonister i løpet av inneværende år mens 14 nye ansatte vil fylle 62 år og dermed være potensielle AFPkandidater. Budsjettet for 2008 er på kr Dette er anslagsvis kr for lite. Utgift Ordningen Alternativ til AFP Kr Inntekt 2. ØKTE UTGIFTER : TILSKUDD TIL VARANGER ASVO Statens satser for tilskudd til VTA-plasser er regulert opp i For Vadsø kommune betyr dette at totalt tilskudd til Varanger ASVO økes til kr Dette representerer en økning i forhold til budsjett 2008 på kr Utgift Tilskudd til Varanger ASVO Kr Inntekt 3. REDUSERTE UTGIFTER : REDUSKSJON AV PROSJEKTMIDLER Ubrukte prosjektmidler etter sluttregnskap på Stifinnerprogrammet beløpes til Midlene benyttes ikke. Utgift Avslutning prosjekt Inntekt 4. REDUSERTE UTGIFTER : REDUSERT RAMME TIL KOMPETANSEHEVING I SKOLER/BARNEHAGER Reduksjon av ramme for 2008 fra ,- til ,- Utgift Reduksjon kompetansemidler Inntekt Undervisning og oppvekst 5. ØKTE UTGIFTER: GRATIS SKOLEFRUKT Side 4 av 39

5 Sak 62/08 Regjeringen har som mål at barn og unge skal ha gode kostholdsvaner som gi grunnlag for et godt læringsutbytte i skolen. Dette gjelder elever på skoler med ungdomstrinn ( klasse) fom. høsten Ordningen vil gjelde alle elevene både på rene ungdomskoler og kombinerte skoler ( klasse) For rene barneskoler (skoler med kun klasse) gjelder den eksisterende abonnementsordingen hvor elever betaler kr 2,50 for hver frukt/grønnsak, og hvor staten i tillegg subsidierer dette med kr 1. per enhet. Dette finansieres via inntektssystemet til kommunene etter antall elever i hver enkelt kommune. Det blir kompensert for kr 3,85 per elev per dag. Dette utgjør på årsbasis. Utgifter til frukt og grønt må reguleres inn i budsjettet i Dersom man velger å stoppe aktiviteten fra skoleåret 2008/2009 vil påløpne utgifter være ca ,- Utgift Gratis skolefrukt Inntekt 6. ØKTE UTGIFTER: ØKT RESSURS INSTITUSJON Økt ressurs for spesialpedagogiske.hjelpetiltak for opplæring av spesifikk elev i institusjon. Vadsø kommune har det økonomiske ansvar for særskilte tiltak for elev i institusjon fra mars En beregnet utgift til assistentressurs vil i 2008 være Utgift Økt ressurs - institusjon Inntekt 7. ØKTE UTGIFTER: ØKNING TIMETALL Økning i timetall på barnetrinn fra august Regjeringen har innført økning av uketimetallet på 5 timer på småskoletrinnet fra nytt skoleår. Utgift Økning timetall Inntekt 8. ØKTE INNTEKTER: SKJØNNSMIDLER BARNEHAGER Vadsø kommune mottar i ,8 mill. kr. i skjønnsmidler barnehager. Midlene skal dekke kommunale driftsutgifter i barnehagene, styrket tilbud til førskolebarn og drift av bygningsmasse tilhørende førskole. Utgift Inntekt Skjønnsmidler barnehagene Pleie og omsorg 9. ØKTE INNTEKTER: TILSKUDD FENGSELSHELSETJENESTEN Side 5 av 39

6 Sosial- og helsedirektoratet gir tilsagn om tilskudd til drift av helsetjenesten i Vadsø fengsel på kr I 2008 er det budsjettert med kr Dette medfører en merinntekt til kommunen på kr Utgift Inntekt Tilskudd fengselshelsetjenesten Kr Sak 62/ REDUSERTE UTGIFTER: LOMAKKA 1 Lomakka 1 er vedtatt avviklet med virkning fra 1. Juli 2008 under forutsetning av at en kan tilby tilfredsstillende botilbud til de som i dag er fastboende i Lomakka. Avvikling vil skje noe tidligere og derav en mindrebelastning av utgifter for tilbudet samlet i Utgift Lomakka 1, mindreutgift Inntekt 11. ØKTE UTGIFTER: NØKKELBO Vadsø kommune kjøper tjenester fra privat institusjon Nøkkelbo. Institusjonen har varslet en prisøkning i 2008 på 6%. Dette vil utgjøre en merutgift for Vadsø kommune i 2008 på ,- kr. Utgift Inntekt Nøkkelbo, prisstigning ØKTE UTGIFTER/ØKTE INNTEKTER: RESSURSBEHOV HBO-ØST Virksomheten har tidligere meldt inn to løpende tiltak som medfører kostnader utover vedtatt budsjett ramme. Begge er behandlet i inntaksteam og innvilget. Tiltakene er hjemlet i gjeldende lovverk som regulerer brukernes rettigheter mht. individuelt tilrettelagte tjenester, samt lov om sosiale tjenester og kommunehelseloven. Tiltak1: Bruker utløser 4,7 stillinger pga heldøgnstjeneste. Vedtatt 17 januar i inntaksteamet. Ressurser inkl. variabel lønn, kveld, natt- og helgetillegg og administrative utgifter er beregnes til kr minus egenandelen som Vadsø kommune bærer kr , Refusjonsgraden er 85% for utgifter over innslagspunktet, kr Netto utgifter for kommunen er kr ,-. Tiltak 2: Ressurskrevende bruker, bruker i Bekkefaret 12, men fyller ikke statens vilkår for ressurskrevende brukere. Bruker har en adferd som krever 1-1 bemanning. Det er ikke mulig å gi et faglig forsvarlig tilbud uten å styrke bemanningen rundt bruker. Behovet bekreftes i epikrise fra seksjonsoverlege Ole-Kristian Grønli v/unn. Tiltaket er også nødvendig for å ivareta brukers ferdighet og integritet. Tiltaket evalueres fortløpende og i tett samarbeid med UNN. 1-1 bemanning 14 timer per døgn, kostnad per år kr , inkl. kvelds, helg- og høytidstillegg samt variabel lønn. Side 6 av 39

7 Sak 62/08 Utgift Inntekt Ressursbehov HBO-øst ØKTE UTGIFTER/ØKTE INNTEKTER: RESSURSBEHOV HBO-VEST Fra og med mai 2008 vil HBO VEST yte tjenester til tre unge brukere med omfattende hjelpebehov, jfr vedtak fattet av inntaksteamet. Tjenestene er knyttet til stell/dusj, medisiner, trening, praktisk bistand og tilrettelegging av mat. I tillegg kommer timer til støttekontakt og dagtilbud. Dette medfører økt ressursbehov mht personell i virksomheten. I tillegg opprettholdes tidligere meldt avvik angående tjenestetilbud rundt multifunksjonshemmet slagpasient som venter på overflytting i ny leilighet i Bekkefaret. Da leiligheten i BF ikke er tilrettelagt rullestolbruker, bor vedkommende i annen bolig. I påvente av ferdig bolig er tilbudet finansiert av HBO VEST fra januar til utgangen av april (BF overtar tjenesten som satellitt fra midten av april), totalt kr ,- Tiltak 1: Bruker med hjelpebehov, fast lønn 8/ ,- Variabel lønn 8/ ,- Refusjon ressurskrevende tjenester 8/ ,- Tiltak 2: Bruker med hjelpebehov, fast lønn 8/ ,- Variabel lønn 8/ ,- Refusjon ressurskrevende tjenester 8/12 0,- Tiltak 3: Bruker med hjelpebehov, fast lønn 8/ ,- Variabel lønn 8/ ,- Refusjon statlige midler ,- Utgift Inntekt Ressursbehov HBO-vest ØKTE INNTEKTER: RESSURSKREVENDE TJENESTER Det ble i årsbudsjettet for 2008 medtatt budsjetterte refusjoner for ordningen ressurskrevende tjenester. En gjennomgang av budsjetterte inntekter i 2008 tilsier at det kan forventes noe økninger utover budsjett Det er i løpet av 2008 blitt foretatt en omlegging av ordningen slik at det er en større grad av oppdaterte regnskapstall som legges til grunn for beregningen av tilskudd. For eksempel vil endelig tilskudd for 2008 Side 7 av 39

8 Sak 62/08 først foreligge 1 kvartal Det er beregnet en merinntekt utover budsjett 2008 tilsvarende 1,8 mill. kr. Utgift Inntekt Ressurskrevende tjenester Øvrige områder 15. REDUSERTE INNTEKTER: REDUKSJON I AKSJEUTBYTTE Konsernstyret i Varanger kraft har innstilt på et utbytte på 40,0 mill for Vadsø kommunes andel av dette beløper seg til 8,75 mill kr (21,875%). Dette er lavere enn forutsatt i budsjettet. Forventet inntekt må i hht denne innstillingen nedjusteres med 2,250 mill. kr. Endelig utbytte fastsettes imidlertid på generalforsamlingen Det legges til grunn et alle eiere synes enige om at utbyttet for 2007 minst skal være på nivå med året før, dvs 50,0 mill totalt sett. Det legges dermed til grunn at dette ikke forventes å ha noen reguleringsmessig konsekvens på tidspunktet. Reduksjon i aksjeutbytte Utgift Inntekt 16. REDUSERTE INNTEKTER: REDUSERT SKATT/RAMME Vadsø kommune har mottatt nye prognoser for skatt og rammeoverføringer Med bakgrunn i nye befolkningstall pr , medfører dette en varslet reduksjon i inntektene med 3,0 mill. kr. I forbindelse med revidert statsbudsjett som framlegges i mai måned har det vært foretatt justeringer i kommunenes skatt og rammeoverføringer. I 2007 ble overføringene eksempelvis økt med 1,5 mill. kr. Det foreligger ingen konkrete tall pr. dato men legges et optimistisk anslag til grunn kan vi oppjustere med 2,0 mill. kr. slik at ny prognose for 2008 vil være en netto nedgang på 1,0 mill. kr. Utgift Inntekt Reduksjon i skatt og ramme Sum drift utg innt Rest omstillingbehov fra tidligere utg Side 8 av 39

9 Sak 62/08 Sum manglende inndekning, regulering utg Finansiering: 17. REDUSERTE UTGIFTER: BUDSETTERT BUDSJETTRESERVE 2008 I forbindelse med årsbudsjett 2008 ble det avsatt ca. 2,0 mill. kr. i budsjettreserve. Denne kan ikke lenge ansees som reell med den manglende inndekningen som foreligger i budsjettet for Reserve benyttes i budsjettregulering Utgift Bruk av budsjettreserve Inntekt 18. ØKTE INNTEKTER: MVA REFUSJON INVESTERINGER Økte mva refusjoner investeringer ungdomsskole. Vadsø kommune har vedtatt 3,8 mill. kr. i refusjon av investeringer Vi har pr. dato inntektsført 2,5 mill. kr. hvorav 2,0 mill. kr. tilhører investeringen 2007 i ungdomsskolen. Dette innebærer da at med forventet investeringsnivå i 2008 kan øke inntektsposten med 2,0 mill. kr. Utgift Inntekt MVA refusjon investeringer REDUSERTE UTGIFTER: STRØM UTGIFTER Vadsø kommune inngikk på nyåret fastprisavtale for leveranse av strøm. Avtalen gjør at vi kan nedjustere utgiftsbudsjettet for 2008 med kr ,-. Avtalen gjelder ut året Effekten forutsetter et forbruk tilsvarende 2007 nivå. Utgift Reduserte strømutgifter Inntekt 20. REDUSERTE UTGIFTER: KOMMUNENS RENTEUTGIFTER 2008 Vadsø kommune har inngått rentebindingsavtaler som medfører at vi, selv med en betydelig renteøkning gjennom året, vil ha sikret en stor del av låneporteføljen til en noe lavere rente. Renteutgiftene for 2008 kan nedjusteres noe. Utgift Reduserte renteutgifter Inntekt Sum finansiering utg innt Side 9 av 39

10 Sak 62/08 SUM NETTO BUDSJETTREGULERING, DRIFT 0 INVESTERINGS/KAPITALBUDSJETT 2008 A. ØKTE UTGIFTER/ØKTE INNTEKTER STARTLÅN Vadsø kommune har tatt opp 2,0 mill kr. i startlån i Det viser seg at behovet for startlån i 2008 vil være større enn antatt. Startlånene tas opp i Statens Husbank og gis til husstander i en etableringsfase. Startlån gis særlig til unge, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede og flyktninger. Det har ikke vært ført tap av betydning i forbindelse med kommunens startlån. Det gis også anledning til å avsette en del av innvilgede midler til dekking av evt. Tap i ordningen. Det foreligger allerede søknader tilsvarende 1,5 mill. kr. pr. april måned. Det foreslås at Vadsø kommune søker om ytterligere 1,0 mill. kr. i startlån i Utgift Inntekt Låneopptak, startlån B. ØKTE UTGIFTER/ØKTE INNTEKTER: AVDRAG 2008 Vadsø kommune har ikke budsjettert med tilstrekkelige avdrag for året Kommunale regnskapsforskrifter tilsier at kommunen bør nedbetale lånegjeld med forholdsmessige avdrag årlig. Dette skal gjøres uavhengig av størrelsen på kommunens eventuelle nye låneopptak. Vadsø kommune har budsjettert med 2,5 mill. kr. i ordinær avdragsbetaling i Kommunens driftsbudsjett gir ikke rom for å øke denne posten. Det foreslås derimot at Vadsø kommune foretar en ekstraordinær innbetaling av avdrag med 15,0 mill. kr. i Denne innbetalingen finansieres av lånefondsmidler mottatt i forbindelse med overføring av aktiva fra Vadsø kommune til selskapet Vadsø vann og Avløp KF. Ekstraordinære avdrag skal føres i kommunens kapitalregnskap og vil ikke belaste kommunens driftsregnskap. Fra og med driftsbudsjett 2009 bør kommunen budsjettere med ordinære faste avdrag i størrelsesorden 18,0 mill. kr. Utgift Inntekt avdrag C. UTGIFTER TIL RENOVERING AV VESTFLØYA OSCARSGATE 21 Bystyret vedtok i møte å omlokalisere flere virksomheter for å oppnå driftsmessige besparelser gjennom reduksjon i bygningsmassen. I 2008 tas det sikte på å Side 10 av 39

11 få flyttet Vadsø familiesenter, psykiatrisk enhet og kulturskolen til vestfløya i Oscarsgate 21 (tidl. Sentrum skole/ungdomsskole). Før innflytting må det foretas oppussing og ombygging/ny rominndeling tilpasset de nye virksomhetene. Samlet kostnad for dette er estimert til 11,0 mill kr hvor 8,25 mill kan finansieres gjennom å omdisponere midler fra følgende prosjekter: Sak 62/08 Ny ungdomsskole, 4 mill: Prosjektet er ikke avsluttet men prognosen tilsier at samlet kostnad blir 117,5 mill kr, som er 1,5 mill kr under vedtatt budsjettramme på 119 mill kr. Av dette kan 1 mill kr omdisponeres allerede nå. I budsjettet var det også tatt rom for at kommunen skulle ta opp eget byggelån for prosjektet. Lånefinansieringen ble imidlertid løst gjennom kommunes samlede låneopptak, slik at rentene ikke er belastes prosjektet. Dette utgjør 3 mill kr i ubrukte midler. Vårbrudd, 3 mill kr: Det er vedtatt oppussing av Vårbrudd for 10 mill kr, derav 3 mill kr i På grunn av kommunens umiddelbare omstillingsbehov har ressursene også på prosjektsiden vært fokusert på tiltak som vil gi driftsmessige besparelser. Som en konsekvens har planleggingen av bl.a. vårbruddprosjektet blitt nedprioritert. Prosjektet foreslås utsatt til 2009, både av kapasitetshensyn og for å bidra til å finansiere innsparingstiltak. Samvirkekaia, 1,25 mill kr: Det er vedtatt å rehabilitere Samvirkekaia og forlenge flytekaia. Flytekai med forankring igangsettes og ferdigstilles i år. Når det gjelder rehabiliteringen av Samvirkekaia er oppstart av planlegging og utførelse av kapasitetshensyn utsatt til over ferien. Etter planene innebærer det oppstart til høsten, slik at størstedelen av kostnadene vil bli belastet i Dette åpner for å omdisponere 1,25 mill kr til renovering av Oscarsgate 21 i år. Utgift Inntekt Renovering Oscarsgate Omdisp. Ungd. skolen Omdisp. Vårbrudd Mindreutg. Samvirkekaia Bruk av lånefondsmidler SUM NETTO BUDSJETTREGULERING, INV/KAPITAL 0 Jens R. Betsi Rådmann Side 11 av 39

12 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN STATUS KOMMUNALE BYGG Saksbehandler: Ulf Are Holsbø Arkivkode: 100 Arkivsaksnr.: 07/2297 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 63/08 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Rådmannen skal gjennomføre nødvendige tiltak, herunder eventuelle forhandlinger, for salg av følgende eiendommer: Damsveien 44/Nyborgveien 45 (tidligere Vadsø sykehjem) Idrettsveien 35 (brannstasjonen) Rådhusgata 5 Skolegata 2 Amtmannsgata 11 b (samfunnshus og kino) Fabrikkveien 35 (industriutleiebygget) Prosessen gjennomføres under de forutsetningene som framkommer for hvert bygg i saksutredningen. Avtaler om salg skal forelegges formannskapet for endelig godkjenning. Rådmannen skal iverksette nødvendige tiltak for å skaffe til veie lokale for ny brannstasjon. Formannskapet skal holdes løpende orientert om aktuelle kjøpsobjekt. Til bystyrets møte i desember 2008 skal rådmannen legge fram en samlet plan for kommunens bygg- og eiendomsforvaltning med særlig fokus på hovedområdene arealbruk, vedlikehold, enøk og organisering. Vedlegg: Bakgrunn: I møte , sak 147/07 Årsbudsjett og handlingsplan , gjorde bystyret følgende vedtak knyttet til kommunale bygg og eiendommer: Side 12 av 39

13 Sak 63/08 Kommunestyret ber rådmannen legge frem en statusrapport og en behovsanalyse av kommunens totale eiendomsmasse (lokaler, boliger og tomteareal). Saken fremlegges til kommunestyret møte i juni a. Det gis en beskrivelse av kommunens totale eiendomsmasse som viser bygninger med tilhørende arealer og i hvilken grad eiendommen er i bruk i dag og hva den brukes til. Til beskrivelsen gis det også en enkel tilstandsrapport, samt et anslag på kostnader for nødvendige oppgraderinger/vedlikehold. b. Det gis en oversikt over kommunens utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av dagens totale eiendomsmasse. Til oversikten gis det også en beskrivelse av ansvaret og ressursbruken til de ulike eiendomsaktørene i kommunen (kommunen, boligstiftelsen, Industriselskap AS, Byggforvaltning AS). Til beskrivelsen gjøres det en vurdering av om det finnes mer effektive måter å organisere den totale eiendomsforvaltningen på. c. Det gis en beskrivelse av kjente behov/ønsker for mer eller ny bygningsmasse. Til beskrivelsen gjøres det en vurdering på hvorvidt tilgjengelige arealer/bygg kan effektiviseres/oppgraderes for å tilfredsstille behov/ønsker. d. Det fremmes et forslag på hvilke arealer/bygg som kan avhendes gjennom sanering og/eller salg. Til det som er aktuelt for salg gis det et anslag på markedsverdi. I første halvdel av 2008 har rådmannen måttet fokusere ressursbruken omkring kommunens umiddelbare omstillingsbehov. Utredninger og tiltak som har kunnet gi en rask innsparingseffekt er gitt prioritet. Som konsekvens har det ikke vært mulig å gjennomføre alle de etterspurte utredningene til bystyrets junimøte. Det tas sikte på å ferdigstille en samlet sak for bygg og eiendom til bystyrets møte i desember Rådmannen ønsker likevel å rapportere om status i arbeidet, og fremme et forslag om renovering, avhending og erverv av bygg som samlet skal sikre de identifiserte innsparingsmulighetene. Vurdering: Bystyret vedtok i møte , sak 17/08, å omlokalisere flere virksomheter for å oppnå innsparinger gjennom arealeffektivisering. Dette innebærer endret bruk av flere kommunale bygg. I tillegg har nye behov og muligheter oppstått. Renovering Oscarsgate 21 Bystyrets vedtak i sak 17/08 innebærer at ledige lokaler i Oscarsgate 21 tas i bruk. I første omgang er planen at Vadsø familiesenter, psykiatrisk enhet, kulturskolen og studiesenteret lokaliseres til vestfløya, som i dag står tomme etter utflyttingen av ungdomsskolen. Videre utredes muligheten for bedre arealutnyttelse i midtfløya med tanke på etablering av kino, arkiv og eventuelt andre funksjoner, i tillegg til dagens (administrasjon, arbeids- og personalrom for Sentrum skole/mellomtrinnet). Innflytting av virksomheter i vestfløya utløser et investeringsbehov. Av hensyn til utgifter og kapasitet både internt og i markedet kan bare flytting av familiesenteret, psykiatrisk Side 13 av 39

14 enhet og kulturskolen gjennomføres i år. Utgiftene til dette er estimert til 11 mill kr, der 8,25 mill kr søkes dekket gjennom omdisponeringer i investeringsbudsjettet Dette er nærmere behandlet i budsjettreguleringssaken. Sak 63/08 Investeringene for å ta i bruk vestfløya kan synes høye, men må ses i et større perspektiv. Renoveringsutgiftene knytter seg til tre hovedområder: Tilpasning/oppgradering i forhold til virksomhetenes driftsbehov. Håndtering av vedlikeholdsetterslep. Oppgradering i forhold til nyere forskriftskrav for arbeidsmiljø, inneklima og energi. Disse utfordringene gjelder stort sett alle eldre bygg. En satsing på Oscarsgate 21, fremfor å spre ressursbruken på flere mindre bygg, gir forutsigbarhet og stordriftsfordeler. Det vil gjøre bygningsdriften mer effektiv og lønnsom. Et stort bygg gir også større fleksibilitet med tanke på standige endringer av brukerbehov og organisering. Ny brannstasjon Brannstasjonen i Idrettsveien 31 er i dårlig teknisk stand. Tidligere grovestimater for teknisk oppgradering har antydet renoveringskostnader i størrelse 15 mill kr. Det har vært planer om å flytte brannstasjonen til industriutleiebygget på øya. Plasseringen er imidlertid ikke ideell med tanke på den nye brannordningen med deltidsmannskaper, fordi kravet til innsatstid vil innsnevre området for rekruttering av deltidsmannskapene betydelig. Kjøp eller leie av egnet bygg synes derfor å være eneste alternativ til en antatt kostbar renovering av dagens brannstasjon. Et aktuelt bygg er tidligere Vadsø trafikkstasjon som Statsbygg skal selge. Trafikkstasjonen kan være egnet for samlokalisering av brannvesenet og ambulansetjenesten, som kommunen og Helse Finnmark har samarbeidet om noe tid. Trafikkstasjonen er taksert til ca 4,5 mill kr og ventes lagt ut for salg i løpet av kort tid. Også andre lokaler som anses aktuelle vil bli vurdert som ny brannstasjon. Avhending av bygg Hovedhensikten med omlokalisering av virksomheter er å redusere kommunens totale driftsareal, primært ved å ta hele bygg ut av bruk. Bygg som ikke brukes, men som kommunen eier, medfører utgifter til oppvarming (frostfri), tilsyn/vedlikehold (generelt eieransvar), avgifter, forsikring mv. For å fjerne alle utgifter bør derfor alle bygg som ikke brukes avhendes. Rådmannen legger til grunn følgende avhendingsplan: Damsveien 44/Nyborgveien 45 (tidligere Vadsø sykehjem) selges. Psykiatrisk enhet og kulturskolen forventes å flytte inn i Oscarsgate 21 i løpet av siste kvartal Det som da gjenstår i bygget er lokalet til Vadsø pensjonistforening. Rådmannen søker å løse dette enten ved å tilby pensjonistforeningen nye lokaler eller forhandle fram fortsatt bruk av dagens lokale med kjøper. Side 14 av 39

15 Sak 63/08 Idrettsveien 35/brannstasjonen selges forutsatt at brannvesenet kan flytte ut. Rådhusgata 5/servicekontor mv selges dersom NAV Vadsø ikke etableres i lokalene. NAV Finnmark har avvist Vadsø kommunes tilbud om leie i Rådhusgata 5. Kommunen avventer nå et tilbud fra NAV Finnmark om leie i annet bygg. Hvis NAV Vadsø ikke etableres i Rådhusgata 5 kan bygget tømmes helt og selges. Skolegata 2 (tidligere Tomlebo barnehage) selges. Lokalet benyttes i dag til privat krigsmuseum/-samling. Kommunen har ingen nytte av bygget. Amtmannsgata 11 b/samfunnshus og kino selges så snart det foreligger løsning for dagens funksjoner. Etablering av kino i Oscarsgate 21 ( lillegymmen i midtfløya) utredes. Dagens kinolokale har mange bygningstekniske utfordringer og er mindre egnet og lite framtidsrettet mht den nasjonale omleggingen til digital kino. Funksjonene knyttet til festsalen og teater søkes inntil videre løst gjennom tilpasninger på Vårbrudd (jf vedtatt renoveringsprosjekt) og i Vestre Jakobselv samfunnshus. Fabrikkveien 35/Industriutleiebygget selges forutsatt videre leie av lokaler for Pedagogisk senter. Ved flytting av studiesenteret og andre lokaler for brannvesenet er det bare arealene til Pedagogisk senter som kommunen fortsatt disponerer på bygget. Varanger ASVO, som eier den østre seksjonen av bygget, har vært i kontakt med kommunen med tanke på utvidet aktivitet og arealbehov. Det er bl.a. snakk om at Varanger ASVO kan få overta kommunens vaskeritjeneste (for helsesenteret/bo- og omsorgssenteret). Det kan være aktuelt å tilby Varanger ASVO å overta hele bygget. Kommunen er også i samtaler med mulige leietakere av garasje-/verkstedarealene i underetasjen, noe som ikke bør være noen ulempe for en ny eier. Forutsatt at framtidig forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens driftsbygninger løftes til et normalnivå (tilfredsstillende FDV) vil avhending av dette arealet gi netto besparelser i størrelse 4-5 mill kr/år (iberegnet leieutgifter i forbindelse med NAV Vadsø og for Pedagogisk senter, og drift av ny brannstasjon). Videre arbeid For å svare på bystyrets bestilling i sak 147/07 vedrørende kommunale eiendommer og bygg er det praktiske arbeidet strukturert i de fire hovedområdene: 1. Arealbruk 2. Vedlikeholdsbehov 3. Energiøkonomisering 4. Organisering Side 15 av 39

16 Sak 63/08 Av hensyn til pågående omstilling og behovet for rask innsparing har arbeidet så langt fokusert på arealbruk, og i noe grad energiøkonomisering (opplagte muligheter/raske tiltak) og vedlikeholdsbehov (grov vurdering med tanke på hvilke arealer som bør beholdes og hvilke som bør avhendes). Det har også vært jobbet med den daglige organiseringen av renhold- og vaktmestertjenestene med tanke på effektivisering og lavere driftsutgifter, men her foreligger pr tid ingen konklusjoner. Dette må også ses i lys av hvilken overordnet organisasjonsstruktur for bygg og eiendom som til slutt velges. I andre halvår av 2008 tar rådmannen sikte på å jobbe videre med alle de fire hovedområdene, og da spesielt øke ressursbruken på å utrede vedlikeholdsbehovet, enøktiltak og organisering. Planen er da å legge fram en samlet sak om kommunale eiendommer og bygg til bystyret i desember Jens R. Betsi Rådmann Side 16 av 39

17 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2007 Saksbehandler: Jon Ragnar Morso Arkivkode: 100 Arkivsaksnr.: 07/1011 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 64/08 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyret godkjenner vedlagte reviderte årsregnskap 2007 som kommunens endelige årsregnskap. Driftsresultat på kr ,- avsettes til disposisjonsfond. Vadsø bystyre tar årsberetning 2007 for Vadsø kommune til etterretning og årsmeldinger fra virksomhetene til orientering. Vedlegg: Årsregnskap 2007 m/revisjonsberetning Årsmeldinger for virksomhetene 2007 (sendes ikke ut, men er tilgjengelig som vedlegg i møtekalender på kommunens hjemmeside. Kan også hentes på økonomiavdelingen) Bakgrunn: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 48. Årsregnskapet og årsberetningen 1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. 2. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. Side 17 av 39

18 Sak 64/08 3. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd. 4. Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. 5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. 6. Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om årsregnskapet, årsberetningen og regnskapsføringen. Vurdering: Vedlagt følger årsregnskap og årsberetning for år Årsregnskapet er godkjent av revisor. Regnskapet er gjort opp med et positivt driftsresultat på kr ,- Negativt resultat fra 2006 er dekket inn med kr ,-. Jens R. Betsi Rådmann Side 18 av 39

19 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN UTVIKLINGSUTVALG OMSORGSPLASSER Saksbehandler: Jens Betsi Arkivkode: 100 Arkivsaksnr.: 07/2297 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 65/08 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø formannskap velger følgende representanter til politisk utviklingsutvalg for vurdering av framtidig behov for omsorgsplasser:... Fra administrasjons har rådmannen utpekt Bjørnar Bang og Ulf Holsbø. Utvalget skal gi beskrivelser av sannsynlige scenarier for behovet for fremtidige omsorgsplasser samt gi anbefaling på hvordan disse best imøtekommes (omsorgsboliger eller sykehjemsplasser) på en økonomisk mest effektiv måte. Vedlegg: Bakgrunn: Det vises til vedtak i Vadsø bystyre angående opprettelse av utviklingsutvalg som skal vurdere framtidig behov for omsorgsplasser: 5. Vadsø bystyre ber om at Vadsø formannskap forfølger mulighetene for økte finansielle eierutbetalinger i kommunale aksjeselskap med virkning allerede i Vadsø bystyre ber formannskapet nedsette to utviklingsutvalg som legger fram en vurdering av framtidig skolestruktur og behovet for nye omsorgsplasser innen eldreomsorgen. Disse vurderingene legges fram for bystyret i forbindelse med Side 19 av 39

20 Sak 65/08 utarbeidelsen av økonomisk handlingsplan Vurdering: Rådmannens vurdering er at utvalget ikke bør være for stort for å kunne ha mulighet til skape kontinuitet i arbeidet. Det bør bestå av 5 medlemmer, derav tre politikere. Rådmannens representanter er Bjørnar Bang, rådgiver og Ulf Holsbø, prosjektleder. Formannskapet velger de politiske representantene. Utvalget bør basert på befolkningsprognoser og andre relevante forhold gi beskrivelser av sannsynlige scenarier for behovet for fremtidige omsorgsplasser samt gi anbefaling på hvordan disse best imøtekommes (omsorgsboliger eller sykehjemsplasser) på en økonomisk mest effektiv måte. Utvalgets arbeid skal være ferdig til 1.oktober og legges frem i forbindelse med forslag til økonomisk handlingsplan Jens R. Betsi Rådmann Side 20 av 39

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 29 Vedtatt i kommunestyret 18.12.28 sak 119/28 Budsjett 29 1. Kommunestyrets vedtak 18.12.28: 1. Rammer for økonomiplanperiode 29212 vedtas slik: Budsjett 29 og økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer