MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)"

Transkript

1 Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dokumentene legges ut på SAKSLISTE Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. delegerte vedtak Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 62/08 08/630 BUDSJETTREGULERING /08 07/2297 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN STATUS KOMMUNALE BYGG 64/08 07/1011 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP /08 07/2297 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN UTVIKLINGSUTVALG OMSORGSPLASSER 66/08 08/869 ØREMERKEDE PSYKIATRIMIDLER TIL BRUKER/PÅRØRENDE ORGANISASJONER

2 67/08 07/3406 RUSMIDDELPLAN /08 08/339 PALN FOR UTVIKLING AV KVALITET OG KOMPETANSE GRUNNSKOLEN HANDLINGSPLAN /08 07/2297 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN UTVIKLINGSUTVALG SKOLESTRUKTUR 70/08 07/2297 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN OPPFØLGING AV VEDTAK. AD HOC-UTVALG RESSURSBRUK SKOLER 71/08 07/3334 STUDIESENTERET I VADSØ ØKONOMISKE UTFORDRINGER 72/08 07/3940 NAVN PÅ MUSEET I VADSØ 73/08 08/945 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET FASTSETTING AV VALGDAG 74/08 08/871 ORIENTERINGER MAI 2008 Vadsø, Svein Dragnes ordfører

3 BUDSJETTREGULERING 2008 Saksbehandler: Jon Ragnar Morso Arkivkode: 153 Arkivsaksnr.: 08/630 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 7/08 Administrasjonsutvalget /08 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: 1. Vadsø bystyre vedtar driftsmessige budsjettreguleringer i henhold til ovennevnte oppstilling pkt Samt foreslått finansiering pkt Investerings/kapitalbudsjett økes med 27,0 mill. kr. brutto. I henhold til ovennevnte oppstilling punkt a- c. Økningen i inv. /kapitalbudsjettet medfører ikke økning i låneopptak Vedlegg: Bakgrunn: Rådmannen fremmer sak vedrørende budsjettregulering for 2008 med bakgrunn i oppståtte endringer etter budsjettvedtak i desember Budsjettreguleringen bygger på innspill fra kommunens virksomheter, løpende rapportering, politiske vedtak og generelle økonomiske forhold. Budsjettreguleringen utføres på bakgrunn av de budsjettutfordringene vi har for Den administrative prosessen i forkant av budsjettreguleringen handler om å skaffe oversikt over avvik i forhold til budsjett på virksomhetsnivåene, samt å konkretisere øvrige budsjettutfordringer. På bakgrunn av det kjente omstillingsbehovet til kommunen, har rådmannen kun tatt med virksomhetsbaserte reguleringsbehov som dreier seg om realistisk budsjettering med hensyn til drift av virksomhetene. Andre forhold/behov er avvist. Side 3 av 39

4 Sak 62/08 Vurdering: Rådmann/ sentral styring 1. ØKTE UTGIFTER : ORDNINGEN ALTERNATIV TIL AFP Stadig flere ansatte i målgruppen år velger ordningen Alternativ til AFP fremfor AFP. For arbeidsgiver er dette svært positivt. Regnskapet for 2007 viser en kostnad knyttet til denne ordningen på ca kr Av disse vil 3 bli alderspensjonister i løpet av inneværende år mens 14 nye ansatte vil fylle 62 år og dermed være potensielle AFPkandidater. Budsjettet for 2008 er på kr Dette er anslagsvis kr for lite. Utgift Ordningen Alternativ til AFP Kr Inntekt 2. ØKTE UTGIFTER : TILSKUDD TIL VARANGER ASVO Statens satser for tilskudd til VTA-plasser er regulert opp i For Vadsø kommune betyr dette at totalt tilskudd til Varanger ASVO økes til kr Dette representerer en økning i forhold til budsjett 2008 på kr Utgift Tilskudd til Varanger ASVO Kr Inntekt 3. REDUSERTE UTGIFTER : REDUSKSJON AV PROSJEKTMIDLER Ubrukte prosjektmidler etter sluttregnskap på Stifinnerprogrammet beløpes til Midlene benyttes ikke. Utgift Avslutning prosjekt Inntekt 4. REDUSERTE UTGIFTER : REDUSERT RAMME TIL KOMPETANSEHEVING I SKOLER/BARNEHAGER Reduksjon av ramme for 2008 fra ,- til ,- Utgift Reduksjon kompetansemidler Inntekt Undervisning og oppvekst 5. ØKTE UTGIFTER: GRATIS SKOLEFRUKT Side 4 av 39

5 Sak 62/08 Regjeringen har som mål at barn og unge skal ha gode kostholdsvaner som gi grunnlag for et godt læringsutbytte i skolen. Dette gjelder elever på skoler med ungdomstrinn ( klasse) fom. høsten Ordningen vil gjelde alle elevene både på rene ungdomskoler og kombinerte skoler ( klasse) For rene barneskoler (skoler med kun klasse) gjelder den eksisterende abonnementsordingen hvor elever betaler kr 2,50 for hver frukt/grønnsak, og hvor staten i tillegg subsidierer dette med kr 1. per enhet. Dette finansieres via inntektssystemet til kommunene etter antall elever i hver enkelt kommune. Det blir kompensert for kr 3,85 per elev per dag. Dette utgjør på årsbasis. Utgifter til frukt og grønt må reguleres inn i budsjettet i Dersom man velger å stoppe aktiviteten fra skoleåret 2008/2009 vil påløpne utgifter være ca ,- Utgift Gratis skolefrukt Inntekt 6. ØKTE UTGIFTER: ØKT RESSURS INSTITUSJON Økt ressurs for spesialpedagogiske.hjelpetiltak for opplæring av spesifikk elev i institusjon. Vadsø kommune har det økonomiske ansvar for særskilte tiltak for elev i institusjon fra mars En beregnet utgift til assistentressurs vil i 2008 være Utgift Økt ressurs - institusjon Inntekt 7. ØKTE UTGIFTER: ØKNING TIMETALL Økning i timetall på barnetrinn fra august Regjeringen har innført økning av uketimetallet på 5 timer på småskoletrinnet fra nytt skoleår. Utgift Økning timetall Inntekt 8. ØKTE INNTEKTER: SKJØNNSMIDLER BARNEHAGER Vadsø kommune mottar i ,8 mill. kr. i skjønnsmidler barnehager. Midlene skal dekke kommunale driftsutgifter i barnehagene, styrket tilbud til førskolebarn og drift av bygningsmasse tilhørende førskole. Utgift Inntekt Skjønnsmidler barnehagene Pleie og omsorg 9. ØKTE INNTEKTER: TILSKUDD FENGSELSHELSETJENESTEN Side 5 av 39

6 Sosial- og helsedirektoratet gir tilsagn om tilskudd til drift av helsetjenesten i Vadsø fengsel på kr I 2008 er det budsjettert med kr Dette medfører en merinntekt til kommunen på kr Utgift Inntekt Tilskudd fengselshelsetjenesten Kr Sak 62/ REDUSERTE UTGIFTER: LOMAKKA 1 Lomakka 1 er vedtatt avviklet med virkning fra 1. Juli 2008 under forutsetning av at en kan tilby tilfredsstillende botilbud til de som i dag er fastboende i Lomakka. Avvikling vil skje noe tidligere og derav en mindrebelastning av utgifter for tilbudet samlet i Utgift Lomakka 1, mindreutgift Inntekt 11. ØKTE UTGIFTER: NØKKELBO Vadsø kommune kjøper tjenester fra privat institusjon Nøkkelbo. Institusjonen har varslet en prisøkning i 2008 på 6%. Dette vil utgjøre en merutgift for Vadsø kommune i 2008 på ,- kr. Utgift Inntekt Nøkkelbo, prisstigning ØKTE UTGIFTER/ØKTE INNTEKTER: RESSURSBEHOV HBO-ØST Virksomheten har tidligere meldt inn to løpende tiltak som medfører kostnader utover vedtatt budsjett ramme. Begge er behandlet i inntaksteam og innvilget. Tiltakene er hjemlet i gjeldende lovverk som regulerer brukernes rettigheter mht. individuelt tilrettelagte tjenester, samt lov om sosiale tjenester og kommunehelseloven. Tiltak1: Bruker utløser 4,7 stillinger pga heldøgnstjeneste. Vedtatt 17 januar i inntaksteamet. Ressurser inkl. variabel lønn, kveld, natt- og helgetillegg og administrative utgifter er beregnes til kr minus egenandelen som Vadsø kommune bærer kr , Refusjonsgraden er 85% for utgifter over innslagspunktet, kr Netto utgifter for kommunen er kr ,-. Tiltak 2: Ressurskrevende bruker, bruker i Bekkefaret 12, men fyller ikke statens vilkår for ressurskrevende brukere. Bruker har en adferd som krever 1-1 bemanning. Det er ikke mulig å gi et faglig forsvarlig tilbud uten å styrke bemanningen rundt bruker. Behovet bekreftes i epikrise fra seksjonsoverlege Ole-Kristian Grønli v/unn. Tiltaket er også nødvendig for å ivareta brukers ferdighet og integritet. Tiltaket evalueres fortløpende og i tett samarbeid med UNN. 1-1 bemanning 14 timer per døgn, kostnad per år kr , inkl. kvelds, helg- og høytidstillegg samt variabel lønn. Side 6 av 39

7 Sak 62/08 Utgift Inntekt Ressursbehov HBO-øst ØKTE UTGIFTER/ØKTE INNTEKTER: RESSURSBEHOV HBO-VEST Fra og med mai 2008 vil HBO VEST yte tjenester til tre unge brukere med omfattende hjelpebehov, jfr vedtak fattet av inntaksteamet. Tjenestene er knyttet til stell/dusj, medisiner, trening, praktisk bistand og tilrettelegging av mat. I tillegg kommer timer til støttekontakt og dagtilbud. Dette medfører økt ressursbehov mht personell i virksomheten. I tillegg opprettholdes tidligere meldt avvik angående tjenestetilbud rundt multifunksjonshemmet slagpasient som venter på overflytting i ny leilighet i Bekkefaret. Da leiligheten i BF ikke er tilrettelagt rullestolbruker, bor vedkommende i annen bolig. I påvente av ferdig bolig er tilbudet finansiert av HBO VEST fra januar til utgangen av april (BF overtar tjenesten som satellitt fra midten av april), totalt kr ,- Tiltak 1: Bruker med hjelpebehov, fast lønn 8/ ,- Variabel lønn 8/ ,- Refusjon ressurskrevende tjenester 8/ ,- Tiltak 2: Bruker med hjelpebehov, fast lønn 8/ ,- Variabel lønn 8/ ,- Refusjon ressurskrevende tjenester 8/12 0,- Tiltak 3: Bruker med hjelpebehov, fast lønn 8/ ,- Variabel lønn 8/ ,- Refusjon statlige midler ,- Utgift Inntekt Ressursbehov HBO-vest ØKTE INNTEKTER: RESSURSKREVENDE TJENESTER Det ble i årsbudsjettet for 2008 medtatt budsjetterte refusjoner for ordningen ressurskrevende tjenester. En gjennomgang av budsjetterte inntekter i 2008 tilsier at det kan forventes noe økninger utover budsjett Det er i løpet av 2008 blitt foretatt en omlegging av ordningen slik at det er en større grad av oppdaterte regnskapstall som legges til grunn for beregningen av tilskudd. For eksempel vil endelig tilskudd for 2008 Side 7 av 39

8 Sak 62/08 først foreligge 1 kvartal Det er beregnet en merinntekt utover budsjett 2008 tilsvarende 1,8 mill. kr. Utgift Inntekt Ressurskrevende tjenester Øvrige områder 15. REDUSERTE INNTEKTER: REDUKSJON I AKSJEUTBYTTE Konsernstyret i Varanger kraft har innstilt på et utbytte på 40,0 mill for Vadsø kommunes andel av dette beløper seg til 8,75 mill kr (21,875%). Dette er lavere enn forutsatt i budsjettet. Forventet inntekt må i hht denne innstillingen nedjusteres med 2,250 mill. kr. Endelig utbytte fastsettes imidlertid på generalforsamlingen Det legges til grunn et alle eiere synes enige om at utbyttet for 2007 minst skal være på nivå med året før, dvs 50,0 mill totalt sett. Det legges dermed til grunn at dette ikke forventes å ha noen reguleringsmessig konsekvens på tidspunktet. Reduksjon i aksjeutbytte Utgift Inntekt 16. REDUSERTE INNTEKTER: REDUSERT SKATT/RAMME Vadsø kommune har mottatt nye prognoser for skatt og rammeoverføringer Med bakgrunn i nye befolkningstall pr , medfører dette en varslet reduksjon i inntektene med 3,0 mill. kr. I forbindelse med revidert statsbudsjett som framlegges i mai måned har det vært foretatt justeringer i kommunenes skatt og rammeoverføringer. I 2007 ble overføringene eksempelvis økt med 1,5 mill. kr. Det foreligger ingen konkrete tall pr. dato men legges et optimistisk anslag til grunn kan vi oppjustere med 2,0 mill. kr. slik at ny prognose for 2008 vil være en netto nedgang på 1,0 mill. kr. Utgift Inntekt Reduksjon i skatt og ramme Sum drift utg innt Rest omstillingbehov fra tidligere utg Side 8 av 39

9 Sak 62/08 Sum manglende inndekning, regulering utg Finansiering: 17. REDUSERTE UTGIFTER: BUDSETTERT BUDSJETTRESERVE 2008 I forbindelse med årsbudsjett 2008 ble det avsatt ca. 2,0 mill. kr. i budsjettreserve. Denne kan ikke lenge ansees som reell med den manglende inndekningen som foreligger i budsjettet for Reserve benyttes i budsjettregulering Utgift Bruk av budsjettreserve Inntekt 18. ØKTE INNTEKTER: MVA REFUSJON INVESTERINGER Økte mva refusjoner investeringer ungdomsskole. Vadsø kommune har vedtatt 3,8 mill. kr. i refusjon av investeringer Vi har pr. dato inntektsført 2,5 mill. kr. hvorav 2,0 mill. kr. tilhører investeringen 2007 i ungdomsskolen. Dette innebærer da at med forventet investeringsnivå i 2008 kan øke inntektsposten med 2,0 mill. kr. Utgift Inntekt MVA refusjon investeringer REDUSERTE UTGIFTER: STRØM UTGIFTER Vadsø kommune inngikk på nyåret fastprisavtale for leveranse av strøm. Avtalen gjør at vi kan nedjustere utgiftsbudsjettet for 2008 med kr ,-. Avtalen gjelder ut året Effekten forutsetter et forbruk tilsvarende 2007 nivå. Utgift Reduserte strømutgifter Inntekt 20. REDUSERTE UTGIFTER: KOMMUNENS RENTEUTGIFTER 2008 Vadsø kommune har inngått rentebindingsavtaler som medfører at vi, selv med en betydelig renteøkning gjennom året, vil ha sikret en stor del av låneporteføljen til en noe lavere rente. Renteutgiftene for 2008 kan nedjusteres noe. Utgift Reduserte renteutgifter Inntekt Sum finansiering utg innt Side 9 av 39

10 Sak 62/08 SUM NETTO BUDSJETTREGULERING, DRIFT 0 INVESTERINGS/KAPITALBUDSJETT 2008 A. ØKTE UTGIFTER/ØKTE INNTEKTER STARTLÅN Vadsø kommune har tatt opp 2,0 mill kr. i startlån i Det viser seg at behovet for startlån i 2008 vil være større enn antatt. Startlånene tas opp i Statens Husbank og gis til husstander i en etableringsfase. Startlån gis særlig til unge, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede og flyktninger. Det har ikke vært ført tap av betydning i forbindelse med kommunens startlån. Det gis også anledning til å avsette en del av innvilgede midler til dekking av evt. Tap i ordningen. Det foreligger allerede søknader tilsvarende 1,5 mill. kr. pr. april måned. Det foreslås at Vadsø kommune søker om ytterligere 1,0 mill. kr. i startlån i Utgift Inntekt Låneopptak, startlån B. ØKTE UTGIFTER/ØKTE INNTEKTER: AVDRAG 2008 Vadsø kommune har ikke budsjettert med tilstrekkelige avdrag for året Kommunale regnskapsforskrifter tilsier at kommunen bør nedbetale lånegjeld med forholdsmessige avdrag årlig. Dette skal gjøres uavhengig av størrelsen på kommunens eventuelle nye låneopptak. Vadsø kommune har budsjettert med 2,5 mill. kr. i ordinær avdragsbetaling i Kommunens driftsbudsjett gir ikke rom for å øke denne posten. Det foreslås derimot at Vadsø kommune foretar en ekstraordinær innbetaling av avdrag med 15,0 mill. kr. i Denne innbetalingen finansieres av lånefondsmidler mottatt i forbindelse med overføring av aktiva fra Vadsø kommune til selskapet Vadsø vann og Avløp KF. Ekstraordinære avdrag skal føres i kommunens kapitalregnskap og vil ikke belaste kommunens driftsregnskap. Fra og med driftsbudsjett 2009 bør kommunen budsjettere med ordinære faste avdrag i størrelsesorden 18,0 mill. kr. Utgift Inntekt avdrag C. UTGIFTER TIL RENOVERING AV VESTFLØYA OSCARSGATE 21 Bystyret vedtok i møte å omlokalisere flere virksomheter for å oppnå driftsmessige besparelser gjennom reduksjon i bygningsmassen. I 2008 tas det sikte på å Side 10 av 39

11 få flyttet Vadsø familiesenter, psykiatrisk enhet og kulturskolen til vestfløya i Oscarsgate 21 (tidl. Sentrum skole/ungdomsskole). Før innflytting må det foretas oppussing og ombygging/ny rominndeling tilpasset de nye virksomhetene. Samlet kostnad for dette er estimert til 11,0 mill kr hvor 8,25 mill kan finansieres gjennom å omdisponere midler fra følgende prosjekter: Sak 62/08 Ny ungdomsskole, 4 mill: Prosjektet er ikke avsluttet men prognosen tilsier at samlet kostnad blir 117,5 mill kr, som er 1,5 mill kr under vedtatt budsjettramme på 119 mill kr. Av dette kan 1 mill kr omdisponeres allerede nå. I budsjettet var det også tatt rom for at kommunen skulle ta opp eget byggelån for prosjektet. Lånefinansieringen ble imidlertid løst gjennom kommunes samlede låneopptak, slik at rentene ikke er belastes prosjektet. Dette utgjør 3 mill kr i ubrukte midler. Vårbrudd, 3 mill kr: Det er vedtatt oppussing av Vårbrudd for 10 mill kr, derav 3 mill kr i På grunn av kommunens umiddelbare omstillingsbehov har ressursene også på prosjektsiden vært fokusert på tiltak som vil gi driftsmessige besparelser. Som en konsekvens har planleggingen av bl.a. vårbruddprosjektet blitt nedprioritert. Prosjektet foreslås utsatt til 2009, både av kapasitetshensyn og for å bidra til å finansiere innsparingstiltak. Samvirkekaia, 1,25 mill kr: Det er vedtatt å rehabilitere Samvirkekaia og forlenge flytekaia. Flytekai med forankring igangsettes og ferdigstilles i år. Når det gjelder rehabiliteringen av Samvirkekaia er oppstart av planlegging og utførelse av kapasitetshensyn utsatt til over ferien. Etter planene innebærer det oppstart til høsten, slik at størstedelen av kostnadene vil bli belastet i Dette åpner for å omdisponere 1,25 mill kr til renovering av Oscarsgate 21 i år. Utgift Inntekt Renovering Oscarsgate Omdisp. Ungd. skolen Omdisp. Vårbrudd Mindreutg. Samvirkekaia Bruk av lånefondsmidler SUM NETTO BUDSJETTREGULERING, INV/KAPITAL 0 Jens R. Betsi Rådmann Side 11 av 39

12 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN STATUS KOMMUNALE BYGG Saksbehandler: Ulf Are Holsbø Arkivkode: 100 Arkivsaksnr.: 07/2297 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 63/08 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Rådmannen skal gjennomføre nødvendige tiltak, herunder eventuelle forhandlinger, for salg av følgende eiendommer: Damsveien 44/Nyborgveien 45 (tidligere Vadsø sykehjem) Idrettsveien 35 (brannstasjonen) Rådhusgata 5 Skolegata 2 Amtmannsgata 11 b (samfunnshus og kino) Fabrikkveien 35 (industriutleiebygget) Prosessen gjennomføres under de forutsetningene som framkommer for hvert bygg i saksutredningen. Avtaler om salg skal forelegges formannskapet for endelig godkjenning. Rådmannen skal iverksette nødvendige tiltak for å skaffe til veie lokale for ny brannstasjon. Formannskapet skal holdes løpende orientert om aktuelle kjøpsobjekt. Til bystyrets møte i desember 2008 skal rådmannen legge fram en samlet plan for kommunens bygg- og eiendomsforvaltning med særlig fokus på hovedområdene arealbruk, vedlikehold, enøk og organisering. Vedlegg: Bakgrunn: I møte , sak 147/07 Årsbudsjett og handlingsplan , gjorde bystyret følgende vedtak knyttet til kommunale bygg og eiendommer: Side 12 av 39

13 Sak 63/08 Kommunestyret ber rådmannen legge frem en statusrapport og en behovsanalyse av kommunens totale eiendomsmasse (lokaler, boliger og tomteareal). Saken fremlegges til kommunestyret møte i juni a. Det gis en beskrivelse av kommunens totale eiendomsmasse som viser bygninger med tilhørende arealer og i hvilken grad eiendommen er i bruk i dag og hva den brukes til. Til beskrivelsen gis det også en enkel tilstandsrapport, samt et anslag på kostnader for nødvendige oppgraderinger/vedlikehold. b. Det gis en oversikt over kommunens utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av dagens totale eiendomsmasse. Til oversikten gis det også en beskrivelse av ansvaret og ressursbruken til de ulike eiendomsaktørene i kommunen (kommunen, boligstiftelsen, Industriselskap AS, Byggforvaltning AS). Til beskrivelsen gjøres det en vurdering av om det finnes mer effektive måter å organisere den totale eiendomsforvaltningen på. c. Det gis en beskrivelse av kjente behov/ønsker for mer eller ny bygningsmasse. Til beskrivelsen gjøres det en vurdering på hvorvidt tilgjengelige arealer/bygg kan effektiviseres/oppgraderes for å tilfredsstille behov/ønsker. d. Det fremmes et forslag på hvilke arealer/bygg som kan avhendes gjennom sanering og/eller salg. Til det som er aktuelt for salg gis det et anslag på markedsverdi. I første halvdel av 2008 har rådmannen måttet fokusere ressursbruken omkring kommunens umiddelbare omstillingsbehov. Utredninger og tiltak som har kunnet gi en rask innsparingseffekt er gitt prioritet. Som konsekvens har det ikke vært mulig å gjennomføre alle de etterspurte utredningene til bystyrets junimøte. Det tas sikte på å ferdigstille en samlet sak for bygg og eiendom til bystyrets møte i desember Rådmannen ønsker likevel å rapportere om status i arbeidet, og fremme et forslag om renovering, avhending og erverv av bygg som samlet skal sikre de identifiserte innsparingsmulighetene. Vurdering: Bystyret vedtok i møte , sak 17/08, å omlokalisere flere virksomheter for å oppnå innsparinger gjennom arealeffektivisering. Dette innebærer endret bruk av flere kommunale bygg. I tillegg har nye behov og muligheter oppstått. Renovering Oscarsgate 21 Bystyrets vedtak i sak 17/08 innebærer at ledige lokaler i Oscarsgate 21 tas i bruk. I første omgang er planen at Vadsø familiesenter, psykiatrisk enhet, kulturskolen og studiesenteret lokaliseres til vestfløya, som i dag står tomme etter utflyttingen av ungdomsskolen. Videre utredes muligheten for bedre arealutnyttelse i midtfløya med tanke på etablering av kino, arkiv og eventuelt andre funksjoner, i tillegg til dagens (administrasjon, arbeids- og personalrom for Sentrum skole/mellomtrinnet). Innflytting av virksomheter i vestfløya utløser et investeringsbehov. Av hensyn til utgifter og kapasitet både internt og i markedet kan bare flytting av familiesenteret, psykiatrisk Side 13 av 39

14 enhet og kulturskolen gjennomføres i år. Utgiftene til dette er estimert til 11 mill kr, der 8,25 mill kr søkes dekket gjennom omdisponeringer i investeringsbudsjettet Dette er nærmere behandlet i budsjettreguleringssaken. Sak 63/08 Investeringene for å ta i bruk vestfløya kan synes høye, men må ses i et større perspektiv. Renoveringsutgiftene knytter seg til tre hovedområder: Tilpasning/oppgradering i forhold til virksomhetenes driftsbehov. Håndtering av vedlikeholdsetterslep. Oppgradering i forhold til nyere forskriftskrav for arbeidsmiljø, inneklima og energi. Disse utfordringene gjelder stort sett alle eldre bygg. En satsing på Oscarsgate 21, fremfor å spre ressursbruken på flere mindre bygg, gir forutsigbarhet og stordriftsfordeler. Det vil gjøre bygningsdriften mer effektiv og lønnsom. Et stort bygg gir også større fleksibilitet med tanke på standige endringer av brukerbehov og organisering. Ny brannstasjon Brannstasjonen i Idrettsveien 31 er i dårlig teknisk stand. Tidligere grovestimater for teknisk oppgradering har antydet renoveringskostnader i størrelse 15 mill kr. Det har vært planer om å flytte brannstasjonen til industriutleiebygget på øya. Plasseringen er imidlertid ikke ideell med tanke på den nye brannordningen med deltidsmannskaper, fordi kravet til innsatstid vil innsnevre området for rekruttering av deltidsmannskapene betydelig. Kjøp eller leie av egnet bygg synes derfor å være eneste alternativ til en antatt kostbar renovering av dagens brannstasjon. Et aktuelt bygg er tidligere Vadsø trafikkstasjon som Statsbygg skal selge. Trafikkstasjonen kan være egnet for samlokalisering av brannvesenet og ambulansetjenesten, som kommunen og Helse Finnmark har samarbeidet om noe tid. Trafikkstasjonen er taksert til ca 4,5 mill kr og ventes lagt ut for salg i løpet av kort tid. Også andre lokaler som anses aktuelle vil bli vurdert som ny brannstasjon. Avhending av bygg Hovedhensikten med omlokalisering av virksomheter er å redusere kommunens totale driftsareal, primært ved å ta hele bygg ut av bruk. Bygg som ikke brukes, men som kommunen eier, medfører utgifter til oppvarming (frostfri), tilsyn/vedlikehold (generelt eieransvar), avgifter, forsikring mv. For å fjerne alle utgifter bør derfor alle bygg som ikke brukes avhendes. Rådmannen legger til grunn følgende avhendingsplan: Damsveien 44/Nyborgveien 45 (tidligere Vadsø sykehjem) selges. Psykiatrisk enhet og kulturskolen forventes å flytte inn i Oscarsgate 21 i løpet av siste kvartal Det som da gjenstår i bygget er lokalet til Vadsø pensjonistforening. Rådmannen søker å løse dette enten ved å tilby pensjonistforeningen nye lokaler eller forhandle fram fortsatt bruk av dagens lokale med kjøper. Side 14 av 39

15 Sak 63/08 Idrettsveien 35/brannstasjonen selges forutsatt at brannvesenet kan flytte ut. Rådhusgata 5/servicekontor mv selges dersom NAV Vadsø ikke etableres i lokalene. NAV Finnmark har avvist Vadsø kommunes tilbud om leie i Rådhusgata 5. Kommunen avventer nå et tilbud fra NAV Finnmark om leie i annet bygg. Hvis NAV Vadsø ikke etableres i Rådhusgata 5 kan bygget tømmes helt og selges. Skolegata 2 (tidligere Tomlebo barnehage) selges. Lokalet benyttes i dag til privat krigsmuseum/-samling. Kommunen har ingen nytte av bygget. Amtmannsgata 11 b/samfunnshus og kino selges så snart det foreligger løsning for dagens funksjoner. Etablering av kino i Oscarsgate 21 ( lillegymmen i midtfløya) utredes. Dagens kinolokale har mange bygningstekniske utfordringer og er mindre egnet og lite framtidsrettet mht den nasjonale omleggingen til digital kino. Funksjonene knyttet til festsalen og teater søkes inntil videre løst gjennom tilpasninger på Vårbrudd (jf vedtatt renoveringsprosjekt) og i Vestre Jakobselv samfunnshus. Fabrikkveien 35/Industriutleiebygget selges forutsatt videre leie av lokaler for Pedagogisk senter. Ved flytting av studiesenteret og andre lokaler for brannvesenet er det bare arealene til Pedagogisk senter som kommunen fortsatt disponerer på bygget. Varanger ASVO, som eier den østre seksjonen av bygget, har vært i kontakt med kommunen med tanke på utvidet aktivitet og arealbehov. Det er bl.a. snakk om at Varanger ASVO kan få overta kommunens vaskeritjeneste (for helsesenteret/bo- og omsorgssenteret). Det kan være aktuelt å tilby Varanger ASVO å overta hele bygget. Kommunen er også i samtaler med mulige leietakere av garasje-/verkstedarealene i underetasjen, noe som ikke bør være noen ulempe for en ny eier. Forutsatt at framtidig forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens driftsbygninger løftes til et normalnivå (tilfredsstillende FDV) vil avhending av dette arealet gi netto besparelser i størrelse 4-5 mill kr/år (iberegnet leieutgifter i forbindelse med NAV Vadsø og for Pedagogisk senter, og drift av ny brannstasjon). Videre arbeid For å svare på bystyrets bestilling i sak 147/07 vedrørende kommunale eiendommer og bygg er det praktiske arbeidet strukturert i de fire hovedområdene: 1. Arealbruk 2. Vedlikeholdsbehov 3. Energiøkonomisering 4. Organisering Side 15 av 39

16 Sak 63/08 Av hensyn til pågående omstilling og behovet for rask innsparing har arbeidet så langt fokusert på arealbruk, og i noe grad energiøkonomisering (opplagte muligheter/raske tiltak) og vedlikeholdsbehov (grov vurdering med tanke på hvilke arealer som bør beholdes og hvilke som bør avhendes). Det har også vært jobbet med den daglige organiseringen av renhold- og vaktmestertjenestene med tanke på effektivisering og lavere driftsutgifter, men her foreligger pr tid ingen konklusjoner. Dette må også ses i lys av hvilken overordnet organisasjonsstruktur for bygg og eiendom som til slutt velges. I andre halvår av 2008 tar rådmannen sikte på å jobbe videre med alle de fire hovedområdene, og da spesielt øke ressursbruken på å utrede vedlikeholdsbehovet, enøktiltak og organisering. Planen er da å legge fram en samlet sak om kommunale eiendommer og bygg til bystyret i desember Jens R. Betsi Rådmann Side 16 av 39

17 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2007 Saksbehandler: Jon Ragnar Morso Arkivkode: 100 Arkivsaksnr.: 07/1011 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 64/08 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyret godkjenner vedlagte reviderte årsregnskap 2007 som kommunens endelige årsregnskap. Driftsresultat på kr ,- avsettes til disposisjonsfond. Vadsø bystyre tar årsberetning 2007 for Vadsø kommune til etterretning og årsmeldinger fra virksomhetene til orientering. Vedlegg: Årsregnskap 2007 m/revisjonsberetning Årsmeldinger for virksomhetene 2007 (sendes ikke ut, men er tilgjengelig som vedlegg i møtekalender på kommunens hjemmeside. Kan også hentes på økonomiavdelingen) Bakgrunn: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 48. Årsregnskapet og årsberetningen 1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. 2. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. Side 17 av 39

18 Sak 64/08 3. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd. 4. Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. 5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. 6. Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om årsregnskapet, årsberetningen og regnskapsføringen. Vurdering: Vedlagt følger årsregnskap og årsberetning for år Årsregnskapet er godkjent av revisor. Regnskapet er gjort opp med et positivt driftsresultat på kr ,- Negativt resultat fra 2006 er dekket inn med kr ,-. Jens R. Betsi Rådmann Side 18 av 39

19 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN UTVIKLINGSUTVALG OMSORGSPLASSER Saksbehandler: Jens Betsi Arkivkode: 100 Arkivsaksnr.: 07/2297 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 65/08 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø formannskap velger følgende representanter til politisk utviklingsutvalg for vurdering av framtidig behov for omsorgsplasser:... Fra administrasjons har rådmannen utpekt Bjørnar Bang og Ulf Holsbø. Utvalget skal gi beskrivelser av sannsynlige scenarier for behovet for fremtidige omsorgsplasser samt gi anbefaling på hvordan disse best imøtekommes (omsorgsboliger eller sykehjemsplasser) på en økonomisk mest effektiv måte. Vedlegg: Bakgrunn: Det vises til vedtak i Vadsø bystyre angående opprettelse av utviklingsutvalg som skal vurdere framtidig behov for omsorgsplasser: 5. Vadsø bystyre ber om at Vadsø formannskap forfølger mulighetene for økte finansielle eierutbetalinger i kommunale aksjeselskap med virkning allerede i Vadsø bystyre ber formannskapet nedsette to utviklingsutvalg som legger fram en vurdering av framtidig skolestruktur og behovet for nye omsorgsplasser innen eldreomsorgen. Disse vurderingene legges fram for bystyret i forbindelse med Side 19 av 39

20 Sak 65/08 utarbeidelsen av økonomisk handlingsplan Vurdering: Rådmannens vurdering er at utvalget ikke bør være for stort for å kunne ha mulighet til skape kontinuitet i arbeidet. Det bør bestå av 5 medlemmer, derav tre politikere. Rådmannens representanter er Bjørnar Bang, rådgiver og Ulf Holsbø, prosjektleder. Formannskapet velger de politiske representantene. Utvalget bør basert på befolkningsprognoser og andre relevante forhold gi beskrivelser av sannsynlige scenarier for behovet for fremtidige omsorgsplasser samt gi anbefaling på hvordan disse best imøtekommes (omsorgsboliger eller sykehjemsplasser) på en økonomisk mest effektiv måte. Utvalgets arbeid skal være ferdig til 1.oktober og legges frem i forbindelse med forslag til økonomisk handlingsplan Jens R. Betsi Rådmann Side 20 av 39

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.05.2008 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Fra kl. 1030 Til kl. 1550 Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 29.01.2009 Klokkeslett: 2000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/08 07/1756 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE ØREMERKET TILSKUDD

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/08 07/1756 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE ØREMERKET TILSKUDD Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført.

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet INNKALLING TIL MØTE er påført. Ordfører Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post til: Bodil.J.Kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F 2 20.04.2010 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/10 Sak 6/10 Årsmelding og regnskap 2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Plankomite skoleanlegg Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.02.2009 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne C1 04.05.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 6/11 Sak 7/11 Sak 8/11 Sak 9/11 Sak 10/11 "Mennesker med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 05.02.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 23.05.2007 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 13.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 13. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: 28.10.2013 Klokkeslett: 13.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 30.04.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innlevert interpellasjon fra repr. Hans-Jacob Bønå besvares til slutt.

MØTEINNKALLING. Innlevert interpellasjon fra repr. Hans-Jacob Bønå besvares til slutt. Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 17.06.2008 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0109/05 0121/05. Referatsaker Ref. delegerte vedtak Protokoll fra møte 03.11.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0109/05 0121/05. Referatsaker Ref. delegerte vedtak Protokoll fra møte 03.11. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 01.12.2005 Fra kl. 1200 Til kl. 1405 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 18.08.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1225 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 11.08.2008 Møtedato: 11.08.2008 Klokkeslett: Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for helse og sosiale virksomheter Møtested: Bystyresalen Møtedato: 30.09.2004 Klokkeslett: kl.0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fra kl. 1000 til ca. kl. 1030 vil overformynderiet orientere om sin rolle. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Fra kl. 1000 til ca. kl. 1030 vil overformynderiet orientere om sin rolle. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.09.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

LOMAKKA BO- OG AVLASTNINGSTILBUD

LOMAKKA BO- OG AVLASTNINGSTILBUD Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset - møterom i u.etg. Møtedato: 14.04.2008 Klokkeslett: kl.10.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/66 VADSØ REVMATIKERFORENING - KLAGE PÅ VEDTAK

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/66 VADSØ REVMATIKERFORENING - KLAGE PÅ VEDTAK Klagenemnda MØTEINNKALLING Utvalg: Klagenemnda Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 21.04.2008 Klokkeslett: 1200 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013 Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 31.01.2013 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.04.2005 Fra kl. 1130 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 39/08 til og med 46/08. Ref. delegerte vedtak. Protokoll fra møte ble godkjent

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 39/08 til og med 46/08. Ref. delegerte vedtak. Protokoll fra møte ble godkjent Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 13.03.2008 Fra kl. 1015 Til kl. 1500 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

BUDSJETT 2005 / STYRINGSDOKUMENT STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

BUDSJETT 2005 / STYRINGSDOKUMENT STRATEGI OG HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØRER Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Egenandeler i helsetjenesten - uttalelse fra Lunner eldreråd

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Egenandeler i helsetjenesten - uttalelse fra Lunner eldreråd LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, formannskapssal 25.04.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/06 Sak 8/06 Sak 9/06 Referater eldreråd Årsmelding og regnskap

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 109/08 114/08. Ingen merknader til møteinnkallingen.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 109/08 114/08. Ingen merknader til møteinnkallingen. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 25.09.2008 Fra kl. 0900 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

VADSØ HAVN KF - BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN

VADSØ HAVN KF - BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 20.12.2012 Klokkeslett: kl.0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 18.09.2013 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD Plankomite for nytt museumsbygg MØTEINNKALLING Utvalg: Plankomite for museumsbygg Møtested: Rådhuset - møterom v/ ordførerens kontor Møtedato: 17.03.2009 Klokkeslett: 1300 Eventuelt forfall meldes på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen SV Nestleder Beate Hansine Aronsen AP Medlem Eva-Lill J Margit SV Medlem FO Lise Svenning

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Ref. delegerte vedtak Godkjenning av protokoller fra møte og (sendt pr. E-post

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Ref. delegerte vedtak Godkjenning av protokoller fra møte og (sendt pr. E-post Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen 25.10.2007 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.12.2007 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 16. pktpber 2007. Tid: 10.00-12.00. Til stede på møtet: AP Torfinn Reginiussen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 14.03.06. Sendt på mail 14.03.06.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 14.03.06. Sendt på mail 14.03.06. VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom i u.etg. på rådhuset Møtedato: 18.04.2006 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 23.06.2004 Fra kl. 0900 Til kl. 1105 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

I N N K A L L I N G til formannskapsmøte

I N N K A L L I N G til formannskapsmøte I N N K A L L I N G til formannskapsmøte Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset torsdag 3. juni 2010 kl. 18.00. Merk dag og tidspunkt! Til behandling: F-SAK 20/10 F-SAK 21/10 REFERATSAKER PROFILERINGSGRUPPA

Detaljer

VADSØ SKIKLUBB- PARTNERSKAPSAVTALE

VADSØ SKIKLUBB- PARTNERSKAPSAVTALE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 12.03.2009 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.06.2005 Fra kl. 1020 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets uttalelse

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets uttalelse LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 12.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/11 Sak 8/11 Referater - eldreråd 2011 Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 22.03.2004 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Jon Ragnar Morso, økonomisjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Jon Ragnar Morso, økonomisjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Fra kl. 10.20 Til kl. 12.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 09.04.2008 Fra kl. 1000 Til kl. 1535 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 20.10.2016 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Fredag 19. april 2013. Klokken: 09.00 til ca 12.30. Møtested: Kommunehuset, Kvitfjell (grønt) møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/362 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009 TID OG STED FOR STEMMEGIVNINGEN PÅ VALGTING

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/362 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009 TID OG STED FOR STEMMEGIVNINGEN PÅ VALGTING MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 16.04.2009 Klokkeslett: Umiddelbart etter formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 15.03.2007 Klokkeslett: Umiddelbart etter økonomiutvalgsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13.

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer