STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE. Saksnr Innhold Side. 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER Sendt ut tidligere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE. Saksnr Innhold Side. 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER Sendt ut tidligere"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Befaring på Kuben kl 09:00. Møterom i 2. etg. Rådhuset Dato: Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf , el. E-post: Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER Sendt ut tidligere POLITISKE SAKER 8/09 EVENTUELT Sendt ut tidligere 9/09 BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE Tilleggssak 2 Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek, opplysningstjenesten Stokke rådhus og på Stokke kommunes hjemmesider. Stokke, den Turid Bakken Leder sign Astrid Brokke møtesekretær

2 STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/1494 Arkiv: 614 H47 Saksbehandler: Hanne M. Jacobsen Lund BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE Saksgang: Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/09 Brukerråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne / Arbeidsmiljøutvalget 22/09 H.utvalg for miljøvern og komm.teknikk /09 H.utvalg for oppvekst, omsorg og kultur /09 Formannskap / Kommunestyre Rådmannens forslag: 1. Stokke kommune inngår avtale med JM Byggholt as om kjøp av et stykk tomt samt et bygg inneholdende 16 stk. boliger og fellesareal for funksjonshemmede i henhold til tilbud av Tilbudet består av en tomtekjøpsavtale og en byggentreprise. 2. Kontrakt inngås innen som gir en garantert ferdigstillelse til Vinylbelegg og våtromstapet til 16 stk. bad velges fremfor fliser på gulv og vegg. Kostnadene reduseres med kr ,-. 4. Det foreslås ett felles ventilasjonsanlegg som gir en kostnadsreduksjon på kr ,- 5. Komplett SD-anlegg utelates. Gir en kostnadsreduksjon på kr ,-. 6. Med utgangspunkt i ovennevnte endringer endres budsjett 2009 som følger: Konto økes med kr ,- Konto økes med kr ,- Konto økes med kr ,- 7. Driftskonsekvenser innarbeides i økonomiplan Stokke kommune benytter seg av opsjon til skjøtsel av uteområdet i 2. og 3. driftsår. (Første driftsår er innarbeidet i tilbudet.) Sammendrag: Stokke kommune har mottatt tilbud om kjøp av 16 stk. boliger for funksjonshemmede i området Stokke sentrum syd. Bygget er planlagt over to etasjer med 8 leiligheter samt fellesareal i hver etasje. Hver leilighet er på ca. 60m2 og består av entre, bod, kjøkken/stue, sov, bad samt balkong eller skjermet uteplass. I tillegg har hver leilighet del av utebod. Personalbase i 1. etg. samt heis med innvendig kupe 1100x2100, båreheis. Uteområdet er planlagt for å kunne gi beboerne en skjermet uteplass, mulighet for bevegelse ved en asfaltert sti rundt hele bygget, felles uteplass mot syd/vest og en praktisk tilkomst med bil og et overbygd inngangsparti med snøsmelteanlegg for å lette tilgjengeligheten. Side 2 av 6

3 Saksutredning Dokumenter i saksmappe: 1. Anbudsprotokoll 2. Innstilling 3. Møtereferat byggekomitemøte 4. Plantegninger 5. K-sak 9/07 Vedlegg: 1. Budsjett 2. Fasadetegninger, planløsning leiligheter, situasjonskart Bakgrunn for saken: I henhold til handlingsprogrammet for Tiltak for funksjonshemmede er bygging av ny bolig til erstatning for Eikelunden 3, samt det å bygge og bemanne 12 nye boenheter prioritert. Det er flere dokumenter som underbygger behovet for bolig for funksjonshemmede. Viser til Plan for virksomhet tiltak for funksjonshemmede, sak 9/07 i kommunestyret behandlet , der blant annet boligbehovet ble utredet. Informasjon om boligbehov finnes også i boligsosial handlingsplan. Resultatet av kartleggingen i ovennevnte plan viser at foreldre ønsker/ser det som naturlig at barna flytter i egen bolig etter fylte 18 år eller etter endt videregående opplæring. Svært mange av ungdommene dette gjelder har rett/mulighet til en utvidet videregående opplæring slik at det for mange vil si at de avslutter videregående ved fylte 21 år. Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede hadde i henhold til kartleggingen pr barn/ungdom og voksne funksjonshemmede som ventet på bolig eller som ville ha behov for bolig med tjenestetilbud i perioden fra En gruppe pårørende har i flere år forsøkt å etablere et borettslag for sine 5 nå voksne barn, men av flere årsaker har dette ikke latt seg gjøre. I tillegg til disse og til de 5 beboerne i Eikelunden 3, er det ytterligere 8 personer som er i behov for tilrettelagt bolig innen Med unntak av at det i 2001 ble bygget 2 leiligheter, er det de siste 12 år ikke bygget nye botilbud for denne gruppen i Stokke kommune. I tillegg til de 5 Eikelundbeboerne er 13 personer nå i behov av tilrettelagt botilbud innen For å kunne imøtekomme behovet for 16 av disse 18 foreslås det å bygge en større enhet på Frydenbergjordet. For å effektivisere driften ønsker man å bygge et bofellesskap over to plan med 8 leiligheter i hver etg. som fysisk bindes sammen med en personalbase samt fellesrom i begge etasjer. Bofellesskapene bemannes med 1 avdelingsleder, samt ha 1 nattevakt på jobb. God ressursutnyttelse på en stor turnus gir besparelse til sammen kan en anslå ca. 4 årsverk spart ved å organisere det på denne måten. Et stort fagmiljø vil tiltrekke kompetanse og kontinuitet i bemanningen. Det er behov for 26,5 nye årsverk for å realisere botilbudet. I utfordringsdokumentet for er denne kostnaden beregnet til ca. 13,3 mill. kr. pr. år. Denne kostnaden er ikke innarbeidet i budsjettet og rådmannen vil, gitt vedtak om byggestart i denne saken, komme tilbake med en egen sak hvor finansieringen av driftskostnadene drøftes Side 3 av 6

4 nærmere. Rådmannen har oppfattet de politiske signaler slik at det er ønskelig med en byggestart nå, og at en deretter vil arbeide fram løsninger som er realiserbare innenfor den til enhver til rådende økonomiske situasjonen. Realiserbare løsninger kan i denne sammenhengen bety; sterke omprioriteringer i eksisterende drift, delvis oppstart, salg av plasser til andre kommuner eller lignende. Alternativ til fellesetablering: Dersom pårørende selv bidrar til at deres voksne barn etablerer seg i egne leiligheter må kommunen jf lovverket likevel stille opp med bistand ut fra den enkeltes behov. For de som trenger heldøgns bemanning vil etablering hver for seg i snitt gi behov for en bemanning på 72 årsverk 12 årsverk en allerede har på Eikelundbeboerne = 60 nye årsverk. Bemanningen for etablering i bofellesskap gir et behov på en total bemanning på 38,5 årsverk. Med fratrekk av 12 årsverk en allerede har på Eikelundbeboerne gir dette et behov for 26,5 nye årsverk. Total besparelse i antall årsverk ved etablering av nye bolig for funksjonshemmede: 33,5 årsverk.. Faktiske opplysninger: Konkurransegrunnlag ble utarbeidet i samarbeid med konsulent og anbudskonkurransen ble utlyst via Doffin som åpen konkurranse i juni 09. Ved anbudsfristens utløp den kom det kun inn et tilbud. Det inkomne tilbudet har vært gjennomgått av konsulent og avklaringsmøte mellom tilbyder, kommunen og konsulent har vært avholdt. Tilbudet har vært til behandling i byggekomiteen. Her ble det orientering om byggesaken, status, og muligheter for reduksjoner i tilbudet ble diskutert. Vurdering: Konkurransegrunnlaget er utarbeidet i et samarbeid bestående av brukerrepresentant, eiendomsavdelingen og konsulent. Både brukernes behov og de ansattes arbeidsforhold har vært i fokus ved planleggingen. Bygget er planlagt over to etasjer med 8 leiligheter samt fellesareal i hver etasje. Leilighetene har store bad, stor bod og en god planløsning for øvrig. Personalbase i 1. etg. samt heis med innvendig kupe 1100x2100, båreheis. Overbygd inngangsparti med varme i grunn i gangbanen for enkel tilgjengelighet. Utearealene vil bli opparbeidet med asfalterte adkomster, hekk langs grensen mot vest og det vil bli plantet store trær som illustrert situasjonskissen. Det vil bli montert 4 benker med bord og etablert skjermede arealer for uteopphold. Den foreslåtte løsning tilrettelegger for god ressursutnyttelse. Økonomiske konsekvenser: Ved en kontraktsinngåelse innen er pristilbudet gitt med en fast pris i hele byggeperioden. Ferdigstillelse vil være Dvs. en måned detaljprosjektering og 11 måneder byggetid fra kontraksinngåelse. Ved evt. kontraktinngåelse etter denne dato vil prisen reguleres i hht. SSB indeks total boligblokk og NS 3405 totalindeksmetoden. Prosjektet er utformet i hht. TEK 2007 med økte energikrav. Pris i henhold til tilbud av 05.08: - Tomt kr ,- - Entreprise inkl. mva. kr ,- - Total byggekostnad i henhold til budsjett: kr ,- Side 4 av 6

5 Det er medregnet sprinkleranlegg. Det er ikke forskriftskrav til sprinkleranlegg i dette siden det er basert på heldøgnsbemanning, men Husbanken stiller krav om at det skal installeres sprinkleranlegg i denne type bolig. - Pris på entreprise kan reduseres med kr ,- ved følgende endringer; - Medregnet fliser gulv og vegg på 16 stk. baderom endres til vinylbelegg og våtromstapet. - Innkalkulert egne ventilasjonsanlegg per leilighet. Kan endres til ett felles anlegg. Ulempen kan være mulighet for lukt samt at det vil bli lik temperatur på tilluft for alle leilighetene. Ingen individuell styring. (Det vil bli individuell styring av gulvvarmen). Fordel med ett anlegg er enklere drift og bedre styring. - Komplett SD-anlegg er medregnet i tilbudet. Dette kan utelates og medføre en innsparing på kr ,-. SD-anlegget er tenkt å ivareta følgende funksjoner: - Alt lys i hele bygget slås automatisk på v/brannalarm. - Magnetlåser 3 stk. åpnes v/brannalarm - Automatisk utkobling av strøm til kjøkkenkomfyrer 18 stk. v/brannalarm (komfyrvoktere). Tilskudd fra Husbanken utgjør 20% av den totale byggekostnaden men maks kr ,- pr. leilighet. Det vil utgjøre kr ,-. Med bakgrunn i disse reduksjoner ender vi på en total byggekostnad på kr ,-. Det gjenstår fra tidligere bevilgninger kr ,- til prosjektet. Nødvendig ny bevilgning blir dermed kr ,-. Driftskonsekvenser: I henhold til kommunestyresak vedr. gjengs husleie, vil husleien her kunne settes til ca kr ,- + strøm. Denne husleie betjener ca. 1,1 mill. i gjeld pr. enhet. Til fradrag på husleie for beboerene vil det komme bostøtte. Dette vurderes individuelt. Ovennevnte husleie gir en årlig husleieinntekt på kr ,- totalt. Dette vil bli innarbeidet fra og med budsjett 2010 med 2 mndrs. virkning 1. året. Det vil likeledes innarbeides økte vedlikeholdskostnader, kommunale avgifter og strøm til fellesområdet fra og med Tilbudet inneholder en opsjon på skjøtsel av uteområdet i 2. og 3. driftsår. Pris pr. år kr ,-. Det foreslås at man benytter seg av denne opsjonen. Finansutgifter: Kommunens finansutgifter vil dermed bli forutsatt fradrag ihht. rådmannens innstilling: Totale utgifter etter fradrag Husbanktilskudd Mva komp fradrag Lån betjenes via husleie Lån % rente og 30 års nedbetaling gir en årlig utgift på: pr år i rente og avdrag Side 5 av 6

6 Momsrefusjonen kan utgjøre ca 6 mill kr (forutsatt at alle ugifter gir fradrag tomt ikke medregnet). I 2010 kan 80 % av dette beløpet inntektsføres i drift (4,8 mill kr.) og 20 % kommer til fradrag på investeringsutgiften (1,2 mill. kr.). Konklusjon: Tilbud fra JM Byggholt as aksepteres da dette ivaretar de behov dette prosjektet skal dekke. Kontrakt inngås innen slik at prosjektet kan forventes ferdigstilt i oktober 2010 med innflytting samme måned. Side 6 av 6

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 04.05.2006 kl. 09.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget

Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 03.04.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Innstilling fra driftskomiteen i sakene 96/10, 98/10 og 99/10 vil bli utdelt i møtet.

Innstilling fra driftskomiteen i sakene 96/10, 98/10 og 99/10 vil bli utdelt i møtet. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.10.2010 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Side 1 av 8 Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til servicetorget, tlf.: 33 15 52 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7 STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP ETTERSENDTE SAKER Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune Varamedlemmer

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400550 Arkivkode: 948 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Omsorgskomite 13.10.2014 Råd for funksjonshemmede 14.10.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 04/00154-28 Saksbehandler: Rune S. Opstad Dato: 07.03.2005 Saksframlegg Dyrøy Utviklingshus - revidert plan Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 010/05

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.06.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong. 15.03.2012 kl. 18:30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong. 15.03.2012 kl. 18:30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong 15.03.2012 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0176/03 02/00332 PLANLEGGING/OMBYGGING AV ADMINISTRASJONSBYGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0176/03 02/00332 PLANLEGGING/OMBYGGING AV ADMINISTRASJONSBYGG Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 28.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Møteinnkalling - Tilleggssak

Møteinnkalling - Tilleggssak STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling - Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.05.2009 Tidspunkt: 15.00 NB! Det legges opp til befaring på YME fra kl. 15.00-16.00.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer