VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for"

Transkript

1 VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1

2 LÆR DEG DETTE: «SAMARBEID» + «KONKURRENT» + «KONKURRANSE» = RØDT KORT! John Strand, Konsernadvokat Veidekke ASA 2

3 Innhold... 1 VEIDEKKE ASA... 1 VEIDEKKES GRUNNVERDIER KREVER ETTERLEVELSE AV KONKURRANSEREGLENE OPPBYGNINGEN AV KONKURRANSERETTSPOLICYEN POLICYEN SOM VERKTØY BRUK AV DOKUMENTENE REGELVERKET REGLER ANSATTE MÅ HA BEVISSTHET OM Veidekke må følge konkurransereglene i de ulike land/jurisdiksjoner Hovedprinsipper i alle de aktuelle konkurranseregelverkene Forbud mot konkurransebegrensende samarbeid Forbud mot misbruk av dominerende stilling Bedriftserverv og fusjoner Lovgivningen kan stille andre krav til Veidekke enn til mindre konkurrenter på enkelte områder Innholdet i retningslinjene Hvem er Veidekkes konkurrenter? FORBUDET MOT KONKURRANSEBEGRENSENDE SAMARBEID Ulike former for samarbeid Veidekkes utgangspunkt - Veidekke skal ikke samarbeide med konkurrenter Konserninternt samarbeid er lovlig Prissamarbeid med foretak utenfor Veidekke er ulovlig Anbudssamarbeid er ulovlig Samarbeid om mengdeberegninger er ulovlig Markedsdeling er ulovlig Utveksling av konkurransesensitiv informasjon er ulovlig Generelt Utveksling av informasjon i bransjeorganisasjoner Bruk av underleverandører som ikke er konkurrenter av Veidekke Felleseide selskaper som produserer og selger varer eller tjenester Prosjektsamarbeid (arbeidsfellesskap) kan være lovlig Samarbeid om kontraktsstandarder kan være ulovlig Samarbeid om innkjøpspriser kan være ulovlig Andre former for samarbeid med konkurrenter eller andre KONKURRENTINFORMASJON - FORRETNINGSHEMMELIGHETER Generelt Informasjon mottatt fra kunder og felles leverandører Informasjon fra nyansatte Taushetsplikt for medarbeidere som slutter i Veidekke MISBRUK AV MARKEDSMAKT Nærmere om forbudet Områder der Veidekke kan ha en dominerende stilling ANSVAR OG GJENNOMFØRING Hvorfor? Lederansvar for gjennomføring Lederansvar for opplæring Ansvar for identifikasjon av konkurranserettslige spørsmål

4 7.5 Medarbeideres ansvar for egen skriftlig og muntlig kommunikasjon Konkurrenters forretningshemmeligheter Mistanke eller usikkerhet mht. om det forekommer overtredelse av konkurransereglene i Veidekkes organisasjon Advokatkorrespondanse og korrespondanse med konkurransemyndighetene VEIDEKKE SKAL SAMARBEIDE MED KONKURRANSEMYNDIGHETENE

5 Til Veidekkes medarbeidere, VEIDEKKES GRUNNVERDIER KREVER ETTERLEVELSE AV KONKURRANSEREGLENE Redelighet inngår blant Veidekkes grunnverdier. I dette ligger også at vi skal opptre på en måte som fremmer konkurranse, til beste for våre kunder og for Veidekke. Verken Veidekke, Veidekkes ansatte eller andre som handler på vegne av Veidekke skal opptre i strid med det til enhver tid gjeldende konkurranserettslige regelverk. Brudd på konkurransereglene vil kunne få store konsekvenser for Veidekke, samt for ansvarlige ansatte. Det kan medføre svært store overtredelsesgebyr, erstatningskrav fra skadelidte kunder, at avtaler blir ugyldige og investeringer dermed forspilte, bruk av tvangsmulkt, strafferettslige bøter (overfor Veidekke og ansatte) og fengselsstraff (ansatte). Mulige brudd på regelverket vil nødvendigvis få konsekvenser for ansettelsesforholdet til ansvarlige involverte. I tillegg vil prosesser etter påstand om brudd på konkurranselovgivningen i seg selv være meget kostnadskrevende og kunne påføre Veidekke betydelige omdømmetap. Veidekke har derfor utarbeidet vedlagte Master policy med sikte på: Å informere berørte ansatte om de viktigste kravene ulike konkurranseregler stiller til vår virksomhet og de krav Veidekke stiller til seg selv, sine medarbeidere og samarbeidspartnere i den forbindelse. Veidekke vil kunne stille strengere krav enn loven på punkter hvor lovens krav er så udefinerte at en sikkerhetsmargin fremstår som nødvendig. Å forebygge at Veidekke bryter konkurransereglene, og at Veidekke og/eller Veidekkes ansatte ilegges sanksjoner for brudd på konkurransereglene. Ved tvil om hvilke krav regelverket stiller til Veidekke, skal alltid en løsning i samsvar med Veidekkes grunnverdier søkes. Redelighet er et grunnkrav til all vår virksomhet, og konkurranse inngår i dette. Styringsrutiner basert på prinsippene som kommer til uttrykk i de vedlagte retningslinjene skal derfor forebygge problemer av denne art i alle deler av Veidekkes virksomhet. Å orientere om hvordan ansatte bør opptre ved eventuell kontroll fra konkurransemyndighetene. Veidekke og selskapets ansatte skal alltid samarbeide konstruktivt og aktivt med konkurransemyndighetene i deres arbeid med sikte på å fremme konkurranse. Retningslinjene beskriver Veidekkes policy for hvordan ansatte skal håndtere en del sentrale spørsmål, men kan ikke avklare alle Veidekkes presise rettigheter og forpliktelser i ulike situasjoner. Retningslinjene erstatter derfor ikke råd i mer komplekse saker. Når det er grunn til tvil eller grundigere vurderinger kan synes nødvendig, skal juridisk ekspert alltid kontaktes. Retningslinjene gir en viss veiledning med hensyn til situasjoner hvor slik rådgivning bør eller skal søkes. Alle medarbeidere er imidlertid sterkt oppfordret til å gjøre dette mht. ethvert spørsmål som måtte oppstå mht. lovligheten av Veidekkes opptreden i markedet, også spørsmål som ikke er dekket her. Et grunnprinsipp er at ingen ansatt alene skal ta stilling til spørsmål som kan reise noen tvil i forhold til konkurranselovgivningen. Slike spørsmål skal underkastes en bredere og dokumenterbar vurdering. Veidekke-ansatte plikter å følge disse retningslinjene. Dette innebærer at det i alt markedsrelatert arbeid, herunder ved innkjøp, produksjonsbeslutninger, markedsføring og salg, allerede fra startfasen må vurderes om og eventuelt på hvilken måte konkurransemessige utfordringer oppstår. 5

6 Det er et lederansvar å avklare og følge opp dette, og et ansvar for den enkelte medarbeider til å bidra til at våre grunnverdier ivaretas mest mulig effektivt også på dette området. Oslo Styret Veidekke ASA 6

7 1 OPPBYGNINGEN AV KONKURRANSERETTSPOLICYEN Veidekkes konkurranserettspolicy er tredelt. Del 1 er Veidekkekonsernets Master policy (dette dokumentet). Master policyen oppstiller konsernets krav til de ulike virksomhetsområdene innen temaet korrekt markedsopptreden. Del 2 er en land- og virksomhetstilpasset enhetspolicy som er Masterpolicyen tilpasset virksomheten i den enkelte enhet. Enhetspolicyen er inntatt på overordnet nivå i den enkelte enhets styringssystem. Del 3 er skreddersydde retningslinjer for håndtering av de konkrete typesituasjoner den enkelte virksomhet vil møte i sitt daglige virke. De «skreddersydde» retningslinjene er inntatt under det aktuelle delnivå i den enkelte enhets styringssystem. Master policyen er vedtatt av styret i Veidekke ASA og ligger på konsernets intranettside. De land- og virksomhetstilpassede policyene og de skreddersydde retningslinjene er tatt inn i de enkelte virksomhetsområders styringssystemer, på overordnet og underordnet nivå. 2 POLICYEN SOM VERKTØY BRUK AV DOKUMENTENE Å manøvrere korrekt innen konkurranserettens område kan være krevende og konsekvensene av feiltrinn kan bli fatale. Veidekkes konkurranserettspolicy har derfor som delmål å gi den ansatte et verktøy for å ta riktige og kloke valg i disse spørsmålene. Det er i den forbindelse viktig å være klar over oppbygningen av policyen, som vist over. Med utgangspunkt i Veidekkes desentrale styringsmodell vil det være den enkelte ansatte som må identifisere om man står overfor en konkurranserettslig problemstilling, for eksempel når det vurderes om et prosjekt skal gjennomføres i et joint venture, eller når Veidekke vurderer å gjennomføre et bedriftsoppkjøp. Siden Veidekkes virksomhet skal skje overensstemmende med retningslinjer gitt i virksomhetsområdenes styringssystemer vil den ansatte typisk treffe på konkurranserettspolicyen når han går inn i styringssystemet, på det enkelte delnivå. Prinsippet som da følges er som følger: Den ansatte vurderer om retningslinjen gitt i styringssystemet på delnivå gir svar på det foreliggende konkurranserettslige spørsmål. Dersom tilfredsstillende svar er gitt her avsluttes vurderingen. Gir ikke retningslinje på delnivå svar må den ansatte søke svar i enhetspolicy, og om nødvendig i Master policy. Her er det et nøkkelpunkt at den ansatte benytter innholdsfortegnelsen for lettest mulig å finne svar på det spørsmål man står overfor. Finner den ansatte heller ikke svar i enhets- eller Master policy, skal den ansatte kontakte leder, evt. juridisk ekspertise, for nærmere avklaring av spørsmålet. Policyens bruk av begrepet Juridisk ekspert I prinsippet inngår at den ansatte, om han ikke finner svar i dokumentene (styringssystem og policy) skal henvende seg til en juridisk ekspert for avklaring. Hvem juridisk ekspert er vil være forskjellig for de ulike landene. I Norge vil juridisk ekspert typisk bety advokatene i Veidekkes juridisk avdeling, samt eksterne konkurranserettsadvokater, mens i Sverige og Danmark vil juridisk ekspert normalt bety eksterne konkurranserettsjurister/advokater. 7

8 3 REGELVERKET REGLER ANSATTE MÅ HA BEVISSTHET OM Veidekke stiller ikke krav om at den enkelte medarbeider skal ha detaljkunnskap om konkurranselovgivningen. Men siden det er den enkelte medarbeider som må identifisere når han står overfor et mulig konkurranserettslig forhold kreves det imidlertid at den ansatte kan nok, og har bevissthet, om disse reglene slik at han er i stand til å navigere seg frem til det riktige og kloke valget i situasjonen. I dette avsnittet beskrives derfor de relevante hovedprinsippene i konkurranseregelverket som den enkelte medarbeider må ha kunnskap om. 3.1 Veidekke må følge konkurransereglene i de ulike land/jurisdiksjoner Ettersom Veidekke har virksomhet i Norge, Sverige og Danmark, må Veidekke i de respektive land forholde seg til norsk, svensk og dansk konkurranselov 1 samt EU-traktatens og EØS-avtalens konkurranseregler, i noen tilfeller i forhold til samme prosjekt. Reglene dekker alt fra ulovlige former for samarbeid, misbruk av dominerende markedsmakt til oppkjøp av andre foretak (foretakssammenslutninger). Reglene i de nasjonale konkurranselovgivninger og EU/EØS-reglene er svært like, men ikke helt identiske. 3.2 Hovedprinsipper i alle de aktuelle konkurranseregelverkene Forbud mot konkurransebegrensende samarbeid Enhver form for samordnet opptreden mellom virksomheter er forbudt, dersom formålet med eller virkningen av samordningen er en merkbar begrensning i konkurransen. I praksis vil ofte det avgjørende spørsmålet være om samarbeidet er egnet til å begrense konkurransen, ikke om partene har hatt det til hensikt eller om slik virkning har inntrådt. Det betyr at forbudet er meget vidtgående. Slikt samarbeid vil likevel være tillatt dersom samarbeidets positive effekter på konkurransen oppveier de negative. I tilknytning til denne bestemmelsen har konkurransemyndighetene utarbeidet en rekke såkalte gruppefritak (generelle unntak for visse typer avtaler). Juridisk ekspert skal alltid trekkes inn dersom det er aktuelt å basere beslutninger på konkurranselovgivningens unntaksregler Forbud mot misbruk av dominerende stilling Det er forbudt for foretak med en dominerende stilling i markedet å misbruke denne markedsmakten. I praksis vil spørsmålet være om det dominerende foretaket opptrer på en måte som er egnet til (helt eller delvis) å stenge konkurrenter ute fra markedet eller utnytter sin makt på urimelig måte over kunder eller leverandører, ved bruk av virkemidler som ikke er uttrykk for ordinær konkurranse. Det er ingen unntak fra dette forbudet Bedriftserverv og fusjoner De fleste bedriftserverv Veidekke kan tenkes å gjøre vil måtte meldes til relevante konkurransemyndigheter og vil ikke kunne gjennomføres før myndighetene har gitt sin godkjennelse til dette. Tilsvarende vil gjelde for en eventuell kjøper av Veidekke-virksomhet, samt ved fusjon av virksomhet. Samlet betegnes dette gjerne som foretakssammenslutninger. 1 Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger. 8

9 3.3 Lovgivningen kan stille andre krav til Veidekke enn til mindre konkurrenter på enkelte områder Et særtrekk ved konkurransereglene er at de kan stille ulike krav til ulike foretak, beroende på deres markedsstyrke (oftest målt i markedsandel) og markedskonsentrasjonen i vedkommende marked. Veidekkes ulike størrelse i ulike markeder innebærer at det etter en konkret vurdering fra juridisk ekspert unntaksvis kan være rom for ulike løsninger av like spørsmål for Veidekke i ulike markeder. Den praktiske konsekvensen av at ulike løsninger kan benyttes av ulike aktører eller i ulike markeder er: Ingen medarbeider i Veidekke kan uten avklaring fra juridisk ekspert velge å gjennomføre en løsning som kan reise tvilsspørsmål etter konkurransereglene med henvisning til vurderinger av tidligere Veidekke prosjekter. Hvert enkelt prosjekt som kan reise tvil må vurderes konkret. Ingen medarbeider i Veidekke kan uten avklaring fra juridisk ekspert velge å gjennomføre en løsning som kan reise tvilsspørsmål etter konkurransereglene med henvisning til at andre aktører i markedet benytter slike løsninger. Hvert enkelt prosjekt som kan reise tvil må vurderes konkret. 3.4 Innholdet i retningslinjene Disse retningslinjene fokuserer først og fremst på reglene om ulovlige former for samarbeid, med sikte på å forebygge slik opptreden, se kapittel 2. I den sammenheng nevnes også de begrensninger som gjelder for innhenting, arkivering og bruk av konkurrenters forretningshemmeligheter som følger av det enkelte lands lovgivning. Veidekke kan etter omstendighetene unntaksvis ha markedsdominans på noen av sine virksomhetsområder (f eks i deler av asfaltmarkedet, hvor de geografiske markedene kan være små). Av den grunn berøres kort reglene om utilbørlig utnyttelse av markedsmakt. Disse kan ramme Veidekkes ensidige opptreden i markedet uavhengig av om denne er resultat av samarbeid med konkurrenter eller andre, se kapittel 6. Reglene om foretakssammenslutninger vil ikke bli berørt med unntak av en kort beskrivelse i kapittelet om felleseide selskap. Ved transaksjoner forutsettes uansett bruk av juridisk rådgivning. I kapittel 7 utpekes ansvarlige for gjennomføringen av retningslinjene i den daglige virksomheten. Som det går frem der, vil lederne for de enkelte virksomhetsområdene ha særlig ansvar i denne sammenheng. Avslutningsvis er det inntatt korte retningslinjer for Veidekkes samarbeid med konkurransemyndighetene når disse vil kontrollere konsernets etterlevelse av konkurransereglene, se kapittel 8. 9

10 3.5 Hvem er Veidekkes konkurrenter? Forbudet mot samarbeid gjelder de samarbeid som involverer Veidekke og noen av Veidekkes konkurrenter (samt i noen tilfeller også leverandører), mens Veidekke står friere til å samarbeide med foretak som ikke er konkurrenter. Hvem som er å anse som Veidekkes konkurrenter vil derfor være av sentral betydning. Rettslig sett kan det være vanskelig å ta stilling til hvem som er Veidekkes konkurrenter i ulike sammenhenger. Enkelte hovedprinsipper skal uansett legges til grunn i Veidekke: Veidekke blir betraktet som ett konsern, ikke som ulike selvstendige virksomhetsområder (Entreprenør, Industri, Eiendom). Det har som praktisk konsekvens at Veidekkes virksomhetsområder står fritt til å samarbeide med hverandre uhindret av konkurransereglene, men samtidig at et virksomhetsområde, for eksempel Entreprenør, i noen sammenhenger må behandle konkurrenten til et annet virksomhetsområde, for eksempel Industri, som sin konkurrent. Veidekke Entreprenør identifiseres med hele Veidekkes virksomhet. Veidekke velger som utgangspunkt å behandle alle landsdekkende entreprenører som konkurrenter. Også andre entreprenører vil måtte anses som konkurrenter i enkelte sammenhenger, beroende på en konkret vurdering. Eventuell tvil mht. hvem som skal regnes som konkurrenter i ulike sammenhenger tas opp med juridisk ekspert. 4 FORBUDET MOT KONKURRANSEBEGRENSENDE SAMARBEID Etter konkurranselovgivningen er enhver form for samarbeid som begrenser eller kan begrense konkurransen forbudt. Konkurranselovgivningen inneholder et unntak fra samarbeidsforbudet. Dersom et konkurransebegrensende samarbeid oppfyller nærmere angitte betingelser, hvor samarbeidets fordeler ut fra et samfunnsperspektiv vurderes som viktigere enn de negative effekter av samarbeidet, er det likevel lovlig. Vurderingen av om et samarbeid er dekket av unntaksbestemmelsen er krevende og komplekse, både faktisk og juridisk. Dersom det i en konkret sak er behov for å vurdere om unntaket skal påberopes, må juridisk ekspert kontaktes. 4.1 Ulike former for samarbeid I det følgende redegjøres det nærmere for de enkelte former for samarbeid som Veidekke må være særlig oppmerksom på. 4.2 Veidekkes utgangspunkt - Veidekke skal ikke samarbeide med konkurrenter Svært mange former for samarbeid mellom konkurrenter er forbudt. Veidekke skal derfor som hovedregel ikke samarbeide med konkurrenter. I de tilfeller hvor det er behov for å ha kontakt med konkurrenter, skal den enkelte medarbeider dette angår vurdere om det er forsvarlig i forhold til Veidekkes verdier og krav til redelighet i virksomheten og konkurranselovgivningen. 10

11 Dersom de konkrete retningslinjene ikke gir svar på det aktuelle spørsmål, skal linjeleder eller juridisk ekspert kontaktes for avklaring før samarbeid med konkurrenter iverksettes. 4.3 Konserninternt samarbeid er lovlig Konkurranselovgivningens forbud gjelder bare samarbeid mellom uavhengige foretak, dvs. foretak som ikke er i samme konsern. Forbudet gjelder ikke samarbeid mellom de forskjellige selskapene internt i Veidekkekonsernet. Veidekke-enheter kan derfor fritt samarbeide med hverandre, for eksempel om tilbud til markedet, arbeidsfellesskap eller innkjøp. 4.4 Prissamarbeid med foretak utenfor Veidekke er ulovlig Et samarbeid mellom Veidekke og en eller flere konkurrenter om hvilke priser de skal tilby sine kunder vil alltid være forbudt. Som prissamarbeid regnes samarbeid om vederlag av enhver art, herunder samarbeid om kalkylemodeller, betalingsbetingelser, kredittbetingelser og andre faktorer av sentral betydning for prisfastsettelsen. Forbudet dekker enhver form for samarbeid, hva enten det kommer til uttrykk i avtaler eller opprettes på annen måte. Ensidig tilpasning til konkurrenters opptreden i markedet er derimot lovlig. Det ulovlige forholdet er samarbeidet. Ikke bare skriftlige avtaler, men også muntlige avtaler, Gentleman s agreements, uformelle samtaler og alle andre former for samordning som kan legge til rette for konkurransebegrensende prissamarbeid er forbudt. Det vil blant annet være forbudt for Veidekke: Å inngå avtaler med konkurrenter om hvilke priser kundene skal tilbys. Å utveksle informasjon om fremtidige priser med konkurrenter. Å utveksle annen informasjon som er egnet til bruk for koordinering av partenes priser i forbindelse med senere prosjekter/kontrakter/avtaler. Å samordne priskalkuleringsmodeller med konkurrenter. Å utveksle historiske priser med konkurrenter eller gjennom en bransjeforening som gir grunnlag for forventninger om og gjensidig tilpasning m h t fremtidige priser. Å fastsette kunders utsalgspriser. 11

12 Det er tillatt for Veidekke: Å motta og bevare informasjon om konkurrentenes priser inngitt i anbudskonkurranser som Veidekke har fått fra kundene etter anbudsåpning, men ikke å utveksle inngitte tilbud med konkurrentene (selv etter anbudsfrister og kontraktsinngåelse). Å oppgi maksimalpriser og/eller veiledende priser for eventuelle forhandlere. Prisinformasjon fra leverandører/underleverandører må behandles på litt ulik måte, beroende på omstendighetene: Veidekke kan innhente priser fra underleverandører som Veidekke har adgang til å samarbeide med (se del 4.9) for bruk av underleveranser i Veidekkes tilbud til kunder. Veidekke skal ikke kreve opplyst hvilke priser underentreprenører tilbyr til Veidekkes konkurrenter for bruk i en konkurranse hvor både Veidekke og konkurrenten deltar. Veidekke skal ikke ha avtaler med leverandører som krever at leverandøren dokumenterer overfor Veidekke at Veidekke mottar de til enhver tid beste priser fra leverandøren sammenlignet med Veidekkes konkurrenter, uten etter avklaring fra juridisk ekspert. Se også 4.7 og 6 nedenfor om informasjonsutveksling og håndtering av forretningshemmeligheter. 4.5 Anbudssamarbeid er ulovlig Ethvert samarbeid om vilkår ved anbud eller koordinering av anbudsinngivelse mellom to konkurrenter vil være i strid med forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid. Forbudet omfatter bl. a: Fordeling av anbud suksessivt, geografisk, tidsmessig eller på annen måte. Avtale om at noen skal avstå fra å delta i konkurransen. Samarbeid med konkurrenter om prising eller kalkyler ved anbud. Samarbeid med konkurrenter om andre konkurransesensitive vilkår (tilkomst, byggetid, risikoprofil, dagmulkt, forsikringsomfang m.v.) brukt ved anbudsinngivelse. For samarbeid med konkurrenter eller andre leverandører om tilbud om felles utførelse av enkeltprosjekter, se nedenfor under

13 4.6 Samarbeid om mengdeberegninger er ulovlig Samarbeid mellom konkurrenter om mengdeberegninger, for eksempel i forbindelse med anbudsregning, er ulovlig. Det er derfor forbudt for Veidekke å samarbeide med en konkurrent om konkrete beregninger av nødvendige innsatsfaktorer, som materialer og timeverk, til bruk i en konkurranse. Også utarbeidelse av felles kalkulasjonshjelpemidler for konkurrenter er i utgangspunktet forbudt etter konkurranselovgivningen. I praksis innebærer dette at både samarbeid om den konkrete beregningen av f. eks. hvor mye fyllmasse man trenger til et gitt anbud og samarbeid om f. eks. utviklingen av et dataprogram for selve utregningen kan rammes av forbudet, med mindre beregningene bare kunne blitt gjort på én måte og gitt ett svar. Utarbeidelse av slike hjelpemidler vil likevel etter en konkret vurdering kunne være lovlig iht. lovens unntaksbestemmelse på grunn av de effektivitetsgevinster slik samarbeid kan medføre. Veidekke skal ikke delta i slikt samarbeid uten at det i regi av juridisk ekspert er foretatt en konkret vurdering av om samarbeidet omfattes av unntaket i konkurranseloven 10 tredje ledd. 4.7 Markedsdeling er ulovlig Utgangspunktet er at enhver form for markedsdeling for salg av varer eller tjenester er forbudt. Forbudet dekker bl. a avtaler mellom konkurrenter om: Geografisk deling av markedet Kundedeling Kvotefordeling Spesialisering (på hver sine løsninger) Kvantumsbegrensninger på produksjon og salg Avtaler om markedsdeling inngått internt mellom selskaper i Veidekkekonsernet er som nevnt over tillatt. Unntaksvis vil det være mulig å avtale markedsdeling mellom konkurrenter, f eks at Veidekke skal spesialisere seg på en løsning og konkurrenten på en annen, hvorpå man kjøper spesialprodukt(ene) fra hverandre. Unntaksreglene er svært begrensede, og ingen markedsdeling skal avtales uten etter avklaring fra juridisk ekspert. 13

14 4.8 Utveksling av konkurransesensitiv informasjon er ulovlig Generelt Utveksling av informasjon mellom foretak som reduserer eller fjerner usikkerheten knyttet til konkurrentenes fremtidige markedsopptreden (priser, strategier, fokusområder mv.) vil kunne innebære brudd på konkurranseloven. Det vil som utgangspunkt være forbudt å utveksle informasjon med konkurrenter om: Priser (særlig gjelder dette priser før fristen for innlevering av tilbud, men også annen fersk prisinformasjon som kan gi konkurrentene grunnlag for å trekke slutninger om den nåværende eller fremtidige prispolitikken til foretaket informasjonen angår) Kapasitet (tilgjengelig og benyttet) Kostnader og marginer Forretningsstrategier Planer om ekspansjon, investeringer, nedleggelser, innskrenkninger i produksjon og markedsfokus Ingen Veidekkeansatte skal utveksle slik informasjon med konkurrenter uten at dette på forhånd er avklart med juridisk ekspert. Dersom Veidekke likevel mottar eller tilbys denne type informasjon uoppfordret, skal følgende gjøres: Si straks klart fra om at dette ikke er ønskelig dersom konkurrenten dreier kommunikasjonen inn på ovennevnte tema. Dersom det mottas slik informasjon fra en konkurrent, må det klart gis uttrykk for at det ikke er ønskelig å motta den. Lag et notat som redegjør for hendelsen og påse at Veidekkes reaksjon inntas i notatet. Meld fra til Veidekkes advokater. Advokatene vil påse at informasjonen ikke benyttes i Veidekke og at relevante varsler gis. 14

15 Det vil i utgangspunktet være tillatt å utveksle: Informasjon fra eller om konkurrenter som klart ikke har konkurransemessig betydning. Historisk prisinformasjon, med mindre informasjonen kan gi konkurrenter grunnlag for å trekke slutninger om den nåværende eller fremtidige prispolitikken til foretaket informasjonen angår. Informasjon som er tilgjengelig gjennom åpne kilder (regnskapene, web en, andre medier) og ikke kan anses som hemmelig eller egnet til å påvirke andres priser eller tilbud i markedet forøvrig. Dette gjelder også informasjon om tildelte kontrakter og ansettelser (jfr. bygg.no og byggaktuelt.no). Unntaksvis vil Veidekke motta eller innhente informasjon om konkurrenter som er konkurransesensitiv, f eks i forbindelse med et arbeidssfellesskap mellom to Veidekke-enheter og hvor arbeidsfellesskapet har behov for leveranser fra det som normalt vil være en konkurrent til en av Veidekke-enhetene. Det kan for eksempel være et arbeidsfellesskap mellom Veidekke Entreprenør og Veidekke Industri hvor arbeidsfellesskapet mottar tilbud på asfaltleveranser fra en av Veidekke Industris konkurrenter. Veidekke-medarbeidere som har ansvar for å motta eller innhente informasjon om konkurrenter har ansvaret for å vurdere hvorvidt denne informasjonen kan lagres fritt tilgjengelig for alle Veidekke ansatte (i sharepoint, prosjekthotell eller på annen måte), eller om det må innføres adgangsbegrensninger til denne informasjonen for å beskytte konkurrentens hemmeligheter eller unngå mistanke om koordinering av markedsopptreden. I overnevnte eksempel skal Veidekke Industris representanter ikke ha tilgang på konkurrentens tilbud. Eventuelle tvilsspørsmål avklares med juridisk ekspert. Den som har ansvar for mottak av informasjonen skal påse at nødvendig adgangsbegrensning etableres og dokumentere dette. Kilden til informasjon om konkurrenten skal dokumenteres Utveksling av informasjon i bransjeorganisasjoner Informasjonsutveksling gjennom bransjeorganisasjoner har tilsynsmyndighetene ofte et særlig fokus på. Det er ikke tvilsomt at informasjonsutveksling i bransjeorganisasjoner vil kunne rammes av forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid. 15

16 Ved deltakelse på møter i bransjeorganisasjoner og lignende er det derfor forbudt for Veidekkes representanter: Å utveksle informasjon med konkurrenter som relaterer seg på noen som helst måte til nåværende eller fremtidig adferd i markedet. Å motta konkurransesensitiv informasjon fra en konkurrent. (Avbryt konkurrenter som deler slik informasjon, og forlat om nødvendig møtet. Sørg for at dette blir reflektert i møtereferat.) Bransjestatistikk (om priser, volum, markedsandeler med mer) skal være aggregert, anonymisert og historisk, slik at statistikken ikke kan si noe om de enkelte foretakenes markedstilpasning (f eks priser og kapasitetsutnyttelse) for tiden fremover, jfr. også 2.2 over om prissamarbeid. Aggregering og anonymisering utføres av sekretariatet, som skal ha taushetsplikt overfor det enkelte medlem mht informasjon om andre medlemmers forhold. Eksempelvis bør det verken informeres eller diskuteres i bransjeorganisasjoner om en konkurrent vurderer å redusere kapasitet. Slik informasjon skal det enkelte foretak bare bekjentgjøre gjennom offentlige kanaler. Med sikte på å unngå at bransjeorganisasjoner oppfattes som et forum for konkurransebegrensende samarbeid mellom konkurrenter, skal medarbeidere som deltar i møter og annet arbeid i bransjeorganisasjoner: Holde seg til agendaen for det enkelte møte. Sørge for møtereferater fra alle møter. Formulere seg på en måte som ikke kan misforstås, også i personlige notater. De samme krav gjelder ved eventuelle møter med konkurrenter utenfor bransjeorganisasjoner. Bransjeorganisasjoner kan lovlig benyttes til samarbeid om bl. a: Høringsuttalelser Annet politisk arbeid mht. påvirkning av rammevilkår Utvikling av standardkontrakter, gitt at deltakelse i arbeidet ikke forutsetter at standardkontrakten vil bli benyttet av deltakerne i alle fremtidige tilbud, se 3.11 nedenfor Etablering av bransjestatistikker som er tilstrekkelig aggregerte og historiske til ikke å si noe om hvordan foretakene vil opptre i markedet i tiden som kommer (se over) Kurs Bistand i rettstvister Dersom annet samarbeid vurderes, skal dette avklares med juridisk ekspert. 16

17 4.9 Bruk av underleverandører som ikke er konkurrenter av Veidekke Veidekke kan benytte underleverandører ved enkeltprosjekter, uansett om dette har innvirkning på Veidekkes fastsettelse av anbudets pris eller vilkår, når underleverandørene ikke er konkurrenter av Veidekke. Veidekke kan imidlertid ikke generelt samarbeide med sine underleverandører på en måte som innebærer at de avstår fra å utvikle seg til konkurrenter eller å tilby nødvendige tjenester til Veidekkes konkurrenter. Dersom det er behov for å begrense underleverandørenes atferd i den retning, f eks fordi de får tilgang til Veidekkes beskyttede know-how eller forretningshemmeligheter, må dette avklares med juridisk ekspert. Mottak av informasjon om andre konkurrenter fra underleverandører vil kunne være i strid med konkurranseloven eller øvrige regler i de ulike land. Veidekke skal ikke motta eller innhente opplysninger om konkurrenter gjennom sine underleverandører, med mindre opplysningene allerede er offentlig tilgjengelige eller utvilsomt ikke er av konkurransemessig betydning. Det er således forbudt å innhente eller motta opplysninger om f eks: Hvilke konkurrenter av Veidekke som har bedt underentreprenøren om tilbud i anledning et prosjekt Veidekke ønsker å bruke underentreprenøren på Hvilke tilbud underentreprenøren har gitt Veidekkes konkurrent i anledning et forestående prosjekt Hvilke forutsetninger underentreprenørers kunde i slike tilfeller synes å ville legge til grunn i konkurransen om oppdraget Veidekke vurderer å konkurrere om Krav om eksklusivitet. Det kan være tillatt for Veidekke å stille krav til underleverandøren om at denne i det aktuelle prosjektet: Skal avstå fra å gi tilbud til Veidekkes konkurrenter på prosjektet (med mindre konkurrenten vil være avhengig av dette for å kunne gi tilbud). Dersom det er tvil om eksklusivitet kan avtales, særlig mht. om konkurrenten er avhengig av underleverandøren for å kunne gi tilbud, skal avklaring skje sammen med juridisk ekspert Felleseide selskaper som produserer og selger varer eller tjenester Opprettelsen av selskaper som eies sammen med andre foretak kan innebære en foretakssammenslutning som må meldes til Konkurransetilsynet og ikke kan starte sin virksomhet i markedet før det har fått tilsynets godkjennelse til dette. Dette vil kunne være aktuelt der det felleseide selskapet har de nødvendige ressurser til å opptre som en selvstendig aktør i markedet på varig basis og har aktiviteter utover funksjoner for morselskapene. Det er ikke avgjørende for meldeplikten om Veidekkes partner er en konkurrent eller f eks en grunneier. Tilsynet vil imidlertid lettere og raskere gi godkjennelse til etablering av et joint venture med ikke-konkurrenter enn med konkurrenter. 17

18 Dersom den nyopprettede virksomheten er ment å fungere på varig basis, men ikke skal ha nevneverdige selvstendige funksjoner utover leveranser til eierne, skal derimot ikke meldes til tilsynet. Samarbeidet vil normalt anses som et produksjonssamarbeid (eller annet type samarbeid avhengig av virksomheten i selskapet), som må vurderes etter reglene om konkurransebegrensende samarbeid (se over). Dersom den nyopprettede virksomheten/selskapet derimot bare skal gi tilbud mht. ett enkeltstående prosjekt, vil lovligheten bero på retningslinjene som fremgår nedenfor for prosjektsamarbeid (arbeidsfellesskap) (se 4.11 nedenfor). Planer om opprettelse av felleseide selskaper eller virksomhet av den art som er beskrevet ovenfor eller variasjoner over dette, skal alltid forelegges juridisk ekspert for vurdering. Selv om selve opprettelsen av et felleseid selskap har blitt godkjent av Konkurransetilsynet, må Veidekke påse at det ikke utveksles mer informasjon av konkurransemessig betydning mellom partene enn det som er nødvendig for driften av selskapet. Det vises til retningslinjene om informasjonsutveksling ovenfor i 4.8. Det skal utarbeides en styreinstruks for behandlingen av informasjon i felleseide selskap. Styret skal settes sammen på en slik måte at personer som kan nyttiggjøre seg av opplysningene i partenes øvrige virksomhet ikke er styremedlemmer Prosjektsamarbeid (arbeidsfellesskap) kan være lovlig Spørsmålet om et samarbeid mellom Veidekke og andre aktører i form av arbeidsfellesskap i tilknytning til enkeltprosjekter vil være i strid med loven, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Begrepet arbeidsfellesskap eller prosjektsamarbeid brukes her for å betegne situasjoner hvor Veidekke og en eller flere samarbeidspartnere går sammen om å gi felles tilbud på et prosjekt, hvor løsningen som skal leveres, leveres i felleskap og til en pris satt på løsningen som helhet av fellesskapet. Et slikt prosjektsamarbeid vil som hovedregel være tillatt dersom partene ikke er aktuelle eller potensielle konkurrenter for sin del av leveransen. Veidekke kan derfor normalt inngå arbeidsfellesskap med et annet selskap når Veidekke ikke har virksomhet innenfor den delen av prosjektet som samarbeidspartneren skal levere og samarbeidspartneren ikke har virksomhet innenfor den delen som Veidekke skal levere. Et prosjektsamarbeid vil videre være tillatt selv om partene i og for seg i prinsippet kunne levert den etterspurte løsning hver for seg, og således generelt sett er konkurrenter, dersom verken Veidekke eller den annen part hver for seg ville hatt mulighet til å gjennomføre det konkrete prosjektet. I denne forbindelse er konsernets samlede reelt sett tilgjengelige kapasitet relevant. Dette er en konkret vurdering. Veidekke kan som hovedregel bare delta i arbeidsfellesskap med en konkurrent dersom det er klart at verken Veidekke eller konkurrenten ville hatt mulighet til å gjennomføre det aktuelle prosjektet på egen hånd. 18

19 Derimot er det som hovedregel forbudt å samarbeide med en konkurrent om et prosjekt begge kunne gjennomført hver for seg, samt (antakelig) de prosjekt hvor én kunne gjennomført prosjektet og én ikke kunne gjort det. Et samarbeid som tar sikte på å gi et bedre tilbud enn partene hver for seg kunne gitt, kan likevel unntaksvis være tillatt dersom samarbeidet gir effektivitetsgevinster (typisk bedre eller billigere løsninger), kunden får del i fordelen, konkurransebegrensningen er nødvendig for å realisere disse fordelene og det gjenstår tilstrekkelig konkurranse fra andre aktører. Spørsmål om inngåelse av arbeidsfellesskap med konkurrenter skal alltid vurderes av juridisk ekspert i forkant og så tidlig i arbeidet med vurdering av prosjektet som mulig. Vurderingen beror på en helhetlig vurdering av en rekke faktorer. De begrensninger som gjelder på adgang til opprettelse av arbeidsfelleskap eller prosjektsamarbeid, setter også skranker for samarbeid i form av underentrepriser med konkurrenter som kunne gitt tilbud uten samarbeid med Veidekke. Det er mao. ikke konkurranserettslig avgjørende om samarbeidet i det enkelte tilfellet tar form av en underentreprise eller et arbeidsfelleskap når avtalen inngås før tilbud inngis. Ansvarlig for innhenting av råd fra juridisk ekspert i slike saker er den som har ansvaret for arbeidet med tilbudet. Det er ikke tilstrekkelig for å gå videre med prosjektet at Veidekkes potensielle samarbeidspartner opplyser å ha innhentet juridisk råd om at samarbeidet kan realiseres. Det skal ikke på noe tidspunkt utveksles mer informasjon av konkurransemessig betydning mellom samarbeidspartene enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet Samarbeid om kontraktsstandarder kan være ulovlig Bransjeorganisasjoner kan utvikle og endre standardavtaler, som f eks NS 8405 i Norge, og AB 92 i Sverige og Danmark. Bransjeorganisasjoner kan også søke å fremme bruken av slike standardkontrakter ved f eks å oppfordre leverandører av forsikringstilbud om å utvikle tilbud som dekker standardkontrakten. Bransjeorganisasjoner kan også uten å komme i konflikt med konkurranseloven 10 oppfordre sine medlemmer til å bruke standardkontrakter. Derimot er det i utgangspunktet forbudt for bransjeforeninger å pålegge sine medlemmer bruk av standardene overfor kunder. Veidekke kan i utgangspunktet heller ikke avtale bruk av disse standardene overfor sine kunder med konkurrenter. Det avgjørende er hvorvidt beslutningen eller avtalen om å anvende samme standardkontrakt bidrar til en samordning av sentrale konkurranseparametre i forhold til konkurransen(e) hvor de tenkes brukt. Dersom standardkontraktens betingelser for eksempel indirekte får betydning for størrelsen på vederlaget, vil samarbeid om bruk av avtalen (eller avvisning av unntak i forhold til standarden fra oppdragsgivers side) være forbudt. Tilsvarende vil i prinsippet kunne gjelde avtaler mellom Veidekke og konkurrenter (eller beslutninger i bransjeforeningen) om ikke å kjøpe forsikringstjenester som ikke dekker standarden. 19

20 Det skal imidlertid generelt sett mer til for at innkjøpssamarbeid begrenser konkurransen enn samarbeid om tilbud til kunder. Dersom avtaler eller bransjepålegg om bruk av standarder vurderes, må derfor juridisk ekspert trekkes inn for avklaring, og dokumentasjon for rådet arkiveres. Det er ikke tilstrekkelig at spørsmålet har vært forelagt bransjeorganisasjonens juridiske rådgivere. En avtale med en eller flere konkurrenter om å anvende samme standardavtale (eller ikke godta unntak fra denne) må ikke inngås før de konkurransemessige aspektene ved dette har blitt vurdert Samarbeid om innkjøpspriser kan være ulovlig Samarbeid om innkjøpspriser kan også etter omstendigheten være forbudt, både etter de nasjonale konkurransereglene og etter EØS-reglene. Her er det imidlertid større rom for samarbeid med konkurrenter enn når det gjelder salgsprisene. Det problematiske vil typisk være samarbeid med konkurrenter om innkjøp der innkjøpene står for en stor del av Veidekkes og konkurrentens kostnader ved fremstillingen av sine tjenester, samtidig som Veidekke og konkurrenten har en høy markedsandel i samme marked. Dette vil kunne redusere priskonkurransen Veidekkes kunder i sin tur nyter godt av. I så fall vil lovligheten av innkjøpssamarbeidet bero på om samarbeidet er nødvendig for å realisere effektivitetsgevinster (f eks besparelser ved felles forhandlinger, felles lager og logistikk, felles transport, samarbeid om tidspunkt for leveranser mv) som ikke kan realiseres uten innkjøpssamarbeidet og som deles med Veidekkes kunder, samtidig som samarbeidet ikke utelukker konkurransen nedstrøms (typisk fordi partene møter konkurranse fra andre). Et innkjøpssamarbeid som er så omfattende at det innebærer at andre konkurrenter ikke får tilgang til varer eller tjenester de trenger i sin konkurranse med Veidekke, eller et prispress på Veidekkes leverandører som er så sterkt at det vil kunne gå utover andre av Veidekkes konkurrenter vil også kunne være ulovlig. Veidekke skal derfor ikke inngå samarbeid om innkjøp med foretak utenfor konsernet eller samarbeid som begrenser Veidekkes rett til å inngå innkjøpsavtaler utenfor etablerte samarbeider uten at juridisk ekspert på forhånd har foretatt en konkret vurdering av dette i forhold til konkurransereglene. Ansvarlig for innhenting av juridisk råd om dette er den som er ansvarlig for innkjøpsprosessen. Dersom det opprettes et langvarig samarbeid om innkjøp med foretak utenfor Veidekkekonsernet, skal lovligheten revurderes med intervaller fastsatt av juridisk ekspert. Dokumentasjon for vurderingene skal arkiveres som angitt av juridisk ekspert Andre former for samarbeid med konkurrenter eller andre Også andre former for samarbeid (med konkurrenter eller andre) enn de som er beskrevet ovenfor kan rammes av forbudsbestemmelser i konkurranselovgivningen, ettersom de nasjonale konkurranselovene og EØS-reglene, forbyr ethvert samarbeid som resulterer i merkbare konkurransebegrensninger (innenfor de respektive land eller jurisdiksjoner). 20

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO Retningslinjer Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen i NHO Disse retningslinjer er ikke ment å gi et uttømmende bilde av all gjeldende konkurranselovgivning da de ikke er en håndbok,

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10 2 PROSJEKTSAMARBEID KONKURRANSELOVENS 10 ISBN 978 82 93131 08 3 September 2015 Utarbeidet av RIFs Nærings og etikkråd RIF Essendropsgate

Detaljer

Hvor går grensen for lovlig samarbeid mellom konkurrenter?

Hvor går grensen for lovlig samarbeid mellom konkurrenter? Hvor går grensen for lovlig samarbeid mellom konkurrenter? Håkon Cosma Størdal 3. juni 2015 2 ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 2 Hvor går grensene? Ulovlig Lovlig 3 ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS 3 Agenda Introduksjon

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Samarbeid mellom konkurrenter på norsk sokkel. Advokat dr. juris Olav Kolstad

Samarbeid mellom konkurrenter på norsk sokkel. Advokat dr. juris Olav Kolstad Samarbeid mellom konkurrenter på norsk sokkel Advokat dr. juris Olav Kolstad NORSK SOKKEL SOM SAMARBEIDSPROSJEKT Advokatfirmaet Schjødt AS Konkurranse om ressursene frem til tildeling av lisenser Felles

Detaljer

Informasjonsutveksling og M&A. Håkon Cosma Størdal og Kristian Martin Lind

Informasjonsutveksling og M&A. Håkon Cosma Størdal og Kristian Martin Lind Informasjonsutveksling og M&A Håkon Cosma Størdal og Kristian Martin Lind Oslo, 13. september 2017 1 M&A og konkurranserett Kommersielle og rettslig hensyn Utveksling av informasjon mellom kjøper og selger

Detaljer

Prosjektsamarbeid og annet samarbeid om anbud. Norway Health Tech, 30. november 2017

Prosjektsamarbeid og annet samarbeid om anbud. Norway Health Tech, 30. november 2017 Prosjektsamarbeid og annet samarbeid om anbud Norway Health Tech, 30. november 2017 Begreper Ethvert samarbeid mellom to eller flere foretak om anbud Prosjektsamarbeid Joint venture Konsortium Fellesskap

Detaljer

Norengros konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 til 3-3 dispensasjon for samarbeid om maksimalpriser, anbud og markedsdeling

Norengros konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 til 3-3 dispensasjon for samarbeid om maksimalpriser, anbud og markedsdeling Offentlig versjon Schjødt adv.firma Gro Bergeius Andersen Postboks 2444 Solli 0201 Oslo Deres ref.: #302112-010_24672/ 1 Vår ref.: 2003/780 MA1-M3 ODDS 430 Saksbeh.: Dato: 19.04.2004 Norengros konkurranseloven

Detaljer

(Konkurranse) sikkerhet et lederansvar. Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet

(Konkurranse) sikkerhet et lederansvar. Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet (Konkurranse) sikkerhet et lederansvar Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet Disposisjon Kort om Konkurransetilsynet Overtredelser av Konkurranseloven og mulige følger av dette

Detaljer

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål (1) Konkurranseloven 10 forbyr samarbeid mellom aktuelle eller potensielle konkurrenter som

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS

V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS Sammendrag: Rema 1000 Norge AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at selskapet

Detaljer

V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Franchisetakerne i franchisekonseptet Jens Hoff Garn & Ide AS gis dispensasjon

Detaljer

Hva kan partene samarbeide om. Leverandørkonferansen 2013 på Biri, Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, 21. mai 2013

Hva kan partene samarbeide om. Leverandørkonferansen 2013 på Biri, Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, 21. mai 2013 Hva kan partene samarbeide om Leverandørkonferansen 2013 på Biri, Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, 21. mai 2013 Hva kan partene samarbeide om uten å komme i konflikt med lov om offentlige anskaffelser,

Detaljer

V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Fotosentralen AS og medlemmene i Fotoland AS gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot

Detaljer

V2001-10 16.01.2001 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Safarikjeden

V2001-10 16.01.2001 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Safarikjeden V2001-10 16.01.2001 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Safarikjeden Sammendrag: Dagligvarekjeden Safari AS og dets franchisemedlemmer gis dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd,

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Avtale om samarbeid i konkurransesaker

Avtale om samarbeid i konkurransesaker Avtale om samarbeid i konkurransesaker Regjeringene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, heretter referert til som "Partene". Under henvisning til den gjeldende avtale mellom Danmark, Island,

Detaljer

Konkurranseloven 9 annet ledd - veiledning - arbeidsfellesskap/prosjektsamarbeid

Konkurranseloven 9 annet ledd - veiledning - arbeidsfellesskap/prosjektsamarbeid EBA Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2004/1243 MA3-M6 INAR 530.0 Saksbeh.: Dato: 03.02.2005 Konkurranseloven 9 annet ledd - veiledning - arbeidsfellesskap/prosjektsamarbeid Konkurransetilsynet

Detaljer

089 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BEVISSTHET OM KONKURRANSELOVGIVNINGEN I NORSK OLJE OG GASS

089 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BEVISSTHET OM KONKURRANSELOVGIVNINGEN I NORSK OLJE OG GASS 089 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BEVISSTHET OM KONKURRANSELOVGIVNINGEN I NORSK OLJE OG GASS Original versjon Nr.:089 Etablert: 01.01.03 Revisjon nr.: Rev.dato: Side: 2 Innhold Innhold...

Detaljer

Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid

Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid Konferanse rammevilkår for VA-sektoren 22. mars 2017 Rebekka Søvik og Vidar Erichsen Agenda Kort om Konkurransetilsynet Hvorfor

Detaljer

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 V1999-54 24.08.99 Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Versjon 01.01.12 1. Bakgrunn og hovedprinsipper Alle ansatte i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal

Detaljer

Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf dispensasjon for prissamarbeid

Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Advokatfirmaet Storløkken Drammensveien 97 0273 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/1038 MA1-M2 ALMO 476.2 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1

Detaljer

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS er gitt midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Drammen Taxi og Øvre Eiker Taxis søknad om dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Etiske retningslinjer for NSB konsernet.

Etiske retningslinjer for NSB konsernet. Etiske retningslinjer for NSB konsernet. NSB-konsernets omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både konsernets forretningsdrift

Detaljer

V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Fotopartner AS og Elite Foto er gitt dispensasjon fra forbudene mot prissamarbeid

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Konkurranseloven dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, 3-2 og 3-3 for samarbeid om tilbudspriser, anbud og markedsdeling - Interbok BA

Konkurranseloven dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, 3-2 og 3-3 for samarbeid om tilbudspriser, anbud og markedsdeling - Interbok BA V2000-11 20.01.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, 3-2 og 3-3 for samarbeid om tilbudspriser, anbud og markedsdeling - Interbok BA Sammendrag: Andelshaverne i Interbok BA

Detaljer

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997.

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997. V1998-107 24.11.98 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-1 første ledd for prissamarbeid mellom medlemsbedrifter i Riks-Rent Tekstiltjeneste, og omgjøring av tidligere vedtak. Sammendrag: Vaskeriene

Detaljer

1 Innledning OSLO Norge Håkon Cosma Størdal. Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade København Ø Danmark

1 Innledning OSLO Norge Håkon Cosma Størdal. Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade København Ø Danmark Mottaker Advokatfirmaet Wiersholm AS Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Norge Håkon Cosma Størdal Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Danmark Deres ref.: Vår ref.: 2013/0732-47 Saksbehandler:

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Compliance: Hvorfor og hvordan? Oslo Compliance Forum Oslo 19. mars 2015 Christine Meyer Konkurransedirektør

Compliance: Hvorfor og hvordan? Oslo Compliance Forum Oslo 19. mars 2015 Christine Meyer Konkurransedirektør Compliance: Hvorfor og hvordan? Oslo Compliance Forum Oslo 19. mars 2015 Christine Meyer Konkurransedirektør Oversikt Hvorfor Troen på konkurranse Respekt for spillereglene Fare for å bli oppdaget Hvordan

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank

Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank Versjon: 3.1 Gitt av: Styret i Sandnes Sparebank Gjelder fra: Sist oppdatert mai 2017 Dokumenteier: HR v/ HR Manager, Sandnes Sparebank Hovedprinsipp

Detaljer

MobilData Kjeden AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling, jf. 3-1 første ledd og 3-3 første ledd

MobilData Kjeden AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling, jf. 3-1 første ledd og 3-3 første ledd V2001-110 26.11.2001 MobilData Kjeden AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling, jf. 3-1 første ledd og 3-3 første ledd Sammendrag: MobilData Kjeden AS og kjedens medlemmer

Detaljer

For varer Friman leverer vil det være tillatt for Friman å oppgi veiledende priser i henhold til konkurranseloven 3-1 fjerde ledd.

For varer Friman leverer vil det være tillatt for Friman å oppgi veiledende priser i henhold til konkurranseloven 3-1 fjerde ledd. V1998-97 10.11.98 Konkurranseloven 3-1, 3-3 og 3-9 - Dispensasjonssøknad Friman AS Sammendrag: Friman AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at Friman AS kan fastsette

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA

V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA Sammendrag: Rica-hotellene og Ricas Partner Hotel gis dispensasjon fra forbudet

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser BOKMÅL Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser Anbudssamarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet. Anbuds samarbeid innebærer at konkurrenter samarbeider om priser og

Detaljer

KONKURRANSE! DIFI Anskaffelseskonferansen Oslo, 13. november 2014 v/spesialrådgiver Jakob Aars

KONKURRANSE! DIFI Anskaffelseskonferansen Oslo, 13. november 2014 v/spesialrådgiver Jakob Aars KONKURRANSE! Konkurranselovgivningen og aktuelle problemstillinger sett fra en offentlig innkjøpers ståsted mht. bl.a. bruk av «dialogkonferanser» og annen kontakt med kjøpersiden DIFI Anskaffelseskonferansen

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd med hjemmel i konkurranseloven 3-9 første ledd bokstav c) for samarbeidet i Øko Kraft A/S

Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd med hjemmel i konkurranseloven 3-9 første ledd bokstav c) for samarbeidet i Øko Kraft A/S V1998-68 30.09.98 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd med hjemmel i konkurranseloven 3-9 første ledd bokstav c) for samarbeidet i Øko Kraft A/S Sammendrag: Gjøvik Energiomsetning A/S, Hadeland

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: #264144/1 Vår ref.: 2003/441 MA1-M2 ALMO 528.0 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Nordialog AS - konkurranseloven

Detaljer

V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3

V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3 V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Medlemmene av Fagmøbler Norge AS er gitt dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd til å samarbeide

Detaljer

V2000-06 01.02.2000 Norgros ASA - søknad om dispensasjon til prissamarbeid, markedsdeling og anbudssamarbeid - konkurranseloven 3-1 til 3-3 og 3-9

V2000-06 01.02.2000 Norgros ASA - søknad om dispensasjon til prissamarbeid, markedsdeling og anbudssamarbeid - konkurranseloven 3-1 til 3-3 og 3-9 V2000-06 01.02.2000 Norgros ASA - søknad om dispensasjon til prissamarbeid, markedsdeling og anbudssamarbeid - konkurranseloven 3-1 til 3-3 og 3-9 Sammendrag: Norgros ASA, som er sentralleddet i Norges

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

V Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, HÅG asa s storkundeavtaler

V Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, HÅG asa s storkundeavtaler V2000-03 05.01.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, HÅG asa s storkundeavtaler Sammendrag: HÅG asa gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at HÅG kan fastsette bindende

Detaljer

#Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert?

#Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert? 20.10.2016 #Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert? Av partner advokat Torkel Tveit og partner advokat Erik Myhr Nilsen Navn Dato Ny regulering Nye regler i arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1.

Detaljer

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte Advokatfirma AS Att: Håvard Tangen Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen (også sendt per e-post til htangen@deloitte.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0642-103 Dato: 03.10.2012 Vedtak V2012-19

Detaljer

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter Sammendrag: Finansieringsselskapenes Forening gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid

Detaljer

Konkurranselovens virkeområde - forholdet til EØS-avtalens konkurranseregler

Konkurranselovens virkeområde - forholdet til EØS-avtalens konkurranseregler V1999-72 08.10.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Bjørklund Norge AS Sammendrag: Bjørklund-gruppen gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik at Bjørklund Norge AS kan

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for ram...m samarbeid ved anbud - Jernbaneverket Baneservice og Selmer ASA, Anlegg

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for ram...m samarbeid ved anbud - Jernbaneverket Baneservice og Selmer ASA, Anlegg V2000-86 04.09.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for rammeavtale om samarbeid ved anbud - Jernbaneverket Baneservice og Selmer ASA, Anlegg Sammendrag: Selmer ASA og Jernbaneverket

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA 1. Introduksjon Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur

Detaljer

V2001-49 18.05.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon til markedsdeling - Trenor-Gruppen AS

V2001-49 18.05.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon til markedsdeling - Trenor-Gruppen AS V2001-49 18.05.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon til markedsdeling - Trenor-Gruppen AS Sammendrag: Trenor-Gruppen AS er et salgs- og markedsføringsselskap for sine eiere, som er Bindalsbruket

Detaljer

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 26. mai 2003 Styresak nr: 044/03 B Dato skrevet: 16/05-03 Saksbehandler: Hilde Christiansen Vedrørende: Personalpolicy ansattes supplerende

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud BRG Corporate v/harald Kristofer Berg Tennisveien 20 a 0777 Oslo Norge Deres ref.: Vår ref.: 2012/0895-19 Dato: 16.01.2013 Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven

Detaljer

V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Reflex AS gis dispensasjon fra konkurranseloven slik at selskapet kan oppgi veiledende videresalgspriser for medlemmene

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Konkurranseloven og reglene for prosjektsamarbeid

Konkurranseloven og reglene for prosjektsamarbeid Konkurranseloven og reglene for prosjektsamarbeid Seminar i regi av NHO 1. februar 2018 Konkurransedirektør Lars Sørgard 1. februar 2018 Sørgard: Prosjektsamarbeid 1 Bakgrunn og formål Debatt, særlig innen

Detaljer

Prosjektsamarbeid? Mulighet og gevinst for kunden eller en juridisk felle? R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S. Advokat Morten Gran

Prosjektsamarbeid? Mulighet og gevinst for kunden eller en juridisk felle? R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S. Advokat Morten Gran Prosjektsamarbeid? Mulighet og gevinst for kunden eller en juridisk felle? Advokat Morten Gran Anbuds- og prosjektsamarbeid i forhold til konkurranseloven Prosjektsamarbeid: to eller flere markedsaktører

Detaljer

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/ vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/12-2016 Vedtatt kommunestyret 15/12-2016. 1. Innledning Etiske retningslinjer er et sett av normer og verdier som legges

Detaljer

V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring

V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring Sammendrag: Dispensasjon til Oasen Hageland AS - sammendrag Medlemmene i Oasen Hageland AS gis

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

V1998-64 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V1998-64 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V1998-64 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter er gitt dispensasjon fra

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Etiske regler for MEF

Etiske regler for MEF Etiske regler for MEF Vedtatt på landsmøtet 1996 Sist endret på landsmøtet 2006 Innledning Maskinentreprenørenes Forbunds (MEFs) etiske regler har til hensikt å angi rammer for hva som er akseptabel forretningsdrift.

Detaljer

V2000-106 31.08.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Din Baker AS

V2000-106 31.08.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Din Baker AS V2000-106 31.08.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Din Baker AS Sammendrag: Din Baker AS gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid, slik at selskapet i forbindelse med avtaler

Detaljer

V Dispensasjon fra Konkurranseloven 3-1 første ledd - Hakon Gruppen AS

V Dispensasjon fra Konkurranseloven 3-1 første ledd - Hakon Gruppen AS V1999-01 18.01.99 Dispensasjon fra Konkurranseloven 3-1 første ledd - Hakon Gruppen AS Sammendrag: Rimi Norge AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at selskapet

Detaljer

Både Interkraft Energi AS og eierselskapene omsetter kraft i sluttbrukermarkedet, og dispensasjonsbehandlingen omfatter disse fire selskapene.

Både Interkraft Energi AS og eierselskapene omsetter kraft i sluttbrukermarkedet, og dispensasjonsbehandlingen omfatter disse fire selskapene. V2000-24 14.04.2000 Interkraft AS - Søknad om dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling - konkurranseloven 3-1, 3-3 og 3-9 Sammendrag: Interkraft AS søkte om forlenget dispensasjon, slik at selskapet

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte AS Alex Sterud Pb. 347 Skøyen 0213 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/1045 MAB SVLA 454.3 Dato: 26.01.2011 Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

V Vedtak om omgjøring av vedtak V dispensasjon fra konkurranseloven Steinar Skaansar & Sønn AS og Oddmund Fjeld AS

V Vedtak om omgjøring av vedtak V dispensasjon fra konkurranseloven Steinar Skaansar & Sønn AS og Oddmund Fjeld AS V2001-56 01.06.2001 Vedtak om omgjøring av vedtak V2001-16 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 - Steinar Skaansar & Sønn AS og Oddmund Fjeld AS Sammendrag: Konkurransetilsynets vedtak V2001-16 ble

Detaljer

Konkurranselovens virkeområde - forholdet til EØS-avtalens konkurransebestemmelser

Konkurranselovens virkeområde - forholdet til EØS-avtalens konkurransebestemmelser V1999-63 30.09.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Mestergull A/L Sammendrag: Mestergull AL gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at Mestergull AL kan utgi

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

God og riktig konkurranse: Reglene må følges! Christine Meyer Konkurransedirektør. Anleggsdagene. Gardemoen 24. januar 2012

God og riktig konkurranse: Reglene må følges! Christine Meyer Konkurransedirektør. Anleggsdagene. Gardemoen 24. januar 2012 God og riktig konkurranse: Reglene må følges! Christine Meyer Konkurransedirektør Anleggsdagene Gardemoen 24. januar 2012 Agenda Hva koster konkurransekriminalitet? Hva sier reglene? Hva kan bedriftene

Detaljer

Sogn og Fjordane fylkeskommune Torghatten ASA Etablering av felles kontroll i F1 Holding. Møte med Konkurransetilsynet 18.

Sogn og Fjordane fylkeskommune Torghatten ASA Etablering av felles kontroll i F1 Holding. Møte med Konkurransetilsynet 18. Sogn og Fjordane fylkeskommune Torghatten ASA Etablering av felles kontroll i F1 Holding Møte med Konkurransetilsynet 18. mars 2016 Agenda 01 02 03 04 05 Innledning sentrale faktiske premisser Erverv av

Detaljer

V1999-85 10.12.99 Naturkjeden BA - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V1999-85 10.12.99 Naturkjeden BA - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V1999-85 10.12.99 Naturkjeden BA - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Naturkjeden BA og Brandtzæg AS er 10. desember 1999 innvilget dispensasjon fra konkurranseloven, slik at disse

Detaljer

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER I dette vedlegg forstås med:

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del D nr. 6 (kommisjonsforordning (EU) nr. 1218/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Strategiplan for Konkurransetilsynet

Strategiplan for Konkurransetilsynet Tittel: Strategiplan for Konkurransetilsynet 2017-2021 Utarbeidet og godkjent av: Konkurransedirektøren Dok.nr: PL001 Rev.dato: 28.04.2017 Rev.nr: 03 INNHOLD 1 STRATEGIPLAN... 1 2 STRATEGISKE MÅL... 2

Detaljer

V2014-5 - Lemminkäinen Norge AS - Forvaltningsloven 35 bokstav a jf. konkurrranseloven 16 første ledd - Vedtak om omgjøring av vedtak V2011-8

V2014-5 - Lemminkäinen Norge AS - Forvaltningsloven 35 bokstav a jf. konkurrranseloven 16 første ledd - Vedtak om omgjøring av vedtak V2011-8 Offentlig versjon i hht. offl 13, fvl 13.1.2 Mottaker Offentlighet Deres ref.: Vår ref.: 2010/1045-195 Saksbehandler: Saksansvarlig: Eivind Campbell Lillesveen Ingrid Kjeldstad Gullaksen Dato: 14.05.2014

Detaljer

Jan Magne Juul-Langseth, Anders Thue, Per Kristian Bryng, Peder Østbye, Martin Jonassen og Sofia Lazaridis

Jan Magne Juul-Langseth, Anders Thue, Per Kristian Bryng, Peder Østbye, Martin Jonassen og Sofia Lazaridis Forord Det er en utfordring å beskrive hele konkurranseretten i et nøtteskallformat. Området er komplekst, og en fullstendig beskrivelse av konkurranseretten vil også berøre andre rettsområder som forvaltningsrett,

Detaljer

V2000-63 16.06.2000 Autobransjens Leverandørforening - dispensasjon til markedsdeling - konkurranseloven 3-9 og 3-4, jf. 3-3

V2000-63 16.06.2000 Autobransjens Leverandørforening - dispensasjon til markedsdeling - konkurranseloven 3-9 og 3-4, jf. 3-3 V2000-63 16.06.2000 Autobransjens Leverandørforening - dispensasjon til markedsdeling - konkurranseloven 3-9 og 3-4, jf. 3-3 Sammendrag: Autobransjens Leverandørforening (ABL) søkte om dispensasjon fra

Detaljer

PROSJEKTSAMARBEID. Advokat Siri Teigum 1. september 2016

PROSJEKTSAMARBEID. Advokat Siri Teigum 1. september 2016 PROSJEKTSAMARBEID Advokat Siri Teigum 1. september 2016 1 ULIKE SAMARBEIDSFORMER VED INNGIVNING AV TILBUD Avgrensning til prosjektsamarbeid 2 ANBUDSSAMARBEID OG PROSJEKTSAMARBEID Anbudssamarbeid er i utgangspunktet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE Ringebu kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte for å sikre en uavhengig forvaltning. Kommunestyret vedtok 29.01.2009

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende.

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende. 1 Innhold Hva er konkurransebegrensende avtaler?... 3 Hovedregel... 3 Varighet... 3 Kompensasjon... 4 Krav til redegjørelse... 4 Oppsigelse fra arbeidsgivers side... 5 Øverste leder... 5 Andre typer klausuler

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nr. 53/119 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010 2015/EØS/53/12 av 14. desember 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på visse grupper av spesialiseringsavtaler(*)

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

Unngå brudd på konkurranseloven - prosjektsamarbeid Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, 22.november, 2017

Unngå brudd på konkurranseloven - prosjektsamarbeid Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, 22.november, 2017 Unngå brudd på konkurranseloven - prosjektsamarbeid Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, 22.november, 2017 Hvorfor er konkurranseloven viktig? (1) Konkurransepolitikk har som oppgave å sikre effektiv utnyttelse

Detaljer