Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10"

Transkript

1 STYREMØTE NR 03/03 Tid: Tirsdag 27. mai 2003 kl Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 28/03 Sak STY 29/03 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1 Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10 Sak STY 32/03 Områdeplan for HiG - økonomiske konsekvenser side 22 Sak STY 33/03 Sak STY 34/03 HiG s organisering, styring og ledelse. Understruktur ved Avdeling for teknologi side 24 Tilsetting av grunnenhetesledere - utlysing, stillingsbeskrivelse, og sammensetning av innstillingsutvalg side 37 Sak STY 35/03 Etablering av treårig Bachelor i Teknologidesign side 38 (180 studiepoeng) Sak STY 36/03 Nedleggelse av Bachelor i ingeniørfag, grafisk og to-årig høgskolekandidat i data- og multimedieteknikk side 40 Sak STY 37/03 Etablering av fire nye Bachelorutdanninger innenfor side 41 fagområdene data- og grafiske fag Sak STY 38/03 Etablering av læringsmiljøutvalg side 43 Sak STY 39/03 Retningslinjer for ekstern finansiert virksomhet side 46 Sak STY 40/03 Felles IKT-prosjekt for Innlandshøgskolene side 66 Sak STY 41/03 Sak STY 42/03 Oppnevning av eksternt medlem og varamedlem til avdelingsstyret AH side 73 Orienteringssaker: a. Søkertall (vedlagt)

2 b. Protokoll fra klagenemda (vedlagt) c. Innlandsuniversitetet d. Kvalitetsreformen e. Referat fra møte med departementet (styringsdialog)

3 Sak STY 30/03 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 02/03 DEN 3. APRIL 2003 Saksdokumenter: Forslag til protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 Vedlagt. Saksbehandler: Førstekonsulent Birgith Børthus Bakgrunn: Forslag til protokoll har vært sendt ut til styret for kommentarer. Det har ikke kommet inn kommentarer til forslaget. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 godkjennes.

4 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 02/03 Tid: Torsdag 3. april 2003 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant Kolstein Asbøll, ekstern representant Ellen-Birgitte Strømø, ekstern representant Elisabeth Johnsgaard, ekstern representant Elsa Ellefsrud, representant for tekn./adm.personale Dag Waaler, representant for faglig personale Hans Erik Grøthaug, studentrepresentant Monica Strand, studentrepresentant Rolf Kulstad, høgskoledirektør Britt Rystad, representant for faglig personale I tillegg møtte fylkesmann Kristin Hille Valla, studiedirektør Iver Jensen, personaldirektør Jan Kåre Testad og økonomidirektør Kai Robert Jakobsen. Birgith Børthus skrev protokollen Sak STY 14/03 GODKJENNING AV INNKALLING Vedtak: Ingen merknader til innkallingen. Sak STY 15/03 GODKJENNING AV SAKSLISTE Rektor la frem følgende endringer til sakslisten: Sak STY 26/03 c Områdeplan flyttes fra orienteringssak til vedtakssak, Sak STY 26/03 Områdeplan. Orienteringssakene fikk nytt saksnummer Sak STY 27/03 a og b. Vedtak: Sakslisten godkjennes med de endringer som fremkom.

5 Sak STY 16/03 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/03 DEN 25. FEBRUAR 2003 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 01/03 den 25. februar 2003 godkjennes. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 17/03 ØKONOMISK RAPPORTERING PR. FEBRUAR 2003 Forslag til vedtak: Styret tar økonomirapporten pr. februar 2003 til orientering. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 18/03 FORSKRIFT OM EKSAMEN VED HØGSKOLEN I GJØVIK Forslag til vedtak: Høgskolestyret vedtar Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Gjøvik, datert Forskriften iverksettes med virkning fra 1. august Samtidig oppheves forskrift av 13. juni 1996 for Høgskolen i Gjøvik. Alle kontinuasjonseksamener som arrangeres i august 2003 blir som en overgangsordning avholdt etter gammel eksamensforskrift (Eksamensforskrift for høgskolen i Gjøvik datert 13. juni 1996). Styret ber administrasjonen foreta nødvendig kunngjøring i Lovdata. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.

6 Sak STY 19/03 FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å GÅ OPP TIL EKSAMEN M.V. SOM PRIVATIST VED HØGSKOLEN I GJØVIK Forslag til vedtak: Høgskolestyret vedtar Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved Høgskolen i Gjøvik av 3. april Forskriften iverksettes med virkning fra 1. august Styret ber administrasjonen foreta nødvendig kunngjøring i Lovdata. Vedtak: Høgskolestyret vedtar Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved Høgskolen i Gjøvik av 3. april 2003 med den justering som kommer frem av saksfremlegget. Forskriften iverksettes med virkning fra 1. august Styret ber administrasjonen foreta nødvendig kunngjøring i Lovdata. Enstemmig vedtatt. Sak STY 20/03 UTFYLLENDE RETNINGSLINJER TIL FORSKRIFT OM EKSAMEN VED HØGSKOLEN I GJØVIK Forslag til vedtak: Høgskolestyret vedtar: 1. Retningslinjer for ansvarlig(e) faglærer(e)/ intern sensor ved Høgskolen i Gjøvik 2. Retningslinjer for ekstern sensor ved Høgskolen i Gjøvik 3. Retningslinjer for eksamenskandidater 4. Retningslinjer for hovedvakt 5. Retningslinjer for eksamensvakter Retningslinjene iverksettes med virkning fra 1. august Fra samme dato oppheves reglementer fra 13. juni Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.

7 Sak STY 21/03 UNDERVISNINGSTERMINER FOR STUDIEÅRET Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagte forslaget til undervisningsterminer for studieåret 2003/04. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 22/03 STUDIEAVGIFT 2003/2004 Forslag til vedtak: Høgskolestyret fastsetter studieavgiften for studieåret 2003/2004 som fastsatt i vedlegget Satser for studieavgift studieåret 2003/2004. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 23/03 EKSTERNE STYREREPRESENTANTER FOR PERIODEN 1.AUGUST JULI 2007 Forslag til vedtak: Høgskolestyret foreslår følgende kandidater i uprioritert rekkefølge som nye eksterne styremedlemmer for perioden : 1. Kompetanse innen strategi og utvikling Ellen Birgitte Strømø Kari Broberg Tore Anstein Dobloug Kai Korsen John Retzius 2. Politisk nettverk generell posisjonering av HiG i Innlandet Christel Kvam Ellen Stokstad 3. Satsingsområder innen teknologi- og digitale mediefag

8 Jan Erik Svensson Rolf Hodt Sverre Narvesen 4. Satsingsområder innen helsefag Åse Flatland Tonje Hamar Høgskoledirektør la frem nytt tilleggspunkt i opprinnelig forslag til vedtak: Styret gir arbeidsgruppen fullmakt til å prioritere en person fra hver gruppe. Vedtak: Høgskolestyret foreslår følgende kandidater i uprioritert rekkefølge som nye eksterne styremedlemmer for perioden : 1. Kompetanse innen strategi og utvikling Ellen Birgitte Strømø Kari Broberg Tore Anstein Dobloug Kai Korsen John Retzius 2. Politisk nettverk generell posisjonering av HiG i Innlandet Christel Kvam Ellen Stokstad 3. Satsingsområder innen teknologi- og digitale mediefag Jan Erik Svensson Rolf Hodt Sverre Narvesen 4. Satsingsområder innen helsefag Åse Flatland Tonje Hamar Styret gir arbeidsgruppen fullmakt til å prioritere en person fra hver gruppe. Enstemmig vedtatt. Sak STY 24/03 HIGs ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE Forslag til vedtak:

9 1.Høgskolen i Gjøvik følger lovens normalordning når det gjelder styresammensetning, dvs. fire eksterne representanter, fire faglig tilsatte inkl. rektor og prorektor, en fra teknisk adm. personale og to studenter. 2.Høgskolen i Gjøvik følger lovens normalordning når det gjelder institusjonsledelse, valgt faglig leder, rektor, som er leder av høgskolestyret og tilsatt høgskoledirektør som er leder av den samlede administrasjonen. 3.Høgskolen i Gjøvik beholder samme avdelingsinndeling som i dag, Avdeling for helsefag og Avdeling for teknologi. 4.Høgskolestyret vedtar at en fortsetter med delt ledelse på avdelingsnivå og at dekanus velges. Ordningen tas opp til ny vurdering høsten Avdelingene fortsetter med avdelingsstyrer som i dag. Avdelingsstyrenes sammensetning og arbeidsoppgaver utredes nærmere, og legges fram for styret til behandling i september Avdeling for helsefag fortsetter med samme understruktur som i dag. Understrukturen evalueres våren 2004 og tas opp til ny vurdering høsten Høgskolestyret ber Avdeling for teknologi legge fram et forslag til understruktur til behandling i høgskolestyret 27. mai Understrukturen må bygge på følgende forutsetninger: - avdelingsnivået beholdes - seksjoner eller institutter skal ha begrenset økonomi og personalansvar - understrukturen må styrke studieleders ansvar for studieprogram og læringsmiljø - det må vises hvordan FoU stimuleres og styrkes 8.Studielederne skal tilsettes på åremål. Egen sak om tilsettingsprosess, ansvar og myndighet fremlegges på neste styremøte. Åremålstilsatte studieledere skal være på plass senest Høgskolerådet legges ned fra Høgskoledirektøren gis i oppdrag å oppnevne et utvalg for å vurdere delegering av saker fra høgskolestyret til høgskoledirektøren og til avdelingsstyrene. Utvalget skal også vurdere sammensetning av avdelingsstyrene. Utvalget bes i tillegg å vurdere rutiner ved etablering av nye studier, og eventuell opprettelse av et studieutvalg (et lokalt NOKUT) til godkjenning av fag- og studieplaner. Utvalget legger fram sin innstilling for behandling i høgskolestyret september 2003.

10 Høgskoledirektør endret sitt opprinnelig forslag til vedtak i pkt. 8: 8. Egen sak om rekrutteringsprosess, ansvar og myndighet for studieledere fremlegges på neste styremøte. Vedtak: 1. Høgskolen i Gjøvik følger lovens normalordning når det gjelder styresammensetning, dvs. fire eksterne representanter, fire faglig tilsatte inkl. rektor og prorektor, en fra teknisk adm. personale og to studenter. 2. Høgskolen i Gjøvik følger lovens normalordning når det gjelder institusjonsledelse, valgt faglig leder, rektor, som er leder av høgskolestyret og tilsatt høgskoledirektør som er leder av den samlede administrasjonen. 3. Høgskolen i Gjøvik beholder samme avdelingsinndeling som i dag, Avdeling for helsefag og Avdeling for teknologi. 4. Høgskolestyret vedtar at en fortsetter med delt ledelse på avdelingsnivå og at dekanus velges. Ordningen tas opp til ny vurdering høsten Avdelingene fortsetter med avdelingsstyrer som i dag. Avdelingsstyrenes sammensetning og arbeidsoppgaver utredes nærmere, og legges fram for styret til behandling i september Avdeling for helsefag fortsetter med samme understruktur som i dag. Understrukturen evalueres våren 2004 og tas opp til ny vurdering høsten Høgskolestyret ber Avdeling for teknologi legge fram et forslag til understruktur til behandling i høgskolestyret 27. mai Understrukturen må bygge på følgende forutsetninger: - avdelingsnivået beholdes - seksjoner eller institutter skal ha begrenset økonomi og personalansvar - understrukturen må styrke studieleders ansvar for studieprogram og læringsmiljø - det må vises hvordan FoU stimuleres og styrkes 8. Egen sak om rekrutteringsprosess, ansvar og myndighet for studieledere fremlegges på neste styremøte. 9.Høgskolerådet legges ned fra Høgskoledirektøren gis i oppdrag å oppnevne et utvalg for å vurdere delegering av saker fra høgskolestyret til høgskoledirektøren og til avdelingsstyrene. Utvalget skal også vurdere sammensetning av avdelingsstyrene.

11 Utvalget bes i tillegg å vurdere rutiner ved etablering av nye studier, og eventuell opprettelse av et studieutvalg (et lokalt NOKUT) til godkjenning av fag- og studieplaner. Utvalget legger fram sin innstilling for behandling i høgskolestyret september Sak STY 25/03 VALGREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I GJØVIK Forslag til vedtak: Styret vedtar nytt internt valgreglement for Høgskolen i Gjøvik. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 26/03 OMRÅDEPLAN Forslag til vedtak: Det er med stor beklagelse at høgskolestyret i møte får opplyst at Statsbygg har signalisert usikkerhet i forhold til videreføring. Høgskolestyret ser det som klart uholdbart med ytterligere forsinkelser i saken. I en situasjon med økende konkurranse om studenter er det viktig at høgskolen får den oppgradering av det fysiske læringsmiljøet som et nytt sentralbygg vil innebære. Høgskolestyret forventer derfor at det i kontaktgruppemøte blir besluttet å videreføre prosjektet med et nytt sentralbygg. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 27/03 ORIENTERINGSSAKER: A. Kvalitetsreformen B. Status Innlandsuniversitetet

12 Sak STY 31/03 ØKONOMISK RAPPORTERING PR. APRIL 2003 Saksdokumenter: 1. Regnskapsoversikt pr. februar 2. Grafisk framstilling 3. Regnskap pr. april Tertialrapportering Saksbehandler: Økonomidirektør Kai Robert Jakobsen Vedlegg 1. Vedlegg 2. Vedlegg 3. Vedlegg 4. Bakgrunn: Bakgrunnen for saken er at høgskolestyret har bedt om regelmessig økonomirapportering. Nettobudsjetterte institusjoner skal sende inn tertialrapporter pr. 30. april og 31. august Det er utarbeidet tertialrapport for 1. tertial etter en sentralt fastlagt mal som er vedlagt saken Høgskoledirektørens vurdering: Generelle kommentarer: I årsbudsjett er halve overskuddet fra 2002 innarbeidet, jfr. styrevedtak i sak STY 05/03 Økonomisk rapportering I økonomirapporteringen er korrigert avvik definert som vesentlige budsjettavvik i forhold til det reelle kostnadsforløp. I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått at de statlige høgskolene får et budsjettkutt på tilsammen 30 mill.kr. Dette er overførte midler fra Høgskolen har i brev av 15. mai fra UFD fått overført kr ,- på kapittel 274, post 01. Dette er kr ,- mindre enn det ble søkt om å få overført. Årsaken til reduksjonen er at UFD kun benytter kalenderåret (2002) som beregningsgrunnlag for arbeidsgiveravgift og ikke november og desember i 2001 som beregningsgrunnlag. Departementet har videre benyttet en sats for arbeidsgiveravgift på 20 % på kapittel 281 for alle institusjoner i sektoren for å få dekket inn merforbruket på dette kapitlet totalt sett for sektoren. Høgskolen hadde ved utgangen av april et resultat som var kr ,- bedre enn budsjett. Inntektene var kr ,- høyere enn budsjett, mens kostnadene var kr ,- lavere enn budsjett. Budsjettenhet Avvik pr Korrigert avvik Årsprognose avvik 2003 AH ,- 0 AT 3 000,- 0 EVU ,- 0 FA og HiG felles ,- 0 HiG samlet ,- 0 Kommentarer til de enkelte budsjettenheter: AH: Avdeling for helsefag hadde et resultat som var kr ,- bedre enn budsjett. Det er inntektsført kr ,- i ekstraordinære inntekter (framgår som en minuspost under

13 kostnader i regnskapet). Dette skyldes refusjon av kostnader i forbindelse med ulykkesforsikring i AT: Avdeling for teknologi hadde et resultat som var kr 3 000,- bedre enn budsjett. Kostnadene inklusive ekstraordinære poster viste et merforbruk i forhold til budsjett på kr ,-. Utbetalte feriepenger er ført som ekstraordinære kostnader. Eksterne inntekter lå totalt sett noe høyere enn budsjett. EVU: EVU-enheten hadde et overskudd i perioden på kr ,-. Dette skyldes bl.a. et GIS kurs som ikke var budsjettert, og generelt høyere aktivitet enn forventet. Deler av overskuddet vil bli tilbakeført til avdelingene. HiG felles (IT-drift, bibliotek, drift av bygninger): Totalt sett viste dette budsjettområdet et positivt resultat på kr ,-. Netto lønnskostnader var kr ,- lavere enn budsjett. Dette skyldes for en vesentlig del refusjon av sykepenger. Øvrige driftskostnader viste et mindreforbruk totalt sett på kr ,- hittil i år. FA: FA hadde et positivt resultat kr ,-. Kostnadene viste et mindreforbruk på kr 7 000,-, mens budsjetterte inntekter var kr ,- høyere enn budsjett. Inntektene består av refusjoner i forbindelse med IT-prosjekt Innlandsuniversitetet og Uniska samarbeidet. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret tar økonomirapporten pr. april 2003 til orientering.

14 Sak STY 32/03 OMRÅDEPLAN FOR HIG - ØKONOMISKE KONSEKVENSER Saksdokumenter: Ingen Saksbehandler: Økonomidirektør Kai Robert Jakobsen/ Fdv-leder Bjarne Haverstad Bakgrunn: Ombyggingsarbeidene i L-bygget er nå lagt ut på anbud. Flere aktiviteter må flyttes ut av bygget for å klargjøre for byggestart våren L-bygget er planlagt ferdig høsten Ombygging av høgskolens lokaler vil innebære en økonomisk risiko for høgskolen. Dette skyldes usikkerhet med hensyn til kostnadsanslag og omfang av ulike byggeaktiviteter. Tidsaspektet for når aktiviteter blir gjennomført gir også en budsjettmessig usikkerhet. Høgskoledirektørens vurdering: Nedenfor er satt opp totalkostnader ved ombygginger og tilrettelegging for faglige aktiviteter som flyttes ut av laboratoriebygget (L-bygget). Det er også lagt på vekt å samle de faglige miljøer i naturlige "geografiske" områder. I tillegg ligger det en fullstendig oppgradering av infrastrukturen for data og telefoni mellom høgskolens bygningsmasse, noe som vil styrke driftssikkerheten betydelig og styrke høgskolens posisjon innen styring av IKT. Prosessen er også en oppstart av målsettingen i "Områdeplanen" som påpeker behovet for en bedre utnytting av eksisterende arealer og å bedre studentenes tilgang til grupperom som en naturlig følge av mer prosjektorientert studieopplegg. Flere kontorplasser vinnes ved at noe av arealet som fellesadministrasjonen disponerer oppdeles i mindre enheter. Innenfor rammen av innspart husleie på 5,7 mill.kr og Statsbyggs bidrag på 1,0 mill.kr tilsammen 6,7 mill.kr skal følgende aktiviteter gjennomføres: Bygg/ maskinlab samordnes i u.etg. B-bygg (Maskinlab fra L-bygg). El-lab fra L-bygg til 1. etg. B-bygg Fargelab fra B- til u.etg A-bygg (tidligere lagerrom) IT-tjenesten fra L-bygg til u.etg. K-bygg (tidligere hybler, dusjanlegg, og andre tilfeldige rom) I summen ligger oppgradering av infrastrukturen. Flytting av MAC-lab fra 1. etg B- til 1. etg. A-bygget Ombygging i fellesadministrasjonens lokaler For inneværende år har Statsbygg Øst øket sitt interne budsjett for vedlikeholdstiltak og ut over andre nødvendige og delvis pålagte oppgaver (brannvern) er det antydet at de kan bidra med ca. 1,0 mill kroner til dekning av arbeidsoppgaver innenfor kostnadene i ombyggingene som kan karakteriseres som nødvendig vedlikehold, eksempelvis golvbelegg, maling og lignende. I inneværende års budsjett har høgskolen satt av følgende midler: Innspart husleie seksjon for skog og naturforvaltning 2003 kr ,- +Overførte midler fra 2002 kr ,- =Sum avsatte midler til områdeplan i 2003 kr ,- I denne rammen er det tatt høyde for redukjon av høgskolens totalramme i 2003 som følge av reduksjon i overførte midler fra 2002, jfr. sak STY 31/03.

15 Etablering av medie/design laboratorium i 2. etasje i A-bygget kommer i tillegg til de aktivitetene som er beskrevet ovenfor. Dette er et nytt studietilbud med svært god søkning fra høsten 2003 og må stå klart ved årsskiftet. Tidsaspektet tilsier at dette etableres i begynnelsen av Dette prosjektet må utredes nærmere av eksterne konsulenter og arkitekt. Det er viktig at prosjektet kommer i gang så snart som mulig. Det er ikke midler til dette innenfor årets budsjett. En eventuell gjennomføring av dette prosjektet inneværende år, vil måtte forskutteres med innsparte husleiemidler i 2004, men kan gi et budsjettmessig merforbruk i år. Det foreslås at høgskoledirektør gis fullmakt til å iverksette dette innnenfor en ramme på 1,0 mill.kr som dekkes av innsparte husleiemidler i 2004 eventuelt av mindreforbruk ved ombyggingsprosjektet omtalt ovenfor i Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Plan med kostnader for ombygging og tilrettelegging for faglige aktiviteter som flyttes ut av L-bygget tas til etterretning. 2. Høgskoledirektør gis fullmakt til å iverksette etablering av medie/design laboratorium i A-bygget innenfor en ramme på 1,0 mill.kr dekket av innsparte husleiemidler i 2004 eventuelt av mindreforbruk på ombyggingsprosjektet i Eventuelle merkostnader utover denne rammen må dekkes innenfor Avdeling for teknologis ramme.

16 Sak STY 33/03 Organisasjonsstruktur AT fra

17 Sak STY 34/03 Tilsetting av grunnenhetesledere (studieledere) - utlysing, stillingsbeskrivelse,og sammensetning av innstillingsutvalg

18 Sak STY 35/03 ETABLERING AV TREÅRIG BACHELOR I TEKNOLOGIDESIGN (180 STUDIEPOENG) Saksdokumenter: Forslag til studieplan for Bachelor i teknologidesign Notat i forhold til NOKUTs kriterier Høringsbrev og uttalelser innkommet pr Følger som eget vedlegg Følger som eget vedlegg Følger som eget vedlegg Saksbehandler: Studiedirektør Iver E. Jensen Bakgrunn: Forslaget til Bachelor i teknologidesign har sitt utspring i fagmiljøet ved maskinlinjen og er en direkte oppfølging av etableringen av Årsstudium i industridesign som styret hadde til etablering i oktober (Sak STY 48/02). Studieplanen er utarbeidet av fagmiljøet i samarbeid med bedrifter i nærområdet. I forbindelse med utarbeiding av et høringsdokument har studieadministrasjonen bistått fagmiljøet med sekretærfunksjoner og studieadministrative innspill og råd. Studieplanen er sendt på høring til bedrifter og institusjoner i regionen, samt akademiske institusjoner med tilsvarende utdanning med høringsfrist Pr er det bare kommet inn en ordinær høringsuttalelse og tre uttalelser avgitt pr. til fagmiljøet. Det har vært avholdt flere møter mellom høgskolens ledelse, avdelingsledelsen og fagmiljøet i forbindelse med studiet. I hovedsak har diskusjonen gått på likheter og forskjeller mellom dette studiet og ingeniørutdanningen i maskin. Det er fra ledelsens side påpekt at deler av studiet selvfølgelig kan samkjøres, men at det i fag hvor det forutsettes matematikk og fysikkferdigheter utover generell studiekompetanse, må lages egne fag for studentene på Bachelor i teknologidesign. Studiet må også ha sin egen profil og særtrekk som skiller dette studiet fra andre eksisterende studietilbud. I den fremlagte studieplan er det kun 10 studiepoeng som er forskjellig mellom de to første årene i teknologidesign og maskiningeniørutdanningen. I studieplanen som er lagt frem for avdelingsstyret ved AT er det foreslått en fordypning i automatisering. Denne fordypningen baserer seg på at alle studentene som velger denne fordypningen skal ha et semesters opphold ved Fachochschule Schmalkalden i Tyskland. Pr. dato har HiG kun en ERASMUS-avtale med Schmalkalden som omfatter utveksling av fire studenter begge veier. Før det skisserte opplegget kan gjennomføres, må det forhandles frem en ny avtale med Schmalkalden som regulerer et slikt opplegg som er skissert i studieplanen. Fagmiljøet og avdelingsledelsen ønsker at studiet skal markedsføres og utlyses med oppstart fra høsten 2003 (med forbehold om styrets godkjenning). Dette vil være i uttakt med HiGs årshjul hvor studier som skal lyses ut for kommende år blir lagt frem for høgskolestyret i november hvert år (Sak STY 66/02). Søknadsfristen til høgere utdanning gikk ut 15. april. I høringsdokumentet og i møter med avdelingsledelse og fagmiljø presiseres det fra avdelingen at opprettelse av dette studietilbudet ikke skal medføre noen netto kostnadsøking for avdelingen. Det må opprettes noen nye fag, spesielt i tredje studieår. Avdelingen mener at

19 kostnadene ved dette vil bli dekket inn gjennom økt studenttilstrømming og andre effektiviseringstiltak ved avdelingen. Dette er ikke utredet nærmere i dokumentasjonen. Høgskoledirektørens vurdering Maskinlinjen har lenge slitt med lave studenttall. Det er derfor behov for å få opp studenttallet innenfor dette fagområdet. En modernisering av fagområdet innenfor maskin, industridesign og teknologiledelse er nødvendig. Et nytt studium som også fanger høgskolens satsingsområde helseteknologi vil være positivt. Studieplanen for Bachelor i teknologidesign virker ennå noe uferdig og fagmiljøet bør videreutvikle denne slik at studiets profil og særtrekk kommer bedre frem. Dette gjelder spesielt koblingen mellom de to første studieårene og det tredje studieåret med spesialisering. Det må også jobbes mer med å skille fagene hvor det forutsettes matematikk og fysikk ferdigheter, fra fag hvor maskiningeniører og studenten på teknologidesign kan samkjøres. Høgskoledirektøren støtter allikevel opprettelsen av dette studietilbudet fordi det er behov for å komme i gang med tilbudet så raskt som mulig. En slik opprettelse nå, forutsetter at de feil og mangler som er påpekt rettes opp før studiestart. Mange av fagene vil ikke tilbys før om to til tre år, og det vil være tid nok til å justere studieplan og enkeltfag i henhold til dette. Høgskoledirektøren er skeptisk til å lyse ut et såpass omfattende studietilbud lenge etter at fristen for å søke opptak til høgere utdanning har gått ut. Dette fordi det kan medføre en forskyvning av søkermassen og undergrave intensjonene med det samordnende opptaket mellom høgskolene og universitetene i Norge. Etter en samlet vurdering mener han allikevel at studiet kan lyses ut i et begrenset omfang i vår egen region, for å teste markedet for dette studietilbudet. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Høgskolestyret oppretter Bachelor i teknologidesign under forutsetning av: 1. Studieplan og fagbeskrivelser gjennomgås slik at fag som forutsetter matematikk og fysikk som grunnlag, skilles ut som egne fag hvor faglig innhold og eventuelle matematikk og fysikk emner fremgår av fagbeskrivelsen. 2. Det jobbes videre med å tydeliggjøre studiets profil og særtrekk spesielt med vekt på sammenhengen mellom de to første studieårene og tredje studieår. 3. Studieplanens forslag om en spesialisering i automatisering taes ut av studieplanen inntil den er omarbeidet, eller avtale om et slikt tilbud er inngått. 4. Studiet skal finansieres innenfor Avdeling for teknologis egen budsjettramme og skal ikke medføre noen netto kostnadsøkning for høgskolen totalt sett. 5. Studiet kan lyses ut i et begrenset regionalt (Oppland og Hedmark) omfang med oppstart høsten Oppstart av studiet forutsetter at det melder seg et tilstrekkelig antall studenter før studiestart. Det delegeres til Avdelingsstyret ved AT å følge opp den videre utviklingen av studietilbudet.

20 Sak STY 36/03 NEDLEGGELSE AV BACHELOR I INGENIØRFAG, GRAFISK OG TO-ÅRIG HØGSKOLEKANDIDAT I DATA- OG MULTIMEDIETEKNIKK Saksdokumenter: Ingen Saksbehandler: Studiedirektør Iver E. Jensen Bakgrunn: Styret behandlet i sak STY 66/02 ( ) utlysning av høgskolens studieportefølje for studieåret 2003/2004. Det vises til saksfremlegg i sak STY 37/03 for detaljer omkring denne saken. På grunn av omstrukturering av studieporteføljen innenfor fagområdet data og grafiske fag er det nødvendig at høgskolestyret formelt fatter et vedtak om nedlegging av eksisterende studietilbud som vil inngå i de nye studiene innenfor dette fagområdet. Høgskoledirektørens vurdering Nedleggelsen av disse to studietilbudene er omtalt i saksfremlegget til sak STY 37/03. Det er krav om til at styret selv skal opprette og nedlegge studietilbud ved Høgskolen i Gjøvik. Det er derfor nødvendig at høgskolestyret foretar et formelt vedtak om nedleggelse av de aktuelle studiene. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret nedlegger fra høsten 2003: Bachelor i ingeniørfag, grafisk To-årig høgskolekandidat i data- og multimedieteknikk 2. Nedleggingen ses i sammenheng med ombygging av studieporteføljen innenfor data- og grafiske fag (Se også sak STY 37/03) 3. Studiene fases gradvis ut ved at studenter som allerede er tatt opp til studiet fullfører sine studieløp.

21 Sak STY 37/03 ETABLERING AV FIRE NYE BACHELORUTDANNINGER INNENFOR FAGOMRÅDET DATA- OG GRAFISKE FAG Saksdokumenter: Forslag til studieplan for: Bachelor i informatikk Bachelor i medie-management Bachelor i medieteknikk Bachelor i mediedesign Saksbehandler: Studiedirektør Iver E. Jensen Eget vedlegg Eget vedlegg Eget vedlegg Eget vedlegg Bakgrunn: Styret behandlet i sak STY 66/02 ( ) utlysning av høgskolens studieportefølje for studieåret 2003/2004. I saksfremlegget til saken heter det: Avdeling for teknologi foreslår å etablere fire nye bachelorutdanninger innen fagområdet data-grafisk. Konkret foreslås det at grafisk ingeniørutdanning omgjøres til to nye bachelorutdanninger hvor man ikke følger rammeplan for ingeniørutdanning. Dette vil gjelde Bachelor i medieteknikk og Bachelor i medie managment. Det foreslås å etablere en ny Bachelor i informatikk som skal ha generell studiekompetanse som opptakskrav. Denne vil komme som et tillegg til den eksisterende Bachelor i ingeniørfag, data. Til sist foreslås det en ny Bachelor i mediedesign, som vil basere seg på å rekruttere fra den nye studieretningen medier og kommunikasjon i videregående skole. Med dette spekteret vil Høgskolen i Gjøvik ha et studietilbud innenfor medie- og grafiske fag som strekker seg fra det kreative med mediedesign via ledelsesfag og informatikk, over mot medieteknikk og data ingeniør på den andre siden. Fagmiljøet selv har foreslått at det toårige studiet i datamultimedieteknikk utvides med ett år og innlemmes i den nye Bachelor i medieteknikk. Begrunnelsen for dette er at kandidatene ikke pr. i dag får jobb, og at det vil være letter å planlegge innhold og progresjon når man har et treårig løp å forholde seg til. I høgskoledirektørens vurdering heter det: Arbeidet med kvalitetsreformen medfører strukturelle og innholdsmessige konsekvenser for studietilbudene ved høgskolen. Dette medfører også at fagavdelingene arbeider intensivt med å vurdere fagsammensetning og studieporteføljen. For flere av de nye studiene som forslås utlyst for høsten 2003 foreligger det ennå ikke noe formelt vedtak om etablering. Studiene er under utvikling og vil bli lagt frem for høgskolestyret i løpet av våren Styret må derfor i denne omgang ta stilling til om studiene skal lyses ut eller ikke. Det vil innebære at man aksepterer at studiet starter opp, og at man forutsetter at etableringen blir vedtatt i neste runde. Søkningen til de nye bachelorløpene er forholdsvis god, medieteknikk har 31 primærsøkere, mediedesign har 114 søkere, informatikk har 26 og medie- managment har 26. Det vises for øvrig til egen orienteringssak om søkertall. Det er nødvendig at styret selv formelt oppretter de nye studietilbudene. Avdelingsstyret ved Avdeling for teknologi har behandlet studieplanene for de nye studiene i sitt møte

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/01 Tid: 21. september 2001 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard,

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten.

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten. HØGSKOLEN I GJØVIK PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/01 Tid: 23. Februar 2001 kl. 11.00 17.00 Sted: Sanderstølen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02 Tid: 22. februar 2002 kl. 09.00-14.00 Sted: Høsbjør Hotell Tilstede: Fraværende: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 Tid: Mandag 20. november 2006 kl. 13.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember 2000 kl. 09.00 16.30 Sted: Strand Hotell Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold Læringsmiljøet Ved Høgskolen i Østfold Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005 Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold er forankret i henhold til Lov

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til innkalling.

Vedtak: Ingen merknader til innkalling. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 02/00 Tid: 13. april 2000 kl. 09.00-13.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom C106 i fellesadministrasjonen Tilstede: Aud Findal Johnsen, styrets leder Jørn Wroldsen, styrets nestleder

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET Strategiplanen slår fast at Kunst- og designhøgskolen i Bergen er et bærekraftig og eksperimentelt lærings- og arbeidsmiljø for skapende virksomhet. Den understreker

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45 Til medlemmer av LMU: Ida Skjerve (leder) Jan Høiberg Brit Ørum Østmo Terje Grandahl Frode Fjeldseth Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen Fellestjenesten Postadresse: 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 1 LOVHJEMMEL Fagskolene i Nord-Trøndelag fylkeskommune er underlagt

Detaljer

Sak STY 17/00 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 01/00 18. februar 2000 side 4. Sak STY 18/00 Økonomisk rapportering pr. februar 2000 side 12

Sak STY 17/00 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 01/00 18. februar 2000 side 4. Sak STY 18/00 Økonomisk rapportering pr. februar 2000 side 12 STYREMØTE NR. 02/00 Tid: 13. april 2000 kl. 09.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE. Sak STY 15/00 Sak STY 16/00 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 Tid: Torsdag 14. september 2006 kl. 09.00 14.10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Revidert i henhold til endringer fra 01.07.2016 i lov om fagskoleutdanning nr. 56 av 20.06.2003 (fagskoleloven) Vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2015/16 SYSTEM FOR SIKRING OG UTVIKLING AV UTDANNINGSKVALITET 1. Innledning 1.1. Utvalgets mandat 2. Utvalgets virksomhet i 2015-2016 2.1. Utvalgets sammensetning 2.2.

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 1. oktober 2015 kl. 09:00 13:45 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Hans Tomter Wenche Aamodt Furuseth Thor Svegården

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Tid: Onsdag 10. september 2014, kl. 14.30 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom C135, H-bygget/C-fløy) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/14 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Møtedato: 12. november Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl

Møtedato: 12. november Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 11/2003 PROTOKOLL Møtedato: 12. november 2003. Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl 09.00 15.45. Til stede fra Høgskolestyret: Torunn

Detaljer

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER Vår dato: 18.11.03 Vår referanse: Vår saksbehandler: Pål Hovde Deres dato: Deres referanse: Til: Alle fast tilsatte i administrative stillinger ved HiST. IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 26.01.2017 kl. 9:00 Sted: Campus Hamar, rom B006 Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Arbo, Maren Kyllingstad (ikke under sak 7 og 8),

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 13. juni 2005 Varighet: kl. 12.30 15.00 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

ÅRSRAPPORT Læringsmiljøutvalget

ÅRSRAPPORT Læringsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT 2008-2009 Læringsmiljøutvalget Innhold: 1 Innledning... 3 1.1 Utvalgets mandat... 3 2 Utvalgets virksomhet i 2008-2009... 4 2.1 Utvalgets sammensetning... 4 2.2 Møteaktivitet... 4 2.3 Oversikt

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 19. desember 2005. Varighet: kl. 10.00 12.45. Varamedlemmer: Jan Erik Sundby og Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 19. desember 2005. Varighet: kl. 10.00 12.45. Varamedlemmer: Jan Erik Sundby og Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 19. desember 2005 Varighet: kl. 10.00 12.45 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Petter

Detaljer

Sak STY 29/01 Godkjenning av innkalling s. 3. Sak STY 30/01 Godkjenning av saksliste s. 4

Sak STY 29/01 Godkjenning av innkalling s. 3. Sak STY 30/01 Godkjenning av saksliste s. 4 Styremøte 8. juni 2001. Sak STY 29/01 Godkjenning av innkalling s. 3 Sak STY 30/01 Godkjenning av saksliste s. 4 Sak STY 31/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/01 6. april 2001 s. 5 Sak STY

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Styremøte nr. 1/ protokoll

Styremøte nr. 1/ protokoll Styremøte nr. 1/2010 - protokoll Tid: 11./12.03.10 Sted: University of Gloucestershire, England / Queens Hotel i Cheltenham Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen,

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar Vedteke av LMU 28.

Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar Vedteke av LMU 28. Læringsmiljøutvalet RETNINGSLINJER LÆRINGSMILJØUTVALET VED HØGSKULEN I VOLDA Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar 2009. Vedteke av LMU 28.

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET Dato: 09.10.2007 Varighet: 12.00 14.30 Sted: Møterom A-120 Medlemmer: Kristin Myhre, Liv Berit Fagerli, Sigurd Roger Nilsen,

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2006 INNKALLING Møtedato: 22. mars 2006 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-15.30 Saksliste: 017/2006: Handlingsplan økonomi og regnskap 2006 018/2006:

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 6. desember 2010 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder, Sveinung Hestnes, Asbjørn Salthe, Ingjerd

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Innkalling og agenda Oppnevning av nye varamedlemmer til styret 4. 48/17 17/ Navn på fakultet for audiovisuelle fag 5

Innkalling og agenda Oppnevning av nye varamedlemmer til styret 4. 48/17 17/ Navn på fakultet for audiovisuelle fag 5 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 29.08.2017 kl. 10:00 Sted: Lillehammer, Storhove møterom Ø112/113 Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin-Sofie Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Nicolai Arbo, Maren Kyllingstad,

Detaljer

Innkalling til prosjektgruppemøte

Innkalling til prosjektgruppemøte Innkalling til prosjektgruppemøte Tid: 23. april kl. 12 14 Sted: Møterom NYER i kjelleren i Hovedbygningen Gløshaugen Saksliste Beslutningssaker Sak 19/15 Ledelsesfunksjon fra 1.1.2016 Styringsgruppa la

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. desember 2004. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. Eva Skærbæk.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. desember 2004. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. Eva Skærbæk. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 13. desember 2004 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Møtet holdes i Studentsamskipnaden i Østfold, Tårnrommet, Violgt. 3. Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring AITeL styremøte 3/2010 Dato: 24.9.2010 PROTOKOLL Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Tid: Fredag 24.9.2010 kl 9:00 11:55 Sted: Midtrommet 3.etg

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Stillingsbeskrivelse prorektorene

Stillingsbeskrivelse prorektorene US 88/2016 Stillingsbeskrivelse prorektorene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 14/04135 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse for prorektor

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Kjetil Aano, Karen Margrete E. Mestad, 1.

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Kjetil Aano, Karen Margrete E. Mestad, 1. DATO: 6. desember 2010 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn

Detaljer

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 Saksbehandler: Bjørnar K. Pande Wølner ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) VED HVE 2006/2007 1. INNLEDNING Bakgrunn Med basis i 4 3 i universitets og høgskoleloven skal høgskolen

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: 07.03.2013 Tid: 09:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-36/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer