Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10"

Transkript

1 STYREMØTE NR 03/03 Tid: Tirsdag 27. mai 2003 kl Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 28/03 Sak STY 29/03 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1 Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10 Sak STY 32/03 Områdeplan for HiG - økonomiske konsekvenser side 22 Sak STY 33/03 Sak STY 34/03 HiG s organisering, styring og ledelse. Understruktur ved Avdeling for teknologi side 24 Tilsetting av grunnenhetesledere - utlysing, stillingsbeskrivelse, og sammensetning av innstillingsutvalg side 37 Sak STY 35/03 Etablering av treårig Bachelor i Teknologidesign side 38 (180 studiepoeng) Sak STY 36/03 Nedleggelse av Bachelor i ingeniørfag, grafisk og to-årig høgskolekandidat i data- og multimedieteknikk side 40 Sak STY 37/03 Etablering av fire nye Bachelorutdanninger innenfor side 41 fagområdene data- og grafiske fag Sak STY 38/03 Etablering av læringsmiljøutvalg side 43 Sak STY 39/03 Retningslinjer for ekstern finansiert virksomhet side 46 Sak STY 40/03 Felles IKT-prosjekt for Innlandshøgskolene side 66 Sak STY 41/03 Sak STY 42/03 Oppnevning av eksternt medlem og varamedlem til avdelingsstyret AH side 73 Orienteringssaker: a. Søkertall (vedlagt)

2 b. Protokoll fra klagenemda (vedlagt) c. Innlandsuniversitetet d. Kvalitetsreformen e. Referat fra møte med departementet (styringsdialog)

3 Sak STY 30/03 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 02/03 DEN 3. APRIL 2003 Saksdokumenter: Forslag til protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 Vedlagt. Saksbehandler: Førstekonsulent Birgith Børthus Bakgrunn: Forslag til protokoll har vært sendt ut til styret for kommentarer. Det har ikke kommet inn kommentarer til forslaget. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 godkjennes.

4 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 02/03 Tid: Torsdag 3. april 2003 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant Kolstein Asbøll, ekstern representant Ellen-Birgitte Strømø, ekstern representant Elisabeth Johnsgaard, ekstern representant Elsa Ellefsrud, representant for tekn./adm.personale Dag Waaler, representant for faglig personale Hans Erik Grøthaug, studentrepresentant Monica Strand, studentrepresentant Rolf Kulstad, høgskoledirektør Britt Rystad, representant for faglig personale I tillegg møtte fylkesmann Kristin Hille Valla, studiedirektør Iver Jensen, personaldirektør Jan Kåre Testad og økonomidirektør Kai Robert Jakobsen. Birgith Børthus skrev protokollen Sak STY 14/03 GODKJENNING AV INNKALLING Vedtak: Ingen merknader til innkallingen. Sak STY 15/03 GODKJENNING AV SAKSLISTE Rektor la frem følgende endringer til sakslisten: Sak STY 26/03 c Områdeplan flyttes fra orienteringssak til vedtakssak, Sak STY 26/03 Områdeplan. Orienteringssakene fikk nytt saksnummer Sak STY 27/03 a og b. Vedtak: Sakslisten godkjennes med de endringer som fremkom.

5 Sak STY 16/03 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/03 DEN 25. FEBRUAR 2003 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 01/03 den 25. februar 2003 godkjennes. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 17/03 ØKONOMISK RAPPORTERING PR. FEBRUAR 2003 Forslag til vedtak: Styret tar økonomirapporten pr. februar 2003 til orientering. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 18/03 FORSKRIFT OM EKSAMEN VED HØGSKOLEN I GJØVIK Forslag til vedtak: Høgskolestyret vedtar Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Gjøvik, datert Forskriften iverksettes med virkning fra 1. august Samtidig oppheves forskrift av 13. juni 1996 for Høgskolen i Gjøvik. Alle kontinuasjonseksamener som arrangeres i august 2003 blir som en overgangsordning avholdt etter gammel eksamensforskrift (Eksamensforskrift for høgskolen i Gjøvik datert 13. juni 1996). Styret ber administrasjonen foreta nødvendig kunngjøring i Lovdata. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.

6 Sak STY 19/03 FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å GÅ OPP TIL EKSAMEN M.V. SOM PRIVATIST VED HØGSKOLEN I GJØVIK Forslag til vedtak: Høgskolestyret vedtar Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved Høgskolen i Gjøvik av 3. april Forskriften iverksettes med virkning fra 1. august Styret ber administrasjonen foreta nødvendig kunngjøring i Lovdata. Vedtak: Høgskolestyret vedtar Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved Høgskolen i Gjøvik av 3. april 2003 med den justering som kommer frem av saksfremlegget. Forskriften iverksettes med virkning fra 1. august Styret ber administrasjonen foreta nødvendig kunngjøring i Lovdata. Enstemmig vedtatt. Sak STY 20/03 UTFYLLENDE RETNINGSLINJER TIL FORSKRIFT OM EKSAMEN VED HØGSKOLEN I GJØVIK Forslag til vedtak: Høgskolestyret vedtar: 1. Retningslinjer for ansvarlig(e) faglærer(e)/ intern sensor ved Høgskolen i Gjøvik 2. Retningslinjer for ekstern sensor ved Høgskolen i Gjøvik 3. Retningslinjer for eksamenskandidater 4. Retningslinjer for hovedvakt 5. Retningslinjer for eksamensvakter Retningslinjene iverksettes med virkning fra 1. august Fra samme dato oppheves reglementer fra 13. juni Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.

7 Sak STY 21/03 UNDERVISNINGSTERMINER FOR STUDIEÅRET Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagte forslaget til undervisningsterminer for studieåret 2003/04. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 22/03 STUDIEAVGIFT 2003/2004 Forslag til vedtak: Høgskolestyret fastsetter studieavgiften for studieåret 2003/2004 som fastsatt i vedlegget Satser for studieavgift studieåret 2003/2004. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 23/03 EKSTERNE STYREREPRESENTANTER FOR PERIODEN 1.AUGUST JULI 2007 Forslag til vedtak: Høgskolestyret foreslår følgende kandidater i uprioritert rekkefølge som nye eksterne styremedlemmer for perioden : 1. Kompetanse innen strategi og utvikling Ellen Birgitte Strømø Kari Broberg Tore Anstein Dobloug Kai Korsen John Retzius 2. Politisk nettverk generell posisjonering av HiG i Innlandet Christel Kvam Ellen Stokstad 3. Satsingsområder innen teknologi- og digitale mediefag

8 Jan Erik Svensson Rolf Hodt Sverre Narvesen 4. Satsingsområder innen helsefag Åse Flatland Tonje Hamar Høgskoledirektør la frem nytt tilleggspunkt i opprinnelig forslag til vedtak: Styret gir arbeidsgruppen fullmakt til å prioritere en person fra hver gruppe. Vedtak: Høgskolestyret foreslår følgende kandidater i uprioritert rekkefølge som nye eksterne styremedlemmer for perioden : 1. Kompetanse innen strategi og utvikling Ellen Birgitte Strømø Kari Broberg Tore Anstein Dobloug Kai Korsen John Retzius 2. Politisk nettverk generell posisjonering av HiG i Innlandet Christel Kvam Ellen Stokstad 3. Satsingsområder innen teknologi- og digitale mediefag Jan Erik Svensson Rolf Hodt Sverre Narvesen 4. Satsingsområder innen helsefag Åse Flatland Tonje Hamar Styret gir arbeidsgruppen fullmakt til å prioritere en person fra hver gruppe. Enstemmig vedtatt. Sak STY 24/03 HIGs ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE Forslag til vedtak:

9 1.Høgskolen i Gjøvik følger lovens normalordning når det gjelder styresammensetning, dvs. fire eksterne representanter, fire faglig tilsatte inkl. rektor og prorektor, en fra teknisk adm. personale og to studenter. 2.Høgskolen i Gjøvik følger lovens normalordning når det gjelder institusjonsledelse, valgt faglig leder, rektor, som er leder av høgskolestyret og tilsatt høgskoledirektør som er leder av den samlede administrasjonen. 3.Høgskolen i Gjøvik beholder samme avdelingsinndeling som i dag, Avdeling for helsefag og Avdeling for teknologi. 4.Høgskolestyret vedtar at en fortsetter med delt ledelse på avdelingsnivå og at dekanus velges. Ordningen tas opp til ny vurdering høsten Avdelingene fortsetter med avdelingsstyrer som i dag. Avdelingsstyrenes sammensetning og arbeidsoppgaver utredes nærmere, og legges fram for styret til behandling i september Avdeling for helsefag fortsetter med samme understruktur som i dag. Understrukturen evalueres våren 2004 og tas opp til ny vurdering høsten Høgskolestyret ber Avdeling for teknologi legge fram et forslag til understruktur til behandling i høgskolestyret 27. mai Understrukturen må bygge på følgende forutsetninger: - avdelingsnivået beholdes - seksjoner eller institutter skal ha begrenset økonomi og personalansvar - understrukturen må styrke studieleders ansvar for studieprogram og læringsmiljø - det må vises hvordan FoU stimuleres og styrkes 8.Studielederne skal tilsettes på åremål. Egen sak om tilsettingsprosess, ansvar og myndighet fremlegges på neste styremøte. Åremålstilsatte studieledere skal være på plass senest Høgskolerådet legges ned fra Høgskoledirektøren gis i oppdrag å oppnevne et utvalg for å vurdere delegering av saker fra høgskolestyret til høgskoledirektøren og til avdelingsstyrene. Utvalget skal også vurdere sammensetning av avdelingsstyrene. Utvalget bes i tillegg å vurdere rutiner ved etablering av nye studier, og eventuell opprettelse av et studieutvalg (et lokalt NOKUT) til godkjenning av fag- og studieplaner. Utvalget legger fram sin innstilling for behandling i høgskolestyret september 2003.

10 Høgskoledirektør endret sitt opprinnelig forslag til vedtak i pkt. 8: 8. Egen sak om rekrutteringsprosess, ansvar og myndighet for studieledere fremlegges på neste styremøte. Vedtak: 1. Høgskolen i Gjøvik følger lovens normalordning når det gjelder styresammensetning, dvs. fire eksterne representanter, fire faglig tilsatte inkl. rektor og prorektor, en fra teknisk adm. personale og to studenter. 2. Høgskolen i Gjøvik følger lovens normalordning når det gjelder institusjonsledelse, valgt faglig leder, rektor, som er leder av høgskolestyret og tilsatt høgskoledirektør som er leder av den samlede administrasjonen. 3. Høgskolen i Gjøvik beholder samme avdelingsinndeling som i dag, Avdeling for helsefag og Avdeling for teknologi. 4. Høgskolestyret vedtar at en fortsetter med delt ledelse på avdelingsnivå og at dekanus velges. Ordningen tas opp til ny vurdering høsten Avdelingene fortsetter med avdelingsstyrer som i dag. Avdelingsstyrenes sammensetning og arbeidsoppgaver utredes nærmere, og legges fram for styret til behandling i september Avdeling for helsefag fortsetter med samme understruktur som i dag. Understrukturen evalueres våren 2004 og tas opp til ny vurdering høsten Høgskolestyret ber Avdeling for teknologi legge fram et forslag til understruktur til behandling i høgskolestyret 27. mai Understrukturen må bygge på følgende forutsetninger: - avdelingsnivået beholdes - seksjoner eller institutter skal ha begrenset økonomi og personalansvar - understrukturen må styrke studieleders ansvar for studieprogram og læringsmiljø - det må vises hvordan FoU stimuleres og styrkes 8. Egen sak om rekrutteringsprosess, ansvar og myndighet for studieledere fremlegges på neste styremøte. 9.Høgskolerådet legges ned fra Høgskoledirektøren gis i oppdrag å oppnevne et utvalg for å vurdere delegering av saker fra høgskolestyret til høgskoledirektøren og til avdelingsstyrene. Utvalget skal også vurdere sammensetning av avdelingsstyrene.

11 Utvalget bes i tillegg å vurdere rutiner ved etablering av nye studier, og eventuell opprettelse av et studieutvalg (et lokalt NOKUT) til godkjenning av fag- og studieplaner. Utvalget legger fram sin innstilling for behandling i høgskolestyret september Sak STY 25/03 VALGREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I GJØVIK Forslag til vedtak: Styret vedtar nytt internt valgreglement for Høgskolen i Gjøvik. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 26/03 OMRÅDEPLAN Forslag til vedtak: Det er med stor beklagelse at høgskolestyret i møte får opplyst at Statsbygg har signalisert usikkerhet i forhold til videreføring. Høgskolestyret ser det som klart uholdbart med ytterligere forsinkelser i saken. I en situasjon med økende konkurranse om studenter er det viktig at høgskolen får den oppgradering av det fysiske læringsmiljøet som et nytt sentralbygg vil innebære. Høgskolestyret forventer derfor at det i kontaktgruppemøte blir besluttet å videreføre prosjektet med et nytt sentralbygg. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 27/03 ORIENTERINGSSAKER: A. Kvalitetsreformen B. Status Innlandsuniversitetet

12 Sak STY 31/03 ØKONOMISK RAPPORTERING PR. APRIL 2003 Saksdokumenter: 1. Regnskapsoversikt pr. februar 2. Grafisk framstilling 3. Regnskap pr. april Tertialrapportering Saksbehandler: Økonomidirektør Kai Robert Jakobsen Vedlegg 1. Vedlegg 2. Vedlegg 3. Vedlegg 4. Bakgrunn: Bakgrunnen for saken er at høgskolestyret har bedt om regelmessig økonomirapportering. Nettobudsjetterte institusjoner skal sende inn tertialrapporter pr. 30. april og 31. august Det er utarbeidet tertialrapport for 1. tertial etter en sentralt fastlagt mal som er vedlagt saken Høgskoledirektørens vurdering: Generelle kommentarer: I årsbudsjett er halve overskuddet fra 2002 innarbeidet, jfr. styrevedtak i sak STY 05/03 Økonomisk rapportering I økonomirapporteringen er korrigert avvik definert som vesentlige budsjettavvik i forhold til det reelle kostnadsforløp. I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått at de statlige høgskolene får et budsjettkutt på tilsammen 30 mill.kr. Dette er overførte midler fra Høgskolen har i brev av 15. mai fra UFD fått overført kr ,- på kapittel 274, post 01. Dette er kr ,- mindre enn det ble søkt om å få overført. Årsaken til reduksjonen er at UFD kun benytter kalenderåret (2002) som beregningsgrunnlag for arbeidsgiveravgift og ikke november og desember i 2001 som beregningsgrunnlag. Departementet har videre benyttet en sats for arbeidsgiveravgift på 20 % på kapittel 281 for alle institusjoner i sektoren for å få dekket inn merforbruket på dette kapitlet totalt sett for sektoren. Høgskolen hadde ved utgangen av april et resultat som var kr ,- bedre enn budsjett. Inntektene var kr ,- høyere enn budsjett, mens kostnadene var kr ,- lavere enn budsjett. Budsjettenhet Avvik pr Korrigert avvik Årsprognose avvik 2003 AH ,- 0 AT 3 000,- 0 EVU ,- 0 FA og HiG felles ,- 0 HiG samlet ,- 0 Kommentarer til de enkelte budsjettenheter: AH: Avdeling for helsefag hadde et resultat som var kr ,- bedre enn budsjett. Det er inntektsført kr ,- i ekstraordinære inntekter (framgår som en minuspost under

13 kostnader i regnskapet). Dette skyldes refusjon av kostnader i forbindelse med ulykkesforsikring i AT: Avdeling for teknologi hadde et resultat som var kr 3 000,- bedre enn budsjett. Kostnadene inklusive ekstraordinære poster viste et merforbruk i forhold til budsjett på kr ,-. Utbetalte feriepenger er ført som ekstraordinære kostnader. Eksterne inntekter lå totalt sett noe høyere enn budsjett. EVU: EVU-enheten hadde et overskudd i perioden på kr ,-. Dette skyldes bl.a. et GIS kurs som ikke var budsjettert, og generelt høyere aktivitet enn forventet. Deler av overskuddet vil bli tilbakeført til avdelingene. HiG felles (IT-drift, bibliotek, drift av bygninger): Totalt sett viste dette budsjettområdet et positivt resultat på kr ,-. Netto lønnskostnader var kr ,- lavere enn budsjett. Dette skyldes for en vesentlig del refusjon av sykepenger. Øvrige driftskostnader viste et mindreforbruk totalt sett på kr ,- hittil i år. FA: FA hadde et positivt resultat kr ,-. Kostnadene viste et mindreforbruk på kr 7 000,-, mens budsjetterte inntekter var kr ,- høyere enn budsjett. Inntektene består av refusjoner i forbindelse med IT-prosjekt Innlandsuniversitetet og Uniska samarbeidet. Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret tar økonomirapporten pr. april 2003 til orientering.

14 Sak STY 32/03 OMRÅDEPLAN FOR HIG - ØKONOMISKE KONSEKVENSER Saksdokumenter: Ingen Saksbehandler: Økonomidirektør Kai Robert Jakobsen/ Fdv-leder Bjarne Haverstad Bakgrunn: Ombyggingsarbeidene i L-bygget er nå lagt ut på anbud. Flere aktiviteter må flyttes ut av bygget for å klargjøre for byggestart våren L-bygget er planlagt ferdig høsten Ombygging av høgskolens lokaler vil innebære en økonomisk risiko for høgskolen. Dette skyldes usikkerhet med hensyn til kostnadsanslag og omfang av ulike byggeaktiviteter. Tidsaspektet for når aktiviteter blir gjennomført gir også en budsjettmessig usikkerhet. Høgskoledirektørens vurdering: Nedenfor er satt opp totalkostnader ved ombygginger og tilrettelegging for faglige aktiviteter som flyttes ut av laboratoriebygget (L-bygget). Det er også lagt på vekt å samle de faglige miljøer i naturlige "geografiske" områder. I tillegg ligger det en fullstendig oppgradering av infrastrukturen for data og telefoni mellom høgskolens bygningsmasse, noe som vil styrke driftssikkerheten betydelig og styrke høgskolens posisjon innen styring av IKT. Prosessen er også en oppstart av målsettingen i "Områdeplanen" som påpeker behovet for en bedre utnytting av eksisterende arealer og å bedre studentenes tilgang til grupperom som en naturlig følge av mer prosjektorientert studieopplegg. Flere kontorplasser vinnes ved at noe av arealet som fellesadministrasjonen disponerer oppdeles i mindre enheter. Innenfor rammen av innspart husleie på 5,7 mill.kr og Statsbyggs bidrag på 1,0 mill.kr tilsammen 6,7 mill.kr skal følgende aktiviteter gjennomføres: Bygg/ maskinlab samordnes i u.etg. B-bygg (Maskinlab fra L-bygg). El-lab fra L-bygg til 1. etg. B-bygg Fargelab fra B- til u.etg A-bygg (tidligere lagerrom) IT-tjenesten fra L-bygg til u.etg. K-bygg (tidligere hybler, dusjanlegg, og andre tilfeldige rom) I summen ligger oppgradering av infrastrukturen. Flytting av MAC-lab fra 1. etg B- til 1. etg. A-bygget Ombygging i fellesadministrasjonens lokaler For inneværende år har Statsbygg Øst øket sitt interne budsjett for vedlikeholdstiltak og ut over andre nødvendige og delvis pålagte oppgaver (brannvern) er det antydet at de kan bidra med ca. 1,0 mill kroner til dekning av arbeidsoppgaver innenfor kostnadene i ombyggingene som kan karakteriseres som nødvendig vedlikehold, eksempelvis golvbelegg, maling og lignende. I inneværende års budsjett har høgskolen satt av følgende midler: Innspart husleie seksjon for skog og naturforvaltning 2003 kr ,- +Overførte midler fra 2002 kr ,- =Sum avsatte midler til områdeplan i 2003 kr ,- I denne rammen er det tatt høyde for redukjon av høgskolens totalramme i 2003 som følge av reduksjon i overførte midler fra 2002, jfr. sak STY 31/03.

15 Etablering av medie/design laboratorium i 2. etasje i A-bygget kommer i tillegg til de aktivitetene som er beskrevet ovenfor. Dette er et nytt studietilbud med svært god søkning fra høsten 2003 og må stå klart ved årsskiftet. Tidsaspektet tilsier at dette etableres i begynnelsen av Dette prosjektet må utredes nærmere av eksterne konsulenter og arkitekt. Det er viktig at prosjektet kommer i gang så snart som mulig. Det er ikke midler til dette innenfor årets budsjett. En eventuell gjennomføring av dette prosjektet inneværende år, vil måtte forskutteres med innsparte husleiemidler i 2004, men kan gi et budsjettmessig merforbruk i år. Det foreslås at høgskoledirektør gis fullmakt til å iverksette dette innnenfor en ramme på 1,0 mill.kr som dekkes av innsparte husleiemidler i 2004 eventuelt av mindreforbruk ved ombyggingsprosjektet omtalt ovenfor i Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Plan med kostnader for ombygging og tilrettelegging for faglige aktiviteter som flyttes ut av L-bygget tas til etterretning. 2. Høgskoledirektør gis fullmakt til å iverksette etablering av medie/design laboratorium i A-bygget innenfor en ramme på 1,0 mill.kr dekket av innsparte husleiemidler i 2004 eventuelt av mindreforbruk på ombyggingsprosjektet i Eventuelle merkostnader utover denne rammen må dekkes innenfor Avdeling for teknologis ramme.

16 Sak STY 33/03 Organisasjonsstruktur AT fra

17 Sak STY 34/03 Tilsetting av grunnenhetesledere (studieledere) - utlysing, stillingsbeskrivelse,og sammensetning av innstillingsutvalg

18 Sak STY 35/03 ETABLERING AV TREÅRIG BACHELOR I TEKNOLOGIDESIGN (180 STUDIEPOENG) Saksdokumenter: Forslag til studieplan for Bachelor i teknologidesign Notat i forhold til NOKUTs kriterier Høringsbrev og uttalelser innkommet pr Følger som eget vedlegg Følger som eget vedlegg Følger som eget vedlegg Saksbehandler: Studiedirektør Iver E. Jensen Bakgrunn: Forslaget til Bachelor i teknologidesign har sitt utspring i fagmiljøet ved maskinlinjen og er en direkte oppfølging av etableringen av Årsstudium i industridesign som styret hadde til etablering i oktober (Sak STY 48/02). Studieplanen er utarbeidet av fagmiljøet i samarbeid med bedrifter i nærområdet. I forbindelse med utarbeiding av et høringsdokument har studieadministrasjonen bistått fagmiljøet med sekretærfunksjoner og studieadministrative innspill og råd. Studieplanen er sendt på høring til bedrifter og institusjoner i regionen, samt akademiske institusjoner med tilsvarende utdanning med høringsfrist Pr er det bare kommet inn en ordinær høringsuttalelse og tre uttalelser avgitt pr. til fagmiljøet. Det har vært avholdt flere møter mellom høgskolens ledelse, avdelingsledelsen og fagmiljøet i forbindelse med studiet. I hovedsak har diskusjonen gått på likheter og forskjeller mellom dette studiet og ingeniørutdanningen i maskin. Det er fra ledelsens side påpekt at deler av studiet selvfølgelig kan samkjøres, men at det i fag hvor det forutsettes matematikk og fysikkferdigheter utover generell studiekompetanse, må lages egne fag for studentene på Bachelor i teknologidesign. Studiet må også ha sin egen profil og særtrekk som skiller dette studiet fra andre eksisterende studietilbud. I den fremlagte studieplan er det kun 10 studiepoeng som er forskjellig mellom de to første årene i teknologidesign og maskiningeniørutdanningen. I studieplanen som er lagt frem for avdelingsstyret ved AT er det foreslått en fordypning i automatisering. Denne fordypningen baserer seg på at alle studentene som velger denne fordypningen skal ha et semesters opphold ved Fachochschule Schmalkalden i Tyskland. Pr. dato har HiG kun en ERASMUS-avtale med Schmalkalden som omfatter utveksling av fire studenter begge veier. Før det skisserte opplegget kan gjennomføres, må det forhandles frem en ny avtale med Schmalkalden som regulerer et slikt opplegg som er skissert i studieplanen. Fagmiljøet og avdelingsledelsen ønsker at studiet skal markedsføres og utlyses med oppstart fra høsten 2003 (med forbehold om styrets godkjenning). Dette vil være i uttakt med HiGs årshjul hvor studier som skal lyses ut for kommende år blir lagt frem for høgskolestyret i november hvert år (Sak STY 66/02). Søknadsfristen til høgere utdanning gikk ut 15. april. I høringsdokumentet og i møter med avdelingsledelse og fagmiljø presiseres det fra avdelingen at opprettelse av dette studietilbudet ikke skal medføre noen netto kostnadsøking for avdelingen. Det må opprettes noen nye fag, spesielt i tredje studieår. Avdelingen mener at

19 kostnadene ved dette vil bli dekket inn gjennom økt studenttilstrømming og andre effektiviseringstiltak ved avdelingen. Dette er ikke utredet nærmere i dokumentasjonen. Høgskoledirektørens vurdering Maskinlinjen har lenge slitt med lave studenttall. Det er derfor behov for å få opp studenttallet innenfor dette fagområdet. En modernisering av fagområdet innenfor maskin, industridesign og teknologiledelse er nødvendig. Et nytt studium som også fanger høgskolens satsingsområde helseteknologi vil være positivt. Studieplanen for Bachelor i teknologidesign virker ennå noe uferdig og fagmiljøet bør videreutvikle denne slik at studiets profil og særtrekk kommer bedre frem. Dette gjelder spesielt koblingen mellom de to første studieårene og det tredje studieåret med spesialisering. Det må også jobbes mer med å skille fagene hvor det forutsettes matematikk og fysikk ferdigheter, fra fag hvor maskiningeniører og studenten på teknologidesign kan samkjøres. Høgskoledirektøren støtter allikevel opprettelsen av dette studietilbudet fordi det er behov for å komme i gang med tilbudet så raskt som mulig. En slik opprettelse nå, forutsetter at de feil og mangler som er påpekt rettes opp før studiestart. Mange av fagene vil ikke tilbys før om to til tre år, og det vil være tid nok til å justere studieplan og enkeltfag i henhold til dette. Høgskoledirektøren er skeptisk til å lyse ut et såpass omfattende studietilbud lenge etter at fristen for å søke opptak til høgere utdanning har gått ut. Dette fordi det kan medføre en forskyvning av søkermassen og undergrave intensjonene med det samordnende opptaket mellom høgskolene og universitetene i Norge. Etter en samlet vurdering mener han allikevel at studiet kan lyses ut i et begrenset omfang i vår egen region, for å teste markedet for dette studietilbudet. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Høgskolestyret oppretter Bachelor i teknologidesign under forutsetning av: 1. Studieplan og fagbeskrivelser gjennomgås slik at fag som forutsetter matematikk og fysikk som grunnlag, skilles ut som egne fag hvor faglig innhold og eventuelle matematikk og fysikk emner fremgår av fagbeskrivelsen. 2. Det jobbes videre med å tydeliggjøre studiets profil og særtrekk spesielt med vekt på sammenhengen mellom de to første studieårene og tredje studieår. 3. Studieplanens forslag om en spesialisering i automatisering taes ut av studieplanen inntil den er omarbeidet, eller avtale om et slikt tilbud er inngått. 4. Studiet skal finansieres innenfor Avdeling for teknologis egen budsjettramme og skal ikke medføre noen netto kostnadsøkning for høgskolen totalt sett. 5. Studiet kan lyses ut i et begrenset regionalt (Oppland og Hedmark) omfang med oppstart høsten Oppstart av studiet forutsetter at det melder seg et tilstrekkelig antall studenter før studiestart. Det delegeres til Avdelingsstyret ved AT å følge opp den videre utviklingen av studietilbudet.

20 Sak STY 36/03 NEDLEGGELSE AV BACHELOR I INGENIØRFAG, GRAFISK OG TO-ÅRIG HØGSKOLEKANDIDAT I DATA- OG MULTIMEDIETEKNIKK Saksdokumenter: Ingen Saksbehandler: Studiedirektør Iver E. Jensen Bakgrunn: Styret behandlet i sak STY 66/02 ( ) utlysning av høgskolens studieportefølje for studieåret 2003/2004. Det vises til saksfremlegg i sak STY 37/03 for detaljer omkring denne saken. På grunn av omstrukturering av studieporteføljen innenfor fagområdet data og grafiske fag er det nødvendig at høgskolestyret formelt fatter et vedtak om nedlegging av eksisterende studietilbud som vil inngå i de nye studiene innenfor dette fagområdet. Høgskoledirektørens vurdering Nedleggelsen av disse to studietilbudene er omtalt i saksfremlegget til sak STY 37/03. Det er krav om til at styret selv skal opprette og nedlegge studietilbud ved Høgskolen i Gjøvik. Det er derfor nødvendig at høgskolestyret foretar et formelt vedtak om nedleggelse av de aktuelle studiene. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret nedlegger fra høsten 2003: Bachelor i ingeniørfag, grafisk To-årig høgskolekandidat i data- og multimedieteknikk 2. Nedleggingen ses i sammenheng med ombygging av studieporteføljen innenfor data- og grafiske fag (Se også sak STY 37/03) 3. Studiene fases gradvis ut ved at studenter som allerede er tatt opp til studiet fullfører sine studieløp.

21 Sak STY 37/03 ETABLERING AV FIRE NYE BACHELORUTDANNINGER INNENFOR FAGOMRÅDET DATA- OG GRAFISKE FAG Saksdokumenter: Forslag til studieplan for: Bachelor i informatikk Bachelor i medie-management Bachelor i medieteknikk Bachelor i mediedesign Saksbehandler: Studiedirektør Iver E. Jensen Eget vedlegg Eget vedlegg Eget vedlegg Eget vedlegg Bakgrunn: Styret behandlet i sak STY 66/02 ( ) utlysning av høgskolens studieportefølje for studieåret 2003/2004. I saksfremlegget til saken heter det: Avdeling for teknologi foreslår å etablere fire nye bachelorutdanninger innen fagområdet data-grafisk. Konkret foreslås det at grafisk ingeniørutdanning omgjøres til to nye bachelorutdanninger hvor man ikke følger rammeplan for ingeniørutdanning. Dette vil gjelde Bachelor i medieteknikk og Bachelor i medie managment. Det foreslås å etablere en ny Bachelor i informatikk som skal ha generell studiekompetanse som opptakskrav. Denne vil komme som et tillegg til den eksisterende Bachelor i ingeniørfag, data. Til sist foreslås det en ny Bachelor i mediedesign, som vil basere seg på å rekruttere fra den nye studieretningen medier og kommunikasjon i videregående skole. Med dette spekteret vil Høgskolen i Gjøvik ha et studietilbud innenfor medie- og grafiske fag som strekker seg fra det kreative med mediedesign via ledelsesfag og informatikk, over mot medieteknikk og data ingeniør på den andre siden. Fagmiljøet selv har foreslått at det toårige studiet i datamultimedieteknikk utvides med ett år og innlemmes i den nye Bachelor i medieteknikk. Begrunnelsen for dette er at kandidatene ikke pr. i dag får jobb, og at det vil være letter å planlegge innhold og progresjon når man har et treårig løp å forholde seg til. I høgskoledirektørens vurdering heter det: Arbeidet med kvalitetsreformen medfører strukturelle og innholdsmessige konsekvenser for studietilbudene ved høgskolen. Dette medfører også at fagavdelingene arbeider intensivt med å vurdere fagsammensetning og studieporteføljen. For flere av de nye studiene som forslås utlyst for høsten 2003 foreligger det ennå ikke noe formelt vedtak om etablering. Studiene er under utvikling og vil bli lagt frem for høgskolestyret i løpet av våren Styret må derfor i denne omgang ta stilling til om studiene skal lyses ut eller ikke. Det vil innebære at man aksepterer at studiet starter opp, og at man forutsetter at etableringen blir vedtatt i neste runde. Søkningen til de nye bachelorløpene er forholdsvis god, medieteknikk har 31 primærsøkere, mediedesign har 114 søkere, informatikk har 26 og medie- managment har 26. Det vises for øvrig til egen orienteringssak om søkertall. Det er nødvendig at styret selv formelt oppretter de nye studietilbudene. Avdelingsstyret ved Avdeling for teknologi har behandlet studieplanene for de nye studiene i sitt møte

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02 Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02/03 Tid: Torsdag 3. april 2003 kl. 09.00 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 14/03 Godkjenning av innkalling Sak STY 15/03

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for informasjonsteknologi Remmen 1757 Halden Tlf.: 69 21 53 00 Fax: 69 21 53 02 Til avdelingsstyrets medlemmer Halden, 14. februar 2008 Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

Styremøte nr. 5/2010

Styremøte nr. 5/2010 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl 10.00 til kl 14.30 med påfølgende felles styreseminar fra kl 15 00 til 18 10 (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 6/2014 Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/2014...

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3 1. SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 ARBEIDSFORM OG ORGANISERING... 3 1.3 TIDSPLAN... 4 1.4 STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER... 4 2. MANDAT OG OPPNEVNING...7 2.1 2.2 STYRETS BEHANDLING...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

STYREMØTE NR. 4/03. Tirsdag 30. september 2003

STYREMØTE NR. 4/03. Tirsdag 30. september 2003 STYREMØTE NR. 4/03 Tirsdag 30. september 2003 STYREMØTE 4/2003 Tid: Tirsdag 30. september kl. 09.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom E102 SAKSLISTE ORIENTERINGSSAKER Sak STY 50/03 Sak STY 51/03 Utvalg for

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer