Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45"

Transkript

1 Til medlemmer av LMU: Ida Skjerve (leder) Jan Høiberg Brit Ørum Østmo Terje Grandahl Frode Fjeldseth Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen Fellestjenesten Postadresse: 1757 Halden E-post: Telefon: Org.nr.: Saksbehandler: Kontor: Telefon: E-post: Telefaks: Deres ref.: Vår ref.: VEH Dato: 8. desember 2006 Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45 Sted: Remmen, rom A2 229 (Styrerommet) Saksliste: 49/06: Referat fra forrige møte. 50/06: Mandatforslag. En orientering (vedlegg). 51/06: Oppfølgning av høgskolens handlingsplan Tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne (se link). 52/06: AKAN for studenter. 53/06: Besøk hos Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Bergen i /06: Eventuelt Vegar Hoel Sekretær for LMU 1 vedlegg: 1. Protokoll fra LMUs møte 17. november 2006 jmf. sak Mandatforslag 3. Handlingsplan Tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne Kopi til: Studentparlamentet, Studentsamskipnaden, StudentRådgivningen, Ledergruppen, Hovedverneombud.

2 Vedlegg PROTOKOLL FRA LMU-MØTE FREDAG 17. NOVEMBER 2006 Til stede: Ikke tilstede: Andre: Neste møte: Frode Fledseth, Ida Skjerve (leder), Vegar Hoel (sekretær), Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen, Jan Høiberg Brit Ørum Østmo, Terje Grøndahl Høgskolelektor Lasse Johnsen Oppsatt dato 15. desember bør flyttes ettersom verken Britt Østmo eller Vegar Hoel kan møte denne dagen. Forslag til ny møtedato sendes ut etter at notat under sak 46/06 er behandlet i styret. Sak 45/06: Referat godkjent. Sak 46/06: Lasse Johnsen, jurist med erfaring fra systemrevisjon i helsevesenet informerte utvalget om grunntrekkene i revisjonsmetodikk. Etter Johnsens gjennomgang diskuterte utvalget om det er LMUs oppgave å være internrevisor for kvalitetssystemet ved høgskolen. I følge dagens mandat skal LMU være et internt kontrollorgan i forhold til høgskolens kvalitetssystem der det omhandler læringsmiljø. I 4.3 i Lov om universiteter og høgskoler skal LMU bidra til at bestemmelsene i pkt 1 og 2 om fysisk læringsmiljø ivaretas, LMUs rolle som kontrollorgan er ikke spesifisert. For å avklare LMUs arbeidsoppgaver og arbeidsområder i forhold til andre utvalg og organer er en avklaring av hva høgskolen faktisk definerer som læringsmiljø er nødvendig. Vegar Hoel fremmer derfor dette som en sak for styret før LMU foretar seg noe mer. Det ble også stilt spørsmål om temaet Tilbakemeldinger til studentene om evalueringsresultater er egnet for internrevisjon. En internrevisjon skal først og fremst avdekke avvik fra interne og eksterne krav og prosedyrer. Prosessen Tilbakemelding er ikke beskrevet i Beste Praksis eller kvalitetssystemet i form av prosedyrer eller krav, og å avdekke konkrete avvik kan derfor bli problematisk. En evt. internrevisjon bør også inngå i en større revisjonsplan for å avdekke risiko og sårbarhet i høgskolens kvalitetssystem og bør også sees i sammenheng med internkontrollsystemet som eksisterer i dag i forhold til Helse, miljø og sikkerhet. Sak 47/06: Saken ble utsatt. Se over. Sak 48/06: Det var ingen saker under eventuelt.

3 Vedlegg 2 Utvalg: Møtedato: Saksbehandler: Høgskolestyret (?) BRN/VH Saksnummer: Sakstittel: Revidering av Mandat for Læringsmiljø-utvalget (LMU) Vedlegg: 1. Notat 2. Revidert mandat for Læringsmiljøutvalget av nr i Lov om universitet og høgskoler 4. Utkast til nytt mandat for Læringsmiljøutvalget Sammendrag og direktørens vurdering: I innføringsfasen av kvalitetssystemet ved Høgskolen i Østfold fungerte LMU som en prosessgruppe og pådriver for innføringen av systemet. I følge 4.3. nr i Lov om universitet og høgskoler skal et slikt utvalg imidlertid først og fremst bidra til at bestemmelsene i nr. 1 og 2. om fysisk læringsmiljø ivaretas. Utvalget har i liten grad har hatt anledning til å behandle saker angår det fysiske og sosiale læringsmiljøet ved høgskolen (hvis vi ser bort i fra initieringen av EVA 2), men brukt mye tid og ressurser på områder som burde vært dekket opp av andre prosesser og utvalg ved høgskolen. Sett i forhold til organiseringen av Læringsmiljøutvalg ved andre høgskoler og universiteter i Norge er det tydelig at HiØs LMU i dag er tillagt oppgaver av helt annen karakter enn hva som er utvalgets lovpålagte oppgaver. Det er derfor et behov for å klargjøre hva høgskolen faktisk legger i begrepet læringsmiljø for å kunne trekke klarere grenser mellom LMU, Studiekvalitetsutvalget, Arbeidsmiljøutvalget og Studentsamskipnaden/ StudentRådgivningens mandat og arbeidsområder. En slik avklaring av arbeidsoppgaver mellom utvalgene ble også etterlyst av NOKUT under deres besøk i september Som et resultat av dette er det utarbeidet et utkast til nytt mandat for LMU. Se vedlagt notat. Forslag til vedtak: Skape enighet om definisjonen av begrepet læringsmiljø. Godkjenne nytt mandat for LMU.

4 Halden 24/ Birgitta Rødstøl Næss Høgskoledirektør

5 NOTAT Til: Høgskolestyret Revidering av Mandat for Læringsmiljø-utvalget (LMU) ved Høgskolen i Østfold Fra: LMU og kvalitetsrådgiver Vegar Hoel I innføringsfasen av kvalitetssystemet ved Høgskolen i Østfold fungerte LMU som en prosessgruppe og pådriver for innføringen av systemet, noe som også gjenspeiles i utvalgets reviderte mandat av 25/02/05 pkt 2 (se vedlegg). Læringsmiljø ble ansett å omfatte alle prioriterte prosessområder (studieplaner, eksamen, undervisning, personal, studieveiledning og utdanningsplan, internasjonalisering, FoU og informasjon om studiene) (sitat LMU-referat fra ). I følge 4.3. nr i Lov om universitet og høgskoler (se vedlegg) skal et slikt utvalg imidlertid først og fremst bidra til at bestemmelsene i nr. 1 og 2. om fysisk læringsmiljø ivaretas, selv om det fremgår av nr. 3 at styret kan tillegge utvalget andre oppgaver. Loven åpner derfor for en bred definisjon av læringsmiljø. Etter å ha studert utvalgets rapporter og møtereferater fra de siste to årene ( ) ser jeg imidlertid at utvalget i liten grad har hatt anledning til å behandle saker angår det fysiske og sosiale læringsmiljøet ved høgskolen (hvis vi ser bort i fra initieringen av EVA 2), men brukt mye tid og ressurser på områder som burde vært dekket opp av andre eksisterende utvalg ved høgskolen. Slik jeg ser det er det derfor et behov for å definere hva høgskolen faktisk legger i begrepet læringsmiljø for å kunne trekke klarere grenser mellom LMU, Studiekvalitetsutvalget, Arbeidsmiljøutvalget og Studentsamskipnaden/ StudentRådgivningens mandat og arbeidsområder. Begrepene læringsmiljø, studiemiljø og arbeidsmiljø blir ofte brukt om hverandre og tolkes på forskjellige måter ved høgskoler og universiteter i Norge. NTNU og Universitetet i Bergen legger følgende, etter min mening oppklarende tolkning til grunn for mandater og arbeidsoppgaver for deres læringsmiljøutvalg: Begrepet læringsmiljø defineres som de samlede fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold som tilrettelegger for den enkeltes studiesituasjon. Problemer knyttet til faglig-pedagogiske forhold, og som vedrører kvaliteten på selve undervisningen, omfattes ikke av begrepet læringsmiljø. Definisjonen innebærer videre at begrepet arbeidsmiljø ikke inngår i begrepet læringsmiljø, men at læringsmiljøet mer er et samlebegrep for faktorer definert nedenfor: Fysisk læringsmiljø er i denne forbindelse de fysiske omgivelser og belastninger i undervisningssituasjonen, som kan påvirke den enkelte students evne og mulighet til læring. Psykososialt læringsmiljø omfatter psykologiske og sosiale faktorer som har konsekvenser for trivsel, helse og yteevne på lærestedet. Dette inkluderer blant annet mellommenneskelig samspill og trygghet mot psykiske skadevirkninger. Sosialt miljø, kultur og velferd bidrar til å fremme det psykososiale læringsmiljøet. Organisatorisk læringsmiljø handler om systemforhold som for eksempel tilrettelegging, fordeling og ledelse av arbeid. Informasjonsflyten til studentene og tilbakemeldinger er et sentralt punkt. Helse, miljø og sikkerhet er et linjelederansvar. Ved å legge en slik definisjon av læringsmiljø til grunn er LMU i større grad rustet til å utføre sine lovpålagte oppgaver og grenseflatene mot andre utvalgs ansvarsområder vil også bli klarere. Ved å vedta denne definisjonen av læringsmiljø vil ansvarsområdene i pkt 2 i det nåværende mandatet måtte tillegges andre utvalg ved høgskolen, f.eks. bør ansvaret for å fremme studiekvalitetsarbeidet ved høgskolen legges til Studiekvalitetsutvalget og LMU bør kun uttale seg om kvalitetssystemet der det angår læringsmiljøet ved høgskolen og ikke tillegges en rolle som pådriver for kvalitetssystemet i sin helhet. Dette kan også medføre behov for revidering av Studiekvalitetsutvalgets mandat, noe jeg gjerne kan bistå med hvis det er ønskelig. Et forslag til et nytt mandat for LMU der ansvarsområdene kommer tydeligere frem er vedlagt.

6 Mvh Vegar Hoel Kvalitetsrådgiver og sekretær for LMU 3 vedlegg: 1. Mandat for Læringsmiljøutvalget nr i Lov om universitet og høgskoler 3. Utkast til nytt mandat for Læringsmiljøutvalget

7 Mandat for Læringsmiljøutvalget Vedtatt av Høgskolens styre i sak 64/03 ( ). Revidert i sak 1/05 ( ) 1 Læringsmiljøutvalget er opprettet av styret i samsvar med 4.3 nr. 3 i Lov om universiteter og høgskoler. 2 LMU skal ta initiativ til tiltak som kan fremme studiekvalitetsarbeidet generelt i høgskolen og uttale seg om fastsetting og rullering av høgskolens kvalitetssikringssystem. 3. LMU skal være et internt kontrollorgan i forhold til høgskolens kvalitetssystem der det omhandler læringsmiljø. LMU skal på dette grunnlag fungere som et rådgivende og koordinerende organ i forhold til å tilrettelegge for godt studiemiljø og studentvelferd på lærestedet. Jf LMU skal medvirke til at reglene i 44 nr. 1, 2, og 3 i loven blir gjennomført. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak som gjelder læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som gjelder sikkerhet og velferd for studentene (lovpålagt). 5 LMU har seks medlemmer: 3 representanter fra Høgskolen i Østfold - (utpekes for 4 år) 3 representanter som representerer studentene (utpekes for 1 år periode ) Det utpekes tilsvarende antall personlige vararepresentanter. Det skal legges vekt på likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse ved oppnevninger. Studentenes og institusjonens representanter skal hentes fra institusjonsnivå, avdelingsnivå og studieenhetsnivå (studieledernivå). Leder i LMU velges hvert år, vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. Studentsamskipnaden, Studentrådgivningen og høgskolens hovedverneombud kan møte som observatør med forslags- og talerett. Personer med ansvar for spesielle arbeidsområder eller organisasjonsenheter kan bli innkalt til møte i LMU i saker der det er naturlig. Møtene er åpne, men LMU kan lukke møtet, også for observatører, av hensyn til personvernet. 6 LMU rapporterer direkte til styret, og skal hvert år gi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø og studiekvalitet. 7 Direktørens stab er sekretariat for LMU.

8 Lov om universitet og høgskoler 4-3. Læringsmiljø (1) Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Styret skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet. (2) Styret har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. I utformingen av det fysiske arbeidsmiljøet skal det, så langt det er mulig og rimelig, sørges for a) at lokaler, adkomstveier, trapper mv. er dimensjonert og innredet for den virksomhet som drives. b) at lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvarlig inneklima og luftkvalitet. c) at lokalene blir vedlikeholdt og er rene og ryddige. d) at lokalene er innredet slik at uheldige fysiske belastninger for studentene unngås. e) at virksomheten er planlagt slik at skader og ulykker forebygges. f) at tekniske innretninger og utstyr er forsynt med verneinnretninger og blir vedlikeholdt slik at studentene er vernet mot skader på liv og helse. g) at lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger er utformet på en slik måte at funksjonshemmede kan studere ved institusjonen. h) at læringsmiljøet er innrettet for studenter av begge kjønn. i) at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming. Departementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om krav til læringsmiljøet. (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at bestemmelsene i første og annet ledd blir gjennomført. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Styret kan tillegge utvalget også andre oppgaver. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene. Læringsmiljøutvalget skal gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter.

9 UTKAST TIL NYTT MANDAT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) Generelt Læringsmiljøutvalget er opprettet av høgskolestyret i samsvar med 4.3 nr. 3 i Lov om universiteter og høgskoler. LMU rapporterer direkte til styret, som har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø 1, og LMU skal hvert år avgi rapport om høgskolens arbeid med læringsmiljø. Ansvarsområder LMU skal 1) medvirke til at bestemmelsene i i loven blir gjennomført. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak som gjelder læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som gjelder sikkerhet og velferd for studentene. 2) være et internt kontrollorgan i forhold til høgskolens kvalitetssystem der det omhandler læringsmiljø. 3) holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet, og LMU kan gi uttalelser om slike forhold til styret. 4) ha en løpende dialog med Studiekvalitetsutvalget, Arbeidsmiljøutvalget og lokale arbeidsmiljøutvalg for å sikre et best mulig læringsmiljø ved høgskolen. Spørsmål om overlappende ansvar avgjøres av utvalgene i fellesskap. Sammensetning LMU har seks medlemmer: 3 representanter fra Høgskolen i Østfold - (utpekes for 2 år) 3 studentrepresentanter (utpekes for 1 år periode ) Det utpekes tilsvarende antall personlige vararepresentanter. Det skal legges vekt på likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse ved oppnevninger. Studentenes og institusjonens representanter skal hentes fra institusjonsnivå, avdelingsnivå og studieenhetsnivå (studieledernivå). Leder i LMU velges hvert år, vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. Studentsamskipnaden, Studentrådgivningen og høgskolens hovedverneombud kan møte som observatør med forslags- og talerett. Personer med ansvar for spesielle arbeidsområder eller organisasjonsenheter kan bli innkalt til møte i LMU i saker der det er naturlig. Møtene er åpne, men LMU kan lukke møtet, også for observatører, av hensyn til personvernet. Direktørens stab er sekretariat for LMU. 1 Læringsmiljø defineres her som de samlede fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold som tilrettelegger for den enkeltes studiesituasjon.

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget fredag 15.september 2006

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget fredag 15.september 2006 Til medlemmer av LMU: Brit Ørum Østmo Jan Høiberg Terje Grøndahl Frode Fjeldseth Ida Skjerve Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen Høgskolen i Østfold Fellesadministrasjon Remmen 1783 Halden Tlf.: 69 21 50

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Læringsmiljøhåndbok. for studenter ved Universitetet i Bergen

Læringsmiljøhåndbok. for studenter ved Universitetet i Bergen Læringsmiljøhåndbok for studenter ved Universitetet i Bergen Læringsmiljøhåndbok for studenter ved Universitetet i Bergen Januar 2011 Læringsmiljøutvalget oppnevnte høsten 2004 en arbeidsgruppe som utarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark Årsrapport om læringsmiljøet ved Høgskolen i Telemark studieåret 2008-2009 S-sak 121/09 Godkjent av styret 18.12.09 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet...3 2. Innledning...3 3. Om LMU...4 3.1 Organisering

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

(2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

(2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. O. nr. 48 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om universiteter

Detaljer

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10 STYREMØTE NR 03/03 Tid: Tirsdag 27. mai 2003 kl. 0900 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 28/03 Sak STY 29/03 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 30/03

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 25/15 26.05.2015 KLU 25/15 Godkjenning av innkalling til møtet 26. mai 2015

Detaljer

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark Årsrapport om læringsmiljøet ved Høgskolen i Telemark studieåret 2009-2010 I-sak 20/10 Utkast av 11.11.10 Godkjent av LMU:10.11.10 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU...

Detaljer

Kvalitetssystem. for utdanning og læringsmiljø ved HiST. Godkjent av Høgskolestyret i møte 09.06.10. (sak HS-V-020/10) Revidert av rektor 17.12.

Kvalitetssystem. for utdanning og læringsmiljø ved HiST. Godkjent av Høgskolestyret i møte 09.06.10. (sak HS-V-020/10) Revidert av rektor 17.12. Kvalitetssystem for utdanning og læringsmiljø ved HiST Godkjent av Høgskolestyret i møte 09.06.10. (sak HS-V-020/10) Revidert av rektor 17.12.12 1 Innhold 1 UTDANNINGSKVALITET VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG...

Detaljer

Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten

Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten ved Høgskolen i Telemark Versjon: 1.3 Erstatter: versjon 1.2 av 23.06.06 Skrevet av: Cecilia B. Guddal Godkjent av høgskoledirektøren:10.03.09 side 1 av 84 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget fredag 5. mai 2006

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget fredag 5. mai 2006 Til medlemmer av LMU: Brit Ørum Østmo Jan Høiberg Terje Grøndahl/Eli-Anne Skaug Frode Fjeldseth Ida Skjerve Martin H. Hansen Høgskolen i Østfold Fellesadministrasjon Remmen 1783 Halden Tlf.: 69 21 50 00

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Vedtatt i styremøte 10. juni 2008 1 Innledning 1.1 Ekstern evaluering og vedtak i NOKUT om å ikke godkjenne HiLs kvalitetssystem Siden forrige årsrapport for kvalitetsarbeid

Detaljer

STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: Innkallingen går til: STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret. Dato: 09.10.2015. Høsbjør hotell. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret. Dato: 09.10.2015. Høsbjør hotell. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret Dato: 09.10.2015 Sted: Høsbjør hotell Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 38/15 Møtereglement for høgskolestyret

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål og prinsipper... 4 2 Kvalitetssystemets oppbygning... 5 2.1 Del 1 Systembeskrivelse/rammer for

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2013-2014

STUDIEHÅNDBOK 2013-2014 SIVILINGENIØRSTUDIET STUDIEHÅNDBOK 2013-2014 Utgiver: Studieavdelingen, NTNU Utgitt: Mai 2013 Trykk: Fagtrykk Trondheim AS INNHOLD Studiehåndbøkene ved NTNU... 2 Studieveiledning... 6 Rådgivning for studenter

Detaljer

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 28/08 23.04.2008 Arkivreferanse: 2007/1748/ Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Behandling: Etter drøftinger i styret ble pkt.

Detaljer

UiO gir uttrykk for å være godt i gang med tiltak som universitetet mener vil imøtekomme intensjonene i påleggene.

UiO gir uttrykk for å være godt i gang med tiltak som universitetet mener vil imøtekomme intensjonene i påleggene. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.08.2010 2010/5920 DERES DATO 09.08.2010 VÅR SAKSBEHANDLER Kristina Austad og Ola Winsvold DERES REFERANSE UNIVERSITETET I OSLO Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO VEDTAK OM PÅLEGG.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Innst. O. nr. 58 (2001-2002)

Innst. O. nr. 58 (2001-2002) Innst. O. nr. 58 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer