Styret vil ha seg forelagt nytt saksfremlegg knyttet til oppstart og finansiering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret vil ha seg forelagt nytt saksfremlegg knyttet til oppstart og finansiering"

Transkript

1 Rapport prosjekt teater juni 2014 Saksbehandler: Jørn Johannessen, Oslo Bakgrunnen for prosjektet. Den ble det gjort styrevedtaket,sak 11/12, om opprettelse av mastergradstudiumet i teater. Studieplanen for masterprogrammet ble godkjent av styret. Som vedlegg til saken ble det skissert to ulike alternativer i forhold til opptaksfrekvens, alternativ A og alternativ B. I vedlegget, økonomisk analyse, til den saken var det gjort beregning for opptaksfrekvens alternativ A på totalt 11,150 mill. kroner for gjennomføring av masterstudiet pr. år. Ved alternativ A tas det opp 12 studenter fordypning skuespillerfag hvert år, 3 studenter fordypning regi hvert tredje år, 3 studenter fordypning scenografi hvert tredje år og 3 studenter fordypning dramatisk skrivekunst hvert tredje år. Alternativ B uten finansiering utenfor rammen, her er det redusert opptaksfrekvens skuespillerfag og bortfall av fordypning scenografi. Styrevedtak sak11/12: Styret for Kunsthøgskolen i Oslo godkjenner studieplan for Masterstudium i teater, med de kommentarer som fremkom i møtet. Søknad om godkjenning sendes NOKUT. Styret vil ha seg forelagt nytt saksfremlegg knyttet til oppstart og finansiering I budsjettforslaget for 2014 til Kunnskapsdepartementet er det alternativ A som legges til grunn for beregning av ressursbehov (styresak 53/ 12). I september samme år ble det gjort vedtak i forhold til oppstart av masterprogrammet. På styremøte i november 2013 ble det gjort følgende vedtak som er bakgrunnen for opprettelsen av dette prosjektet. Styremøte sak 54/13: MA Teater: Styret ber om å få en samlet vurdering av de faglige og økonomiske konsekvensene både av det opprinnelige vedtak styret traff (og som er nedfelt i søknaden til NOKUT) og konsekvenser (faglige og økonomiske) av å gjøre endringer i dette opplegget. Vurderingen skal også belyse hvordan ulke opptaksfrekvenser vil påvirke det totale budsjettet for Teaterhøgskolen. Styret forventer at prosessen frem til et slikt grunnlag er god og involverende i miljøet, slik at det primært kan legges frem et omforent forslag, men om det ikke er mulig, at saksfremlegget tydelig beskrive pro/contra argumentene (faglige og økonomiske) for ulike løsninger. Styret anbefaler at Teaterhøgskolen benytter seg av ekstern bistand i dette arbeidet.

2 Prosjektets sammensetning og møter Even Lynne,dekan Hans Henriksen, professor og fagansvarlig for regiutdanningen Lars Erik Holter, professor Jesper Halle, professor Gianluca Iumiento, høgskolelektor og fagansvarlig for skuespillerutdanningen Øystein Stene, førstelektor Jørn Johannessen, seksjonssjef økonomi og infrastruktur, leder av prosjektet Arvid Andresen, seksjonssjef teknisk produksjon Britt Wold, rådgiver seksjon økonomi og infrastruktur / teater Ekstern bistand Elisabeth Halsen, Rambøll. Prosjektet har hatt 6 møter hvor ekstern konsulent har vært til stedet ved 3 av dem. I tillegg har det vært arbeidsmøter mellom prosjektmøtene. På første prosjektmøte den ble det brukt god tid på å gå igjennom saksgangen i styret fra og med første vedtak som ble gjort til siste vedtak den Dette var viktig for at prosjektgruppen hadde en omforent forståelse av saken og bakgrunnen for dette prosjektet. Det har vært gode faglige diskusjoner i prosjektgruppen for å komme frem til et omforentforslag. Det har vært velvilje hos kollegiet til å vurdere innholdet i hver fordypning for å komme frem til tiltak for å få ned totalkostnaden for master programmet. Hvert tiltak har blitt diskutert inngående. Det har vært en forutsetning at det faglige nivået ikke skulle forringes.

3 Mål for prosjektet På første prosjektmøtet ble målet for prosjektet gjennomgått og definert på bakgrunn av styrevedtaket 53/12. For å få en helhetlig og forsvarlig vurdering av studiet ved teater ble det enstemmig enighet om at man måtte ta bachelorstudiet i betraktning ved en vurdering av master studiet. På bakgrunn av denne vurderingen ble følgende mål definert for prosjektet: Hovedmål (primært) Legge frem et omforent forslag for gjennomføring av bachelorstudiene og masterstudiet ved Teaterhøgskolen hvor de faglige og økonomiske konsekvensene er vurdert. (sekundært) Legge frem ulike forslag for gjennomføring av bachelorstudiene og masterstudiet ved Teaterhøgskolen som tydelig beskriver pro et contra argumenter (faglige og økonomiske) for de ulike løsningene. Delmål 1: Vurdere de faglige og økonomiske konsekvensene av det opprinnelige vedtaket styret fattet om godkjenning av studieplan for masterstudium i Teaterhøgskolen, som lå til grunn for søknaden til NOKUT Delmål 2: Vurdere de faglige og økonomiske konsekvensene av endringer i det opprinnelige vedtaket styret fattet om godkjenning av studieplan for masterstudium i Teaterhøgskolen, som lå til grunn for søknaden til NOKUT, primært endringer i opptaksfrekvenser. Prosjektet startet med å se på delmål 1 og kostnadene for gjennomføring av studieplanen vedtatt av styre, sak 11/12, og opptaksfrekvens lik alt. A i vedlegget til saken. Kostnad vedtatt studieplan Den første oppgaven var å beregne antall årsverk for fastestillinger. Utregningen er gjort med utgangspunkt i de erfaringer man har fått ved inneværende års masterstudie og med de krav som fremkommer i vedtatte studieplan. Antall faste årsverk ble fordelt pr. fordypning og i tillegg ble det gjort et anslag på resursfordeling pr. undervisningsevne. Fordeling pr. fordypning: Master regi: Master skuespill: Årsverk undervisning 0,90 Årsverk undervisning 1,05 Årsverk FoU 0,30 Årsverk FoU 0,45 Årsverk adm. 0,15 Årsverk adm. 0,30 Totalt regi 1,35 1,80

4 Master scenetekst: Master scenografi: Årsverk undervisning 0,70 Årsverk undervisning 0,55 Årsverk FoU/KU 0,15 Årsverk FoU/KU 0,30 Årsverk adm. 0,15 Årsverk adm. 0,15 Totalt scenetekst 1,00 Totalt scenografi 1,00 I tillegg overordnet programansvarlig 0,50 årsverk 0,5 årsverk Dette utgjør totalt 5,60 årsverk fastestillinger. I henhold til NOKUTs søknaden utgjør fastestillinger 7,1 årsverk. Dette er 1, 5 årsverk mer enn hva denne prosjekt gruppen har kommet frem til. Årsaken er først og fremst de erfaringene man har fra inneværende års studie hvor man har kommet frem til at studieplanen kan gjennomføres med færre antall faste stillinger. I forhold til behovet for timelærere/variabellønn har prosjektgruppen tatt utgangspunkt i inneværende års budsjett og korrigert for antall studenter og antall fordypninger slik at de stemmer med opprinnelig studieplanen. Anslag for behovet for timelærer/variabellønn utgjør ca 1,3 mill. kroner. Når det gjelder produksjonskostnader har prosjektgruppen gått detaljert igjennom behovet. Innleide ressurser som scenografer, scenemestere, lyddesignere, inspisienter, kostymedesignere, rekvisitører og skuespillere utgjør 1, 4 mill. kroner pr. år. I tillegg kommer andre kostnader på 0,6 mill. kroner, blant annet er til å dekke innleie i forhold til sykdom og andre driftskostnader. Årlige produksjonskostnader er satt til 2,0 mill. kroner. Den totale kostnadsrammen for master teater i forhold til vedtatt studieplan og NOKUT søknad er: Fast lønn: Timelønn: 3,7 mill. kroner 1,3 mill. kroner Produksjonskostnader: 2, 0 mill. kroner Totale kostnader for Master teater er 7, 0 mill. kroner

5 Kostnader bachelor teater Som det fremkommer av delmålet er det viktig å få et total bilde av ressursbruken ved avdelingen får å komme frem til et eventuelt ytterligere ressurs behov. Det har det siste året blitt gjort betraktelige effektiviseringstiltak på dette studiet uten at den faglige kvaliteten har blitt redusert. I tillegg har man sett på bruken av faglige resurser. Det er enstemmighet i gruppen at det ikke kan gjøres ytterlige effektiviseringstiltak ved bachelor studiumet uten at den faglige kvaliteten forringes. Kostnadene ved bachelor fordeler seg som følger: Fastlønn Timelønn/ variabel Produksjonskostnader Diverse utgifter Bachelor regi 6,7 mill. kroner 1,7 mill. kroner 0,5 mill. kroner 0,7 mill. kroner. 1,6 mill. kroner Totale kostnader bachelor 11,2 mill. kroner Det totale kostnadsbilde for teater inkludert bachelor og master blir 18,2 mill. kroner. Budsjett Budsjettet 2014 for teater er på 13,6 mill. kroner. På styremøte i desember 2014 vedtok styre å tilføre avdelingen 5 nye studieplasser med halvårsvirkning for 2014, dette er inkludert i budsjettet på 13,6 mill. kroner. Prosjektgruppen har forutsatt at dette vedtaket videreføres i 2015 og de etterfølgende år, slik at med helårsvirkning av de 5 nye plassene utgjør dette et totalt årsbudsjett på 14,2 mill. kroner. Alle fordypningene unntatt skuespill vil ha en opptaksfrekvens hvert 3. år, det vil si at man får et «friår» uten aktivitet. Denne mindrekostnader er stipulert til ca. 0,9 mill. kroner. Dette utgjør 0,450 mill. kroner pr. år når det full aktivitet. Korrigert for denne sykliske kostnaden er det et salderingsbehov på ca. 3,6 mill. kroner pr. år.

6 Endringer i det opprinnelige vedtaket Prosjektgruppen gikk videre med å se på delmål 2. Tabellen under viser de effektiviseringstiltak prosjektgruppen har kommet frem til. 1.år 2.år 3.år 1. Fastlønn Variabellønn Produksjoner Bortfall scenografi Reduksjon adm fastlønn Reduksjon prod/ øke masteroppgave p Masteroppgave skuespill Fastlønn scenetekst erstatter variabellønn 3. år Fastlønn regi erstatter variabellønn 3. år Workshop Fordypning scenetekst/regi faller bort Teknologi og ferdigheter Regihonorar egenproduksjon, variabellønn Redusere andre generelle utgifer Master Bachelor Totalt Budsjett Avvik Gjennomsnittlig merkostnad pr. år Prosjektgruppen har vurdert ulike endringer i forhold til det opprinnelige vedtaket. Bortfall av fordypningen scenografi, dette vil utgjøre 1,0 årsverk samt variabellønn og andre kostnader som er stipuler til 1,1 mill. kroner. Reduksjon adm. fastlønn 0,30 årsverk, stipulert til 0,250 mill. kroner. Øke masteroppgaven fra 30 til 60 studiepoeng. Dette vil føre til at man kan kutte ytterligere produksjoner. For scenetekst vil det være pedagogisk hensiktsmessig med en overgang til 60 studiepoengs masteroppgave, og at dette vil samsvare bedre med hvordan forløpet vil bli for fordypningen. For regi er det viktig det blir et godt samarbeid mellom fordypningene på de produksjonene som blir igjen og at det settes av nok tid til dette. Skuespill er positive til en slik endring, men er opptatt av at det settes av midler slik at studentene har mulighet til fleksible arbeidsmetoder i arbeidet med masteroppgaven (0,350 mill. kroner), punkt 7 i tabellen. I budsjettet ligger det inne at de to andre fordypningene har 0,150 mill. kroner. til samme formål.

7 Reduksjon produksjoner. I forslaget er det lagt opp til at antall produksjoner kan reduseres til 4 produksjoner 1. og 2. år og til 2 produksjoner det 3. år. Reduksjonen 3. året er som følger av at masteroppgaven øker fra 30 til 60 studiepoeng. Reduksjon i produksjonskostnadene er stipulert til 0, 7 mill. kroner 1. og 2. år og 1.3 mill. kroner 3. år, se tabell under. Det vil ikke være opptak på regi og scenetekst hvert 3. år. Interne lærerressurser kan dermed redusere bruken av timelærere/ variabellønn med 0,850 mill. kroner dette året. Workshop 3. år vil reduseres med 0,200 mill. kroner Det vil være en generell kostnadsbesparelse på 0,250 mill. kroner hvert 3. år som følge av at det ikke tas opp studenter til regi og scenetakst dette året. Emne Teknologi og ferdigheter økes med 0,100 mill. kroner 1. og 2. år. Regihonorar egenproduksjon, variabellønn kan reduseres med 0,200 mill. kroner, det forutsetter fleksibel bruk av lærerressursene. Reduksjons generelle utgifter, effektiviseringstiltak 0,140 mill. kroner. Antall produksjoner ved masterstudiet MA Teater i løpet av en tre-årssyklus Termin Ma regi MA Scenetekst Ma skuespill Ma skuespill 1 Forberedelse til Mindre verk 2 Mindre verk Forberedelse til Mindre verk Mindre verk Konseptproduksjon Mindre verk Masteroppgave Masteroppgave 3 Større verk Samarbeid med MA skuespill 1 4 Arbeider ute på teatrene Eget opplegg Masteroppgave Større verk Eget opplegg Masteroppgave Konseptproduksjon 5 Ingen studenter Ingen studenter Konseptproduksjon Masteroppgave 6 Ingen studenter Ingen studenter Egen produksjon Masteroppgave Hele masterprogrammet er fundamentert på et tett samarbeid mellom de ulike fordypningene og det er et stort avhengighetsforhold for å få gjennomført master programmet. Ved å endre opptaktfrekvens for en av fordypningene vil det være noe kostnader å spare, men på den andre siden må det leies inn eksterne fagpersoner for å dekke opp bortfallet av studenter. Det er både en merkostnad i forhold til selve innleie, men også en merkostnad i forhold til å administrere dette. Faglig sett er det lagt opp til den opptaksfrekvensen som er beskrevet i alternativ A.

8 Konklusjon Prosjektgruppen har klart å komme frem til et omforent forslag med de kutt og effektiviseringsforslag som er beskrevet over. Hver fordypning vil ha det faglige nivået og kvaliteten som opprinnelig tenkt. Ytterligere endringer vil føre til at selve fundamentet som ligger til grunn for masterprogrammet endres betraktelig. Behovet for ytterligere styrking av det total budsjettet for teaterhøgskolen vil være 1,290 mill. kroner med dette forslaget.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 5/2014 12. november 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 12.10.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Økonomistyring. Brønnøy kommune

Økonomistyring. Brønnøy kommune Økonomistyring Brønnøy kommune Forvaltningsrevisjon nr 1813-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2010 til februar 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Brønnøy

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Styremøte nr. 6/2012

Styremøte nr. 6/2012 Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november 2012 kl. 0900 1500 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 52/12 Innkalling til styremøte nr. 6/2012... 3 Sak STY 53/12

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10 STYREMØTE NR 03/03 Tid: Tirsdag 27. mai 2003 kl. 0900 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 28/03 Sak STY 29/03 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 30/03

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/12/14 SAK NR 57-2014 Budsjett 2015 Pasientreiser ANS Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner driftsbudsjettet

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Styremøte nr. 7/2005 Tid: Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, nytt møterom på toppen

Detaljer

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite.

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. Til: Styret Dato: 18. august 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-61/11 Møtedato: 25.8.2011 Saksbehandler: JEA Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. 10. februar gjorde styret

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Arbeidsnotat 13/2014. Prosjektnr. 12820474. Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0034-9 1894-8200 (online) www.nifu.no

Arbeidsnotat 13/2014. Prosjektnr. 12820474. Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0034-9 1894-8200 (online) www.nifu.no Arbeidsnotat 13/2014 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Prosjektnr. 12820474

Detaljer

Endring av budsjettfordelingsmodell

Endring av budsjettfordelingsmodell Endring av budsjettfordelingsmodell Høringsunderlag - utredning og forslag Budsjettmodellprosjektet 6. juni 2012 HiST 2012 Endring av budsjettmodell Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Introduksjon... 3 1.2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer