ÅRSRAPPORT 2012 NORD-TROMS STUDIESENTER. Undertegning av utviklingsavtale mellom Universitetet i Tromsø og Nord -Troms Regionråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 NORD-TROMS STUDIESENTER. Undertegning av utviklingsavtale mellom Universitetet i Tromsø og Nord -Troms Regionråd"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 NORD-TROMS STUDIESENTER Undertegning av utviklingsavtale mellom Universitetet i Tromsø og Nord -Troms Regionråd 1

2 GLIMT FRA 2012 Januar Februar Studiestart! 138 studenter skal i løpet av året gjennomføre 14 studier av større og mindre omfang. 36 personer tok kurs i «Antikvarisk istandsetting av gamle Bygninger» og reiselivskurset «Bli en bærekraftig bedrift» Ønsker om desentraliserte studier presenteres for UiT Vi i Nord er et nettverk av studiesentra i Nord-Norge. Vi samarbeider om å gi innspill til UiT om hvilke studier det er behov for. Mars April Tradisjonsbærerne er i ferd med å forsvinne, og det er viktig å sikre at kunnskapen ikke forsvinner I mars gjennomførte vi den 3.modulen «Vindusrestaurering» i pilotprosjektet Kompetanseprogram i bygningsvern antikvarisk istandsetting av bygninger som er et samarbeidsprosjekt mellom Storfjord kommune, Nordnorsk Fartøyvernsenter, Nord-Troms Studiesenter og Troms Fylkeskommune. Mat som opplevelse Mange ønsker mer kompetanse om mat og derforfor å få inviterte vi i samarbeid med Bioforsk til inspirasjonsdag i Kåfjord med JohnnyT trasti. 43 produsenter, måltidstilbydere og andre interesserte deltok og vi smakte på lokalproduserte varer til lunsj. Mai Mer mai Eksamenstid! Profesjonsutdanningene som sykepleien, vernepleien, allmennlærerutdanninga, samt andre studier som prosjektledelse og praktisk pedagogisk utdanning har det travelt på denne tida. Bildet viser en eksamensoppgave på kunst & handtverk som hadde utstilling på Lyngseidet etter endt studium(valgfag allmennlærerutdanninga) Samarbeidsavtale mellom UiT og Nord-Troms Regionråd undertegnes Det må samarbeides på mange nivå for at regionen skal få gode desentraliserte tilbud! 2

3 Juni og juli Semesterslutt ved studieinstitusjonene. Vi arbeider med oversikter og statistikker for vårsemesteret, evaluering av dette og planlegging for høsten. Samt avvikler ferie! August FLT s utdanningspris for arbeidet med Nord-Troms Studiesenter Lisbeth Holm og Berit Fjellberg fikk pris for «helt siden 1991 for å ha vært sentrale pådrivere i arbeidet med å legge til rette for voksnes læring gjennom formelle posisjoner og som engasjerte borgere». September 34 søkere fra Nord-Troms til desentralisert sykepleierutdanning som starter opp januar 2013! Det viser at når tilbudene blir stabile og forutsigbare, så er det stor interesse for høgere utdanning i regionen. Foto fra informasjonsmøter for potensielle studenter. Oktober November Tove E Dreyer ny medarbeider med hovedansvar for Lyngen og Storfjord Nord-Troms har 36 % av arealet i Troms og 10 % av befolkningen; ikke rat det er lange avstander mellom kommuner og folk og bedrifter som hører til her. Nå er Toves stiling foreløpig bare 1 dag i uka, men det gir likevel nærhet til disse to kommunene. Infomøter med alle kommunestyrene i regionen I løpet av september til november var alle de tre utviklingsprosjektene i Nord-Troms Regionråd: Ungdomsprosjektet RUST, omdømmeprosjektet og Nord- Troms Studiesenter, på informasjonsrunde i alle kommunene. Vi avsluttet i Lyngen i november. Desember Juleavslutning med studentene Den 4. desember inviterte vi alle studentene tilknyttet Nord- Troms Studiesenter, uansett fag, til juleavslutning på i Nordreisa og i Lyngen. Vi ønsker å markere semesterslutt og for noen avlagt eksamen med litt festivitas! 3

4 FORMALITETER Prosjektets målsetting: styrke samfunns og næringsutviklingen i regionen ved å gi utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft Oppstart 1. januar 2006 Eier Nord-Troms Regionråd DA Finansiering Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord/Gáivuona, Lyngen og Storfjord kommuner, samt Troms fylkeskommune. Styringsgruppe Ulla Laberg, leder Regionkontoret i Nord-Troms Liv Smith representant for rådmenn / Einar Pedersen fra september 2012 Bjørn Inge MO/Sigmund Steinnes representant for ordførere Grethe Lund representant for bibliotekene Sedolf Slettli representant for Troms fylkeskommune Ronny Laberg representant for de videregående skolene Erik Kristiansen representant for Næringsnett Nord-Troms May Tove Lilleng representant for Storfjord kommune Ansatte Lisbeth Holm prosjektleder Bente Bergli Karlsen 80% - Tove E Dreyer 20 % fra 1.oktober 2012 Antall møter i styringsgruppa 2 derav et strategimøte sammen med eierne ORGANISASJON Nord-Troms Studiesenter er eid av regionens kommuner gjennom Nord-Troms Regionråd (Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord og Lyngen). Modellen er distribuert og alle kommunene i regionen har etablert studiebibliotek. Administrasjonen med sine to stillingeshjemler har kontor i Nordreisa og Storfjord, men studiesenterets aktiviteter foregår i alle de seks kommunene. Studiesenteret har tre hovedfunksjoner: Møteplass studiebibliotekene 4

5 Folkebibliotekene i Nord-Troms er studiebibliotek og møteplass for de som tar utdanning. Med studiebibliotek i hver kommune får studentene nærhet og tilgang til godt kjente og etablerte lokaler. Her kan man ha gruppesamlinger og har tilgang til litteratur, Internett, trådløst nettverk og lyd/bildestudio. Bibliotekene har leseplasser og grupperom til disposisjon. Bibliotekene kan benyttes både i og utenom ordinær åpningstid. Megler og motor Funksjonene som megler og motor griper inn i hverandre, men distinksjonen gjøres for å tydeliggjøre den viktige, men mindre konkrete motorrollen. Et særpreg ved modellen er nettopp Nord-Troms Studiesenters viktige rolle som motor i utviklingen av kompetanse i regionen. Det innebærer blant annet å inneha bestillerkompetanse, slik at regionens behov kan legges til grunn for de bestillinger som gjøres til universiteter og høgskoler. Det er viktig at kompetansen understøtter prosesser som foregår både regionalt, nasjonalt og internasjonalt (eksempelvis reformer) og bidrar til at regionens kompetanse heves innenfor de feltene som skal utvikles. Samarbeidspartnere Målet er at Nord-Troms Studiesenter skal fungere som en utviklingsaktør i regionen og være et virkemiddel for samfunnet. Et slikt perspektiv forutsetter at det legges stor vekt på å bygge relasjoner og bidra til en gjensidig forståelse om at dette er en fellesoppgave for mange aktører. Det utfordrer både kommuner, næringsliv, fylkesnivå og utdanningsinstitusjoner til et felles løft for å møte framtidens utfordringer. Næringslivet Nord-Troms Regionråd har utarbeidet styringsdokumentet Nord-Troms Strategier , der to av innsatsområdene er Kompetanse og Utvikling og nyskaping i næringslivet. Samarbeid med næringslivet skjer gjennom næringsforeninger og i forhold til bransjer, men også på bakgrunn av kontakter med enkeltbedrifter. Det regionale næringsforumet har en representant i styringsgruppa. Offentlig sektor Kommunene er eiere av prosjektet og er representert i styringsgruppa med politisk og administrativ ledelse. Vi erfarer at det er enklere å etablere kontakt med offentlig virksomhet enn med et mer sammensatt næringsliv, fordi sektoren er mer entydig i oppgaveløsing, organisering og strukturer. Troms fylkeskommune Troms fylkeskommune er en viktig drøftingspartner i utvikling av NTSS og er også delfinansiør av prosjektet. En representant fra fylkeskommunen sitter i styringsgruppa. NTSS er invitert inn på arenaer der kompetanse er satt på dagsordenen. Fylkesmannen i Troms Fylkemannen i Troms har vært inne med delfinansiering av flere kompetansetiltak innenfor helse- og sosialsektoren. Universitet og høgskoler Samarbeid gjennom overordnede avtaler og direkte møter og kontrakter om enkeltstudier. 5

6 Nord-Troms Studiesenter og Studiesenteret Finnsnes samarbeider nært i forhold til bestilling av studier hos studieleverandørene. Året har vært preget av fusjonsprosesser ved UiT og HiF, med påfølgende uklarheter i framtidig studieportefølje for de enkelte lærestedene. Universitetet i Tromsø har utviklingsavtale med Nord-Troms Regionråd. GJENNOMFØRTE AKTIVITETER Innledning Nord-Troms Studiesenter er en kompetanseinfrastruktur for de seks Nord-Troms kommunene og har som hovedoppgave å produsere kompetanse lokalt. Aktivitetene baserer seg på en del forutsetninger som må skapes for å realisere de konkrete studiene, som samarbeidsrelasjoner, kunnskap om lokalsamfunnet og utdanningssystemene og finansiering. Studiesenteret er nært og har o lokalkompetanse o koordineringskompetanse o rekrutteringskompetanse o bestillerkompetanse o utviklingskompetanse Lokalkompetanse: Kjenner næringsliv og offentlig sektor i regionen, kan kartlegge behov. Har studiebibliotek i hver kommune som er den forlengede arm og møteplass for studenter i egen kommune. Stor kontaktflate for motivering til utdanning, for næringsliv og enkeltpersoner Koordineringskompetanse: Hver enkelt bedrift har liten mulighet til å sette seg inn i hvilke kompetansetilbud som leveres av Universitet og Høgskoler i landsdelen. Oversikt over bedrifter og kommuner med felles behov gjør at studiesenteret kan koordinere grupper som blir store nok til at studiene kan legges hit. For Universitet og Høgskoler utgjør studiesentrene en node som de kan bruke for å komme ut med sine tilbud. Oppfølging av studentene på lokalt nivå er også viktig for at de skal lykkes i gjennomføringen av studiet. Bestillerkompetanse: Nord-Troms Studiesenter har kunnskap om regionens behov og utdanningsinstitusjonenes tilbud og har i løpet av årene utviklet en god bestillerkompetanse. Studiesentret har stort kontaktnett mot Universitet og Høgskoler og utfører bestillinger på oppdrag fra næringslivet og det offentlige. Rekrutteringskompetanse: Nord-Troms Studiesenter har oversikt over lokalsamfunnene og kan foreta mer direkte rekruttering til bedrifter og kommuner, enn utdanningsinstitusjonene har muligheter for. Vi har svært sjelden måttet avlyse studier eller kurs på grunn av manglende søkning. 6

7 Utviklingskompetanse: Til sist kan nevnes utviklingskompetanse, som er nødvendig for å delta i de utviklingsprosesser som foregår lokalt og nasjonalt og omsette det til praksisfeltet. Et eksempel er omdømmeprosjektet der studiesenteret deltar i de regionale prosessene og sammen med Universitetet utvikler tilpasset kompetanse som en del av realiseringen av prosjektet. Studier Profesjonsutdanninger Sykepleierutdanning Sykepleierutdanningen gjennomføres over fire år og starter opp med et kull annethvert år. Nå er det to kull inne, 2009 og 2011 og det tredje starter januar Samarbeid med UiT. Allmennlærerutdanning Vi har nå et kull som går det fjerde og siste året og som består av to klasser; drama og samfunnsfag. Samarbeid med Høgskolen i Finnmark (HiF) Vernepleierutdanning Her har vi over tid jobbet overfor Høgskolen i Harstad (HIH), og kunne i år lyse ut en Nord-Troms modell med oppstart vår Dette er ikke en optimal modell og det jobbes for å finne fram til en mer tilpasset løsning for Nord-Troms neste gang. Forkurs ingeniør ingeniør bygg og industri Ingeniørfag bygg og industri er prøvd utlyst i ble 2010 og 2011 utlyst i samarbeid med Høgskolen i Narvik. Utfordringen er forkurs for de som ikke har spesiell studiekompetanse og vi jobber fortsatt med å finne en god løsning på dette. Samarbeid med Rogaland Kurs og kompetansesenter. Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Handelshøgskolen i Tromsø (UiT) har over tid tilrettelagt for fleksible delemner som kan tas enkeltvis eller bygges til bachelorgrad, og vi har siden 2008 tilbudt flere av disse. Imidlertid er det nå en reduksjon i antall emner der de leverer lokal veiledning, noe som er forutsetning for en god «Nord-Troms modell», Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) I samarbeid med Universitetet i Tromsø jobbet vi for å få i gang en Nord-Troms gruppe, som startet opp våren Det desentraliserte tilbudet til denne klassen bl ikke så godt som vi hadde muntlig avtale med UiT om og vi jobber med en bedre modell. Ex.phil./ex.fac. Nettbaserte studier hvert semester. Videre og etterutdanninger / kurs 7

8 Her finner en størsteparten av porteføljen som henvender seg til næringslivet, men også kurs og etterutdanninger som har deltakelse fra både privat og offentlig sektor. Reiseliv Et av de første studiene NTSS startet opp, var det ettårige studiet Turisme: opplevelsesproduksjon i Nord-Troms i samarbeid med Høgskolen i Finnmark. Omtrent halvparten av deltakerne ble også sertifisert som Friluftsguide NGF. Deretter har vi kjørt en kursrekke i samarbeid med Innovasjon Norge på temaene Opplevelsesproduksjon, Godt vertskap og Pakking, salg og distribusjon. I gjennomførte vi ytterligere 4 kurs, og det planlegges flere for o Styrk din posisjon i markedet o Bli god på nett o Skap en lønnsom opplevelse o Bli en bærekraftig bedrift Prosjektledelse i samarbeid med HIF har vært et årlig tilbud siden Nord-Troms modellen gir studentene herfra et ekstra tilbud med lokal veiledning av lærer fra Alta og lokal eksamen. 1-årig ledelse etter samme Nord-Troms modell som prosjektledelse, i samarbeid med HiF. Mat og matkultur mat som opplevelse Inspirasjonsdag Mat som opplevelse ble gjennomført i april 2012 med over 40 deltakere. Det planlegges en oppfølger i Antikvarisk istandsetting av gamle bygninger En kursrekke for handverkere og andre på ivaretakelse og bevarelse av gamle bygninger. Det er foreløpig gjennomført 3 moduler, og fortsetter i Samarbeid mellom Storfjord kommune, Nord-Troms Studiesenter, Nordnorsk bygningsvern og troms Fylkeskommune. Næringsutvikling På forespørsel fra næringslivet i regionen har Nord-Troms Studiesenter jobbet mot UiT for å utvikle et studium i næringsutvikling. Tre fagmiljøer er involvert, sammen med U-vett og Vi i Nord-nettverket. Dette studiet har vært vanskelig å finansiere, og må revurderes. Samfunnsutvikling planlegging Vi har hatt noen studier som fokuserer på samfunnsutvikling, innovasjon og planlegging. Omdømmebygging i Nord-Troms Studiet ble gjennomført tilknyttet prosjektet Omdømmeprosjektet i Nord-Troms NTSS i samarbeid med UiT skaffet finansiering til utvikling og gjennomføring fra Norgesuniversitetet. Studiet var skreddersydd for Nord-Tromsregionen og inkluderte faglig oppfølging ut Framtidsstudium med fokus på næringsutvikling i nord i samarbeid med UiT/U-vett er et annet eksempel der studenter fra både privat og offentlig sektor deltok. 8

9 Offentlig sektor Tilbudene i offentlig sektor har i stor grad rettet seg mot helse- og sosialfaglige områder, siden det er derfra vi har fått ønsker når vi har spurt om behov. Helse- og sosialfag Vi har i løpet av årene gjennomført studier i Demens og alderspsykiatri, Rus og psykiatri I og II og Relasjon og nettverk (60 sp). Disse studiene er såkalte kjøpstudier, der vi har jobbet med grunnfinansiering i samarbeid med Fylkesmannen i Troms. I 2012 har vi sett på behov i forhold til samhandlingsreformen, og jobber sammen med andre aktører for å fremme tilpassede tilbud. Skole pedagogisk sektor Regionkontoret i Nord-Troms ved Ulla Laberg har ansvaret for etter- og videreutdanning for denne sektoren, mens vi kjører profesjonsutdanninger. Kurs På forespørsler fra flere kommuner, har vi kjørt kurs i offentlighetsloven forvaltningsloven personopplysningsloven økonomi for ikke-økonomer saksbehandling og dokumentasjon veiledning for ikke-veiledere vold- og konflikthåndtering Statistikker Alle resultatene peker i én retning: De viser at behovet for fleksible studier lagt til Nord- Troms er til stede. Tabell 1 : Studenter som har tatt studier som gir studiepoeng ÅR ANTALL STUDIER STUDENTER STUDIEPOENG TOTAL **) 14745*) *) Studiepoenggivende studier **) En person kan ha tatt flere studier 9

10 Tabell 2: Etterutdanninger /kurs fra oppstart 2006 tom desember 2011 KURS ANTALL DELTAKERE Offentlighetslov og forvaltningslov 24 Saksbehandling og dokumentasjon 28 Økonomi for ikke - økonomer 32 Skrivekurs for studenter 38 ( ) Personopplysningsloven 80 Offentlighetsloven 36 Tysk 7 Kurs i vold og konflikthåndtering 20 Reiseliv Godt vertskap 17 Reiseliv - Opplevelsesproduksjon 15 Reiseliv Pakking, salg og distribusjon 10 Kurs i veiledning for ikke veiledere 13 Reiseliv Markedsorientering 11 Reiseliv Bli god på nett 11 Reiseliv Skap en lønnsom opplevelse 12 Antikvarisk istandsetting av gamle bygninger 24 ( ) Modul SUM 378 FRAMTID Nord-Troms Studiesenter finansieres i dag av kommunene, Troms fylkeskommune og ved egeninntjening. Det har siden 2007 vært arbeidet med statlig medfinansiering Kommunenes andel Styret i Nord-Troms Regionråd inngikk i 2009 en treårig utviklingsavtale med kommunene for å sikre kontinuitet og utdanningstilbud innen høgere utdanning i regionen. Avtalen gir retningslinjer for partenes ansvar og kommunenes økonomiske egenandel. Fylkeskommunens andel Troms fylkeskommune har siden oppstart vært inne med midler til prosjektet. Statlig andel Siden oppstarten har det vært arbeidet med en statlig delfinansiering gjennom søknader, møter med departement, komiteer og Tromsbenken samt ved besøk av enkeltpolitikere i ulike sammenhenger. Utdanningsstrukturen i Nord-Norge er under endring, bl a ved at Universitetet i Troms fusjonerer med Høgskolen i Finnmark og et breddeuniversitet i nord med hovedsete i Tromsø og med tre campuser i Finnmark (Alta, Hammerfest og Kirkenes). I forbindelse med den forestående fusjonen har en erkjent betydningen av å ha en mer desentralisert struktur for å fange hele Finnmark. Vi mener det også er nødvendig å møte utfordringene i distriktene i Troms med å styrke infrastrukturen for høyere utdanning gjennom etablering av campuser/knutepunkt også i Midt- og Nord-Troms. 10

11 Det ble derfor i 2012 satt i gang initiativ til nærmere samarbeid med Studiesenteret Finnsnes og region Midt-Troms, og i desember ble strategimøte med eierne (ordfører/rådmenn) gjennomført for å drøfte status og veien videre for studiesenteret.. Hensikten er å posisjonere Nord-Troms og Nord-Troms Studiesenter som en del av den nord-norsk kompetansestrukturen. Organisering av studiesenteret ble også drøftet. Saken ble oversendt Nord-Troms Regionråd og følges opp i mars

ÅRSRAPPORT 2013 Nord-Troms Studiesenter

ÅRSRAPPORT 2013 Nord-Troms Studiesenter ÅRSRAPPORT 2013 Nord-Troms Studiesenter TAKK TIL ULLA LABERG SOM HAR STYRT STUDIESENTERET FRA OPPSTART I 2006! 1 4.2 Nord Troms Studiesenter GLIMT FRA 2013 Januar Studiestart! 186 personer benytter seg

Detaljer

Nord-Troms Studiesenter

Nord-Troms Studiesenter ÅRSRAPPORT 2014 Nord-Troms Studiesenter VEDTATT I MØTE 13.MARS 2015 SAK 01-15 STYRINGSGRUPPA RÅDSORDFØRER JAN HELGE JENSEN OG STYRINGSGRUPPA FEIRER RDA - TILSKUDD TIL UTVIKLINGSPROGRAMMET «KOMPETANSELØFT

Detaljer

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden U-vett Universitetets videre- og etterutdanning Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden 2008 2010 Utfordringene og fremtidige handlingsvalg De mest sentrale utfordringene for U-vett er -

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Samhandlingsreformen og kompetansebehov. Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011

Samhandlingsreformen og kompetansebehov. Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011 Samhandlingsreformen og kompetansebehov Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011 Det helsevitenskapelige fakultet Helsefak Stort, ressurssterkt og komplekst

Detaljer

En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010

En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010 Høgskolen i Harstad En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010 Fakta om Høgskolen H i Harstad Etablert i 1983 Helse- og sosialfag og Økonomi- og samfunnsfag

Detaljer

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Mål: 1000 studenter i 2017-500 heltid og 500 deltid Styrket FoU-miljø,

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Om «Senter for karriere og arbeidsliv» (SK - UiTs enhet for samfunnskontakt

Om «Senter for karriere og arbeidsliv» (SK - UiTs enhet for samfunnskontakt Om «Senter for karriere og arbeidsliv» (SK - UiTs enhet for samfunnskontakt Tromsø 10 medarbeidere Kirkenes 1 medarbeider Hammerfest 1 medarbeider Mo i Rana 1 medarbeider Alta 2 medarbeidere 1 3 studenter/

Detaljer

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN)

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) Y-veinord Kirkenes Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) 1 Bakgrunn Oljeindustriens aktiviteter i Nord-Norge utvides, og det

Detaljer

Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark

Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark Av fylkesråd Knut Mortensen 22.02.2010 1 Hva skal jeg si Høyere utdanning en kritisk faktor i Finnmark? Utdanningsnivå i Finnmark Utdanningsinstitusjoner i Finnmark

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 16.06.2014 Møtested:

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

Kompetanseløftet Nord-Troms. Status i prosjektet

Kompetanseløftet Nord-Troms. Status i prosjektet Kompetanseløftet Nord-Troms Status i prosjektet Strategier 2014 18 Forankret i Nord-Troms Strategier og Regional Planstrategi for Troms. Finansiering: Troms Fylkeskommune (RDA-midler) KOMPETANSELØFT I

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Til Kunnskapsdepartementet Pb 8119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse til Stjernøutvalget: NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Voksenopplæringsforbundet (VOFO) takker for muligheten til

Detaljer

Nord-Troms Regionråd DA

Nord-Troms Regionråd DA Gabnietid Storfjoid Kiflard Slykr." Nofdrekl CI-;() T Til Eierkommunene MELDING OM VEDTAK NORD-TROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr 05-2014 STED: Lyngseidet gjestegård, Lyngseidet TIDSPUNKT: 2. september 2014

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

To fusjoner og to til!

To fusjoner og to til! To fusjoner og to til! Britt Elin Steinveg assisterende universitetsdirektør Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Foto: Geir Gotaas To frivillige fusjoner 1.1.2009: Fusjon mellom UiT og HiTø

Detaljer

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs 02/11/17, Tone Jakobsen Idéverksted Bodø vgs Kunnskapsparkens arbeidsområder Kompetanse - Kurs og studier Konferanser Trainee Nettverk - Klynger Synliggjøre regionen Samfunnsbygging Innovasjon - Mobilisering

Detaljer

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Karrieresenteret Etablert i 2005 3 faste stillinger, 3 på prosjekt Skal lokaliseres sentralt

Detaljer

Erfaringer med EVU-utdanningen i oppland, om verdien av sterke håndverksmiljø i bygging av bærekraftig utdanning Mulighetenes Oppland

Erfaringer med EVU-utdanningen i oppland, om verdien av sterke håndverksmiljø i bygging av bærekraftig utdanning Mulighetenes Oppland Erfaringer med EVU-utdanningen i oppland, om verdien av sterke håndverksmiljø i bygging av bærekraftig utdanning Norsk Folkemuseum 4.09. 2014 Tore Røbergshagen EVU-tilbudet i Oppland Samarbeid mellom HiST

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 05.11.2014 073/14 Kommunestyret 26.11.

Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 05.11.2014 073/14 Kommunestyret 26.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-433 14/871 14/6367 Anne Haugberg 22.10.2014 Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn Utvalg Møtedato

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: 22.03.2011 Deres ref: Vår ref: RR-2011-03-21-RRprotokoll Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 21. mars

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

UiT Norges arktiske universitet med nytt teknologibygg. Nå og i fremtiden Anne Husebekk

UiT Norges arktiske universitet med nytt teknologibygg. Nå og i fremtiden Anne Husebekk UiT Norges arktiske universitet med nytt teknologibygg. Nå og i fremtiden Anne Husebekk Rektor UiT Norges arktiske universitet Tromsø 69ºN Bystatus 1794 Areal 2.558 km 2 Folketall: 72 987 (++) (1. april

Detaljer

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Høring - Ny organisasjonsmodell for UiT Norges arktiske universitet

Høring - Ny organisasjonsmodell for UiT Norges arktiske universitet Journalpost:17/45624 Saksnummer Utvalg/komite Dato 193/2017 Fylkesrådet 09.06.2017 121/2017 Fylkestinget 12.06.2017 Komite for plan og økonomi 12.06.2017 Høring - Ny organisasjonsmodell for UiT Norges

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Framtidas kunnskapsarena (Ref #1318419939697)

Framtidas kunnskapsarena (Ref #1318419939697) Framtidas kunnskapsarena (Ref #1318419939697) Søknadssum: 850000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Nord- Troms Regionråd / 979470452 Hovedveien 2 9152 Storslett

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på full tid over ett semester. Studiet består av tre fagmoduler der modul 1 omfatter pedagogiske emner, modul 2 språklige

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST 1 Frist: 25.mai Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Årlig rapport BOLYST Fra: Nord-Troms regionråd DA Dato: 14.05.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Saksordfører Kontaktperson

Detaljer

HØRING - rapport fra utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyskolesektoren i Nordland (Nordlandsutvalget)

HØRING - rapport fra utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyskolesektoren i Nordland (Nordlandsutvalget) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo HØGSKOLEN I NARVIK Deres ref.: Vår ref.: Narvik, 2010/54/KKV 22.04.2010 HØRING - rapport fra utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon

Detaljer

Erfaringer fra fire fusjonsprosesser utfordringer og muligheter

Erfaringer fra fire fusjonsprosesser utfordringer og muligheter Erfaringer fra fire fusjonsprosesser utfordringer og muligheter Pål Vegar Storeheier 12.04.2016 Foto: S'g Brøndbo, UiT Fusjonshistorie 2 Universitetet har siden 2009 fusjonert med fire høgskoler Høgskolen

Detaljer

Med kunnskap bygger vi landsdelen

Med kunnskap bygger vi landsdelen Med kunnskap bygger vi landsdelen Wenche Jakobsen Prorektor for utdanning 01.11.2016 Tromskonferansen Foto: Stig Brøndbo, UiT UiT Norges arktiske universitet 2 3 Universitetsdirektør Administrasjon Universitetsstyret

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Visjon. Formål. Verdier. Hovedmål. Best på utvikling

Visjon. Formål. Verdier. Hovedmål. Best på utvikling Strategi 2020 Visjon Best på utvikling Formål Skogmo Industripark AS skal: Ivareta bedriftenes behov for felles tjenester Ivareta felles omdømmebygging og profilering Være nettverksbygger Være Motor i

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Medlemsavtale Deltakelse i nettverket Studiesenteret.no

Medlemsavtale Deltakelse i nettverket Studiesenteret.no Medlemsavtale Deltakelse i nettverket Studiesenteret.no Avtaleparter Studiesenteret.no (organisasjonsnummer 981 683 560) og Setesdal regionråd m/kommunene Bykle, Evje/Hornes, Bygland og Valle Om Studiesenteret.no

Detaljer

Studieplan. 20 studiepoeng

Studieplan. 20 studiepoeng Studieplan Nordnorsk landskap og kulturhistorie i et lokalt perspektiv 20 studiepoeng Et videreutdanningstilbud utviklet av Institutt for arkeologi (IAR) og Institutt for geologi (IG) og Institutt for

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

SAMSPILL SKAPER VEKST! Erfaringsdeling på Gardemoen Tone Jakobsen, 7. april 2016

SAMSPILL SKAPER VEKST! Erfaringsdeling på Gardemoen Tone Jakobsen, 7. april 2016 SAMSPILL SKAPER VEKST! Erfaringsdeling på Gardemoen Tone Jakobsen, 7. april 2016 NÆRINGSSTRUKTUR PÅ HELGELAND Industri, vannkraft, sjømat, olje/gass, mineraler, reiseliv og store offentlige virksomheter

Detaljer

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: 14/3274 1 Vår ref: 2014/959 Dato: 17.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Fjellkysten 05.03.2015 Gunnar Berglund

Fjellkysten 05.03.2015 Gunnar Berglund Fjellkysten 05.03.2015 Gunnar Berglund Formål Prosjektet skal sikre god kvalitet og en samlet effektiv ressursutnyttelse i kommunenes plan- og utviklingsarbeid Forstudiens resultatmål En sluttrapport som

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Omdømmebygging i Nord-Troms 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Nord-Troms Regionråd DA org. nr 979470452 3. Søknadsbeløp: 2.577.000 kroner

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

SAMARBEIDSMODELL FOR KOMPETANSE I ARBEIDSLIVET

SAMARBEIDSMODELL FOR KOMPETANSE I ARBEIDSLIVET SAMARBEIDSMODELL FOR KOMPETANSE I ARBEIDSLIVET NASJONAL KOMPETANSEKONFERANSE 04.02.16 BJØRN AUDUN RISØY, DAGLIG LEDER OG PROSJEKTLEDER HELGELAND En av landets viktigste næringsregioner >50 mrd NOK pr.

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Oppdraget. Data fra kartlegginga ble brukt til utvikling av en ide- og kunnskapsbank for Aktiv omsorg.

Oppdraget. Data fra kartlegginga ble brukt til utvikling av en ide- og kunnskapsbank for Aktiv omsorg. Oppdraget I juli 2011 fikk Senter for omsorgsforskning Sør i oppdrag fra Helsedirektoratet å foreta kartlegging av hva som finnes av tiltak, fagutvikling og opplæring innen satsningsområdet Aktiv omsorg,

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 30. oktober 2014 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KMD Fra: Midt-Troms regionråd Dato: 23. oktober 2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Midt-Tromskommunene (Bardu,

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune Skjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune HANDLINGSPLAN 2011 Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune 2011 Prosjektleder: Silja Karlsen Dato: 24.02.10 Fiskeri

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Saknr. 12/5377-9 Saksbehandler: Unni Fornæss Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Årsrapport næringsarbeid 2009

Årsrapport næringsarbeid 2009 Båtsfjord kommune v/øyvind Hauken Postboks 610 9991 BÅTSFJORD Årsrapport næringsarbeid 2009 Da var 2009 over og det er tid for å rapportere aktivitet fra kommunens næringsavdeling. Aktiviteten i 2009 har

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.april 2015, Bodø Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren Fylkesordfører;

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

2017/ Søknadsfrist 1. mars 2017

2017/ Søknadsfrist 1. mars 2017 EVU - Kompetanse for kvalitet 2017/2018 - Søknadsfrist 1. mars 2017 Matematikk 1 m/ sommersamling (Alta) fire dager i august før ordinær skolestart og helgesamlinger (Tromsø) Trinn 5.-10. Opptakskrav:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Havøysund, 16. og 17. april 2013 1 / Havøysund Hotell & Rorbuer Møtet fant sted på Havøysund Hotell & Rorbuer Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: ordfører

Detaljer

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013 Strategisk plattform 2012-2015 Vedtatt 11. 6. 2012. Revidert des. 2013 Kompetansesenter for distriktsutvikling - KDU Forankring og hensikt Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) et er en faglig

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Framtidas kunnskapsarena

Framtidas kunnskapsarena Framtidas kunnskapsarena Søknadssum 900 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Nord-Troms Regionråd DA Adresse Hovedveien 2 9151 Storslett Organisasjonsnummer 979470452 Hjemmeside www.halti.no

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

Har du fagbrev? Bli ingeniør!

Har du fagbrev? Bli ingeniør! Har du fagbrev? Bli ingeniør! Nord-Norge trenger flere ingeniører! Lokale industribedrifter, oljenæringen, kommunene... alle slåss om de samme gode hodene, alle prøver å lokke til seg flere både nyutdannede

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146 FRAMTIDIG BIBLIOTEKSJEFSTILLING I HERØY Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune må konstantere at vi ikke lykkes

Detaljer

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms HANDLINGSPLAN - Regional bibliotekplan for Troms -2028 1 Handlingsplan - Regional bibliotekplan for Troms -2028 følges her opp med en fireårig handlingsplan. Handlingsplanen er utviklet i samhandling med

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Flerkulturell pedagogikk Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på heltid i vårsemesteret med undervisning 2 dager i uka. Innledning

Detaljer

INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ INSTITUTTETS ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET OG r:28/9 + høstsem. Institutt: Institutt for helse- og sosialfag På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2

Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2 Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2 På bakgrunn av samfunnsanalysen og kriterier for søknad til fase 2 i Byregionprogrammet, har styringsgruppa for fase 1 og regionrådet (ordførere i Sør-Troms)

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer