Sosial ulikhet i helse og evne til å mestre livet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosial ulikhet i helse og evne til å mestre livet"

Transkript

1 Sosial ulikhet i helse og evne til å mestre livet Marit Rognerud, spesialist i samfunnsmedisin, Master of Public Health, Bydelsoverlege BSN / Overlege Nasjonalt folkehelseinstitutt

2 Disposisjon noen stikkord Hva legger vi i helsebegrepet? Bakenforliggende sosiale determinanter Livsløpsperspektiv Noen stikkord for ungdomstid: Psykisk helse, rus, utdanning vs skole-drop-out, mestring vs nederlag, overgang til voksent liv/arbeid, etablere sunne levevaner Hvorfor psykisk helse hos unge er spesielt viktig for sosial ulikhet i helse i voksent liv

3 Helse Handler ikke bare om fravær av sykdom/død, men om overskudd til å møte hverdagens krav

4 WHO: a state of well-being in which the individual realizes his or her abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community

5 Hva er så de vanligste helseplagene som folk sliter med i dagliglivet? Kroniske smerter (ca 30%) av voksne Søvnproblemer (15%) Psykiske plager (ca 10%). Kvinner (12%) mer enn menn (8%) Dette utgjør også en stor andel av sykemelding/trygd og konsultasjoner hos fastlegene.

6 Folkehelsearbeidet handler da om å få flest mulig (størst mulig andel av befolkningen) fungere best mulig (skole/jobb, familie, venner, samfunn kunne yte noe overfor andre og ikke ligge andre til byrde) lengst mulig (flest mulig år/størst mulig del av livet)

7 Levekår, Sosiale forhold, Livsstil Røyk, rus, Fysisk aktivitet Kost/ernæring Sosial deltakelse Helse Miljø (Hjem/jobb/skole) fysisk, kjemisk, biologisk psykososialt Behandling

8 OBS nær sammenheng mellom Sosiale og økonomiske faktorer Psykisk helse Usunne levevaner Fysisk helse

9 In fact Less resources Less power Less individual choices Lower social position Less CONTROL Perceived Lack of resources Lower self-esteem More helplessness Coping Stress Health behaviour Health

10 Low sense of Mastery / Locus of control (%) 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 Lav mestring Menn ,0 6,0 Lav mestring Kvinner ,0 2,0 0,0 Lav Utdanning Middels utdanning Høy utdanning Perkins Sense of mastery scale (score of 13 or less) SSB HUS 2002

11 Uten inntekstgivende arbeid / skole år - % (justert for alder) 30,0 25,0 20,0 Uten inntektsgivende arbeid / skole Menn ,0 10,0 Uten inntektsgivende arbeid / skole Kvinner ,0 0,0 Lav Utdanning Middels utdanning Høy utdanning SSB s HUS 2002

12 Prevalence of HSCL-25>1.75 for men/women with or without job/school 45,0 HSCL-25 > 1,75 - Menn 45,0 HSCL-25 > 1,75 - Kvinner 40,0 35,0 40,0 35,0 Prosent 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, år år Uten arbeid/skole I arbeid/skole Prosent 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, år år Uten arbeid/skole I arbeid/skole

13 andel i % Hvor får man hjelp for psykiske helseproblemer? type De fleste søker og får hjelp hos fastlegen

14 60 Opplevelse av maktesløshet, manglende kontroll Prosent

15 7 OR for HSCL>1,

16 40 Bruker psykofarmaka (ukentlig el. oftere) Prosent

17 Største samfunnsendringer siste tiårene? Økt velstand Utbygging av velferdsstaten Økt utdannelsesnivå generelt Nedbygging av industriarbeidsplasser og primærnæringer Økt innvandring Flere kvinner ut i arbeidslivet (mange par/familier har fått 2 fulle inntekter) Flere enslige særlig skilte Skilsmisser ser også ut til å øke risikoen for å falle ut av arbeidslivet Lavt utdannede trygdes tidlig Nedleggelse av industri, arbeidsplasser i primærnæringene og effektivisering etc

18 Ref. SSB: Endring i familiestruktur (samlivsbrudd) er det som gir størst risiko for å havne i fattigdom Barn i fattigdom har typisk enslig hovedforsørger (mor) med lav utdanning

19 Alvorlige økonomiske problemer siste 12 måneder All couples Higher education (10+) Low education (maks 9) Single Single women with dependent children

20 Andelen enslige i samfunnet stiger fortsatt og enslighet kan se ut til å øke de sosiale ulikhetene i helse

21 Aldersjusterte dødelighetsrater per per år Dødelighet menn år etter utdanning og 1-person versus flere personer i husholdning 7-9 år år 13 år + Aldersjusterte dødelighetsrater per per år Dødelighet kvinner år etter utdanningsnivå og 1 person versus flerperson husholdning 7-9 år år 13 år + Flerperson 1-person Flerperson 1-person

22 Omtrent tilsvarende ulikheter i usunne levevaner som Røyk Mosjon Vekt Bruk av narkotika, Men ikke helt for alkohol

23 I følge WHO er sosialt utsatte grupper more likely to adopt unhealthy habits And less likely to control and to quit unhealthy habits

24 Dagligrøykere etter utdanningsnivå, alder 25-64, % % Lav Middels Høy

25 45 40 Dagligrøykere 25-64, % Separert siste år Sambo med barn Sambo uten barn Enslig uten barn Enslig med barn

26 60 % Dagligrøykere Menn Kvinner Separert siste år Ikke-sep siste år

27 35 Daglig røykere vs mer enn 2 alvorlige livshendelser siste år Ja Nei

28 45 40 Dagligrøyker vs søkt hjelp pga psyk probl siste år ja Nei

29 % Dagligrøykere Menn Kvinner Alvorlige økonomiske problemer siste år Ikke alv. Økonomiske problemer siste år

30 40 Daglig røyk vs justert husholdningsinntekt i desiler % (lavest) (høyest) Justert husholdningsinntekt år i 10 percentiler

31 70 Dagligrøykere, % I jobb Uten jobb alle gr Uføretrygd Sosial stønad år

32 Kilde: HUBRO 2000 Betydning av sosial læring/sosiale normer? 30 % Dagligrøykere år Jenter år Gutter

33 Sammenheng mellom levekår, psykisk helse og kroniske somatiske sykdommer/død Mechanismer (ref WHO solid facts): Directe biologisk: Stress/cortisol mechanism BP, Cholesterol, heart disease, immunforsvar??? Det siste er noe usikkert Indireke -via levevaner: Due to Social norms, social learning (Bandura) (atferd er smittsomt og opphopning av usunne levevaner i nærmeste omgivelser), More lifestressors in general & less resources to control and cope (e.g. personal masetry and mental health and psychosocial backing) WHO Solid facts: Low class individuals are more likely to adopt and less likely to quit unhealthy lifestyle habbits

34 Omtrent tilsvarende ulikheter for andre levevaner som Mosjon Vekt Men ikke helt for alkohol

35 % med diabetes (Oslo 2000) år Kvinner år Menn Ikke vestlige land Vestlige land Norge Deltidsarbeid Full jobb Gift/samboer Enslig Ikke i arbeid Universitet/høyskole Videregående Grunnskole

36 HSCL > 1, år Kvinner år Menn Ikke vestlige land Vestlige land Norge Enslig Gift/samboer Full jobb Deltidsarbeid Ikke i arbeid Universitet/høyskole Videregående Grunnskole

37 Inntak av alkohol - Hyppighet 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 3,2 3, Percentile Group of husinnt 3,4 3, % CI hvor ofte har du drukket alkohol i løpet av de siste 12mnd? 2,7 2,6 2,6 2,9 2,9 3,0

38 Avhengighet av alkohol (CAGE) 14,00 95% CI Alkoholavhengighet - CAGE 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 8,2 8,8 5,6 6,5 6,2 3,4 4,3 4,8 3,6 4,9 0, Percentile Group of husinnt

39 starte tidlig livsløpsperspektiv kritiske overganger fokusere mer på ressurser, mestring og selvstendighet enn på problemer midlertidig hjelp til selvhjelp kombinere universelle og selektive/indikative forebyggingsstrategier samt lav terskel til gode og integrerte primærhelse-tjenester

40 Starte tidlig Barn og unge i Norge snitt ganske friske - i hvert fall fysisk men psykiske problemer og sykdommer er vanlige stor betydning for f eks utdanning, arbeid, sosial tilpasning-integrering, sosial ulikhet i helse etc

41 Barn i Bergen 4 16 år : prosent har nedsatt funksjon på grunn av psykiske vansker 8% kvalifiserer for en psykiatrisk diagnose

42 I løpet av barneårene hadde 37% av 16- åringene oppfylt kriteriene for en diagnose én eller annen gang (i perioden fra 4 til 16 år). Det er m.a.o normalt å kvalifisere for en psykiatrisk diagnose i en avgrenset periode

43 Kjønn og aldersforskjeller Før pubertet (6-12 år): 2 av 3 med psykiske lidelser er gutter: Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker, ADHD og atferdsforstyrrelser er hyppigst Etter pubertet er 2 av 3 med psykiske lidelser jenter: Angst, tristhet og depresjon er vanligst

44 Særlig utsatt er barn i familier hvor: Foreldrene har psykiske lidelser Foreldrene er rusmisbrukere eller voldelige Familien/barna er flyktninger med traumatiske erfaringer knyttet til krig, tortur, vold og tap Barna er marginaliserte, sosialt isolerte, dårlig integrerte, blir mobbet ol. Barna er født med særlig biologisk risiko

45 Fattige barn er mer utsatt for psykiske problemer Psykisk helse i ungdomsårene er særdeles viktig for utdanning, arbeid/karriere etc og sosioøkonomisk status i voksen alder

46 WHO: For å sikre god helse er det nødvendig å redusere graden av nederlag i utdannelsesforløpet redusere usikkerhet og arbeidsløshet og forbedre boligstandarden Samfunn som gir alle innbyggere en mulighet til å spille en fullverdig og nyttig rolle i det sosiale, økonomiske og kulturelle liv vil være sunnere enn de samfunn hvor mennesker opplever usikkerhet, utstøting og forsakelse ER DET BARE ROSENRØDT I NORGE?

47 Viktigheten av oversikt/forståelse 1. Universelle programmer / tiltak inkl gode og støttende miljøer (barnehage, skole, familien 2. Målrettede programmer og tiltak overfor utsatte barn/deres foreldre (fange opp i helsetjeneste/barnehage/skole) 3. Primært satse på programmer og tiltak som dokumentert effektive (som vi vet virker) 4. og som er rimelig kostnadseffektive (gir en god forventet effekt i forhold til kostnad) 5. Ha en plan for evaluering / måle resultater

48 Universell tiltak Bedre levekår Styrke individenes motstand (lifeskill programs, mobbeprogram, gym i skolen etc) Redusere tilgjengelighet og heve priser på f.eks tobakk/alkohol Tilrettelegge for fysisk aktivitet i nærmiljø, skole og arbeidsmiljø, foreldre-rollemodell Færrest mulig i risikogruppene Færrest mulig har behov for målrettet innsats Selektive og Indikative tiltak - Støttegrupper ved skilsmisse / for skilsmissebarn? Arbeidsledighet etc. - KID-kurs ved lettere depresjon/angst? Søvnskole? Mestring av kron smerter? - Oppfølging av barn av psykisk syke/rusavhengige foreldre? - Drop-out team tidl intervenering overfor psyk sykdom/rus. - Frisklivssentral i nært samarbeid med fastlegetjenesten - Bottom-up? Brukermedvirkning? Empoverment? Fremme mestring!

49 Opphopning av sosiale og psykiske problemer og usunn levevaner hos de samme individene! Kunnskapsoppsummeringer har vist at mange tiltak som virker for å endre levevaner hos gjennomsnittspopulasjonen har liten eller ingen effekt på sosialt utsatte grupper Flere slike tiltak kan derfor øke sosiale forskjeller i helse!

50 Kunnskapsgrunnlaget svakt Tilsier økt satsing på evalueringsforskning Vi bør teste ut flere programmer / tiltak i mindre skala (piloter) og evaluere effekt før vi innfører kostbare nasjonale reformer!

Handlingsplan for folkehelse

Handlingsplan for folkehelse Handlingsplan for folkehelse En friskere hverdag for alle Del 1: Strategier og tiltak Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 1.1 PLANARBEIDET 4 1.2 FOLKEHELSESTRATEGIER 5 2 BAMBLE KOMMUNE SKAL UTVIKLE HELSEFREMMENDE

Detaljer

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas Rapport 2011: Innledning 2 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Psykisk helse

Detaljer

Psykisk helse og forebygging

Psykisk helse og forebygging Psykisk helse og forebygging Arne Holte Professor dr. philos. Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt Landsdelssamlinga for PP-tjenesten i Nord-Norge og Statped Nord Rica Hotel Alta 18. september,

Detaljer

Helse, helseatferd og livsløp

Helse, helseatferd og livsløp Helse, helseatferd og livsløp Resultater fra LOGG og NorLag MARIJKE VEENSTRA IVAR ANDREAS LIMA SVEIN OLAV DAATLAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 3/2009 Norsk

Detaljer

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major Odd Steffen Dalgard Kristin Schjelderup Mathisen Erik Nord Solveig Ose Marit Rognerud

Detaljer

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet rapport 2008:4 Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Utvikling i psykisk helse Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet Rapport 2008:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Levekårsundersøkelsene

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Folkehelseoversikten Vedtatt i kommunestyret 14.11.2013 Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Sammendrag Oversiktsdokument Nord-Trøndelag fylke. Del 1 Befolkningsforhold

Sammendrag Oversiktsdokument Nord-Trøndelag fylke. Del 1 Befolkningsforhold Sammendrag Oversiktsdokument Nord-Trøndelag fylke Del 1 Befolkningsforhold Folketallet øker i Nord-Trøndelag. Dette skyldes i hovedsak innvandring. Selv om folketallet vokser hos oss, er økningen atskillig

Detaljer

Folkehelseoversikt og helsetilstand i befolkningen i Rakkestad God oversikt En forutsetning for god folkehelse

Folkehelseoversikt og helsetilstand i befolkningen i Rakkestad God oversikt En forutsetning for god folkehelse Folkehelseoversikt og helsetilstand i befolkningen i Rakkestad God oversikt En forutsetning for god folkehelse Saksnr. 14/921 Journalnr. 2603/15 Arkiv G10 Dato: 23.02.2015 1 FORORD I forbindelse med ny

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

2013 2014 2015 2016 2017 80 89 år 76 78 74 73 74 90 år eller eldre 18 16 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 80 89 år 76 78 74 73 74 90 år eller eldre 18 16 18 19 20 2.1 Befolkningssammensetning (Demografi) Fram mot 2040 vil befolkningssammensetningen i Nordland og Hattfjelldal endres mot en gradvis større andel eldre. En konsekvens av den demografiske endringen er

Detaljer

Bedre helse - større forskjeller

Bedre helse - større forskjeller rapport 2003:1 Bedre helse - større forskjeller En analyse av hvordan inntekt, utdanning og husholdningsstørrelse har påvirket dødeligheten i befolkningen i periodene 1970-77, 1980-87 og 1990-97 Rapport

Detaljer

Barnehagene, barnehagene, barnehagene!

Barnehagene, barnehagene, barnehagene! Barnehagene, barnehagene, barnehagene! Arne Holte Professor dr. philos. Assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt Åpning av barnehageåret 2013/14 Bodø, 14. august, 2013 1 Barnehagene, barnehagene,

Detaljer

Forord. Hans Kristian Bakke President

Forord. Hans Kristian Bakke President Forord Gjennom statusrapporter om situasjonen i helsetjenesten ønsker Legeforeningen å sette søkelyset på områder i helsetjenesten som bør forbedres. Den offentlige helsetjenesten er en av de viktigste

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Folkehelseoversikt Lom / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020. Delplan Psykisk Helsearbeid

Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020. Delplan Psykisk Helsearbeid Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020 Delplan Psykisk Helsearbeid Vedtatt av Sel kommunestyre 17. februar 2014 Forsidebilde, Fotograf: Liv Annette Nygjerdet, Informasjonsrådgiver

Detaljer

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 1 Innholdsoversikt Kap. Side 0 Forord 3 1 Innledning 4 2 Hva er folkehelsearbeid 5 3 Forhold som virker inn på sosiale ulikheter i helse. 7 4 Samhandlingsreformen

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen

rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen Divisjon for psykisk helse Nasjonalt Folkehelseinstitutt Rapport 2008: 1 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund 2015-2019 Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund Mona Aspvik Farsund kommune 2015-2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Planstatus,

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard rapport 28:5 Levekårsundersøkelsen 25 Psykiske problemer og behandling Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard Del 2: Hvordan

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Folkehelseoversikt Vågå / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1

Detaljer

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sammendragsrapport Espen Dahl, Heidi Bergsli og Kjetil A. van der Wel Fakultet for samfunnsfag/sosialforsk 2 Forord I 2008 kom Verdens helseorganisasjon

Detaljer