Møteinnkalling. Muntlig orientering om regnskap 2009 og oppfølging av budsjett Status og framdrift kommuneplanens arealdel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Muntlig orientering om regnskap 2009 og oppfølging av budsjett 2010. Status og framdrift kommuneplanens arealdel."

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: Tidspunkt: Til drøfting: Kommunestyresalen, Rødberg 11:00 OBS merk klokkeslett! Prinsippdiskusjon ekstra tillegg ved ferieavvikling. Se vedlegg. Drøfting knyttet til prosedyre ved salg av næringsbygg (Skjønne skole). Til orientering: Muntlig orientering om regnskap 2009 og oppfølging av budsjett Status og framdrift kommuneplanens arealdel. Utdelt med innkalling: Kommentar til rapport etter tilsyn fra Fylkesmannen i Buskerud angående kommunen som miljøvernmyndighet. Orientering vedrørende skredsikring på Imingfjell. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen Politisk sekretær U. OFF.: Offentleglova ledd

2

3 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 27/10 PS 28/10 PS 29/10 PS 30/10 PS 31/10 PS 32/10 PS 33/10 PS 34/10 PS 35/10 PS 36/10 PS 37/10 PS 38/10 PS 39/10 Sakstittel NAV; orientering etter siste partnerskapsmøte. Organisering av etablering og oppfølging av flyktninger Kartlegging av mobildekningsforholdene i kommunen. Organisasjonsutvikling Fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk. Styringsgrunnlag og virksomhetsområder for Nore og Uvdal kommuneskoger Ny behandling Miljøringen SA Lån til kjøp av Uvdal Alpinsenter/Imingenselskapene. Utbyggingsavtale Brøstrudlia Forståelse av vedtak. Nore og Uvdal næringsselskap Evaluering av virksomheten. Vurdering av gebyrene ved fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk. Fritak for husleie ved leie av kommunale bygg Erstatningskrav vetter påstått brudd på anskaffelsesreglene. U. OFF.: Offentleglova Ledd Oppfølging av k-sak 65/09. Sak som viser status, fremdriftsplan og ansvar for gjennomføring. Ettersendes. Leie av industrilokaler på Gvammen. Ettersendes. Lukket/åpent X

4 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 110 Saksmappe : 2005/321 Avd. : Helse, sosial og barnevern Saksbehandler : Christianne Stroop NAV; orientering etter siste partnerskapsmøte. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /10 Kommunestyret Saken gjelder: Status etter siste partnerskapsmøte og orientering om veien videre. Fakta: I Nore og Uvdal ble det fattet et enstemmig vedtak i Kommunestyret om felles NAV Numedal med enhetlig ledelse. Rådmann har fått delegerte fullmakter til gjennomføring av prosessen. Administrasjonsutvalg (unntatt offentlighet) ble gjennomført , med deltakelse fra NAV direktør i Buskerud. Det ble fattet et enstemmig vedtak om felles NAV tjeneste i Numedal, men Administrasjonsutvalget tok følgende forbehold: I prosessen mot felles tjeneste skal det være fokus på tjenester som ligger inne i NAV Numedal fra Nore og Uvdal kommune, særlig rusforebyggende arbeid og Husbanken. Man skal i tillegg ha stor fokus på viktighet med prosess og integrering framover for ansatte. Tidspunkt for iverksettelse av enhetlig ledelse ble ikke konkretisert, og avgjørelse ble overlatt til partnerskapsmøte i NAV som ble gjennomført Tilstede var rådmennene fra de 3 Numedalskommunene, representant for ledelsen i NAV Buskerud og begge NAV ledere i Numedal. Tema var gjennomgang av kommunestyrets og administrasjonsutvalgets vedtakene i saken om evaluering av NAV Numedal, resp og Drøfting og konklusjon i partnerskapsmøte: Målet med prosessen er å; Avklare forventninger til ledelse og ansatte, Felles kultur framover i NAV Numedal, Godt arbeidsmiljø i NAV Numedal, Løse organisatoriske utfordringer,

5 Kompetanse utvikling i NAV Numedal, Kulturtiltak. Konkrete punkter som ble drøftet: Nav Numedal, Nore og Uvdal, blir underlagt i direkte linje rådmannen i Nore og Uvdal, med fag-, budsjett - og personalansvar. NAV Numedal etablerer rapporteringslinje direkte til rådmannen. Rapporteringspunkter blir som etablert i Nore og Uvdal per i dag med månedsog tertialrapportering og årsmelding. Forventning om deltakelse av NAV leder i ledergruppen i Nore og Uvdal drøftes framover. Det lages en prosessplan. Ekstern bistand i prosessen fra Gry Haugsbakken (kompetanse) og Marit Løyning (HR) fra NAV Buskerud. Prosess oppstart : målet er medio april - avsluttet før sommeren. Widar Stoltz er ansvarlig for prosessen, Christianne Stroop deltar i prosessen og prosessplanarbeid. Tidspunkt for iverksettelse av enhetlig ledelse/ny modell Christianne Stroop er kommunal NAV leder i Nore og Uvdal til Andre avklaringer og drøftinger; Åpningstider i NAV Nore og Uvdal; myndighet er lagt til NAV leder fra Fokus på mer avtalestyrt oppfølging av brukere i Nore og Uvdal/ hele Numedal. Forståelse av modellen med ressursenheten NAV Numedal er som tidligere. Det arbeides videre med mest mulig lik tjenestemeny for Numedalskommuner, det drøftes grensesnitt i forhold til tjenester som Husbankens virkemidler, rus(forbyggende) arbeid, barnevern (for Flesberg og Rollag) og flyktninger. NAV ledere er ansvarlige for en klargjøring og felles forståelse på fokus og prioritering. Ser en dypere på de enkelte ulike tjenestemenyene viser det: For flyktninger er det per i dag ulik tjenestemeny i NAV Numedal, alle 3 Numedalskommuner har vedtatt mottak, kun Flesberg i gang Barnevern, allerede planlagt evaluering og vurdering våren 2010 for Flesberg og Rollag, konklusjon høsten 2010 på måloppnåelse osv.. Det nevnes iverksetting av en mulighetsstudie innen barnevern i Kongsbergregion våren Barnevernsvakt i Kongsberg regionen er under utarbeidelse. Husbanken sine virkemidler er mer omfattende lagt inn i NAV i Nore og Uvdal enn de andre Numedalskommuner. Det trenges drøfting hvordan dette kan ivaretas/ integreres i felles NAV Numedal. Det er allerede kommunale vedtak på felles 1.linje tjeneste på Husbanken sine virkemidler i Numedals kommunene; kun Nore og Uvdal kommune har satt av øremerkede ressurser til dette arbeidet. Forebyggende rus fra Nore og Uvdal: her skal det drøftes hvordan dette framover kan ivaretas best mulig. Arbeidsmiljøundersøkelse Partnerskapsmøte fikk presentert en arbeidsmiljøundersøkelse som arbeidstilsynet hadde gjennomført, med deretter en gjennomgang av resultatene i NAV Numedal. NAV Numedal har en lav score på organisering, kompetanse, integritet(vold /trusler/ sjikane) og arbeidsmiljø. Høy score på ledelsestøtte, kvalitetsledelse, omstillingsprosess og meningsfyltarbeid. Prosessen framover fanger opp de områder som bør vektlegges; organisering, kompetanse, integritet og arbeidsmiljø.

6 Rådmannens forslag til innstilling: Formannskapet tar orienteringen til følge.

7 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : F30 Saksmappe : 2008/940 Avd. : Helse, sosial og barnevern Saksbehandler : Christianne Stroop Organisering av etablering og oppfølging av flyktninger MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /10 Kommunestyret Saken gjelder: Nore og Uvdal kommunestyret vedtok å ta imot inntil 15 flyktninger i løpet av I vedtaket ble det presisert videre at Det forutsettes at første bosetting kan skje sommeren Rådmannen ser nødvendigheten med en evaluering av tidligere vedtatt plan for flyktninger i Nore og Uvdal, forslag til boligløsninger og tilsetting av koordinator senere i bosettingsprosessen. Saksbehandler innkalte til Flysam-møte, hvor en arbeidsgruppe ble opprettet som hadde som mandat å utarbeide forslag til alternativer til bosetning og organisering av tjenestene rundt etablering av flyktninger i kommunen. Fakta: En arbeidsgruppe, bestående av: Ottar Huseby- NMK, Inga Bergan- HSB, Knut Undebakke- SBK og Ragnhild Haug- NAV, har kartlagt boligtilbudet i kommunen og lagt fram forslag om ansvarsplassering og nødvendig ressursbehov i forbindelse med mottak av flyktningene. Vedlegg 1: alternative boligløsninger Vedlegg 2: referat arbeidsgruppen Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeide med å utarbeide en rutinehåndbok for arbeidet med flyktningene i kommunen. Målsetningen er å ferdigstille håndboka i løpet av mai Saksbehandler har løpende kontakt med kommunens kontaktperson i IMDi og har fått en del informasjon om hvilke flyktninger som kan være aktuelle for kommunen. Det er spesielt enslige unge menn og enslige mødre med barn som er aktuelle. Det er viktig med et sentralt bosted for flyktningene, viser erfaringer fra sist mottak av flyktninger i kommunen.

8 IMDi tilpasser hvilke flyktninger de bosetter ut fra tilbakemeldingen kommunen gir på boligtilbudet som kan tilbys. Etter tilbakemeldinger hun har fått fra arbeidsgruppen om alternative boløsninger kommer hun i de nærmeste ukene til å foreslå den første gruppen på 8-10 flyktninger som kan være klare til å flytte til kommunen i løpet av sommeren. Målsetningen er at inntil 15 flyktninger skal bosettes innen høsten Saksbehandlers vurdering: Erfaringen har vist at det er viktig at det overordnede ansvar tillegges en fagavdeling. Ansvarlig koordinerende gruppe bør være ledergruppen, da flyktningearbeidet er et arbeide som krever innsats og motivasjon av alle fagavdelinger. Det koordinerende ansvaret legges til fagavdeling for helse, sosial og barnevern, hvor mange av nødvendige tjenester rundt flyktningearbeidet er plasserte og hvor man har opparbeidet erfaring fra tidligere mottak av flyktninger. Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeide og tar opp nødvendige tema, utfordringer og evaluerer prosessen. Tidligere mottak av flyktninger har gitt viktig kunnskap om ressursbehov for den daglige oppfølgingen av flyktningene, særlig i etableringsfasen. Forslaget fra arbeidsgruppen, med en engasjementstilling for koordinator i 100 % stilling i det første halvåret, og deretter en nedtrapping av stillingen, ivaretar behovet for å kunne gi en tett oppfølging i mottaksfasen. Det er ønskelig med et samarbeid med Numedal Videregående Skole for å kunne iverksette introduksjonsprogrammet. Skolen har erfaring og kompetanse på dette området. Det er ønskelig at flyktningene kommer mest mulig samlet slik at opplæringen kan starte samtidig for alle. Det kan være store forskjeller i kunnskap hos de som kommer. Det er derfor ønskelig med 2 nivåer på opplæringen. Dermed er det sannsynligvis behov for 2 lærerstillinger; arbeidspraksis følges opp av lærer. Det er viktig å få lyst ut stillingene snarest, slik at man kan begynne å planlegge skolestart. Det trenges friske midler til å kunne sette i stand de kommunale boliger som er egnet til bosteder for flyktningene. Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommune planlegger å bosette inntil 15 flyktninger i løpet av høsten Det overordnede ansvar legges til fagavdeling for helse, sosial og barnevern, med rådmannens ledergruppe som styringsgruppe.det engasjeres en flyktningekoordinator i 100% stilling i oppstartfasen. Stillingen plasseres i fagavdeling for HSB. Arbeidsgruppen fortsetter i samarbeid med tilsatt flyktningekoordinator og tar opp koordineringen av tjenestene rundt flyktningene. Numedal Videregående Skole gis oppdrag å legge til rette for introduksjonsprogram fra skolestart august Nødvendig oppussing av de tiltenkte kommunale boliger krever ekstra midler. Midlene til de nødvendige tiltakene dekkes gjennom statens integreringstilskudd til kommunen.

9 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : N62 Saksmappe : 2009/446 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Kartlegging av mobildekningsforholdene i kommunen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /10 Saken gjelder: Kartlegging av dekningsforholdene for mobiltelefoni i kommunen. Fakta: Kommunens mange grender og hytteområder har variabel mobildekning, i noen områder er det ikke mobildekning. Det har vært et ønske om at kommunen involverer seg i utbyggingen i samarbeid med operatørene. Saken er tidligere behandlet i K-sak og formannskapet 22.februar 2010 der følgende vedtak ble gjort: Lokale ressurser brukes til å innhente opplysninger om dekningsforholdene. På bakgrunn av eksisterende kartgrunnlag avklares dekningsforholdene i kommunen. Planen utarbeides innen 15 mars Det tas hensyn til at dekningsforholdene varierer hos operatørene. Kartlegging er nå gjort i samarbeid med E-verkene, Numedal Fiber og ved å gjennomgå dekningskart fra mobiloperatørene. Forholdene varierer hos Telenor og Netcom, det er lokale variasjoner men i hovedsak viser registreringene følgende: I randsonen og inne på Hardangervidda er det variabel/ ikke dekning. Ikke dekning fra Solheimstulen til ut i Brekka mot Tøddøl bru. Dårlig dekning øverst i Iminggrenda fram til platået ved Hegnun. Ikke dekning innerst ved Sønstevann og mot Vikstul.

10 Ikke dekning i Smådøl, fra Bergsjøstulen til bomkassa i søre Smådøl og innerst i Vikangrend. Dårlig dekning fra Nore Laft og mot Øygardsgrend, langs Pålsbufjorden fra Åsen til Grevsgarsdokken og ved Rødungen. Dårlig til dels ikke dekning i ytre Nore, Myranngrenda, Juvsgrend, Breidset, Hallandsfjell, Wetterhusgrend. Variabel til dels dårlig dekning på Norefjord, ved Numedal videregående, Skogangrend, deler av Åsbøgrenda, Vergjedalen, Eggedalsvegen fra Lesteberg mot Haglebu. Ikke dekning i deler av Skjønnemarka og Borgemarka. Det er ikke tatt stilling til plassering av sende utstyr, til det trengs ekspertise fra mobiloperatørene. Saksbehandler har innhentet opplysninger fra noen steder som fått utbygd sendenettet med offentlig støtte. Flatanger kommune (vest for Namsos) er en øykommune som fikk bygd ut 5 sendestasjoner i samarbeide med Telenor. Total kostnad vel 2 mill, kommunen bevilget ca kr , resten ble finansiert via midler fra Kommunal og regional departementet ( KRD), bidrag fra Telenor og dugnadsinnsats fra beboerne. De gamle Norkring (fjernsynsomformer) mastene i hovedsak benyttet, her er det allerede framlagt strøm i lokaliteter og master. Dette gjør utbyggingen rimeligere enn ved etablering av nye stasjoner, men plasseringen er ofte ikke optimal i forhold til mobildekning. Ett annet eksempel er kommunene i Agder fylkene de har sammen forhandlet om utbygging og skaffet felles finansiering fra KRD og andre. Telenor opplyser at 170 til 200 steder i Norge er uten mobildekning, steder defineres som områder med minst 25 hus der det er maksimalt 500 m mellom hvert hus. Telenor opplyser at det trengs om lag en milliard kroner for å bygge ut på disse stedene, samt dekning på resten av riksveinettet i landet. Finansieringsmuligheter er sjekket ut med KRD og fylkeskommunen, det avsettes fortsatt midler til utbygging av bredbånd og mobildekning i distriktene, midlene kanaliseres via fylkeskommunene. Midlene skal i hovedsak brukes til å forbedre dekningen for innbyggere og næringsdrivende i distriktskommuner der operatørene ellers ikke bygger ut. Bredbåndsutbyggingen i Numedal har tidligere mottatt betydelig støtte fra denne støtteordningen. Saksbehandlers vurdering: Utbygging av dekningsforhold for mobil kan sammenlignes med utbygging av bredbånd, markedet bestemmer hvor det først bygges ut. Områder med få brukere som ligger vanskelig terrengmessig til, blir ikke prioritert fordi det ikke er økonomisk profitabelt å bygge ut. Derfor er det ikke tilfredsstillende dekning i hytteområder med relativt få hytter og spesielt i grender med få fastboende. Telenor har tilbudt en intensjonsavtale der kommunen må yte/ garantere for om lag en halv million til etablering av en sende mast i Nore. Telenor ønsker fri tilgang til mast/ sende stasjon, de bidrar med mottaks og sende utstyr verdsatt til ca en halv million kr.

11 Mottaksforholdene blir da bedret i Nore, men ikke innerst i Wetterhusgrenda og i ytre Nore. Det trengs derfor flere stasjoner for å skape en god dekning, kommunen har ikke kjennskap/kompetanse til å si hvor mange. I Hallandsfjell/ Åsbøseterdalen for eksempel må det inn enten etableres to sendemaster, eller signalene framføres trådløst eventuelt via fiberkabel. Eventuelt må andre løsninger som fks ICE sin bredbåndsløsning utprøves. Saksbehandler har undersøkt om Numedal fiber sammen med teleoperatørene kunne avklare/ planlegge eventuelt bidra i utbyggingen, Numedal Fiber svarer er at dette ligger utenfor deres arbeidsfelt, de kan gjerne bistå med sitt kontaktnett inn i prosessen, men mobiloperatørene må avklare plassering av sendestasjoner. Konklusjonen er da at ønskes god mobildekning til fastboende og i de fleste hytteområder må det sammen med operatørene klarlegges hvor mange mottaks/ sende stasjoner det er behov for, det må undersøkes om Norkring sin gamle infrastruktur kan benyttes og hvilken offentlig økonomisk bistand det er mulig å oppnå. Det anbefales at det i første rekke tas hensyn til fastboende og næringsdrivende. Det må påregnes en økonomisk uttelling på kr pr stasjon. Noe av dette kan sikkert skaffes tilveie via egeninnsats, men et betydelig økonomisk ansvar lokalt må påregnes. Rådmannens forslag til vedtak: Det avsettes inntil kr til å igangsette et arbeid med å avklare hvor mange mottaks/ sende stasjoner det er nødvendig å etablere for til å skape tilfredsstillende mobildekning, i første omgang for fastboende og næringsdrivende i kommunen. Ut fra det søkes det om utbyggings finansiering fra Kommunal og regionaldepartementet. Avtaler om utbygging gjøres når finansiering er oppnådd. Beløpet belastes omdisponerte restmidler avsatt til ombygging av kommunehus jfr. tidligere kommunestyre vedtak. Vedlegg. Telenors faktagrunnlag for utbygging av mobilnett for alle. 1 Kommunal medvirkning til forbedret mobildekning i kommunen, skal hytteområder med dårlig mobildekning medtas? Saksdokumenter: K-sak 53/09 og F-skap 21/10, omtaler i Nettavisen vedrørende utbedring av mobildekning i distrikter, info om mobilselskapet ICE sin bruk av det gamle NMT-450 nettet

12 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 031 Saksmappe : 2010/113 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Oddbjørn Fønnebø Organisasjonsutvikling - Fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /10 Saken gjelder: Videre framdrift av organisasjonsutvikling ved NMK-avdelingen. Fakta: Formannskapet behandlet sak om organisasjonsutvikling ved NMK-avdelingen den i F-sak 19/10. Det ble fattet følgende enstemmig vedtak: Formannskapet legger framlagte prosjektplan til grunn for det avsluttende arbeidet med OU-utvikling på fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk. Når det gjelder organiseringen av NMK avdelingen ønsker formannskapet en grundig vurdering av ulike alternativer med 2 4 resultatområder. I den videre prosess skal følgende belyses: plassering av kommuneplanlegger plassering av merkantil ressurs plassering av utvikling/næring plassering av vaktmestertjenesten plassering av saksbehandler/kulturarv/museumsarbeider.

13 Organisasjonsutviklingen ved NMK-avdelingen ble drøftet på avdelingsmøte den Prosjektplanen av februar 2010 var i forkant utsendt, i tillegg ble formannskapets vedtak gjennomgått. I etterkant av møtet er det kommet innspill til saken undertegnet av de fleste saksbehandlerne på avdelingen, jfr. vedlegg 1. Saken er også sendt arbeidstakerorganisasjonene i kommunen til uttalelse. Innen svarfristen den er det mottatt uttalelse fra Naturviterne, jfr. vedlegg 2. Saksbehandlers vurdering: Begge innspillene som er mottatt peker på behovet for en grundig prosess med reell medvirkning, der fagavdelingens utfordringer og målet med organisasjonsutviklingen er tydeligere definert før det treffes vedtak om ny organisasjonsmodell. Prosjektplanen av februar 2010 bygger hovedsakelig på tidligere drøftinger i fagavdelingene for teknisk sektor og næring/miljø før sammenslåingen til felles fagavdeling i 2002, samt på drøftinger i administrativ/politisk arbeidsgruppe nedsatt i etterkant av sammenslåingen, der de ansatte var representert med 2 personer. At det har gått lang tid i etterkant av dette prosessarbeidet, gjør nok at flere av medarbeiderne ikke lenger har samme eierforhold til saken. Dessuten er noen medarbeidere tilsatt i etterkant av perioden da prosessarbeidet pågikk. Formannskapets vedtak peker også på flere forhold som skal belyses i tillegg til de punktene som var skissert i handlingsplanen. Disse forholdene gjør at utviklingsarbeidet blir mer komplett, men vil samtidig gjøre sluttføring av prosessen mer omfattende og tidkrevende: Plassering av kommuneplanlegger har ikke vært en del av drøftingene som ble gjort tilbake i tid og har heller ikke vært grundig drøftet nå. Plassering av merkantil ressurs vil kunne berøre både servicekontoret og øvrige fagavdelinger og har heller ikke vært grundig drøftet. Evalueringen av servicekontoret er ikke sluttført. Plassering av utvikling/næring var jo resultatet av tidligere politisk vedtak om sammenslåing av de to fagavdelingene. Alternativ plassering har ikke vært evaluert eller drøftet i ettertid. Plassering av vaktmestertjenesten er en vesentlig del av evalueringen av FDVavdelingen og dette arbeidet er heller ikke sluttført. Plassering av saksbehandler/museumsarbeider tilknyttet kulturarv ble vurdert som hensiktsmessig tilbake i tid, men har ikke vært grundig drøftet nå. Den fremlagte prosjektplanen med handlingsplanens forslag om en rask politisk avklaring på organisasjonsstruktur og rekruttering av mellomledere ble gjort med tanke på at også eventuelle nye mellomledere på NMK-avdelingen ville fått en mulighet til å delta på lederutviklingsprogrammet fra KS, som er vedtatt gjennomført i kommunen i 2010.

14 Fagsjef registrerer at tidligere gjennomført prosess ikke oppfattes som tilstrekkelig for å fatte vedtak om organisasjonsstruktur nå, som basis for det videre arbeidet. Fagsjef ser det som svært viktig at de ansatte gis mulighet for medbestemmelse gjennom deltakelse i prosessarbeidet omkring organisering og utvikling av fagavdelingen. Fagsjef ser også at det ut fra omfanget på forhold som nå ønskes belyst i saken vil være nødvendig å bruke både tilstrekkelig tid og ressurser til avsluttende prosessarbeid. Det må også vurderes om det avsluttende arbeidet nå blir såpass omfattende at det bør leies inn ekstern kompetanse til å bistå med gjennomføringen. I forhold til fremlagt prosjektplan m/handlingsplan av februar 2010 vil fagsjef anbefale at det uavhengig av framdrift på arbeidet med ny organisasjonsstruktur prioriteres å jobbe videre med delegasjon og rutinebeskrivelser. Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet viser til tidligere vedtak i F-sak 19/10 når det gjelder forhold som ønskes belyst som en del av organisasjonsutviklingen ved fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk. Prosjektrapport med bl.a. forslag til organisering av fagavdelingen legges fram for politisk behandling i formannskapet i oktober og kommunestyret den 1. november Arbeidet med intern delegasjon og gjennomgang av rutinebeskrivelser prioriteres. Det delegeres til rådmannen å avgjøre behovet for innleie av ekstern kompetanse til sluttføring av arbeidet. Vedlegg: 1. Høringsuttalelse fra ansatte/saksbehandlere. 2. Høringsuttalelse fra Naturviterne. Saksdokumenter: - Prosjektplan av februar 2010 for organsisasjonsutvikling NMK. - F-sak 19/10.

15 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 611 Saksmappe : 2005/117 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Bent Roger Hegg Styringsgrunnlag og virksomhetsområder for Nore og Uvdal kommuneskoger MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /10 Kommunestyret Saken gjelder: Styringsgrunnlag og virksomhetsområder for Nore og Uvdal kommuneskoger som en integrert del av kommunal virksomhet. Fakta: I kommunestyresak 11/ 09 ble det vedtatt at kommuneskogeiendommen og drifta av denne skulle omdannes til et kommunalt foretak (KF). Det ble så fremlagt en egen sak med forslag til vedtekter for foretaket i K-sak 8/10. I denne saken ble det et flertall i kommunestyret for å organisere kommuneskogen innenfor ordinær kommunal virksomhet og ikke som eget foretak. Saksbehandlers vurdering: I saksfremlegget i K-sak 11/09 ble følgende vurdert dersom kommuneskogen ble integrert som en del av kommunal virksomhet: Denne organiseringen vil føre til at kommuneskogen innlemmes som en integrert del av kommunens øvrige virksomhet inkludert budsjettering og regnskapsføring og at den daglige driften vil ligne dagens. Eget styre og daglig leder vil ikke være påkrevd, men innenfor denne modellen kan det utarbeides retningslinjer som synliggjør særlige ansvars- og satsningsområder for virksomheten. Skogbruk, jakt/fiske og hytteutvikling skiller seg til en viss grad fra annen kommunal virksomhet og kan tale noe imot å organisere kommuneskogen som den øvrige kommunale virksomheten.

16 Det kan være flere modeller som kan være egnet for drift av kommuneskogen: 1) Forvaltningen av kommuneskogen legges inn under fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk med eget rammeområde og budsjett/regnskap. Kommuneskogens primæroppgaver skal i en slik modell være å drive eiendomsforvaltning knyttet til skogsdrift, utleie av jakt og fiske, skogshusværer, festetomter, innløsning av festetomter, utvikling av nye hytteområder, næringsutvikling og andre grunneiendomsrelaterte oppgaver tilhørende skog og utmarkseiendommen. Stillingsressurser og kostnader til å løse arbeidsoppgaver hentes ifra NMK avdelingen. Denne modellen er tilnærmet lik dagens drift av kommuneskogen. Det forutsettes at noen blir delegert ansvar for driften av eiendommen. Fordeler med denne modellen: - Større fagmiljø - Ingen vesentlig endring i forhold til dagens modell. Ulemper med denne modellen: - Kommuneskogen vil kunne bli en salderingspost. - Det vil kunne være uklart for publikum å kunne skille kommunen som forvaltningsmyndighet og kommunen som grunneier. - Noe utydelig plassering av ansvar i dag grunnet manglende delegering. 2) Forvaltningen av kommuneskogen innordnes som en selvstendig avdeling/ seksjon med budsjett/regnskapsansvar direkte underlagt rådmann. Kommuneskogens oppgaver vil bli de samme som i alternativet over. Det utnevnes en avdelingsleder/seksjonsleder som har ansvar og oppfølging av virksomhetens drift, regnskap og budsjett. Stillingsressurser til å løse arbeidsoppgaver hentes ifra NMK avdelingen som i dag. Fordeler ved denne modellen: - Noe tydeligere skille mellom kommunen som forvaltningsmyndighet og kommunen som grunneier. - Tydelig plassering av ansvar. Ulemper ved denne modellen: - Flere saksbehandlere i lag med NMK avdelingen kan oppfattes som uklart. For begge modellene bør det utarbeides nærmere målsettinger for driften av kommuneskogene. Målsetting for driften av kommuneskogen kan være: Nore og Uvdal kommuneskoger har som formål å forvalte skog og utmarkseiendommene tilhørende kommunen på en langsiktig forsvarlig måte som både kan gi et tilfredsstillende økonomisk utbytte, samtidig som en søker å ta vare på de natur og miljøkvaliteter som finnes på eiendommene. Dette innebærer at kommuneskogen skal planlegge å gjennomføre aktiviteter samt drive aktiv eiendomsforvaltning knyttet til skogsdrift, utleie av jakt og fiske, skogshusvære, festetomter, utvikling av nye hytteområder, næringsutvikling og andre grunneiendomsrelaterte oppgaver på de nevnte eiendommer. Det legges til rette for at eiendommene kan bidra til å øke tilgjengeligheten til jakt og fiske for kommunens innbyggere.

17 Nore og Uvdal kommuneskoger skal ta sikte på å oppnå bedriftsøkonomisk og miljømessig optimal drift og drives etter sunne forretningsmessige prinsipper. Ved en organisatorisk endring for kommuneskogen kan det også være aktuelt å se på eventuelle endringer av skogstyret som politisk utvalg. I forhold til dette må det foretas en vurdering på hva som er mest hensiktsmessig for driften av kommuneskogen. I en slik vurdering kan man se for seg følgende alternativer: A. Skogstyret består som et selvstendig utvalg underlagt formannskap/kommunestyret (som i dag) Dette er i henhold til dagens delegasjonsreglement. B. Skogstyret legges inn som et underutvalg av hovedutvalget for NMK. C. Skogstyret legges ned, hovedutvalget for NMK tar over som skogstyre. D. Skogstyret legges ned, formannskapet tar over som skogstyre. Rådmannen fremmer ikke forslag om endringer av den politiske organiseringen av kommuneskogen. Rådmannens forslag til vedtak: Kommuneskogen og dens drift legges inn under fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk med eget rammeområde og budsjett/regnskap, jfr alternativ 1 i saksbehandlers vurdering. Målsettingen for driften av Nore og Uvdal kommuneskoger vil bli: Nore og Uvdal kommuneskoger har som formål å forvalte skog og utmarkseiendommene tilhørende kommunen på en langsiktig forsvarlig måte som både kan gi et tilfredsstillende økonomisk utbytte, samtidig som en søker å ta vare på de natur og miljøkvaliteter som finnes på eiendommene. Dette innebærer at kommuneskogen skal planlegge å gjennomføre aktiviteter samt drive aktiv eiendomsforvaltning knyttet til skogsdrift, utleie av jakt og fiske, skogshusvære, festetomter, utvikling av nye hytteområder, næringsutvikling og andre grunneiendomsrelaterte oppgaver på de nevnte eiendommer. Det legges til rette for at eiendommene kan bidra til å øke tilgjengeligheten til jakt og fiske for kommunens innbyggere. Nore og Uvdal kommuneskoger skal ta sikte på å oppnå bedriftsøkonomisk og miljømessig optimal drift og drives etter sunne forretningsmessige prinsipper. Vedlegg: - Kommunestyresak 8/10 Saksdokumenter: - Kommunestyresak 11/09 og 66/09

18 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 252 Saksmappe : 2009/1025 Avd. : Rådmannen Saksbehandler : Frank Pedersen Miljøringen SA - Lån til kjøp av Uvdal Alpinsenter/Imingenselskapene. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /10 Kommunestyret Saken gjelder: Miljøringen SA - Lån til kjøp av Uvdal Alpinsenter/Imingenselskapene. Fakta: Kommunestyret fattet i sitt møte (71/09) følgende vedtak: Miljøringen SA gis tilsagn om lån på inntil fem millioner kroner for å legge inn bud på kjøp av Uvdal Alpinsenter. Lånet skal nedbetales over ti år og det innrømmes rente- og avdragsfrihet i tre år. Lånet sikres med pant. Lånet belastes næringsfondet og eventuelt manglende dekning i fondet finansieres ved låneopptak. Formannskapet gis fullmakt til eventuelt å fremforhandle endelig lånevilkår. Lånet sikres med pant i Uvdal alpinsenter inkludert næringsbygg med prioritet etter Innovasjon Norge og andre finansinstitusjoner som gir lån i forbindelse med finansiering av kjøper. Herværende sak gir en kort tilbakemelding om at formannskapet etter forhandlinger og i møte har fastsatt endelige vilkår. Kopi av låneavtale av ligger ved. Til gjennomføringen av avtalen skal det opplyses at Innovasjon Norge ennå ikke har ferdigbehandlet søknaden fra Miljøringen. Behandling har tatt lengre tid enn antatt, men Miljøringen opplyser at det ventes endelig avklaring ganske snart. Miljøringen har således

19 finansiert/mellomfinansiert deler av kjøpet av Imingen Heis, Imingen Næringslokaler og Imingen Feste med privat kapital. Det er mulig endelig inngåelse av låneavtale med Innovasjon Norge er iverksatt før kommunestyrets møte og det vil i så fall bli gitt tilleggsopplysninger i møtet. Rådmannens forslag til innstilling: Saken legges fra rådmannens side fram for kommunestyret til orientering. Vedlegg: Kopi av låneavtale av

20 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : L40 Saksmappe : 2004/311 Avd. : Rådmannen Saksbehandler : Frank Pedersen Utbyggingsavtale Brøstrudlia - Forståelse av vedtak. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /10 Kommunestyret Saken gjelder: Utbyggingsavtale Brøstrudlia - Forståelse av vedtak. Fakta: Kommunestyret vedtok i sitt møte (35/09) å endre nedbetalingsplanen i låneavtalen med Uvdal Utmarkslag BA. Vedtaket lyder i sin helhet: Nore og Uvdal kommunestyre vedtar å endre pkt 5.9 i tidligere utbyggingsavtale av med Uvdal Utmarkslag BA, jfr. også endret nedbetalingsplan i K-sak 110/07 som følge av forhandlinger som nylig er ført mellom administrasjonen og grunneierselskapet. Nedbetalingsplan og videre utbygging skal skje etter følgende punkter: 1. Av restbeløp som har forfalt på kr ,- betales kr ,- i april i år og kr ,- i juli i år. 2. Videre nedbetaling utsettes i 4 år slik at neste beløp på kr ,- betales i juni 2013, og videre med samme beløp hvert år til alt er nedbetalt. Renter på utestående beløp betales årlig. 3. Uvdal Utmarkslag bygger ut og finansierer selv byggetrinn Før oppstart av byggetrinn 3 skal det inngås tilleggsavtale i tråd med utbyggingsavtale. Som del av den opprinnelige avtalen har kommunen sikkerhet for utestående anleggsbidrag i 20 hyttetomter tilsvarende kroner pr tomt. Hvis noen av disse selges, skal Uvdal Utmarkslag BA innbetale denne andelen av anleggsbidraget før pantefrafall kan skje.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 17:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 17:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 27-39 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 11:00 17:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling.

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling. Møteinnkalling Saksnr: 20-24 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:30 Orienteringer: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 12.04.2011 OBS: Merk dato. Tunhovd oppvekstsenter, Leif Ågesen orienterer. Geilo

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-32 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: 13:00 16:15 Økonomisjefen ga en orientering til sak 32/09. Orienteringer:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 29-39 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 29-39 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 29-39 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 29-43 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 13:00 17:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 29-43 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 13:00 17:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-43 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 13:00 17:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Ingvar

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i politisk ledergruppe kl. 11.00 13.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Ordfører foreslo at sak 13/12 ble behandlet som tredje sak i møte, før sak 09/12. Formannskapet hadde ingen innvendinger til dette.

HOVEDUTSKRIFT. Ordfører foreslo at sak 13/12 ble behandlet som tredje sak i møte, før sak 09/12. Formannskapet hadde ingen innvendinger til dette. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 49 52 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00 TEMAMØTE Kommunestyresalen, Rødberg 10.30 12.45 Kommunestyret kalles inn til temamøte.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 67/11 Innløsning av

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-11 Utvalg: Møtested: Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Sak 11/17 «Saksutredning H 4b Hellemo»

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Hans Beltesbrekke Kirsten

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag. Møtet varte fra :30. Tilstede var Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag. Møtet varte fra :30. Tilstede var Formannskapet Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 11-25 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.02.2010 Tidspunkt: 14:45 19:00 Det ble avholdt møte i politisk/administrativ ledergruppe

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20 23/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.09.2008 Tidspunkt: 14:00 15.00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa kl samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa kl samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 46-50 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 13:00 17:00 Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31023000,

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Dato: 11.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Møtet er utsatt fra 04.02.10.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 9/09 Tertialrapport 2. tertial 2009 PS 10/09

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Bergtun Omsorgssenter, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 10/11 Samhandlingsreformen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 71-73 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger.

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger. Møteinnkalling Saksnr: 59-61 Utvalg: Formannskap/Valgkomite Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2011 Tidspunkt: 13:00 Valgkomiteen kalles inn til dette møtet. Dvs formannskapet, Per Lassegård

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-44 Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2008 Tidspunkt: 14:00 18:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg I starten av møtet, kl. 14.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00.

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 15:30 Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav

Detaljer

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30.

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57-58 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:30 10.45 OBS: Merk klokkeslett. Kommunestyresalen, Rødberg På grunn av budsjettkonferanse

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 25/09 PS 26/09 Merknad: Sakstittel

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30 Møtet startet med en dialog formannskapet, fagavdeling

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-12 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 18.05.2011 Tidspunkt: 09:30 Tema: Hovedvernombudets 5 minutter. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 3-7 Utvalg: Hovedutvalg for skole, barnehage og Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 26-27 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 26-27 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-27 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgende ble delt ut i møtet: Prinsipper for god ledelse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi.

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 31 40 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 13:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-25 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Møteinnkalling. Medlemmene i formannskapet gjøres oppmerksom på at møtet vil vare utover Det vil bli servert varm mat.

Møteinnkalling. Medlemmene i formannskapet gjøres oppmerksom på at møtet vil vare utover Det vil bli servert varm mat. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 11-25 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.02.2010 Tidspunkt: 09.00 OBS Ettersending sak 19 25/10 Medlemmene i formannskapet gjøres

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 64 66 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 06.10.2008 Tidspunkt: 10:00 Dette er et ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 1J2U Terje Halland politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 1J2U Terje Halland politisk sekretær Nore og Uvdal kommune In I) DE LA L DE R DAL E Et Møteinnkalling Saksnr: 3-16 Utvalg: St- og løypenemnd Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.06.2016 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 -

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 - Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 44-50 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 13:00 - Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans Beltesbrekke

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Uvdal resort, Uvdal Dato: 10.12.2009 Tidspunkt: 14:00 18:00 Møtet ble avholdt på Uvdal Resort i Uvdal.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven.

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-67 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 13:00 17:00 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss.

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-13 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.01.2013 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-9 Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 14:00 TEMAMØTE: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Hovedutvalgene NMK, SBK og

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-4 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-34 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 13:00 17:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00.

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00. Møteinnkalling Saksnr: 3-5 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Grønneflåtastua, Nore og Uvdal Bygdetun Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2-4 Utvalg: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Orienteringssaker: Årsregnskap Tilsettinger

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Før behandling av sakene vil Gro-Kristin L. Svingen orientere om hvordan den kommunale fysioterapitjenesten er lagt opp og fungerer.

Møteinnkalling. Før behandling av sakene vil Gro-Kristin L. Svingen orientere om hvordan den kommunale fysioterapitjenesten er lagt opp og fungerer. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9 12/09 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.02.2009 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9 12/09 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.02.2009 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9 12/09 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.02.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 40 00, v/

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 4 8 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.02.2013 Tidspunkt: 09:00 12:15 Merknader: Hovedutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-6 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.01.2012 Tidspunkt: 13:30 17:00 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17 19/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.06.2008 Tidspunkt: 14:00 15.00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur 4b Nore og Uvdal kommune N LJm EDAL flfldoalderdalet Møteinnkalling Saksnr: 37-38 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: BERGTUN, Rødberg Dato: 28.06.2012 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. SBK: Informasjon fra kulturmedarbeiderne (kulturminnevern, ungdomsarbeid og folkehelseprosjekt)

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. SBK: Informasjon fra kulturmedarbeiderne (kulturminnevern, ungdomsarbeid og folkehelseprosjekt) Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2017 Tidspunkt: 15:00-17:30 Orienteringssaker: SBK: Informasjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 28-36 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 13:15 15:20

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 28-36 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 13:15 15:20 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 28-36 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 13:15 15:20 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-38 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: 28.11.2016 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu Jon Brun

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 22.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune.

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-033 13/857 15/3495 Stian Skjærvik 04.05.2015 Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Utvalg

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: 25.04.2012 kl. 13:00

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: 25.04.2012 kl. 13:00 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: 25.04.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet foregår på Flesbergtunet. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 5/12

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 11.08.2011 kl. 17:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 40/11 Plan for organisasjonsendring i helse og omsorgsetaten

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. NB! Kl : Sak 1 og 2 i Uvdal barnehage. Kl : Resten av sakene i kommunestyresalen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. NB! Kl : Sak 1 og 2 i Uvdal barnehage. Kl : Resten av sakene i kommunestyresalen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Uvdal barnehage/kommunestyresalen, Rødberg Dato: 13.10.2016 Tidspunkt: 14:00 OBS: merk møtetidspunktet NB!

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-22 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 14:00 18:00 Følgende medlemmer møtte: Sigrid E. Heggelien Erik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune,

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73 74/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2008 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget kl samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget kl samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 48-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 13:30 16:30 Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget kl. 13.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-9 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 14:00 18:40 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 08.05.2014 Møtested: Storstua, Formannskapsrommet Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-64 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.11.2013 Tidspunkt: 13.30 17:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24-28 Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 09:00 16:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer