Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap kl , se vedlegg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg."

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap kl , se vedlegg. Saksbehandlingen starter kl Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 63/09 Vedr. salg av kommunens aksjer i Rødberg Hotell AS. PS 64/09 Ang. anmodning om bosetting av flyktninger 2010 PS 65/09 Møteplan 2010 PS 66/09 Økonomiplan og budsjettrammer for Lukket/åpent Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 255 Saksmappe : 2004/2128 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Vidar Torgersen Vedr. salg av kommunens aksjer i Rødberg Hotell AS. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /09 Saken gjelder: Salg av kommunens aksjer i Rødberg Hotell AS. Fakta: Det er mottatt forespørsel om kjøp av kommunens aksjer i Rødberg Hotell AS. Nore og Uvdal kommune har 500 aksjer av totalt 1664 aksjer, hver pålydende kr. 200,-. Tilbudt pris er på kr. 40,- pr. aksje. I kommunestyresak 43/08 ble det vedtatt at kommunens aksjer i Rødberg Hotell AS kunne selges. Formannskapet ble gitt fullmakt til å gjennomføre salg av aksjene. Kommunens advokat har tidligere vurdert sak om salg av aksjene, og har konkludert med at kommunen står fritt til å selge aksjene. Kjøper må imidlertid varsle selskapets styre og få styrets godkjenning i henhold til de bestemmelser som framgår av 8 i vedtektene for Rødberg Hotell AS. Vurdering: Rådmannen viser til kommunestyres vedtak, og forslår at formannskapet gjennomfører salg av aksjene i tråd med selskapets vedtekter.

3 Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune selger sine aksjer i Rødberg Hotell AS. Salget meddeles styret slik at det kan tilbys nåværende eiere/aksjonærer i forhold til deres eierposisjon, jfr. 8 i vedtektene for Rødberg Hotell AS. Vedlegg: Kopi av vedtektene for Rødberg Hotell AS Kopi av regnskap 2008 og årsberetning 2008 vedlegges.

4 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : F30 Saksmappe : 2008/940 Avd. : Helse, sosial og barnevern Saksbehandler : Christianne Stroop Ang. anmodning om bosetting av flyktninger 2010 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /09 Kommunestyret Saken gjelder: Nore og Uvdal kommune har i brev av fra Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet, IMDi blitt anmodet om å bosette 15 flyktninger i 2010, på bakgrunn av et økt bosettingsbehov og i henhold til samarbeidsavtalen mellom KS og Arbeids-og integreringsdepartementet. Det har vært gjennomført informasjonsmøter mellom Nore og Uvdal kommune og IMDI, møter internt i kommunen og både administrasjon og politikere har deltatt i et dialogmøte i Ål kommune i oktober i år. Fakta: Flyktninger som venter på bosetting og statlige ytelser til bosettingskommunen Det oppholder seg om lag personer i mottak på forskjellige steder i Norge som søkes bosatt i kommunene av disse er barn og unge under 18 år. De som søkes bosatt er i all hovedsak enslige menn som har fått varig opphold. Noen vil ha bodd i mottak lenge nok til å ha lært grunnleggende norsk, men det vil ikke gjelde alle. De aller færreste vil ha startet en arbeids- eller utdanningskarriere.

5 IMDi legger stor vekt på å ta hensyn til lokale forutsetninger ved ny bosetting, men det synes klart at man neppe kan velge ut hvilke grupper som skal eller ikke skal bosettes i kommunen. For eksempel synes det lite realistisk å vente at man kan motta familier med barn, selv om dette antakelig ville være den gruppen som sannsynligvis ville ha de beste forutsetninger for vellykket bosetting i Nore og Uvdal. Staten yter et integreringstilskudd som skal være med å dekke kommunens kostnader i forbindelse med mottak/etablering av flyktninger. Tilskuddet er på kr over en 5-årsperiode. (år1: , år2: , år 3: ,år 4: , år 5: ). Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet. Deltakelse i kommunale introduksjonsprogram er obligatorisk for flyktningene. De kommunale introduksjonsprogrammene tar sikte på å gi grunnleggende ferdigheter i norsk samt innsikt i norsk samfunnsliv. Det er også viktig å forberede deltakerne på et aktivt arbeidsliv eller motivere til utdanning. Personer som deltar i programmet har krav på en introduksjonsstønad. Det er lagt opp til et nært samarbeid mellom kommune og NAV i arbeidet med programmet. Det gis i tillegg opplæringstilskudd som skal dekke hovedkostnadene til norskopplæring. ( kr fordelt over en 3-årsperiode). Flyktninger som deltar i det 2- årig introduksjonsprogrammet får en ytelse på 2 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G) som skal gå av det tilskuddet kommunene blir tildelt. Dette utgjør per i dag kroner pr år og er ment å skulle dekke alle personlige utgifter inkludert boutgifter. Husbanken yter lån og tilskudd til erverv og bygging av boliger for bosetting av flyktninger. I tillegg kan flyktninger med lave inntekter få bostøtte. Også personer som deltar i introduksjonsprogrammet har rett til bostøtte. Lokale utfordringer med bosetting Etter siste større bosetting gjorde rådmannen en vurdering av erfaringene og uttalte blant annet at: Med utgangspunkt i de erfaringene Nore og Uvdal kommune har gjort med mottak av flyktninger fram til nå, manglende jobbmuligheter for flyktningene, behov for kontinuitet i mottaket av flyktninger og redusert kapasitet administrativt som følge av økonomiske omstillinger, tilrår rådmannen at Nore og Uvdal kommune ikke tar imot flyktninger i 2006 og Rådmannen antar at det samme bildet vil gjelde i dag, muligens med den forskjellen at det nå kan ventes en overvekt av unge enslige menn. Det antas derfor at utfordringene knyttet til arbeid og utdanning vil bli minst like store. Det antas at kommunen enten med egne ressurser eller i samarbeid med Numedal videregående skole vil være i stand til å opprette et tilfredsstillende introduksjonsprogram. Det er ingen ledige boliger som per i dag peker seg ut som egnet for bosetting. Bosetting av 15 flyktninger forutsetter kjøp eller langsiktige leieavtaler av boliger.

6 Saksbehandlers vurdering: Det er viktig at kommunen inngår et tett samarbeid med IMDi. Kommunen har mye positivt å by flyktningene; trygge oppvekstvilkår, et godt skoletilbud og gode friluftsmuligheter. Men det er viktig å bruke tid på samarbeid og dialog med IMDi for å finne fram til de flyktningene som kan trives i kommunen og som kan nyttiggjøre de mulighetene og den kompetansen som er i kommunen. Det kan dermed være aktuelt å tenke på forskjellige typer flyktninger, både enslige mindreårige, enslige forsørgere med barn eller enslige med behov for opplæring. Boliger er en viktig utfordring. Kommunen disponerer i liten grad boliger. Bosetting av 15 flyktninger forutsetter derfor ombygging av boliger, og kjøp eller langsiktige leieavtaler av boliger. Det bør også vurderes om det er mulighet for et samarbeid i forhold til utbyggere, Husbanken m.m. Med hensyn til boliger bør en tenke en sentral plassering, da det kan gi bedre integrering og mer effektiv tjenesteoppfølging. Bosettingsanmodningen gjelder 15 personer i Med dagens satser for tilskudd og dekning av utgifter, er det usikkert om alle påregnelige utgifter kan antas å bli dekket. Det kan synes som om statens tilskuddsordninger i stor grad er tilpasset større kommuner som har så vel et etablert grunnlag og organisasjon å jobbe ut fra som mange mottak og varige bosettinger gjennom flere år. Ideelt sett skal det i en slik situasjon være mulig å forsvare høye utgifter de første årene i bosettingsperioden med at utgiftene vil bli redusert mot slutten av femårsperioden når de bosatte skaffer seg jobb eller starter på en utdanning, men denne overgangen kan like fort vise seg å resultere i flytting fra kommunen. Nore og Uvdal har et solid erfaringsgrunnlag, men har pr i dag ikke noe etablert eller ferdig organisert apparat for bosetting Rådmannens vurdering må derfor bygge på at det er usikkert om de statlige ordningene dekker alle utgifter. Videre må den bygge på at Nore og Uvdal har behov for nye innbyggere og at kommunen ganske sikkert kan by på gode tjenester og et godt introduksjonsprogram. Tvilen knytter seg mer til om vi er i stand til å oppfylle de forventningene som unge menn vil ha til varig bosetting. Vi må fastslå at det er 10 mil til nærmeste by og at kommunen har et begrenset arbeids-, bolig- og utdanningsmarked. Dessuten er det er viktig å se et mottak av flyktninger i Nore og Uvdal i en modell over flere år. Skal vi bygge opp kompetanse og ha en viss systematisk tilnærming, bør vi kunne dra nytte av erfaringer vi gjør det første året på en slik måte at kommunen kan etablere en organisasjon som bedre kan ivareta et mottak av nye flyktninger i de påfølgende årene. Rådmannen ser det som hensiktsmessig å bidra til den nasjonale målsettingen om bosetting av flyktninger og vil derfor tilrå at anmodningen imøtekommes. Det synes videre hensiktsmessig at IMDi gjøres ettertrykkelig klar over kommunens forutsetninger og bistår med å avklare flyktningenes personlige forventninger.

7 Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune vil imøtekomme IMDi anmodning og kan bosette inntil 15 flyktninger i Det forutsettes at første bosetting kan skje sommeren Rådmannen ser nødvendigheten med en evaluering av tidligere vedtatt plan for flyktninger i Nore og Uvdal, forslag til boligløsninger og tilsetting av koordinator senere i bosettingsprosessen. Vedlegg: brev fra IMDi med anmodning om bosetting av flyktninger

8 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 033 Saksmappe : 2004/1248 Avd. : Politisk sekretariat Saksbehandler : Unni Wetlesen Møteplan 2010 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /09 Kommunestyret Saken gjelder: Møteplan for 2010 for kommunestyre, formannskap, kulturarvstyret, energiutvalget og hovedutvalgene. Fakta: I henhold til reglement for Nore og Uvdal kommunestyre 3, jfr. reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og Uvdal kommune, skal kommunestyrets ordinære møter avholdes i samsvar med en møteplan som omfatter et helt år. Det samme gjelder for formannskap og hovedutvalgene, jfr. 2 i reglementene for de ulike utvalg. Saksbehandlers vurdering: Møter i formannskap og hovedutvalg vil i stor grad styres av kommunestyremøtene. Det er derfor naturlig at kommunestyret vedtar møteplan for alle utvalgene, jfr. Reglement for folkevalgte i Nore og Uvdal, pkt. 4 under kommunale møter.

9 I henhold til reglement skal gruppemøter / møter starte tidligst kl Tid for gruppemøtene vil variere fra møte til møte / fra utvalg til utvalg. Møtesekretær avtaler starttidspunkt for gruppemøtene med de ulike ledere / gruppeledere for utvalgene. Ordførerens forslag til vedtak: Møteplan for kommunestyre, formannskap, administrasjonsutvalg, hovedutvalgene, kulturutvalget, energiutvalget og politisk ledergruppe vedtas i henhold til oppsatte plan. Vedlegg: Forslag til helårsplan 2010

10 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 145 Saksmappe : 2009/985 Avd. : Økonomikontoret Saksbehandler : Anne Rudi Økonomiplan budsjettrammer for 2010 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /09 Kommunestyret Saken gjelder: Saken gjelder økonomiplan og budsjettrammer for Fakta: Etter forskrift om årsbudsjett, i medhold til kommunelovens kapittel 8, heter det at årsbudsjettet skal framstilles i et samlet dokument, eventuelt sammen med kommunens økonomiplan. Rådmannen velger å legge økonomiplanen for perioden og budsjettrammer for år 2010 fram i et samlet dokument, se vedlegg 1. Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjettrammer 2010 ligger ute på kommunens internettsider Budsjettfullmakter Fullmakter til formannskapet, hovedutvalgene og rådmannen er vedtatt i et eget reglement; reglement for budsjett og økonomiplan (utarbeidelse, fullmakter og oppfølging), K-sak 63/2009. Budsjett 2010 Forslag til detaljert budsjett 2010 vil bli utarbeidet i etterkant av kommunestyrets behandling av økonomiplanen i desember og behandles av formannskap og hovedutvalgene, jfr. Reglement. Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjettrammer 2010

11 Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjettrammer for år 2010 følger som vedlegg 1. Forslaget til økonomiplan og rammer for årsbudsjett er i korte trekk bygget opp slik: En innledning om viktige satsinger for kommunen, beskrivelse av kommunens ulike rammebetingelser, herunder befolkningsutvikling og inntekter, brutto- og netto driftsresultat og låneopptak. Beskrivelse av driften av sentraladministrasjonen, fagavdelingene og kulturarvstyrets virksomhet, planlagte nye tiltak og målsettinger/indikatorer for økonomi, medarbeidere, tjenester, elektroniske tjenester og samfunnsutvikling. Finansielle nøkkeltall. Oversikt rådmannens forslag til investeringstiltak. Oversikt over kommunens fond og langsiktige gjeld. Forslag til kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger. Økonomisk oversikt for drift Økonomisk oversikt for investeringer Selvkostberegninger for vann, avløp og renovasjon Konsekvensjusteringer i driften Budsjett for Nore og Uvdal kommuneskog Økonomiplanen viderefører malen fra Formannskapets innstilling Kommuneloven åpner for at formannskapet kan fremme alternative forslag (innstillinger til kommunestyret). Budsjettforskriften 3 1. ledd bestemmer at samtlige forslag som fremmes av formannskapet skal tilfredsstille de krav som er satt til budsjettets innhold og inndeling i budsjettforskriften. Det kan dermed ikke fremmes ufullstendige forslag, for eksempel forslag som kun gjelder deler av kommunens virksomhet, eller forslag som ikke er saldert. Derimot kan formannskapet eller en gruppering henvise til et allerede fremsatt forslag, eksempelvis fra administrasjonssjefen med spesifiserte og salderte endringsforslag. Høring Rådmannen har tilskrevet arbeidstakerorganisasjoner, hovedverneombud, arbeidsmiljøutvalget, Rådet for eldre og funksjonshemmede, samarbeidsutvalgene ved skolene og barnehagene og kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen og Idrettsrådet og bedt om deres eventuelle merknader til forslaget til økonomiplan. Deres frist for å komme med uttalelser i forkant av formannskapets behandling er satt til 19. november I forskrift om årsbudsjettet 3 heter det at innstilling (formannskapets) til årsbudsjett skal legges ut til alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte forslag, senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Forslag til økonomiplan for Nore og Uvdal kommune for perioden 2010 til 2013 godkjennes. 2. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2010 for Nore og Uvdal kommune og Nore og Uvdal kommuneskog godkjennes.

12 3. Hovedutvalgene gis fullmakt til å foreta en videre fordeling av netto driftsutgifter etter fullmakter gitt av kommunestyret i eget økonomireglement. 4. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2010 godkjennes. 5. Skatt på formue og inntekt for år 2010 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 6. Eiendomsskatt for år 2010 på verker og bruk skrives ut med 7 promille. 7. Det foretas låneopptak på 4,4 millioner kroner i Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 8. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 9. Ordførerens godtgjørelse fastsettes i tråd med reglement vedtatt av kommunestyre i sak 62/07 Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og Uvdal kommune % stilling som kulturarbeider gjøres til fast stilling. Vedlegg 1 Budsjettdokument (utlevert på kommunestyremøte 2.november)

Møteinnkalling. LDiuL. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen. (WQ,i,v. 4 Hovedutvalg livslop og kultur TEMA:

Møteinnkalling. LDiuL. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen. (WQ,i,v. 4 Hovedutvalg livslop og kultur TEMA: 4b Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen Møteinnkalling Saksnr: 1 Utvalg: Møtested: 4 Hovedutvalg livslop og kultur Bergtun, Rødberg Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 14:00 TEMA: Flyktningkoordinator

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.10.2014 Møtested:

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen.

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saks nr: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 31-40 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 07.05.2012 13:00 I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 13.00 13:30: Informasjon fra Næringsselskapet. Saksbehandlingen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 19.12.2012 Tid: 15:00 Merk! Tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 13.11.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer