Drømmen'om'Tønsberg. Verdipla3orm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drømmen'om'Tønsberg. Verdipla3orm"

Transkript

1 Drømmen'om'Tønsberg Verdipla3orm

2 Mandat'6l'Tønsberg'2030 Utarbeide'en'overordnet'visjon'som'bidrar'6l'å'bygge'Tønsberg'si?'omdømme,' stake'ut'en'felles'kurs,'som'gir'visjonære'føringer'for'utvikling'av'byen Prosess'så'langt:' Diverse'workshops'og'møtevirksomhet'Tbg2030 Omdømmeanalyse'med'ekstern'partner:'deskresearch,'kvalita6v' undersøkelse/dybdeintervjuer'og'kvan6ta6v'undersøkelse/web Dialogmøter'og'presentasjoner'6l'kommuneadministrasjon,'poli6kere,' virksomhetsledere,'tønsberg'næringsforening,'tønsberg'sentrum,'mfl. Generalprøve:'Syretestet'verdipla3ormen'på'idre?sR'og'kulturråd,'poli6kere,' eiendomsutviklere'og'kommuneadministrasjon Premiere:'Støperiet'26.'juni

3 FORMÅLET'MED'PROSJEKTET Samle'byens'mange'gode'kre[er'om'mål'og' retninger'som'i'frem6den'tydelig'vil' differensiere'tønsberg'på'en'posi6v'måte'fra' andre'byer. Det'handler'om'byen'Tønsberg'og'om'dagens' og'frem6dens'byrpatrioter.'prosjektet'kjenner' ingen'kommunegrenser.

4 EN'FELLES'DRIVKRAFT Samarbeid'er'magi:' Felles'mål,'verdier'og'visjon.'Visjonen'skal'gi' oss'kre[er'6l'å'ville'nå'lenger,'og'den'skal' hjelpe'oss'6l'å'ta'valg. Slik'kan'vi'skape'felles'engasjement,'glød,' 6lhørighet,'lojalitet,'energi... Da'kommer'også'investeringsvilje,' endringsvilje,'handlekra[''og'6llit. 1+1=11 «The'successful'brand'is' not'the'one'with'the' most'brains,'but'the'one' with'most'brains'ac6ng' in'concert»' Peter'Drucker

5 DETTE'HANDLER'OGSÅ'OM'Å'BYGGE' OMDØMME'OG'MERKEVAREN'TØNSBERG Merkevaren'Tønsberg'='folks'følelser'for,'og' opplevelser'av,'byen'vår Mennesker'skaper'sin'egen'versjon'av'merkevaren.MEN)vi)kan)påvirke)prosessen)ved)å)kommunisere) de)kvaliteter)som)skiller)oss)fra)andre)byer,)og)gjør) Tønsberg)Bl)et)preferert)valg

6 Vårt'omdømme'er'vår'kapital Kapitalen'består'av'produktet,'egenskapene,' fasilitetene,'menneskene,'kulturen,'næringslivet,' poli6kken,'innovasjonsevnen,' 'totaliteten'som'bidrar' 6l'å'skape'én'opplevelse. Vi'må'forvalte'kapitalen'vår'godt'for'å'vinne'frem'i' dagens'konkurransersamfunn. Strategien'som'følger'handler'om'hvor'vi'vil' 'og'ikke' om'hvor'vi'er' 'selv'om'noen'parametre'heldigvis' allerede'er'godt'ivareta?. Selvoppfyllende'profe6'er'et's6kkord'i' omdømmearbeid' 'man'må'tro'det'og'ville'det,'for'at' det'skal'skje.

7 Helhetsbilde'av'Tønsberg Rolle:'Tønsberg'by'er'hele'regionens'handelsentrum.'Tønsberg'er'Norges/eldste/by'og'er' kjent'for'bl.a'slo3s4ellet,'nordbyens'gamle'trehusbebyggelse,'og'middelalderens' historiske'gateløp'med'brygga'og'torget'som'tradisjonelle'kjerneelementer'i'byplanen.' Tønsberg'sin'beliggenhet'med'a?rak6v'skjærgård'og'verneverdige'naturreservater,'gjør' byen'ekstra'a?rak6v'om'sommeren'r'for'både'fastboende'og'feriegjester. Personlighet:'Tønsberg'er'trygg'og'kul'på'samme'6d.'Trygg'i'form'av'inkluderende'og' oversiktlig.'kul'i'form'av'urban'og'krea;v.'tønsberg'er'et'naturlig'midtpunkt,'som'er'stolt' av'byen'sin'og'gjerne'vil'dele'sin'posi6ve'atmosfære. Væremåte:)Tønsberg'opptrer'som'en'imøtekommende'og'gjesiri'by.'Ak;vitetsnivået'og' endringsviljen'er'høy,'og'ambisjonene'for'utvikling'u?ordrer/gjeldende'rammer,'og'se?er' fart'på'fornying.'

8 Helhetsbilde'av'Tønsberg Egenskap/autoritet:)Tønsberg'er'Norges'eldste'by'R'man'kunne'slå?'seg'ned'hvor'som' helst,'og'valgte/tønsberg!'tønsberg'er'et'historisk'maktsenter'og'kongelig/hovedsete.' Byen'har'all6d'beholdt'sin'a?rak6vitet'og'taklet'store'næringsBtransformasjoner,'fra' hvalfangst,'6l'skipsfart'og'industri.'den'guns6ge'beliggenheten'gjør'at'tønsberg'by'er' omringet'av'fantas6ske'utearenaer:,'slo?skellet,'torget,'brygga,'kanalen,'taulowhullet,' naturreservater,'bolæren,'verdens'ende,'osebergskipet,'kysten,'messeparken,' gjestehavna,'mm.'stedet'6ltrekker'seg'krea;ve/mennesker'og'har'et'bredt'kulturliv. Potensial:)Transformasjonen'fra'industrisamfunnet'er'passé'R'Tønsberg'er'byen'som'takler/ transformasjon'og'endring!'gjennom'en'e?erlengtet'mobilisering,'har'tønsberg'potensial' 6l'å'øke'handlekraCen'og'sikre'rask'og'relevant/byBvekst.'Tønsberg'skal'være'et' pulserende'og'este;sk'sentrum'for'handel,'finans,'vekstnæringer,'kultur,'underholdning'og' service.

9 Tønsbergs'unike'atmosfære' Krysningspunktet'mellom'beliggenhet,'historie' og'utvikling'skaper'en'unik'atmosfære.' Bevegelse Beliggenhet'og'bevaring'(historie)'kan'vi'nyte' og'utny?e.'bevegelse'(utvikling)'trenger' 6lre?elegging,'inkludering'og'handlekra[.' De?e'er'vik6ge'nøkkelfaktorer'i'vår'iden6tet,' som'vi'skal'bruke'effek6vt'og'holde'foran'oss' på'veien'mot'mål'og'visjoner. Beliggenhet Bevaring

10 Tønsberg'annerledeshet Annerledeshet:'Hvordan'skiller'Tønsberg'seg'fra'andre' byer.'unike'trekk'som'ingen'kan'kopiere. Kategoridrivende:'Hva'er'det'som'gjør'at'vi'er'blant'de' mest'a?rak6ve'byene?'plussfaktorer'som'er'felles'for' de'beste'i'kategorien. Hygienefaktorer:'Hvilke'forutsetninger'må'være'6lstede' for'at'tønsberg'i'det'hele'ta?'er'et'sted'noen'ønsker'å' bo. Tønsbergs) arv,)og)historiske) evne)bl) transformasjon Kulturliv,'handel'og'fokus'på '''vekstnæringer.'engasjerte' poli6kere,'næringsliv'og' innbyggere Boliger,'arbeid'og'infrastruktur.'Gode' skoler,'barnehageplasser'og'eldreomsorg

11 Noen'vik6ge'drivkre[er Vårt'eksistensgrunnlag'forteller'folk'hvorfor'vi'e?er'mer'enn'1000'år'fremdeles'er' en'a?rak6v'by,'og'minner'oss'om'hvorfor'vi'velger'å'leve'akkurat'her. Tønsberg'har'en'unik'beliggenhet'og'et'«image»'som'gjør'at'folk'ønsker'å'bo' her.'de?e'se?er'i'gang'flere'kre[er'som:' op6maliseringskre[er' 'hvordan'kan'vi'få'det'enda'bedre? investeringskre[er' 'hvordan'kan'vi'tjene'penger? Disse'drivkre[ene'mane'fram'en'endringsvilje'og'en'utålmodighet'som'bidrar'6l' at'vår'a?rak6vitet'fornyes,'og'fornyes...

12 Posisjon'R'hvordan'vi'vil'oppfa?es Vår'posisjon,'forteller'om'hvordan'vi'ønsker'å'bli'oppfa?et.' Hva'skal'folk'tenke'på'når'de'hører'navnet'Tønsberg? Vi'ønsker'å'bli'oppfa?et'som...' EN)AMBISIØS)BY)I)KONTINUERLIG)FORVANDLING)

13 Vår'visjon'R'et'bilde'på'hvordan'vi'vil'ha'det En'visjon'kan'defineres'som'et'bilde'av'en'frem6dig,'ønsket'6lstand.'Tønsbergs'visjon'er' vår'felles'frem6dsdrøm.'den'skal'hjelpe'oss'6l'å'stake'ut'kursen'og'den'skal'bidra'6l'at'vi' trekker'i'samme'retning.'du'kan's6lle'spørsmål'om'retningsvalg'og'finne'svar'i'visjonen.'vi' tror'nok'at'tønsberg'sin'visjon'handler'om'vår'atmosfære'som'absorberes'via'våre' SANSER.'Kanskje'det'er'så'enkelt'og'innlysende'som... TØNSBERG) )SANSENES)BY Tønsberg'er'byen'som'spiller'på'alle'sansene.'Samspillet'inspirerer'6l'krea6vitet'og'skapekra[.'Visjonen'kan'oppleves' som'abstrakt'og'overordnet,'men'kan'allikevel'beny?es'helt'konkret'i'utvikling'og'retningsvalg.

14 Konkret'om'sansene'og'Tønsberg'by Se'='Synssansen'handler'om'de'visuelle'omgivelsene'som'arkitektur,'kunst,'este6kk,'historiske'merker,' gateløp,'torv,'byrom,'lysseqng,'bu6kkmiks,'utsmykning,'grøntområder,'miljø,...'' Høre'='Hørselsansen'handler'om'yrende'byliv,'underholdning,'musikk,'rom'for'ro,'trygghet,... Lukte'='Luktesansen'handler'om'sjølukten,'matlukten,'naturen,'blomster,'ulike'kulturer,'mangfold,... Smake'='Smakssansen'kan'handle'om'maiylket,'dyrket'mark,'restauranter,'matkultur,'cafeer,'utepils,..' Føle'='Følesansen'handler'om'det'fysiske'og'kan'være'alt'fra'materialer'og'bygg'6l'arbeidsmarked,' sysselseqng,'forteqng'i'sentrum,'parkering'og'bystrand.'men'også'mennesker:'unge,'gamle,' barnefamilier,'studenter,'turister..'og'om'idre?,'fri6dsak6viteter'og'helse... Sansene'spiller'sammen'og'overlapper'således'hverandre'på'flere'områder'R'målet'er'å'all6d'spille'på' så'mange'sanser'som'mulig'for'å's6mulere'6l'ønsket'opplevelse'av'byen'vår' 'nemlig'at'vi'er'sansenes' BY.Visjonen'er'6dsløs'og'krevende'R'den'kan'samle'oss'om'en'felles'ønsket'opplevelse'som'kun'kan' oppnås'om'vi'spiller'på'lag.'

15

16 Vår'visjon'er'vår'felles'frem6dsdrøm: Tønsberg) )Sansenes)by For'å'gi'næring'6l'vår'unike'atmosfære,' må'vi'sikre'balansen'mellom: Ingen'kan'kopiere: Bevegelse Beliggenhet Tønsbergs) arv,)og) historiske)evne) Bl)transformasjon Bevaring Posisjon:'Vi'ønsker'å'bli'oppfa?et'som' en)ambisiøs)by)i)konbnuerlig)forvandling Drivkre[er:'Posi6v'frustrasjon'som' maner'frem'endring'og'fornyelse 'Op6maliseringskre[er 'Investeringskre[er'

17 Et)samlet)Tønsberg'har'nå'kanskje'et' felles'mål'å'jobbe'mot'som'er' 6lstrekkelig'ambisiøst'og'sam6dig' ivaretar'hoveduiordringene'og' utny?er'mulighetene MEN FØRST MÅ VI FÅ BETRAKTINGER OG INNSPILL FRA DERE!

18 Tønsberg' 'Sansenes'by'R'fra)A)Bl)Å

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE Sett kryss i de rubrikker som passer best for deg og din husstand, s fyller du inn dine svar ut fra din husstands er med den kommunale tjenesteyting.

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

1 Sannsynlighetsrgning

1 Sannsynlighetsrgning 1 Sannsynlighetsrgning 1.1 Det er 13 grønne og 18 røde baller i en eske. Vi trekker ut to baller etter hverandre. a) Hva er sannsynligheten for å få to grønne baller? Svar: P(g 1, g 2 ) = p(g 1 ) p(g 2

Detaljer

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST - Bf14. ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST - Bf14. ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST - Bf14 ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul HALLERMOEN VEST DRAMMEN KONNERUD Bygg i vakre omgivelser

Detaljer

Tuben Storhandel - for hjem og fritid!

Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Semsbyveien 124 Nærmarked på over 100 000 mennesker. Butikklokaler og kontorer til leie. Nærmarkedet pusser opp for 1,3 milliarder kroner pr år! Andebu Horten Revetal

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel

Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel Tønsberg Kommune postmottak@tonsberg.kommune.no Tønsberg, 27. februar 2015 Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel Det vises til Kommuneplanens arealdel, med høringsfrist 27. februar 2015. Tønsberg Næringsforening

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 / Området Horten 30 min. E18 Klar for take-off? Porsgrunn 30 min. Larvik 18 min. Tønsberg sentrum 20 min.

Detaljer

Aud Larsen. Østfold Fagskole

Aud Larsen. Østfold Fagskole Aud Larsen Østfold Fagskole Siv. Ing. Master i organisasjon og ledelse Pedagogikk 20 års erfaring fra fagskole, og fagskoledrift God kunnskap om ulike typer fagskolestudenter Flere nasjonale verv innen

Detaljer

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 «Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 Forretningsidé Visit Trondheim Visit Trondheim er destinasjonsselskapet for organisasjoner,

Detaljer

Kommunereformen. Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell. Fylkesmann Helen Bjørnøy

Kommunereformen. Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell. Fylkesmann Helen Bjørnøy Kommunereformen Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell Fylkesmann Helen Bjørnøy «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden.»

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Kommunal beredskap - Stryn Kommune - «Faren over» - rett eller galt- 08.10.2012 1

Kommunal beredskap - Stryn Kommune - «Faren over» - rett eller galt- 08.10.2012 1 «Faren over» - rett eller galt- 08.10.2012 1 08.10.2012 2 08.10.2012 3 08.10.2012 4 08.10.2012 5 Vind med Orkan styrke 08.10.2012 6 Vind med Orkan styrke Stormflo 08.10.2012 7 08.10.2012 8 Vind med Orkan

Detaljer

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

BÆREKRAFTIG UTVIKLING BÆREKRAFTIG UTVIKLING En Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens konsumbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Begrepet ble allment

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

Jakten på det. unike. Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn

Jakten på det. unike. Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn Jakten på det unike Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn Er full barnehagedekning, godt oppvekstmiljø og trygge lokalsamfunn nok til å bygge et attraktivt kommuneomdømme? Eller må kommunen skille

Detaljer

En innføring i bruk av Lync Online

En innføring i bruk av Lync Online En innføring i bruk av Lync Online Viste du at: Lync Online kan kommunisere med eksterne brukere. Lync Online kan kommunisere direkte med Skype. Lync Online kan leveres som eget produkt eller inkludert

Detaljer

Hva er godt nok? - Kompetansen og kulturen som møter den offentlige forbrukeren. forbrukerportalen.no. Forbrukerrådets direktør Randi Flesland

Hva er godt nok? - Kompetansen og kulturen som møter den offentlige forbrukeren. forbrukerportalen.no. Forbrukerrådets direktør Randi Flesland Hva er godt nok? - Kompetansen og kulturen som møter den offentlige forbrukeren Forbrukerrådets direktør Randi Flesland Forbrukerrådets visjon: Vi gir forbrukeren makt og mulighet til å gjøre gode valg

Detaljer

Min Bedrift. FINN oppdrag

Min Bedrift. FINN oppdrag Min Bedrift FINN oppdrag Veiledning «MIN BEDRIFT» Innhold: 1. Hvordan finne igjen min bedrift? 2. Bedriftsprofil på FINN 3. Innstillinger for e-post 4. Tjenester dere utfører 5. Leveranseområder 6. Produkter

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Eventyråsen Barnehage as Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: vigdis@eventyraasen.no Innsendt av: Vigdis

Detaljer

14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE

14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE 14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE 1: Sandes ressurser og aktiviteter: Hvilke konkrete ressurser / arealer og aktiviteter skal danne utgangspunkt for å utvikle Sande

Detaljer

Pascal er mye mer enn det søte liv!

Pascal er mye mer enn det søte liv! Visste du at... Pascal er mye mer enn det søte liv! Hvis du forbinder navnet Pascal kun med kaker og sjokolade, må du tro om igjen. Pascals spisesteder i Oslo sentrum serverer også spennende lunsj- og

Detaljer

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 Vedtatt av styringsgruppa 3.september 2013 Innhold 1. Bakgrunn 2. Nå-situasjon 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikasjonsprinsipper 6. Strategiske valg 7.

Detaljer

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk FINN oppdrag Mail, dialog og søk Hvordan fungerer FINN oppdrag? Dere mottar oppdrag på mail etter oppsettet dere har valgt under «innstillinger» på «Min bedrift» Fra mailen og «Min bedrift» melder dere

Detaljer

Distribusjon av Kulturminne, Verneområde, Fastmerke og Vbase

Distribusjon av Kulturminne, Verneområde, Fastmerke og Vbase Notat Emne: Distribusjon av Geovekst-data Til: Geovekst-forum, Norsk Eiendomsinformasjon AS og fylkeskartkontorene Fra: Geovekst-sekretariatet Dato: 22. mai 2009 Kopi til: Norge digitalt sekretariatet

Detaljer

BT magasinet 17. februar 2007

BT magasinet 17. februar 2007 BT magasinet 17. februar 2007 Bystyremedlem i 34 år Formannskapsmedlem i 30 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 3. periode Drammen 65.000 bosatt i kommunen 100.000 innbyggere i byen 160.000

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Desember2008/januar2009 6 klasser deltok: - 1STA, 1STB, 2BYB, 2HEA, 2SSA, 3IDA Totalt 99 elever Gjennomført av Debattgruppen i Verdal. RAPPORT

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De aller fleste barn og foreldre ser frem til

Detaljer

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 På veg mot et nytt tankesett med ny inspirasjon IDE 1 stk fysioterapeut prosess 1.stk rehabilite ringssyke pleier Fra tanke til

Detaljer