Planprogram for Regional plan for Akershus Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet"

Transkript

1 Planprogram for Regional plan for Akershus Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Oslo og Omland friluftsråd er i stor grad fornøyd med forslaget til planprogram. Vi har gått grundig gjennom planprogrammet og påpeker en del ting som planen bør behandle på en grundig måte. Vi mener at det er vesentlig at planen får fram variasjonene i fysisk aktivitet mellom grupper og områder i fylket. Det er en forutsetning for å kunne prioritere rett tiltak, virkemidler og anlegg. Planen må også få fram kunnskap og erfaringer om hvordan fortetting og urbanisering kan skje, slik at en greier å skape gode og attraktive bomiljøer, med gode muligheter til fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett i nærmiljøet. Planen bør også dokumenter og drøfte utfordringer i Marka og andre friluftsområder, knyttet til tilgjengelighet, bruk, slitasje, vern i en tid med økende befolkning og flere innbyggere i urbane og fortettede områder. Til slutt håper vi at planen vil bidra til økt fokus på friluftsliv og at den vil øke ambisjonen til fylkeskommunen fra dagens 10 % av spillemidlene. Momenter som fylkeskommunen legger vekt på å få tilbakemelding om: Om planen gjør en forskjell og gir effekt? Planen vil kunne gjøre en forskjell om den greier å beskrive den nye virkeligheten Akershus står i og som vil forsterkes i årene som kommer. Den må også greie å trekke ut relevante gruppere og beskrive de behov og tiltak som egner seg best overfor disse gruppene. Til slutt må planen evne å prioritere anlegg og arealbruk som gir best effekt for hele den heterogene Akershus-befolkningen. Om prioriteringer og avgrensinger er relevante? OOF er godt fornøyd med denne delen, men se våre kommentarer til planen generelt. Om det er andre utfordringer som bør tas med? Se vår kommentarer til planen nedenfor. Om planen bør deles opp i henhold til delregionene (Øvre Romerike, Nedre Romerike, Follo, Asker og Bærum.) OOF har ingen veldig sterke meninger om dette, men vil påpeke følgende: De regionene som Akershus tradisjonelt deles opp i har ofte et bredt spekter av typer kommuner, for eksempel Øvre Romerike med Ullensaker og Hurdal som ytterpunkter. En alternativ variant kan være å dele inn i de urbane og de ikke-urbane områdene. Om prosessene og medvirkning er ivaretatt? OOF vil påpeke at det er viktig å få med representanter fra de mindre aktive gruppene, slik at en sikrer at deres behov og interesser blir ivaretatt. Videre følger kommentarer til selve planen:

2 Formål for planen (del 1) Hovedformål med planen er et "trendskifte for økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i hverdagen for alle nåværende og framtidige innbyggere mot 2030". OOF er enig i planenes hovedformål. Vi vil legge vekt på at planen bringer fram kunnskap om variasjoner og deltakelse i fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett i hele den heterogene Akershus-befolkningen. Det er viktig for å kunne sikre arealer, tilrettelegge for aktivitet og prioritere idretts- og friluftslivsanlegg på en mest mulig effektiv og målrettet måte. Rammer og føringer for planen (del 1 og del 2) Generelle kommentarer Vi ønsker å påpeke de store endringer som Akershus fylke står overfor fram mot 2030, som følge av befolkningsvekst, innvandring, urbanisering og økte sosioøkonomiske forskjeller. Dette har medført forskjeller i helse og fysisk aktivitet mellom områder og grupper i fylket. Denne utviklingen ser ut til å fortsette og fører til at Akershus befolkning blir mer og mer heterogen. Det igjen krever at tiltak og anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet må tilpasses et enda bredere spekter av målgrupper. Skal behovene til alle disse målgruppene dekkes, må derfor planen bidra med spesifikk kunnskap om de enkelte målgruppene. Kommentarer til kapitlene Befolkningsendringer I dokumentet trekkes noen regioner fram, som Asker og Bærum som mest folkerikt og tettbygd og Nedre Romerike med sterk befolkningsøkning og høy andel barn/ungdom og innvandrere. OOF tror det er viktig at planen beskriver befolkningsendringene i hele fylket og de forskjellene en ser mellom regionene. Vi tror også at en bør være oppmerksom på forskjellene innen regionene, for eksempel mellom urbane Oppegård og mer landlige Enebakk i Follo, skogbygda Hurdal og vekstkommunen Ullensaker på Øvre Romerike osv. Vi tror at det er særlig viktig at planen får fram faktorer som kan være viktige i forhold til fysisk aktivitet, som sosioøkonomisk forhold og minoritetsandeler. I et samfunn der mangfoldet øker på alle nivåer trenger vi statistikk og kunnskap om de enkelte grupper for å treffe med tiltakene Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Planen slår fast at hverdagsaktivitet går ned og at trening i liten grad greier å kompensere for dette bortfallet av fysisk aktivitet i hverdagen. Kun en av fem voksne og eldre tilfredsstiller anbefalingene fra myndighetene. OOF mener planen bør inneholde dokumentasjon/statistikk som viser hvilke grupper som er mindre aktive og hvorfor de er det, slik at tiltakene kan målrettes på en best mulig måte Anlegg og områder for friluftsliv og rekreasjon Planen slår fast at Akershus kommer til å gjennomgå store endringer i befolkningen og også da nødvendigvis i arealbruken. OOF mener da at det blir særlig viktig å sikre grønnstruktur og en målrettet tilrettelegging i nærområdene i de delene av fylket der en planlegger høy grad av fortetting og urbanisering. Spesielt blir dette viktige i forhold til barn og eldre, slik planen også beskriver.

3 Planen bør derfor fokusere spesielt på hvordan arealer kan sikres i disse områdene og hva slags anlegg som dekker befolkningens behov og som gir best effekt i forhold til fysisk aktivitet og trivsel. OOF mener at det er grunn til å vurdere om friluftslivsanlegg prioriteres høyt nok, særlig sett i forhold til den betydning friluftslivet har for fysisk aktivitet i befolkningen. Vi registrerer at et mål om at 10 % av spillemidlene skal gå til friluftslivsanlegg har medført flere søknader til friluftslivsanlegg. Dette viser at ambisjonsnivået bør kunne løftes ytterligere, slik antallet søknader da forhåpentligvis vil kunne stige i ytterligere grad. OOF mener derfor at planen bør synliggjøre friluftslivets viktige rolle i folkehelsa med dokumentasjon og statistikk og at den også bør legge opp til en diskusjon på hvordan begrensede ressurser kan brukes mest effektivt. Er det viktigst å bruke penger på et spesialisert idrettsanlegg for de få, framfor tilretteleggingstiltak for turgåing og lignende, som når langt bredere og større grupper av befolkningen? Avgrensing av tema og innhold for planarbeidet (del 3) 3.1 Utfordringer Planprogrammet beskriver en rekke utfordringer og OOF er i stor grad enige i prioriteringene og beskrivelsene her. Men vi har noen presiseringer: Manglende fysisk aktivitet generelt OOF ønsker at planen skal synligjøre variasjonene i fysisk aktivitet i befolkningen. Hvilke deler av befolkningen er minst aktiv? Det kan være minoriteter, eldre, barn/unge, funksjonshemmede og de lavere sosioøkonomiske grupper. Hvis planen greier å identifisere de gruppene som er minst aktive, så vil en kunne velge de virkemidlene som er mest effektive. Innvandrere og tradisjonelle norske friluftsaktiviteter OOF er enige i at det er viktig å dekke minoritetenes behov for egne anlegg til sine idretter og aktiviteter. Samtidig er det en integreringsdimensjon i det å bli kjent med norsk friluftslivstradisjon. Her tror vi at gode basisiferdigheter i det å bevege seg utendørs og basiskunnskap om norsk natur og allemannsretten er viktig. Det er derfor viktig at planen gjennom statistikk dokumenterer og diskuterer dette. Vi tror at den manglende deltakelsen i friluftslivet i stor grad skyldes manglende ferdigheter og manglende kunnskaper, og at det i mindre grad er et spørsmål om "tiltrekning", slik det er formulert i planen. Ferdighetsutfordringen I en homogen norsk Akershus-befolkning kunne vi i stor grad stole på at foreldre, skole og idrettslag sammen greide lære opp nye generasjoner i basisferdigheter som bevegelse i skog og mark, sykling, svømming, skigåing og lignende. I den heterogene befolkningen som vi i økende grad har i store deler av fylket, så vil disse basisferdighetene, som trengs for å kunne boltre seg ute i den flotte Akershus-naturen, ikke alltid være en del av den generelle oppdragelsen. Dette gjelder spesielt blant minoritetene, der foreldrene i liten/varierende grad selv behersker disse ferdighetene, men også i deler av den norske befolkningen kan dette være en utfordring. Statistikken tyder jo på at folk i øvre sosio-økonomiske lag er mer aktive, går mer på ski, er mer ute i Marka osv. Planen bør derfor dokumentere og diskutere i hvilken grad disse basisferdighetene eksisterer i de mest utsatte miljøene som minoriteter, lavere sosioøkonomiske grupper og

4 lignende. Den bør også få fram hva slags opplæringstilbud som gis, hvilke roller foreldre, skole og organisasjoner har og hva som evt. kan gjøres. Grønnstruktur i fortettingsområdene I planprogrammet trekkes dette fram som en utfordring å sikre grønnstruktur som følge av målsettingene om økt fortetting langs kommunikasjonslinjene i fylket. OOF ser gjennom kommuneplanarbeidene som gjøres at mange kommuner har store ambisjoner om både fortetting og bevaring og utvikling av grønnstruktur for økt trivsel og for at mer av transporten skal skje til fots og på sykkel. OOF ber om at planen diskutere dette temaet grundig, slik at den samler opp erfaringene som opparbeides i kommunene. Vi tror nemlig ikke at disse prosessene og transformasjonene vil kunne gå smertefritt. Markautfordringer behov for en forvaltningsplan I Oslomarka er det flere utfordringer som planen bør drøfte. Det kan derfor godt tenkes at det bør lages en forvaltningsplan for Marka, slik planen antyder. Økt befolkning og flere mennesker i fortettede og urbanisert områder kan fort føre til et økt press på Marka og da særlig områdene omkring de mest brukte utfartsstedene. I disse områdene ser en allerede en viss konflikt mellom brukergrupper, for eksempel at noen sykler fort på turvegene og utrygghet blant turgåerne. Økt bruk og ny bruk (terrengsykling og lignende) kan føre til økt slitasje på naturen. Samtidig er Marka gitt en god beskyttelse gjennom Markaloven, slik at det blir viktig at Marka også er tilgjengelig og brukes, også av en mer heterogen Akershusbefolkning. For å oppnå dette må en vurdere tilretteleggingstiltak som gjør Marka attraktiv for brede grupper. Særlig vil dette gjelde nærområdene til bebyggelsen. Et viktig moment som bør diskuteres er hvordan en kan ta i bruk hele Marka og hvordan en kan legge til rette for mer bruk av Marka i vintre med lite snø i lavlandet (klimautfordring). I mange kommuner er det godt etablerte turstinett/løypenett i Marka. Men i noen Akershus-kommuner er ikke disse nettene så tilgjengelige og så godt merket. Når det gjelder merking og tilgjengelighet fra offentlig kommunikasjon så er det mye å hente generelt. Det bør også vurderes om det er gode nok parkeringsmuligheter og nok utfartssteder generelt. Med økende befolkning vil det nødvendigvis være et mål å ta i bruk større deler av Marka, for å unngå trengsel i de mest populære delene. Et område som bør undersøkes nærmere er mulighetene for sykling i Marka generelt. Skogsbilvegene som i stor grad er syklistene viktigste transportårer, er sjelden gjennomgående i Marka. Det betyr at det ofte er umulig å ta seg gjennom Marka på vanlige sykkel. Denne problemstillingen kan derfor også være aktuell å se på. Det er derfor viktig at planen diskuterer hvordan en kan utnytte det potensiale som Marka utgjør for en Akershus-befolkning i endring, på en slik måte at naturens kvaliteter bevares og på en slik måte at alle behov dekkes, fra behovet for naturopplevelse og stillhet til behovet for action og spenning. Hva og hvor er de viktigste friluftslivsområdene? I en situasjon med fortetteting og befolkningsvekst blir det viktig å ta vare på de viktigste friluftslivsområdene. I planenes punkt stilles det spørsmålstegn ved om metoden "kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv" vil være et godt egnet virkemiddel. Til dette arbeidet trengs det gode kriterier og metoder. De er utviklet i Miljødirektoratets veileder og metodikken praktiseres flere steder i landet. Planen bør derfor trekke ut de viktigste konklusjonene og erfaringene fra andre deler av landet og vurdere om metoden vil kunne være nyttig å ta i bruk i Akershus.

5 Eldreutfordringer Planprogrammet peker på utfordringene som flere eldre over 70 år medfører. På samme måte som hos barn, så er nærområdene viktige. Planen må derfor belyse de spesielle behov og utfordringer som eldre har. Noen målsettinger for å sikre eldres muligheter for fysisk aktivitet kan være sittekrakker for hver 250 meter, maks 250/500 meter til nærmeste turvei, god tilgjengelighet til attraksjoner i nærområdene som kaffer/serveringssteder osv. 3.2 Valg av tema OOF er enig i valg av hovedtema i planen; 1. aktiv hele livet, 2. varierte anlegg, områder og ferdselsårer, 3. kunnskap, kompetanse og innovative løsninger og 4. prinsipper for arealbruk, lokaliseringsstyring og økonomiske virkemidler. Vi har i tillegg noen kommentarer: Aktiv hele livet For å nå målet om at Akershus-befolkningen skal ha god fysisk aktivitet hele livet, så kreves det at tiltakene er målrettet og varierte. Planen legger i stor grad opp til dette. OOF legger vekt på følgende momenter: at ressursene brukes på en effektiv måte, dvs. på tiltak som når mange og som også når de mindre aktive gruppene (barn/unge, eldre, minoriteter, funksjonshemmede og lavere sosioøkonomiske grupper). at barns fysisk aktivitet og naturopplevelse kan stimuleres på mange måter, men helt vesentlig er basisferdigheter som å kunne bevege seg ute i naturen på stier, kunne gå på ski om vinteren, kunne sykle på en turvei, kunne svømme i et tjern, kunne gå på skøyter på et islagt tjern en sprakende vinterdag, kunne orientere seg i skog og mark, osv. at det vil være nødvendig med spesielle tiltak knyttet til motivasjon, opplæring og tilrettelegging for at de minst aktive gruppene skal bli mer aktive Varierte anlegg, områder og ferdselsårer Planen bør i stor grad diskutere hvilke idrettsanlegg, friluftslivsanlegg, friluftsområder, grønnstruktur, ferdselsårer osv, som bidrar til å øke den fysisk aktiviteten i den mer og mer heterogene befolkning fylket er i ferd med å få. Attraktive bomiljøer Det blir viktig å spørre seg; hva er viktigst for den og den gruppen. Det er viktig å treffe godt i forhold til mindre aktive grupper, men også viktig å treffe overfor de grupper som allerede er aktive og som etterspør attraktive bomiljøer med gode aktivitetstilbud for barna, muligheter for trening og rekreasjon i grønne omgivelser for de voksne og hyggelige og trygge nærmiljøer for de eldre. Både Skedsmo og Lørenskog kommune legger i sine kommuneplaner vekt på at de ønsker å trekke til seg kunnskapsbedrifter og høyt utdannet arbeidskraft. Skal de lykkes med dette må de prioritere å skape denne typen bomiljøer som legger godt til rette for både fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen bør derfor drøfte hva slags anlegg for idrett og friluftsliv, hvilke grønne nærområder og ferdselsårer som trengs for å skape gode og attraktive bomiljøer. Den kan gjerne trekke fram områder i fylket der en har lykkes med dette. Hva er viktigst for barn/ungdom? Nærområdene er viktige for barns fysiske aktivitet og muligheter til å oppleve natur. Ungdommen har større aksjonsradius, slutter i idrettslagene og er i økende grad opptatt av egenaktiviteter. Planen bør gi noen svar på hvordan disse utfordringene kan løses, og hvordan de blir løst, særlig i de områdene som fortettes/urbaniseres.

6 Hva er viktigst for eldre? Nærområdene og tiltak/tilrettelegging for å få eldre ut og i aktivitet er viktig. Planen bør dokumenter og diskutere dette og bidra til at erfaring og kunnskap fra kommunene blir gjort kjent. Hva er viktigst for minoritetene? Idrettsanlegg, turveier, grillområder i nærmarka og langs sjøen kan være viktige tiltak for å få minoriteter i aktivitet. Opplæring i ferdigheter og kunnskap kan være helt avgjøre for å få minoritetene ut i skog og mark. Planen må dokumenter minoritetenes fysisk aktivitet og bruk av anlegg og områder, slik at en kan få en mer målrettet plan for nye anlegg og tilretteleggingstiltak som treffer denne målgruppen. Hva er viktigst for funksjonshemmede? Med universell utforming som krav i byggesaker er de funksjonshemmedes muligheter i stor grad ivaretatt i forhold til idrettsanlegg og lignende. I Marka og ute i naturen er behovene til funksjonshemmede i mindre grad ivaretatt. Planen bør få fram funksjonshemmedes behov og hvordan det kan tilrettelegges for fysisk aktivitet og friluftsliv. Hva er viktigst for lave sosioøkonomiske grupper? Planen bør få fram hva som gjør at disse gruppene i mindre grad er fysisk aktive og hva som skal til av tiltak både på anleggssiden, tilgjengelighet og tilrettelegging for uteaktiviteter kunnskap, kompetanse og innovative løsninger Utfordringene med en mer heterogen befolkning En hovedutfordring er som vi har drøftet tidligere at en mer heterogen Akershus-befolkning trenger mer systematisk opplæring og kompetanse. Kunnskapene om fysisk aktivitet og friluftsliv i Norge blir ikke lenger nødvendigvis overført mellom generasjonene i familiene. Samfunn, skole, organisasjonene må i økende grad ta et ansvar om en ønsker fysisk aktivitet og friluftsliv på et visst nivå. Samtidig må en også utnytte all den kompetanse og potensiale som en mer heterogen befolkningen bringer med seg for eksempel i form av balletkompetanse fra Øst-Europa, grillog parkkultur fra Midtøsten/Sørasia, alle nye sportsgrener som minoritetene tar med seg osv. Økt press på Marka og nye aktiviteter Befolkningsøkning, økt press og nye aktiviteter, som terrengsykling, fører allerede til konflikter. Det er derfor behov for kunnskap om hvordan dette påvirker naturen i form av slitasje og hvordan en kan løse flerbruksutfordringene i Marka. Utgangspunktet er allemannsretten og forbud er derfor i liten grad et alternativ prinsipper for a) arealbruk, lokaliseringsstyring og b) økonomiske virkemidler OOF er enig i at det er viktig å utvikle noen prinsipper for arealbruk, lokalisering og bruk av økonomiske virkemidler. Målet må jo være å benytte midlene mest mulig effektivt, dvs. sørge for at nye anlegg og arealbruk bidrar til økt fysisk aktivitet i befolkningen generelt. OOF mener at det bør legges stor vekt på de grupper som er mindre aktive. Ut fra en slik tankegang mener vi at en bør vurdere å øke friluftslivets andel av anleggsmidlene. Dette med utgangspunkt i den viktige rolle friluftslivet spiller for folkehelsa og ut fra de positive erfaringer Akershus fylkeskommune har hatt med å øke andelen opp til 10 %. Det er en liten andel og bør kunne økes i neste periode.

7 Dagens situasjon, kunnskapsbehov og mulige kartleggings- og utredningstema (del 4) OOF har i denne høringsuttalelsen pekt på behovet for kunnskap om den økende variasjon i Akershus befolkning og den betydning det har og vil få for fysiske aktivitet, friluftsliv og idrett. Vi har lagt vekt på at det er spesielt viktig å få fram kunnskap og statistikk om de mindre aktive gruppene. Bare på den måten kan en i neste omgang sette inn de mest effektive og målrettede tiltakene. Organisering, informasjon, medvirkning og framdrift (del 5) OOF vil understreke betydningen av at en involverer de grupper i befolkningen som er mindre aktive, og benytter seg av de frivillige organisasjonenes lokale kunnskaper. Det blir enda mer viktige i et Akershus der befolkningen i økende grad har varierende behov.

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog Denne høringsuttalelsen er ført i pennen av Oslo og Omland Friluftsråd (OOF). I tillegg stiller Skiforeningen og DNT Oslo og Omegn seg også bak denne

Detaljer

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025 Oslo og Omland Friluftsråd har lest Rælingens arealdel av kommuneplanen, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen.

Detaljer

STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID. Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014.

STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID. Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014. STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014. Oppstart- og utfordringsmøte for den regionale planen 5.mars 2015. Ferdig

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Utfordringer og tiltak

Utfordringer og tiltak Oslo og Omland Friluftsråd er i stor grad positiv til Bærum kommunes temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Den fanger opp mange av de utfordringene innenfor området, har gode prioriteringer

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Urbant friluftsliv i Oslo

Urbant friluftsliv i Oslo Urbant friluftsliv i Oslo Oslo Europas sunne og grønne hovedstad Byen med sunt hjerte, grønne lunger og blå årer Historisk tilbakeblikk 1875-1916 - Oslo har et beplantningsvæsen - Hovedfokus er forskjønnelse

Detaljer

Til fots og på hjul- plass til alle Marka?

Til fots og på hjul- plass til alle Marka? Til fots og på hjul- plass til alle Marka? Kort om OOF - Paraplyorganisasjon etablert i 1936 43 medlemsorganisasjoner 17 kommuner - Vern og Bruk av Marka - Markaloven, vedtatt i 2009, regulerer bruken

Detaljer

Det vi sier her er selvforklarende. Marka er til låns og skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da vi overtok.

Det vi sier her er selvforklarende. Marka er til låns og skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da vi overtok. Innspill fra Oslo og Omland Friluftsråd høsten 2015: Friluftsliv Marka grøntstruktur - turveier Marka unik og umistelig for naturopplevelse, helse og trivsel Oslo og Omland friluftsråd ga ut i 1937 en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

Godt urbant miljø i «framtidens byer»?

Godt urbant miljø i «framtidens byer»? Godt urbant miljø i «framtidens byer»? En økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer. Hva som utgjør et godt bymiljø, er et sentralt tema i samfunnsdebatten. Idealet er den tette, urbane byen

Detaljer

Avod, Saksbehandler: Asmund Sæther

Avod, Saksbehandler: Asmund Sæther FYLKESMANNEN I OSL Samordningsst Ski kommune Postboks 3010 1402 Ski Avod, 18 JAN Deres ref.: Deres dato: 09/619-7 15961-30.10.2009 09 Vår ref: 2009/22909 FM-K Saksbehandler: Asmund Sæther o: 13.1.2010

Detaljer

Sosiale helseforskjeller kan reduseres men vil vi og tørr vi??

Sosiale helseforskjeller kan reduseres men vil vi og tørr vi?? Sosiale helseforskjeller kan reduseres men vil vi og tørr vi?? Roar Blom, leder Folkehelse, Nordl.f.k. Røst 25.mai 2009 08.06.2009 1 Bruken av offentlige tilskuddsordninger med formål å stimulere til mer

Detaljer

forum for natur og friluftsliv

forum for natur og friluftsliv Fylkeskommune v/ Planavdelinga Pb. 7900 5020 Bergen Bergen, 12. april 2013 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet høringsuttalelse Forum for Natur- og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsnettverk

Detaljer

Arild Øien, planlegger. Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår. - gjennom planlegging

Arild Øien, planlegger. Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår. - gjennom planlegging Arild Øien, planlegger Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår - gjennom planlegging 1 2 OSLO SKI NESODDEN 3 Oppegård kommune 37 km 2 25 000 innbyggere Urbanisering Fortetting langs

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Vår ref.: 2.21.81 Deres ref.: Dato: 27.02.15 Felles plansekretariat for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune v/akershus fylkeskommune post@akershus-fk.no Kopi: Alle OOFs medlemmer Høringsuttalelse til

Detaljer

Høringsuttalelse 8 verneområder

Høringsuttalelse 8 verneområder Høringsuttalelse 8 verneområder Oslo og Omland Friluftsråd har i hele verneprosessen for nye verneområder etter Markaloven og nå Naturmangfoldloven, stilt seg positive til dette. Vi ser at det er et sterkt

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Om vi går og sykler mer...til jobben, skolen, butikken, svømmehallen, fotballbanen i stedet

Detaljer

/8749-6

/8749-6 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 11.06.2014 2013/8749-6 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 08.12.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler

Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kartlegging, vurderinger, anbefalinger oppdrag fra KMD Rune Opheim Plannettverk, Oslo 01.12.2014 Planlegging og nullvekstmålet Trafikkmengde

Detaljer

Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang- og sykkelvei i Maridalen i Oslo

Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang- og sykkelvei i Maridalen i Oslo Oslo kommune v/plan og bygningsetaten P.b. 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref Vår ref Dato 201000605-18/HEF 20.08.10 Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan,

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010.

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Namdalseid kommune Revidering av kommuneplan 2011-2021 vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Forslag til planprogram Høringsfrist 28.04.2010 FORSLAG TIL PLANPROGRAM REVIDERING AV KOMMUNEPLAN

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Osen kommunestyre 17.12.2014 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601 2023), I-I r[ii A/\I),.t\. I IV IX 3 LANDSKAPSARKITEKTER MNLA. Røyken kommune Deres ref.: Vår ref.: TH Drammen, 28.10.2013 OMRÅDEREGULERING AV BÅTSTØ - VARSEL OM PLANOPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM.

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt.

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt. Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201200335-57 Lillehammer, 17. april 2015 Deres ref. : Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Tilrettelegging for friluftsliv i Stavanger Fra generalplanen av 1965 til 52 hverdagsturer i 2012

Tilrettelegging for friluftsliv i Stavanger Fra generalplanen av 1965 til 52 hverdagsturer i 2012 Miljødirektoratet samling for piloter i nærmiljøsatsingen Skien 2013 Tilrettelegging for friluftsliv i Stavanger Fra generalplanen av 1965 til 52 hverdagsturer i 2012 Torgeir Esig Sørensen Park- og veisjef,

Detaljer

Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Karlsøy kommune. DEL 2: OMRÅDEBESKRIVELSER Side 1

Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Karlsøy kommune. DEL 2: OMRÅDEBESKRIVELSER Side 1 DEL 2: OMRÅDEBESKRIVELSER Side 1 Sammendrag Miljødirektoratet, gjennom Fylkeskommunene, leder arbeidet med å kartlegge friluftslivsområder i landets kommuner. Kartleggingen er et nasjonalt prosjekt, og

Detaljer

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring Saksbehandler ArkivsakID Per Arnesen 15/539 Saksnr Utvalg Type Dato 006/17 Eldre og funksjonshemmedes råd PS 14.03.2017 014/17 Kultur og oppvekst PS 15.03.2017 021/17 Næring, miljø og teknisk PS 16.03.2017

Detaljer

Regionalt handlingsprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Finnmark Emil Agersborg Bjørnå 1

Regionalt handlingsprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Finnmark Emil Agersborg Bjørnå 1 Regionalt handlingsprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Finnmark 2016-2020 29.09.2015 Emil Agersborg Bjørnå 1 Analyse Innenfor områdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er det gjort

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Saknr. 15/431-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune går inn i et fireårig prosjekt i perioden 2015-2018 hvor hovedmålet

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Virkemidler og utfordringer dårlig samsvar

Virkemidler og utfordringer dårlig samsvar Virkemidler og utfordringer dårlig samsvar Roar Blom, avd. Folkehelse Anleggskonf. i Bodø 14.juni 2012 s. 1 Foto: Crestock.com Kuper and Szymanski 2009: Relatert til innbyggertall kåres Norge til verdens

Detaljer

Belønning for iherdig innsats tidenes inntektsløft for norsk idrett

Belønning for iherdig innsats tidenes inntektsløft for norsk idrett Organisasjonssjef Toril A. Johansen Adresse Åpningstider Telefon/E-post Dikeveien 28, 08:00-15:00 (15.05-14.09) 69 35 49 00 1661 Rolvsøy 08:00-15:45 (15.09-14.04) ostfold@idrettsforbundet.no Belønning

Detaljer

Planprogram for utarbeiding av. Kommunedelplan løyper. i Gausdal kommune

Planprogram for utarbeiding av. Kommunedelplan løyper. i Gausdal kommune Planprogram for utarbeiding av Kommunedelplan løyper i Gausdal kommune 1. BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn Gjeldende løypeplan, som er en del av Lokal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 11. oktober 2010 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART II Saker til behandling

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet Regional plan for kulturminnevern Informasjonshefte om planarbeidet Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2014 Forord Dette informasjonsheftet er ment som en bakgrunnsdokumentasjon for alle

Detaljer

BAD, PARK OG IDRETT/Friluftsrådenes Landsforbund. Lillestrøm 6.mai 2014

BAD, PARK OG IDRETT/Friluftsrådenes Landsforbund. Lillestrøm 6.mai 2014 BAD, PARK OG IDRETT/Friluftsrådenes Landsforbund Lillestrøm 6.mai 2014 Turvei fra A til Å Grøntstrukturplan Stavanger eller kampen om utforming, gjennomføring og videreføring av urban grøntstruktur i Stavanger

Detaljer

Svar - Høring - mangfold og mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Svar - Høring - mangfold og mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: JZACHARI B10 &13 18.11.2010 S10/7133 L152010/10 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S10/7133 Svar

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Bakgrunn og mål. Faser og leveranser. Alternativer til utbyggingsmønster. Konsekvensbeskrivelser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser

Bakgrunn og mål. Faser og leveranser. Alternativer til utbyggingsmønster. Konsekvensbeskrivelser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser Bakgrunn og mål Faser og leveranser Alternativer til utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser Organisering I påvente av planen Bakgrunn Folketallet i Oslo og

Detaljer

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 04/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2012 Suksessfaktorer for å lykkes Stig Klomsten Komiteleder kultur, idrett og velferd Morten Wolden

Detaljer

Den grønne delen av kommuneplan for Oslo «Oslo mot 2030»

Den grønne delen av kommuneplan for Oslo «Oslo mot 2030» Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Den grønne delen av kommuneplan for Oslo «Oslo mot 2030» Bård Folke Fredriksen 16.10.2014 Utfordringer som kommuneplanen skal løse Bærekraftig regional utvikling

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016

Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016 Detaljreguleringsplan for Lørenskog vinterpark Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen

Detaljer

Verktøy i plan som gir tilgjengelighet for alle

Verktøy i plan som gir tilgjengelighet for alle Verktøy i plan som gir tilgjengelighet for alle Linda Nilsen Ask Regionalplanavdelingen Rogaland fylkeskommune Tegning: Egil Bjørøen Opplegg Presentasjon Hvordan bruker vi programmet Byggesteiner for uu

Detaljer

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2

STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR 38, BNR 402 - RØYKEN KOMMUNE. 1 Forslag til arealbruksendring... 1. 2 Beliggenhet... 2 Oppdragsgiver: Storebrand Eiendom AS Oppdrag: 535323 Planbistand Storebrand - Slemmestad Dato: 2014-06-04 Skrevet av: Kari Kiil Kvalitetskontroll: Hans Baalerud STOREBRANDS INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN - GNR

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID I KRISTIANSAND

HELSEFREMMENDE ARBEID I KRISTIANSAND HELSEFREMMENDE ARBEID I KRISTIANSAND Et knippe praktiske eksempler KRISTIANSAND KOMMUNE Terje Askildsen, Parkvesenet Rita Galteland, Oppvekstsektoren PLANLEGGING OG TILRETTELEGGING AV BYDELENE FOR Å STIMULERE

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 Handlingsprogrammet er en direkte oppfølging av Strategi for idrett og i Buskerud, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN KOMMUNE 2011-2023 SAMMEN SKAPER VI DET GODE LIVET HØRINGGSVAR FRA RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE

KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN KOMMUNE 2011-2023 SAMMEN SKAPER VI DET GODE LIVET HØRINGGSVAR FRA RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune v/leder Cato Lie Solvangveien 6 1454 FAGERSTRAND Nesodden kommune Pb 123 1451 NESODDTANGEN Fagerstrand 17. mars 2011 KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

2. Betydningen av Bestumkilen og nærliggende områder av Oslofjorden. 4. Planprogrammets implikasjoner for andre mulige tiltak

2. Betydningen av Bestumkilen og nærliggende områder av Oslofjorden. 4. Planprogrammets implikasjoner for andre mulige tiltak Oslo Kajakklubb Drammensveien 210 0277 OSLO Oslo Kajakklubb (OKK) viser til planprogrammet for T-bane med tilhørende anlegg og regulering av Majorstuen, Vækerø og Skøyen som er lagt ut til offentlig ettersyn.

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Friluftsråd. www.friluftsrad.no

Friluftsråd. www.friluftsrad.no Friluftsråd www.friluftsrad.no 2009 LOKAL FORANKRING - SENTRAL KONTAKT Interkommunale friluftsråd Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2023 - Planprogram til offentlig ettersyn og varsel om oppstart av planarbeid

Kommuneplanens arealdel 2014-2023 - Planprogram til offentlig ettersyn og varsel om oppstart av planarbeid Arkivsak-dok. 09/02105-52 Saksbehandler Hege Hornnæs Saksgang Møtedato Sak nr. Plan- og økonomiutvalget 02.02.2012 Kommuneplanens arealdel 2014-2023 - Planprogram til offentlig ettersyn og varsel om oppstart

Detaljer

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Landbruk, tettsted, by, regionalt senter ++ 2 Illustrasjon til detaljplan for Lura bydelsenter

Detaljer

Møtereferat. 1. Velkommen ønskes av Margareth Solbakken (leder ØRV)

Møtereferat. 1. Velkommen ønskes av Margareth Solbakken (leder ØRV) Møtereferat Type møte : Informasjonsmøte i Øvre Rælingen Vel Tema : Storkommune Fordeler og Ulemper Tid : Mandag 11. april 2015 - kl 19:00 Sted : Torva Barnehage Tilstede : Fra Rælingen kommune: Foredragsholder

Detaljer

Stavanger næringsråd 27.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder

Stavanger næringsråd 27.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Stavanger næringsråd 27.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn ü Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år ü Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

2016-2020. Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb

2016-2020. Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb 2016-2020 Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb Forord På vegne av styret i Fredrikstad sykkelklubb ble det november 2015 oppnevnt et sportsutvalg i Fredrikstad sykkelklubb. Sportsutvalget

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse Iveland kommune 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 4. februar 2016

Handlingsplan for folkehelse Iveland kommune 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 4. februar 2016 Handlingsplan for folkehelse Iveland kommune 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 4. februar 2016 Utfordring 1: Psykisk helse Stor andel av innbyggere med psykiske symptomer og lidelser Lav grad foreldreinvolvering

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet. Terje Qvam, Miljødirektoratet

Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet. Terje Qvam, Miljødirektoratet Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet Terje Qvam, Miljødirektoratet Bakgrunn/fakta fysisk aktivitetsnivå i befolkningen går ned deltagelsen i friluftslivsaktiviteter er stabil/økende friluftsliv

Detaljer

Kåring av Årets friluftslivskommune 2015

Kåring av Årets friluftslivskommune 2015 Nedre Slottsgate 25, 0157 OSLO Tlf 23310980 Org.nr. 971 262 834 www.norskfriluftsliv.no post@norskfriluftsliv.no Til Friluftslivets år kommuner v/ordfører Oslo, 26.5.2015 Kåring av Årets friluftslivskommune

Detaljer

Spillemidler til friluftsliv

Spillemidler til friluftsliv Spillemidler til friluftsliv Veiledning til Friluftslivsorganisasjoner, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Interkommunale friluftsråd om spillemidler til friluftsliv Fra Hustad skole, Fræna kommune

Detaljer

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Dato: 14.05.12, rev. 11.07.12 Prosessbeskrivelse Side 1 Mai 2012 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Prosjektoppgave

Detaljer

Nyskapende aktivitetsarenaer

Nyskapende aktivitetsarenaer Kulturdepartementet Nyskapende aktivitetsarenaer Seniorrådgiver Trond Glasser Workshop: Nye typer anlegg. Bad, Park og Idrett, 25. januar 2018 Strategiutvalget for idrett mandat Utvalgets mandat er å identifisere

Detaljer

Høringsuttalelse. Forslag til sti- og løypeplan 2014-2017, Hemsedal Kommune. Claes Watndal, Trosterudstien 3, 0778 Oslo - cwatndal@gmail.

Høringsuttalelse. Forslag til sti- og løypeplan 2014-2017, Hemsedal Kommune. Claes Watndal, Trosterudstien 3, 0778 Oslo - cwatndal@gmail. Høringsuttalelse Forslag til sti- og løypeplan 2014-2017, Hemsedal Kommune Claes Watndal, Trosterudstien 3, 0778 Oslo - cwatndal@gmail.com Høringsuttalelse Forslag til sti- og løypeplan 2014-2017, Hemsedal

Detaljer

Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Lyngen kommune. DEL 1: KART.

Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Lyngen kommune. DEL 1: KART. Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Lyngen kommune. DEL 1: KART. Side 0 LOGO FOR LYNGSALPAN LVO? i Lyngen kommune. DEL 1: KART. Side 1 Sammendrag Miljødirektoratet, gjennom

Detaljer

Østmarkas Venner. Opprettet i 1966 50 år i 2016. Nærmere 4000 medlemmer fra alle kommunene rundt Østmarka

Østmarkas Venner. Opprettet i 1966 50 år i 2016. Nærmere 4000 medlemmer fra alle kommunene rundt Østmarka Østmarkas Venner Opprettet i 1966 50 år i 2016 Nærmere 4000 medlemmer fra alle kommunene rundt Østmarka Østmarkas Venner har som formål å bevare Østmarka som natur- og friluftsområde for dagens og kommende

Detaljer

Hvorfor fortette? Erik Vieth-Pedersen, Miljøverndepartementet. Lillehammer 5.september Miljøverndepartementet

Hvorfor fortette? Erik Vieth-Pedersen, Miljøverndepartementet. Lillehammer 5.september Miljøverndepartementet Hvorfor fortette? Erik Vieth-Pedersen, Lillehammer 5.september 2012 1 Hvorfor fortette? Struktur for innlegget Hva er fortetting? Byene vokser Kravene til effektivitet øker Miljøkravene skjerpes Samfunnsfokus

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Lillestrøm, 15. mars 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober 2013

Detaljer

Follomarka. Vi vil sikre natur- og friluftsområdene i et 100-års perspektiv

Follomarka. Vi vil sikre natur- og friluftsområdene i et 100-års perspektiv Follomarka Vi vil sikre natur- og friluftsområdene i et 100-års perspektiv Follo-landskapet er i endring Befolkningsvekst Boligbygging, veier, næringsutvikling Store samferdselsprosjekter Omlegging av

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2013 MØTEINNKALLING Offentlig versjon Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter

Detaljer

Hva skal vi snakke om?

Hva skal vi snakke om? Hva skal vi snakke om? Skolen "lære-leve-strevearena" Russ og gruppetilhørighet Ungdom og sex Rus Hva sier ungdommen tips SKOLEN er et sted for læring. I tillegg er skolen et av de stedene ungdom tilbringer

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Uttalelse til kommuneplanforslag 2015-2026 Skedsmo kommune

Uttalelse til kommuneplanforslag 2015-2026 Skedsmo kommune Uttalelse til kommuneplanforslag 2015-2026 Skedsmo kommune Merknader til hovedtrekk ved planen. Biologisk mangfold i kantsoner Det biologiske mangfoldet er spesielt stort i kantsoner mellom ulike typer

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer