Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra og Side1

2 Saksliste Saksnr PS 15/90 PS 15/91 PS 15/92 PS 15/93 PS 15/94 PS 15/95 PS 15/96 PS 15/97 PS 15/98 Innhold Søknad om utvidelse av serverings- og skjenkearealet for uteservering, Stormen Teater- og Konserthus Søknad om serverings- og skjenkebevilling i Fembøringens Cafe, Kjerringøy Søknad om salgsbevilling i Eurospar Koch etter eierskifte Kenneth Karlsen, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag Henrik Svendsen, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 6 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Lokalisering turnhall Svar på høring angående finansieringsmodell private barnehager PS 15/99 Overdragelse av festerett for hyttetomt gnr. 102/1 festenr. 1 PS 15/100 PS 15/101 PS 15/102 PS 15/103 PS 15/104 PS 15/105 PS 15/106 PS 15/107 RS 15/11 RS 15/12 RS 15/13 RS 15/14 PS 15/108 PS 15/109 Engmark barnehage - vurdering av kjøp eller videre leie Rente- og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til Bodø Håndballklubb Betjening av IK Grand Bodøs gjeld til Bodø kommune Kommunereformen - oppsummering av nabopraten og veien videre. Tilbakekalling av serveringsbevilling Unntatt offentlighet jfr offl. 13 jfr. fvl. 13 Viggo Andreassen, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6 - Unntatt offentlighet jfr offl. 13 jfr. fvl. 13 Søknad om utvidet serverings- og skjenkeareal til uteservering - Unntatt offentlighet jfr offl. 13 jfr. fvl. 13 Referatsaker Orientering Innføring av styringssystem i Bodø Kommune Nedleggelse av OKIS 17. mai Rapport Høringssvar - DIFI rapport 2015:4 Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet Terminalkai Sør - Tilleggsbevilgning NOSO - Forslag til navnendring Bodø, 23. juni 2015 Side2

3 Ole Henrik Hjartøy Ordfører Berit Skaug Formannskapssekretær Side3

4 Service Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1774 U63 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/90 Formannskapet Søknad om utvidelse av serverings- og skjenkearealet for uteservering, Stormen Teater- og Konserthus Forslag til vedtak: 1. Serverings- og skjenkeareaelet i Stormen Teater- og Konserthus utvides til også å gjelde avgrenset uteareal i tilknytning til inngangsparti/ foyer. 2. Uteserveringen skal kun ha åpent i forbindelse med arrangement i Stormen. Sammendrag Den søker Sturla Hagen på vegne av Bodø Kulturhus KF om utvidelse av serverings- og skjenkearealet til også å gjelde uteservering i forbindelse med arrangementer. Det anbefales at formannskapet imøtekommer søknaden. Saksopplysninger Serveringsarealet er i tilknytning til inngangsparti og foyer. Arealet, som forvaltes av Stormen Teater- og Konserthus, er delvis avgrenset av plasstøpt mur. Ved servering/ skjenking vil det i tillegg bli avgrenset med sperrebånd i de åpne endene. Salg vil skje fra disk innendørs. Servering og skjenking på uteserveringen vil bare skje til teater- og konserthusets gjester og i forbindelse med arrangementer. Vurderinger Saken har vært sendt til uttalelse hos skattemyndighetene, Salten politidistrikt og Helse- og omsorgsavdelingen. Ingen har merknader. Konklusjon og anbefaling Under henvisning til delegasjonsreglementet del 5 henstilles det til formannskapet å innvilge søknaden. Rolf Kåre Jensen Rådmann Ingunn Lie Mosti Side4

5 Saksbehandler: Ellen S. Neeraas kommunaldirektør Trykte vedlegg: Ingen. Utrykte vedlegg: Saksdokumentene. Side5

6 Service Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2951 U63 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/91 Formannskapet Søknad om serverings- og skjenkebevilling i Fembøringens Cafe, Kjerringøy Forslag til vedtak: Serveringsbevilling: 1. Fembøringens Cafe Hassiba Jenny Fikke, org , tildeles for perioden frem til serveringsbevilling i Fembøringens Cafe og på avgrenset uteareal, jfr. tegning vedlagt søknaden. 2. Marianne Drolsum f godkjennes som daglig leder. 3. Bevillingen kan ikke tas i bruk før det foreligger brukstillatelse fra bygningsmyndigheten. Skjenkebevilling: 1. Fembøringens Cafe Hassiba Jenny Fikke, org , tildeles for perioden frem til skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Fembøringens Cafe og på avgrenset uteareal, jfr. tegning vedlagt søknaden. 2. Jenny Fikke f godkjennes som styrer. 3. Marianne Drolsum f godkjennes som stedfortreder. 4. Bevillingen kan ikke tas i bruk før det foreligger brukstillatelse fra bygningsmyndigheten. 5. Det fastsettes bevillingsgebyr på 1/12 av minimumsgebyret pr. måned. Sammendrag Den søker Jenny Fikke på vegne av sitt enkeltpersonforetak Fembøringens Cafe Hassiba Jenny Fikke om serverings- og skjenkebevilling for sommerkafé i Fembøringsnaustet på Kjerringøy. Det anbefales at formannskapet imøtekommer søknaden. Saksopplysninger Fembøringsnaustet på Kjerringøy står ved Zahlfjøsen i Kjerringøy sentrum. Naustet brukes som båtnaust på vinterstid. Det er inngått avtale med Zahlfjøsen AS om leie av naust og uteareal. Sommerkafeen vil holde åpent ut september, med servering inne og på avgrenset uteareal i tilknytning til naustet. Det vil serveres enkle varme og kalde retter og drikkevarer. Søker opplyser at om prosjektet blir vellykket vil de vurdere å gjøre dette til et permanent tiltak, muligens i en annen bygning. Sak om brukstillatelse til serveringsvirksomhet er under behandling på byggesakskontoret. Det tas derfor forbehold om at tillatelse skal være gitt før bevillingene tas i bruk. Side6

7 Marianne Drolsum søkes godkjent som daglig leder for serveringsvirksomheten og som stedfortreder for skjenkebevillingen, og Jenny Fikke søkes godkjent som styrer. De har begge bestått de nødvendige prøvene. Vurderinger Saken har vært sendt til uttalelse hos skattemyndighetene, Salten politidistrikt og Helse- og omsorgsavdelingen. Det er ikke mottatt merknader. Konklusjon og anbefaling Under henvisning til delegasjonsreglementet del 5 anbefales formannskapet å imøtekomme søknaden, med forbeholdene som fremkommer. Saksbehandler: Ellen S. Neeraas Rolf Kåre Jensen Rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Trykte vedlegg: Ingen. Utrykte vedlegg: Saksdokumentene. Side7

8 Service Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2383 U62 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/92 Formannskapet Søknad om salgsbevilling i Eurospar Koch etter eierskifte Forslag til vedtak: 1. NorgesGruppen Spar Midt-Norge AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra butikk i underetasjen i Koch Kjøpesenter, Storgata Oddleif Nikolaisen f godkjennes som styrer. 3. Gerd Johansen f godkjennes som stedfortreder. Sammendrag Ica Supermarked Koch ble overdratt fra Ica Norge AS til NorgesGruppen Spar Midt-Norge AS Søknad om ny salgsbevilling i Eurospar Koch ble levert Det anbefales at søknaden innvilges. Saksopplysninger Bevillingen faller alltid bort når en virksomhet overdras til nye eiere. Kommunen skal ha beskjed om overdragelsen, og det skal søkes om ny bevilling senest 30 dager fra tidspunkt for overdragelse, jfr. alkoholloven Søknad er levert i rett tid, og den nye eieren kan dermed benytte tidligere eiers salgsbevilling i inntil 3 måneder. Styrer og stedfortreder er som tidligere; Oddleif Nikolaisen og Gerd Johansen. Høringsinstansene har ingen merknader til saken. Konklusjon og anbefaling Under henvisning til delegasjonsreglementet del 5 anbefales det at formannskapet innvilger søknaden. Rolf Kåre Jensen Rådmann Ingunn Lie Mosti Side8

9 Saksbehandler: Ellen S. Neeraas kommunaldirektør Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Søknadsdokumentene Side9

10 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /18 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/93 Formannskapet Kenneth Karlsen, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6. Forslag til vedtak Kenneth Karlsen innvilges dispensasjon fra forskrifter om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6. dispensasjonen gjelder bruk av ATV fra Sørvik til kommunegrensa til Beiarn. Dispensasjonen gjelder for 5 år fra 2015 Sammendrag Søkeren har reelt behov for motorisert transport som ikke knyttes seg til turkjøring. Kjøringen skal kun foregå på eksisterende skogsveien mellom Sørvika og Sandmoen, slik at det ikke vil bli kjøreskader av betydning. En tillatelse som omsøkt kan ikke sees å føre til skader eller ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen i utmark.. Saksopplysninger Kenneth Karlsen søker om dispensasjon fra forskrifter for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6. Det søker om dispensasjon for 5 år. Det søkes om å få kjøre med ATV langs skogsveien fra Sørvika til kommunegrensa mot Beiarn. Formålet for kjøringen er å frakte bagasje, utstyr til hytta i Sandmoen i Beiarn kommune. Hjemmel Formannskapet er delegert myndighet til forvaltningen av saker i henhold til nasjonale forskrift for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag 6. I medhold av forskriften kan det gis samtykke til slik kjøring som omsøkt dersom behovet ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdsel til et minimum. Side10

11 Vurderinger Tiltaket er vurdert iht. naturmangfoldlovens sentrale prinsipper 8 12,jf. Lovens 7. Parsellen ligger ikke i tilknytning til verneområder eller statlige sikra friluftsområder. Vurderingen er gjort med utgangspunkt i opplysninger i Naturbasen jf. 8 i Naturmangfoldloven. Kjøretraseen fra Sørvik til Sandmoen krysser områder definert i Naturbasen som rikmyr. Rikmyrene har som navnet tilsier, en svært rik flora. Blant annet er det mange orkideer som har viktige forekomster på slike myrer. Rikmyrene er knyttet til områder med kalkrik mineraljord eller skjellsand. I denne saken vil dette ikke ha betydning da eksisterende traktorvei benyttes. Konklusjon og anbefaling Kenneth Karlsen innvilges dispensasjon fra forskrifter om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6. dispensasjonen gjelder bruk av ATV fra Sørvik til kommunegrensa til Beiarn. Dispensasjonen gjelder for 5 år fra Saksbehandler: Yngve Fløttkjær Rolf Kåre Jensen Rådmann Grete Kristoffersen Utviklingsdirektør Trykte vedlegg: Søknad Kart Kjøretillatelse Sørvik <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /18 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/94 Formannskapet Henrik Svendsen, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 6 Forslag til vedtak Henrik Svendsen innvilges dispensasjon fra forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6. dispensasjonen gjelder bruk av ATV fra Ljøsnehammaren til Holmvatnet etter traktorveien. Dispensasjonen gjelder 10 turer i barmarksesongen Sammendrag Søkeren har reelt behov for motorisert transport som ikke knyttes seg til turkjøring. Kjøringen skal kun foregå på eksisterende skogsveien mellom Ljøsnehammaren til Holmvatnet, slik at det ikke vil bli kjøreskader av betydning. En tillatelse som omsøkt kan ikke sees å føre til skader eller ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen i utmark. Saksopplysninger Henrik Svendsen har hytte med Holmvatn og i Saltdal kommune. Transport av materiell og utstyr til hyttene går etter en veitrasé som alle bruker fra Ljøsnehammersætra til Holmvatn. Viser til byggesak: 2014/237 i Saltdal kommune. Hjemmel Formannskapet er delegert myndighet til forvaltningen av saker i henhold til nasjonale forskrift for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag 6. I medhold av forskriften kan det gis samtykke til slik kjøring som omsøkt dersom behovet ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdsel til et minimum. Side15

16 Vurderinger Tiltaket er vurdert iht. naturmangfoldlovens sentrale prinsipper 8 12,jf. Lovens 7. Parsellen ligger ikke i tilknytning til verneområder eller statlige sikra friluftsområder. Vurderingen er gjort med utgangspunkt i opplysninger i Naturbasen jf. 8 i Naturmangfoldloven I denne saken vil dette ikke ha betydning da eksisterende traktorvei benyttes. Konklusjon og anbefaling Henrik Svendsen innvilges dispensasjon fra forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6. dispensasjonen gjelder bruk av ATV fra Ljøsnehammaren til Holmvatnet etter traktorveien. Dispensasjonen gjelder 10 turer i barmarksesongen Saksbehandler: Yngve Fløttkjær Rolf Kåre Jensen Rådmann Grete Kristoffersen Utviklingsdirektør Trykte vedlegg: Søknad Kart Kopi av Igangsettingstillatelse fra Saltdal kommune Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 15/95 Formannskapet Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Forslag til vedtak 1. Kunst-Labben på Kjerringøy 2015 får kr i tilskudd. 2. Parkenfestivalen 2015 får kr i tilskudd. 3. Con Brios «Field of Gold» får kr i tilskudd. 4. Bodø fotoklubb får avslag på søknad om femårig avtale med mulighet for forlengelse. Bodø fotoklubb får kr i tilskudd til prosjektet «de unges Bodø». Sammendrag Søknader om økonomisk tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling når søkesummen overskrider kr Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto. 4 søknader om tilskudd til prosjekt og arrangement behandles i denne saken, som anbefales tildelt kr Saksopplysninger I denne saken behandles 4 søknader om støtte til kulturelle prosjekt og arrangement. Ordningen har løpende søknadsfrist, og er kunngjort på kommunens hjemmesider. Søknadene er behandlet etter retningslinjer for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til aktivitet og produksjon. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Det blir tildelt to typer tilskudd: 1. Driftsstøtte/aktivitetsstøtte til sosiale og kulturelle formål Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd, med søknadsfrist 1.mai. 2. Støtte til kulturelle prosjekt og arrangement For å stimulere til økt aktivitet, kan Bodø kommune gi prosjektstøtte til enkeltarrangement. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i utgangspunktet støtteberettiget. Profesjonelle kunst- og kulturaktører hjemmehørende i Bodø Side24

25 kan søke støtte til utstillinger, konserter, forestillinger eller produksjoner med visningssted i Bodø kommune. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og -budsjett. Inntil 20 % av årlig tilskuddsramme prioriteres til prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd. Disse behandles en gang i året. Søknadsfrist: 1.juni. Søkere i denne kategorien er ofte profesjonelle kulturarrangører med betydelige prosjektbudsjett. Tilskuddsordningen er i utgangspunktet et virkemiddel for å stimulere til aktivitet og produksjon i regi av frivillige lag og foreninger, der barn og unge har hovedprioritet. Det er satt av kr for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Kr er satt av til driftsstøtte til kulturelle og sosiale formål. Hittil i år er det tildelt kr fra ordningen. I denne saken behandles fire søknader som totalt søker om kr Det anbefales en tildeling på kr Under forutsetning at det gjøres vedtak som anbefalt i denne saken, vil det være tildelt kr i prosjektstøtte hittil i Det gjenstår da kr til videre tildelinger. Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto Kr er prioritert til prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd. Vurderinger 1. Barne-labben kunst i natur på Kjerringøy Ane Øverås søker om kr til kunstprosjektet Barne-Labben på Kjerringøy. Kunst i Natur for barn et er tilbud for barn og unge fra 5 16 år, som skal realiseres på Kjerringøy august. Profesjonelle kunstnere er prosjektledere, der det lages kunst av og med natur. Administrasjonen anbefaler en tildeling på kr til kunstformidling for barn på Kjerringøy. 2. Parkenfestivalen 2015 Parkenfestivalen søker om kr til årets festival. Parkenfestivalen gjør en omfattende og profesjonell jobb i forhold til å få nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Gjennom år, har Parken klart å etablere seg som en av landets mest solide festivaler. Festivalen har markert seg positivt ut fra publikumsgrunnlag, økonomi, kvalitet på produksjon, lokal og regional forankring og kvalitet i innhold. Fokuset på lokale og regionale artister og produksjonsaktører har hele tiden vært en viktig del av festivalen. Dette er noe som har bidratt til at mange har utviklet erfaringer og kompetanse som utvilsomt kommer til nytte. For festivalbyen Bodø er det viktig å ha en festival som Parken, som i sterk grad også løfter lokale artister og arrangørmiljøer opp og frem. Administrasjonen anbefaler en tildeling på kr til Parkenfestivalen. 3. Fields of Gold korkonsert ved Con Brio Con Brio søker om kr til korkonserten «Fields of Gold» som skal gjennomføres i Bodin kirke i september i år. Kammerkoret Con Brio er i gang med et samarbeid med Jon Fylling og Stefan Forsen, for å sette sammen et konsertprogram fylt av «musikkhistoriens gull». Prosjektet Fields of Gold har mottatt et tilskudd på kr fra Norges korforbund. Administrasjonen anbefaler et tilskudd på kr til Con Brio. 4. Søknad om støtte til Bodø fotoklubb Bodø fotoklubb søker totalt om kr i økonomisk støtte over fem år: 1. Kr som engangsbeløp 2. Kr som engangsbeløp 3. Kr årlig i 5 år med mulighet til forlenging. Side25

26 Bodø fotoklubb har en ambisjon om å videreutvikle det fotografiske miljøet i regionen gjennom videreføring av det aktive miljøet, stimulering av ungdomsmiljøet og oppstart av et utstillingssenter for internasjonalt foto hvor regionen blir markert og som også vil kunne bringe det internasjonale fotografiet til Bodø. Det er ikke utarbeidet budsjett for planene, da lokalisering ikke er avklart og det ikke er kontroll på kostnader enda. Fotoklubben har konkrete planer om 1. Utgivelse av 70 års jubileumsbok. 2. En bok «De unges Bodø», der ungdom selv blir invitert, inspirert og motivert til å dokumentere hvordan de ser på byen vår. Utgivelse av boka planlegges gjort i tilknytning til 200-årsjubileet Bodø Opprettelse av FIAP utstillingssenter. Et forventet behov på 80m2. Senteret tenkes etablert i tilknytning til fotoklubbens klubblokaler, godkjennes av FIAP og vil da forplikte seg til minimum 5 utstillinger årlig. Det antas et behov for støtte på ca kr pr år i en femårsperiode. 4. Nytt klubblokale med bedrede fasiliteter for fotostudio og utstilling. Bodø fotoklubb er ambisiøse og har store planer for utvikling av fotomiljøet i Bodøregionen. Administrasjonen ønsker å be Bodø fotoklubb gjøre nærmere rede for hva disse planene innebærer, med særlig fokus på økonomi og lokaliteter. Administrasjonen anbefaler ikke at det blir inngått en fem-årig tilskuddsavtale med Bodø Fotoklubb i en tid der man arbeider med å justere ned nivået i forhold til fremtidige driftstilpasninger. I følge retningslinjene for tilskudd til prosjekt og arrangement skal barn og unge prioriteres. I denne saken løftes med bakgrunn i retningslinjene prosjektet «De unges Bodø» ut. Administrasjonen anbefaler en tildeling på kr til Bodø fotoklubb og «De unges Bodø». Administrasjonen anbefaler ikke at det blir inngått en fem-årig tilskuddsavtale med Bodø Fotoklubb i en tid der man arbeider med å justere ned nivået i forhold til fremtidige driftstilpasninger. Konklusjon og anbefaling Det er mottatt 4 søknader som behandles i denne saken, og det anbefales tildelt kr Retningslinjene for tildeling av tilskudd til prosjekt og arrangement er førende for administrasjonens forslag til vedtak. Administrasjonen anbefaler vedtak fattet som foreslått. Saksbehandler: Hege Ness Grøtterud Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvshus kommunaldirektør Side26

27 Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Søknad om prosjektstøtte barne- og ungdom - Barne-Labben på Kjerringøy 2 Budsjett Barne labben'15 3 Søknad Parkenfestivalen Søknad om prosjektstøtte Con Brio 5 Søknad om støtte Bodø fotoklubb Side27

28 Bodø Kommune Kultur og oppvekst avdelingen v/arne Vinje Rådhuset 8005 Bodø Kjerringøy Søknad om prosjektstøtte barne- og ungdomskultur: Barne-Labben på Kjerringøy Søknadssum: kr: ,- Kunst i Natur for barn er veldig godt mottatt. Jeg har blitt spurt om jeg kunne arrangere det i år også. Perioden er den samme som i fjor, uken før skolestart, da barnehager og sfo er stengt. Kunst i Natur for barn: Vi ønsker å gi et gratis tilbud til barn og ungdom i alder 5-16 år. Kurset er fra kl , den August til den13. Den 14 august, lager vi utstilling. Det kan være forhåndspåmelding, men de kan også bare komme. Dette er en dags kurs, men hyggeligst om de kommer hver dag. Vi møtes på i UL. Breitind i Nevelsfjord, Kjerringøy. Vi snakker litt om kunst i natur generelt. Vi kan se på hvordan kunstverk fra tidligere Kunst i Natur prosjekter har tålt tidens tann. Vi lager kunst kun av og med naturen, og vi ser hvordan de tidligere arbeidene er forgjengelige eller tilpasser seg naturen. Vi gjør barna oppmerksomme på hvor sart naturen vår er og at vi må ta godt vare på den og på alle dyra som bor der. Dette er en god mulighet til å komme i kontakt med kunst som fag på. Spesielt fint er det at barna kan bruke egen kunnskap og viten på en kreativ måte, som er erfaringer som kan brukes tverrfaglig senere. Dette er veldig fleksibelt og det går fint med aldersforskjell. I år deler vi inn i to eller tre grupper, for å ivareta de forskjellige alders behov litt spesielt. Og på den måten innlemme bedre de litt eldre og en ekstra kapasitet til de aller minste. Vi tar gode bilder av prosess og slutt arbeider. Utstillingen er både ute og inne. Foresatte og familiene er spesielt invitert, men alle er velkommen. Vi selger fotografier av arbeidene og serverer forfriskninger, som seg hør og bør på en fin utstilling. Utstillingene står alltid en stund på Ul. Breitind. Sist hadde vi utstillingsvandring. Da forteller de som har laget de vi ser på om hva de har gjort, hvordan de fant det på osv. Det er ikke alltid det er noe igjen, da fortalte de hva de har forsket på. Barna var imponerende flinke til å fortelle og forklare. De var ikke redde og var i ett med det de hadde lært. Barne-Labben i Bilder og Ord; Et arrangement på Kjerringøy handelsted. Utpå høsten inviterte vi til billedfremvisning og innlegg fra en av kunstnerne, Keramiker Tora Haabet, som fortalte om årets Barne Labb; Det synlige og usynlige. Therese Kristin Tokle, cand.philol. i kunsthistorie og daglig leder for Bodø Kunstforening, holdt foredrag med bilder; Sett med faglige øyne. Marken Grøde solgte suppe til inntekt for Barnas Kunst i Natur, Barne-Labben. Nå vil jeg gjerne lage en liten web side der vi kan se hva som har foregått i de forskjellige årene, slik at alle får se og bli inspirert. Også derfor er det beregnet 3 kunstnere. Med vennlig hilsen Ane Øverås, ane øverås skulptør, medlem av: NBK, NBF, NNBK, FIG m: Kjerringøylandart.com, kontonr: , Side28

29 Budsjett Barne-Labben august 2015: Honorar 3 kunstnere til Barne-Labben á kr. 8000,- Kr ,- Leie av UL. Breitind kr ,- Leie av hus 5 dager kr ,- Reisekostnader og diverse transport kr ,- Barnas utstilling 14.8 (div. rekvisita, flyers, dok. etc.) Kr ,- Honorar produksjon, kontor, kr ,- Totalt kr ,- Søknadssum: kr ,- Kunstnerne i år er: Lise Seier Petersen, DK. Tora Haabet og Linn Rebekka Åmo De har alle bred erfaring med undervisning innen kunst. De har også alle undervist på Barne-labben tidligere. Side29

30 BODØ KOMMUNE Kulturkontoret Postboks BODØ Bodø 19. mai 2015 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PARKENFESTIVALEN Om Parkenfestivalen. Bodøs største kulturfest arrangeres for tiende gang denne sommeren. Festivalens 10-års jubileum markeres i 2016, i godt selskap med Bodø/Glimt og Bodø kommune. Også Parken 2015 ble utsolgt på rekordtid. Dette er helt unikt både i norsk og europeisk sammenheng. Nok en gang får festivalen en viktig bekreftelse fra publikum, sponsorer og støttespillere, på at den jobben som gjøres år etter år er av stor verdi og en opplevelse som flere tusen vil ha med seg. Administrasjon. Parkenfestivalen har i dag tre heltidsstillinger, og en 40 % stilling. Stillingene er fordelt mellom Festivalsjef, Markedssjef, Daglig leder og fagansvarlig innen matservering. Parkenfestivalen fortsetter som helårsarrangør gjennom konseptet Parken Live. I fjor arrangerte Parken Live konserter på både gamle og nye Sinus. KYGO var en av artistene på Parkenfestivalen I stadig utvikling. Parkenfestivalen gjør også i år grep for å bli enda et hakk bedre enn tidligere år. Blant annet med en oppdatering av Parkscene-området, med ny scene som er både større og bedre plassert. Dette gir bedre arbeidsforhold for artistene, og bedre kapasitet for publikum. I samarbeid med «Attitude Is Everything» skal Parkenfestivalen legge enda bedre til rette for funksjonshemmede. På Parkscene-området bygges det derfor en publikumsrampe tilrettelagt for rullestolbrukere, og det kjøpes nå inn nye HC-toaletter til plassering på arenaen. Publikum og miljø. Festivalen har et godt voksent publikum og mange av disse er tilreisende, også fra utlandet. Stemningen på festivalen er meget god, og totalopplevelsen er i så måte en god grunn til at folk kommer tilbake år etter år. Både i forkant av festivalen og under gjennomføringen, er det et stort engasjement blant folk. Det er en enorm glede med at festivalen snart nærmer seg. Dette tar vårt publikum med seg inn når portene åpner og kulturfesten er sikret! PARKENFESTIVALEN DNB Postboks 914 Bank nr Bodø Org.nr.: MVA Tlf nr.: Side30

31 Parkenfestivalen er kjent for å ha et meget veloppdragent og engasjert publikum antagelig Europas beste! Kunst i Parken. Park-Art er også i stadig utvikling og på leting etter kunstuttrykk som passer inn i en utendørsfestival. På fjorårets festival fikk de besøk av en av Thailands ledende graffitikunstnere, Alex Face. Face svinger sprayboksene med ypperlig dyktighet og hans motivunivers har både humor og dybde. I tillegg kunne publikum delta på en alternativ tursti på festivalområdet. PARKENFESTIVALEN DNB Postboks 914 Bank nr Bodø Org.nr.: MVA Tlf nr.: Side31

32 FamilieParken. Etter en pause i 2013 var FamilieParken tilbake i fjor. Alle billettene ble solgt, og 1600 publikummere fikk med seg konserter med Adelèn, Rasmus & Verdens Beste Band, Sondre Justad og Lotte Mørkved på Parkscena. Andre aktiviteter, blant annet ansiktsmaling, var også på menyen. FamilieParken 2015 tar et stort skritt videre og flytter årets familiefest til den største scena, og har hentet inn selveste Isac Elliot som hovedartist. FamilieParken er rettet mot barn og ungdom, og blir i år arrangert torsdag 20/8. I tillegg til konserter blir det aktiviteter for store og små. PARKENFESTIVALEN DNB Postboks 914 Bank nr Bodø Org.nr.: MVA Tlf nr.: Side32

33 Rensåsparken. Parkenfestivalen har siden 2008 vært sertifisert som Miljøfyrtårn. Det informeres til leverandører, publikum og frivillige om de retningslinjer som følger med Miljøfyrtårn-ansvaret. Å arbeide for å ivareta Rensåsparken og å begrense skader og søppel så mye som mulig, er viktig for festivalen. Et godt samarbeid med Østbø og Bodø Bydrift gjør dette mulig. Under festivalen leies det inn ansvarlige for å jobbe med renovasjon og miljø, i kombinasjon med frivillige i Miljøgruppa. Festivalen har også fokus på å legge til rette for handikappede, og har derfor tilrettelagte områder for funksjonshemmede, med god utsikt mot arena og scene, samt egne toalett. Økonomi. Administrasjonen ønsket en styrking på kostnadskontroll i Flere grep ble tatt og noen av disse er medvirkende til at resultatet på fjorårets festival ble det beste så langt. Flere nye tiltak blir igangsatt på årets festival. Dette gjelder alt fra generell kostnadskontroll, varerutiner, og utstyret man bruker til salg og betaling. Dagens bong-ordning er med andre ord til vurdering. I en festivalhverdag med stor omsetning på kun to dager er det viktig at gode rutiner er på plass. Festivalen har trofaste sponsorer og samarbeidspartnere, noe som er helt nødvendig for å oppnå mest mulig forutsigbarhet i fremtiden. Det er kostbart å drive en stor festival utendørs. Krav til mer utstyr, strøm, bedre logistikk, samt innleie av personell til opp- og nedrigg har gjort at kostnadene er langt høyere i 2014 enn for noen få år siden. Under selve festivalgjennom føringen leies det inn vaktmannskaper (Politi og idrettslag), teamledere og andre, for flere hundre tusen kroner. Skoleklasser leies inn for å bistå med rydding av festivalområdet etter endt festival, samt lørdag morgen før portene åpner. Det er flere hundre arbeidere i sving fra morgen til kveld. Bra for handelsnæringen. Store kostnader for festivalen blir til gode inntekter for lokale leverandører og idrettslag. Festivalens bidrag til lokale firmaer og foreninger øker for hvert år. Byens handelsstand nyter godt av at mange tusen mennesker er på festival over flere dager. Parkenfestivalen støtter også Kirkens Bymisjon i Bodø årlig, samt diverse øvingslokaler og band med økonomisk bidrag eller annen hjelp og tilrettelegging. PARKENFESTIVALEN DNB Postboks 914 Bank nr Bodø Org.nr.: MVA Tlf nr.: Side33

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.06.2015 41297/2015 2015/212 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/95 Formannskapet 24.06.2015 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Bodø Flyservice: Søknad om dispensasjon for landing og avgang med sjøfly på Soløyvatnet

Bodø Flyservice: Søknad om dispensasjon for landing og avgang med sjøfly på Soløyvatnet Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.04.2014 27118/2014 2014/9 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/98 Formannskapet 16.05.2014 Bodø Flyservice: Søknad om dispensasjon for landing

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb - søknad

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller.

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.07.2014 45572/2014 2013/7938 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/157 Formannskapet 03.09.2014 Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 02.11.2011 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 48/11 INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

Detaljer

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.10.2009 55559/2009 2009/6297 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Formannskapet 23.11.2009 Bystyret 10.12.2009 Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett

Detaljer

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2014 68210/2014 2010/6519 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/219 Formannskapet 19.11.2014 Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 14/30 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb -

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Anne Stein Medlem AP Ingrid Lien

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CAFE STING - VALBERGET 3 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CAFE STING - VALBERGET 3 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-15/2841-11 45333/15 06.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.05.2015

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2014 58664/2014 2014/4842 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/185 Formannskapet 15.10.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Epost: randi.fosmo@malvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen LOPPA KOMMUNE S entraladmini strasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.08.2014 201416rr-01 u63 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 29114 36114 Levekårsutvalget Kommunestyre

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer.

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. Arrangementshåndbok For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. April 2009 Til deg som går med en arrangør i magen... Ideen bak å lage en

Detaljer

Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til Bodø håndballklubb

Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til Bodø håndballklubb Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2015 40723/2015 2013/333 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/101 Formannskapet 24.06.2015 Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2010 24746/2010 2010/9025 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/84 Formannskapet 02.06.2010 Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 27.03.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Dropbox / Telefonmøte Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. mars

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom formannskapssalen Tidspunkt: 23.04.2009 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, telefon 69 30 62 82, e-post yvme@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2014 1733/2014 2013/2748 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte VIRKSOMHETEN (veil. pkt. 1) Navn på stedet Evt.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2014 76920/2014 2014/6241 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/250 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00 Saksliste Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset Dato: 8.4.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Saksframlegg. Som styrer godkjennes Güven Bulduk og som stedfortreder Rahim Akdemir.

Saksframlegg. Som styrer godkjennes Güven Bulduk og som stedfortreder Rahim Akdemir. Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - OVERDRAGELSE FELLINI RESTAURANTE PIZZERIA AS Arkivsaksnr.: 09/43770 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet innvilger skjenkebevilling

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE Omsorgsutvalget

RAKKESTAD KOMMUNE Omsorgsutvalget RAKKESTAD KOMMUNE Omsorgsutvalget MØTEINNKALLING TILLEGGSSAK Omsorgsutvalget Møtedato/sted: 13.06.2012, Miranda, Johs C Liensgt kl. 18.00 SAKLISTE: 7/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 12.12.2013 kl. 13:30-13.45. Sted: Hol kommunehus, møterom 3. Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass

Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.08.2013 55065/2013 2013/5200 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/145 Formannskapet 28.08.2013 Bystyret 12.09.2013 Eventuell interkommunal selskapsdannelse

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

Ansvarlig Alkoholhåndtering

Ansvarlig Alkoholhåndtering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.05.2013 36026/2013 2012/2862 U60 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 05.06.2013 13/15 Komitè for levekår 06.06.2013

Detaljer

Nye vedtekter Bodø Kulturhus KF

Nye vedtekter Bodø Kulturhus KF Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.08.2014 53925/2014 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/107 Bystyret 11.09.2014 14/188 Bystyret 11.12.2014 Nye vedtekter Bodø Kulturhus

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8696/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/36 Formannskapet 05.03.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Møte nr. 9/2015 MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Naturforvaltningsutvalget holder møte den 07.10.2015 klokka 18:00 på Kantina på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Rådhus IA Telefonmøte Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.06.2016 Tid: 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.06.2016 Tid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.06.2016 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen Forfall: Willy Andreassen, Jarmo Finnestrand

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2012 11134/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Formannskapet 07.03.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS

Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.01.2012 2330/2012 2012/99 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/11 Formannskapet 25.01.2012 Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS Sammendrag

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 Bodø Industri AS - leie av areal til parkering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 29.01.2014 kl. 14:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 29.01.2014 kl. 14:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 29.01.2014 kl. 14:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Yngvar Mikkelsen Bodil

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201425465-16 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Stab Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 15. oktober

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3259/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Formannskapet 30.01.2013 Bystyret 14.02.2013 Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell

Detaljer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2013 28568/2013 2013/2771 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/81 Formannskapet 16.05.2013 13/72 Bystyret 20.06.2013 Midlertidig utleie av offentlig

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre

Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2013 38721/2013 2012/1616 X07 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/98 Bystyret 20.06.2013 13/25 Komitè for levekår 06.06.2013 Voldtekter i

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 899/2014 2013/7074 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/79 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009 Tidspunkt: Kl. 18:30 Innstranda Bydelsutvalg Hunstad kultursenter, Lillesalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Karsten Schanche, Frank Arne Hansen, Janne Andreassen Forfall: Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom i 3 etg, Rådhuset i Verdal Dato: 22.06.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Magnus

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 24.03.2010 og 15.04.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 24.03.2010 og 15.04.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 10:00-14.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV

Detaljer

Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fra 1. juli 2016 30. juni 2020.

Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fra 1. juli 2016 30. juni 2020. Eigersund kommune Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fra 1. juli 2016 30. juni 2020. Søknadsfrist 21. januar 2016 SKJENKESTEDET Navn på skjenkestedet: Adr.: Evt. tidligere

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2008 61146/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008 Bodø kulturhus KF. Budsjett

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. februar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. februar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201001546-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. september 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 26. september 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201120103-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Søknad om erverv av deler av gnr 31 bnr 102 - Trollåsen - Ole H. Strømseth/Stein Larsen (selskap under stiftelse) og Even Claudi

Søknad om erverv av deler av gnr 31 bnr 102 - Trollåsen - Ole H. Strømseth/Stein Larsen (selskap under stiftelse) og Even Claudi Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2014 67069/2014 2012/4237 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/212 Formannskapet 19.11.2014 Søknad om erverv av deler av gnr 31 bnr 102 -

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer