Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra og Side1

2 Saksliste Saksnr PS 15/90 PS 15/91 PS 15/92 PS 15/93 PS 15/94 PS 15/95 PS 15/96 PS 15/97 PS 15/98 Innhold Søknad om utvidelse av serverings- og skjenkearealet for uteservering, Stormen Teater- og Konserthus Søknad om serverings- og skjenkebevilling i Fembøringens Cafe, Kjerringøy Søknad om salgsbevilling i Eurospar Koch etter eierskifte Kenneth Karlsen, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag Henrik Svendsen, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 6 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Lokalisering turnhall Svar på høring angående finansieringsmodell private barnehager PS 15/99 Overdragelse av festerett for hyttetomt gnr. 102/1 festenr. 1 PS 15/100 PS 15/101 PS 15/102 PS 15/103 PS 15/104 PS 15/105 PS 15/106 PS 15/107 RS 15/11 RS 15/12 RS 15/13 RS 15/14 PS 15/108 PS 15/109 Engmark barnehage - vurdering av kjøp eller videre leie Rente- og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til Bodø Håndballklubb Betjening av IK Grand Bodøs gjeld til Bodø kommune Kommunereformen - oppsummering av nabopraten og veien videre. Tilbakekalling av serveringsbevilling Unntatt offentlighet jfr offl. 13 jfr. fvl. 13 Viggo Andreassen, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6 - Unntatt offentlighet jfr offl. 13 jfr. fvl. 13 Søknad om utvidet serverings- og skjenkeareal til uteservering - Unntatt offentlighet jfr offl. 13 jfr. fvl. 13 Referatsaker Orientering Innføring av styringssystem i Bodø Kommune Nedleggelse av OKIS 17. mai Rapport Høringssvar - DIFI rapport 2015:4 Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet Terminalkai Sør - Tilleggsbevilgning NOSO - Forslag til navnendring Bodø, 23. juni 2015 Side2

3 Ole Henrik Hjartøy Ordfører Berit Skaug Formannskapssekretær Side3

4 Service Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1774 U63 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/90 Formannskapet Søknad om utvidelse av serverings- og skjenkearealet for uteservering, Stormen Teater- og Konserthus Forslag til vedtak: 1. Serverings- og skjenkeareaelet i Stormen Teater- og Konserthus utvides til også å gjelde avgrenset uteareal i tilknytning til inngangsparti/ foyer. 2. Uteserveringen skal kun ha åpent i forbindelse med arrangement i Stormen. Sammendrag Den søker Sturla Hagen på vegne av Bodø Kulturhus KF om utvidelse av serverings- og skjenkearealet til også å gjelde uteservering i forbindelse med arrangementer. Det anbefales at formannskapet imøtekommer søknaden. Saksopplysninger Serveringsarealet er i tilknytning til inngangsparti og foyer. Arealet, som forvaltes av Stormen Teater- og Konserthus, er delvis avgrenset av plasstøpt mur. Ved servering/ skjenking vil det i tillegg bli avgrenset med sperrebånd i de åpne endene. Salg vil skje fra disk innendørs. Servering og skjenking på uteserveringen vil bare skje til teater- og konserthusets gjester og i forbindelse med arrangementer. Vurderinger Saken har vært sendt til uttalelse hos skattemyndighetene, Salten politidistrikt og Helse- og omsorgsavdelingen. Ingen har merknader. Konklusjon og anbefaling Under henvisning til delegasjonsreglementet del 5 henstilles det til formannskapet å innvilge søknaden. Rolf Kåre Jensen Rådmann Ingunn Lie Mosti Side4

5 Saksbehandler: Ellen S. Neeraas kommunaldirektør Trykte vedlegg: Ingen. Utrykte vedlegg: Saksdokumentene. Side5

6 Service Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2951 U63 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/91 Formannskapet Søknad om serverings- og skjenkebevilling i Fembøringens Cafe, Kjerringøy Forslag til vedtak: Serveringsbevilling: 1. Fembøringens Cafe Hassiba Jenny Fikke, org , tildeles for perioden frem til serveringsbevilling i Fembøringens Cafe og på avgrenset uteareal, jfr. tegning vedlagt søknaden. 2. Marianne Drolsum f godkjennes som daglig leder. 3. Bevillingen kan ikke tas i bruk før det foreligger brukstillatelse fra bygningsmyndigheten. Skjenkebevilling: 1. Fembøringens Cafe Hassiba Jenny Fikke, org , tildeles for perioden frem til skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Fembøringens Cafe og på avgrenset uteareal, jfr. tegning vedlagt søknaden. 2. Jenny Fikke f godkjennes som styrer. 3. Marianne Drolsum f godkjennes som stedfortreder. 4. Bevillingen kan ikke tas i bruk før det foreligger brukstillatelse fra bygningsmyndigheten. 5. Det fastsettes bevillingsgebyr på 1/12 av minimumsgebyret pr. måned. Sammendrag Den søker Jenny Fikke på vegne av sitt enkeltpersonforetak Fembøringens Cafe Hassiba Jenny Fikke om serverings- og skjenkebevilling for sommerkafé i Fembøringsnaustet på Kjerringøy. Det anbefales at formannskapet imøtekommer søknaden. Saksopplysninger Fembøringsnaustet på Kjerringøy står ved Zahlfjøsen i Kjerringøy sentrum. Naustet brukes som båtnaust på vinterstid. Det er inngått avtale med Zahlfjøsen AS om leie av naust og uteareal. Sommerkafeen vil holde åpent ut september, med servering inne og på avgrenset uteareal i tilknytning til naustet. Det vil serveres enkle varme og kalde retter og drikkevarer. Søker opplyser at om prosjektet blir vellykket vil de vurdere å gjøre dette til et permanent tiltak, muligens i en annen bygning. Sak om brukstillatelse til serveringsvirksomhet er under behandling på byggesakskontoret. Det tas derfor forbehold om at tillatelse skal være gitt før bevillingene tas i bruk. Side6

7 Marianne Drolsum søkes godkjent som daglig leder for serveringsvirksomheten og som stedfortreder for skjenkebevillingen, og Jenny Fikke søkes godkjent som styrer. De har begge bestått de nødvendige prøvene. Vurderinger Saken har vært sendt til uttalelse hos skattemyndighetene, Salten politidistrikt og Helse- og omsorgsavdelingen. Det er ikke mottatt merknader. Konklusjon og anbefaling Under henvisning til delegasjonsreglementet del 5 anbefales formannskapet å imøtekomme søknaden, med forbeholdene som fremkommer. Saksbehandler: Ellen S. Neeraas Rolf Kåre Jensen Rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Trykte vedlegg: Ingen. Utrykte vedlegg: Saksdokumentene. Side7

8 Service Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2383 U62 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/92 Formannskapet Søknad om salgsbevilling i Eurospar Koch etter eierskifte Forslag til vedtak: 1. NorgesGruppen Spar Midt-Norge AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra butikk i underetasjen i Koch Kjøpesenter, Storgata Oddleif Nikolaisen f godkjennes som styrer. 3. Gerd Johansen f godkjennes som stedfortreder. Sammendrag Ica Supermarked Koch ble overdratt fra Ica Norge AS til NorgesGruppen Spar Midt-Norge AS Søknad om ny salgsbevilling i Eurospar Koch ble levert Det anbefales at søknaden innvilges. Saksopplysninger Bevillingen faller alltid bort når en virksomhet overdras til nye eiere. Kommunen skal ha beskjed om overdragelsen, og det skal søkes om ny bevilling senest 30 dager fra tidspunkt for overdragelse, jfr. alkoholloven Søknad er levert i rett tid, og den nye eieren kan dermed benytte tidligere eiers salgsbevilling i inntil 3 måneder. Styrer og stedfortreder er som tidligere; Oddleif Nikolaisen og Gerd Johansen. Høringsinstansene har ingen merknader til saken. Konklusjon og anbefaling Under henvisning til delegasjonsreglementet del 5 anbefales det at formannskapet innvilger søknaden. Rolf Kåre Jensen Rådmann Ingunn Lie Mosti Side8

9 Saksbehandler: Ellen S. Neeraas kommunaldirektør Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Søknadsdokumentene Side9

10 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /18 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/93 Formannskapet Kenneth Karlsen, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6. Forslag til vedtak Kenneth Karlsen innvilges dispensasjon fra forskrifter om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6. dispensasjonen gjelder bruk av ATV fra Sørvik til kommunegrensa til Beiarn. Dispensasjonen gjelder for 5 år fra 2015 Sammendrag Søkeren har reelt behov for motorisert transport som ikke knyttes seg til turkjøring. Kjøringen skal kun foregå på eksisterende skogsveien mellom Sørvika og Sandmoen, slik at det ikke vil bli kjøreskader av betydning. En tillatelse som omsøkt kan ikke sees å føre til skader eller ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen i utmark.. Saksopplysninger Kenneth Karlsen søker om dispensasjon fra forskrifter for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6. Det søker om dispensasjon for 5 år. Det søkes om å få kjøre med ATV langs skogsveien fra Sørvika til kommunegrensa mot Beiarn. Formålet for kjøringen er å frakte bagasje, utstyr til hytta i Sandmoen i Beiarn kommune. Hjemmel Formannskapet er delegert myndighet til forvaltningen av saker i henhold til nasjonale forskrift for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag 6. I medhold av forskriften kan det gis samtykke til slik kjøring som omsøkt dersom behovet ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdsel til et minimum. Side10

11 Vurderinger Tiltaket er vurdert iht. naturmangfoldlovens sentrale prinsipper 8 12,jf. Lovens 7. Parsellen ligger ikke i tilknytning til verneområder eller statlige sikra friluftsområder. Vurderingen er gjort med utgangspunkt i opplysninger i Naturbasen jf. 8 i Naturmangfoldloven. Kjøretraseen fra Sørvik til Sandmoen krysser områder definert i Naturbasen som rikmyr. Rikmyrene har som navnet tilsier, en svært rik flora. Blant annet er det mange orkideer som har viktige forekomster på slike myrer. Rikmyrene er knyttet til områder med kalkrik mineraljord eller skjellsand. I denne saken vil dette ikke ha betydning da eksisterende traktorvei benyttes. Konklusjon og anbefaling Kenneth Karlsen innvilges dispensasjon fra forskrifter om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6. dispensasjonen gjelder bruk av ATV fra Sørvik til kommunegrensa til Beiarn. Dispensasjonen gjelder for 5 år fra Saksbehandler: Yngve Fløttkjær Rolf Kåre Jensen Rådmann Grete Kristoffersen Utviklingsdirektør Trykte vedlegg: Søknad Kart Kjøretillatelse Sørvik <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /18 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/94 Formannskapet Henrik Svendsen, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 6 Forslag til vedtak Henrik Svendsen innvilges dispensasjon fra forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6. dispensasjonen gjelder bruk av ATV fra Ljøsnehammaren til Holmvatnet etter traktorveien. Dispensasjonen gjelder 10 turer i barmarksesongen Sammendrag Søkeren har reelt behov for motorisert transport som ikke knyttes seg til turkjøring. Kjøringen skal kun foregå på eksisterende skogsveien mellom Ljøsnehammaren til Holmvatnet, slik at det ikke vil bli kjøreskader av betydning. En tillatelse som omsøkt kan ikke sees å føre til skader eller ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen i utmark. Saksopplysninger Henrik Svendsen har hytte med Holmvatn og i Saltdal kommune. Transport av materiell og utstyr til hyttene går etter en veitrasé som alle bruker fra Ljøsnehammersætra til Holmvatn. Viser til byggesak: 2014/237 i Saltdal kommune. Hjemmel Formannskapet er delegert myndighet til forvaltningen av saker i henhold til nasjonale forskrift for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag 6. I medhold av forskriften kan det gis samtykke til slik kjøring som omsøkt dersom behovet ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdsel til et minimum. Side15

16 Vurderinger Tiltaket er vurdert iht. naturmangfoldlovens sentrale prinsipper 8 12,jf. Lovens 7. Parsellen ligger ikke i tilknytning til verneområder eller statlige sikra friluftsområder. Vurderingen er gjort med utgangspunkt i opplysninger i Naturbasen jf. 8 i Naturmangfoldloven I denne saken vil dette ikke ha betydning da eksisterende traktorvei benyttes. Konklusjon og anbefaling Henrik Svendsen innvilges dispensasjon fra forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6. dispensasjonen gjelder bruk av ATV fra Ljøsnehammaren til Holmvatnet etter traktorveien. Dispensasjonen gjelder 10 turer i barmarksesongen Saksbehandler: Yngve Fløttkjær Rolf Kåre Jensen Rådmann Grete Kristoffersen Utviklingsdirektør Trykte vedlegg: Søknad Kart Kopi av Igangsettingstillatelse fra Saltdal kommune Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 15/95 Formannskapet Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Forslag til vedtak 1. Kunst-Labben på Kjerringøy 2015 får kr i tilskudd. 2. Parkenfestivalen 2015 får kr i tilskudd. 3. Con Brios «Field of Gold» får kr i tilskudd. 4. Bodø fotoklubb får avslag på søknad om femårig avtale med mulighet for forlengelse. Bodø fotoklubb får kr i tilskudd til prosjektet «de unges Bodø». Sammendrag Søknader om økonomisk tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling når søkesummen overskrider kr Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto. 4 søknader om tilskudd til prosjekt og arrangement behandles i denne saken, som anbefales tildelt kr Saksopplysninger I denne saken behandles 4 søknader om støtte til kulturelle prosjekt og arrangement. Ordningen har løpende søknadsfrist, og er kunngjort på kommunens hjemmesider. Søknadene er behandlet etter retningslinjer for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til aktivitet og produksjon. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Det blir tildelt to typer tilskudd: 1. Driftsstøtte/aktivitetsstøtte til sosiale og kulturelle formål Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd, med søknadsfrist 1.mai. 2. Støtte til kulturelle prosjekt og arrangement For å stimulere til økt aktivitet, kan Bodø kommune gi prosjektstøtte til enkeltarrangement. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i utgangspunktet støtteberettiget. Profesjonelle kunst- og kulturaktører hjemmehørende i Bodø Side24

25 kan søke støtte til utstillinger, konserter, forestillinger eller produksjoner med visningssted i Bodø kommune. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og -budsjett. Inntil 20 % av årlig tilskuddsramme prioriteres til prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd. Disse behandles en gang i året. Søknadsfrist: 1.juni. Søkere i denne kategorien er ofte profesjonelle kulturarrangører med betydelige prosjektbudsjett. Tilskuddsordningen er i utgangspunktet et virkemiddel for å stimulere til aktivitet og produksjon i regi av frivillige lag og foreninger, der barn og unge har hovedprioritet. Det er satt av kr for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Kr er satt av til driftsstøtte til kulturelle og sosiale formål. Hittil i år er det tildelt kr fra ordningen. I denne saken behandles fire søknader som totalt søker om kr Det anbefales en tildeling på kr Under forutsetning at det gjøres vedtak som anbefalt i denne saken, vil det være tildelt kr i prosjektstøtte hittil i Det gjenstår da kr til videre tildelinger. Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto Kr er prioritert til prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd. Vurderinger 1. Barne-labben kunst i natur på Kjerringøy Ane Øverås søker om kr til kunstprosjektet Barne-Labben på Kjerringøy. Kunst i Natur for barn et er tilbud for barn og unge fra 5 16 år, som skal realiseres på Kjerringøy august. Profesjonelle kunstnere er prosjektledere, der det lages kunst av og med natur. Administrasjonen anbefaler en tildeling på kr til kunstformidling for barn på Kjerringøy. 2. Parkenfestivalen 2015 Parkenfestivalen søker om kr til årets festival. Parkenfestivalen gjør en omfattende og profesjonell jobb i forhold til å få nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Gjennom år, har Parken klart å etablere seg som en av landets mest solide festivaler. Festivalen har markert seg positivt ut fra publikumsgrunnlag, økonomi, kvalitet på produksjon, lokal og regional forankring og kvalitet i innhold. Fokuset på lokale og regionale artister og produksjonsaktører har hele tiden vært en viktig del av festivalen. Dette er noe som har bidratt til at mange har utviklet erfaringer og kompetanse som utvilsomt kommer til nytte. For festivalbyen Bodø er det viktig å ha en festival som Parken, som i sterk grad også løfter lokale artister og arrangørmiljøer opp og frem. Administrasjonen anbefaler en tildeling på kr til Parkenfestivalen. 3. Fields of Gold korkonsert ved Con Brio Con Brio søker om kr til korkonserten «Fields of Gold» som skal gjennomføres i Bodin kirke i september i år. Kammerkoret Con Brio er i gang med et samarbeid med Jon Fylling og Stefan Forsen, for å sette sammen et konsertprogram fylt av «musikkhistoriens gull». Prosjektet Fields of Gold har mottatt et tilskudd på kr fra Norges korforbund. Administrasjonen anbefaler et tilskudd på kr til Con Brio. 4. Søknad om støtte til Bodø fotoklubb Bodø fotoklubb søker totalt om kr i økonomisk støtte over fem år: 1. Kr som engangsbeløp 2. Kr som engangsbeløp 3. Kr årlig i 5 år med mulighet til forlenging. Side25

26 Bodø fotoklubb har en ambisjon om å videreutvikle det fotografiske miljøet i regionen gjennom videreføring av det aktive miljøet, stimulering av ungdomsmiljøet og oppstart av et utstillingssenter for internasjonalt foto hvor regionen blir markert og som også vil kunne bringe det internasjonale fotografiet til Bodø. Det er ikke utarbeidet budsjett for planene, da lokalisering ikke er avklart og det ikke er kontroll på kostnader enda. Fotoklubben har konkrete planer om 1. Utgivelse av 70 års jubileumsbok. 2. En bok «De unges Bodø», der ungdom selv blir invitert, inspirert og motivert til å dokumentere hvordan de ser på byen vår. Utgivelse av boka planlegges gjort i tilknytning til 200-årsjubileet Bodø Opprettelse av FIAP utstillingssenter. Et forventet behov på 80m2. Senteret tenkes etablert i tilknytning til fotoklubbens klubblokaler, godkjennes av FIAP og vil da forplikte seg til minimum 5 utstillinger årlig. Det antas et behov for støtte på ca kr pr år i en femårsperiode. 4. Nytt klubblokale med bedrede fasiliteter for fotostudio og utstilling. Bodø fotoklubb er ambisiøse og har store planer for utvikling av fotomiljøet i Bodøregionen. Administrasjonen ønsker å be Bodø fotoklubb gjøre nærmere rede for hva disse planene innebærer, med særlig fokus på økonomi og lokaliteter. Administrasjonen anbefaler ikke at det blir inngått en fem-årig tilskuddsavtale med Bodø Fotoklubb i en tid der man arbeider med å justere ned nivået i forhold til fremtidige driftstilpasninger. I følge retningslinjene for tilskudd til prosjekt og arrangement skal barn og unge prioriteres. I denne saken løftes med bakgrunn i retningslinjene prosjektet «De unges Bodø» ut. Administrasjonen anbefaler en tildeling på kr til Bodø fotoklubb og «De unges Bodø». Administrasjonen anbefaler ikke at det blir inngått en fem-årig tilskuddsavtale med Bodø Fotoklubb i en tid der man arbeider med å justere ned nivået i forhold til fremtidige driftstilpasninger. Konklusjon og anbefaling Det er mottatt 4 søknader som behandles i denne saken, og det anbefales tildelt kr Retningslinjene for tildeling av tilskudd til prosjekt og arrangement er førende for administrasjonens forslag til vedtak. Administrasjonen anbefaler vedtak fattet som foreslått. Saksbehandler: Hege Ness Grøtterud Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvshus kommunaldirektør Side26

27 Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Søknad om prosjektstøtte barne- og ungdom - Barne-Labben på Kjerringøy 2 Budsjett Barne labben'15 3 Søknad Parkenfestivalen Søknad om prosjektstøtte Con Brio 5 Søknad om støtte Bodø fotoklubb Side27

28 Bodø Kommune Kultur og oppvekst avdelingen v/arne Vinje Rådhuset 8005 Bodø Kjerringøy Søknad om prosjektstøtte barne- og ungdomskultur: Barne-Labben på Kjerringøy Søknadssum: kr: ,- Kunst i Natur for barn er veldig godt mottatt. Jeg har blitt spurt om jeg kunne arrangere det i år også. Perioden er den samme som i fjor, uken før skolestart, da barnehager og sfo er stengt. Kunst i Natur for barn: Vi ønsker å gi et gratis tilbud til barn og ungdom i alder 5-16 år. Kurset er fra kl , den August til den13. Den 14 august, lager vi utstilling. Det kan være forhåndspåmelding, men de kan også bare komme. Dette er en dags kurs, men hyggeligst om de kommer hver dag. Vi møtes på i UL. Breitind i Nevelsfjord, Kjerringøy. Vi snakker litt om kunst i natur generelt. Vi kan se på hvordan kunstverk fra tidligere Kunst i Natur prosjekter har tålt tidens tann. Vi lager kunst kun av og med naturen, og vi ser hvordan de tidligere arbeidene er forgjengelige eller tilpasser seg naturen. Vi gjør barna oppmerksomme på hvor sart naturen vår er og at vi må ta godt vare på den og på alle dyra som bor der. Dette er en god mulighet til å komme i kontakt med kunst som fag på. Spesielt fint er det at barna kan bruke egen kunnskap og viten på en kreativ måte, som er erfaringer som kan brukes tverrfaglig senere. Dette er veldig fleksibelt og det går fint med aldersforskjell. I år deler vi inn i to eller tre grupper, for å ivareta de forskjellige alders behov litt spesielt. Og på den måten innlemme bedre de litt eldre og en ekstra kapasitet til de aller minste. Vi tar gode bilder av prosess og slutt arbeider. Utstillingen er både ute og inne. Foresatte og familiene er spesielt invitert, men alle er velkommen. Vi selger fotografier av arbeidene og serverer forfriskninger, som seg hør og bør på en fin utstilling. Utstillingene står alltid en stund på Ul. Breitind. Sist hadde vi utstillingsvandring. Da forteller de som har laget de vi ser på om hva de har gjort, hvordan de fant det på osv. Det er ikke alltid det er noe igjen, da fortalte de hva de har forsket på. Barna var imponerende flinke til å fortelle og forklare. De var ikke redde og var i ett med det de hadde lært. Barne-Labben i Bilder og Ord; Et arrangement på Kjerringøy handelsted. Utpå høsten inviterte vi til billedfremvisning og innlegg fra en av kunstnerne, Keramiker Tora Haabet, som fortalte om årets Barne Labb; Det synlige og usynlige. Therese Kristin Tokle, cand.philol. i kunsthistorie og daglig leder for Bodø Kunstforening, holdt foredrag med bilder; Sett med faglige øyne. Marken Grøde solgte suppe til inntekt for Barnas Kunst i Natur, Barne-Labben. Nå vil jeg gjerne lage en liten web side der vi kan se hva som har foregått i de forskjellige årene, slik at alle får se og bli inspirert. Også derfor er det beregnet 3 kunstnere. Med vennlig hilsen Ane Øverås, ane øverås skulptør, medlem av: NBK, NBF, NNBK, FIG m: Kjerringøylandart.com, kontonr: , Side28

29 Budsjett Barne-Labben august 2015: Honorar 3 kunstnere til Barne-Labben á kr. 8000,- Kr ,- Leie av UL. Breitind kr ,- Leie av hus 5 dager kr ,- Reisekostnader og diverse transport kr ,- Barnas utstilling 14.8 (div. rekvisita, flyers, dok. etc.) Kr ,- Honorar produksjon, kontor, kr ,- Totalt kr ,- Søknadssum: kr ,- Kunstnerne i år er: Lise Seier Petersen, DK. Tora Haabet og Linn Rebekka Åmo De har alle bred erfaring med undervisning innen kunst. De har også alle undervist på Barne-labben tidligere. Side29

30 BODØ KOMMUNE Kulturkontoret Postboks BODØ Bodø 19. mai 2015 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PARKENFESTIVALEN Om Parkenfestivalen. Bodøs største kulturfest arrangeres for tiende gang denne sommeren. Festivalens 10-års jubileum markeres i 2016, i godt selskap med Bodø/Glimt og Bodø kommune. Også Parken 2015 ble utsolgt på rekordtid. Dette er helt unikt både i norsk og europeisk sammenheng. Nok en gang får festivalen en viktig bekreftelse fra publikum, sponsorer og støttespillere, på at den jobben som gjøres år etter år er av stor verdi og en opplevelse som flere tusen vil ha med seg. Administrasjon. Parkenfestivalen har i dag tre heltidsstillinger, og en 40 % stilling. Stillingene er fordelt mellom Festivalsjef, Markedssjef, Daglig leder og fagansvarlig innen matservering. Parkenfestivalen fortsetter som helårsarrangør gjennom konseptet Parken Live. I fjor arrangerte Parken Live konserter på både gamle og nye Sinus. KYGO var en av artistene på Parkenfestivalen I stadig utvikling. Parkenfestivalen gjør også i år grep for å bli enda et hakk bedre enn tidligere år. Blant annet med en oppdatering av Parkscene-området, med ny scene som er både større og bedre plassert. Dette gir bedre arbeidsforhold for artistene, og bedre kapasitet for publikum. I samarbeid med «Attitude Is Everything» skal Parkenfestivalen legge enda bedre til rette for funksjonshemmede. På Parkscene-området bygges det derfor en publikumsrampe tilrettelagt for rullestolbrukere, og det kjøpes nå inn nye HC-toaletter til plassering på arenaen. Publikum og miljø. Festivalen har et godt voksent publikum og mange av disse er tilreisende, også fra utlandet. Stemningen på festivalen er meget god, og totalopplevelsen er i så måte en god grunn til at folk kommer tilbake år etter år. Både i forkant av festivalen og under gjennomføringen, er det et stort engasjement blant folk. Det er en enorm glede med at festivalen snart nærmer seg. Dette tar vårt publikum med seg inn når portene åpner og kulturfesten er sikret! PARKENFESTIVALEN DNB Postboks 914 Bank nr Bodø Org.nr.: MVA Tlf nr.: Side30

31 Parkenfestivalen er kjent for å ha et meget veloppdragent og engasjert publikum antagelig Europas beste! Kunst i Parken. Park-Art er også i stadig utvikling og på leting etter kunstuttrykk som passer inn i en utendørsfestival. På fjorårets festival fikk de besøk av en av Thailands ledende graffitikunstnere, Alex Face. Face svinger sprayboksene med ypperlig dyktighet og hans motivunivers har både humor og dybde. I tillegg kunne publikum delta på en alternativ tursti på festivalområdet. PARKENFESTIVALEN DNB Postboks 914 Bank nr Bodø Org.nr.: MVA Tlf nr.: Side31

32 FamilieParken. Etter en pause i 2013 var FamilieParken tilbake i fjor. Alle billettene ble solgt, og 1600 publikummere fikk med seg konserter med Adelèn, Rasmus & Verdens Beste Band, Sondre Justad og Lotte Mørkved på Parkscena. Andre aktiviteter, blant annet ansiktsmaling, var også på menyen. FamilieParken 2015 tar et stort skritt videre og flytter årets familiefest til den største scena, og har hentet inn selveste Isac Elliot som hovedartist. FamilieParken er rettet mot barn og ungdom, og blir i år arrangert torsdag 20/8. I tillegg til konserter blir det aktiviteter for store og små. PARKENFESTIVALEN DNB Postboks 914 Bank nr Bodø Org.nr.: MVA Tlf nr.: Side32

33 Rensåsparken. Parkenfestivalen har siden 2008 vært sertifisert som Miljøfyrtårn. Det informeres til leverandører, publikum og frivillige om de retningslinjer som følger med Miljøfyrtårn-ansvaret. Å arbeide for å ivareta Rensåsparken og å begrense skader og søppel så mye som mulig, er viktig for festivalen. Et godt samarbeid med Østbø og Bodø Bydrift gjør dette mulig. Under festivalen leies det inn ansvarlige for å jobbe med renovasjon og miljø, i kombinasjon med frivillige i Miljøgruppa. Festivalen har også fokus på å legge til rette for handikappede, og har derfor tilrettelagte områder for funksjonshemmede, med god utsikt mot arena og scene, samt egne toalett. Økonomi. Administrasjonen ønsket en styrking på kostnadskontroll i Flere grep ble tatt og noen av disse er medvirkende til at resultatet på fjorårets festival ble det beste så langt. Flere nye tiltak blir igangsatt på årets festival. Dette gjelder alt fra generell kostnadskontroll, varerutiner, og utstyret man bruker til salg og betaling. Dagens bong-ordning er med andre ord til vurdering. I en festivalhverdag med stor omsetning på kun to dager er det viktig at gode rutiner er på plass. Festivalen har trofaste sponsorer og samarbeidspartnere, noe som er helt nødvendig for å oppnå mest mulig forutsigbarhet i fremtiden. Det er kostbart å drive en stor festival utendørs. Krav til mer utstyr, strøm, bedre logistikk, samt innleie av personell til opp- og nedrigg har gjort at kostnadene er langt høyere i 2014 enn for noen få år siden. Under selve festivalgjennom føringen leies det inn vaktmannskaper (Politi og idrettslag), teamledere og andre, for flere hundre tusen kroner. Skoleklasser leies inn for å bistå med rydding av festivalområdet etter endt festival, samt lørdag morgen før portene åpner. Det er flere hundre arbeidere i sving fra morgen til kveld. Bra for handelsnæringen. Store kostnader for festivalen blir til gode inntekter for lokale leverandører og idrettslag. Festivalens bidrag til lokale firmaer og foreninger øker for hvert år. Byens handelsstand nyter godt av at mange tusen mennesker er på festival over flere dager. Parkenfestivalen støtter også Kirkens Bymisjon i Bodø årlig, samt diverse øvingslokaler og band med økonomisk bidrag eller annen hjelp og tilrettelegging. PARKENFESTIVALEN DNB Postboks 914 Bank nr Bodø Org.nr.: MVA Tlf nr.: Side33

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.06.2015 41297/2015 2015/212 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/95 Formannskapet 24.06.2015 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 13,

Detaljer

Møteinnkalling. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden

Møteinnkalling. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 29.04.2009-04-22 Tidspunkt: 10:00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.03.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: Kl. 08:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: Kl. 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 04.06.04 Tidspunkt: Kl. 08:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE EIERSKAPSMELDING BIRKENES KOMMUNE 1 Innhold 1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen... 3 1.1 Kommunestyrets vedtak... 3 1.2 KS Eierforums anbefaling om eierskapsmelding... 4 1.3 Arbeidsmetode... 4 1.4 Første

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Rapport fra selskapskontroll Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober desember 2012.

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND JANUAR 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene.

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat ved

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Grenland Havn IKS Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 1 1.2 Kriterier og metode... 1 1.3 Høring... 2 2 Fakta

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste Innkalling for Tjenesteutvalget Møtedato: Tirsdag 05.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 18:00-20:00 Saksnr Tittel Saksliste 021/15 Godkjenning av møteprotokoll 17.03.2015 022/15

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.11.2007 Tid: ca. 12:30 (Etter administrasjonsutvalgets møte!!) Faste medlemmer er med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer