GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Tirsdag 9. juni 2015, klokken Sted: PwC, Dronning Eufemiasgate 8, Bjørvika, Oslo Dagsorden 1. Presidenten ønsker velkommen 2. Valg av møteleder, referent og valg av to personer til å undertegne generalforsamlingsprotokollen 3. Fastsettelse av dagsorden og at møtet er lovlig innkalt 4. Styrets årsberetning 5. Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk 6. Regnskap for Revisors beretning Fastsettelse av foreningens årsoppgjør Fastsettelse av kontingent for neste periode 10. Budsjett og resultater 1. tertial Forslag om navneendring for Redaksjonskomiteen og opprettelse av Fagkomite for internrevisjon 12. Valg av styre 13. Valg av revisor 14. Valg av arbeidsutvalg til komiteer og nettverk 15. Eventuelt Side 1 av 1

2

3 2014/2015 Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk Ellen Brataas, generalsekretær Norges Interne Revisorers Forening 2014/2015

4 Redegjørelse for virksomheten 2014/2015 NIRF ble etablert i Norge i Med starten for 60 år siden ble The Scandinavian Chapter av IIA, som NIRF var en del av den gang, chapter nummer to i Europa etter UK and Ireland. Våre røtter kan imidlertid spores tilbake til 1921 da Bankrevisorforeningen ble etablert. Den ble senere til Norsk FinansRevisorForening (NFRF), som ble fusjonert inn i NIRF i The Institute of Internal Auditors (IIA) ble grunnlagt i 1941 og er den mest anerkjente globale foreningen for internrevisjonsprofesjonen. Hovedkvarteret til IIA er lokalisert i Orlando, Florida. I 1993 oppnådde NIRF status som et nasjonalt institutt av IIA. 1. MEDLEMSUTVIKLINGEN Veksten i foreningen har vært stabil frem til fusjonen med NFRF i 2004 hvor det kom inn 102 nye medlemmer. Foreningen har hatt et jevnt tilskudd av medlemmer og har hatt en stabil medlemsmasse på rundt 800 de siste tre årene. Medlemstallet i moderforeningen IIA er nå passert STYREMØTER Det har i løpet av perioden siden generalforsamlingen 11. juni 2014 og frem til generalforsamlingen 9. juni 2015 vært avholdt 6 styremøter. Agenda og saker utsendes i forkant av møtene. Generalsekretæren er styrets sekretær. 3. STRATEGI Foreningens internasjonale motto er Fremskritt gjennom deling av kunnskap. NIRF har på den bakgrunn etablert følgende visjon: Norges Interne Revisorers Forening bidrar til at internrevisjon er en allment anerkjent, relevant og verdiskapende profesjon gjennom å være samlende og ledende for alle som arbeider med internrevisjon samt virksomhetsstyring, risikostyring, compliance og internkontroll. Foreningens strategiske plan er endret og oppdatert for perioden, men inneholder fremdeles de samme elementer som The Institute of Internal Auditors strategiske plan. Styret og sekretariatet har gjennom 2014/2015 prioritert saker tilknyttet de strategiske målene, og status på de strategiske satsningsområdene er som følger: 3.1 NIRF styrker internrevisjonens anerkjennelse som egen profesjon NIRF har som et strategisk mål å bidra til å fremme kunnskap om og skape forståelse for viktigheten og verdien av internrevisjon. Foreningens generalsekretær, styremedlemmer og tillitsmenn har i den sammenheng deltatt i aktuelle fora og bidratt med forelesere på ulike konferanser, seminarer og hos medlemsbedrifter, både nasjonalt og internasjonalt. Styret besluttet å opprette en fagkomite for internrevisjon som skal være en pådriver for utviklingen av internrevisjonsprofesjonen i Norge ved å bidra til å gjøre aktuelle fagtema kjente og tilgjengelige, og bidra til økt interesse og engasjement for slike tema. Fagkomiteen blir formelt opprettet på generalforsamlingen i juni NIRF svarer på alle høringer relatert til internrevisjon. I perioden har vi gitt svar på Finansdepartementets høring om «Bruk av internrevisjon i statlig sektor», Finanstilsynets «Meldeplikt ved utkontraktering», Finansdepartementets «Utkast til forskrift om gjennomføring av Solvency II» og gitt kommentarer til planlagte endringer 2014 i Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES). 1

5 Foreningen presenterer årlig sitt tilbud for studentene på Master of Management Programmet "Intern revisjon; Governance - Risikostyring - Intern styring og kontroll" på Handelshøgskolen BI. I tillegg til generalsekretæren og presidenten, har flere tillitsvalgte bidratt med presentasjoner av internrevisjonsordningene i sine virksomheter. Masterstudiet på BI tiltrekker seg mange studenter utenfor profesjonen, hvilket viser at studiet fanger interesse hos stadig flere grupper. NIRF behandler søknader om Diplomert Intern Revisor fra de studenter som har bestått Master of Management Programmet og kravet til praksis. Presidenten representerte NIRF i Finansdepartementets referansegruppe for utredning om internrevisjon i statlig sektor. Utredningen er en god mulighet til å forbedre virksomhetsstyringen i staten ved å stille krav til profesjonalitet til internrevisjonsfunksjonen samt gi funksjonen tilfredsstillende rammevilkår til å kunne etterleve standarder for internrevisjon. Foreningen jobber for at det er de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon som skal ligge til grunn for internrevisjoner i statlig sektor. Styret har vedtatt en kommunikasjonsstrategi der tilhørende aktiviteters formål er å promotere profesjonens formål. Personlig kontakt, artikler, debatt- og blogginnlegg benyttes i tillegg til sosiale medier som LinkedIn, Facebook, Twitter og Instagram. En del av aktiviteten består i å styrke det strategiske samarbeidet med relevante organisasjoner, akademia og myndigheter. 3.2 NIRF er det foretrukne fagmiljøet for kunnskapsdeling innen internrevisjon, virksomhetsstyring, risikostyring, compliance og internkontroll Gjennom foreningens åtte etablerte faglige nettverk har det vært høy aktivitet gjennom hele året. Disse nettverkene representerer en nyttig faglig arena for våre medlemmer. Nettverkene avholder nettverksmøter, halvdagsseminarer, frokostmøter og fungerer som diskusjonsforum og er et sted for erfaringsutveksling med fokus på de enkelte fagfelt. Programkomiteen har gjennom periode arrangert medlemsmøter der temaene treffer en bredere del av medlemsmassen enn nettverkene. Komiteen har i perioden satt opp både nye og spennende kurs i tillegg til den faste kursporteføljen. Komite- og nettverksstrukturen representerer sammen med sekretariatet og foreningens hjemmesider en solid base for faglig støtte innen internrevisjon, governance, risikostyring, compliance og kontroll. Foreningen har som en strategisk målsetting i enda større grad å bli en støttespiller og bidragsyter innen risikostyring- og compliancemiljøer i tiden fremover. Arbeidsutvalget til nettverk compliance har i hele våres arbeidet med å innarbeide høringssvar på veiledningen til beste praksis for compliance-funksjonen i Norge, som ble sendt på høring før jul. Utkastet er forventet ferdig juni 2015 og skal lanseres på et seminar til høsten, sammen med en egen nettside. Nettverk Risikostyring inviterte eksperter på risikostyring innen forskjellige bransjer, til diskusjon rundt temaet «helhetlig risikostyring» i mai. Erfaringen var så vellykket at foreningen vurderer å tilrettelegge for et eget forum der personer som arbeider med risikostyring skal kunne møtes, inn under NIRF. «Samfunnsansvar og virksomhetsstyring» var gjennomgangstema for årskonferansen på Holmenkollen i Det høye deltakerantallet indikerer at temaet var av interesse for en stor del av medlemsmassen. Årskonferansen er en den største arenaen for nettverksbygging og erfaringsutveksling innenfor internrevisjonsprofesjonen i Norge. Programmet inkluderer temaer innenfor fagområder som risiko, governance, intern styring og kontroll. Konferansen representerer en unik mulighet til å bli oppdatert på hva som rører seg på internrevisjonsfronten, og årskonferansen i Trondheim dette året, vil være en bekreftelse på dette. De europeiske instituttene har avholdt tre Chief Audit Executive-Roundtable rettet mot revisjonsledere av store europeiske virksomheter. Ca. 30 deltakere møter opp ved hvert arrangement og er en fin arena for revisjonsledere fra hele Europa å dele erfaringer og nettverke utenfor egne landegrenser. Etter hvert møte skrives en oppsummering som gjøres tilgjengelig på hvert lands hjemmeside. I tillegg tilbyr ledernettverket for internrevisjonsledere fire samlinger 2

6 gjennom året, der en legges utenfor Oslo. I år gikk turen til BKK i Bergen og temaer som etikk og korrupsjon sto på agendaen. 3.3 Bidra til at utøvelsen av internrevisjon skjer i samsvar med fastsatte internasjonale standarder Foreningen oversetter og gjør standardene tilgjengelig på norsk for både medlemmer og ikkemedlemmer. Det blir informert om alle nye Practice Advisories og ny Guidance fra IIA og ECIIA i nyhetsbrev, og alt legges tilgjengelig for nedlasting på foreningens hjemmeside. NIRF har oversatt de nye elementene av IPPF som blir utgitt i juli 2015, til norsk. Foreningen har også oversatt sammendraget og fokuspunktene i den oppdaterte versjonen av COSO-rapporten; internkontroll et integrert rammeverk. Foreningen avholder ettdagskurset «Introduksjon til internrevisjon» to ganger i året og «Praktisk internrevisjon» som går over tre dager. I tillegg settes kurset «Kvalitet med hovedfokus på eksterne evalueringer» opp ved behov. På disse kursene blir deltakerne godt kjent med de obligatoriske delene av rammeverket eksemplifisert gjennom beste praksis og diskusjoner. I juni 2008 signerte NIRF en IIA Quality Assessment Agreement hvor vi som institutt forplikter oss til å kunne tilby eksterne evalueringer av internrevisjoner etter standard 1312, samt foreta opplæring av kvalitetskontrollører. NIRF har oversatt flere av kvalitetsverktøyene fra IIA og videreutvikler disse etter hver kontroll foreningen gjennomfører. Vi har fått på plass en egen kontrollør-pool som består av medlemmer med lang og bred erfaring fra internrevisjon. En klar styrke ved NIRF sine kvalitetskontroller er at den overordnede kvalitetskontrollgruppen gjennomgår alle rapporter fra foreningen for å sikre konformitet og kvalitet i både gjennomgang og sluttprodukt. Foreningens kvalitetsmodell fungerer som en inspirasjon for mindre institutter i andre land. NIRF har derfor bidratt inn i en europeisk arbeidsgruppe for eksterne evalueringer. For å synliggjøre profesjonalitet og kompetanse for den enkelte utøver av internrevisjon, har NIRF som et av sine strategiske mål å øke andelen CIA sertifiseringer i Norge. Som et ledd i satsningen mot å få en økt andel av medlemsmassen CIA sertifisert har NIRF og BI en avtale som gir kandidater på Master of Management Programmet muligheten for å ta CIA eksamen i stedet for eller i tillegg til den norske eksamen, og derved oppnå både sertifisering og diplomering samtidig. Flere studenter har benyttet seg av muligheten. Siden forrige generalforsamling har 23 personer oppnådd tittel som Diplomert Intern Revisor og 6 personer har blitt Certified Internal Auditor. Pr. i dag har 450 personer oppnådd tittelen Diplomert Intern Revisor. 156 medlemmer er registrert med tittelen Certified Internal Auditor. Foreningen administrerer også fire andre sertifiseringer: 24 av våre medlemmer innehar tittelen Certified Control Self-Assessment (CCSA), 7 medlemmer er Certified Financial Services Auditor (CFSA), 10 er Certified Government Auditing Professional (CGAP) og 51 innehar tittelen Certification in Risk Management Assurance (CRMA). 4. SAMARBEID MED ANDRE RELEVANTE FORENINGER OG MILJØER De viktigste samarbeidspartnerne på det faglige området er de internasjonale organisasjonene The Institute of Internal Audiors (IIA) og The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA). Tre tillitsvalgte har verv i IIA globalt fordelt på følgende komiteer: Professional Issues Committee, International Internal Audit Standards Board og Ethics Committee. NIRFs visepresident sitter som ett av åtte styremedlemmer fra de europeiske landene i ECIIAs Management Board. ECIIA består av 33 medlemsland og representerer en felles stemme for profilering av internrevisjon og de internasjonale standarder for utøvelse av internrevisjon i EU og EØS. Gjennom året har tillitsvalgte i NIRF bidratt både med innspill til veiledere og høringssvar. NIRF har i samarbeid med IIA UK, Spania, Frankrike og Nederland utgitt veiledningen «The role of internal audit in Integrated Reporting», som har blitt godt mottatt av IIA, så vel The International 3

7 Integrated Reporting Council med Mervyn King i spissen. Veiledningen ble presentert for NIRFs medlemmer på BI våren For å ivareta NIRFs rolle som en global bidragsyter, er generalsekretæren medlem av The Global Leadership Team (Global ELT) som består av generalsekretærer ca. 25 andre større institutter. Generalsekretæren er representert på to årlige globale og to årlige europeiske Global ELT-møter. De europeiske møtene er en viktig arena for deling av informasjon, gode ideer og utveksling av erfaringer på operasjonelt nivå, mens de globale møtene har høyt fokus på strategi. I tillegg gjennomføres telefonkonferanser for oppdatering av global viktig informasjon og Global ELT deltar i prosjektgrupper på tvers av landegrensene. NIRF og ISACA har en intensjonsavtale om faglig samarbeid som blant annet gir medlemmene tilgang til rabatterte medlemstilbud i hverandres foreninger samt at foreningene skal være høringsinstanser for hverandre i forhold til faglige aktiviteter der dette er naturlig. Foreningene har felles interesser for å levere verdi til sine respektive, og delvis overlappende, medlemmer og vurderer kontinuerlig hvordan det faglige samarbeidet kan gjøres bedre. Det er gjennomført ett felles møte i Bergen for medlemmer av NIRF, ISACA, Dataforeningen og ISF. Annet hvert år arrangerer NIRF, Riksrevisjonen og Norges kommunerevisorforbund (NKRF) en felles nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon. To medlemmer fra NIRF har deltatt i en programkomite sammen med to representanter fra Riksrevisjonen og to fra NKRF for utarbeidelse av konferanseprogrammet. Generalsekretæren sitter i styringsgruppen med det overordnede ansvaret for konferansen. Konferansen ble avholdt oktober NIRF har vært faglig partner og gitt økonomisk støtte til utarbeidelsen av en tre med filmer om korrupsjon og økonomiske misligheters anatomi i regi av Snöball film. Filmene er såkalte «triggerfilmer» som ikke gir svar, men grunnlag for diskusjoner og dilemmatrening. Filmene ble lansert på Cinemateket i mars med en korrupsjonsdebatt i etterkant. Medlemmer av NIRF kan fritt benytte filmene i sine virksomheter til å sette et viktig tema på dagsorden. Arrangementet ble gjennomført med støtte fra Tidsskriftforeningen, Fritt Ord og Kulturrådet. Aftenposten, Kapital og Fedrelandsvennen kommenterte arrangementet i etterkant. NIRF har bidratt med innspill til utvidelse og forbedring av Transparency sin oppdaterte utgave av «Håndbok om anti-korrupsjon i næringslivet» som ble lansert på verdens antikorrupsjonsdag i desember NIRF presenterte ECIIA/Ferma publikasjonen Audit and Risk Committees» på temamøte hos Styreinstitutt i februar der «Revisjonsutvalget Styrket kontroll, eller merarbeid og ansvarspulverisering» var hovedtema. Styreinstitutt og NIRF utgav i samarbeid en norsk versjon av veiledningen «Hvordan få best utbytte av internrevisjonen», opprinnelig utgitt i et samarbeid mellom ECIIA og ecoda. Veiledningen ble utgitt i 400 eksemplarer og lagt på respektive foreningers hjemmesider. NIRF er medlem av Akademisk Studieforbund (AKS) som er en ideell organisasjon for studie- og opplæringsvirksomhet som har kompetanseutvikling som et av sine hovedformål. Som et tiltak for å videreutvikle og profesjonalisere SIRK, ble NIRF i januar 2014 medlem av Tidsskriftforeningen. 4

8 5. ADMINISTRATIVE SATSNINGSOMRÅDER NIRF har et velfungerende sekretariat, god orden i forvaltningen og et godt faglig tilbud til sine medlemmer. Sekretariatet har siden mai 2005 vært etablert i kontorfellesskap med sekretariatet for Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Et godt samarbeid om administrative oppgaver er utviklet. Gjennom våren 2015 er en ny responsiv, nettside utviklet, der man lett skal kunne både kommentere og dele artikler på siden og vårt fagblad, SIRK, har fått ny layout. 6. FRAMTIDSUTSIKTER IIA globalt og flere søsterforeninger over hele verden har erfart turbulente og usikre finansielle tider de siste årene. Hovedkvarteret hos IIA ble omorganisert og nedbemannet i 2009/2010, men markedet for IIAs tjenester viser nå en mer optimistisk tendens. Framtidsutsiktene for NIRF anses som stabil. Foreningen har gjennom de fire siste årene spart opp en betydelig egenkapital tilnærmet to års faste driftskostnader. Det planlegges med et omfattende aktivitetsnivå på et høyt faglig nivå i tiden fremover. 7. SEKRETARIATET TAKKER Sekretariatet ønsker å takke alle engasjerte tillitsvalgte i styret, komiteer og nettverk for deres uvurderlige innsats, tid og bidrag i foreningen. Foreningens motto Fremskritt gjennom deling av kunnskap blir satt i praksis gjennom alle aktiviteter og deltakelse i foreningens aktiviteter skapt av medlemmene selv. Oslo, 21. mai 2015 For sekretariatet Ellen Brataas (sign.) generalsekretær 5

9 Årsberetning for perioden 2014/2015 fra Programkomiteen 1. Formål I henhold til NIRFs vedtekter pkt. 4.6 har Programkomitéen "til oppgave å arrangere medlemsmøter og avholde kurs." Programkomitéen skal videre: Være et kontaktforum for medlemmene i NIRF Bidra til et godt utdanningstilbud innenfor internrevisjon og andre relevante fagområder Styrke medlemmenes faglige standard og internrevisjonsmiljøet i sin alminnelighet gjennom kurs, konferanser, faglige foredrag og medlemsmøter 2. Oversikt over medlemmer i Programkomiteen i perioden 2014/2015 Hans Oskar Hansen, Skattedirektoratet (leder) Heidi Eriksen, Norges forskningsråd Heidi Garberg Gule, Oslo kommune Karl-Ludvig Mauland, BDO Solveig Ydsti Agdestein, Gjensidige Tor Solbjørg, Helse Nord RHF (styrets representant) 3. Aktiviteter i perioden Programkomitéen er ansvarlig for utvikling og koordinering av NIRFs totale kurstilbud, herunder å fastsette tema og innhold i kurs og å skaffe forelesere/instruktører. Medlemmene i Programkomitéen deler på de praktiske oppgavene i forbindelse med medlemsmøter og kurs og har ansvar for å sikre at kursinnhold er i samsvar med kursbeskrivelse og formålet med kursene. Komitéens medlemmer bidrar også som forelesere på enkelte av kursene. Kursporteføljen består av noen faste kurs som skal dekke grunnleggende områder innen internrevisjon, og andre enkeltstående kurs hvor innhold varierer fra år til år ut fra hvilke temaer som er aktuelle og hva det er etterspørsel etter. Programkomitéen har i perioden hatt et godt samarbeid med Handelshøyskolen BI, som NIRF har hatt flere felles arrangementer med. Arbeidet med kursporteføljen for 2015 ble påbegynt høsten Kursomtale legges ut på NIRFs hjemmesider etter hvert som de er ferdig planlagt. Dette gir mulighet for justeringer i kursopplegget dersom det skulle bli nødvendig, og man er mindre låst enn ved de gamle, trykte kurskatalogene. Kursomtaler blir også annonsert i SIRK. Siden forrige generalforsamling er det arrangert 18 kurs. Det har stort sett vært god oppslutning om kursene, og budsjettmålet for Programkomiteen ble nådd. I tillegg til arbeidet med kursporteføljen har Programkomitéen ansvar for foreningens medlemsmøter, som skal avholdes fire ganger i året. I denne perioden har arbeidet med medlemsmøtene blitt tonet ned. Komiteen ønsker å satse sterkere på medlemsmøter i perioden 2014/2015. Programkomitéen har hatt syv møter i perioden høst2014/vår

10 Komitéen vil framheve det gode samarbeidet med foreningens sekretariat og takker spesielt Ellen Brataas og Hilde Tanggaard for deres store engasjement og innsats for komitéens arbeid. Videre er vi svært tilfreds med at styrets representant i komitéen har bidratt aktivt som foreleser på kurs. 4. Planlagte aktiviteter Komiteen er godt i gang med å planlegge høstens kursportefølje følg med! Oslo, For Programkomitéen Hans Oskar Hansen (sign.) leder 7

11 Årsberetning for perioden 2014/2015 for Konferansekomiteen 1. Formål Komiteens arbeid har bestått i å utarbeide program til NIRFs årskonferanse. Det innebærer å skaffe relevante foredragsholdere til tidsaktuelle tema. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2014/15 Eli Moe-Helgesen (PwC) - Leder Ellen Cecilie Braathen (Oslo Kommune Gunnar Jacobsen (Riksrevisjonen) Annalena Baer (Deloitte) Siv Austad Hove (Hydro) Hilde Kringlebotten Olsen (DNB) - Styrets representant Fra NIRF møter regelmessig Ellen Brataas, Hilde Tanggaard og Svein Stabekk 3. Planlagte aktiviteter Komiteen har ansvar for å utarbeide agenda for NIRFs årskonferanse. Konferansen for 2015 går av stabelen i Trondheim (Scandic Nidelven Hotel) 30. mai til 2., juni 2015, se program på Oslo, For Konferansekomiteen Eli Moe-Helgesen (sign.) leder 8

12 Årsberetning for Redaksjonskomiteen for perioden 2014/ Formål Redaksjonskomiteen skal bidra til å spre informasjon om NIRF og om internrevisoren. Et viktig element i dette har vært det å utgi medlemsbladet SIRK. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2014/2015 Martin Stevens, Gjensidige Forsikring ASA Cira Holm, Yara International ASA Esa Leporanta, Nets Norway AS Jan Wilhelm Kavli, Utlendingsdirektoratet Reidar Døli, Oslo Børs 3. Aktiviteter i perioden Komiteen har en vesentlig og meget synlig aktivitet og det er å produsere 2 halvårlige nummer av SIRK. Dette innebærer både innhenting og utarbeidelse av innhold både egenprodusert i tillegg til eksterne forfattere, samt det praktiske i forhold til redigering, utseende, format og bilder. NIRF har forhandlet ny avtale for publisering av internettsider og SIRK. Dette vil gjøre det mulig å sikre et enhetlig ansikt utad for foreningen. Første resultat av denne nye formatering ser vi allerede i sommerutgaven av NIRF. Over det siste året har vi arbeidet med å se informasjonsformidling for foreningen i en bredere sammenheng dvs. å sammenkoble artikler med blogger, Facebook og Twitter. 4. Planlagte aktiviteter Med den planlagte omdøpingen av komiteen til Mediakomité vil det også fremover være viktig å arbeide videre med informasjonsformidling om NIRF og NIRFs interesseområder over alle media. Vår målsetning er at NIRF sine medlemmer får spennende, interessante og regelmessige faglige oppdateringer. Oslo, For komitéen Martin W. Stevens (sign.) leder 9

13 Årsberetning for perioden 2014/2015 Overordnet kvalitetskontrollgruppe 1. Formål Den overordnede kvalitetsgruppen skal sørge for gjennomgående høy kvalitet i gjennomganger og konformitet i rapportering av resultater fra de kontroller som foreningen gjennomfører i henhold til IIA standard 1312 eksterne evalueringer. 2. Oversikt over medlemmer av kontrollgruppen i perioden 2014/2015 Trine Tengbom Norges forskningsråd Jørgen Bock NAV Internrevisjon Reidar Døli Oslo Børs ASA Tor Steenfeldt-Foss DNB Bank ASA, Konsernrevisjonen 3. Aktiviteter i perioden Foreningen har gjennomført to kvalitetskontroller som ble avsluttet i juni Den ene var en full ekstern evaluering av BKK AS. Den andre var en ekstern evaluering av internrevisjonens i Gjensidige ASAs egenevaluering. Kvalitetskontrollgruppen har gjennomgått utkast til rapporter etter evalueringene. NIRFs observasjoner og konklusjoner er vurdert av de fire medlemmene av kontrollgruppen. 4. Planlagte aktiviteter Foreningen gjennomfører i disse dager en full ekstern evaluering av Norsk Hydro ASA. Utkast til rapport vil bli vurdert av kvalitetskontrollgruppen. Oslo, For komitéen Trine Tengbom (sign.) leder 10

14 Årsberetning for perioden 2014/2015 Nettverk Statlig sektor 1. Formål Å være en møteplass for kunnskaps-/erfaringsdeling og faglig påfyll innenfor tema og problemstillinger knyttet til styring og kontroll i statlige virksomheter. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget (AU) i perioden 2014/2015 Knut Blikeng, Forsvarsdepartementet Nils Hjelle, Tol- og avgiftsetaten Janne Jørgensen, Riksrevisjonen Turid Landaas, Skatteetaten Ola Otterdal, Direktoratet for økonomistyring Trine Tengbom, Forskningsrådet, styrets representant 3. Aktiviteter i perioden (jf. også referater fra AU-møter på Medlemsmøter Møte 1 (23. oktober 2014): «Forebygging og avdekking av misligheter i tilknytning til offentlige anskaffelser» - felles arrangement med Nettverk Misligheter Møte 2 (17. november 2014): «Internrevisjonens rolle/bidrag i vurdering av styring og kontroll» Etablert idebank i AU med aktuelle tema for framtidige medlemsmøter Rådgivning til styret NIRFs potensielle nye/endrede roller (informasjon, rådgivning mv.) overfor statlige virksomheter, jf. nye krav til internrevisjon i statlige virksomheter. Studentoppgaver på BIs masterprogram «Intern kontroll, risikostyring og Corporate Governance» Innlegg på BI-program 31. oktober 2014, med forslag til aktuelle oppgavetema innenfor temaet «Internrevisjonens rolle/bidrag i vurdering av styring» Deretter har personer i AU bistått tre studenter som har skrevet oppgave om ovennevnte tema. Bistanden har bestått i å gi råd om problemstilling, aktuelt bakgrunnsstoff/litteratur og virksomheter/personer som kan intervjues. Initiativ til fagartikkel i SIRK AU har i perioden tatt initiativ til artikler i SIRK innenfor temaene internkontroll og internrevisjon i staten. Etter dette har det blitt vurdert som mest naturlig at artiklene ble skrevet og signert av Christine Vik og Ola Otterdal som DFØ-ansatte. I sommernummeret av SIRK (1/2015) inngår en artikkel om samarbeidsforum internkontroll og en artikkel om nye krav til internrevisjon i statlige virksomheter. 4. Planlagte aktiviteter Rådgivning til og evt. oppdrag fra styret mht. NIRFs rolle overfor virksomheter som vurderer å opprette egen internrevisjonsfunksjon Medlemsmøter om ovennevnte (tidlig høst 2015) og andre tema (jf. idebank) Oslo, For nettverket Nils Hjelle (sign.) 11

15 leder Årsberetning for perioden 2014/2015 Nettverk Finans 1. Formål Nettverk for finans er en aktiv møteplass for alle som arbeider med eller har interesse av internrevisjon, risikostyring og corporate governance innen finansforetak. FINANSNETTVERKET ER ET EGNET STED FOR Å: Tilrettelegge for kunnskapsdeling av finansfaglige problemstillinger Styrke den finansfaglige kompetanse Dele og formidle kunnskap av nye trender innen revisjon av finansbransjen Aktivitetene i nettverket planlegges og arrangeres av Arbeidsutvalget (AU). Finansnettverket arrangerer medlemsmøter og seminarer for medlemmer av nettverket. Nettverket er åpent for alle medlemmer av NIRF. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2014/2015 Erik Andersson (leder) Deloitte Rune Andersson EY Mads Kristensen Norges Bank Arnstein Peter Fjeld BDO Silje Elisabeth Tangvald-Olsen DNB Hilde Kringlebotten DNB (styrets representant) 3. Aktiviteter i perioden Gjennomført Finansnettverket har gjennomført følgende aktiviteter siden forrige rapporteringen til generalforsamlingen. Anti-hvitvasking/bekjempelse om terrorfinansiering Workshop om risikoen for at som finansinstitusjon bli involvert i hvitvasking og terrorfinansiering. Foredragsholdere Roar Østby Deloitte, Else Lund Finans Norge og Erik Andersson Deloitte. Begrenset oppslutning av medlemmer i nettverket. Future-banking Nettverksseminar om morgendagens bank Følger internrevisjonen med i timen? Foredragsholder Anders Andnæs EY, Ronny Seehuus - EY, Nina K. Hareide-Larsen DNB, Helge Benum Gjensidige. God oppslutning av medlemmer i nettverket. 12

16 Personopplysningsloven Nettverksseminar om personopplysningsloven med fokus på lovens krav, tolkning i bransjen, praktisk gjennomføring og revisjon. Foredragsholdere: Henok Tesfazghi Datatilsynet, Christina Aar EY, Ida Aagenæs DNB og Olav Lauveng Aardal BDO. God oppslutning av medlemmer i nettverket. 4. Planlagte aktiviteter Finansnettverket planlegger nettverksseminar om operasjonell risiko 8. september. Fokuset er på styring og kontroll av operasjonell risiko i finansbransjen samt om finansbransjen kan lære hvordan andre bransjer arbeider med dette tema. Oslo, 25. mai 2015 For nettverket Erik Andersson (sign.) leder 13

17 Årsberetning for perioden 2014/2015 Ledernettverk for finans 1. Formål Ledernettverk Finans samler ansatte ledere av internrevisjonsavdelinger i norske finansinstitusjoner. Det skal være et forum for: Faglig diskusjon og utvikling Knytte relasjoner mellom ledere 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2014/2015 Vidar Hansen Intern revisjonssjef i Sparebanken Sør (leder) Reidar Døli Intern revisjonssjef Oslo Børs Morten Breili Revisjonssjef DNB 3. Aktiviteter i perioden Ledernettverket gjennomførte en dagskonferanse i Oslo 15. oktober 2014, med avsluttende middag på kvelden. Det var både interne og eksterne foredragsholdere som belyste aktuelle tema, og med etterfølgende meningsutveksling. Konferansen samlet 18 av 27 medlemmer. I mars 2015 utarbeidet 3 av medlemmene på vegne av NIRF en høringsuttalelse til Finansdepartementet rundt forslag til forskrift om gjennomføring av Solvens II. 4. Planlagte aktiviteter Arbeidsutvalget planlegger en ny dagssamling i oktober 2015, og arbeider for tiden med å legge til rette et interessant faglig program. Kristiansand, for Ledernettverk Finans Vidar Hansen (sign.) leder 14

18 Årsberetning for perioden 2014/2015 fra IT-nettverket 1. Formål Hovedoppgaven til Nettverksgruppen IT-revisjon er iflg. NIRFs tillitsvalgtmanual å være - forum for kunnskapsdeling relatert til revisjon av informasjonssystemer. Formåler er å øke alle internrevisorers kunnskap om informasjonsteknologi - og å brygge bro mellom ikke-it-revisorer og IT-revisorer, med den hensikt å øke nytten og verdien av internrevisorers arbeid for sine virksomheter IT-nettverket vil på denne bakgrunn arbeide for - å være et nettverk for IT-interesserte revisorer - å bringe sammen interne revisorer, eksterne revisorer og spesialister på IT-revisjon - å integrere IT-revisjon i målsettingen ved all operasjonell revisjon - at virksomhetenes behov for revisjon av prosesser hvor IT inngår skal bli dekket på en forsvarlig måte. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2014/2015 Valgte medlemmer: - Kent M. E. Kvalvik, RSM (leder) - Magnus Kristoffersen, Orkla - Karoline Flåten, PwC - Geir Larsen, Avinor 3. Aktiviteter i året - Dagskurs i datanalyse høsten Samarbeid med Misligheter om dataanalyser en dag høsten Samarbeidsmøte med ISF, ISACA, DND og NIRF i Bergen, februar Gjennomført to dager CIA-kurs innen IT og risk management, mars Planlagte aktiviteter - Kurs i Risiko, planlegging og gjennomføring av IT-revisjoner for revisjonsledere o er rimelig ferdig planlagt, men ikke fått gjennomført - Arbeidsutvalget har en lang to-do liste over mulige aktiviteter, men har ikke funnet tid og sted til å gjennomføre aktivitetene Oslo, 22. mai 2015 for IT-nettverket Kent M. E. Kvalvik (sign.) leder 15

19 Årsberetning for perioden 2014/2015 Nettverk Risikostyring 1. Formål Formålet for nettverk Risikostyring er å øke deltakernes kompetanse gjennom å dele kunnskap og erfaringer knyttet til risikostyring. Nettverket er åpent for alle med interesse for risikostyring. Det har to faglige hovedfokus, hvert med to delområder: 1. I internrevisjon Internrevisors bruk av risikostyring Revisjon av risikostyring 2. I virksomheter Risikoanalyse som verktøy Risikostyring for måloppnåelse Arbeidsutvalgets rolle er å arrangere nettverksmøter innenfor temaer som deltakerne ønsker fordypning i. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2014/2015 Erik Wisløff, leder, Sykehuspartner Inger Wraamann, Justis- og beredskapsdepartementet Unni Kristine Rognlien, Helsedirektoratet Rune Johannessen, Nordea Bank AB Cecilie Boye, ICA Norge AS Leif Tveide, PricewaterhouseCoopers AS Ingunn Valvatne, Norges Bank (styrerepresentant) Oppgitt arbeidsgiver er den som var gjeldende da vedkommende ble valgt inn i utvalget. 3. Aktiviteter i perioden Det er gjennomført ett møte høsten 2014 og ett våren Arbeidsgruppen har hatt en rekke planleggingsmøter forut for disse møtene. 17. november 2014 arrangerte arbeidsgruppen et møte for Nettverk for revisjonsledere. Formatet var World cafe. Temaet for diskusjonen var overordnet uttalelse/feilfinning, hva skal til for at risikoinformasjon brukes i virksomhetsstyringen og finnes suksesskriterier for kostnadseffektiv «assurance»? 7. mai 2015 fasiliterte arbeidsgruppen et arbeidsmøte med erfarne risk managere for å utveksle erfaringer om helhetlig risikostyring. De inviterte var Petter Kapstad (Statoil), Martin Stevens (Gjensidig), Malene Tungland Dolven (Akademika), Bjørn Anders Forberg (Statnett), Rune Moen (Tine), Daniel Malmberg (Yara). Resultatet av dette møtet danner grunnlag for et kommende nettverksmøte høsten 2015 og en artikkel i SIRK. 4. Planlagte aktiviteter Nettverket planlegger et nytt medlemsmøte høsten Oslo, 28. mai 2015 For nettverket Erik Wisløff (sign.) leder 16

20 Årsberetning for perioden 2014/2015 Nettverk Compliance 1. Formål Formålet med compliancenettverket er å sette forkus på compliance. Compliancenettverket er et forum der både teoretiske og praktiske problemstillinger kan diskuteres og kommuniseres ut til de øvrige medlemmene og andre interesserte. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2014/2015 Kathrine Stang Ottesen, Norges Bank Lars Kolbjørnsen, Norsk Hydro Christina Strømodden, DNB Mette Knutsen, Skuld Gunnar Holm Ringen, PwC Janne Britt Saltkjel, Multiconsult Ellen Brataas, NIRF Izabella Salicath, AbbVie 3. Aktiviteter i perioden Nettverket har arbeidet med å utvikle en veileder for compliance-funksjonen. Veilederen er i sluttfasen og vil lanseres i løpet av Formålet med veilederen er å beskrive compliancefunksjonens hensikt, ansvar og oppgaver, samt forutsetninger og suksesskriterier på tvers av bransjer. Det ble også avholdet et compliance-seminar 4. Planlagte aktiviteter Nettverket vil i neste periode fokusere på å utarbeide støttedokumenter for compliancefunksjonen. Disse dokumentene vil fungere som vedlegg til complianceveilereren. Det er også ønskelig å utarbeide en nettside for compliance hvor dokumenter og nyttige verktøy kan publiseres. Oslo, For nettverket Izabella Salicath leder 17

21 Årsberetning for perioden 2014/2015 Ledernettverk for ansatte internrevisjonsledere 1. Formål Nettverket har som formål å være en møteplass for internrevisjonsledere for utveksling av erfaringer og synspunkter omkring strategiske, faglige og administrative temaer. For å bli medlem i nettverket må man være medlem i NIRF og ansatt leder av internrevisjonen i sin virksomhet. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2014/2015 Richard Nylén Teis Stokka Solbjørg Lie ICA Skattedirektoratet NAV Nettverket har nå 39 medlemmer. 3. Aktiviteter i perioden Det er avholdt 5 møter i året 2014/2015 (siden forrige årsberetning) 12. mai 2015 Heldagsmøte i Bergen der etikk, misligheter og korrupsjon var hovedtema for dagen. 4. februar "Influencing for Heads of Internal Audit" ved James C. Paterson, Director Risk and Assurance Insights 24. november "Sikkerhet og sosiale medier" ved ved Fredrik Johnsen, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og "Skatteetaten og sosiale medier" ved Thomas Tangen, Skattedirektoratet 17. september 2014 «Risiko i fokus» - Nettverk risikostyring sto for arrangementet denne ettermiddagen og PwC var vertskap. Gruppen ble delt i tre og diskuterte forskjellige tema tilknyttet risiko rundt bordene. 3. juli World Cafe med internasjonale IIA-profiler Oslo, 27. mai 2015 For nettverket Teis Stokka (sign.) leder 18

22 Årsberetning for perioden 2014/2015 Nettverk misligheter 1. Formål Nettverksmøtets formål er å være en møteplass for personer som jobber med, eller har en interesse for forebygging, avdekking og utredning av misligheter og uregelmessigheter. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2013/2014 Magnus Digernes, KPMG, leder Stein Wiik, UDI Albert Wolders, Deloitte Per Kristian Holte, Forsvaret Dag Nenningsland, Riksrevisjonen (ut av arbeidsutvalget i august pga. ny stilling) 3. Aktiviteter i perioden - Samarbeid med statlig nettverk om et nettverksmøte om anskaffelser i oktober Samarbeid med IT-nettverket om kurs i dataanalyse - Diverse møter i arbeidsutvalget Det har vært gjennomført diverse møter i arbeidsutvalget, men det har vært vanskelig å få med alle i arbeidsgruppa på møtene. Aktivitetsnivået i nettverket har vært lavere enn foregående år, og alle planlagte aktiviteter ble dessverre ikke gjennomført. 4. Planlagte aktiviteter Det bør være et mål om å lage minimum to spennende og engasjerende nettverksmøter i året. Noen av temaene som ble diskutert og som kan tas med til neste arbeidsutvalg: - God praksis forebygging compliance program - Mislighetsrisikoprofilering - Dilemmatrening o Metodikk o Verktøy o Erfaringer Oslo, For nettverket Misligheter Magnus Digernes (sign.) leder 19

23

24

25

26

27

28

29 SAK 9 FASTSETTELSE AV KONTINGENT I henhold til vedtektenes 8-5 skal kontingent for neste periode fastsettes av generalforsamlingen. Innstilling Foreningen har styrket medlemsservicen og promotering av profesjonen ved å tilføre en ny ressurs ved sekretariatet i Foreningens kontingent ble siste gang justert i 2013 fra kr til kr med virkning fra år Styret fremmer forslag til generalforsamlingen om å øke kontingenten for ordinært medlemskap fra til med virkning fra Satsen for pensjonister foreslås uendret kr 700. Akademia vil bli et satsningsområde i tiden fremover og ved å redusere satsen for studentmedlemskap, håper styret å tiltrekke seg flere studenter som vil se verdien av medlemskap også etter endt studie. Styret foreslår og redusere satsen fra til 500 for studentmedlemskap. Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å lage enklere prismodell for bedriftsmedlemskap, da nåværende modell er uoversiktlig, se dagens modell under.

30 SAK 11 FORSLAG TIL NAVNENDRING REDAKSJONSKOMITEEN OG OPPRETTELSE AV FAGKOMITÉ FOR INTERNREVISJON I henhold til vedtektenes 4.10 kan styret etablere NETTVERK for å tilrettelegge tilbud til grupper av medlemmer. Det finnes ingen vedtekter som omhandler bytte av navn på komiteer eller opprettelse av nye komiteer. Styret finner det likevel hensiktsmessig at generalforsamlingen diskuterer følgende forslag: a) Navnendring Redaksjonskomiteen Bakgrunn Foreningen har de siste to årene satset på kommunikasjon og promotering via nettsider, blogg og sosiale medier, i tillegg til fagbladet SIRK. Mange av artiklene i SIRK egner seg godt til promotering i andre kanaler også. Nettverkene oppfordres til å bidra med faglig innhold relatert til sine fagområder i alle kommunikasjonskanaler. På sikt er det ikke unaturlig at SIRK går over til en elektronisk løsning i stede for papir. Mye av det redaksjonelle ansvaret ligger også hos sekretariatet. Innstilling Redaksjonskomiteen vil ha et bredere fokus enn kun redaksjonelt innhold i SIRK i tiden fremover, og styret foreslår å endre navnet på komiteen til Mediakomite, som er en mer dekkende betegnelse. b) Opprettelse av Fagkomité for internrevisjon Bakgrunn Ingen av dagens komiteer eller nettverk har internrevisjon som hovedfokus. Styret mener det er behov for en egen fagkomité for internrevisjon. Mandat for fagkomiteen Formål Fagkomiteen for internrevisjon skal være en pådriver for utviklingen av internrevisjonsprofesjonen i Norge ved å bidra til å gjøre aktuelle fagtema kjente og tilgjengelige, og bidra til økt interesse og engasjement for slike tema. Organisatorisk plassering, oppnevning, rapportering og samarbeid Fagkomiteen for internrevisjon er organisatorisk underlagt styret i NIRF og består av fire medlemmer som velges på generalforsamlingen. Fagkomiteen rapporterer om sin aktivitet til styret. Fagkomiteen kan innhente bistand og samarbeide med andre komiteer når det er relevant, og bør ha kontakt med de NIRF-medlemmer som innehar internasjonale verv. Fagkomiteens arbeid må koordineres med sekretariatet og nettverkene. Oppgaver Komiteens arbeid for å oppnå formålet vil hovedsakelig bestå i å:

31 NIRF Vedtekter holde seg oppdatert på trender og utviklingstrekk i internasjonale internrevisjonsmiljøer ta initiativ til utvikling av særskilt fagmateriale tilpasset norske forhold skrive artikler og innlegg om fagtema til SIRK og ulike sosiale medier bidra til at nye/oppdaterte standarder og annet fagmateriale fra IIA, ECIIA, COSO o.a. gjøres kjent og tilgjengelig i Norge, eventuelt i kvalitetssikret norsk språkdrakt utarbeide forslag til høringsuttalelser til internasjonale organisasjoner som IIA, ECIIA og COSO, og til norske myndigheter når høringen gjelder tema som er relevante for internrevisjonsprofesjonen identifisere aktuelle kandidater til verv i internasjonale internrevisjonsorganisasjoner Innstilling Styret foreslår å opprette egen Fagkomité for internrevisjon i tråd med mandatet nevnt over. Det første året velges fire tillitsvalgte til å besitte vervene. Komiteens sammensetning og antall evalueres før neste generalforsamling. 2

32 Norges Interne Revisorers Forening Styret, komitéene og nettverkene NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF Nominasjonskomiteen for har bestått av: Petra Liset, leder, PwC Teis Stokka, Skattedirektoratet Thor Ivar Waarum, DNB Bente Sverdrup, Gjensidige 1

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 11. juni 2014, klokken 16.00 17.00

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

Hva bør styret kunne om nettsikkerhet?

Hva bør styret kunne om nettsikkerhet? SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2014, 22. årgang Hva bør styret kunne om nettsikkerhet? Lean auditing Hvordan sveve på en rosa sky Compliance beste praksis REDAKTØRENS SPALTE

Detaljer

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring?

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring? SIRK Nr 1, vår 2015, 23. årgang Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nr 1 2015 Nye krav til bruk av internrevisjon The Bedrock of Quality s. 24 Integrert rapportering hva innebærer det? s. 37 Lykkes

Detaljer

SIRK. Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken. Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang. Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko

SIRK. Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken. Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang. Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken Trine S. Grande om internrevisjon Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko Intervju

Detaljer

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2012-2013

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2012-2013 NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2012-2013 Nominasjonskomiteen for 2012-2013 har bestått av: Solbjørg Lie, leder, NAV Reidar Døli, Oslo Børs Teis Stokka, Skattedirektoratet Richard

Detaljer

intern revisoren Nr 1 / SOMMER 2010 17. årgang MED LUFT UNDER VINGENE

intern revisoren Nr 1 / SOMMER 2010 17. årgang MED LUFT UNDER VINGENE intern revisoren Nr 1 / SOMMER 2010 17. årgang MED LUFT UNDER VINGENE REDAKTØRENS SPALTE I dette nummeret av Internrevisoren fortsetter vi den røde tråden fra forrige nummer og viser noe mer av bredden

Detaljer

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19.

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19. SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2011, 19. årgang Et våkent øye om Tilsyns-Norge Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! God foretaks styring i praksis Bærekraft og samfunns

Detaljer

Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang. Fokus på compliance

Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang. Fokus på compliance SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang Fokus på compliance Manglende hodelykt, vernebriller og hørselsvern for å beskytte mot støy fra passerende fly. Manglende hjelm,

Detaljer

INTERNREVISOREN. Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv

INTERNREVISOREN. Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv INTERNREVISOREN Nr. 1 VÅR 2005 13. årgang Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv Corporate Governance - internrevisjonens perspektiv Virksomheter og økonomisk kriminalitet Etikk Styrets leder

Detaljer

Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang. internrevisjon

Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang. internrevisjon intern revisoren Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang internrevisjon i krisetider REDAKTØRENS SPALTE Hovedtema i denne utgaven av Internrevisoren er internrevisjon i krisetider. Vi belyser hvilke spesielle krav

Detaljer

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2006 14, årgang etikk risikostyring

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2006 14, årgang etikk risikostyring intern Nr 2 / VINTER 2006 14, årgang & etikk risikostyring Kjære leser Styrets leder har ordet Vi har bak oss en hektisk høst med mange aktiviteter. Jeg vil her trekke frem noen av høydepunktene. Medlemsmøtet

Detaljer

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 RAPPORT 4/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Datagrunnlag...1

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2014

ÅPENHETSRAPPORT 2014 ÅPENHETSRAPPORT 2014 ÅPENHETSRAPPORT 2014 3 INNHOLD 5 6 7 8 11 17 Innledning av administrerende direktør Åpenhetsrapport Visjon og verdigrunnlag Leder revisjon Organisasjon og eierskap Levering av kvalitet

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1711. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1711. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1711 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 18.05.2015 1. Notat fra kemneren: Skatteinngang i Karmøy

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) Institute of Internal Auditors Norway (IIA Norway)

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) Institute of Internal Auditors Norway (IIA Norway) Felles medlemsmøte NFKR og NIRF, 19. mai 2011 Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) Institute of Internal Auditors Norway (IIA Norway) Generalsekretær Ellen Brataas, CIA, CISA Formål og visjon Formål

Detaljer

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon Dataforeningens landsmøte 2014 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon 1 2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 4 1.1 Dagsorden...4 2. Delegater / deltakere

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte 26. - 28. april 2013... 10 4. Årsberetning 2012... 13 4.1 Lederens forord... 13 4.2

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kort om DNF 4 Styrets beretning 5 Organisasjonsforhold 6 Leder 7 Møteåret 8 Nyhetsplukk 9 Kommunikasjon 10 Øvre Eiker Næringsråd 11 Nedre Eiker Næringsråd 12 Svelvik Næringsråd

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer