Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk"

Transkript

1 2014/2015 Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk Ellen Brataas, generalsekretær Norges Interne Revisorers Forening 2014/2015

2 Redegjørelse for virksomheten 2014/2015 NIRF ble etablert i Norge i Med starten for 60 år siden ble The Scandinavian Chapter av IIA, som NIRF var en del av den gang, chapter nummer to i Europa etter UK and Ireland. Våre røtter kan imidlertid spores tilbake til 1921 da Bankrevisorforeningen ble etablert. Den ble senere til Norsk FinansRevisorForening (NFRF), som ble fusjonert inn i NIRF i The Institute of Internal Auditors (IIA) ble grunnlagt i 1941 og er den mest anerkjente globale foreningen for internrevisjonsprofesjonen. Hovedkvarteret til IIA er lokalisert i Orlando, Florida. I 1993 oppnådde NIRF status som et nasjonalt institutt av IIA. 1. MEDLEMSUTVIKLINGEN Veksten i foreningen har vært stabil frem til fusjonen med NFRF i 2004 hvor det kom inn 102 nye medlemmer. Foreningen har hatt et jevnt tilskudd av medlemmer og har hatt en stabil medlemsmasse på rundt 800 de siste tre årene. Medlemstallet i moderforeningen IIA er nå passert STYREMØTER Det har i løpet av perioden siden generalforsamlingen 11. juni 2014 og frem til generalforsamlingen 9. juni 2015 vært avholdt 6 styremøter. Agenda og saker utsendes i forkant av møtene. Generalsekretæren er styrets sekretær. 3. STRATEGI Foreningens internasjonale motto er Fremskritt gjennom deling av kunnskap. NIRF har på den bakgrunn etablert følgende visjon: Norges Interne Revisorers Forening bidrar til at internrevisjon er en allment anerkjent, relevant og verdiskapende profesjon gjennom å være samlende og ledende for alle som arbeider med internrevisjon samt virksomhetsstyring, risikostyring, compliance og internkontroll. Foreningens strategiske plan er endret og oppdatert for perioden, men inneholder fremdeles de samme elementer som The Institute of Internal Auditors strategiske plan. Styret og sekretariatet har gjennom 2014/2015 prioritert saker tilknyttet de strategiske målene, og status på de strategiske satsningsområdene er som følger: 3.1 NIRF styrker internrevisjonens anerkjennelse som egen profesjon NIRF har som et strategisk mål å bidra til å fremme kunnskap om og skape forståelse for viktigheten og verdien av internrevisjon. Foreningens generalsekretær, styremedlemmer og tillitsmenn har i den sammenheng deltatt i aktuelle fora og bidratt med forelesere på ulike konferanser, seminarer og hos medlemsbedrifter, både nasjonalt og internasjonalt. Styret besluttet å opprette en fagkomite for internrevisjon som skal være en pådriver for utviklingen av internrevisjonsprofesjonen i Norge ved å bidra til å gjøre aktuelle fagtema kjente og tilgjengelige, og bidra til økt interesse og engasjement for slike tema. Fagkomiteen blir formelt opprettet på generalforsamlingen i juni NIRF svarer på alle høringer relatert til internrevisjon. I perioden har vi gitt svar på Finansdepartementets høring om «Bruk av internrevisjon i statlig sektor», Finanstilsynets «Meldeplikt ved utkontraktering», Finansdepartementets «Utkast til forskrift om gjennomføring av Solvency II» og gitt kommentarer til planlagte endringer 2014 i Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES). 1

3 Foreningen presenterer årlig sitt tilbud for studentene på Master of Management Programmet "Intern revisjon; Governance - Risikostyring - Intern styring og kontroll" på Handelshøgskolen BI. I tillegg til generalsekretæren og presidenten, har flere tillitsvalgte bidratt med presentasjoner av internrevisjonsordningene i sine virksomheter. Masterstudiet på BI tiltrekker seg mange studenter utenfor profesjonen, hvilket viser at studiet fanger interesse hos stadig flere grupper. NIRF behandler søknader om Diplomert Intern Revisor fra de studenter som har bestått Master of Management Programmet og kravet til praksis. Presidenten representerte NIRF i Finansdepartementets referansegruppe for utredning om internrevisjon i statlig sektor. Utredningen er en god mulighet til å forbedre virksomhetsstyringen i staten ved å stille krav til profesjonalitet til internrevisjonsfunksjonen samt gi funksjonen tilfredsstillende rammevilkår til å kunne etterleve standarder for internrevisjon. Foreningen jobber for at det er de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon som skal ligge til grunn for internrevisjoner i statlig sektor. Styret har vedtatt en kommunikasjonsstrategi der tilhørende aktiviteters formål er å promotere profesjonens formål. Personlig kontakt, artikler, debatt- og blogginnlegg benyttes i tillegg til sosiale medier som LinkedIn, Facebook, Twitter og Instagram. En del av aktiviteten består i å styrke det strategiske samarbeidet med relevante organisasjoner, akademia og myndigheter. 3.2 NIRF er det foretrukne fagmiljøet for kunnskapsdeling innen internrevisjon, virksomhetsstyring, risikostyring, compliance og internkontroll Gjennom foreningens åtte etablerte faglige nettverk har det vært høy aktivitet gjennom hele året. Disse nettverkene representerer en nyttig faglig arena for våre medlemmer. Nettverkene avholder nettverksmøter, halvdagsseminarer, frokostmøter og fungerer som diskusjonsforum og er et sted for erfaringsutveksling med fokus på de enkelte fagfelt. Programkomiteen har gjennom periode arrangert medlemsmøter der temaene treffer en bredere del av medlemsmassen enn nettverkene. Komiteen har i perioden satt opp både nye og spennende kurs i tillegg til den faste kursporteføljen. Komite- og nettverksstrukturen representerer sammen med sekretariatet og foreningens hjemmesider en solid base for faglig støtte innen internrevisjon, governance, risikostyring, compliance og kontroll. Foreningen har som en strategisk målsetting i enda større grad å bli en støttespiller og bidragsyter innen risikostyring- og compliancemiljøer i tiden fremover. Arbeidsutvalget til nettverk compliance har i hele våres arbeidet med å innarbeide høringssvar på veiledningen til beste praksis for compliance-funksjonen i Norge, som ble sendt på høring før jul. Utkastet er forventet ferdig juni 2015 og skal lanseres på et seminar til høsten, sammen med en egen nettside. Nettverk Risikostyring inviterte eksperter på risikostyring innen forskjellige bransjer, til diskusjon rundt temaet «helhetlig risikostyring» i mai. Erfaringen var så vellykket at foreningen vurderer å tilrettelegge for et eget forum der personer som arbeider med risikostyring skal kunne møtes, inn under NIRF. «Samfunnsansvar og virksomhetsstyring» var gjennomgangstema for årskonferansen på Holmenkollen i Det høye deltakerantallet indikerer at temaet var av interesse for en stor del av medlemsmassen. Årskonferansen er en den største arenaen for nettverksbygging og erfaringsutveksling innenfor internrevisjonsprofesjonen i Norge. Programmet inkluderer temaer innenfor fagområder som risiko, governance, intern styring og kontroll. Konferansen representerer en unik mulighet til å bli oppdatert på hva som rører seg på internrevisjonsfronten, og årskonferansen i Trondheim dette året, vil være en bekreftelse på dette. De europeiske instituttene har avholdt tre Chief Audit Executive-Roundtable rettet mot revisjonse av store europeiske virksomheter. Ca. 30 deltakere møter opp ved hvert arrangement og er en fin arena for revisjonse fra hele Europa å dele erfaringer og nettverke utenfor egne landegrenser. Etter hvert møte skrives en oppsummering som gjøres tilgjengelig på hvert lands hjemmeside. I tillegg tilbyr nettverket for internrevisjonse fire samlinger 2

4 gjennom året, der en legges utenfor Oslo. I år gikk turen til BKK i Bergen og temaer som etikk og korrupsjon sto på agendaen. 3.3 Bidra til at utøvelsen av internrevisjon skjer i samsvar med fastsatte internasjonale standarder Foreningen oversetter og gjør standardene tilgjengelig på norsk for både medlemmer og ikkemedlemmer. Det blir informert om alle nye Practice Advisories og ny Guidance fra IIA og ECIIA i nyhetsbrev, og alt legges tilgjengelig for nedlasting på foreningens hjemmeside. NIRF har oversatt de nye elementene av IPPF som blir utgitt i juli 2015, til norsk. Foreningen har også oversatt sammendraget og fokuspunktene i den oppdaterte versjonen av COSO-rapporten; internkontroll et integrert rammeverk. Foreningen avholder ettdagskurset «Introduksjon til internrevisjon» to ganger i året og «Praktisk internrevisjon» som går over tre dager. I tillegg settes kurset «Kvalitet med hovedfokus på eksterne evalueringer» opp ved behov. På disse kursene blir deltakerne godt kjent med de obligatoriske delene av rammeverket eksemplifisert gjennom beste praksis og diskusjoner. I juni 2008 signerte NIRF en IIA Quality Assessment Agreement hvor vi som institutt forplikter oss til å kunne tilby eksterne evalueringer av internrevisjoner etter standard 1312, samt foreta opplæring av kvalitetskontrollører. NIRF har oversatt flere av kvalitetsverktøyene fra IIA og videreutvikler disse etter hver kontroll foreningen gjennomfører. Vi har fått på plass en egen kontrollør-pool som består av medlemmer med lang og bred erfaring fra internrevisjon. En klar styrke ved NIRF sine kvalitetskontroller er at den overordnede kvalitetskontrollgruppen gjennomgår alle rapporter fra foreningen for å sikre konformitet og kvalitet i både gjennomgang og sluttprodukt. Foreningens kvalitetsmodell fungerer som en inspirasjon for mindre institutter i andre land. NIRF har derfor bidratt inn i en europeisk arbeidsgruppe for eksterne evalueringer. For å synliggjøre profesjonalitet og kompetanse for den enkelte utøver av internrevisjon, har NIRF som et av sine strategiske mål å øke andelen CIA sertifiseringer i Norge. Som et ledd i satsningen mot å få en økt andel av medlemsmassen CIA sertifisert har NIRF og BI en avtale som gir kandidater på Master of Management Programmet muligheten for å ta CIA eksamen i stedet for eller i tillegg til den norske eksamen, og derved oppnå både sertifisering og diplomering samtidig. Flere studenter har benyttet seg av muligheten. Siden forrige generalforsamling har 23 personer oppnådd tittel som Diplomert Intern Revisor og 6 personer har blitt Certified Internal Auditor. Pr. i dag har 450 personer oppnådd tittelen Diplomert Intern Revisor. 156 medlemmer er registrert med tittelen Certified Internal Auditor. Foreningen administrerer også fire andre sertifiseringer: 24 av våre medlemmer innehar tittelen Certified Control Self-Assessment (CCSA), 7 medlemmer er Certified Financial Services Auditor (CFSA), 10 er Certified Government Auditing Professional (CGAP) og 51 innehar tittelen Certification in Risk Management Assurance (CRMA). 4. SAMARBEID MED ANDRE RELEVANTE FORENINGER OG MILJØER De viktigste samarbeidspartnerne på det faglige området er de internasjonale organisasjonene The Institute of Internal Audiors (IIA) og The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA). Tre tillitsvalgte har verv i IIA globalt fordelt på følgende komiteer: Professional Issues Committee, International Internal Audit Standards Board og Ethics Committee. NIRFs visepresident sitter som ett av åtte styremedlemmer fra de europeiske landene i ECIIAs Management Board. ECIIA består av 33 medlemsland og representerer en felles stemme for profilering av internrevisjon og de internasjonale standarder for utøvelse av internrevisjon i EU og EØS. Gjennom året har tillitsvalgte i NIRF bidratt både med innspill til veie og høringssvar. NIRF har i samarbeid med IIA UK, Spania, Frankrike og Nederland utgitt veiledningen «The role of internal audit in Integrated Reporting», som har blitt godt mottatt av IIA, så vel The International 3

5 Integrated Reporting Council med Mervyn King i spissen. Veiledningen ble presentert for NIRFs medlemmer på BI våren For å ivareta NIRFs rolle som en global bidragsyter, er generalsekretæren medlem av The Global Leadership Team (Global ELT) som består av generalsekretærer ca. 25 andre større institutter. Generalsekretæren er representert på to årlige globale og to årlige europeiske Global ELT-møter. De europeiske møtene er en viktig arena for deling av informasjon, gode ideer og utveksling av erfaringer på operasjonelt nivå, mens de globale møtene har høyt fokus på strategi. I tillegg gjennomføres telefonkonferanser for oppdatering av global viktig informasjon og Global ELT deltar i prosjektgrupper på tvers av landegrensene. NIRF og ISACA har en intensjonsavtale om faglig samarbeid som blant annet gir medlemmene tilgang til rabatterte medlemstilbud i hverandres foreninger samt at foreningene skal være høringsinstanser for hverandre i forhold til faglige aktiviteter der dette er naturlig. Foreningene har felles interesser for å levere verdi til sine respektive, og delvis overlappende, medlemmer og vurderer kontinuerlig hvordan det faglige samarbeidet kan gjøres bedre. Det er gjennomført ett felles møte i Bergen for medlemmer av NIRF, ISACA, Dataforeningen og ISF. Annet hvert år arrangerer NIRF, Riksrevisjonen og Norges kommunerevisorforbund (NKRF) en felles nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon. To medlemmer fra NIRF har deltatt i en programkomite sammen med to representanter fra Riksrevisjonen og to fra NKRF for utarbeidelse av konferanseprogrammet. Generalsekretæren sitter i styringsgruppen med det overordnede ansvaret for konferansen. Konferansen ble avholdt oktober NIRF har vært faglig partner og gitt økonomisk støtte til utarbeidelsen av en tre med filmer om korrupsjon og økonomiske misligheters anatomi i regi av Snöball film. Filmene er såkalte «triggerfilmer» som ikke gir svar, men grunnlag for diskusjoner og dilemmatrening. Filmene ble lansert på Cinemateket i mars med en korrupsjonsdebatt i etterkant. Medlemmer av NIRF kan fritt benytte filmene i sine virksomheter til å sette et viktig tema på dagsorden. Arrangementet ble gjennomført med støtte fra Tidsskriftforeningen, Fritt Ord og Kulturrådet. Aftenposten, Kapital og Fedrelandsvennen kommenterte arrangementet i etterkant. NIRF har bidratt med innspill til utvidelse og forbedring av Transparency sin oppdaterte utgave av «Håndbok om anti-korrupsjon i næringslivet» som ble lansert på verdens antikorrupsjonsdag i desember NIRF presenterte ECIIA/Ferma publikasjonen Audit and Risk Committees» på temamøte hos Styreinstitutt i februar der «Revisjonsutvalget Styrket kontroll, eller merarbeid og ansvarspulverisering» var hovedtema. Styreinstitutt og NIRF utgav i samarbeid en norsk versjon av veiledningen «Hvordan få best utbytte av internrevisjonen», opprinnelig utgitt i et samarbeid mellom ECIIA og ecoda. Veiledningen ble utgitt i 400 eksemplarer og lagt på respektive foreningers hjemmesider. NIRF er medlem av Akademisk Studieforbund (AKS) som er en ideell organisasjon for studie- og opplæringsvirksomhet som har kompetanseutvikling som et av sine hovedformål. Som et tiltak for å videreutvikle og profesjonalisere SIRK, ble NIRF i januar 2014 medlem av Tidsskriftforeningen. 4

6 5. ADMINISTRATIVE SATSNINGSOMRÅDER NIRF har et velfungerende sekretariat, god orden i forvaltningen og et godt faglig tilbud til sine medlemmer. Sekretariatet har siden mai 2005 vært etablert i kontorfellesskap med sekretariatet for Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Et godt samarbeid om administrative oppgaver er utviklet. Gjennom våren 2015 er en ny responsiv, nettside utviklet, der man lett skal kunne både kommentere og dele artikler på siden og vårt fagblad, SIRK, har fått ny layout. 6. FRAMTIDSUTSIKTER IIA globalt og flere søsterforeninger over hele verden har erfart turbulente og usikre finansielle tider de siste årene. Hovedkvarteret hos IIA ble omorganisert og nedbemannet i 2009/2010, men markedet for IIAs tjenester viser nå en mer optimistisk tendens. Framtidsutsiktene for NIRF anses som stabil. Foreningen har gjennom de fire siste årene spart opp en betydelig egenkapital tilnærmet to års faste driftskostnader. Det planlegges med et omfattende aktivitetsnivå på et høyt faglig nivå i tiden fremover. 7. SEKRETARIATET TAKKER Sekretariatet ønsker å takke alle engasjerte tillitsvalgte i styret, komiteer og nettverk for deres uvurderlige innsats, tid og bidrag i foreningen. Foreningens motto Fremskritt gjennom deling av kunnskap blir satt i praksis gjennom alle aktiviteter og deltakelse i foreningens aktiviteter skapt av medlemmene selv. Oslo, 21. mai 2015 For sekretariatet Ellen Brataas (sign.) generalsekretær 5

7 Årsberetning for perioden 2014/2015 fra Programkomiteen I henhold til NIRFs vedtekter pkt. 4.6 har Programkomitéen "til oppgave å arrangere medlemsmøter og avholde kurs." Programkomitéen skal videre: Være et kontaktforum for medlemmene i NIRF Bidra til et godt utdanningstilbud innenfor internrevisjon og andre relevante fagområder Styrke medlemmenes faglige standard og internrevisjonsmiljøet i sin alminnelighet gjennom kurs, konferanser, faglige foredrag og medlemsmøter 2. Oversikt over medlemmer i Programkomiteen i perioden 2014/2015 Hans Oskar Hansen, Skattedirektoratet () Heidi Eriksen, Norges forskningsråd Heidi Garberg Gule, Oslo kommune Karl-Ludvig Mauland, BDO Solveig Ydsti Agdestein, Gjensidige Tor Solbjørg, Helse Nord RHF (styrets representant) 3. Aktiviteter i perioden Programkomitéen er ansvarlig for utvikling og koordinering av NIRFs totale kurstilbud, herunder å fastsette tema og innhold i kurs og å skaffe forelesere/instruktører. Medlemmene i Programkomitéen deler på de praktiske oppgavene i forbindelse med medlemsmøter og kurs og har ansvar for å sikre at kursinnhold er i samsvar med kursbeskrivelse og formålet med kursene. Komitéens medlemmer bidrar også som forelesere på enkelte av kursene. Kursporteføljen består av noen faste kurs som skal dekke grunnleggende områder innen internrevisjon, og andre enkeltstående kurs hvor innhold varierer fra år til år ut fra hvilke temaer som er aktuelle og hva det er etterspørsel etter. Programkomitéen har i perioden hatt et godt samarbeid med Handelshøyskolen BI, som NIRF har hatt flere felles arrangementer med. Arbeidet med kursporteføljen for 2015 ble påbegynt høsten Kursomtale legges ut på NIRFs hjemmesider etter hvert som de er ferdig planlagt. Dette gir mulighet for justeringer i kursopplegget dersom det skulle bli nødvendig, og man er mindre låst enn ved de gamle, trykte kurskatalogene. Kursomtaler blir også annonsert i SIRK. Siden forrige generalforsamling er det arrangert 18 kurs. Det har stort sett vært god oppslutning om kursene, og budsjettmålet for Programkomiteen ble nådd. I tillegg til arbeidet med kursporteføljen har Programkomitéen ansvar for foreningens medlemsmøter, som skal avholdes fire ganger i året. I denne perioden har arbeidet med medlemsmøtene blitt tonet ned. Komiteen ønsker å satse sterkere på medlemsmøter i perioden 2014/2015. Programkomitéen har hatt syv møter i perioden høst2014/vår

8 Komitéen vil framheve det gode samarbeidet med foreningens sekretariat og takker spesielt Ellen Brataas og Hilde Tanggaard for deres store engasjement og innsats for komitéens arbeid. Videre er vi svært tilfreds med at styrets representant i komitéen har bidratt aktivt som foreleser på kurs. 4. Planlagte aktiviteter Komiteen er godt i gang med å planlegge høstens kursportefølje følg med! Oslo, For Programkomitéen Hans Oskar Hansen (sign.) 7

9 Årsberetning for perioden 2014/2015 for Konferansekomiteen Komiteens arbeid har bestått i å utarbeide program til NIRFs årskonferanse. Det innebærer å skaffe relevante foredragsholdere til tidsaktuelle tema. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2014/15 Eli Moe-Helgesen (PwC) - Leder Ellen Cecilie Braathen (Oslo Kommune Gunnar Jacobsen (Riksrevisjonen) Annalena Baer (Deloitte) Siv Austad Hove (Hydro) Hilde Kringlebotten Olsen (DNB) - Styrets representant Fra NIRF møter regelmessig Ellen Brataas, Hilde Tanggaard og Svein Stabekk 3. Planlagte aktiviteter Komiteen har ansvar for å utarbeide agenda for NIRFs årskonferanse. Konferansen for 2015 går av stabelen i Trondheim (Scandic Nidelven Hotel) 30. mai til 2., juni 2015, se program på Oslo, For Konferansekomiteen Eli Moe-Helgesen (sign.) 8

10 Årsberetning for Redaksjonskomiteen for perioden 2014/2015 Redaksjonskomiteen skal bidra til å spre informasjon om NIRF og om internrevisoren. Et viktig element i dette har vært det å utgi medlemsbladet SIRK. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2014/2015 Martin Stevens, Gjensidige Forsikring ASA Cira Holm, Yara International ASA Esa Leporanta, Nets Norway AS Jan Wilhelm Kavli, Utlendingsdirektoratet Reidar Døli, Oslo Børs 3. Aktiviteter i perioden Komiteen har en vesentlig og meget synlig aktivitet og det er å produsere 2 halvårlige nummer av SIRK. Dette innebærer både innhenting og utarbeidelse av innhold både egenprodusert i tillegg til eksterne forfattere, samt det praktiske i forhold til redigering, utseende, format og bilder. NIRF har forhandlet ny avtale for publisering av internettsider og SIRK. Dette vil gjøre det mulig å sikre et enhetlig ansikt utad for foreningen. Første resultat av denne nye formatering ser vi allerede i sommerutgaven av NIRF. Over det siste året har vi arbeidet med å se informasjonsformidling for foreningen i en bredere sammenheng dvs. å sammenkoble artikler med blogger, Facebook og Twitter. 4. Planlagte aktiviteter Med den planlagte omdøpingen av komiteen til Mediakomité vil det også fremover være viktig å arbeide videre med informasjonsformidling om NIRF og NIRFs interesseområder over alle media. Vår målsetning er at NIRF sine medlemmer får spennende, interessante og regelmessige faglige oppdateringer. Oslo, For komitéen Martin W. Stevens (sign.) 9

11 Årsberetning for perioden 2014/2015 Overordnet kvalitetskontrollgruppe Den overordnede kvalitetsgruppen skal sørge for gjennomgående høy kvalitet i gjennomganger og konformitet i rapportering av resultater fra de kontroller som foreningen gjennomfører i henhold til IIA standard 1312 eksterne evalueringer. 2. Oversikt over medlemmer av kontrollgruppen i perioden 2014/2015 Trine Tengbom Norges forskningsråd Jørgen Bock NAV Internrevisjon Reidar Døli Oslo Børs ASA Tor Steenfeldt-Foss DNB Bank ASA, Konsernrevisjonen 3. Aktiviteter i perioden Foreningen har gjennomført to kvalitetskontroller som ble avsluttet i juni Den ene var en full ekstern evaluering av BKK AS. Den andre var en ekstern evaluering av internrevisjonens i Gjensidige ASAs egenevaluering. Kvalitetskontrollgruppen har gjennomgått utkast til rapporter etter evalueringene. NIRFs observasjoner og konklusjoner er vurdert av de fire medlemmene av kontrollgruppen. 4. Planlagte aktiviteter Foreningen gjennomfører i disse dager en full ekstern evaluering av Norsk Hydro ASA. Utkast til rapport vil bli vurdert av kvalitetskontrollgruppen. Oslo, For komitéen Trine Tengbom (sign.) 10

12 Årsberetning for perioden 2014/2015 Nettverk Statlig sektor Å være en møteplass for kunnskaps-/erfaringsdeling og faglig påfyll innenfor tema og problemstillinger knyttet til styring og kontroll i statlige virksomheter. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget (AU) i perioden 2014/2015 Knut Blikeng, Forsvarsdepartementet Nils Hjelle, Tol- og avgiftsetaten Janne Jørgensen, Riksrevisjonen Turid Landaas, Skatteetaten Ola Otterdal, Direktoratet for økonomistyring Trine Tengbom, Forskningsrådet, styrets representant 3. Aktiviteter i perioden (jf. også referater fra AU-møter på Medlemsmøter Møte 1 (23. oktober 2014): «Forebygging og avdekking av misligheter i tilknytning til offentlige anskaffelser» - felles arrangement med Nettverk Misligheter Møte 2 (17. november 2014): «Internrevisjonens rolle/bidrag i vurdering av styring og kontroll» Etablert idebank i AU med aktuelle tema for framtidige medlemsmøter Rådgivning til styret NIRFs potensielle nye/endrede roller (informasjon, rådgivning mv.) overfor statlige virksomheter, jf. nye krav til internrevisjon i statlige virksomheter. Studentoppgaver på BIs masterprogram «Intern kontroll, risikostyring og Corporate Governance» Innlegg på BI-program 31. oktober 2014, med forslag til aktuelle oppgavetema innenfor temaet «Internrevisjonens rolle/bidrag i vurdering av styring» Deretter har personer i AU bistått tre studenter som har skrevet oppgave om ovennevnte tema. Bistanden har bestått i å gi råd om problemstilling, aktuelt bakgrunnsstoff/litteratur og virksomheter/personer som kan intervjues. Initiativ til fagartikkel i SIRK AU har i perioden tatt initiativ til artikler i SIRK innenfor temaene internkontroll og internrevisjon i staten. Etter dette har det blitt vurdert som mest naturlig at artiklene ble skrevet og signert av Christine Vik og Ola Otterdal som DFØ-ansatte. I sommernummeret av SIRK (1/2015) inngår en artikkel om samarbeidsforum internkontroll og en artikkel om nye krav til internrevisjon i statlige virksomheter. 4. Planlagte aktiviteter Rådgivning til og evt. oppdrag fra styret mht. NIRFs rolle overfor virksomheter som vurderer å opprette egen internrevisjonsfunksjon Medlemsmøter om ovennevnte (tidlig høst 2015) og andre tema (jf. idebank) Oslo, For nettverket Nils Hjelle (sign.) 11

13 Årsberetning for perioden 2014/2015 Nettverk Finans Nettverk for finans er en aktiv møteplass for alle som arbeider med eller har interesse av internrevisjon, risikostyring og corporate governance innen finansforetak. FINANSNETTVERKET ER ET EGNET STED FOR Å: Tilrettelegge for kunnskapsdeling av finansfaglige problemstillinger Styrke den finansfaglige kompetanse Dele og formidle kunnskap av nye trender innen revisjon av finansbransjen Aktivitetene i nettverket planlegges og arrangeres av Arbeidsutvalget (AU). Finansnettverket arrangerer medlemsmøter og seminarer for medlemmer av nettverket. Nettverket er åpent for alle medlemmer av NIRF. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2014/2015 Erik Andersson () Deloitte Rune Andersson EY Mads Kristensen Norges Bank Arnstein Peter Fjeld BDO Silje Elisabeth Tangvald-Olsen DNB Hilde Kringlebotten DNB (styrets representant) 3. Aktiviteter i perioden Gjennomført Finansnettverket har gjennomført følgende aktiviteter siden forrige rapporteringen til generalforsamlingen. Anti-hvitvasking/bekjempelse om terrorfinansiering Workshop om risikoen for at som finansinstitusjon bli involvert i hvitvasking og terrorfinansiering. Foredragsholdere Roar Østby Deloitte, Else Lund Finans Norge og Erik Andersson Deloitte. Begrenset oppslutning av medlemmer i nettverket. Future-banking Nettverksseminar om morgendagens bank Følger internrevisjonen med i timen? Foredragsholder Anders Andnæs EY, Ronny Seehuus - EY, Nina K. Hareide-Larsen DNB, Helge Benum Gjensidige. God oppslutning av medlemmer i nettverket. 12

14 Personopplysningsloven Nettverksseminar om personopplysningsloven med fokus på lovens krav, tolkning i bransjen, praktisk gjennomføring og revisjon. Foredragsholdere: Henok Tesfazghi Datatilsynet, Christina Aar EY, Ida Aagenæs DNB og Olav Lauveng Aardal BDO. God oppslutning av medlemmer i nettverket. 4. Planlagte aktiviteter Finansnettverket planlegger nettverksseminar om operasjonell risiko 8. september. Fokuset er på styring og kontroll av operasjonell risiko i finansbransjen samt om finansbransjen kan lære hvordan andre bransjer arbeider med dette tema. Oslo, 25. mai 2015 For nettverket Erik Andersson (sign.) 13

15 Årsberetning for perioden 2014/2015 Ledernettverk for finans Ledernettverk Finans samler ansatte e av internrevisjonsavdelinger i norske finansinstitusjoner. Det skal være et forum for: Faglig diskusjon og utvikling Knytte relasjoner mellom e 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2014/2015 Vidar Hansen Intern revisjonssjef i Sparebanken Sør () Reidar Døli Intern revisjonssjef Oslo Børs Morten Breili Revisjonssjef DNB 3. Aktiviteter i perioden Ledernettverket gjennomførte en dagskonferanse i Oslo 15. oktober 2014, med avsluttende middag på kvelden. Det var både interne og eksterne foredragsholdere som belyste aktuelle tema, og med etterfølgende meningsutveksling. Konferansen samlet 18 av 27 medlemmer. I mars 2015 utarbeidet 3 av medlemmene på vegne av NIRF en høringsuttalelse til Finansdepartementet rundt forslag til forskrift om gjennomføring av Solvens II. 4. Planlagte aktiviteter Arbeidsutvalget planlegger en ny dagssamling i oktober 2015, og arbeider for tiden med å legge til rette et interessant faglig program. Kristiansand, for Ledernettverk Finans Vidar Hansen (sign.) 14

16 Årsberetning for perioden 2014/2015 fra IT-nettverket Hovedoppgaven til Nettverksgruppen IT-revisjon er iflg. NIRFs tillitsvalgtmanual å være - forum for kunnskapsdeling relatert til revisjon av informasjonssystemer. Formåler er å øke alle internrevisorers kunnskap om informasjonsteknologi - og å brygge bro mellom ikke-it-revisorer og IT-revisorer, med den hensikt å øke nytten og verdien av internrevisorers arbeid for sine virksomheter IT-nettverket vil på denne bakgrunn arbeide for - å være et nettverk for IT-interesserte revisorer - å bringe sammen interne revisorer, eksterne revisorer og spesialister på IT-revisjon - å integrere IT-revisjon i målsettingen ved all operasjonell revisjon - at virksomhetenes behov for revisjon av prosesser hvor IT inngår skal bli dekket på en forsvarlig måte. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2014/2015 Valgte medlemmer: - Kent M. E. Kvalvik, RSM () - Magnus Kristoffersen, Orkla - Karoline Flåten, PwC - Geir Larsen, Avinor 3. Aktiviteter i året - Dagskurs i datanalyse høsten Samarbeid med Misligheter om dataanalyser en dag høsten Samarbeidsmøte med ISF, ISACA, DND og NIRF i Bergen, februar Gjennomført to dager CIA-kurs innen IT og risk management, mars Planlagte aktiviteter - Kurs i Risiko, planlegging og gjennomføring av IT-revisjoner for revisjonse o er rimelig ferdig planlagt, men ikke fått gjennomført - Arbeidsutvalget har en lang to-do liste over mulige aktiviteter, men har ikke funnet tid og sted til å gjennomføre aktivitetene Oslo, 22. mai 2015 for IT-nettverket Kent M. E. Kvalvik (sign.) 15

17 Årsberetning for perioden 2014/2015 Nettverk Risikostyring Formålet for nettverk Risikostyring er å øke deltakernes kompetanse gjennom å dele kunnskap og erfaringer knyttet til risikostyring. Nettverket er åpent for alle med interesse for risikostyring. Det har to faglige hovedfokus, hvert med to delområder: 1. I internrevisjon Internrevisors bruk av risikostyring Revisjon av risikostyring 2. I virksomheter Risikoanalyse som verktøy Risikostyring for måloppnåelse Arbeidsutvalgets rolle er å arrangere nettverksmøter innenfor temaer som deltakerne ønsker fordypning i. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2014/2015 Erik Wisløff,, Sykehuspartner Inger Wraamann, Justis- og beredskapsdepartementet Unni Kristine Rognlien, Helsedirektoratet Rune Johannessen, Nordea Bank AB Cecilie Boye, ICA Norge AS Leif Tveide, PricewaterhouseCoopers AS Ingunn Valvatne, Norges Bank (styrerepresentant) Oppgitt arbeidsgiver er den som var gjeldende da vedkommende ble valgt inn i utvalget. 3. Aktiviteter i perioden Det er gjennomført ett møte høsten 2014 og ett våren Arbeidsgruppen har hatt en rekke planleggingsmøter forut for disse møtene. 17. november 2014 arrangerte arbeidsgruppen et møte for Nettverk for revisjonse. Formatet var World cafe. Temaet for diskusjonen var overordnet uttalelse/feilfinning, hva skal til for at risikoinformasjon brukes i virksomhetsstyringen og finnes suksesskriterier for kostnadseffektiv «assurance»? 7. mai 2015 fasiliterte arbeidsgruppen et arbeidsmøte med erfarne risk managere for å utveksle erfaringer om helhetlig risikostyring. De inviterte var Petter Kapstad (Statoil), Martin Stevens (Gjensidig), Malene Tungland Dolven (Akademika), Bjørn Anders Forberg (Statnett), Rune Moen (Tine), Daniel Malmberg (Yara). Resultatet av dette møtet danner grunnlag for et kommende nettverksmøte høsten 2015 og en artikkel i SIRK. 4. Planlagte aktiviteter Nettverket planlegger et nytt medlemsmøte høsten Oslo, 28. mai 2015 For nettverket Erik Wisløff (sign.) 16

18 Årsberetning for perioden 2014/2015 Nettverk Compliance Formålet med compliancenettverket er å sette forkus på compliance. Compliancenettverket er et forum der både teoretiske og praktiske problemstillinger kan diskuteres og kommuniseres ut til de øvrige medlemmene og andre interesserte. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2014/2015 Kathrine Stang Ottesen, Norges Bank Lars Kolbjørnsen, Norsk Hydro Christina Strømodden, DNB Mette Knutsen, Skuld Gunnar Holm Ringen, PwC Janne Britt Saltkjel, Multiconsult Ellen Brataas, NIRF Izabella Salicath, AbbVie 3. Aktiviteter i perioden Nettverket har arbeidet med å utvikle en vei for compliance-funksjonen. Veien er i sluttfasen og vil lanseres i løpet av Formålet med veien er å beskrive compliancefunksjonens hensikt, ansvar og oppgaver, samt forutsetninger og suksesskriterier på tvers av bransjer. Det ble også avholdet et compliance-seminar 4. Planlagte aktiviteter Nettverket vil i neste periode fokusere på å utarbeide støttedokumenter for compliancefunksjonen. Disse dokumentene vil fungere som vedlegg til complianceveilereren. Det er også ønskelig å utarbeide en nettside for compliance hvor dokumenter og nyttige verktøy kan publiseres. Oslo, For nettverket Izabella Salicath 17

19 Årsberetning for perioden 2014/2015 Ledernettverk for ansatte internrevisjonse Nettverket har som formål å være en møteplass for internrevisjonse for utveksling av erfaringer og synspunkter omkring strategiske, faglige og administrative temaer. For å bli medlem i nettverket må man være medlem i NIRF og ansatt av internrevisjonen i sin virksomhet. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2014/2015 Richard Nylén Teis Stokka Solbjørg Lie ICA Skattedirektoratet NAV Nettverket har nå 39 medlemmer. 3. Aktiviteter i perioden Det er avholdt 5 møter i året 2014/2015 (siden forrige årsberetning) 12. mai 2015 Heldagsmøte i Bergen der etikk, misligheter og korrupsjon var hovedtema for dagen. 4. februar "Influencing for Heads of Internal Audit" ved James C. Paterson, Director Risk and Assurance Insights 24. november "Sikkerhet og sosiale medier" ved ved Fredrik Johnsen, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og "Skatteetaten og sosiale medier" ved Thomas Tangen, Skattedirektoratet 17. september 2014 «Risiko i fokus» - Nettverk risikostyring sto for arrangementet denne ettermiddagen og PwC var vertskap. Gruppen ble delt i tre og diskuterte forskjellige tema tilknyttet risiko rundt bordene. 3. juli World Cafe med internasjonale IIA-profiler Oslo, 27. mai 2015 For nettverket Teis Stokka (sign.) 18

20 Årsberetning for perioden 2014/2015 Nettverk misligheter Nettverksmøtets formål er å være en møteplass for personer som jobber med, eller har en interesse for forebygging, avdekking og utredning av misligheter og uregelmessigheter. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2013/2014 Magnus Digernes, KPMG, Stein Wiik, UDI Albert Wolders, Deloitte Per Kristian Holte, Forsvaret Dag Nenningsland, Riksrevisjonen (ut av arbeidsutvalget i august pga. ny stilling) 3. Aktiviteter i perioden - Samarbeid med statlig nettverk om et nettverksmøte om anskaffelser i oktober Samarbeid med IT-nettverket om kurs i dataanalyse - Diverse møter i arbeidsutvalget Det har vært gjennomført diverse møter i arbeidsutvalget, men det har vært vanskelig å få med alle i arbeidsgruppa på møtene. Aktivitetsnivået i nettverket har vært lavere enn foregående år, og alle planlagte aktiviteter ble dessverre ikke gjennomført. 4. Planlagte aktiviteter Det bør være et mål om å lage minimum to spennende og engasjerende nettverksmøter i året. Noen av temaene som ble diskutert og som kan tas med til neste arbeidsutvalg: - God praksis forebygging compliance program - Mislighetsrisikoprofilering - Dilemmatrening o Metodikk o Verktøy o Erfaringer Oslo, For nettverket Misligheter Magnus Digernes (sign.) 19

Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk

Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk 2015/2016 Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk Ellen Brataas, generalsekretær Norges Interne Revisorers Forening 2015/2016 REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETEN 2015/2016 NIRF

Detaljer

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2013-2014

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2013-2014 NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2013-2014 Nominasjonskomiteen for 2013-2014 har bestått av: Petra Liset, leder, PwC Teis Stokka, Skattedirektoratet Richard Nylén, ICA Thor Ivar Waarum,

Detaljer

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) Institute of Internal Auditors Norway (IIA Norway)

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) Institute of Internal Auditors Norway (IIA Norway) Felles medlemsmøte NFKR og NIRF, 19. mai 2011 Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) Institute of Internal Auditors Norway (IIA Norway) Generalsekretær Ellen Brataas, CIA, CISA Formål og visjon Formål

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Tirsdag 9. juni 2015, klokken 16.00 17.00

Detaljer

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2012-2013

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2012-2013 NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2012-2013 Nominasjonskomiteen for 2012-2013 har bestått av: Solbjørg Lie, leder, NAV Reidar Døli, Oslo Børs Teis Stokka, Skattedirektoratet Richard

Detaljer

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2015-2016

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2015-2016 NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2015-2016 Nominasjonskomiteen for 2014-2015 har bestått av: Petra Liset, leder, PwC Teis Stokka, Skattedirektoratet Thor Ivar Waarum, DNB Bente Sverdrup,

Detaljer

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2016-2017

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2016-2017 NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2016-2017 Nominasjonskomiteen for 2015-2016 har bestått av: Petra Liset, leder, PwC Teis Stokka, Skattedirektoratet Bente Sverdrup, Gjensidige Mari

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 11. juni 2014, klokken 16.00 17.00

Detaljer

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 9. juni 2015) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE

Detaljer

NORGES INTERNE REVISORERS FORENING HVEM ER VI? HVORFOR ER VI TIL? HVA KAN VI TILBY?

NORGES INTERNE REVISORERS FORENING HVEM ER VI? HVORFOR ER VI TIL? HVA KAN VI TILBY? NORGES INTERNE REVISORERS FORENING HVEM ER VI? HVORFOR ER VI TIL? HVA KAN VI TILBY? www.nirf.org Norges Interne Revisorers Forening NORGES INTERNE REVISORERS FORENING HVEM ER VI? HVORFOR ER VI TIL? HVA

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

IKT-revisjon som del av internrevisjonen

IKT-revisjon som del av internrevisjonen IKT-revisjon som del av internrevisjonen 26. oktober 2010 Kent M. E. Kvalvik, kent.kvalvik@bdo.no INNHOLD Litt bakgrunnsinformasjon Personalia 3 NIRFs nettverksgruppe for IT-revisjon 4 Hvorfor? Informasjonsteknologi

Detaljer

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Jørgen Bock Kvalitetskomitemedlem NIRF Nestleder styret Statsautorisert revisor Krav til ekstern kvalitetskontroll Iht internrevisjonens standarder skal det gjennomføres

Detaljer

REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014

REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014 REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. Innledning Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF besto ved inngangen til 2014 av Inger Lise Strøm (leder), Kari Jørgensen, Inge Myrvoll og Kari Baadstrand Sandnes.

Detaljer

Dokumentasjon av IT-systemer

Dokumentasjon av IT-systemer Anbefaling til God IT-skikk (nr. 1) Dokumentasjon av IT-systemer 1. juni 1995 Norway Chapter Denne anbefaling er utgitt av Information Systems Audit and Control Association Norway Chapter i samarbeid med

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Hva kjennetegner god Risikostyring?

Hva kjennetegner god Risikostyring? Hva kjennetegner god Risikostyring? BDO lokalt og internasjonalt 67 67 kontorer over hele landet 60 000 60 000 ansatte globalt 1 200 1 200 kontorer 150 Tilstede i 150 land 1250 Over 1250 ansatte 1,3 Over

Detaljer

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media.

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media. ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2005/2006 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune, Styreleder Ole-Vidar Christensen, Steria AS, Nestleder Roar

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007

ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007 ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Styreleder: Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune Nestleder: Ole-Vidar Christensen, Steria AS Økonomileder:

Detaljer

Internrevisjonen er i sitt arbeid faglig uavhengig av alle som kan revideres av internrevisjonen.

Internrevisjonen er i sitt arbeid faglig uavhengig av alle som kan revideres av internrevisjonen. NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Tor Solbjørg, 75512902 Sted/Dato: Bodø, 29.01.2014 Til: Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2013 1) Innledning a) Internrevisjonens

Detaljer

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 10. oktober 2013 Direktoratet for økonomistyring Velkommen og introduksjon v/ingrid Buhaug Brænden Side 2 Program Side 3 Hvorfor bør alle statlige virksomheter

Detaljer

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2009

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2009 Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.01.2010 200800560-25 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: INTERNREVISJONENS

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8 Årsberetning 2014 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført nok et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 39 til 41, hvorav 8 var personlige medlemmer og 8 bedrifter

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlig forvaltning

Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlig forvaltning Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlig forvaltning Partnerforum 2015 Hva er Partnerforum? Medlemsoversikt Formål Organisering Arrangementstyper eksempler fra 2014 Bidragsyteroversikt

Detaljer

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll Jonas Gaudernack, juni 2009 *connectedthinking P w C Begrepsavklaringer Risikostyring vs risikovurdering Internkontroll vs kontrolltiltak Risiko Tiltak?

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

program nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 25-26 oktober 2010

program nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 25-26 oktober 2010 Faglig oppdatering, nettverksbygging og inspirasjon! nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 25-26 oktober 2010 Hovedtemaer Forventninger til og erfaringer med revisor Intern kontroll og forebygging

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

Revisjon av styring og kontroll

Revisjon av styring og kontroll Revisjon av styring og kontroll Møte nettverk virksomhetsstyring 12. desember 2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11.30 Velkommen og innledning v/ DFØ Revisjon

Detaljer

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 Onsdag 6. april 2005 kl 15.30 Holmekollen Park Hotel Oslo Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Styring og intern kontroll.

Styring og intern kontroll. Styring og intern kontroll. 8. november 2007 Eli Skrøvset Leiv L. Nergaard Margrete Guthus May-Kirsti Enger Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Foreslåtte lovendringer om pliktig revisjonsutvalg

Detaljer

Hvordan øke kvinneandelen i IKT-bransjen Innlegg på ECWT åpningskonferanse 30. sept 2009

Hvordan øke kvinneandelen i IKT-bransjen Innlegg på ECWT åpningskonferanse 30. sept 2009 v1 Hvordan øke kvinneandelen i IKT-bransjen Innlegg på ECWT åpningskonferanse 30. sept 2009 Kristine H. Næss Med-gründer og leder av nettverksgruppen i Od@-Nettverk Partner Strategy & Programs Director

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

1945 yrkesfaglig landssammenslutning serviceorgan revisjon av tilsyn med 600

1945 yrkesfaglig landssammenslutning serviceorgan revisjon av tilsyn med 600 Vårt virkeområde NKRF ble stiftet i 1945 og er en yrkesfaglig landssammenslutning og et serviceorgan som er åpen for alle (ansatte og virksomheter) som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7 Årsberetning 2013 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 35 til 39, hvorav 7 var personlige medlemmer og 8 bedrifter hadde

Detaljer

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika ÅRSMØTE Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900 Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika Dagsorden: 16:00-17:00 Del 1: Årsmøte 1. Åpning 2. Årsberetning 2013 3. Regnskap 2013 4.

Detaljer

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2012 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

Styresak 21-2015 Revisjonsutvalgets årsrapport for 2014, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2014

Styresak 21-2015 Revisjonsutvalgets årsrapport for 2014, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2014 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor Solbjørg, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 21-2015 Revisjonsutvalgets årsrapport for 2014, vedlagt internrevisjonens årsrapport for

Detaljer

Frokostseminar for statlige virksomheter om internrevisjon

Frokostseminar for statlige virksomheter om internrevisjon Frokostseminar for statlige virksomheter om internrevisjon 1. september 2015 Program Tid Tema Hvem 08.30 09.00 Introduksjon til nye krav til internrevisjon Knut Klepsvik, FIN 09.00 09.15 Hva er internrevisjon?

Detaljer

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 Årsberetning 2012 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt til 35, hvorav 8 var personlige medlemmer og 6 bedrifter hadde partnerstatus.

Detaljer

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet F.v.: Thomas L. Jørgensen, Toril Hofshagen, Thomes Trømborg, Lone Skjønhaug, Helle Marie Buind,

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 26-2005 ETABLERING AV INTERN

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR. Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken

TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR. Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken 1 Innhold Forord...7 Kapittel 1 GENERELT OM KOMMUNAL VIRKSOMHET...11 1.1 Særtrekk ved kommunal sektor...11 1.2

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Utredning om internrevisjon i staten - et felles rammeverk

Utredning om internrevisjon i staten - et felles rammeverk Utredning om internrevisjon i staten - et felles rammeverk En orientering til NIRF nettverk statlig sektor, 1.4.2014 Knut Klepsvik Innhold Bakgrunn Mål for utredningen Utredningsoppgaver Organisering av

Detaljer

Vedtekter for itsmf Norge

Vedtekter for itsmf Norge Vedtekter for itsmf Norge Innhold Vedtekter for itsmf Norge... 1 1. Navn... 2 2. Formål... 2 3. Virksomhet... 2 4. Struktur... 2 5. Medlemmer... 2 6. Generalforsamling... 3 7. Ekstraordinær generalforsamling...

Detaljer

Årsmøte 16. februar 2016 Norsk kommunikasjonsforening, Trøndelag lokallag SAK 2)

Årsmøte 16. februar 2016 Norsk kommunikasjonsforening, Trøndelag lokallag SAK 2) Årsmøte 16. februar 2016 Norsk kommunikasjonsforening, Trøndelag lokallag SAK 2) Årsberetning 2015 Organisering Styret har bestått av: Lars Fuglevaag, leder (valgt for et år) Grethe Alina Krogstad, styremedlem

Detaljer

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner.

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Årsberetning 2011 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Brukersamlingene har fristet

Detaljer

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møtt: Leder: Ann Kristin Alseth, NTL Høgskolen i Sør Trøndelag, ann.k.alseth@hist.no Nesteleder: Øyvind Bakke,

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Innhold 1 Innledning... 3 2 Vår visjon... 3 3 Organisering, eierskap og styringsstruktur... 3 4 RSM International... 3 5 RSM HKWs kvalitetskontrollsystem...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

God internkontroll i en mindre bank, er det mulig? Problemstillinger og mulige løsninger

God internkontroll i en mindre bank, er det mulig? Problemstillinger og mulige løsninger God internkontroll i en mindre bank, er det mulig? Problemstillinger og mulige løsninger Agenda 1.Internkontroll 2.Roller / organisering 3.Risikoanalysen 4.Kultur 5.Utkontraktering og kjøp av tjenester

Detaljer

Prinsipper Internrevisorer forventes å anvende og opprettholde følgende prinsipper:

Prinsipper Internrevisorer forventes å anvende og opprettholde følgende prinsipper: ETISKE REGLER Introduksjon Formålet med IIAs etiske regler er å fremme en etisk kultur i internrevisjonsprofesjonen. Internrevisjon er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som har

Detaljer

Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 27. februar, 2014, kl. 18.00 Sted: Oslo Konserthus, Lille Sal, hovedinngang fra Johan Svendsens plass /Ruseløkkveien Dagsorden:

Detaljer

1 INNLEDNING...3 1.1 Nåsituasjon... 3

1 INNLEDNING...3 1.1 Nåsituasjon... 3 Strategi- og fokusområder for itsmf Norge 2014-2016 Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Nåsituasjon... 3 2 MISJON, VISJON OG MÅLGRUPPER...4 2.1 Misjon Hvorfor er vi til?... 4 2.2 Visjon Hva ønsker vi å oppnå?...

Detaljer

Risikostyring og Risikoworkshop - BI seminar 24.april 2014. NAV Internrevisjonen. Revisjonssjef Jørgen Bock

Risikostyring og Risikoworkshop - BI seminar 24.april 2014. NAV Internrevisjonen. Revisjonssjef Jørgen Bock Risikostyring og Risikoworkshop - BI seminar 24.april 2014 NAV Internrevisjonen Revisjonssjef Jørgen Bock Arbeids- og velferdsetaten korte fakta Etablert 1. juli 2006 Partnerskap i alle kommuner 457 NAV-kontor

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg

Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Antall ansatte i den regionale kompetansetjenesten og hvilken

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør)

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør) Møte nr. 6-2010 Emne Referat Hovedstyremøte, PROFO Møtetidspunkt Lørdag 14.08.10 kl 1130 1800 Søndag 15.08.10 kl 1130-1300 Møtested Kreftforeningen,Tønsberg/ Quality Hotell Tønsberg Referent Andreas Hole

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

VA-yngre Felles hygge til felles nytte

VA-yngre Felles hygge til felles nytte VA-yngre Felles hygge til felles nytte 1 VA-yngre seminar i Ålesund Quality Hotel Waterfront 20.-21. mai 2014 Christopher Gehrken Strauman Zzzzzz 2 Nei, ikke slik Bakgrunnen NORVAR-dagene Bergen 2001 Oppstart

Detaljer

Valgkomiteens innstilling 2016. Oslo Børs VPS Holding ASA

Valgkomiteens innstilling 2016. Oslo Børs VPS Holding ASA Valgkomiteens innstilling 2016 Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA, skal valgkomiteen

Detaljer

Helhetlig risikostyring og informasjonssikkerhet. Knut Håkon T. Mørch PricewaterhouseCoopers knut.morch@no.pwc.com Tlf.

Helhetlig risikostyring og informasjonssikkerhet. Knut Håkon T. Mørch PricewaterhouseCoopers knut.morch@no.pwc.com Tlf. Helhetlig risikostyring og informasjonssikkerhet Knut Håkon T. Mørch PricewaterhouseCoopers knut.morch@no.pwc.com Tlf. 95 26 04 38 Innhold Informasjonssikkerhet og modenhet Helhetlig risikostyring Rammeverk

Detaljer

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Møteleder: Thomas Vold Referent: Cecilie Harr Moen Tilstede: 22 medlemmer (av totalt 29 fremmøtte på seminaret).

Detaljer

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Audit & Advisory 18. september 2012 Agenda 1. Innledning 2. Formålet med revisjonsutvalg og utvalgets

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2010/11

ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2010/11 ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2010/11 itsmf Norge Generalforsamling side 1 av 8 Innhold 1 Generelt om virksomheten... 3 1.1 Styret har i perioden bestått av... 3 1.2 Strategi... 3 1.3 Samarbeide med Den

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Årsberetning for javabin 2008

Årsberetning for javabin 2008 Årsberetning for javabin 2008 Table of Contents Introduksjon...3 Medlemsstatus...3 Styreaktiviteter...3 Medlemsaktiviteter...3 Portal...3 Aktivitet...3 Møte...3 Regionslag...3 Aktivitet...3 JavaZone...4

Detaljer

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Innledning: Kollektivtrafikkforeningens medlemmer har ansvaret for store deler av kollektivtrafikken i Norge. Vi har store ambisjoner om å bidra til å

Detaljer

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Visjon, strategi og mål for DNB Utfordringer på veien Foretaksrapportering i DNB

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Fungerende organisasjonssjef og sekretariat

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Fungerende organisasjonssjef og sekretariat Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 01.09.2015 Sharepoint\Politisk\AU\2015-17\Protokoller\Protokoll AU 02 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget torsdag 27.

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2013

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2013 Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2013 1. Styret 2013 2. Styrets arbeid og virksomhet 3. Økonomi 4. Faggruppene Aktiviteter, kurs og konferanser 5. Oppsummering 1. Styret år

Detaljer