GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken Sted: Norges forskningsråd, Stensberggata 26, Oslo Dagsorden 1. Presidenten ønsker velkommen 2. Valg av møteleder, referent og valg av to personer til å undertegne generalforsamlingsprotokollen 3. Fastsettelse av dagsorden og at møtet er lovlig innkalt 4. Styrets årsberetning 5. Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk 6. Regnskap for Revisors beretning Fastsettelse av foreningens årsoppgjør Fastsettelse av kontingent for neste periode 10. Budsjett og resultater 1. tertial Forslag til formell opprettelse av ett nytt nettverk og en overordnet kontrollgruppe for eksterne evalueringer: 1. Nettverk Compliance 2. Overordnet kvalitetsgruppe 12. Valg av styre 13. Valg av revisor 14. Valg av arbeidsutvalg til komiteer og nettverk 15. Eventuelt Side 1 av 1

2

3 Redegjørelse for virksomheten Årsberetninger fra komiteer og nettverk

4 Redegjørelse for virksomheten NIRF ble etablert i Norge i Med starten for 60 år siden ble The Scandinavian Chapter av IIA, som NIRF var en del av den gang, chapter nummer to i Europa etter UK and Ireland. Våre røtter kan imidlertid spores tilbake til 1921 da Bankrevisorforeningen ble etablert. Den ble senere til Norsk FinansRevisorForening (NFRF), som ble fusjonert inn i NIRF i The Institute of Internal Auditors (IIA) ble grunnlagt i 1941 og er den mest anerkjente globale foreningen for internrevisjonsprofesjonen. Hovedkvarteret til IIA er lokalisert i Orlando, Florida. I 1993 oppnådde NIRF status som et nasjonalt institutt av IIA. 1. Medlemsutviklingen Veksten i foreningen har vært stabil frem til fusjonen med NFRF i 2004 hvor det kom inn 102 nye medlemmer. Foreningen har hatt et jevnt tilskudd av medlemmer frem til for to år siden, hvor vi erfarte en synkende tendens. Denne tendensen snudde i løpet av året og pr var antall medlemmer 801. Medlemstallet i moderforeningen IIA er nå passert , hvorav er medlemmer av Nord-Amerika og er medlemmer gjennom institutter i andre deler av verden. Medlemsutvikling i NIRF Styremøter Det har i løpet av perioden siden generalforsamlingen 19. juni 2012 og frem til 7. mai 2013 vært avholdt 7 styremøter. Agenda og saker utsendes i forkant av møtene. Generalsekretæren er styrets sekretær. 3. Strategi Foreningens internasjonale motto er Fremskritt gjennom deling av kunnskap. NIRF har på den bakgrunn etablert følgende visjon: NIRF skal være et synlig, samlende og ledende fagmiljø for alle som arbeider med internrevisjon, governance, risikostyring og kontroll i Norge. Foreningen skal være den foretrukne partner for medlemmenes faglige og profesjonelle utvikling. Foreningens strategiske plan for inneholder de samme hovedelementer som The Institute of Internal Auditors strategiske plan for

5 Foreningens formål er todelt: 1. Å styrke den faglige og etiske utviklingen innenfor internrevisjon med henblikk på at medlemmer tilfører merverdi i sine organisasjoner og er en viktig del av virksomhetsstyringen. 2. Å være en interesseorganisasjon for alle som arbeider med eller har interesse av fagområdene internrevisjon, risikostyring, styring og kontroll samt governance. Foreningens medlemsmasse består av mange yrkesgrupper knyttet til fagområdene risikostyring, compliance samt styring og kontroll foruten internrevisjon, og mange av NIRFs fagområder er interessante for en bredere krets enn internrevisorer. Vi registrerer også at medlemmer innehar forskjellige roller i sin yrkeskarriere. For å beholde medlemmer som bytter roller, bedre kunne betjene internrevisorers brede fagfelt samt forsøke å samle mindre fagmiljøer under en paraply, har foreningen i denne perioden prioritert flere ressurser i tilknytning punkt 2. Styret og sekretariatet har gjennom 2012/2013 prioritert saker tilknyttet de strategiske milepelene, og status på de strategiske satsningsområdene er som følger: 3.1 Styrke internrevisjonens anerkjennelse som egen profesjon NIRF har som et strategisk mål å bidra til å fremme kunnskap om og skape forståelse for viktigheten og verdien av internrevisjon. Foreningens generalsekretær og tillitsmenn har i den sammenheng deltatt i aktuelle fora og bidratt med forelesere på ulike konferanser, seminarer og hos medlemsbedrifter (blant annet hos Avinor, Universitetet i Oslo, Telenor, Statoil), både nasjonalt og internasjonalt. Informasjons- og promoteringskomiteen har hatt fokus på å fremme internrevisjon som et virkemiddel styret, revisjonsutvalg og ledelsen kan benytte for å oppfylle sitt ansvar. I den forbindelse inviterte de til et halvdagsseminar der ledere fra fire store virksomheter redegjorde for sitt arbeid med «God virksomhetsstyring i et samfunnsperspektiv». Invitasjoner til styremedlemmer og konsernledelsen ble sendt til ca 50 virksomheter uten internrevisjon, men det var i hovedsak NIRFs egne medlemmer som deltok. Likevel, seminaret bidro til gode diskusjoner og ble fulgt opp med skreddersydde artikler til bruk internt i virksomhetene som deltok. Styreinstituttet, en medlemsforening for styrerepresentanter for de største virksomhetene, er det norske svaret på det europeiske ecoda, som i samarbeid med vår europeiske gren, ECIIA, sto for utarbeidelsen av den felles veilederen «Making the most of the Internal Audit Function: Guidance for Directors and Board Committees. Generalsekretæren deltok på et medlemsmøte i regi av Styreinstituttet og gjennomførte et møte med daglig leder av Styreinstituttet for å konkretisere fremtidige samarbeidsområder. I første omgang har NIRF påtatt seg å oversette det mest essensielle i veilederen som skal gjøres tilgjengelig for Styreinstituttets medlemmer. På vegne av styret utarbeider generalsekretæren utkast til høringssvar og innhenter kommentarer fra relevante nettverk og fagpersoner i foreningen. NIRF mottar flere høringssaker til vurdering og har valgt kun å kommentere på regelverk og rammeverk som har direkte påvirkning på internrevisjonens posisjon og/eller utøvelse av internrevisjon. Styret har siden forrige generalforsamling avgitt høringskommentarer, på vegne av foreningen, til: - Høringskommentarer til NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen - Kommentarer til høringsbrev som gjelder den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse av 31. august Kommentarer til felles samarbeidsprosjekt mellom ECIIA og ecoda «Making the most of the Internal Audit Function: Guidance for Directors and Board Committees.

6 Foreningen presenterer årlig sitt tilbud for studentene på Master of Management Programmet "Intern revisjon; Governance - Risikostyring - Intern styring og kontroll" på Handelshøgskolen BI. I tillegg til generalsekretæren og presidenten, har flere tillitsvalgte bidratt med presentasjoner av internrevisjonsordningene i sine virksomheter. Masterstudiet på BI tiltrekker seg mange studenter utenfor profesjonen, hvilket viser at studiet fanger interesse hos stadig flere grupper. Studiet var også i 2012/13 fulltegnet. NIRF behandler søknader om Diplomert Intern Revisor fra de studenter som har bestått Master of Management Programmet og kravet til praksis. For å synliggjøre profesjonalitet og kompetanse for den enkelte utøver av internrevisjon, har NIRF som et av sine strategiske mål å øke andelen CIA sertifiseringer i Norge. Som et ledd i satsningen mot å få en økt andel av medlemsmassen CIA sertifisert har NIRF og BI en avtale som gir kandidater på Master of Management Programmet muligheten for å ta CIA eksamen i stedet for eller i tillegg til den norske eksamen, og derved oppnå både sertifisering og diplomering samtidig. Flere studenter har benyttet seg av muligheten. Siden forrige generalforsamling har 27 personer oppnådd tittel som Diplomert Intern Revisor og 6 personer har blitt Certified Internal Auditor. Pr. i dag innehar 185 medlemmer tittel som Diplomert Intern Revisor og 67 medlemmer er registrert med tittelen Certified Internal Auditor. Fra 1. januar til 2012 og frem til 31. mars 2013 åpnet IIA muligheten for å søke om tittelen Certification in Risk Management Assurance (CRMA) på bakgrunn av en kombinasjon av andre sertifiseringer, utdanning og praksis, uten å måtte avlegge eksamen. 51 av NIRFs medlemmer har fått godkjent sin søknad og oppnådd tittelen gjennom denne ordningen, og flere ligger til behandling hos IIA i påvente av behandling. Fra medio 2013 vil det være mulig å avlegge eksamen for å oppnå denne tittelen. I tillegg til å bestå eksamen må man ha bestått CIA del 1 og kravet til praksis. Foreningen administrerer også tre andre sertifiseringer: Femten av våre medlemmer innehar tittelen Certified Control Self-Assessment (CCSA), fem medlemmer er Certified Financial Services Auditor (CFSA) og tre er Certified Government Auditing Professional (CGAP). Fra 31. desember 2012 ble det lagt om til årlig rapportering av CPE-poeng. Fra 2013 innfører IIA gebyr for rapportering av CPE-poeng. Styret i NIRF har besluttet å dekke gebyret for sine medlemmer. 3.2 Bidra til at utøvelsen av internrevisjon skjer i samsvar med fastsatte internasjonale standarder Fra 1. januar 2013 ble en oppdatert utgave av de internasjonale standardene for profesjonell utøvelse av internrevisjon tatt i bruk. Foreningen har oversatt standardene til norsk og den oppdaterte utgaven ble sendt ut til alle medlemmer sammen med julenummeret av SIRK. Det blir informert om alle nye Practice Advisories og ny Guidance fra IIA i nyhetsbrev, og alt legges tilgjengelig for nedlasting på foreningens hjemmeside. Foreningen avholder ettdags-kurset «Introduksjon til internrevisjon» to ganger i året i tillegg til «Praktisk internrevisjon» som går over tre dager. På disse kursene blir deltakerne godt kjent med de obligatoriske delene av rammeverket eksemplifisert gjennom beste praksis og diskusjoner. I mai 2013 ble det avholdt et halvdagsseminar med fokus på endringer i standardene. Seminaret ble lagt til samme dag som Nettverk Risikostyring avholdt sitt halvdagsseminar, for å gi deltakere utenbys fra muligheten til å delta hele dagen og således rettferdiggjøre reisekostnader og -tid. I juni 2008 signerte NIRF en IIA Quality Assessment Agreement hvor vi som institutt forplikter oss til å kunne tilby eksterne evalueringer av internrevisjoner etter standard 1312, samt foreta opplæring av kvalitetskontrollører. NIRF har oversatt flere av kvalitetsverktøyene fra IIA og videreutvikler disse etter hver kontroll foreningen gjennomfører. Erfaring- og kompetanseoverføring mellom akkrediterte kontrollører skjer kontinuerlig fra oppdrag til oppdrag. På høsten 2012 konstituerte NIRF en overordnet kvalitetskontrollgruppe som gjennomgår alle rapporter fra foreningen for å sikre konformitet og kvalitet i både gjennomgang og sluttprodukt.

7 NIRF gjennomførte to kvalitetskontroller høsten 2012 og en på våren Foreningens kvalitetsmodell fungerer også som en inspirasjon for mindre institutter i andre land. 3.3 Faglig støtte og foretrukket fagmiljø for kunnskapsdeling Gjennom foreningens syv etablerte faglige nettverk har det vært høy aktivitet gjennom hele året. Disse nettverkene representerer en nyttig faglig arena for våre medlemmer. Flere av nettverkene har avholdt gratis halvdagsseminarer gjennom hele året, og spesielt morsomt var det å se 150 personer i november 2012 møtte opp til det første seminaret med temaet «Risikokultur» i det nyetablerte Nettverk Risikostyring. I desember 2012 inviterte NIRF alle medlemmer med interesse for tema «compliance» til et møte for å kartlegge om det ville være nyttig for medlemmer å etablere et eget forum eller nettverk for compliance. 15 medlemmer møtte opp og etter en runde rundt bordet ble det klart at det er et stort behov for et samlende nettverk i Norge der de som jobber med eller reviderer compliance kan møtes for å dele erfaringer og utveksle beste praksis med mer. I mars 2013 inviterte nettverket inn til et halvdagsseminar hvor tre virksomheter presenterte compliance-funksjonen i sin virksomhet, for deretter å dele deltakerne inn i diskusjonsgrupper. Det var 70 personer til stede, hvorav halvparten ikke var medlemmer av NIRF. Det konstituerte arbeidsutvalget vil gjennomføre en kartlegging av compliance-funksjonen i virksomheter i Norge og innhente informasjon via spørreundersøkelse slik at arbeidet med å lage en «beste praksis» kan starte opp allerede våren Hovedtema for SIRK 2/12 var «Compliance». Siden forrige generalforsamling har det vært avholdt to medlemsmøter høsten 2012 og to møter våren 2013, alle med fokus på praktisk internrevisjon eksemplifisert gjennom presentasjoner fra medlemsbedrifter. Temaet har vært en stor suksess og medlemsmøtene har nå i snitt ca 50 deltakere hver gang. I mai 2013 ble medlemsmøtet avholdt i samarbeid med BI hvor den globale CEO og President, Richard Chambers, presenterte «"Key Trends Emerging in the Global Profession and the Outlook Ahead". Chambers presenterte også funnene fra «The Global Pulse of the Profession» for styret, ledernettverk for ansatte internrevisjonsledere og revisjonsledere i finans senere på dagen. Komite- og nettverksstrukturen representerer sammen med sekretariatet og foreningens hjemmesider en solid base for faglig støtte innen internrevisjon, governance, risikostyring og kontroll. Foreningen har som en strategisk målsetting i enda større grad å bli en støttespiller og bidragsyter innen risikostyring- og compliancemiljøer i tiden fremover. Foreningen har kjøpt domenen og for å synliggjøre disse fagområdene tydeligere utenfor foreningen. Det er også etablert medlemskap spisset direkte mot disse miljøene, selv om medlemmer i disse nettverkene også innebærer medlemskap i NIRF. Den 7. november 2012 arrangerte foreningen en samling for alle tillitsvalgte hvor hovedtema var aktiviteter, utfordringer og samarbeid mellom foreningens komiteer og nettverk. I tillegg presenterte Live Landmark et inspirerende foredrag om det å tro på seg selv og klare det «umulige». Den 19. juni 2012 ble generalforsamlingen for første gang bli avholdt uavhengig av årskonferansen med påfølgende sommerfest på takterrassen til PwC. Vi gjentar suksessen i 2013, men denne gang vil sommerfesten arrangeres i bakgården til Norges forskningsråd. «Kommunikasjon og kunsten å overbevis» var gjennomgangstema for årskonferansen i juni 2012 som ble avholdt i Ålesund. Konferansekomiteen noe dristige valg av tema fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne, som innser viktigheten av å kommunisere med sine interessenter. Hovedtema for årskonferansen i Bodø 2013 er «Risikostyring» og påmeldingen så langt viser en god oppslutning. De europeiske instituttene avholdt i september 2012 sitt pilotprosjekt «Chief Audit Executive- Roundtable» hvor inntil tre deltakere fra hvert land ble invitert til rundebord-diskusjoner. Ca 30 deltakere møtte opp i Amsterdam, hvorav to revisjonsledere fra Norge. Suksessen ble gjentatt i Madrid i april Etter hvert møte skrives en oppsummering som gjøres tilgjengelig på hvert lands hjemmeside.

8 I februar 2013 fikk NIRF tildelt kr av Finansmarkedsfondet til støtte for oversettelsen av den oppdaterte utgaven av COSO-rapporten som forventes ferdigstilt i mai Den norske oversettelsen forventes å kunne utgis i løpet av Samarbeide med andre relevante foreninger og miljøer De viktigste samarbeidspartnerne på det faglige området er de internasjonale organisasjonene The Institute of Internal Audiors (IIA) og The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA). Fire tillitsvalgte har verv i IIA globalt fordelt på følgende komiteer: to medlemmer er representert i Professional Issues Committee, ett medlem sitter i International Internal Audit Standards Board og ett medlem er representert i Ethics Committee. De internasjonale tillitsvalgte utgjør sammen med presidenten og generalsekretæren en uformell gruppe som møtes to ganger i året. De uformelle møtene muliggjør at NIRF kan komme med sine innspill og gjennom de tillitsvalgte får muligheten til å påvirke internasjonale saker samt at foreningen får impulser om hva som skjer internasjonalt på et tidlig tidspunkt. NIRFs president sitter som ett av åtte styremedlemmer fra de europeiske landene i ECIIAs Management Board. ECIIA består av 33 medlemsland og representerer en felles stemme for profilering av internrevisjon og de internasjonale standarder for utøvelse av internrevisjon i EU og EØS. For å ivareta NIRFs rolle som en global bidragsyter, er generalsekretæren medlem av The Global Leadership Team (Global ELT) som består av generalsekretærer ca. 25 andre større institutter. Generalsekretæren er representert på to årlige globale og to årlige europeiske Global ELT-møter. De europeiske møtene er en viktig arena for deling av informasjon, gode ideer og utveksling av erfaringer på operasjonelt nivå, mens de globale møtene har høyt fokus på strategi. I tillegg gjennomføres telefonkonferanser for oppdatering av global viktig informasjon og Global ELT deltar i prosjektgrupper på tvers av landegrensene. NIRFs president og generalsekretær har et godt samarbeid med IIA Sverige. Begge instituttene er pådrivere for et nærmere samarbeid med de øvrige nordiske landene samt Baltikum. I januar 2013 ble det avholdt et felles styremøte for Norge, Sverige, Island og Finland i Stockholm. I tillegg var den globale styrelederen, Phil Tharling, til stedet for å informere om globale initiativ. Det var nyttig å lære kjenne hverandre bedre og forstå mer av hvilke behov de enkelte landende har, hva de forskjellige instituttene kan bidra med, være pådrivere for og identifisere samarbeidsområder. NIRF og ISACA undertegnet i juni 2008 en intensjonsavtale om faglig samarbeid som blant annet gir medlemmene tilgang til rabatterte medlemstilbud i hverandres foreninger samt at foreningene skal være høringsinstanser for hverandre i forhold til faglige aktiviteter der dette er naturlig. Avtalen ble videreført i Med utgangspunkt i NIRF og ISACA Norway Chapter sine felles interesser for å levere verdi til sine respektive, og delvis overlappende, medlemmer ble det opprettet en «Arbeidsgruppen faglig samhandling NIRF/ISACA Norway Chapter» som sammen har vurdert hvordan det faglige samarbeidet kan gjøres bedre. Vurderingen skal lede frem til en omforent strategisk handlingsplan som skal fremlegges til de to styrene slik at eventuelle formelle forhold kan ekspederes på de to årsmøtene medio Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring (NFKR) og NIRF har flere tangerende interesseområder og våren 2011 ble det utarbeidet en intensjonsavtale mellom foreningene hvor et av formålene er å klargjøre kryssende grenseflater der dette er naturlig. Det er blitt avholdt ett felles medlemsmøte våren Styrelederen i NFKR avholdt et kurs i ISO for medlemmer av NIRF i desember I mai 2013 ferdigstiller Direktoratet for økonomistyring (DFØ) sitt arbeid med å utarbeide veiledningsmateriell for internkontroll i statlig sektor. Arbeidsutvalget i Nettverk Statlig sektor har vært en viktig bidragsyter overfor DFØ på dette området. DFØ skal publisere en artikkel om materialet i SIRK 1/13, på NIRFs hjemmeside samt ha en egen stand under årskonferansen i Bodø.

9 Annet hvert år arrangerer NIRF, Riksrevisjonen og Norges kommunerevisorforbund (NKRF) en felles nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon. To medlemmer fra NIRF har deltatt i en programkomite sammen med to representanter fra Riksrevisjonen og to fra NKRF for utarbeidelse av konferanseprogrammet. Generalsekretæren sitter i styringsgruppen med det overordnede ansvaret for konferansen. Konferansen ble gjennomført med stor suksess i oktober 2012, hvor NIRF representert ved generalsekretæren, var møteleder på konferansens første dag. I april 2013 ble The 11th Academic Conference on Internal Audit and Corporate Goveranance avholdt på BI. Her samles akademikere og professorer fra hele verden for å presentere sine doktorgradavhandlinger innen internrevisjon og goveranance. NIRF sponset de to beste «papers» og delte ut en av prisene som gikk til Sør-Afrika. Det forskes mye i miljøer utenfor Norge som utøvere av internrevisjonsyrket burde kunne nyttiggjøre seg i mye større grad enn det som gjøres i dag. NIRF er medlem av Akademisk Studieforbund (AKS) som er en ideell organisasjon for studie- og opplæringsvirskomhet som har kompetanseutvikling som et av sine hovedformål. 5. Administrative satsningsområder NIRF har et velfungerende sekretariat og har siden mai 2005 vært etablert i kontorfellesskap med sekretariatet for Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Et godt samarbeid om administrative oppgaver er utviklet. NKRF bistår NIRF med lønnskjøringer og NIRF bistår NKRF med Questback. Foreningen har bygget opp et omfattende og godt faglig tilbud til sine medlemmer. Gjennom sekretariatet har foreningen oppnådd god orden i forvaltning og drift og service. På bakgrunn av et stadig økende aktivitetsnivå samt foreningens strategiske målsetting om å nå ut til en bredere faglig målgruppe, har styret vedtatt å øke bemanningen med en faglig leder. Stillingen ble utlyst i april og målet er å få på plass en ny medarbeider til høsten Fremtidsutsikter IIA globalt og flere søsterforeninger over hele verden har erfart turbulente og usikre finansielle tider de siste årene. Hovedkvarteret hos IIA ble omorganisert og nedbemannet i 2009/2010, men markedet for IIAs tjenester viser nå en mer optimistisk tendens. Prosessen med å skille den globale delen av IIA fra IIA Nord-Amerika startet opp i Dette er en omstendelig og tung juridisk prosess. I 2011 oppnådde man en finansiell deling av de to enhetene, men gitt kompliserte og meget dyre prosesser i forhold til en juridisk fisjon, er det uvisst om og når de to delene av IIA blir to juridisk adskilte virksomheter. Fremtidsutsiktene for NIRF anses som stabil. Foreningen har gjennom de fire siste årene spart opp en betydelig egenkapital tilnærmet to års faste driftskostnader. Det planlegges med et omfattende aktivitetsnivå på et høyt faglig nivå i tiden fremover. 7. Generalsekretæren takker Generalsekretæren ønsker å takke alle engasjerte tillitsvalgte i styret, komiteer og nettverk for deres uvurderlige innsats, tid og bidrag i foreningen. Foreningens motto Fremskritt gjennom deling av kunnskap blir satt i praksis gjennom alle aktiviteter og deltakelse i foreningens aktiviteter skapt av medlemmene selv. Oslo, 6. mai 2013 For sekretariatet Ellen Brataas (sign.) generalsekretær

10 Årsberetning for perioden 2012/2013 fra Informasjonsog promoteringskomiteen 1. Formål Informasjons- og promoteringskomiteen (I&P) overtok arbeidet etter Promoteringsgruppen, nedsatt av styret, med følgende mandat: Gruppen skal identifisere interne og eksterne interessenter som vil være viktige for NIRF å ha kontakt med for å påvirke og styrke internrevisjonens anerkjennelse som egen profesjon. I tillegg har I&P fortsatt noen av oppgavene fra gamle I&K-komiteen, særlig bruken av internettsiden i promoteringssammenheng. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2012/ Alf Martin Hanssen, Statsbygg (leder) - Even Chiodera, Avinor - Einar Døssland, Faktum NOR - Veronica Skevik, Orkla/Borregaard - Trygve Sørlie, Trygve Sørlie Services EPF (styrets representant) I tillegg har Ellen Brataas, NIRF, deltatt aktivt på møtene. 3. Aktiviteter i perioden I&P har hatt månedlige møter, 4 høsten 2012 og 4 våren I tillegg kommer avholdelse av frokostseminar med paneldebatt NIRF har i dag hovedsakelig medlemmer innenfor stat (som er en variert gruppe), bank og forsikring, consulting og oljeindustri. NIRF er tynne innenfor bl.a. eiendom og bolig, bygg og anlegg (selv om vi er inne på rådgiversiden), alle typer transport, kultur og media. I&P har tatt som utgangspunkt at NIRF skal promoteres overfor alle som er interessert i intern kontroll. I&P har arbeidet videre med å utvikle oversikt over organisasjoner, virksomheter og miljøer som bør kontaktes og pleies. Slik oversikt ble sendt styret ved årsskiftet. Et flertall av norske virksomheter har ikke intern revisjon. Mange av disse benytter norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES), har kvalitetssystem etter ISO osv. Ved promotering overfor slike virksomheter må NIRF på den ene siden være trygg på hvem vi er og på den andre siden være lydhør overfor hvordan virksomheten i dag tenker og arbeider. Våren 2012 utarbeidet I&P en brosjyre til hjelp ved promotering. Gjennom har I&P arbeidet med hvordan selve promoteringen best kan skje. I&P inviterte et utvalg virksomheter og organisasjoner til frokostmøte med paneldebatt under overskriften God virksomhetsstyring i et samfunnsperspektiv. Det kom innledere fra ledelsen i COOP, Kongsberg Gruppen, NSB, Avinor og Kluge Advokatfirma.

11 Erfaringene fra de to siste årene er oppsummert i en rapport til styret. 4. Planlagte aktiviteter Det er ikke selvsagt hvordan promotering best kan skje overfor det store antall virksomheter som ikke har internrevisjon. Det er viktig å komme sammen til felles drøfting av hvordan styring og kontroll i dag skjer og best kan skje i fremtiden. Slike fremstøt bør bl.a. omfatte bransjer der NIRF i dag er svakt representert. Det er også viktig å følge opp de kontakter som allerede er knyttet. Oslo, 29.april 2013 For komitéen Alf M. Hanssen (sign.) leder

12 Årsberetning for perioden 2012/2013 fra Redaksjonskomiteen 1. Formål Redaksjonskomitéen har hatt som formål for sitt arbeid å stadig forbedre IIA/NIRFS publikasjon som et aktivt forum for artikler innen internrevisjon, risikostyring, styring og kontroll og corporate governance. Vi har en målsetting om at publikasjonen skal bidra til kunnskapsdeling og styrking av disse fagområdene og bli det foretrukne tidsskriftet i Norge på disse områdene. SIRK skal fungere som informasjonskanal og bindeledd mellom våre medlemmer, men vi har også en ambisjon om å bidra til å styrke kunnskapen om internrevisjon utenfor vår egen profesjon. Dette søker vi å oppnå gjennom artikler og reportasjer av høy kvalitet og aktualitet, ved å mobilisere bidragsytere innenfor andre risiko-, compliance-, styring- og kontrollfunksjoner, og distribuere bladet utover egne rekker. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2012/2013 Randi Almås, Norges Bank Reidar Døli, Oslo Børs Kristoffer Igdun, NAV Esa Leporanta, Forvarsdepartementet Mari Vonen, PwC Martin Stevens (styrets representant), Gjensidige Forsikring 3. Aktiviteter i perioden Redaksjonskomitéen har fortsatt arbeidet med å videreutvikle SIRK og hadde i julenummeret hovedtema compliance. Vi har fått gode tilbakemeldinger på nummeret, blant annet fra Atle Degre i forbindelse med NIRF-seminaret God virksomhetsstyring i et samfunnsperspektiv. Redaksjonen har jobbet bredt for å få et godt tilfang av artikler og opplever at en stadig økende interesse for å bidra med artikler både fra internrevisorer, konsulenthus og andre aktører. Vi har allerede mottatt flere henvendelser om artikler til temaer til neste nummer. De ulike nettverkene og gruppene har blitt bedt om å presentere seg i kommende nummer av SIRK. Som ledd i vår kontinuerlige forbedringsprosess har Redaksjonen opprettet en egen epostadresse: 4. Planlagte aktiviteter Komitéen er godt i gang med å sluttføre det redaksjonelle arbeidet for sommernummeret I dette nummeret setter vi søkelyset på internrevisjonen gjennom en bl.a. intervjuserie, spørreundersøkelse og fem-på-gaten. Oslo, 02. mai 2013 For komitéen Mari Vonen (sign.) Redaktør

13 Årsberetning for perioden 2012/2013 fra Programkomitéen 1. Formål I henhold til foreningens vedtekter er Programkomitéens hovedoppgave å arrangere medlemsmøter og avholde kurs. Komiteen skal: Være et kontaktforum for medlemmene i NIRF Bidra til et godt utdanningstilbud innenfor internrevisjon og andre relevante fagområder. Styrke medlemmenes faglige standard, så vel som internrevisjonsmiljøet i alminnelighet, gjennom faglige foredrag, konferanser og kurs. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2011/2012 Karl-Ludvig Mauland, BDO (leder) Hans Oskar Hansen, Skattedirektoratet Heidi Garberg Gule, Oslo Kommune Heidi Eriksen, Norges Forskningstråd Jørgen Amandus Sundell, Oslo Politidistrikt Tor Solbjørg, Helse Nord RHF (styrets representant) 3. Aktiviteter i perioden Programkomiteen er ansvarlig for koordineringen av NIRFs totale kurstilbud, herunder å fastsette tema og innhold i kurs og å finne kursholdere. De enkelte medlemmene har i tillegg praktiske oppgaver knyttet til medlemsmøter og kurs, samt ansvar for å sikre at kursinnhold er i tråd med kursets intensjoner og beskrivelse. Komiteens medlemmer bidrar også som forelesere på enkelte av kursene. Kursporteføljen består av kurs som skal dekke grunnleggende områder innen internrevisjon, og andre enkeltstående kurs hvor innhold vil variere fra år til år ut fra hvilke temaer som er aktuelle. Arbeidet med kursporteføljen for 2013 ble påbegynt i høstsemesteret På samme måte som i fjor blir ikke kurskatalogen lenger distribuert på papir. Den er nå kun tilgjengelig på NIRFs hjemmeside, i tillegg til at medlemmene varsles om aktuelle kurs i nyhetsbrev. Dette forenkler løpende justeringer og utvidelser, og skaper en plattform som er enklere å tilpasse til det løpende behovet for utdanning. I tillegg til arbeidet med kursporteføljen har Programkomiteen ansvar for foreningens medlemsmøter, som avholdes fire ganger i året. Temaene på møtene varierer mye fra gang til gang, men komiteen tar sikte på å sette de mest dagsaktuelle temaene på agendaen. Komiteen besørger foredragsholdere til møtene og administrerer alt det praktiske. Tre medlemsmøter er avholdt så langt i perioden. Komiteen avholder jevnlige arbeidsmøter, så langt fire stk for sesongen 2012/13. Det er planlagt ytterligere ett møte før sommeren. Programkomiteen har hatt et nært og godt samarbeid med foreningens sekretariat, og takker spesielt Ellen Brataas for engasjement og innsats. Oslo, 3. mai 2013 For komitéen Karl-Ludvig Mauland (sign.) leder

14 Årsberetning for perioden 2012/2013 fra Konferansekomiteen 1. Formål Komiteens arbeid har bestått i å utarbeide program til NIRFs årskonferansen. Det innebærer å skaffe relevante foredragsholdere til tidsaktuelle tema. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2012/2013 Carl Gunnar Lunde (SG Finans AS) (leder) Ellen C Braathen - (Oslo Kommune) Izabella Salicath (KPMG) Eli Moe Helgesen (PwC) Annalena Baer (Deloitte) inn som aktivt medlem etter formelt valg. Gunnar Jacobsen (Riksrevisjonen) Even Nilsen (Fagforbundet), Styrets representant Ellen Brataas (NIRF) og Svein Stabekk (NIRF) deltar på møtene 3. Planlagte aktiviteter NIRFs årskonferanse i Bodø (Radisson Blu) mai 2013 Risikoerkjennelse som overbyggende tema. Oslo, 06.mai 2013 For Konferansekomiteen Carl Gunnar Lunde (sign.) leder

15 Årsberetning for perioden 2012/2013 fra Nettverk Finans 1. Formål Nettverk for finans er en aktiv møteplass for alle som arbeider med eller har interesse av internrevisjon, risikostyring og corporate governance innen finansforetak. Formålet er å: Tilrettelegge kunnskapsdeling av finansfaglige problemstillinger. Styrke den finansfaglige kompetansen. Dele og formidle kunnskap om nye trender innen revisjon av finansbransjen. 2. Arbeidsutvalget (AU) I perioden 2012/13 har arbeidsutvalget bestått av følgende medlemmer: Solveig Agdestein (Gjensidige) leder f.o.m. november 2012 Rune Andersson (Ernst & Young) Erik Andersson (DNB ASA) Mo A Alam (Nordea) Knut Stahl (SG Finans) Janne Britt Saltkjel (Multiconsult) - styrets representant AU sin rolle og ansvarsområde er på vegne av NIRF å: planlegge og gjennomføre medlemsaktiviteter (nettverksmøter mv.) utvikle relevante opplæringstilbud være høringsinstans innenfor fagområde knyttet til finansiell sektor 3. Aktiviteter i perioden Aktivitetene i nettverket planlegges og arrangeres av AU. Finansnettverket arrangerer nettverksmøter og seminarer for medlemmer av nettverket. Nettverket er åpent for alle medlemmer av NIRF. AU har avholdt ca. ti møter i perioden 2012/ arrangerte Finansnettverket et nettverksmøte med temaet Mindre papir, mer IT i finanssektoren - Følger internrevisor med i utviklingen? Noen hovedlinjer fra møtet: Foredragsholdere fra Norges bank, Deloitte og Isaca Norway Chapter God og lang diskusjon/spørrerunde i etterkant av møtet Oppmøte ca. 45 medlemmer 12.april 2013 arrangerte Finansnettverket sitt vårseminar med temaet The internal auditor s role under Basel III/ Solvency II. IIA i alle nordiske land var også invitert til seminaret. Noen hovedlinjer fra seminaret: foredragholdere Finanstilsynet, ECIIA og Ernst & Young Stort oppmøte ca. 45 deltagere

16 4. Planlagte aktiviteter AU i finansnettverket planlegger et nettverksmøte senere i år, enten i september eller november AU også planlegger videre å oppdatere og utvikle hjemmesider til finansnettverket. Oslo, 12. april 2013 For nettverket Solveig Agdestein (sign.) leder

17 Årsberetning for perioden 2012/2013 fra Nettverk revisjonsledere i Finans 1. Formål Forum for behandling av felles faglige emner. Bidra til å styrke kontakten mellom medlemmene. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2012/2013 Bjarne Tveit, Sparebanken Pluss Reidar Døli, Oslo Børs Rolf Fredriksen, Evry Morten Breili, DNB 3. Aktiviteter i perioden Seminar 4-5 september Programmet omfattet bl.a.: - Makroøkonomiske utsikter v/katrine Boye, Nordea - ISAE 3402 v/rolf Fredriksen - Utfordringer ved nye krav til kapital og likviditet styring, rapportering og internkontroll v/bjør Erik Næss, DNB - Erfaringsutveksling - bruk av eksterne ressurser i internrevisjonen, outsourcing mv. - Nytt fra NIRF v/ellen Brataas - Bruk av interne revisorers arbeid i ekstern revisjon ny ISA 610 v/ørjan Agdestein, Ernst & Young - Endringer internrevisjonsstandarder v/trygve Sørlie 4. Planlagte aktiviteter Tilsvarende seminar i september Oslo, 23. april2013 Nettverk revisjonsledere i finans Bjarne Tveit (sign.) leder

18 Årsberetning for perioden 2012/2013 fra Nettverk Statlig sektor 1. Formål Formålet med nettverket er å være en møteplass hvor medlemmene kan dele kunnskap, erfaringer og tilegne seg faglig påfyll innenfor temaer og problemstillinger knyttet til styring og kontroll i statlige virksomheter. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2012/2013 Turid Landaas, Skatteetaten (leder valgt for ) Martin Aasness, Direktorat for økonomistyring (valgt for ) Hanne Bjørnstad Eide, Arbeidsdepartementet (valgt for ) Ola Otterdal, Direktoratet for statlig økonomistyring (valgt for ) Solbjørg Lie, NAV (valgt for ) Trine Tengbom, Forskningsrådet, styrets representant 3. Aktiviteter i perioden Høringskommentarer på vegne av NIRF: Høringskommentarer til NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen. Notatet er lagt ut på NIRFs nettsider. Møter i arbeidsutvalget Det er avholdt til sammen 4 møter i AU i perioden august 2012 til mai Møtereferat er lagt ut på nettverkets medlemssider. Andre aktiviteter AU har deltatt i Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) sitt arbeid med å utarbeide veiledningsmateriell for internkontroll. Veilederen lanseres 23.mai Planlagte aktiviteter Nettverksmøte 15.mai 2013: "Hvordan forhindre, avdekke og håndtere overfakturering innen statlig sektor?" Advokat Eva Jarbekk og statsautorisert revisor Einar Døssland vil dele sine erfaringer og tanker rundt et tema som kan oppleves som vanskelig å håndtere. Nettverksmøtet avholdes i samarbeid med nettverk for misligheter som arrangerer en paneldebatt om habilitet. Nettverksmøte i august 2013: Presentasjon av Veileder i internkontroll i statlige virksomheter. Møte i AU etter nettverksmøtet 15. mai. Oslo, mai 2013 For nettverket Turid Landaas (sign.) leder

19 Årsberetning for perioden 2012/2013 fra Nettverk Misligheter 1. Formål Nettverksmøtets formål er å være en møteplass for personer som jobber med, eller har en interesse for forebygging, avdekking og utredning av misligheter og uregelmessigheter. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2012/2013 Vivian Ellingsen Gotaas, Arbeids- og velferdsdirektoratet, internrevisjonen, leder Magnus Digernes, KPMG, nestleder Dag Nenningsland, Riksrevisjonen Stein Wiik, UDI Jarl Martin Pedersen, politiet Per Sundbye, KPMG Aina Helena Garathun, Riksrevisjonen, styrets representant 3. Aktiviteter i perioden , nettverksmøte: Varsling juridiske og praktiske utfordringer , nettverksmøte: Intervjuteknikk , nettverksmøte: Paneldebatt om habilitet i grenseland Artikkel til Sirk, om intervjuteknikk i granskningssaker, basert på nettverksmøte , Kurs i informasjonsinnhenting og analyse (to av arbeidsutvalgets medlemmer har bidratt med utforming av kurset) Det har vært gjennomført møter/telefonmøter ved behov. Arbeidsgruppen i mislighetsnettverket har jobbet mye prosjektbasert. Det vil si at arbeidsutvalget er blitt delt inn i mindre grupper, som har jobbet med konkrete oppgaver. Dette har gjort det lettere å gjennomføre oppgaver i en travel arbeidsdag. Alle nettverksmøtene har vært godt besøkt, og det har kommet positive evalueringer i etterkant av møtene. 4. Planlagte aktiviteter Fortsatt lage spennende og engasjerende nettverksmøter. Kombinasjonen av foredrag og paneldebatter er populært. Arbeidsgruppen hadde en ambisjon om å få til et Webinar, og arbeidsutvalget har allerede vært i kontakt med fagpersoner som kan bidra. Gjennomføring av Webinar er en oppgave arbeidsutvalget fortsatt kommer til å jobbe med etter sommeren. Oslo, 03.mai 2013 For nettverket Vivian Ellingsen Gotaas (sign.) leder

20 Årsberetning for perioden 2012/2013 fra Nettverk Risikostyring 1. Formål Formålet for nettverk Risikostyring er å øke deltakernes kompetanse gjennom å dele kunnskap og erfaringer knyttet til risikostyring. Nettverket er åpent for alle med interesse for risikostyring. Det har to faglige hovedfokus, hvert med to delområder: 1. I internrevisjon Internrevisors bruk av risikostyring Revisjon av risikostyring 2. I virksomheter Risikoanalyse som verktøy Risikostyring for måloppnåelse Arbeidsutvalgets rolle er å arrangere nettverksmøter innenfor temaer som deltakerne ønsker fordypning i. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2012/2013 Erik Wisløff, leder, Telenor ASA Inger Wraamann, A2 Unni Kristine Rognlien, Helsedirektoratet Rune Johannessen, Nordea Bank Norge ASA Kari Øvsthus, Sparebanken Vest Rune Waage, BDO AS 3. Aktiviteter i perioden Det ble gjennomført ett møte høsten 2012 og ett møte er planlagt for våren Det var 143 påmeldt til møtet 12. november 2012 om «Risiko fra budskap til erkjennelse». Innlegg var fra Bård Olesen, Helsedirektoratet, Alexandra Bech Gjørv, Hjort advoker og leder for 22. juli-kommisjonen og Jørgen Kosmo, riksrevisjonen med påfølgende paneldebatt. Det var ingen påmeldingsavgift til møtet høsten Arbeidsutvalget har hatt nødvendige planleggings- og erfaringsmøter for å gjennomføre møtet 12. november og planlegge nytt møte 7. mai. 4. Planlagte aktiviteter Medlemsmøte 7. mai 2013 om «Strategisk risiko fra beslutning til revisjon». Foredragsholdere Trond-Morten Lindberg, BDO, Petter Kapstad, Statoil og Trygve Sørlie, styremedlem i NIRF. Påmeldingsavgiften er satt til 600 kr for NIRF-medlemmer og kr for dette møtet. Oslo, 15. april 2013 For nettverket Erik Wisløff (sign.) leder

21 Årsberetning for perioden 2012/2013 fra Nettverk ansatte internrevisjonsledere 1. Formål Nettverket har som formål å være en møteplass for internrevisjonsledere for utveksling av erfaringer og synspunkter omkring strategiske, faglige og administrative temaer. For å bli medlem i nettverket må man være medlem i NIRF og ansatt leder av internrevisjonen i sin virksomhet. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2012/2013 Richard Nylén Petter Kaareng Teis Stokka ICA Vinmonopolet Skattedirektoratet Nettverket har nå 37 medlemmer. 3. Aktiviteter i perioden Det er avholdt 4 møter i året 2012/2013 (siden forrige årsberetning) 8 mai 2012 hos Helse Nord i Bodø med 20 deltakere. Tema: Revisors rolle når ledelsen svikter Innleder: Thijs Smit, Medlem av ECIIA Management Board 6 september 2012 hos Gjensidige med 20 deltagere. Tema "Effektive metoder og teknikker for å avdekke korrupsjon Innledere: Frode Krabbesund og Thomas Nielsen fra E&Y 1. november 2012 hos Norske Skog med 26 deltagere. Tema: Risikobasert internrevisjon - Hva er det?" Innledere: Solbjørg Lie (NAV), Tor Steenfeldt-Foss (DNB) og Kjersti Rønningen (Statkraft) 5. februar 2013 hos DNV med 19 deltagere. Tema: Overordnede uttalelser, standard 2450 med underliggende Guidance) Innledere: Trygve Sørlie og Odd Anders Borgen. 4. Planlagte aktiviteter 19. april 2013 Holmenkollen Park Tema: "Internal Auditing 2013: Emerging Trends and Outlook for the Future". Innleder: Richard Chambers, president og CEO i IIA globalt. Oslo, 20. mars 2013 For nettverket Petter Kaareng (sign.) leder

22

23

24

25

26

27

28 SAK 9 FASTSETTELSE AV KONTINGENT I henhold til vedtektenes 8-5 skal kontingent for neste periode fastsettes av generalforsamlingen. Foreningens kontingent ble siste gang justert i 2009, den gang med totalt kr 200. I tråd med foreningens strategi om å utvide faglige satsningsområder og å styrke sekretariatet med en fagansvarlig person samt at kontingenten ikke har vært indeksjustert på fem år, foreslår styret å øke den totale kontingenten fra kr kr med virkning fra år På forrige generalforsamling ble det ytret ønske om å redusere kontingenten for pensjonister. Styret mener at denne kontingenten i utgangspunktet er lav og foreslår heller å holde denne uendret uten økning i kommende periode.

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2013-2014

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2013-2014 NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2013-2014 Nominasjonskomiteen for 2013-2014 har bestått av: Petra Liset, leder, PwC Teis Stokka, Skattedirektoratet Richard Nylén, ICA Thor Ivar Waarum,

Detaljer

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2012-2013

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2012-2013 NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2012-2013 Nominasjonskomiteen for 2012-2013 har bestått av: Solbjørg Lie, leder, NAV Reidar Døli, Oslo Børs Teis Stokka, Skattedirektoratet Richard

Detaljer

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2016-2017

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2016-2017 NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2016-2017 Nominasjonskomiteen for 2015-2016 har bestått av: Petra Liset, leder, PwC Teis Stokka, Skattedirektoratet Bente Sverdrup, Gjensidige Mari

Detaljer

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2015-2016

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2015-2016 NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2015-2016 Nominasjonskomiteen for 2014-2015 har bestått av: Petra Liset, leder, PwC Teis Stokka, Skattedirektoratet Thor Ivar Waarum, DNB Bente Sverdrup,

Detaljer

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) Institute of Internal Auditors Norway (IIA Norway)

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) Institute of Internal Auditors Norway (IIA Norway) Felles medlemsmøte NFKR og NIRF, 19. mai 2011 Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) Institute of Internal Auditors Norway (IIA Norway) Generalsekretær Ellen Brataas, CIA, CISA Formål og visjon Formål

Detaljer

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 9. juni 2015) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk

Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk 2015/2016 Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk Ellen Brataas, generalsekretær Norges Interne Revisorers Forening 2015/2016 REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETEN 2015/2016 NIRF

Detaljer

Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk

Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk 2014/2015 Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk Ellen Brataas, generalsekretær Norges Interne Revisorers Forening 2014/2015 Redegjørelse for virksomheten 2014/2015 NIRF

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 11. juni 2014, klokken 16.00 17.00

Detaljer

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I IIA NORGE

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I IIA NORGE NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I IIA NORGE 2017-2018 Nominasjonskomiteen for 2017-2018 har bestått av: Petra Liset, leder, PwC Teis Stokka, Skattedirektoratet Jørgen Bock, Universitetet

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Tirsdag 9. juni 2015, klokken 16.00 17.00

Detaljer

NORGES INTERNE REVISORERS FORENING HVEM ER VI? HVORFOR ER VI TIL? HVA KAN VI TILBY?

NORGES INTERNE REVISORERS FORENING HVEM ER VI? HVORFOR ER VI TIL? HVA KAN VI TILBY? NORGES INTERNE REVISORERS FORENING HVEM ER VI? HVORFOR ER VI TIL? HVA KAN VI TILBY? www.nirf.org Norges Interne Revisorers Forening NORGES INTERNE REVISORERS FORENING HVEM ER VI? HVORFOR ER VI TIL? HVA

Detaljer

Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komitéer og nettverk

Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komitéer og nettverk 2016/2017 Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komitéer og nettverk Ellen Brataas, generalsekretær IIA Norge/Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) 2016/2017 REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETEN

Detaljer

«Bruk av internrevisjon i staten» - høringssvar

«Bruk av internrevisjon i staten» - høringssvar Norges Interne Revisorers Forening Postboks 1417 Vika 0115 OSLO Oslo, 14. oktober 2014 Til: Det Kongelige Finansdepartement Ref: 14/3305 «Bruk av internrevisjon i staten» - høringssvar Norges Interne Revisorers

Detaljer

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Jørgen Bock Kvalitetskomitemedlem NIRF Nestleder styret Statsautorisert revisor Krav til ekstern kvalitetskontroll Iht internrevisjonens standarder skal det gjennomføres

Detaljer

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media.

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media. ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2005/2006 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune, Styreleder Ole-Vidar Christensen, Steria AS, Nestleder Roar

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

IKT-revisjon som del av internrevisjonen

IKT-revisjon som del av internrevisjonen IKT-revisjon som del av internrevisjonen 26. oktober 2010 Kent M. E. Kvalvik, kent.kvalvik@bdo.no INNHOLD Litt bakgrunnsinformasjon Personalia 3 NIRFs nettverksgruppe for IT-revisjon 4 Hvorfor? Informasjonsteknologi

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7 Årsberetning 2013 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 35 til 39, hvorav 7 var personlige medlemmer og 8 bedrifter hadde

Detaljer

Nye krav til internrevisjon i staten. Ola Otterdal, Forvaltnings- og analyseavdelingen, Direktoratet for økonomistyring

Nye krav til internrevisjon i staten. Ola Otterdal, Forvaltnings- og analyseavdelingen, Direktoratet for økonomistyring Nye krav til internrevisjon i staten Ola Otterdal, Forvaltnings- og analyseavdelingen, Direktoratet for økonomistyring Agenda 1. Bakgrunn 2. Nye krav til vurdering og innretning 3. Veiledning for vurdering

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner.

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Årsberetning 2011 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Brukersamlingene har fristet

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Vedtekter for itsmf Norge

Vedtekter for itsmf Norge Vedtekter for itsmf Norge Innhold Vedtekter for itsmf Norge... 1 1. Navn... 2 2. Formål... 2 3. Virksomhet... 2 4. Struktur... 2 5. Medlemmer... 2 6. Generalforsamling... 3 7. Ekstraordinær generalforsamling...

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Internrevisjon et samarbeid på tvers

Internrevisjon et samarbeid på tvers Internrevisjon et samarbeid på tvers Med anbefaling om «Best practice» For Universitetet i Stavanger Universitetet i Agder Universitetet i Nordland Høgskolen i Bergen Regler og krav Reglementet for Økonomistyring

Detaljer

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 16. februar 2012 kl. 18.30 Sted: Hotell Scandic Edderkoppen, St. Olavs plass 1 Dagsorden: 1. Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll Jonas Gaudernack, juni 2009 *connectedthinking P w C Begrepsavklaringer Risikostyring vs risikovurdering Internkontroll vs kontrolltiltak Risiko Tiltak?

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8 Årsberetning 2014 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført nok et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 39 til 41, hvorav 8 var personlige medlemmer og 8 bedrifter

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 Onsdag 6. april 2005 kl 15.30 Holmekollen Park Hotel Oslo Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer

Detaljer

Revisjon av styring og kontroll

Revisjon av styring og kontroll Revisjon av styring og kontroll Møte nettverk virksomhetsstyring 12. desember 2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11.30 Velkommen og innledning v/ DFØ Revisjon

Detaljer

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 Årsberetning 2012 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt til 35, hvorav 8 var personlige medlemmer og 6 bedrifter hadde partnerstatus.

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG Vedlikeholdes av: Chief Compliance Officer Side: 1 av 5 1. FORMÅL Internrevisjonen skal fremme og beskytte GIEKs verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt. Den skal bidra

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014

REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014 REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. Innledning Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF besto ved inngangen til 2014 av Inger Lise Strøm (leder), Kari Jørgensen, Inge Myrvoll og Kari Baadstrand Sandnes.

Detaljer

Krav til internrevisjon i staten

Krav til internrevisjon i staten Krav til internrevisjon i staten Frokostseminar for departementer Program Tid Tema Hvem 08.30 09.50 Introduksjon til nye krav til internrevisjon Knut Klepsvik, FIN 08.50 09.15 Presentasjon av veiledningen

Detaljer

Instruks for valgkomiteen i Skandiabanken ASA

Instruks for valgkomiteen i Skandiabanken ASA Instruks for valgkomiteen i Skandiabanken ASA (SAK 13) Besluttet av Generalforsamlingen i Skandiabanken ASA Dato for beslutning 11. september 2015, endret 28. april 2016 Frekvens beslutning Ved behov for

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

DFØs kompetansetilbud vedrørende internrevisjon Nettverksmøte NIRF statlig sektor/dfø 26. januar 2016

DFØs kompetansetilbud vedrørende internrevisjon Nettverksmøte NIRF statlig sektor/dfø 26. januar 2016 DFØs kompetansetilbud vedrørende internrevisjon Nettverksmøte NIRF statlig sektor/dfø 26. januar 2016 Ola Otterdal, Direktoratet for økonomistyring Agenda 1. Krav til vurdering og innretning av internrevisjon

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2009

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2009 Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.01.2010 200800560-25 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: INTERNREVISJONENS

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Internrevisjonen er i sitt arbeid faglig uavhengig av alle som kan revideres av internrevisjonen.

Internrevisjonen er i sitt arbeid faglig uavhengig av alle som kan revideres av internrevisjonen. NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Tor Solbjørg, 75512902 Sted/Dato: Bodø, 29.01.2014 Til: Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2013 1) Innledning a) Internrevisjonens

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 27. februar, 2014, kl. 18.00 Sted: Oslo Konserthus, Lille Sal, hovedinngang fra Johan Svendsens plass /Ruseløkkveien Dagsorden:

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

HELSE NORD RHF ENDRING

HELSE NORD RHF ENDRING Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.10.2009 200800560-13 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 90-2009 INSTRUKS

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2011 Styrets sammensetning for 2011: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Jasmina Hafizovic Cavka SINTEF

Detaljer

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika

ÅRSMØTE. Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900. Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika ÅRSMØTE Mandag 12. mai 2014 kl. 1600-1900 Sted: Fagstua (3. etasje), Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Vika Dagsorden: 16:00-17:00 Del 1: Årsmøte 1. Åpning 2. Årsberetning 2013 3. Regnskap 2013 4.

Detaljer

Storebrand ASA ordinær generalforsamling MØTESEDDEL FULLMAKT. Storebrand ASA - ordinær generalforsamling INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Storebrand ASA ordinær generalforsamling MØTESEDDEL FULLMAKT. Storebrand ASA - ordinær generalforsamling INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storebrand ASA avholdes onsdag 28. april 2004 kl. 16.30 i Felix Konferansesenter, Felix 1, Bryggetorget 3, Oslo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

4. Departementene inkluderes ikke i kravet om å vurdere bruk av internrevisjon, jf. pkt. 6.3.

4. Departementene inkluderes ikke i kravet om å vurdere bruk av internrevisjon, jf. pkt. 6.3. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/2276 16.10.2014 HØRINGSSVAR FRA KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET PÅ BRUK AV INTERNREVISJON I STATEN Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Hvordan øke kvinneandelen i IKT-bransjen Innlegg på ECWT åpningskonferanse 30. sept 2009

Hvordan øke kvinneandelen i IKT-bransjen Innlegg på ECWT åpningskonferanse 30. sept 2009 v1 Hvordan øke kvinneandelen i IKT-bransjen Innlegg på ECWT åpningskonferanse 30. sept 2009 Kristine H. Næss Med-gründer og leder av nettverksgruppen i Od@-Nettverk Partner Strategy & Programs Director

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge 1 ICOMOS Norge ICOMOS Norge tilsvarer The Norwegian National comittee of ICOMOS, og utgjør den norske gren av ICOMOS. ICOMOS Norge er en ideell

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

NFKR PROGRAMKOMITE ØNSKER DEG VELKOMMEN

NFKR PROGRAMKOMITE ØNSKER DEG VELKOMMEN NFKR PROGRAMKOMITE ØNSKER DEG VELKOMMEN Programkomiteen, fra høyre: Ernst Ole Solem, Asker Kommune Roger Strøm, Statoil Eystein Kallhovde, Kontrakt & Prosjektservice Tore Solgård, Teleplan Ayse B. Nordal,

Detaljer

Sak 3. I 2016 har styret i lokallag Oslo og Akershus bestått av:

Sak 3. I 2016 har styret i lokallag Oslo og Akershus bestått av: Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 9. februar, 2016, kl. 18.00 Sted: Litteraturhuset, møterom «Amalie Skram», Oslo Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007

ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007 ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Styreleder: Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune Nestleder: Ole-Vidar Christensen, Steria AS Økonomileder:

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2012 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Audit & Advisory 18. september 2012 Agenda 1. Innledning 2. Formålet med revisjonsutvalg og utvalgets

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Internrevisjonens årsrapport for 2010

Internrevisjonens årsrapport for 2010 Deres ref.: Vår ref.: 2010/7 /134 Saksbehandler/dir.tlf.: Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Sted/dato: Bodø, 24.01.2011 Internrevisjonens årsrapport for 2010 1) Innledning a) Internrevisjonens plass i organisasjonen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering.

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering. 1 av 6 Vedtekter Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøte i Standard Norge i juni 2003. De er senere endret på årsmøtene i 2006, 2012 og 2015. Følgende vedtekter vil gjelde fra årsmøtet 2016. 1 Formål

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2008 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2008 1. STYRETS BERETNING 1.1 OPPRETTELSEN AV AGDERING Fusjonen mellom Sydspissen og Kompetansering Sør ble formelt gjennomført 10. mars 2008. Formålet med foreningen

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer