GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 11. juni 2014, klokken Sted: PwC, Dronning Eufemiasgate 8, Bjørvika, Oslo Dagsorden 1. Presidenten ønsker velkommen 2. Valg av møteleder, referent og valg av to personer til å undertegne generalforsamlingsprotokollen 3. Fastsettelse av dagsorden og at møtet er lovlig innkalt 4. Styrets årsberetning 5. Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk 6. Regnskap for Revisors beretning Fastsettelse av foreningens årsoppgjør Fastsettelse av kontingent for neste periode 10. Budsjett og resultater 1. tertial Forslag om overføring av oppgaver fra Informasjons- og promoteringskomiteen til nettverk, komiteer og sekretariatet 12. Valg av styre 13. Valg av revisor 14. Valg av arbeidsutvalg til komiteer og nettverk 15. Eventuelt Side 1 av 1

2

3 2013/2014 Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk Norges Interne Revisorers Forening 2013/2014

4 Redegjørelse for virksomheten 2013/2014 NIRF ble etablert i Norge i Med starten for 60 år siden ble The Scandinavian Chapter av IIA, som NIRF var en del av den gang, chapter nummer to i Europa etter UK and Ireland. Våre røtter kan imidlertid spores tilbake til 1921 da Bankrevisorforeningen ble etablert. Den ble senere til Norsk FinansRevisorForening (NFRF), som ble fusjonert inn i NIRF i The Institute of Internal Auditors (IIA) ble grunnlagt i 1941 og er den mest anerkjente globale foreningen for internrevisjonsprofesjonen. Hovedkvarteret til IIA er lokalisert i Orlando, Florida. I 1993 oppnådde NIRF status som et nasjonalt institutt av IIA. 1. Medlemsutviklingen Veksten i foreningen har vært stabil frem til fusjonen med NFRF i 2004 hvor det kom inn 102 nye medlemmer. Foreningen har hatt et jevnt tilskudd av medlemmer og pr var antall medlemmer 817. Medlemstallet i moderforeningen IIA er nå passert Medlemsutvikling i NIRF Styremøter Det har i løpet av perioden siden generalforsamlingen 12. juni 2013 og frem til 15. mai 2014 vært avholdt 7 styremøter. Agenda og saker utsendes i forkant av møtene. Generalsekretæren er styrets sekretær. 3. Strategi Foreningens internasjonale motto er Fremskritt gjennom deling av kunnskap. NIRF har på den bakgrunn etablert følgende visjon: Norges Interne Revisorers Forening bidrar til at internrevisjon er en allment anerkjent, relevant og verdiskapende profesjon gjennom å være samlende og ledende for alle som arbeider med internrevisjon samt virksomhetsstyring, risikostyring, compliance og internkontroll. Foreningens strategiske plan er endret og oppdatert for perioden, men inneholder fremdeles de samme elementer som The Institute of Internal Auditors strategiske plan. Styret og sekretariatet har gjennom 2013/2014 prioritert saker tilknyttet de strategiske målene, og status på de strategiske satsningsområdene er som følger: 1

5 3.1 NIRF styrker internrevisjonens anerkjennelse som egen profesjon NIRF har som et strategisk mål å bidra til å fremme kunnskap om og skape forståelse for viktigheten og verdien av internrevisjon. Foreningens generalsekretær, styremedlemmer og tillitsmenn har i den sammenheng deltatt i aktuelle fora og bidratt med forelesere på ulike konferanser, seminarer og hos medlemsbedrifter, både nasjonalt og internasjonalt. Foreningen presenterer årlig sitt tilbud for studentene på Master of Management Programmet "Intern revisjon; Governance - Risikostyring - Intern styring og kontroll" på Handelshøgskolen BI. I tillegg til generalsekretæren og presidenten, har flere tillitsvalgte bidratt med presentasjoner av internrevisjonsordningene i sine virksomheter. Masterstudiet på BI tiltrekker seg mange studenter utenfor profesjonen, hvilket viser at studiet fanger interesse hos stadig flere grupper. NIRF behandler søknader om Diplomert Intern Revisor fra de studenter som har bestått Master of Management Programmet og kravet til praksis. Presidenten representerer NIRF Finansdepartementets referansegruppe for utredning om internrevisjon i statlig sektor. Utredningen om internrevisjon i staten i Finansdepartementet er en god mulighet til å forbedre virksomhetsstyringen i staten ved å stille krav til profesjonalitet til internrevisjonsfunksjonen samt gi funksjonen tilfredsstillende rammevilkår til å kunne etterleve standarder for internrevisjon. Foreningen jobber for at det er de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon som skal ligge til grunn for internrevisjoner i statlig sektor. Styret har vedtatt en kommunikasjonsstrategi der tilhørende aktiviteters formål er å promotere profesjonens formål. Personlig kontakt, artikler, debatt- og blogginnlegg benyttes i tillegg til sosiale medier som LinkedIn, Facebook og Twitter. En del av aktiviteten består i å styrke det strategiske samarbeidet med relevante organisasjoner, akademia og myndigheter. 3.2 NIRF er det foretrukne fagmiljøet for kunnskapsdeling innen internrevisjon, virksomhetsstyring, risikostyring, compliance og internkontroll Gjennom foreningens åtte etablerte faglige nettverk har det vært høy aktivitet gjennom hele året. Disse nettverkene representerer en nyttig faglig arena for våre medlemmer. Nettverkene avholder nettverksmøter, halvdagsseminarer, frokostmøter og fungerer som diskusjonsforum og er et sted for erfaringsutveksling med fokus på de enkelte fagfelt. Programkomiteen har gjennom periode arrangert medlemsmøter der temaene treffer en bredere del av medlemsmassen enn nettverkene. Komiteen har i perioden satt opp både nye og spennende kurs i tillegg til den faste kursporteføljen. Komite- og nettverksstrukturen representerer sammen med sekretariatet og foreningens hjemmesider en solid base for faglig støtte innen internrevisjon, governance, risikostyring og kontroll. Foreningen har som en strategisk målsetting i enda større grad å bli en støttespiller og bidragsyter innen risikostyring- og compliancemiljøer i tiden fremover. Arbeidsutvalget til nettverk compliance har i hele våres arbeidet med å lage en veiledning til beste praksis for compliance-funksjonen i Norge. Utkastet som forventes ferdigstilt våren 2014, skal sendes på høring til relevante instanser og brukere for kommentarer som vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i første versjon. Den 24. oktober 2013 arrangerte foreningen en samling for alle tillitsvalgte der målet var å hente inn konkrete forslag fra medlemmene til hvordan bringe foreningen videre og komme med innspill til tiltak medlemmene vil synes er nyttig. Det kom opp mange gode innspill fra en kreativ gjeng. Her er noen av forslagene som er satt ut i live i perioden og som står på planen for neste periode: - Lage database over funn og dele beste praksis fra kvalitetskontroller. - Oversette noen av de internasjonale veiledningene. - Knytte sterkere kontakter inn mot risikostyring og compliance-miljøene i Norge. - Tilrettelegge for kunnskapsoverføring og bedre grensesnitt mellom 2. og 3. forsvarslinje. 2

6 - Mange nettverk er bra for å unngå silotenking mellom fagområdene utvid gjerne med flere. - Lage PP-presentasjon som kan sendes ut for bruk ved orientering om compliance og risikostyring. - Mentorordning - Nettverk for nyansatte og de som nylig har etablert internrevisjon - Presentasjon «Internrevisjon for dummies» som enkelt forklarer hva IR er. - Sortere artikler fra SIRK på tema som er søkbare på nettsiden. - Vurdere om foreningen burde ha en eller to eksterne styremedlemmer inn for å unngå å bli for navlebeskuende. - Bli bedre til å nå ut til ikke-medlemmer eksempelvis gjennom dagens medlemmer for å nå ut i virksomheter hvor vi er representert send informasjon videre gimmick rundt vervepremie. Kartlegge hvordan nå virksomheter hvor vi ikke er representert. - Progress through sharing utover medlemsmassen bedre profilering av profesjonen utad. - Målgruppeidentifisering: kartlegge organisasjoner vi formelt ønsker å samarbeide med. - Arrangere ny type nettbaserte kurs E-læring som gir CPE poeng vil være et fint tiltak for medlemmer som bor langt unna Oslo. - Søke om å profesjonalisere tidsskriftet slik at det blir et fagtidsskrift som er interessant for andre i tillegg til medlemmene. Flere vil abonnere på SIRK hvis fagstoffet er relevant for en større kundegruppe og bladet kan bli aktuelt å kjøpe inn til fagbibliotek. - Proaktivt sende ut informasjon om krav til kvalitetskontroll. Kartlegge hvilke virksomheter som burde ha en QA og internrevisjoner som ikke er medlemmer hos NIRF. - Utarbeide en praktisk revisjonsmetodikk. - Tilbud om å bidra i forkant av QA og oppfølging i etterkant av en QA. - Vær synlig på listen hos NRK og på andre presselister. Ta ordet oftere i debattinnlegg, kronikk i Dagens Næringsliv, Aftenposten etc. - Kommunikasjon inn mot styrene. - Være en god høringsinstans. - En start-kit for virksomheter som skal etablere en internrevisjon. - Bruke og dele prosjektoppgavene til studentene på BI. - Gjøre profesjon kjent hos erfarne, fremtidige ledere, styreakadamiet og annen lederutdanning. - Internrevisjon som eget fag på BI Master i virksomhetsstyring med spesialisering i compliance, risk management og intern revisjon. Den 12. juni 2013 ble generalforsamlingen og sommerfest avholdt hos Norges Forskningsråd. I år vil generalforsamlingen finne sted hos PwC den 11. juni 2014 tett etterfulgt av tillitsvalgtsamlingen. Vi ønsker å gi de tillitsvalgte en mulighet til å treffes uformelt før neste periodes aktiviteter sprakes i gang for fullt. «Risikostyring» var gjennomgangstema for årskonferansen i Bodø Det høye deltakerantallet indikerer at temaet var av interesse for en stor del av medlemsmassen. Været var upåklagelig og deltakerne fikk erfare Bodø og Kjerringøy fra sin beste side. Hovedtema for årskonferansen i Oslo dette året er «Samfunnsansvar og virksomhetsstyring». De europeiske instituttene har avholdt tre Chief Audit Executive-Roundtable rettet mot revisjonsledere av store europeiske virksomheter. Ca. 30 deltakere møter opp ved hvert arrangement og er en fin arena for revisjonsledere fra hele Europa å dele erfaringer og nettverke utenfor egne landegrenser. Etter hvert møte skrives en oppsummering som gjøres tilgjengelig på hvert lands hjemmeside. 3.3 Bidra til at utøvelsen av internrevisjon skjer i samsvar med fastsatte internasjonale standarder Foreningen oversetter og gjør standardene tilgjengelig på norsk for både medlemmer og ikkemedlemmer. Det blir informert om alle nye Practice Advisories og ny Guidance fra IIA og ECIIA i nyhetsbrev, og alt legges tilgjengelig for nedlasting på foreningens hjemmeside. 3

7 Foreningen avholder ettdagskurset «Introduksjon til internrevisjon» to ganger i året i tillegg til «Praktisk internrevisjon» som går over tre dager. På disse kursene blir deltakerne godt kjent med de obligatoriske delene av rammeverket eksemplifisert gjennom beste praksis og diskusjoner. I juni 2008 signerte NIRF en IIA Quality Assessment Agreement hvor vi som institutt forplikter oss til å kunne tilby eksterne evalueringer av internrevisjoner etter standard 1312, samt foreta opplæring av kvalitetskontrollører. NIRF har oversatt flere av kvalitetsverktøyene fra IIA og videreutvikler disse etter hver kontroll foreningen gjennomfører. Erfaring- og kompetanseoverføring mellom akkrediterte kontrollører skjer kontinuerlig fra oppdrag til oppdrag. På generalforsamlingen i 2013 ble medlemmer til overordnet kvalitetskontrollgruppe valgt. Gruppen gjennomgår alle rapporter fra foreningen for å sikre konformitet og kvalitet i både gjennomgang og sluttprodukt. NIRF gjennomførte tre kvalitetskontroller høsten 2013 og to på våren Foreningens kvalitetsmodell fungerer også som en inspirasjon for mindre institutter i andre land. For å synliggjøre profesjonalitet og kompetanse for den enkelte utøver av internrevisjon, har NIRF som et av sine strategiske mål å øke andelen CIA sertifiseringer i Norge. Som et ledd i satsningen mot å få en økt andel av medlemsmassen CIA sertifisert har NIRF og BI en avtale som gir kandidater på Master of Management Programmet muligheten for å ta CIA eksamen i stedet for eller i tillegg til den norske eksamen, og derved oppnå både sertifisering og diplomering samtidig. Flere studenter har benyttet seg av muligheten. Siden forrige generalforsamling har 15 personer oppnådd tittel som Diplomert Intern Revisor og 8 personer har blitt Certified Internal Auditor. Pr. i dag har 425 personer oppnådd tittelen Diplomert Intern Revisor, men kun 178 personer er registrert som aktive. 75 medlemmer er registrert med tittelen Certified Internal Auditor. Foreningen administrerer også fire andre sertifiseringer: 25 av våre medlemmer innehar tittelen Certified Control Self-Assessment (CCSA), 7 medlemmer er Certified Financial Services Auditor (CFSA), 7 er Certified Government Auditing Professional (CGAP) og 51 innehar tittelen Certification in Risk Management Assurance (CRMA). Ett NIRF-medlem er tildelt prisen for høyeste score på CCSA-eksamen av alle som besto CCSA eksamen i Samarbeide med andre relevante foreninger og miljøer De viktigste samarbeidspartnerne på det faglige området er de internasjonale organisasjonene The Institute of Internal Audiors (IIA) og The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA). Tre tillitsvalgte har verv i IIA globalt fordelt på følgende komiteer: Professional Issues Committee, International Internal Audit Standards Board og Ethics Committee. NIRFs visepresident sitter som ett av åtte styremedlemmer fra de europeiske landene i ECIIAs Management Board. ECIIA består av 33 medlemsland og representerer en felles stemme for profilering av internrevisjon og de internasjonale standarder for utøvelse av internrevisjon i EU og EØS. Tillitsvalgte fra Norge representerer NIRF inn i ECIIAs arbeidsgrupper for utarbeidelse av veiledninger om «The role of internal audit in Integrated Reporting», «Improving cooperation with internal and external audit» og oppdatert versjon av veiledningen «Monitoring the effectiveness of internal control, internal audit and risk management systems - Guidance for Board and Audit Committees. For å ivareta NIRFs rolle som en global bidragsyter, er generalsekretæren medlem av The Global Leadership Team (Global ELT) som består av generalsekretærer ca. 25 andre større institutter. Generalsekretæren er representert på to årlige globale og to årlige europeiske Global ELT-møter. De europeiske møtene er en viktig arena for deling av informasjon, gode ideer og utveksling av erfaringer på operasjonelt nivå, mens de globale møtene har høyt fokus på strategi. I tillegg gjennomføres telefonkonferanser for oppdatering av global viktig informasjon og Global ELT deltar i prosjektgrupper på tvers av landegrensene. NIRF og ISACA har en intensjonsavtale om faglig samarbeid som blant annet gir medlemmene tilgang til rabatterte medlemstilbud i hverandres foreninger samt at foreningene skal være høringsinstanser for hverandre i forhold til faglige aktiviteter der dette er naturlig. Foreningene har felles interesser for å levere verdi til sine respektive, og delvis overlappende, medlemmer og 4

8 vurderer kontinuerlig hvordan det faglige samarbeidet kan gjøres bedre. Det er gjennomført ett felles møte i Bergen for medlemmer av NIRF, ISACA, Dataforeningen og ISF. Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring (NFKR) og NIRF har flere tangerende interesseområder og våren 2011 ble det utarbeidet en intensjonsavtale mellom foreningene hvor et av formålene er å klargjøre kryssende grenseflater der dette er naturlig. Foreningene inviterer hverandres medlemmer til respektive foreningers medlemsmøter. Annet hvert år arrangerer NIRF, Riksrevisjonen og Norges kommunerevisorforbund (NKRF) en felles nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon. To medlemmer fra NIRF har deltatt i en programkomite sammen med to representanter fra Riksrevisjonen og to fra NKRF for utarbeidelse av konferanseprogrammet. Generalsekretæren sitter i styringsgruppen med det overordnede ansvaret for konferansen. Konferansen avholdes i oktober I 2013 gjennomførte OECD en spørreundersøkelse rundt temaet Risk Management and Corporate Governance som ble besvart av 26 land. I tillegg gjennomførte representanter fra OECDsekretariatet dybdeintervjuer med myndigheter, bedrifter og organisasjoner i Sveits, Singapore og Norge. Nærings- og handelsdepartementet var vertskap da OECD-sekretariatet inviterte representanter fra NUES, NHO, Revisorforeningen, Oslo Børs, Norsk styreinstitutt, Folketrygdfondet, Finanstilsynet, Finansdepartementet, Justisdepartementet og NIRF inn for å gi sine bidrag til debatten med utgangspunkt sett fra sine ståsteder. Disse innspillene, sammen med intervjuer av representanter fra mange store statseide børsnoterte foretak og departementer, danner grunnlag for de konklusjoner OECD kom frem til i rapporten «Risk Management and Governance». Rapporten konkluderer bl.a. med at Norsk anbefaling til eierskap og selskapsledelse (NUES) ikke vært gjenstand for større endringer siden 2006, trass i flere mislighets- og korrupsjonssaker på agendaen i norske virksomheter. Koden fokuserer i stor grad på intern kontroll og reflekterer ikke erfaringer rundt risikostyring som kan høstes fra finanskrisen. I rapporten fra OECD blir det kommentert at den norske anbefalingen er en av få innen EØS som ikke spesifikt anbefaler eller stiller krav til å vurdere etablering av en internrevisjon, noe som høringssvarene NIRF har avgitt ifm. de oppdateringer NUES har foretatt de siste årene. NIRF er faglig partner og rådgiver utarbeidelsen av en serie med filmer om korrupsjon og økonomiske misligheters anatomi i regi av Snöball film. Filmserien er tenkt å bestå av tre filmer á 3-5 minutters varighet. NIRF bidrar med råd og innspill rundt filmens innhold og tematikk på søknadsstadiet og bidra med forslag til bruksområder for filmene, herunder kurs-, konferanser, informasjonsarbeid, offentlig debatt og høyere utdanning. I fjor fikk NIRF støtte fra Finansmarkedsfondet for å oversette den oppdaterte versjonen av COSO Internkontroll et integrert rammeverk til norsk. Av flere årsaker er det nå bestemt kun å oversette sammendraget og noen av verktøyene, og heller promotere rammeverket gjennom aktiviteter som workshops, kurs, seminarer og artikkelserier i fora utenfor NIRF. I våres deltok NIRF på Worshop hos Transparency International Norge ifm oppdatering av Antikorrupsjonshåndboken. Foreningen har bidratt med innspill til utvidelse og forbedring av underkapitlet "Internkontroll og revisjon" i håndboken om anti-korrupsjon til næringslivet som skal lanseres på verdens antikorrupsjonsdag i desember 2014 NIRF er medlem av Akademisk Studieforbund (AKS) som er en ideell organisasjon for studie- og opplæringsvirksomhet som har kompetanseutvikling som et av sine hovedformål. Som et tiltak for å videreutvikle og profesjonalisere SIRK, ble NIRF i januar 2014 medlem av Tidsskriftforeningen. 5

9 5. Administrative satsningsområder NIRF har et velfungerende sekretariat, god orden i forvaltningen og et godt faglig tilbud til sine medlemmer. På bakgrunn av et stadig økende aktivitetsnivå samt foreningens målsetting om å nå ut til en bredere faglig målgruppe, ble det ansatt en ny rådgiver ved sekretariatet i august. Sekretariatet har siden mai 2005 vært etablert i kontorfellesskap med sekretariatet for Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Et godt samarbeid om administrative oppgaver er utviklet. 6. Framtidsutsikter IIA globalt og flere søsterforeninger over hele verden har erfart turbulente og usikre finansielle tider de siste årene. Hovedkvarteret hos IIA ble omorganisert og nedbemannet i 2009/2010, men markedet for IIAs tjenester viser nå en mer optimistisk tendens. Framtidsutsiktene for NIRF anses som stabil. Foreningen har gjennom de fire siste årene spart opp en betydelig egenkapital tilnærmet to års faste driftskostnader. Det planlegges med et omfattende aktivitetsnivå på et høyt faglig nivå i tiden fremover. 7. Sekretariatet takker Sekretariatet ønsker å takke alle engasjerte tillitsvalgte i styret, komiteer og nettverk for deres uvurderlige innsats, tid og bidrag i foreningen. Foreningens motto Fremskritt gjennom deling av kunnskap blir satt i praksis gjennom alle aktiviteter og deltakelse i foreningens aktiviteter skapt av medlemmene selv. Oslo, 11. mai 2014 For sekretariatet Ellen Brataas (sign.) generalsekretær 6

10 Årsberetning fra Programkomiteen for perioden 2013/ Formål I henhold til NIRFs vedtekter pkt. 4.6 har Programkomitéen "til oppgave å arrangere medlemsmøter og avholde kurs." Programkomitéen skal videre: Være et kontaktforum for medlemmene i NIRF Bidra til et godt utdanningstilbud innenfor internrevisjon og andre relevante fagområder Styrke medlemmenes faglige standard og internrevisjonsmiljøet i sin alminnelighet gjennom kurs, konferanser, faglige foredrag og medlemsmøter 2. Oversikt over medlemmer av Programkomitéen i perioden 2013/2014 Hans Oskar Hansen, Skattedirektoratet (leder) Heidi Eriksen, Norges forskningsråd Heidi Garberg Gule, Oslo kommune Karl-Ludvig Mauland, BDO Solveig Ydsti Agdestein, Gjensidige Tor Solbjørg, Helse Nord RHF (styrets representant) 3. Aktiviteter i perioden Programkomitéen er ansvarlig for utvikling og koordinering av NIRFs totale kurstilbud, herunder å fastsette tema og innhold i kurs og å skaffe forelesere/instruktører. Medlemmene i Programkomitéen deler på de praktiske oppgavene i forbindelse med medlemsmøter og kurs og har ansvar for å sikre at kursinnhold er i samsvar med kursbeskrivelse og formålet med kursene. Komitéens medlemmer bidrar også som forelesere på enkelte av kursene. Kursporteføljen består av noen faste kurs som skal dekke grunnleggende områder innen internrevisjon, og andre enkeltstående kurs hvor innhold varierer fra år til år ut fra hvilke temaer som er aktuelle og hva det er etterspørsel etter. Programkomitéen har i perioden hatt et godt samarbeid med Handelshøyskolen BI, som NIRF har hatt flere felles arrangementer med. Arbeidet med kursporteføljen for 2014 ble påbegynt høsten Kursomtale legges ut på NIRFs hjemmesider etter hvert som de er ferdig planlagt. Dette gir mulighet for justeringer i kursopplegget dersom det skulle bli nødvendig, og man er mindre låst enn ved de gamle, trykte kurskatalogene. Siden forrige generalforsamling er det arrangert 15 kurs. Til sammen har det vært 322 deltakere på disse kursene. I tillegg til arbeidet med kursporteføljen har Programkomitéen ansvar for foreningens medlemsmøter, som skal avholdes fire ganger i året. Komitéen ønsker å ha dagsaktuelle og praktiske temaer på medlemsmøtene, og møtene er stort sett godt besøkt. Det er gjennomført to medlemsmøter så langt i perioden. Til sammen har det vært 74 deltakere på disse møtene. 7

11 Programkomitéen har hatt fem møter i perioden høst2013/vår2014. Det er planlagt ytterligere ett møte før sommeren. Komitéen vil framheve det gode samarbeidet med foreningens sekretariat og takker spesielt Ellen Brataas og Hilde Tanggaard for deres store engasjement og innsats for komitéens arbeid. Videre er vi svært tilfreds med at styrets representant i komitéen har bidratt aktivt som foreleser på kurs. 4. Planlagte aktiviteter Også høsten 2014 er det planlagt felles kurs med BIs masterprogram for internrevisjon, i tillegg til de øvrige kursene. Komitéen ser også på mulighetene for samarbeid med andre, herunder ISACA, for å utvikle og utvide kursporteføljen. Muligheten for å utvikle kurs for å oppnå og vedlikeholde sertifiseringer vil bli utredet nærmere. Oslo, 7. mai 2014 For Programkomitéen Hans Oskar Hansen (sign.) leder 8

12 Årsberetning fra Konferansekomiteen for perioden 2013/ Formål Komiteens arbeid har bestått i å utarbeide program til NIRFs årskonferanse. Det innebærer å skaffe relevante foredragsholdere til tidsaktuelle tema. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2013/2014 Carl Gunnar Lunde (SG Finans AS) (leder) Ellen C Braathen - (Oslo Kommune) Izabella Salicath (Abbvie), ble hentet inn pga svangerskapspermisjon for Annalena Baer. Dette ble avklart med Presidenten og generalsekretæren Eli Moe Helgesen (PwC) Annalena Baer (Deloitte) Gunnar Jacobsen (Riksrevisjonen) Even Nilsen (Fagforbundet) Styrets representant Ellen Brataas (NIRF), Hilde Tanggaard (NIRF) og Svein Stabekk (BIRF) deltar regelmessig på møtene 3. Planlagte aktiviteter NIRFs årskonferanse i Oslo (Holmenkollen ParkHotel) 25. til 27. mai 2014 hvor Samfunnsansvar og virksomhetsstyring er hovedtemaer på konferansen Oslo, 28. april 2014 For Konferansekomiteen Carl Gunnar Lunde (sign.) leder 9

13 Årsberetning fra Redaksjonskomiteen for perioden 2013/ Formål Redaksjonskomitéen har hatt som formål for sitt arbeid stadig å forbedre IIA/NIRFs publikasjon som et aktivt forum for artikler innen internrevisjon, risikostyring, styring og kontroll og corporate governance. Vi har en målsetting om at publikasjonen skal bidra til kunnskapsdeling og styrking av disse fagområdene og bli det foretrukne tidsskriftet i Norge på disse områdene. SIRK skal fungere som informasjonskanal og bindeledd mellom våre medlemmer, men vi har også en ambisjon om å bidra til å styrke kunnskapen om internrevisjon utenfor vår egen profesjon. Dette søker vi å oppnå gjennom artikler og reportasjer av høy kvalitet og aktualitet, ved å mobilisere bidragsytere innenfor andre risiko-, compliance-, styring- og kontrollfunksjoner, og distribuere bladet utover egne rekker. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2013/2014 Reidar Døli, Oslo Børs Kristoffer Igdun, NAV Esa Leporanta, Nets Mari Vonen, Schibsted Jan Wilhelm Kavli, UDI Martin Stevens (styrets representant), Gjensidige Forsikring Cira Holm, BDO (fra januar 2014) 3. Aktiviteter i perioden Redaksjonskomitéen har fortsatt arbeidet med å videreutvikle SIRK. Redaksjonen har i 2013/2014 valgt å organisere artiklene etter hovedområdene Virksomhetsstyring, Risikostyring og Internkontroll, og Internrevisjon. Vi har fortsatt arbeidet med å fokusere på temaer utenfor den klassiske internrevisjonssfæren, og har fortsatt fokus på compliance. I julenummeret har vi i tillegg hatt flere artikler om samfunnsansvar, og internrevisors rolle i dette. Redaksjonen har hatt et tett samarbeid med sekretariatet, blant annet for å sikre at SIRK bidrar til foreningens kommunikasjonsstrategi. SIRK har i sommernummeret «teasers» og utdrag fra NIRFs blogg, for å promotere denne. Redaksjonen har fortsatt arbeidet med å forbedre publikasjonen, og i 2014 ble SIRK meldt inn i Norsk Tidsskriftforening. I tillegg har redaksjonen fått gjennomført en uformell gjennomgang av publikasjonen, og fått konkrete tilbakemeldinger som kan bidra til å løfte publikasjonens profesjonalitet. 4. Planlagte aktiviteter Komitéen er godt i gang med å sluttføre det redaksjonelle arbeidet for sommernummeret Sommernummeret ser blant annet på misligheter og compliance, med fokus på internrevisors rolle. Som ledd i vår kontinuerlige forbedringsprosess har redaksjonen også besluttet å innhente anbud på trykkerivirksomhet. Dette arbeidet er planlagt iverksatt i andre halvdel av Oslo, 05. mai 2014 For Redaksjonskomiteen Mari Vonen (sign.) redaktør 10

14 Årsberetning fra Informasjons- og promoteringskomiteen for perioden 2013/ Formål NIRFs Kommunikasjonsstrategi for perioden har vært utgangspunkt for komiteens arbeid. Planen trekker opp langsiktige linjer for kommunikasjonsarbeidet i tillegg til mål frem til sommeren Planens gjennomslagskraft bør da vurderes sommeren Ny eller modifisert plan fastsettes for året deretter. «Målet for foreningens kommunikasjonsarbeid er å bidra til at NIRF blir anerkjent i Norge som fagekspertise på virksomhetsstyring (governance), herunder risikostyring, etterlevelse av lover, regler mv (compliance) og ha kontroll.» 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2013/2014 Einar Døssland, FAKTUM NOR AS, leder Even Chiodera, Avinor Petter Christian Lange, Statskraft Roar Frøystad, Statoil Trygve Sørlie, styrets representant Hilde Tanggaard, møtende kontaktperson fra NIRF 3. Aktiviteter i perioden Vårt arbeid har tatt utgangspunkt i styrets oppdaterte strategiplan som ble fremlagt i desember 2013, etter innspill fra Tillitsvalgtsamlingen. Det er avholdt 3 møter i perioden, og de mest sentrale sakene som har vært for behandling er: 1. Komiteen har tidligere identifisert interne og eksterne interessenter som vil være viktige for NIRF å ha kontakt med for å påvirke og styrke internrevisjonens anerkjennelse som egen profesjon. Dette er et arbeid hvor NIRF har hatt positiv effekt og styrket sin posisjon siste år. a. Samarbeidet med eksterne interessenter bør opprettholdes og videreutvikles behov for et kontinuerlig samspill. 2. Internettsiden i promoteringssammenheng er blitt behandlet. a. Et arbeid som må kontinuerlig følges opp 3. Etter forslag fra styret har I&P fått i oppgave å spille inn temaer og innlegg på bloggen og sosiale medier, og ta stilling til og jobbe med kanaler NIRF skal inn i (hjemmeside, sosiale medier, nyhetskanaler o.l.) NIRF har i siste periode etablert seg på de mest aktuelle sosiale mediene. Ellen er godkjenneren for alt som legger ut av kommunikasjon i offentlig media; på vegn av NIRF.

15 a. Forslag til konkret oppgave som kan gjøres noe med pt, er å skape innhold til bloggen. Med mer innhold, mer å kommunisere ut i ulike medier. Omforene materiale fra SIRK til blogg, både tidligere utgaver og de som kommer. b. Skrive og innhente blogginnlegg og tips om aktuelle saker fra andre nettverk. c. Være obs på relevante saker media, tipse I&P, tipse sekretariatet. d. I&P synliggjør seg for de andre nettverkene. e. Innhold til blogg som kan spilles videre på i ulike kanaler, sendes ut til sekretariatet, som publiserer det videre på sine medier. f. Et arbeid som må kontinuerlig følges opp. 4. I&P har sett på hvordan nettverkene kan bidra til å promotere profesjonen, eller hvordan enkeltpersoners kompetanse i I&P kan trekkes inn i nettverkene og komiteer. I&P har hatt møte med konferansekomiteen for å bistå NIRF i arbeidet med å promotere årets konferanse også overfor våre eksterne interessenter som ikke er medlemmer. Årets konferanse tilbys på en meget fleksibel plattform, slik at det er mulig å delta kun på de foredrag som eksterne finner av interesse. a. Bør følge opp med evaluering av hvilke målgrupper som deltar på konferansen. b. Årets konferansetema er samfunnsansvar og virksomhetsstyring. Sett på hvem som er mulige interessenter med tilbud om å selge et utdrag av konferansen. c. Arbeidet med å sminke temaene. Få fokus på temaet til årskonferansen i brosjyren. Anbefalt temabilde på samfunnsansvar istedenfor bybilde. d. Videreutvikle handlingsplan(er) for «Virkemidler», se kap6. i strategien. I&P kan være bindeledd mellom komiteer/nettverk for å koordinere «I&Parbeid» hvor kilden er fra komiteer/nettverk. e. Sett på «kjøreregler» for kommunikasjon via Sosiale medier som NIRF representant og talsperson, som (1) NIRF-tillitsvalgt eller som (2) egenperson. (A) LinkedIn, (B) Twitter (C) FaceBook (D). 5. Bidra spesielt mot redaksjonskomiteen med å melde inn forslag til artikler vise til blogger og komme med nyttige forslag på dags- og samfunnsaktuelle tema hvor NIRF kan komme på banen. a. Vi vil innhente innspill på artikler fra prosjektoppgaver som utarbeides av BI studentene på Master programmet i Intern revisjon. Oslo, 12. mai For Informasjons- og promoteringskomiteen Einar Døssland leder

16 Årsberetning fra statlig nettverk for perioden Formål Formålet med nettverket er å være en møteplass hvor medlemmene kan dele kunnskap, erfaringer og tilegne seg faglig påfyll innenfor temaer og problemstillinger knyttet til styring og kontroll i statlige virksomheter. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2012/2013 Turid Landaas, Skatteetaten (leder valgt for ) Hanne Bjørnstad Eide, Arbeidsdepartementet (valgt for ) Solbjørg Lie, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) (valgt for ) Ola Otterdal, Direktoratet for statlig økonomistyring (DFØ) (valgt for ) Nils Hjelle Toll- og avgiftsdirektoratet (Valgt for ) Trine Tengbom, Forskningsrådet, styrets representant 3. Aktiviteter i perioden Nettverksmøter og seminar Seminar om internkontroll 22.august Hvordan lykkes med forhold som kan være særlig utfordrende når det gjelder internkontroll. Representanter fra DFØ, Toll og avgiftsdirektoratet og KLP presenterte utfordringer og muligheter. Nettverksmøte 1.april Bruk av internrevisjon i norsk statsforvaltning. Hva skjer i Norge? Hvordan gjør de det i England? John Kelly, Lead Audit and Assurance Policy Advisor i HM Treasury, hadde en svært interessant gjennomgang av hvordan internrevisjonen er organisert i offentlig sektor i England og fordeler og ulemper ved denne organiseringen. Avdelingsdirektør Knut Klepsvik fra Finansdepartementet orienterte om det pågående arbeidet med å utrede internrevisjon i offentlig sektor i Norge. Møter i arbeidsutvalget Det er avholdt til sammen 2 møter og ett videomøte i AU i perioden august 2013 til april Møtereferat er lagt ut på nettverkets medlemssider. 4. Planlagte aktiviteter Møte i arbeidsutvalget i mai 2014 Oslo, 9. mai 2014 For nettverket Turid Landaas (sign.) leder 11

17 Årsberetning fra nettverk finans for perioden 2013/ Formål Nettverk for finans er en aktiv møteplass for alle som arbeider med eller har interesse av internrevisjon, risikostyring og corporate governance innen finansforetak. FINANSNETTVERKET ER ET EGNET STED FOR Å: Tilrettelegge for kunnskapsdeling av finansfaglige problemstillinger Styrke den finansfaglige kompetanse Dele og formidle kunnskap av nye trender innen revisjon av finansbransjen Aktivitetene i nettverket planlegges og arrangeres av Arbeidsutvalget (AU). Finansnettverket arrangerer medlemsmøter og seminarer for medlemmer av nettverket. Nettverket er åpent for alle medlemmer av NIRF. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2013/2014 Erik Andersson (leder) - Deloitte Rune Andersson EY Mads Kristensen Norges Bank Knut Stahl SG Finans Janne Britt Saltkjel - Multiconsult 3. Aktiviteter i perioden Gjennomført Finansnettverket har gjennomført et nettverksmøte om Anti-hvitvasking/bekjempelse av terrorfinansiering. Foredragsholdere var Roar Østby fra Deloitte, Else Lund fra Finans Norge og Thor Ivar Mysen fra DNB. Foredraget var godt likt og det var ca 50 personer tilstede i møtet. Ikke gjennomført Arbeidsutvalget planla et nettverksmøte om revisjon av samfunnsansvar. Fokuset var på hva finansinstitusjoner utrykker på sinne nettsider og i årsrapporter mv, hvilken komfort styret ønsker fra internrevisjonen for at dette etterleves i praksis og hvordan internrevisor kan revidere samfunnsansvar. Dessverre var det få påmeldte til møtet slik at dette ble kansellert. 12

18 4. Planlagte aktiviteter Arbeidsutvalget i Finansnettverket planlegger to nettverksmøter i løpet av Q2 og Q3 2014: Q2 Workshop om risikoen for at som finansinstitusjon bli involvert i hvitvasking og terrorfinansiering. Dette er et tema som kom opp som ønskemål i vårens møte om antihvitvasking/bekjempelse av terrorfinansiering. Roar Østby Deloitte, Else Lund Finans Norge og Erik Andersson Deloitte vil holde i workshopen. Q3 Arbeidsutvalget planlegger et nettverksmøte om Solvens II og CRD IV i tredje kvartal. Potensielle forelesere vil være representanter fra finanstilsynet og konsulentselskapene. Oslo, 8. mai 2014 For nettverket Erik Andersson (sign.) leder 13

19 Årsberetning fra nettverk misligheter for perioden 2013/ Formål Nettverksmøtets formål er å være en møteplass for personer som jobber med, eller har en interesse for forebygging, avdekking og utredning av misligheter og uregelmessigheter. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2013/2014 Magnus Digernes, KPMG, leder Dag Nenningsland, Riksrevisjonen Stein Wiik, UDI Eva Songe-Møller, Skatteetaten Mariann Hagen Grundtjernlien, Statoil ASA Aina Helena Garathun, Riksrevisjonen, styrets representant 3. Aktiviteter i perioden - Medlemsmøte med tema Fraud Risk Assessment. Ca. 30 deltagere. - Medlemsmøte med tema Gransking i praksis 23 deltagere - Samarbeidet med NIRF om å arrangere et heldagsseminar Tenk som en tyv. - Diverse møter i arbeidsutvalget Det har vært gjennomført diverse møter i arbeidsutvalget. Arbeidsgruppen i mislighetsnettverket har jobbet mye prosjektbasert. Det vil si at arbeidsutvalget er blitt delt inn i mindre grupper, som har jobbet med konkrete oppgaver. Dette har gjort det lettere å gjennomføre oppgaver i en travel arbeidsdag. 4. Planlagte aktiviteter Fortsatt lage spennende og engasjerende nettverksmøter. Kombinasjonen av foredrag og paneldebatter er populært, og det vil fortsatt ha fokus på. Samarbeid med IT-nettverk om kurs i dataanalyse høsten Oslo, 11. mai 2014 For nettverket Misligheter Magnus Digernes (sign.) leder 14

20 Årsberetning fra nettverk IT-revisjon for perioden 2013/ Formål Hovedoppgaven til Nettverksgruppen IT-revisjon er iflg. NIRFs tillitsvalgtmanual å være - forum for kunnskapsdeling relatert til revisjon av informasjonssystemer. Formåler er å øke alle internrevisorers kunnskap om informasjonsteknologi - og å brygge bro mellom ikke-it-revisorer og IT-revisorer, med den hensikt å øke nytten og verdien av internrevisorers arbeid for sine virksomheter IT-nettverket vil på denne bakgrunn arbeide for - å være et nettverk for IT-interesserte revisorer - å bringe sammen interne revisorer, eksterne revisorer og spesialister på ITrevisjon - å integrere IT-revisjon i målsettingen ved all operasjonell revisjon - at virksomhetenes behov for revisjon av prosesser hvor IT inngår skal bli dekket på en forsvarlig måte. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2013/2014 Valgte medlemmer: - Kent M. E. Kvalvik, RSM (leder) - Bård Olsen, Aker Solutions - Karoline Flåten, PwC - Geir Larsen, Avinor 3. Aktiviteter i året - Samarbeid om medlemsmøte «Utvikling av internrevisjon», januar Samarbeidsmøte med ISF, ISACA, DND og NIRF i Bergen, februar Gjennomført en dag CIA-kurs innen IT og risk management, mai Nettverksmøte om «Cyber Risk», juni Samarbeidsmøte med ISF, ISACA, DND og NIRF i Bergen, juni Møte med ISACA om praktisk samarbeid rundt kurs og seminarer, januar Planlagte aktiviteter - Innlegg på NKRF Fagkonferanse oktober Grunnkurs i dataanalyse høst Samarbeid med Misligheter om datanalyse med fokus på misligheter høst Mange mulige tema på to-do liste for nettverksmøte høst 2014/vår 2015 Oslo, 8. mai 2014 for IT-nettverket Kent M. E. Kvalvik leder

21

22

23 Årsberetning fra nettverk Risikostyring for perioden 2013/ Formål Formålet for nettverk Risikostyring er å øke deltakernes kompetanse gjennom å dele kunnskap og erfaringer knyttet til risikostyring. Nettverket er åpent for alle med interesse for risikostyring. Det har to faglige hovedfokus, hvert med to delområder: 1. I internrevisjon Internrevisors bruk av risikostyring Revisjon av risikostyring 2. I virksomheter Risikoanalyse som verktøy Risikostyring for måloppnåelse Arbeidsutvalgets rolle er å arrangere nettverksmøter innenfor temaer som deltakerne ønsker fordypning i. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2013/2014 Erik Wisløff, leder, Sykehuspartner Inger Wraamann, Justis- og beredskapsdepartementet Unni Kristine Rognlien, Helsedirektoratet Rune Johannessen, Nordea Bank AB Kari Øvsthus, Sparebanken Vest Rune Waage, BDO AS Trygve Sørlie, Styrets representant i nettverket Rune Waage gikk ut av arbeidsutvalget 1. januar 2014 grunnet ny jobb i utlandet. Han er ikke erstattet. Inger Wraamann og Erik Wisløff har byttet jobb i perioden, de nye arbeidsgiverne er ført opp i oversikten. 3. Aktiviteter i perioden Det er gjennomført ett nettverksmøte høsten 2013 og ett våren Arbeidsgruppen har hatt en rekke planleggingsmøter forut for nettverksmøtene. Styrets representant har deltatt på flere av disse møtene. Tema for møtet 26. november 2013 var Revisjon av prosjekters risikostyringsprosess. Innledere var Trygve Sørlie, Rune Johannessen og Erik Wisløff, deretter var det ca. 2 timer gruppearbeid rundt temaet Hva kjennetegner god revisjonsmetodikk i forbindelse med revisjon av risikostyring i prosjekter? Nettverksmøtet hadde 29 påmeldte deltakere. Møteavgift var 600 kr for medlemmer. Tema for møtet 1. april 2014 var Erfaringer med prosessen for å utarbeide et helhetlig risikobilde, og erfaringer med å rapportere dette til virksomhetens styre. Dette møtet ble arrangert som et minglemøte hvor hovedmålsettingen var å gi deltakerne mulighet til å utveksle egne erfaringer knyttet til temaet. Karl-Ludvig Mauland fra BDO gav en 10-minutters innledning, etterfulgt av diskusjoner i små grupper. Nettverksmøtet hadde 34 påmeldte deltakere. Det var ingen møteavgift.

24 4. Planlagte aktiviteter Nettverket planlegger et nytt medlemsmøte 16. september Oslo, 12. mai 2014 For nettverket Erik Wisløff leder

25 Årsberetning fra nettverk for ansatte revisjonsledere for perioden 2013/ Formål Nettverket har som formål å være en møteplass for internrevisjonsledere for utveksling av erfaringer og synspunkter omkring strategiske, faglige og administrative temaer. For å bli medlem i nettverket må man være medlem i NIRF og ansatt leder av internrevisjonen i sin virksomhet. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2013/2014 Richard Nylén Solbjørg Lie Teis Stokka ICA NAV Skattedirektoratet Nettverket har nå 38 medlemmer. 3. Aktiviteter i perioden Det er avholdt tre møter i perioden 2013/2014 (siden forrige årsberetning) 8 mai 2012 hos Helse Nord i Bodø med 20 deltakere. Tema: Revisors rolle når ledelsen svikter Innleder: Thijs Smit, Medlem av ECIIA Management Board 19. september 2013 hos UDI med 18 deltagere. Tema "Internrevisjon; avlønning - tilsetting - avskjed. Innleder: Geir Larsen fra Avinor 3. desember 2013 hos Toll- og avgiftsdirektoratet med 27 deltagere. Tema: Modenhetsmodeller». Innleder: Frank Alvern fra Forsvarsdepartementet. 11. februar 2014 hos Statnett med 20 deltakere. Tema: «Korrupsjonsrisiko». Innleder: Nigel Iyer fra Septia Group. 4. Planlagte aktiviteter 12. og 13. mai, Agder energi i Kristiansand Tema: «Etikk og Combined Assurance». Innledere: MBA studenter fra Dardens MBA program, Martin Stevens og Ellen Brataas. 3. juli 2014 Skattedirektoratet Tema: World-Cafe- flere aktuelle temaer på agendaen Innledere: mange internasjonale tillitsvalgte som kommer til Norge i forkant av den internasjonale konferansen i London. Oslo, 11. mai 2014 For nettverket Teis Stokka(sign.) leder 16

26

27

28

29

30

31

32

33 SAK 9 FASTSETTELSE AV KONTINGENT I henhold til vedtektenes 8-5 skal kontingent for neste periode fastsettes av generalforsamlingen. Foreningens kontingent ble siste gang justert i 2013 fra kr til kr med virkning fra år Styret foreslår å videreføre kontingentsatsen fra 2014.

34 Overordnet oppsummering Regnskap Prognose Budsjett Differanse Regnskap Konto Navn Kontingent Serviceavgift Utdanning Årskonferansen xxx Nasjonal konferanse offentlig xxx Ledernettverk Bokhandelen Annonsering Sertifiseringer XXX Ekstern kvalitetskontroll Andre inntekter DEL 1 SUM SALGSINNTEKTER Kursutgifter Konferansen xxx Offentlig fagkonferanse xxx Ledernettverk Bokhandel xxx Øvrige varekostnader xxx Sum lønnskostnad xxx Sum annen driftskostnad DEL 2 SUM KOSTNADER NETTO FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT DEL 0: OPPSUMMERING

35 SAK 11 FORSLAG TIL OVERFØRING AV OPPGAVER FRA INFORMASJONS- OG PROMOTERINGSKOMITEEN I henhold til vedtektenes 4.10 kan styret etablere NETTVERK for å tilrettelegge tilbud til grupper av medlemmer. Det finnes ingen vedtekter som gjelder overføring av oppgaver mellom komiteer og nettverk. Styret finner det likevel hensiktsmessig at generalforsamlingen diskuterer følgende forslag: Bakgrunn I takt med etablering av flere nettverk er det behov for å tydeliggjøre oppgaver og aktiviteter til komiteer og nettverk slik at foreningen får en mer helhetlig koordinering av aktiviteter som skal støtte opp under foreningens strategiske målsettinger. Tillitsvalgtmanualen forenkles og formål og oppgaver tydeliggjøres. Informasjons- og promoteringskomiteen Komiteen skal identifisere interne og eksterne interessenter som vil være viktige for NIRF å ha kontakt med for å påvirke og styrke internrevisjonens anerkjennelse som egen profesjon, eksempelvis: NHO, FNO, Børsen/NUES, DFØ, Finanstilsynet, INTOSAI m.m. Komiteen skal bruke ulike fora, kanaler og medier der foreningen best kan delta i samfunnsdebatten for å fremme internrevisjonens budskap, eksempelvis gjennom artikler i aviser/fagblader, debattinnlegg, høringspartner i viktige uttalelser med videre. Innstilling Styret finner at oppgavene som tilligger Informasjons- og promoteringskomiteen best kan koordineres av sekretariatet og ivaretas av de faggruppene som nettverkene representerer. I tillegg vil Redaksjonskomiteen sitte på mye materiale som kan benyttes til promotering gjennom ulike sosiale medier. Styret innstiller derfor på at oppgaver som tidligere har ligget under Informasjons- og promoteringskomiteen, overføres til nettverk, komiteer og sekretariatet i tråd med oppdatert Tillitsvalgmanual.

36 Norges Interne Revisorers Forening Styret, komitéene og nettverkene NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF Nominasjonskomiteen for har bestått av: Petra Liset, leder, PwC Teis Stokka, Skattedirektoratet Richard Nylén, ICA Thor Ivar Waarum, DNB 1

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

Hva bør styret kunne om nettsikkerhet?

Hva bør styret kunne om nettsikkerhet? SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2014, 22. årgang Hva bør styret kunne om nettsikkerhet? Lean auditing Hvordan sveve på en rosa sky Compliance beste praksis REDAKTØRENS SPALTE

Detaljer

SIRK. Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken. Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang. Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko

SIRK. Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken. Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang. Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken Trine S. Grande om internrevisjon Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko Intervju

Detaljer

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring?

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring? SIRK Nr 1, vår 2015, 23. årgang Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nr 1 2015 Nye krav til bruk av internrevisjon The Bedrock of Quality s. 24 Integrert rapportering hva innebærer det? s. 37 Lykkes

Detaljer

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2012-2013

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2012-2013 NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2012-2013 Nominasjonskomiteen for 2012-2013 har bestått av: Solbjørg Lie, leder, NAV Reidar Døli, Oslo Børs Teis Stokka, Skattedirektoratet Richard

Detaljer

Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang. Fokus på compliance

Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang. Fokus på compliance SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang Fokus på compliance Manglende hodelykt, vernebriller og hørselsvern for å beskytte mot støy fra passerende fly. Manglende hjelm,

Detaljer

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19.

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19. SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2011, 19. årgang Et våkent øye om Tilsyns-Norge Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! God foretaks styring i praksis Bærekraft og samfunns

Detaljer

INTERNREVISOREN. Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv

INTERNREVISOREN. Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv INTERNREVISOREN Nr. 1 VÅR 2005 13. årgang Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv Corporate Governance - internrevisjonens perspektiv Virksomheter og økonomisk kriminalitet Etikk Styrets leder

Detaljer

Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang. internrevisjon

Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang. internrevisjon intern revisoren Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang internrevisjon i krisetider REDAKTØRENS SPALTE Hovedtema i denne utgaven av Internrevisoren er internrevisjon i krisetider. Vi belyser hvilke spesielle krav

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 RAPPORT 4/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Datagrunnlag...1

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2014

ÅPENHETSRAPPORT 2014 ÅPENHETSRAPPORT 2014 ÅPENHETSRAPPORT 2014 3 INNHOLD 5 6 7 8 11 17 Innledning av administrerende direktør Åpenhetsrapport Visjon og verdigrunnlag Leder revisjon Organisasjon og eierskap Levering av kvalitet

Detaljer

Viktige hendelser i 2014

Viktige hendelser i 2014 Årsrapport 2014 Viktige hendelser i 2014 Rekord i antall varemerkesøknader fra norske søkere Lengre «levetid» for norske patenter, i snitt to år lengre enn for fem år siden 20 % økning i bruk av Patentstyrets

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

Årsrapport og eierrapport

Årsrapport og eierrapport Årsrapport og eierrapport Innhold Innledning Nøkkeltall 2 Historikk 3 Hovedpunkter 4 Kapital som ikke flykter i krise v/adm. direktør Olaug Svarva 5 Årsberetning Årsberetning for 2013 6 Styret i Folketrygdfondet

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1711. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1711. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1711 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 18.05.2015 1. Notat fra kemneren: Skatteinngang i Karmøy

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kort om DNF 4 Styrets beretning 5 Organisasjonsforhold 6 Leder 7 Møteåret 8 Nyhetsplukk 9 Kommunikasjon 10 Øvre Eiker Næringsråd 11 Nedre Eiker Næringsråd 12 Svelvik Næringsråd

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

SIRK. Shady business. Forebygging avdekking håndtering. Risiko Kontroll. Nummer 1, sommer 2012, 20. årgang. Hvordan balansere prestasjon og risiko?

SIRK. Shady business. Forebygging avdekking håndtering. Risiko Kontroll. Nummer 1, sommer 2012, 20. årgang. Hvordan balansere prestasjon og risiko? SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 1, sommer 2012, 20. årgang Shady business Forebygging avdekking håndtering Antikorrupsjon og internrevisor Tale fra tause tall - Benfords lov Varsling

Detaljer

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid!

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid! God styreskikk GOD STYRESKIKK...4 CORPORATE GOVERNANCE...5 Hva er Corporate Governance?...5 Hvordan...7 STYRE OG LEDELSESORGANER...9 Generalforsamling - årsmøte...9 Kontrollkomité...9 Valgkomité...9 Bedriftsforsamling/representantskap...10

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer