GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 11. juni 2014, klokken Sted: PwC, Dronning Eufemiasgate 8, Bjørvika, Oslo Dagsorden 1. Presidenten ønsker velkommen 2. Valg av møteleder, referent og valg av to personer til å undertegne generalforsamlingsprotokollen 3. Fastsettelse av dagsorden og at møtet er lovlig innkalt 4. Styrets årsberetning 5. Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk 6. Regnskap for Revisors beretning Fastsettelse av foreningens årsoppgjør Fastsettelse av kontingent for neste periode 10. Budsjett og resultater 1. tertial Forslag om overføring av oppgaver fra Informasjons- og promoteringskomiteen til nettverk, komiteer og sekretariatet 12. Valg av styre 13. Valg av revisor 14. Valg av arbeidsutvalg til komiteer og nettverk 15. Eventuelt Side 1 av 1

2

3 2013/2014 Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk Norges Interne Revisorers Forening 2013/2014

4 Redegjørelse for virksomheten 2013/2014 NIRF ble etablert i Norge i Med starten for 60 år siden ble The Scandinavian Chapter av IIA, som NIRF var en del av den gang, chapter nummer to i Europa etter UK and Ireland. Våre røtter kan imidlertid spores tilbake til 1921 da Bankrevisorforeningen ble etablert. Den ble senere til Norsk FinansRevisorForening (NFRF), som ble fusjonert inn i NIRF i The Institute of Internal Auditors (IIA) ble grunnlagt i 1941 og er den mest anerkjente globale foreningen for internrevisjonsprofesjonen. Hovedkvarteret til IIA er lokalisert i Orlando, Florida. I 1993 oppnådde NIRF status som et nasjonalt institutt av IIA. 1. Medlemsutviklingen Veksten i foreningen har vært stabil frem til fusjonen med NFRF i 2004 hvor det kom inn 102 nye medlemmer. Foreningen har hatt et jevnt tilskudd av medlemmer og pr var antall medlemmer 817. Medlemstallet i moderforeningen IIA er nå passert Medlemsutvikling i NIRF Styremøter Det har i løpet av perioden siden generalforsamlingen 12. juni 2013 og frem til 15. mai 2014 vært avholdt 7 styremøter. Agenda og saker utsendes i forkant av møtene. Generalsekretæren er styrets sekretær. 3. Strategi Foreningens internasjonale motto er Fremskritt gjennom deling av kunnskap. NIRF har på den bakgrunn etablert følgende visjon: Norges Interne Revisorers Forening bidrar til at internrevisjon er en allment anerkjent, relevant og verdiskapende profesjon gjennom å være samlende og ledende for alle som arbeider med internrevisjon samt virksomhetsstyring, risikostyring, compliance og internkontroll. Foreningens strategiske plan er endret og oppdatert for perioden, men inneholder fremdeles de samme elementer som The Institute of Internal Auditors strategiske plan. Styret og sekretariatet har gjennom 2013/2014 prioritert saker tilknyttet de strategiske målene, og status på de strategiske satsningsområdene er som følger: 1

5 3.1 NIRF styrker internrevisjonens anerkjennelse som egen profesjon NIRF har som et strategisk mål å bidra til å fremme kunnskap om og skape forståelse for viktigheten og verdien av internrevisjon. Foreningens generalsekretær, styremedlemmer og tillitsmenn har i den sammenheng deltatt i aktuelle fora og bidratt med forelesere på ulike konferanser, seminarer og hos medlemsbedrifter, både nasjonalt og internasjonalt. Foreningen presenterer årlig sitt tilbud for studentene på Master of Management Programmet "Intern revisjon; Governance - Risikostyring - Intern styring og kontroll" på Handelshøgskolen BI. I tillegg til generalsekretæren og presidenten, har flere tillitsvalgte bidratt med presentasjoner av internrevisjonsordningene i sine virksomheter. Masterstudiet på BI tiltrekker seg mange studenter utenfor profesjonen, hvilket viser at studiet fanger interesse hos stadig flere grupper. NIRF behandler søknader om Diplomert Intern Revisor fra de studenter som har bestått Master of Management Programmet og kravet til praksis. Presidenten representerer NIRF Finansdepartementets referansegruppe for utredning om internrevisjon i statlig sektor. Utredningen om internrevisjon i staten i Finansdepartementet er en god mulighet til å forbedre virksomhetsstyringen i staten ved å stille krav til profesjonalitet til internrevisjonsfunksjonen samt gi funksjonen tilfredsstillende rammevilkår til å kunne etterleve standarder for internrevisjon. Foreningen jobber for at det er de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon som skal ligge til grunn for internrevisjoner i statlig sektor. Styret har vedtatt en kommunikasjonsstrategi der tilhørende aktiviteters formål er å promotere profesjonens formål. Personlig kontakt, artikler, debatt- og blogginnlegg benyttes i tillegg til sosiale medier som LinkedIn, Facebook og Twitter. En del av aktiviteten består i å styrke det strategiske samarbeidet med relevante organisasjoner, akademia og myndigheter. 3.2 NIRF er det foretrukne fagmiljøet for kunnskapsdeling innen internrevisjon, virksomhetsstyring, risikostyring, compliance og internkontroll Gjennom foreningens åtte etablerte faglige nettverk har det vært høy aktivitet gjennom hele året. Disse nettverkene representerer en nyttig faglig arena for våre medlemmer. Nettverkene avholder nettverksmøter, halvdagsseminarer, frokostmøter og fungerer som diskusjonsforum og er et sted for erfaringsutveksling med fokus på de enkelte fagfelt. Programkomiteen har gjennom periode arrangert medlemsmøter der temaene treffer en bredere del av medlemsmassen enn nettverkene. Komiteen har i perioden satt opp både nye og spennende kurs i tillegg til den faste kursporteføljen. Komite- og nettverksstrukturen representerer sammen med sekretariatet og foreningens hjemmesider en solid base for faglig støtte innen internrevisjon, governance, risikostyring og kontroll. Foreningen har som en strategisk målsetting i enda større grad å bli en støttespiller og bidragsyter innen risikostyring- og compliancemiljøer i tiden fremover. Arbeidsutvalget til nettverk compliance har i hele våres arbeidet med å lage en veiledning til beste praksis for compliance-funksjonen i Norge. Utkastet som forventes ferdigstilt våren 2014, skal sendes på høring til relevante instanser og brukere for kommentarer som vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i første versjon. Den 24. oktober 2013 arrangerte foreningen en samling for alle tillitsvalgte der målet var å hente inn konkrete forslag fra medlemmene til hvordan bringe foreningen videre og komme med innspill til tiltak medlemmene vil synes er nyttig. Det kom opp mange gode innspill fra en kreativ gjeng. Her er noen av forslagene som er satt ut i live i perioden og som står på planen for neste periode: - Lage database over funn og dele beste praksis fra kvalitetskontroller. - Oversette noen av de internasjonale veiledningene. - Knytte sterkere kontakter inn mot risikostyring og compliance-miljøene i Norge. - Tilrettelegge for kunnskapsoverføring og bedre grensesnitt mellom 2. og 3. forsvarslinje. 2

6 - Mange nettverk er bra for å unngå silotenking mellom fagområdene utvid gjerne med flere. - Lage PP-presentasjon som kan sendes ut for bruk ved orientering om compliance og risikostyring. - Mentorordning - Nettverk for nyansatte og de som nylig har etablert internrevisjon - Presentasjon «Internrevisjon for dummies» som enkelt forklarer hva IR er. - Sortere artikler fra SIRK på tema som er søkbare på nettsiden. - Vurdere om foreningen burde ha en eller to eksterne styremedlemmer inn for å unngå å bli for navlebeskuende. - Bli bedre til å nå ut til ikke-medlemmer eksempelvis gjennom dagens medlemmer for å nå ut i virksomheter hvor vi er representert send informasjon videre gimmick rundt vervepremie. Kartlegge hvordan nå virksomheter hvor vi ikke er representert. - Progress through sharing utover medlemsmassen bedre profilering av profesjonen utad. - Målgruppeidentifisering: kartlegge organisasjoner vi formelt ønsker å samarbeide med. - Arrangere ny type nettbaserte kurs E-læring som gir CPE poeng vil være et fint tiltak for medlemmer som bor langt unna Oslo. - Søke om å profesjonalisere tidsskriftet slik at det blir et fagtidsskrift som er interessant for andre i tillegg til medlemmene. Flere vil abonnere på SIRK hvis fagstoffet er relevant for en større kundegruppe og bladet kan bli aktuelt å kjøpe inn til fagbibliotek. - Proaktivt sende ut informasjon om krav til kvalitetskontroll. Kartlegge hvilke virksomheter som burde ha en QA og internrevisjoner som ikke er medlemmer hos NIRF. - Utarbeide en praktisk revisjonsmetodikk. - Tilbud om å bidra i forkant av QA og oppfølging i etterkant av en QA. - Vær synlig på listen hos NRK og på andre presselister. Ta ordet oftere i debattinnlegg, kronikk i Dagens Næringsliv, Aftenposten etc. - Kommunikasjon inn mot styrene. - Være en god høringsinstans. - En start-kit for virksomheter som skal etablere en internrevisjon. - Bruke og dele prosjektoppgavene til studentene på BI. - Gjøre profesjon kjent hos erfarne, fremtidige ledere, styreakadamiet og annen lederutdanning. - Internrevisjon som eget fag på BI Master i virksomhetsstyring med spesialisering i compliance, risk management og intern revisjon. Den 12. juni 2013 ble generalforsamlingen og sommerfest avholdt hos Norges Forskningsråd. I år vil generalforsamlingen finne sted hos PwC den 11. juni 2014 tett etterfulgt av tillitsvalgtsamlingen. Vi ønsker å gi de tillitsvalgte en mulighet til å treffes uformelt før neste periodes aktiviteter sprakes i gang for fullt. «Risikostyring» var gjennomgangstema for årskonferansen i Bodø Det høye deltakerantallet indikerer at temaet var av interesse for en stor del av medlemsmassen. Været var upåklagelig og deltakerne fikk erfare Bodø og Kjerringøy fra sin beste side. Hovedtema for årskonferansen i Oslo dette året er «Samfunnsansvar og virksomhetsstyring». De europeiske instituttene har avholdt tre Chief Audit Executive-Roundtable rettet mot revisjonsledere av store europeiske virksomheter. Ca. 30 deltakere møter opp ved hvert arrangement og er en fin arena for revisjonsledere fra hele Europa å dele erfaringer og nettverke utenfor egne landegrenser. Etter hvert møte skrives en oppsummering som gjøres tilgjengelig på hvert lands hjemmeside. 3.3 Bidra til at utøvelsen av internrevisjon skjer i samsvar med fastsatte internasjonale standarder Foreningen oversetter og gjør standardene tilgjengelig på norsk for både medlemmer og ikkemedlemmer. Det blir informert om alle nye Practice Advisories og ny Guidance fra IIA og ECIIA i nyhetsbrev, og alt legges tilgjengelig for nedlasting på foreningens hjemmeside. 3

7 Foreningen avholder ettdagskurset «Introduksjon til internrevisjon» to ganger i året i tillegg til «Praktisk internrevisjon» som går over tre dager. På disse kursene blir deltakerne godt kjent med de obligatoriske delene av rammeverket eksemplifisert gjennom beste praksis og diskusjoner. I juni 2008 signerte NIRF en IIA Quality Assessment Agreement hvor vi som institutt forplikter oss til å kunne tilby eksterne evalueringer av internrevisjoner etter standard 1312, samt foreta opplæring av kvalitetskontrollører. NIRF har oversatt flere av kvalitetsverktøyene fra IIA og videreutvikler disse etter hver kontroll foreningen gjennomfører. Erfaring- og kompetanseoverføring mellom akkrediterte kontrollører skjer kontinuerlig fra oppdrag til oppdrag. På generalforsamlingen i 2013 ble medlemmer til overordnet kvalitetskontrollgruppe valgt. Gruppen gjennomgår alle rapporter fra foreningen for å sikre konformitet og kvalitet i både gjennomgang og sluttprodukt. NIRF gjennomførte tre kvalitetskontroller høsten 2013 og to på våren Foreningens kvalitetsmodell fungerer også som en inspirasjon for mindre institutter i andre land. For å synliggjøre profesjonalitet og kompetanse for den enkelte utøver av internrevisjon, har NIRF som et av sine strategiske mål å øke andelen CIA sertifiseringer i Norge. Som et ledd i satsningen mot å få en økt andel av medlemsmassen CIA sertifisert har NIRF og BI en avtale som gir kandidater på Master of Management Programmet muligheten for å ta CIA eksamen i stedet for eller i tillegg til den norske eksamen, og derved oppnå både sertifisering og diplomering samtidig. Flere studenter har benyttet seg av muligheten. Siden forrige generalforsamling har 15 personer oppnådd tittel som Diplomert Intern Revisor og 8 personer har blitt Certified Internal Auditor. Pr. i dag har 425 personer oppnådd tittelen Diplomert Intern Revisor, men kun 178 personer er registrert som aktive. 75 medlemmer er registrert med tittelen Certified Internal Auditor. Foreningen administrerer også fire andre sertifiseringer: 25 av våre medlemmer innehar tittelen Certified Control Self-Assessment (CCSA), 7 medlemmer er Certified Financial Services Auditor (CFSA), 7 er Certified Government Auditing Professional (CGAP) og 51 innehar tittelen Certification in Risk Management Assurance (CRMA). Ett NIRF-medlem er tildelt prisen for høyeste score på CCSA-eksamen av alle som besto CCSA eksamen i Samarbeide med andre relevante foreninger og miljøer De viktigste samarbeidspartnerne på det faglige området er de internasjonale organisasjonene The Institute of Internal Audiors (IIA) og The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA). Tre tillitsvalgte har verv i IIA globalt fordelt på følgende komiteer: Professional Issues Committee, International Internal Audit Standards Board og Ethics Committee. NIRFs visepresident sitter som ett av åtte styremedlemmer fra de europeiske landene i ECIIAs Management Board. ECIIA består av 33 medlemsland og representerer en felles stemme for profilering av internrevisjon og de internasjonale standarder for utøvelse av internrevisjon i EU og EØS. Tillitsvalgte fra Norge representerer NIRF inn i ECIIAs arbeidsgrupper for utarbeidelse av veiledninger om «The role of internal audit in Integrated Reporting», «Improving cooperation with internal and external audit» og oppdatert versjon av veiledningen «Monitoring the effectiveness of internal control, internal audit and risk management systems - Guidance for Board and Audit Committees. For å ivareta NIRFs rolle som en global bidragsyter, er generalsekretæren medlem av The Global Leadership Team (Global ELT) som består av generalsekretærer ca. 25 andre større institutter. Generalsekretæren er representert på to årlige globale og to årlige europeiske Global ELT-møter. De europeiske møtene er en viktig arena for deling av informasjon, gode ideer og utveksling av erfaringer på operasjonelt nivå, mens de globale møtene har høyt fokus på strategi. I tillegg gjennomføres telefonkonferanser for oppdatering av global viktig informasjon og Global ELT deltar i prosjektgrupper på tvers av landegrensene. NIRF og ISACA har en intensjonsavtale om faglig samarbeid som blant annet gir medlemmene tilgang til rabatterte medlemstilbud i hverandres foreninger samt at foreningene skal være høringsinstanser for hverandre i forhold til faglige aktiviteter der dette er naturlig. Foreningene har felles interesser for å levere verdi til sine respektive, og delvis overlappende, medlemmer og 4

8 vurderer kontinuerlig hvordan det faglige samarbeidet kan gjøres bedre. Det er gjennomført ett felles møte i Bergen for medlemmer av NIRF, ISACA, Dataforeningen og ISF. Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring (NFKR) og NIRF har flere tangerende interesseområder og våren 2011 ble det utarbeidet en intensjonsavtale mellom foreningene hvor et av formålene er å klargjøre kryssende grenseflater der dette er naturlig. Foreningene inviterer hverandres medlemmer til respektive foreningers medlemsmøter. Annet hvert år arrangerer NIRF, Riksrevisjonen og Norges kommunerevisorforbund (NKRF) en felles nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon. To medlemmer fra NIRF har deltatt i en programkomite sammen med to representanter fra Riksrevisjonen og to fra NKRF for utarbeidelse av konferanseprogrammet. Generalsekretæren sitter i styringsgruppen med det overordnede ansvaret for konferansen. Konferansen avholdes i oktober I 2013 gjennomførte OECD en spørreundersøkelse rundt temaet Risk Management and Corporate Governance som ble besvart av 26 land. I tillegg gjennomførte representanter fra OECDsekretariatet dybdeintervjuer med myndigheter, bedrifter og organisasjoner i Sveits, Singapore og Norge. Nærings- og handelsdepartementet var vertskap da OECD-sekretariatet inviterte representanter fra NUES, NHO, Revisorforeningen, Oslo Børs, Norsk styreinstitutt, Folketrygdfondet, Finanstilsynet, Finansdepartementet, Justisdepartementet og NIRF inn for å gi sine bidrag til debatten med utgangspunkt sett fra sine ståsteder. Disse innspillene, sammen med intervjuer av representanter fra mange store statseide børsnoterte foretak og departementer, danner grunnlag for de konklusjoner OECD kom frem til i rapporten «Risk Management and Governance». Rapporten konkluderer bl.a. med at Norsk anbefaling til eierskap og selskapsledelse (NUES) ikke vært gjenstand for større endringer siden 2006, trass i flere mislighets- og korrupsjonssaker på agendaen i norske virksomheter. Koden fokuserer i stor grad på intern kontroll og reflekterer ikke erfaringer rundt risikostyring som kan høstes fra finanskrisen. I rapporten fra OECD blir det kommentert at den norske anbefalingen er en av få innen EØS som ikke spesifikt anbefaler eller stiller krav til å vurdere etablering av en internrevisjon, noe som høringssvarene NIRF har avgitt ifm. de oppdateringer NUES har foretatt de siste årene. NIRF er faglig partner og rådgiver utarbeidelsen av en serie med filmer om korrupsjon og økonomiske misligheters anatomi i regi av Snöball film. Filmserien er tenkt å bestå av tre filmer á 3-5 minutters varighet. NIRF bidrar med råd og innspill rundt filmens innhold og tematikk på søknadsstadiet og bidra med forslag til bruksområder for filmene, herunder kurs-, konferanser, informasjonsarbeid, offentlig debatt og høyere utdanning. I fjor fikk NIRF støtte fra Finansmarkedsfondet for å oversette den oppdaterte versjonen av COSO Internkontroll et integrert rammeverk til norsk. Av flere årsaker er det nå bestemt kun å oversette sammendraget og noen av verktøyene, og heller promotere rammeverket gjennom aktiviteter som workshops, kurs, seminarer og artikkelserier i fora utenfor NIRF. I våres deltok NIRF på Worshop hos Transparency International Norge ifm oppdatering av Antikorrupsjonshåndboken. Foreningen har bidratt med innspill til utvidelse og forbedring av underkapitlet "Internkontroll og revisjon" i håndboken om anti-korrupsjon til næringslivet som skal lanseres på verdens antikorrupsjonsdag i desember 2014 NIRF er medlem av Akademisk Studieforbund (AKS) som er en ideell organisasjon for studie- og opplæringsvirksomhet som har kompetanseutvikling som et av sine hovedformål. Som et tiltak for å videreutvikle og profesjonalisere SIRK, ble NIRF i januar 2014 medlem av Tidsskriftforeningen. 5

9 5. Administrative satsningsområder NIRF har et velfungerende sekretariat, god orden i forvaltningen og et godt faglig tilbud til sine medlemmer. På bakgrunn av et stadig økende aktivitetsnivå samt foreningens målsetting om å nå ut til en bredere faglig målgruppe, ble det ansatt en ny rådgiver ved sekretariatet i august. Sekretariatet har siden mai 2005 vært etablert i kontorfellesskap med sekretariatet for Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Et godt samarbeid om administrative oppgaver er utviklet. 6. Framtidsutsikter IIA globalt og flere søsterforeninger over hele verden har erfart turbulente og usikre finansielle tider de siste årene. Hovedkvarteret hos IIA ble omorganisert og nedbemannet i 2009/2010, men markedet for IIAs tjenester viser nå en mer optimistisk tendens. Framtidsutsiktene for NIRF anses som stabil. Foreningen har gjennom de fire siste årene spart opp en betydelig egenkapital tilnærmet to års faste driftskostnader. Det planlegges med et omfattende aktivitetsnivå på et høyt faglig nivå i tiden fremover. 7. Sekretariatet takker Sekretariatet ønsker å takke alle engasjerte tillitsvalgte i styret, komiteer og nettverk for deres uvurderlige innsats, tid og bidrag i foreningen. Foreningens motto Fremskritt gjennom deling av kunnskap blir satt i praksis gjennom alle aktiviteter og deltakelse i foreningens aktiviteter skapt av medlemmene selv. Oslo, 11. mai 2014 For sekretariatet Ellen Brataas (sign.) generalsekretær 6

10 Årsberetning fra Programkomiteen for perioden 2013/ Formål I henhold til NIRFs vedtekter pkt. 4.6 har Programkomitéen "til oppgave å arrangere medlemsmøter og avholde kurs." Programkomitéen skal videre: Være et kontaktforum for medlemmene i NIRF Bidra til et godt utdanningstilbud innenfor internrevisjon og andre relevante fagområder Styrke medlemmenes faglige standard og internrevisjonsmiljøet i sin alminnelighet gjennom kurs, konferanser, faglige foredrag og medlemsmøter 2. Oversikt over medlemmer av Programkomitéen i perioden 2013/2014 Hans Oskar Hansen, Skattedirektoratet (leder) Heidi Eriksen, Norges forskningsråd Heidi Garberg Gule, Oslo kommune Karl-Ludvig Mauland, BDO Solveig Ydsti Agdestein, Gjensidige Tor Solbjørg, Helse Nord RHF (styrets representant) 3. Aktiviteter i perioden Programkomitéen er ansvarlig for utvikling og koordinering av NIRFs totale kurstilbud, herunder å fastsette tema og innhold i kurs og å skaffe forelesere/instruktører. Medlemmene i Programkomitéen deler på de praktiske oppgavene i forbindelse med medlemsmøter og kurs og har ansvar for å sikre at kursinnhold er i samsvar med kursbeskrivelse og formålet med kursene. Komitéens medlemmer bidrar også som forelesere på enkelte av kursene. Kursporteføljen består av noen faste kurs som skal dekke grunnleggende områder innen internrevisjon, og andre enkeltstående kurs hvor innhold varierer fra år til år ut fra hvilke temaer som er aktuelle og hva det er etterspørsel etter. Programkomitéen har i perioden hatt et godt samarbeid med Handelshøyskolen BI, som NIRF har hatt flere felles arrangementer med. Arbeidet med kursporteføljen for 2014 ble påbegynt høsten Kursomtale legges ut på NIRFs hjemmesider etter hvert som de er ferdig planlagt. Dette gir mulighet for justeringer i kursopplegget dersom det skulle bli nødvendig, og man er mindre låst enn ved de gamle, trykte kurskatalogene. Siden forrige generalforsamling er det arrangert 15 kurs. Til sammen har det vært 322 deltakere på disse kursene. I tillegg til arbeidet med kursporteføljen har Programkomitéen ansvar for foreningens medlemsmøter, som skal avholdes fire ganger i året. Komitéen ønsker å ha dagsaktuelle og praktiske temaer på medlemsmøtene, og møtene er stort sett godt besøkt. Det er gjennomført to medlemsmøter så langt i perioden. Til sammen har det vært 74 deltakere på disse møtene. 7

11 Programkomitéen har hatt fem møter i perioden høst2013/vår2014. Det er planlagt ytterligere ett møte før sommeren. Komitéen vil framheve det gode samarbeidet med foreningens sekretariat og takker spesielt Ellen Brataas og Hilde Tanggaard for deres store engasjement og innsats for komitéens arbeid. Videre er vi svært tilfreds med at styrets representant i komitéen har bidratt aktivt som foreleser på kurs. 4. Planlagte aktiviteter Også høsten 2014 er det planlagt felles kurs med BIs masterprogram for internrevisjon, i tillegg til de øvrige kursene. Komitéen ser også på mulighetene for samarbeid med andre, herunder ISACA, for å utvikle og utvide kursporteføljen. Muligheten for å utvikle kurs for å oppnå og vedlikeholde sertifiseringer vil bli utredet nærmere. Oslo, 7. mai 2014 For Programkomitéen Hans Oskar Hansen (sign.) leder 8

12 Årsberetning fra Konferansekomiteen for perioden 2013/ Formål Komiteens arbeid har bestått i å utarbeide program til NIRFs årskonferanse. Det innebærer å skaffe relevante foredragsholdere til tidsaktuelle tema. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2013/2014 Carl Gunnar Lunde (SG Finans AS) (leder) Ellen C Braathen - (Oslo Kommune) Izabella Salicath (Abbvie), ble hentet inn pga svangerskapspermisjon for Annalena Baer. Dette ble avklart med Presidenten og generalsekretæren Eli Moe Helgesen (PwC) Annalena Baer (Deloitte) Gunnar Jacobsen (Riksrevisjonen) Even Nilsen (Fagforbundet) Styrets representant Ellen Brataas (NIRF), Hilde Tanggaard (NIRF) og Svein Stabekk (BIRF) deltar regelmessig på møtene 3. Planlagte aktiviteter NIRFs årskonferanse i Oslo (Holmenkollen ParkHotel) 25. til 27. mai 2014 hvor Samfunnsansvar og virksomhetsstyring er hovedtemaer på konferansen Oslo, 28. april 2014 For Konferansekomiteen Carl Gunnar Lunde (sign.) leder 9

13 Årsberetning fra Redaksjonskomiteen for perioden 2013/ Formål Redaksjonskomitéen har hatt som formål for sitt arbeid stadig å forbedre IIA/NIRFs publikasjon som et aktivt forum for artikler innen internrevisjon, risikostyring, styring og kontroll og corporate governance. Vi har en målsetting om at publikasjonen skal bidra til kunnskapsdeling og styrking av disse fagområdene og bli det foretrukne tidsskriftet i Norge på disse områdene. SIRK skal fungere som informasjonskanal og bindeledd mellom våre medlemmer, men vi har også en ambisjon om å bidra til å styrke kunnskapen om internrevisjon utenfor vår egen profesjon. Dette søker vi å oppnå gjennom artikler og reportasjer av høy kvalitet og aktualitet, ved å mobilisere bidragsytere innenfor andre risiko-, compliance-, styring- og kontrollfunksjoner, og distribuere bladet utover egne rekker. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2013/2014 Reidar Døli, Oslo Børs Kristoffer Igdun, NAV Esa Leporanta, Nets Mari Vonen, Schibsted Jan Wilhelm Kavli, UDI Martin Stevens (styrets representant), Gjensidige Forsikring Cira Holm, BDO (fra januar 2014) 3. Aktiviteter i perioden Redaksjonskomitéen har fortsatt arbeidet med å videreutvikle SIRK. Redaksjonen har i 2013/2014 valgt å organisere artiklene etter hovedområdene Virksomhetsstyring, Risikostyring og Internkontroll, og Internrevisjon. Vi har fortsatt arbeidet med å fokusere på temaer utenfor den klassiske internrevisjonssfæren, og har fortsatt fokus på compliance. I julenummeret har vi i tillegg hatt flere artikler om samfunnsansvar, og internrevisors rolle i dette. Redaksjonen har hatt et tett samarbeid med sekretariatet, blant annet for å sikre at SIRK bidrar til foreningens kommunikasjonsstrategi. SIRK har i sommernummeret «teasers» og utdrag fra NIRFs blogg, for å promotere denne. Redaksjonen har fortsatt arbeidet med å forbedre publikasjonen, og i 2014 ble SIRK meldt inn i Norsk Tidsskriftforening. I tillegg har redaksjonen fått gjennomført en uformell gjennomgang av publikasjonen, og fått konkrete tilbakemeldinger som kan bidra til å løfte publikasjonens profesjonalitet. 4. Planlagte aktiviteter Komitéen er godt i gang med å sluttføre det redaksjonelle arbeidet for sommernummeret Sommernummeret ser blant annet på misligheter og compliance, med fokus på internrevisors rolle. Som ledd i vår kontinuerlige forbedringsprosess har redaksjonen også besluttet å innhente anbud på trykkerivirksomhet. Dette arbeidet er planlagt iverksatt i andre halvdel av Oslo, 05. mai 2014 For Redaksjonskomiteen Mari Vonen (sign.) redaktør 10

14 Årsberetning fra Informasjons- og promoteringskomiteen for perioden 2013/ Formål NIRFs Kommunikasjonsstrategi for perioden har vært utgangspunkt for komiteens arbeid. Planen trekker opp langsiktige linjer for kommunikasjonsarbeidet i tillegg til mål frem til sommeren Planens gjennomslagskraft bør da vurderes sommeren Ny eller modifisert plan fastsettes for året deretter. «Målet for foreningens kommunikasjonsarbeid er å bidra til at NIRF blir anerkjent i Norge som fagekspertise på virksomhetsstyring (governance), herunder risikostyring, etterlevelse av lover, regler mv (compliance) og ha kontroll.» 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2013/2014 Einar Døssland, FAKTUM NOR AS, leder Even Chiodera, Avinor Petter Christian Lange, Statskraft Roar Frøystad, Statoil Trygve Sørlie, styrets representant Hilde Tanggaard, møtende kontaktperson fra NIRF 3. Aktiviteter i perioden Vårt arbeid har tatt utgangspunkt i styrets oppdaterte strategiplan som ble fremlagt i desember 2013, etter innspill fra Tillitsvalgtsamlingen. Det er avholdt 3 møter i perioden, og de mest sentrale sakene som har vært for behandling er: 1. Komiteen har tidligere identifisert interne og eksterne interessenter som vil være viktige for NIRF å ha kontakt med for å påvirke og styrke internrevisjonens anerkjennelse som egen profesjon. Dette er et arbeid hvor NIRF har hatt positiv effekt og styrket sin posisjon siste år. a. Samarbeidet med eksterne interessenter bør opprettholdes og videreutvikles behov for et kontinuerlig samspill. 2. Internettsiden i promoteringssammenheng er blitt behandlet. a. Et arbeid som må kontinuerlig følges opp 3. Etter forslag fra styret har I&P fått i oppgave å spille inn temaer og innlegg på bloggen og sosiale medier, og ta stilling til og jobbe med kanaler NIRF skal inn i (hjemmeside, sosiale medier, nyhetskanaler o.l.) NIRF har i siste periode etablert seg på de mest aktuelle sosiale mediene. Ellen er godkjenneren for alt som legger ut av kommunikasjon i offentlig media; på vegn av NIRF.

15 a. Forslag til konkret oppgave som kan gjøres noe med pt, er å skape innhold til bloggen. Med mer innhold, mer å kommunisere ut i ulike medier. Omforene materiale fra SIRK til blogg, både tidligere utgaver og de som kommer. b. Skrive og innhente blogginnlegg og tips om aktuelle saker fra andre nettverk. c. Være obs på relevante saker media, tipse I&P, tipse sekretariatet. d. I&P synliggjør seg for de andre nettverkene. e. Innhold til blogg som kan spilles videre på i ulike kanaler, sendes ut til sekretariatet, som publiserer det videre på sine medier. f. Et arbeid som må kontinuerlig følges opp. 4. I&P har sett på hvordan nettverkene kan bidra til å promotere profesjonen, eller hvordan enkeltpersoners kompetanse i I&P kan trekkes inn i nettverkene og komiteer. I&P har hatt møte med konferansekomiteen for å bistå NIRF i arbeidet med å promotere årets konferanse også overfor våre eksterne interessenter som ikke er medlemmer. Årets konferanse tilbys på en meget fleksibel plattform, slik at det er mulig å delta kun på de foredrag som eksterne finner av interesse. a. Bør følge opp med evaluering av hvilke målgrupper som deltar på konferansen. b. Årets konferansetema er samfunnsansvar og virksomhetsstyring. Sett på hvem som er mulige interessenter med tilbud om å selge et utdrag av konferansen. c. Arbeidet med å sminke temaene. Få fokus på temaet til årskonferansen i brosjyren. Anbefalt temabilde på samfunnsansvar istedenfor bybilde. d. Videreutvikle handlingsplan(er) for «Virkemidler», se kap6. i strategien. I&P kan være bindeledd mellom komiteer/nettverk for å koordinere «I&Parbeid» hvor kilden er fra komiteer/nettverk. e. Sett på «kjøreregler» for kommunikasjon via Sosiale medier som NIRF representant og talsperson, som (1) NIRF-tillitsvalgt eller som (2) egenperson. (A) LinkedIn, (B) Twitter (C) FaceBook (D). 5. Bidra spesielt mot redaksjonskomiteen med å melde inn forslag til artikler vise til blogger og komme med nyttige forslag på dags- og samfunnsaktuelle tema hvor NIRF kan komme på banen. a. Vi vil innhente innspill på artikler fra prosjektoppgaver som utarbeides av BI studentene på Master programmet i Intern revisjon. Oslo, 12. mai For Informasjons- og promoteringskomiteen Einar Døssland leder

16 Årsberetning fra statlig nettverk for perioden Formål Formålet med nettverket er å være en møteplass hvor medlemmene kan dele kunnskap, erfaringer og tilegne seg faglig påfyll innenfor temaer og problemstillinger knyttet til styring og kontroll i statlige virksomheter. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2012/2013 Turid Landaas, Skatteetaten (leder valgt for ) Hanne Bjørnstad Eide, Arbeidsdepartementet (valgt for ) Solbjørg Lie, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) (valgt for ) Ola Otterdal, Direktoratet for statlig økonomistyring (DFØ) (valgt for ) Nils Hjelle Toll- og avgiftsdirektoratet (Valgt for ) Trine Tengbom, Forskningsrådet, styrets representant 3. Aktiviteter i perioden Nettverksmøter og seminar Seminar om internkontroll 22.august Hvordan lykkes med forhold som kan være særlig utfordrende når det gjelder internkontroll. Representanter fra DFØ, Toll og avgiftsdirektoratet og KLP presenterte utfordringer og muligheter. Nettverksmøte 1.april Bruk av internrevisjon i norsk statsforvaltning. Hva skjer i Norge? Hvordan gjør de det i England? John Kelly, Lead Audit and Assurance Policy Advisor i HM Treasury, hadde en svært interessant gjennomgang av hvordan internrevisjonen er organisert i offentlig sektor i England og fordeler og ulemper ved denne organiseringen. Avdelingsdirektør Knut Klepsvik fra Finansdepartementet orienterte om det pågående arbeidet med å utrede internrevisjon i offentlig sektor i Norge. Møter i arbeidsutvalget Det er avholdt til sammen 2 møter og ett videomøte i AU i perioden august 2013 til april Møtereferat er lagt ut på nettverkets medlemssider. 4. Planlagte aktiviteter Møte i arbeidsutvalget i mai 2014 Oslo, 9. mai 2014 For nettverket Turid Landaas (sign.) leder 11

17 Årsberetning fra nettverk finans for perioden 2013/ Formål Nettverk for finans er en aktiv møteplass for alle som arbeider med eller har interesse av internrevisjon, risikostyring og corporate governance innen finansforetak. FINANSNETTVERKET ER ET EGNET STED FOR Å: Tilrettelegge for kunnskapsdeling av finansfaglige problemstillinger Styrke den finansfaglige kompetanse Dele og formidle kunnskap av nye trender innen revisjon av finansbransjen Aktivitetene i nettverket planlegges og arrangeres av Arbeidsutvalget (AU). Finansnettverket arrangerer medlemsmøter og seminarer for medlemmer av nettverket. Nettverket er åpent for alle medlemmer av NIRF. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2013/2014 Erik Andersson (leder) - Deloitte Rune Andersson EY Mads Kristensen Norges Bank Knut Stahl SG Finans Janne Britt Saltkjel - Multiconsult 3. Aktiviteter i perioden Gjennomført Finansnettverket har gjennomført et nettverksmøte om Anti-hvitvasking/bekjempelse av terrorfinansiering. Foredragsholdere var Roar Østby fra Deloitte, Else Lund fra Finans Norge og Thor Ivar Mysen fra DNB. Foredraget var godt likt og det var ca 50 personer tilstede i møtet. Ikke gjennomført Arbeidsutvalget planla et nettverksmøte om revisjon av samfunnsansvar. Fokuset var på hva finansinstitusjoner utrykker på sinne nettsider og i årsrapporter mv, hvilken komfort styret ønsker fra internrevisjonen for at dette etterleves i praksis og hvordan internrevisor kan revidere samfunnsansvar. Dessverre var det få påmeldte til møtet slik at dette ble kansellert. 12

18 4. Planlagte aktiviteter Arbeidsutvalget i Finansnettverket planlegger to nettverksmøter i løpet av Q2 og Q3 2014: Q2 Workshop om risikoen for at som finansinstitusjon bli involvert i hvitvasking og terrorfinansiering. Dette er et tema som kom opp som ønskemål i vårens møte om antihvitvasking/bekjempelse av terrorfinansiering. Roar Østby Deloitte, Else Lund Finans Norge og Erik Andersson Deloitte vil holde i workshopen. Q3 Arbeidsutvalget planlegger et nettverksmøte om Solvens II og CRD IV i tredje kvartal. Potensielle forelesere vil være representanter fra finanstilsynet og konsulentselskapene. Oslo, 8. mai 2014 For nettverket Erik Andersson (sign.) leder 13

19 Årsberetning fra nettverk misligheter for perioden 2013/ Formål Nettverksmøtets formål er å være en møteplass for personer som jobber med, eller har en interesse for forebygging, avdekking og utredning av misligheter og uregelmessigheter. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2013/2014 Magnus Digernes, KPMG, leder Dag Nenningsland, Riksrevisjonen Stein Wiik, UDI Eva Songe-Møller, Skatteetaten Mariann Hagen Grundtjernlien, Statoil ASA Aina Helena Garathun, Riksrevisjonen, styrets representant 3. Aktiviteter i perioden - Medlemsmøte med tema Fraud Risk Assessment. Ca. 30 deltagere. - Medlemsmøte med tema Gransking i praksis 23 deltagere - Samarbeidet med NIRF om å arrangere et heldagsseminar Tenk som en tyv. - Diverse møter i arbeidsutvalget Det har vært gjennomført diverse møter i arbeidsutvalget. Arbeidsgruppen i mislighetsnettverket har jobbet mye prosjektbasert. Det vil si at arbeidsutvalget er blitt delt inn i mindre grupper, som har jobbet med konkrete oppgaver. Dette har gjort det lettere å gjennomføre oppgaver i en travel arbeidsdag. 4. Planlagte aktiviteter Fortsatt lage spennende og engasjerende nettverksmøter. Kombinasjonen av foredrag og paneldebatter er populært, og det vil fortsatt ha fokus på. Samarbeid med IT-nettverk om kurs i dataanalyse høsten Oslo, 11. mai 2014 For nettverket Misligheter Magnus Digernes (sign.) leder 14

20 Årsberetning fra nettverk IT-revisjon for perioden 2013/ Formål Hovedoppgaven til Nettverksgruppen IT-revisjon er iflg. NIRFs tillitsvalgtmanual å være - forum for kunnskapsdeling relatert til revisjon av informasjonssystemer. Formåler er å øke alle internrevisorers kunnskap om informasjonsteknologi - og å brygge bro mellom ikke-it-revisorer og IT-revisorer, med den hensikt å øke nytten og verdien av internrevisorers arbeid for sine virksomheter IT-nettverket vil på denne bakgrunn arbeide for - å være et nettverk for IT-interesserte revisorer - å bringe sammen interne revisorer, eksterne revisorer og spesialister på ITrevisjon - å integrere IT-revisjon i målsettingen ved all operasjonell revisjon - at virksomhetenes behov for revisjon av prosesser hvor IT inngår skal bli dekket på en forsvarlig måte. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2013/2014 Valgte medlemmer: - Kent M. E. Kvalvik, RSM (leder) - Bård Olsen, Aker Solutions - Karoline Flåten, PwC - Geir Larsen, Avinor 3. Aktiviteter i året - Samarbeid om medlemsmøte «Utvikling av internrevisjon», januar Samarbeidsmøte med ISF, ISACA, DND og NIRF i Bergen, februar Gjennomført en dag CIA-kurs innen IT og risk management, mai Nettverksmøte om «Cyber Risk», juni Samarbeidsmøte med ISF, ISACA, DND og NIRF i Bergen, juni Møte med ISACA om praktisk samarbeid rundt kurs og seminarer, januar Planlagte aktiviteter - Innlegg på NKRF Fagkonferanse oktober Grunnkurs i dataanalyse høst Samarbeid med Misligheter om datanalyse med fokus på misligheter høst Mange mulige tema på to-do liste for nettverksmøte høst 2014/vår 2015 Oslo, 8. mai 2014 for IT-nettverket Kent M. E. Kvalvik leder

21

22

23 Årsberetning fra nettverk Risikostyring for perioden 2013/ Formål Formålet for nettverk Risikostyring er å øke deltakernes kompetanse gjennom å dele kunnskap og erfaringer knyttet til risikostyring. Nettverket er åpent for alle med interesse for risikostyring. Det har to faglige hovedfokus, hvert med to delområder: 1. I internrevisjon Internrevisors bruk av risikostyring Revisjon av risikostyring 2. I virksomheter Risikoanalyse som verktøy Risikostyring for måloppnåelse Arbeidsutvalgets rolle er å arrangere nettverksmøter innenfor temaer som deltakerne ønsker fordypning i. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2013/2014 Erik Wisløff, leder, Sykehuspartner Inger Wraamann, Justis- og beredskapsdepartementet Unni Kristine Rognlien, Helsedirektoratet Rune Johannessen, Nordea Bank AB Kari Øvsthus, Sparebanken Vest Rune Waage, BDO AS Trygve Sørlie, Styrets representant i nettverket Rune Waage gikk ut av arbeidsutvalget 1. januar 2014 grunnet ny jobb i utlandet. Han er ikke erstattet. Inger Wraamann og Erik Wisløff har byttet jobb i perioden, de nye arbeidsgiverne er ført opp i oversikten. 3. Aktiviteter i perioden Det er gjennomført ett nettverksmøte høsten 2013 og ett våren Arbeidsgruppen har hatt en rekke planleggingsmøter forut for nettverksmøtene. Styrets representant har deltatt på flere av disse møtene. Tema for møtet 26. november 2013 var Revisjon av prosjekters risikostyringsprosess. Innledere var Trygve Sørlie, Rune Johannessen og Erik Wisløff, deretter var det ca. 2 timer gruppearbeid rundt temaet Hva kjennetegner god revisjonsmetodikk i forbindelse med revisjon av risikostyring i prosjekter? Nettverksmøtet hadde 29 påmeldte deltakere. Møteavgift var 600 kr for medlemmer. Tema for møtet 1. april 2014 var Erfaringer med prosessen for å utarbeide et helhetlig risikobilde, og erfaringer med å rapportere dette til virksomhetens styre. Dette møtet ble arrangert som et minglemøte hvor hovedmålsettingen var å gi deltakerne mulighet til å utveksle egne erfaringer knyttet til temaet. Karl-Ludvig Mauland fra BDO gav en 10-minutters innledning, etterfulgt av diskusjoner i små grupper. Nettverksmøtet hadde 34 påmeldte deltakere. Det var ingen møteavgift.

24 4. Planlagte aktiviteter Nettverket planlegger et nytt medlemsmøte 16. september Oslo, 12. mai 2014 For nettverket Erik Wisløff leder

25 Årsberetning fra nettverk for ansatte revisjonsledere for perioden 2013/ Formål Nettverket har som formål å være en møteplass for internrevisjonsledere for utveksling av erfaringer og synspunkter omkring strategiske, faglige og administrative temaer. For å bli medlem i nettverket må man være medlem i NIRF og ansatt leder av internrevisjonen i sin virksomhet. 2. Oversikt over medlemmer av arbeidsutvalget i perioden 2013/2014 Richard Nylén Solbjørg Lie Teis Stokka ICA NAV Skattedirektoratet Nettverket har nå 38 medlemmer. 3. Aktiviteter i perioden Det er avholdt tre møter i perioden 2013/2014 (siden forrige årsberetning) 8 mai 2012 hos Helse Nord i Bodø med 20 deltakere. Tema: Revisors rolle når ledelsen svikter Innleder: Thijs Smit, Medlem av ECIIA Management Board 19. september 2013 hos UDI med 18 deltagere. Tema "Internrevisjon; avlønning - tilsetting - avskjed. Innleder: Geir Larsen fra Avinor 3. desember 2013 hos Toll- og avgiftsdirektoratet med 27 deltagere. Tema: Modenhetsmodeller». Innleder: Frank Alvern fra Forsvarsdepartementet. 11. februar 2014 hos Statnett med 20 deltakere. Tema: «Korrupsjonsrisiko». Innleder: Nigel Iyer fra Septia Group. 4. Planlagte aktiviteter 12. og 13. mai, Agder energi i Kristiansand Tema: «Etikk og Combined Assurance». Innledere: MBA studenter fra Dardens MBA program, Martin Stevens og Ellen Brataas. 3. juli 2014 Skattedirektoratet Tema: World-Cafe- flere aktuelle temaer på agendaen Innledere: mange internasjonale tillitsvalgte som kommer til Norge i forkant av den internasjonale konferansen i London. Oslo, 11. mai 2014 For nettverket Teis Stokka(sign.) leder 16

26

27

28

29

30

31

32

33 SAK 9 FASTSETTELSE AV KONTINGENT I henhold til vedtektenes 8-5 skal kontingent for neste periode fastsettes av generalforsamlingen. Foreningens kontingent ble siste gang justert i 2013 fra kr til kr med virkning fra år Styret foreslår å videreføre kontingentsatsen fra 2014.

34 Overordnet oppsummering Regnskap Prognose Budsjett Differanse Regnskap Konto Navn Kontingent Serviceavgift Utdanning Årskonferansen xxx Nasjonal konferanse offentlig xxx Ledernettverk Bokhandelen Annonsering Sertifiseringer XXX Ekstern kvalitetskontroll Andre inntekter DEL 1 SUM SALGSINNTEKTER Kursutgifter Konferansen xxx Offentlig fagkonferanse xxx Ledernettverk Bokhandel xxx Øvrige varekostnader xxx Sum lønnskostnad xxx Sum annen driftskostnad DEL 2 SUM KOSTNADER NETTO FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT DEL 0: OPPSUMMERING

35 SAK 11 FORSLAG TIL OVERFØRING AV OPPGAVER FRA INFORMASJONS- OG PROMOTERINGSKOMITEEN I henhold til vedtektenes 4.10 kan styret etablere NETTVERK for å tilrettelegge tilbud til grupper av medlemmer. Det finnes ingen vedtekter som gjelder overføring av oppgaver mellom komiteer og nettverk. Styret finner det likevel hensiktsmessig at generalforsamlingen diskuterer følgende forslag: Bakgrunn I takt med etablering av flere nettverk er det behov for å tydeliggjøre oppgaver og aktiviteter til komiteer og nettverk slik at foreningen får en mer helhetlig koordinering av aktiviteter som skal støtte opp under foreningens strategiske målsettinger. Tillitsvalgtmanualen forenkles og formål og oppgaver tydeliggjøres. Informasjons- og promoteringskomiteen Komiteen skal identifisere interne og eksterne interessenter som vil være viktige for NIRF å ha kontakt med for å påvirke og styrke internrevisjonens anerkjennelse som egen profesjon, eksempelvis: NHO, FNO, Børsen/NUES, DFØ, Finanstilsynet, INTOSAI m.m. Komiteen skal bruke ulike fora, kanaler og medier der foreningen best kan delta i samfunnsdebatten for å fremme internrevisjonens budskap, eksempelvis gjennom artikler i aviser/fagblader, debattinnlegg, høringspartner i viktige uttalelser med videre. Innstilling Styret finner at oppgavene som tilligger Informasjons- og promoteringskomiteen best kan koordineres av sekretariatet og ivaretas av de faggruppene som nettverkene representerer. I tillegg vil Redaksjonskomiteen sitte på mye materiale som kan benyttes til promotering gjennom ulike sosiale medier. Styret innstiller derfor på at oppgaver som tidligere har ligget under Informasjons- og promoteringskomiteen, overføres til nettverk, komiteer og sekretariatet i tråd med oppdatert Tillitsvalgmanual.

36 Norges Interne Revisorers Forening Styret, komitéene og nettverkene NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF Nominasjonskomiteen for har bestått av: Petra Liset, leder, PwC Teis Stokka, Skattedirektoratet Richard Nylén, ICA Thor Ivar Waarum, DNB 1

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2013-2014

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2013-2014 NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2013-2014 Nominasjonskomiteen for 2013-2014 har bestått av: Petra Liset, leder, PwC Teis Stokka, Skattedirektoratet Richard Nylén, ICA Thor Ivar Waarum,

Detaljer

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2012-2013

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2012-2013 NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2012-2013 Nominasjonskomiteen for 2012-2013 har bestått av: Solbjørg Lie, leder, NAV Reidar Døli, Oslo Børs Teis Stokka, Skattedirektoratet Richard

Detaljer

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2015-2016

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2015-2016 NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2015-2016 Nominasjonskomiteen for 2014-2015 har bestått av: Petra Liset, leder, PwC Teis Stokka, Skattedirektoratet Thor Ivar Waarum, DNB Bente Sverdrup,

Detaljer

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2016-2017

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2016-2017 NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I NIRF 2016-2017 Nominasjonskomiteen for 2015-2016 har bestått av: Petra Liset, leder, PwC Teis Stokka, Skattedirektoratet Bente Sverdrup, Gjensidige Mari

Detaljer

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) Institute of Internal Auditors Norway (IIA Norway)

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) Institute of Internal Auditors Norway (IIA Norway) Felles medlemsmøte NFKR og NIRF, 19. mai 2011 Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) Institute of Internal Auditors Norway (IIA Norway) Generalsekretær Ellen Brataas, CIA, CISA Formål og visjon Formål

Detaljer

Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk

Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk 2014/2015 Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk Ellen Brataas, generalsekretær Norges Interne Revisorers Forening 2014/2015 Redegjørelse for virksomheten 2014/2015 NIRF

Detaljer

Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk

Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk 2015/2016 Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk Ellen Brataas, generalsekretær Norges Interne Revisorers Forening 2015/2016 REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETEN 2015/2016 NIRF

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Tirsdag 9. juni 2015, klokken 16.00 17.00

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 9. juni 2015) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE

Detaljer

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I IIA NORGE

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I IIA NORGE NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TILLITSVALGTE I IIA NORGE 2017-2018 Nominasjonskomiteen for 2017-2018 har bestått av: Petra Liset, leder, PwC Teis Stokka, Skattedirektoratet Jørgen Bock, Universitetet

Detaljer

Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komitéer og nettverk

Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komitéer og nettverk 2016/2017 Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komitéer og nettverk Ellen Brataas, generalsekretær IIA Norge/Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) 2016/2017 REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETEN

Detaljer

NORGES INTERNE REVISORERS FORENING HVEM ER VI? HVORFOR ER VI TIL? HVA KAN VI TILBY?

NORGES INTERNE REVISORERS FORENING HVEM ER VI? HVORFOR ER VI TIL? HVA KAN VI TILBY? NORGES INTERNE REVISORERS FORENING HVEM ER VI? HVORFOR ER VI TIL? HVA KAN VI TILBY? www.nirf.org Norges Interne Revisorers Forening NORGES INTERNE REVISORERS FORENING HVEM ER VI? HVORFOR ER VI TIL? HVA

Detaljer

Krav til internrevisjon i staten

Krav til internrevisjon i staten Krav til internrevisjon i staten Frokostseminar for departementer Program Tid Tema Hvem 08.30 09.50 Introduksjon til nye krav til internrevisjon Knut Klepsvik, FIN 08.50 09.15 Presentasjon av veiledningen

Detaljer

«Bruk av internrevisjon i staten» - høringssvar

«Bruk av internrevisjon i staten» - høringssvar Norges Interne Revisorers Forening Postboks 1417 Vika 0115 OSLO Oslo, 14. oktober 2014 Til: Det Kongelige Finansdepartement Ref: 14/3305 «Bruk av internrevisjon i staten» - høringssvar Norges Interne Revisorers

Detaljer

IKT-revisjon som del av internrevisjonen

IKT-revisjon som del av internrevisjonen IKT-revisjon som del av internrevisjonen 26. oktober 2010 Kent M. E. Kvalvik, kent.kvalvik@bdo.no INNHOLD Litt bakgrunnsinformasjon Personalia 3 NIRFs nettverksgruppe for IT-revisjon 4 Hvorfor? Informasjonsteknologi

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014

REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014 REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. Innledning Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF besto ved inngangen til 2014 av Inger Lise Strøm (leder), Kari Jørgensen, Inge Myrvoll og Kari Baadstrand Sandnes.

Detaljer

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Jørgen Bock Kvalitetskomitemedlem NIRF Nestleder styret Statsautorisert revisor Krav til ekstern kvalitetskontroll Iht internrevisjonens standarder skal det gjennomføres

Detaljer

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media.

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media. ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2005/2006 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune, Styreleder Ole-Vidar Christensen, Steria AS, Nestleder Roar

Detaljer

Nye krav til internrevisjon i staten. Ola Otterdal, Forvaltnings- og analyseavdelingen, Direktoratet for økonomistyring

Nye krav til internrevisjon i staten. Ola Otterdal, Forvaltnings- og analyseavdelingen, Direktoratet for økonomistyring Nye krav til internrevisjon i staten Ola Otterdal, Forvaltnings- og analyseavdelingen, Direktoratet for økonomistyring Agenda 1. Bakgrunn 2. Nye krav til vurdering og innretning 3. Veiledning for vurdering

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

4. Departementene inkluderes ikke i kravet om å vurdere bruk av internrevisjon, jf. pkt. 6.3.

4. Departementene inkluderes ikke i kravet om å vurdere bruk av internrevisjon, jf. pkt. 6.3. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/2276 16.10.2014 HØRINGSSVAR FRA KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET PÅ BRUK AV INTERNREVISJON I STATEN Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8

INNLEDNING. Årsberetning 2014 Side 2 av 8 Årsberetning 2014 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført nok et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 39 til 41, hvorav 8 var personlige medlemmer og 8 bedrifter

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7 Årsberetning 2013 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 35 til 39, hvorav 7 var personlige medlemmer og 8 bedrifter hadde

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Innhold 1 Innledning... 3 2 Vår visjon... 3 3 Organisering, eierskap og styringsstruktur... 3 4 RSM International... 3 5 RSM HKWs kvalitetskontrollsystem...

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Dokumentasjon av IT-systemer

Dokumentasjon av IT-systemer Anbefaling til God IT-skikk (nr. 1) Dokumentasjon av IT-systemer 1. juni 1995 Norway Chapter Denne anbefaling er utgitt av Information Systems Audit and Control Association Norway Chapter i samarbeid med

Detaljer

NOTAT INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR Til: Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF. 1) Innledning. a) Internrevisjonens plass i organisasjonen

NOTAT INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR Til: Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF. 1) Innledning. a) Internrevisjonens plass i organisasjonen NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Tor Solbjørg, 75512902 Sted/Dato: Bodø, 19.01.2015 Til: Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2014 1) Innledning a) Internrevisjonens

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter Kunnskapsdepartementet 13. oktober 2015 Norges Interne Revisorers Forening Ellen Brataas, generalsekretær Revisjon kan være så mangt, og utføres

Detaljer

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner.

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Årsberetning 2011 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Brukersamlingene har fristet

Detaljer

Hva kjennetegner god Risikostyring?

Hva kjennetegner god Risikostyring? Hva kjennetegner god Risikostyring? BDO lokalt og internasjonalt 67 67 kontorer over hele landet 60 000 60 000 ansatte globalt 1 200 1 200 kontorer 150 Tilstede i 150 land 1250 Over 1250 ansatte 1,3 Over

Detaljer

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 10. oktober 2013 Direktoratet for økonomistyring Velkommen og introduksjon v/ingrid Buhaug Brænden Side 2 Program Side 3 Hvorfor bør alle statlige virksomheter

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015

Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015 Internrevisjon i statlige virksomheter 1. Innledning Finansdepartementet varslet i kap. 9 i Gul bok

Detaljer

Frokostseminar for statlige virksomheter om internrevisjon

Frokostseminar for statlige virksomheter om internrevisjon Frokostseminar for statlige virksomheter om internrevisjon 1. september 2015 Program Tid Tema Hvem 08.30 09.00 Introduksjon til nye krav til internrevisjon Knut Klepsvik, FIN 09.00 09.15 Hva er internrevisjon?

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Internrevisjonens årsrapport for 2010

Internrevisjonens årsrapport for 2010 Deres ref.: Vår ref.: 2010/7 /134 Saksbehandler/dir.tlf.: Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Sted/dato: Bodø, 24.01.2011 Internrevisjonens årsrapport for 2010 1) Innledning a) Internrevisjonens plass i organisasjonen

Detaljer

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG Vedlikeholdes av: Chief Compliance Officer Side: 1 av 5 1. FORMÅL Internrevisjonen skal fremme og beskytte GIEKs verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt. Den skal bidra

Detaljer

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 Onsdag 6. april 2005 kl 15.30 Holmekollen Park Hotel Oslo Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer

Detaljer

Internrevisjonen er i sitt arbeid faglig uavhengig av alle som kan revideres av internrevisjonen.

Internrevisjonen er i sitt arbeid faglig uavhengig av alle som kan revideres av internrevisjonen. NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Tor Solbjørg, 75512902 Sted/Dato: Bodø, 29.01.2014 Til: Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2013 1) Innledning a) Internrevisjonens

Detaljer

Revisjon av styring og kontroll

Revisjon av styring og kontroll Revisjon av styring og kontroll Møte nettverk virksomhetsstyring 12. desember 2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11.30 Velkommen og innledning v/ DFØ Revisjon

Detaljer

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 Årsberetning 2012 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt til 35, hvorav 8 var personlige medlemmer og 6 bedrifter hadde partnerstatus.

Detaljer

DFØs kompetansetilbud vedrørende internrevisjon Nettverksmøte NIRF statlig sektor/dfø 26. januar 2016

DFØs kompetansetilbud vedrørende internrevisjon Nettverksmøte NIRF statlig sektor/dfø 26. januar 2016 DFØs kompetansetilbud vedrørende internrevisjon Nettverksmøte NIRF statlig sektor/dfø 26. januar 2016 Ola Otterdal, Direktoratet for økonomistyring Agenda 1. Krav til vurdering og innretning av internrevisjon

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Audit & Advisory 18. september 2012 Agenda 1. Innledning 2. Formålet med revisjonsutvalg og utvalgets

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2011

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2011 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2011 1) Innledning

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2009

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2009 Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.01.2010 200800560-25 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: INTERNREVISJONENS

Detaljer

Vedtekter for itsmf Norge

Vedtekter for itsmf Norge Vedtekter for itsmf Norge Innhold Vedtekter for itsmf Norge... 1 1. Navn... 2 2. Formål... 2 3. Virksomhet... 2 4. Struktur... 2 5. Medlemmer... 2 6. Generalforsamling... 3 7. Ekstraordinær generalforsamling...

Detaljer

Universitetet i Oslo EIR

Universitetet i Oslo EIR Universitetet i Oslo EIR Til Fra Universitetsstyret Enhet for intern revisjon Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 6 Møtenr.: 6/2017 Møtedato: 24. oktober 2017 Notatdato: 05. oktober 2017 Arkivsaksnr.:

Detaljer

14/ / Bruk av internrevisjon i staten - høring av rapport fra en arbeidsgruppe

14/ / Bruk av internrevisjon i staten - høring av rapport fra en arbeidsgruppe Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3305 13/3438-17.10.2014 Bruk av internrevisjon i staten - høring av rapport fra en arbeidsgruppe Vi viser til brev fra Finansdepartementet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007

ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007 ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2006/2007 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Styreleder: Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune Nestleder: Ole-Vidar Christensen, Steria AS Økonomileder:

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2012 ble avholdt 17. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Godkjent referat fra styremøte nr. 7/2016

Godkjent referat fra styremøte nr. 7/2016 Godkjent referat fra styremøte nr. 7/2016 Møtet ble avholdt 12. og 13. september på Quality Hotel Leangkollen i Asker. Tilstede: Steinar Wergeland, Kåre Conradsen, Gro M. Gjervold, Andreas Holter (12.09),

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon

Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon Innledning Kommunikasjon skal bidra til at VKM oppfyller sitt samfunnsoppdrag. Kommunikasjon står derfor sentralt i VKMs virksomhet. Kommunikasjon

Detaljer

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2008

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2008 INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2008 1) Innledning a) Internrevisjonens plass i organisasjonen Internrevisjonen er underlagt styret i Helse Nord RHF. Styret har oppnevnt en revisjonskomité med formål

Detaljer

Roller og ansvarsområder for styret i itsmf Norge

Roller og ansvarsområder for styret i itsmf Norge Roller og ansvarsområder for styret i itsmf Norge Oppdatert 18.06.2013 Oversikt over roller og ansvarsområder i styret Formelle roller Styreleder Nestleder Økonomiansvarlig Styremedlem Varamedlem Andre

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2017-2022 (Rev. 9.2.2017) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2017-2022... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi... 2

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2008 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2008 1. STYRETS BERETNING 1.1 OPPRETTELSEN AV AGDERING Fusjonen mellom Sydspissen og Kompetansering Sør ble formelt gjennomført 10. mars 2008. Formålet med foreningen

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

HELSE NORD RHF ENDRING

HELSE NORD RHF ENDRING Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.10.2009 200800560-13 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 90-2009 INSTRUKS

Detaljer

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2012 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

NFKR PROGRAMKOMITE ØNSKER DEG VELKOMMEN

NFKR PROGRAMKOMITE ØNSKER DEG VELKOMMEN NFKR PROGRAMKOMITE ØNSKER DEG VELKOMMEN Programkomiteen, fra høyre: Ernst Ole Solem, Asker Kommune Roger Strøm, Statoil Eystein Kallhovde, Kontrakt & Prosjektservice Tore Solgård, Teleplan Ayse B. Nordal,

Detaljer

Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 27. februar, 2014, kl. 18.00 Sted: Oslo Konserthus, Lille Sal, hovedinngang fra Johan Svendsens plass /Ruseløkkveien Dagsorden:

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Hege Randi Eriksen Einar Jebens Øystein Noreng

Detaljer

Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlig forvaltning

Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlig forvaltning Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlig forvaltning Partnerforum 2015 Hva er Partnerforum? Medlemsoversikt Formål Organisering Arrangementstyper eksempler fra 2014 Bidragsyteroversikt

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Internrevisjon et samarbeid på tvers

Internrevisjon et samarbeid på tvers Internrevisjon et samarbeid på tvers Med anbefaling om «Best practice» For Universitetet i Stavanger Universitetet i Agder Universitetet i Nordland Høgskolen i Bergen Regler og krav Reglementet for Økonomistyring

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

NFF-P årsmøte 2014. Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013. Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013. Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015

NFF-P årsmøte 2014. Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013. Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013. Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 NFF-P årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap 2014 Sak 5 Godkjenning

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer