Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS"

Transkript

1 Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS

2 Innhold 1 Innledning Vår visjon Organisering, eierskap og styringsstruktur RSM International RSM HKWs kvalitetskontrollsystem Uavhengighet Periodisk kvalitetskontroll Foretak eller konsern av allmenn interesse Etterutdanning Finansiell informasjon Godtgjørelse til eierne Uttalelse fra styret

3 1 Innledning I henhold til revisorlovens 5a-2 skal revisjonsselskap som reviderer foretak som har utstedt omsettelige verdipapirer som er opptatt til handel i et regulert marked i EØS-land årlig avgi en åpenhetsrapport. Ved å utarbeide en åpenhetsrapport og å gjøre den lett tilgjengelig på vår nettside, vil våre kunder, samarbeidspartnere, investorer og andre regnskapsbrukere lettere være i stand til å gjøre seg opp en formening om vår virksomhet. RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS (RSM HKW) er opptatt av å levere profesjonelle tjenester av høy kvalitet, og vi ønsker å synliggjøre dette. 2 Vår visjon «RSM skal være en høyt verdsatt samarbeidspartner gjennom å levere kompetanse og ha en unik servicekultur. Vi skal være en attraktiv arbeidsplass som utvikler våre ansattes potensiale» 3 Organisering, eierskap og styringsstruktur RSM HKW (org.nr ) er et autorisert revisjonsselskap, organisert i to avdelinger fordelt på kontorer på Filipstad Brygge i Oslo, i Kanalveien i Bergen, på Stord og på Voss. RSM HKW er organisert som et indre selskap, RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen Indre Selskap (RSM HKW IS), med RSM HKW som hovedmann og oppdragsansvarlige revisorer (Partnere) som stille interessenter. Partnerne eier aksjene i RSM HKW og andelene i RSM HKW IS. Det er for tiden 20 partnere. Selskapet styres gjennom generalforsamlingen i RSM HKW og selskapsmøtet i RSM HKW IS. Generalforsamlingen og selskapsmøtet velger selskapets styre som er likt i RSM HKW og RSM HKW IS. Styret har seks aksjonærvalgte og tre ansattvalgte medlemmer. Styret setter selv sin møteplan og styremøter avholdes etter behov, normalt 6 ganger per år. Selskapet har daglig leder med ansvar for daglig drift. Vår kjernevirksomhet er revisjon, men i tillegg tilbyr vi tjenester innen regnskap, skatt og avgift, transaksjonsstøtte, risk management og gransking. Kompetansehuset RSM består i tillegg av RSM Advokatfirma AS (org.nr ). Det er iverksatt rutiner for å sikre at revisorlovens uavhengighetsregler blir ivaretatt. 4 RSM International RSM HKW er medlem av RSM International. RSM International er et verdensomspennende nettverk av uavhengige revisjons- og rådgivningsfirmaer. RSM Internationals medlemmer er drevet av en visjon om å levere profesjonelle tjenester av høy kvalitet og på den måten utgjøre en forskjell for sine kunder. Høy profesjonell standard, felles arbeidsmoral og tydelig fokus gjør alle medlemmer til verdifulle partnere for en variert kundebase over hele verden. 3

4 RSM International har mer enn ansatte, fordelt på 732 kontorer i 112 land. RSM International er rangert som nr 7 av de internasjonale revisjons- og rådgivningsnettverkene. Hvert medlem av nettverket er et juridisk separat og uavhengig firma. 5 RSM HKWs kvalitetskontrollsystem Vi legger ned mye arbeid i å rekruttere kvalifiserte medarbeidere, og mener at det er en forutsetning for å lykkes i markedet. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Vi er opptatt av å ta vare på og utvikle enkeltindividene og sikre at den enkelte leverer kvalitet. RSM HKW har etablert interne kvalitetskontrollsystemer i samsvar med ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsselskaper som utfører revisjon og begrenset revisjon av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Det interne kvalitetskontrollsystemet omfatter både den løpende kvalitetssikringen av utført arbeid på det enkelte revisjonsoppdrag og den periodiske kontrollen (se punkt 7 nedenfor) som gjennomføres for å sikre at våre retningslinjer for utførelse av revisjonsoppdrag etterleves. Styret har overordnet ansvar for revisjonsselskapets kvalitetskontrollsystem, mens det operasjonelle ansvaret ivaretas av oppdragsansvarlige revisorer og Head of Audit som har ansvar for å videreutvikle vårt kvalitetskontrollsystem. Kvalitetssikringen på det enkelte revisjonsoppdrag er en vesentlig del av vår interne kvalitetskontroll for å sikre at det revisjonsarbeidet som utføres tilfredsstiller de krav som stilles både eksternt, i form av revisorlov og revisjonsstandarder, og internt i form av RSM Internationals revisjonsmetodikk og våre egne interne retningslinjer. Kvalitetssikringen skal sørge for at vi innhenter tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis slik at vi avgir revisjonsberetning på korrekt grunnlag. Oppdragsansvarlig partners involvering i revisjonsprosessen er en viktig del av kvalitetssikringen, og vårt kvalitetskontrollsystem krever derfor at oppdragsansvarlig partner involverer seg i og godkjenner planleggingen av det enkelte revisjonsoppdrag, herunder den valgte angrepsvinkelen for revisjonen. I tillegg skal oppdragsansvarlig revisor gjennomgå og godkjenne resultatet av utført arbeid, herunder konklusjonene, samt vurdere de vesentlige forhold som er avdekket i forbindelse med revisjonsprosessen og som krever oppdragsansvarlig partners oppmerksomhet. Faglige problemstillinger drøftes løpende med ressurspersoner innenfor de ulike fagområdene og eventuelt med eksterne fagpersoner, som for eksempel Den norske Revisorforenings spørretjeneste. 6 Uavhengighet Det er etablert interne retningslinjer og rutiner for å sikre at krav til uavhengighet opprettholdes. Disse retningslinjene og rutinene er kommunisert til våre ansatte, og retningslinjene omfatter også eventuelle innleide personer. Det har i 2014 ikke vært avdekket brudd vedrørende krav til uavhengighet. 7 Periodisk kvalitetskontroll Det gjennomføres hvert år en intern kvalitetskontroll for å påse at våre interne rutiner og retningslinjer for utførelse av revisjonsoppdrag etterleves i alle ledd. Utvelgelsen skjer på rotasjonsbasis slik at alle oppdragsansvarlige skal være kontrollert i løpet av en treårsperiode. Utvelgelse av oppdrag for kontroll skjer med utgangspunkt i størrelse, bransje, risiko og lignende parametere. Resultatet av gjennomført kontroll summeres opp i en rapport som fremlegges for styret, som avgjør hvordan eventuelle avvik skal håndteres videre. Aktuelle reaksjonsmåter er: Oppdatering av retningslinjer og rutiner 4

5 Informasjon til ansatte, muntlig, i møte og skriftlig Diskusjon i styremøte/partnermøte ved alvorlige brudd på det interne regelverket. Resultatet av kvalitetskontrollene er presentert for de ansatte i interne kurs. Kvalitetskontrollen for 2014 avdekket ingen alvorlige brudd som gjorde ytterligere reaksjoner påkrevet. RSM HKW er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet i henhold til revisorlovens 5b-2 hvor det fremgår at revisjonsselskaper som reviderer foretak av allmenn interesse skal være underlagt kvalitetskontroll av Finanstilsynet, eller den Finanstilsynet utpeker, hvert tredje år. Finanstilsynet gjennomførte høsten 2014 stedlig tilsyn av utvalgte revisjonsoppdrag. Resultatet av tilsynet er oppsummert i egen rapport fra Finanstilsynet. Rapporten kan i sin helhet leses på Finanstilsynets nettsider. Basert på tilbakemeldingen fra Finanstilsynet har RSM implementert enkelte endringer i egne rutiner. Som medlem av RSM International er vi også underlagt kontroll hvert 3. år, sist gjennomført i september Gjennomførte tilsyn har ikke avdekket alvorlige brudd på regelverket. 8 Foretak eller konsern av allmenn interesse RSM HKW har revidert følgende foretak eller konsern av allmenn interesse i 2014; Western Bulk ASA; notert på Oslo Børs Voss Veksel- og Landmandsbank ASA; notert på Oslo Børs Next Biometrics Group ASA; notert på Oslo Axess Voss Sparebank 9 Etterutdanning RSM HKW har som mål at opplæringsvirksomheten skal bidra til å opprettholde og videreutvikle det faglige nivået. Vi skal gjennom vår faglige dyktighet kunne opprettholde en høy standard og yte god service overfor våre kunder. Alle ansatte skal være vel kvalifisert til å utføre sitt arbeid i henhold til revisorloven og de internasjonale revisjonsstandardene. For å gi god service er vi avhengige av engasjerte medarbeidere. Opplæringen tar derfor også hensyn til de ønsker som den enkelte ansatte har om for eksempel utvikling innenfor spesialområder. Nyansatte gjennomgår et opplæringsprogram de to første årene som dekker grunnleggende opplæring og trening innenfor kjerneområdene revisjon, regnskap, skatt og avgift. Øvrige ansatte tilbys kurs etter individuell vurdering hvor de selv gjennom medarbeidersamtaler kan være med å påvirke kursvalget. I tillegg avholdes periodevise interne møter med faglig innhold hvor hovedfokus er oppdatering innenfor våre kjerneområder. For å kontrollere at vi oppnår de ønskede mål om etterutdanning og videreutvikling for den enkelte ansatte holder vi løpende kontroll med de gjennomførte kurstimer. Denne oppfølgingen inkluderer også våre oppdragsansvarlige revisorer som er underlagt revisorlovens krav til etterutdanning. Eventuelle avvik blir fulgt opp med den enkelte. Det er i 2013 ikke avdekket avvik på dette området. 5

6 10 Finansiell informasjon 2014 Omsetning revisjon MNOK 92,8 Omsetning andre tjenester MNOK 61,8 Total omsetning konsernet MNOK 154,6 11 Godtgjørelse til eierne Partnerne godtgjøres gjennom arbeidsgodtgjørelse og overskuddsandel fra RSM HKW IS. Overskudd deles i utgangspunktet likt mellom partnerne, men overskuddsandel kan økes/reduseres basert på innsatselementer o.l. Hovedmannen mottar overskuddsandel i henhold til eierandel. Nylig opptatte partnere mottar overskuddsandel etter en opptrappingsmodell. Selskapets eiere inngår i selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning. 12 Uttalelse fra styret Styret i RSM HKW har gjennomgått selskapets kvalitetskontrollsystem og retningslinjer for uavhengighet. Det er vår oppfatning at kvalitetskontrollsystemet fungerer effektivt og at retningslinjene for uavhengighet etterleves. Oslo, 26. februar 2015 Per-Henning Lie (sign.) Jostein Bøhn (sign.) Vidar Haugen (sign.) Styrets leder Styremedlem Styremedlem Cecilie Tronstad (sign.) Morten Fredrik Müller (sign.) Marthe Lise Drolsum (sign.) Styremedlem Styremedlem (ansatt) Styremedlem (ansatt) Rune Nesheim (sign.) Eva Hammersland (sign.) Ørjan Johansson (sign.) Styremedlem Styremedlem Styremedlem (ansatt) 6

KPMGs åpenhetsrapport 2014. kpmg.no

KPMGs åpenhetsrapport 2014. kpmg.no KPMGs åpenhetsrapport 2014 kpmg.no INNHOLD Vår virksomhet Vår organisasjonsform og eierskap Vår styringsstruktur Vårt system for kvalitetskontroll Retningslinjer for å sikre uavhengighet Erklæring fra

Detaljer

Åpenhetsrapport 2011

Åpenhetsrapport 2011 Åpenhetsrapport 2011 Innhold 01 Innledning 02 Forord 03 Struktur og eierskap 04 Grant Thornton International 05 Ledelse og Forvaltning 06 Systemer for kvalitetskontroll 07 Ekstern kontroll 08 Aksept av

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014

Åpenhetsrapport 2014 Åpenhetsrapport 2014 Innhold 01 Innledning 02 Forord 03 Struktur og eierskap 04 Grant Thornton International 05 Ledelse og Forvaltning 06 Systemer for kvalitetskontroll 07 Ekstern kontroll 08 Aksept av

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2014

ÅPENHETSRAPPORT 2014 ÅPENHETSRAPPORT 2014 ÅPENHETSRAPPORT 2014 3 INNHOLD 5 6 7 8 11 17 Innledning av administrerende direktør Åpenhetsrapport Visjon og verdigrunnlag Leder revisjon Organisasjon og eierskap Levering av kvalitet

Detaljer

Åpenhetsrapport 2013

Åpenhetsrapport 2013 Åpenhetsrapport 2013 Innhold 01 Innledning 02 Forord 03 Struktur og eierskap 04 Grant Thornton International 05 Ledelse og Forvaltning 06 Systemer for kvalitetskontroll 07 Ekstern kontroll 08 Aksept av

Detaljer

KPMGs åpenhetsrapport 2013. kpmg.no

KPMGs åpenhetsrapport 2013. kpmg.no KPMGs åpenhetsrapport 2013 kpmg.no INNHOLD Vår virksomhet Vår organisasjonsform og eierskap Vår styringsstruktur Vårt system for kvalitetskontroll Retningslinjer for å sikre uavhengighet Erklæring fra

Detaljer

KPMGs Åpenhetsrapport 2012 kpmg.no

KPMGs Åpenhetsrapport 2012 kpmg.no KVALITET OG INTEGRITET KPMGs Åpenhetsrapport 2012 kpmg.no Innhold Åpenhetsrapport KPMG 2012 Vår virksomhet Vår organisasjonsform og eierskap Vår styringsstruktur Vårt system for kvalitetskontroll Våre

Detaljer

31. august 2011. Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS

31. august 2011. Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 31. august 2011 Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS Innhold 5 Forord Aase Aa. Lundgaard 7 Åpenhetsrapport 8 Deloittes kvalitetssystem 19 Verdier, etiske prinsipper og moralske handlinger 26 Klientliste

Detaljer

Åpenhetsrapport 2013/2014 Deloitte AS

Åpenhetsrapport 2013/2014 Deloitte AS Åpenhetsrapport 2013/2014 Deloitte AS Innhold 5 Forord Aase Aa. Lundgaard 7 Åpenhetsrapport 8 Deloittes kvalitetssystem 24 Utdrag av revisjonsklienter 25 Regnskapsopplysninger 26 Partneroversikt 28 Erklæring

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring

Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring www.pwc.no/aapenhetsrapport Åpenhetsrapport 2014 Innsyn i vår kvalitetssikring Rapporten gir innsikt i hvordan PwC arbeider med å sikre kvalitet i revisjonen vi utfører. Forord Håvard S. Abrahamsen Foto:

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse (Redegjørelse for foretaksstyring) Orklas prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for aksjonærer, ansatte

Detaljer

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Aktuelt fra Kredittilsynet v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Regnskap Regnskapsregler konsernregnskap Selskap Full IFRS Nasjonal IFRS NGAAP Børsnoterte, inkl finans PLIKT (RSKL 3-9) -----------

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b. Styret bygger sine vurderinger på «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse»

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b og Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper fra Oslo Børs. Styret bygger sine

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 til stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt av Stortinget. Det skal føre tilsyn med drifta i sentralbanken

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I CERMAQ ASA (Vedtatt i styremøte 27. april 2004 med endringer vedtatt i styremøte 30. september 2005, 14. februar 2007, 7. mai 2009, 15. september 2009,

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (ES) I EDB SKAL styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre rolledelingen

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer