Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg"

Transkript

1 Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune, servicekontoret Olderdalen, Lisa P. Solbakken leder Ina Engvoll (s) e.f.

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr RS 1/14 Notat fra møte vedr omsorgsboliger 2013/14 PS 1/14 Orienteringssaker HOO /4446 PS 2/14 Orienteringssaker oppvekst januar /745 PS 3/14 Skolerute for år 2014/ /910 PS 4/14 PS 5/14 Klage på vedtak om permanent skoleplass for ***** ***** Klage på vedtak om overflytting av elev til annen skole - ***** ***** X 2014/342 X 2014/342

3 Notat Notat fra møte mellom Kåfjord Kommune og Djupvik - Nordmannvik Bo og Servicesenter (DNBS) Møte kom i stand etter e} halvt dusin henvendelser(ubesvarte) og tilslutt via inngripen/formidling av GU. Disse møtte fra Kåfjord Kommune: Rådmann Einar Pedersen og Agnes Nilsen - fagansvarlig ved hjemmebasert omsorg. DNBS var representert ved Gunnar Simonsen, Arvid Pedersen, Inger Mathisen og Einar Storslett. Politisk ledelse møtte ikke, ref. skriv til ordfører Møt/~t startet med en gjennomgang i korte trekk ved saksmateriell fra Kommunens og DNBS sin side vedr. driftsopplegg i tilknytning til HOO sak under behandling. DNBS tok utgangspunkt i sine forslag slik de var lagt for HOO i skriv av og Rådmannen svarte på DNBS sin gjennomgang ved å anføre: UngBo er frittstående selskap basert på selvfinansiering via leieinntekter fra brukerne. Leie er bestemt av prisen på leiemarkedet, eks pr mnd eks. mat. Kommunen hadde ikke råd til å bidra med driftsstøtte. Viste til prinsippet om li kebehand I ing. Han sto fast på at DNBS ikke passet for resurskrevende beboere. Ånbefalte ombygging til leiligheter, med gunstig finansiering av Husbanken. Slike leiligheter var "in", - lette å leie ut til høyere leie. Utleie til andre enn :eldre osv. Kommunens bidrag var begrenset til samhandling med hjemmetjenesten. Ref. sak 2/13 HOO. Inngått avtale med DNBS ble ansett som ikke eksisterende tross at oppsigelse ikke forelå? DNBS måtte tjene penger, og at kommunen ville stå på side linja.

4 DNBS holdt fast ved positive signaler som gitt i strategiplan - HOO. sak 2/13 og 7 /13, og viste til positive signaler i utredning og vedtaksform 2/13 punktene DNBS henviste at man hadde prøvd å etterkomme krav om driftsplan - invest.plan, men vansker med tallmateriale også fra kommunens side. Tilgjengelig fra tidligere samarbeid. Senteret henviste til behovet for kommunalt ansvar for den eldre/aldrende befolkning i Djupvik- Nordmannvik, hvor A4 prinsipper ikke uten videre kan benyttes ved å vise til frivillig innsats og henvisning til et kommunalt eiendomsselskap som et ledd i Kåfjords ansvar for den eldre befolkning - hjem og lokalmiljø hører fortsatt sammen. Styret har i møte gått gjennom konklusjon fra møte Styret må beklage ei avisende holdning, tross positive signaler i vedtak. 2. Det er påfallende at den politiske ledelsen stiller seg utafor de initiativ som er tatt for tilbud for bl.a. eldre på linje med de andre bygdesamfunn i Kåfjord. 3. DNBS kan ikke, uten videre. Godta påstand om ressursmangel (totalbudsjettet) når de store prosjekter lanseres i media. Eks. FIN. 4. Styret i DNBS henstiller til Formannskap - Kommunestyre om å aktivt bidra til realisering av tiltak for et bygdesamfunn som har tapt det meste de siste år. Vedlegg: Brev til HOO av

5 HELSE og OMSORG- HOVEDUTVALGET, OMSORGSBOLIGER - HOO- saker 2/13 og 7/13 - Møte 1/3-13. Styret i DNBS har i møte 26/2 - sak 5/13;vedtatt følgende uttalelse: Styret har merket seg punkt 1 og 2 i vedtak sak 3/13,mens 3 og~4 synes å være en motsigelse.av de 2 første punktene.,,... ; ' DNBS har ingen motforestillinger mot at betaling fra beboere brukes til å dekke lønnskostnader,ref alternativ 1 i saksframstillinga. Forøvrig har sentret 8 hybler,noe som må tillegges vekt i økonomisk sammenheng. Dersommmanr1ønskea:::.eattellidreØfunksjonshemmede skal være lengst mulig i sitt eget hjem og i sitt lokalmiljø må tiltakene tilpasses denne målsettinga,og få konsekvenser for den sentraliseringa av tiltak som synes prege framlagte planer/tiltak Styret i DNBS ønsker en avtale som kan iverksettes ved behov.bedre i for: enn i et~erkant ~ \eowi1.r--... Styret har satt i gang et prøveprosjekt- Åpent Hus, som eegynnelse til et dagsentertilbud for eldre - funksjonshemmede - enslige ingen aldersbegrensning. ', l Til dette trenger vi kommunens bistand i form av kompe1.1tanse på organisering m.v.det legges opp til en mest mulig selvbærende økonomi, men dette vil avhenge av til takenes omfang.eksempelvis kan nevnes at z=;.r;_ avstander for bygdene Djupvik - Nordmannvik vil være en del av kostnadebildei. r'1.dnbs ber at våre intiativ taes med i HOO,s videre planarbe-td og at toreslåtte tiltaktillegges vekt ut fra kommunens egne målsettinger Strategiplan mot Det forutsettes at dette utspill legges fram for H~~- møte 1/3-13. Djupvik 27/2-13 E'. Sk-ø llft{ E. Storslett møtesekretær

6 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: Saksbehandler: Einar Pedersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 1/14 Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Orienteringssaker HOO Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Vedlegg 1 - Foredragsfoyler vedr Nødnett 2 Vedlegg 2 - Brev om forskrift 3 Vedlegg 3 - Brev vedr teknisk løsning for små kontrollrom Rådmannens innstilling HOO tar sakene til orientering Saksopplysninger Innføring av nødnett/legevaktsentral i Kåfjord Innføringsløpet for nødnett er godt i gang flere steder i landet. Imidlertid foreligger det ikke i følge seniorrådgiver Rune Arnesen, ved avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste, Helsedirektoratet, en endelig detaljert plan for utrulling av nødnett i Nord Norge. Arnesen opplyser at det trolig ligger an til at skal AMK- sentralen i Tromsø tar i bruk nødnett 3. kvartal AMK- sentralen er de første som tar i bruk nødnett i Tromsø AMK område. Deretter er planen at legevaktsentraler og akuttmottak kobles på fortløpende over noen uker. I forbindelse med innføring av nødnett i Troms fylke er det behov for å få avklart hvor mange kontrollrom med operatørplasser som skal bestilles. Det er frist ut uke 9 med å sammenfatte bestilling for Troms fylke. Kåfjord kommune må derfor innen den tid ha avgjort om vi skal ha

7 en egen legevaktsentral eller inngå i et samarbeid med andre kommuner. Innføring og drift av nødnett vil bety et økt utgiftsbehov for Kåfjord kommune. Det vil bli etablert lokale prosjekter ved hvert mottakssted (legevaktsentral), ca. 8 til 9 måneder før man tar i bruk nødnett (rundt årsskifte 2014 /2015) Det legges opp til brukeropplæring tett opptil når man skal ta nødnettet i bruk. Arnesen antar dette skjer tidlig høst i Kravet er at min 80% av brukerne skal ha opplæring før man kan ta i bruk nødnett. Det legges opp til at1 til 2 operatører ved hver legevaktsentraler bør være lokale instruktører for å ivareta øvrige ansatte. Operatører skal ha en dag opplæring, lokale instruktører 3 dager i tillegg. Opplæringsfasiliteter for operatører på LVS arbeides det med å legge et sentralt sted i Troms, sannsynligvis vil Tromsø være et aktuelt sted. Alle brukere av håndholdte radioterminaler vaktleger / fastleger skal ha 3 til 4 timer brukeropplæring (praktisk bruk av radio og opplæring i prosedyrer). Opplæringen av radioterminalbrukere vil bli så lokalt som mulig. Kommunene må selv gjøre avtale med leger som skal ha opplæring om størrelse på godtgjørelse. NB: Alle brukere skal ha ca 2 timers E- læring i forkant av den praktiske opplæringen. Man vil starte med prosedyrearbeid etter sommerferien Hensikten er å få gode samhandlingsrutiner mellom spesialist og primærhelsetjenesten. Det vil bli noe arbeid lokalt med å delta i dette arbeidet, og få implementert prosedyrer i enhetens kvalitetssystem. Videre vil den lokale enheten få et arbeid med å fylle ut noen skjema for konfigurasjon av det lokale utstyret. Når det gjelder tekniske forhold vil det være behov for plass til et teknisk skap (leveres av leverandøren), ca 80x120x 80 cm. Det må forberedes kabelføringsveier til operatørplassen og noen egne strømkurser. De økonomiske behovene i dette innføringsprosjektet vil måtte budsjetteres fra begynnelsen av Driftskostnader vil løpe fra 3 kvartal Nøkkelpersoner innen helse-/omsorg og IT er orientert. Det er legges opp til et arbeidsmøte i nærmeste fremtid. Vedleggene gir utfyllende informasjon om innføringen av nødnett. Økt behov for omsorgstjenester i Kåfjord. Gjennom store deler av fjoråret, 2013, har det vært økt etterspørsel etter omsorgstjenester i Kåfjord kommune. Dette gjelder både kort og langtidsplasser på sykehjemmet og etter tjenester som gis hjemme. Det synes som om denne trenden fortsetter også inn i Nedenfor følger en tabell med statistikkopplysninger som viser dette.

8 LIGGEDØGNSTATISTIKK SYKEHJEMMET BIRTAVARRE Sept Okt 2013 Nov Des 2013 Sengeposter Jan 2014 Liggedøgnskapasitet Antall liggedøgn Belegg i % 107,61 110,97 108,56 108,60 115,15 Ledig i % -7,89-10,97-8,56-8,60-15,15 Obs: Januar 2014 statistikkopplysninger fram til I tillegg kommer en bruker som etter grundig helsefaglige vurderinger er i egen omsorgsleilighet tilhørende sykehjemmet. Denne brukeren har et tjenestebehov en til en hele dagen. Brukeren er over 67 år og tjenestebehovet må i sin helhet dekkes av kommunen uten tilskudd fra staten etter ordningen om ressurskrevende brukere. Dette kommer i tillegg til at utviklingen i etterspørselen av hjemmebaserte tjenester har mange brukere hjemme mye mer hjelp enn tidligere, bla gjennom flere besøk hver dag. Brukerne er mer pleietrengende, har behov for flere tilsyn, og krever mer tid. Flere av brukerne har tilsyn opp til 5 ganger pr dag. Såfremt denne tendensen anses som varig vil det kunne føre til etablering av økt antall sengeplasser på sykehjemmet, etablering av nattevakt i hjemmetjenesten, økt bruk av spesialisthelsetjenesten mv. Økte behov vil bli fremmet gjennom saksfremlegg til politisk behandling. Etablering av elektronisk meldingsutveksling, (E-meldinger), mellom PRO og legekontor/unn. Det har over tid vært har arbeidet med å få elektroniske meldinger opp å gå mellom PRO og kommunelegen og UNN. Gjennom hele 2013 ble det gjort et stort arbeid med dette i nært samarbeid med IT (testing, brukermanualer, ROS-analyse osv.) Et par viktige datoer i utviklingsløpet: 1. November 2013 hadde vi opplæring av ansatte (sykepleierne) 20. November 2013 tok vi i bruk meldingene mellom PRO og legek./unn. De ansatte er veldig motivert til å bruke dette systemet og det har så langt fungert utmerket. Statistikken for 4.kvartal 2013 viser at vi har sendt / mottatt 342 meldinger. Omsorgsleiligheter i umiddelbar nærhet til helsesenteret Ungbo SA er i gang med prosjektet vedrørende bygging av 4 omsorgsleiligheter samt en forsterket leilighet like ved Helsesenteret. I prosjektet har representanter fra Kåfjord kommune, AR-ing A/S og UngBO SA samarbeidet og det er utarbeidet romprogram, prosjektplan mv. Prosjektet er snart klar for å sendes ut på anbud, dette vil skje i løpet av februar. Kommunestyret vil bli orientert/involvert i dette gjennom et saksfremlegg til møtet i mars. Det er forventet at byggestart vil være sommer 2014 og innflytting vil kunne skje tidlig i 2015.

9 Vurdering

10 Nytt Nødnett innføring Tromsø interkommunale legevaktsentral Rune Arnesen, avdeling medisinsk nødmeldetjenste Tromsø 12. desember 2013

11 20. september 2012 Informasjonsmøte om Nødnett med HF og kommuner i Tromsø Brev til landets kommuner av 18. juli 2012 Legevaktsentraler i døgndrift i samsvar med forskrift 5. juli 2013 Brev til Fylkesmannen, kommuner og HF om justert løsning for små kontrollrom, LVS/AM

12 Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt digitalt kommunikasjonsnett - Nødnett - til 54 kommuner på Østlandsområdet (trinn 1). Stortinget vedtok utbygging av nødnett i resten av landet (trinn 2). Justis- og beredskapsdepartementet er prosjekteier

13 Overordnede mål St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 ( ) og St.prp. nr. 30 ( ) Styrke samfunnets sikkerhet og beredskap Effektivisere nødetatenes arbeid Ivareta kravet til avlyttingssikkerhet Bedre koordinering ved store ulykker

14 Prosjektets effektmål Nødnett blir helsetjenestens nasjonale kommunikasjonsnett på tvers av kommune- og regionsgrenser i akuttmedisinske situasjoner. Kommunene og RHF ene etablerer prosedyrer og samarbeidsavtaler om bruk av Nødnett til kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner, og i beredskapssituasjoner. Helsepersonell i vakt kan bruke Nødnett til samvirke med de andre nødetatene, basert på omforente prosedyrer. Helsepersonell kan raskt og sikkert varsle helsepersonell i Nødnett og trygt kunne formidle sensitiv informasjon. Helsepersonell kan i Nødnett umiddelbart varsle dersom deres egen sikkerhet er truet, gjennom prioritert sikkerhetsalarm. Nødnett gir standardiserte data om trafikkmønster, svartider og bruksmønster.

15 Prosedyrer på tre nivåer Veileder fra Helsedirektoratet om tilrettelegging og bruk av nytt nødnett i helsetjenesten 7

16 Målsettingen med prosedyrer Optimalisere samhandling innad i helsetjenesten og med andre nødetater/ samarbeidspartnere Ivareta styrende lover og forskrifter Sikre riktig bruk av utstyr/funksjonalitet og hensiktsmessig utnyttelse av kapasiteten i nødnettet Få standardiserte arbeidsmetoder som er tilpasset operativ drift 8

17 Nødnettleveransen Radionettverk i MHz båndet basert på TETRA. Behov for ca basestasjoner Drift og vedlikehold Trinn 2 Politi: 27 operasjonssentraler + særorgan Ca radioterminaler Tatt i bruk: Politi ca.: Brann ca.: Helse ca.: Andre ca.: 600 Trinn 1 Brann: sentraler + 3 andre Helse: 19 AMK-sentraler 55 akuttmottak 151 LV-sentraler + opplæringsløsninger

18 Radiodekning Nær 80 % av Norge og nær 100 % av befolkningen skal ha Nødnett dekning. Dekning etableres der folk bor og ferdes. Steg 1 utbygging: planlegging/ utbygging måling av dekning/ korrigering Steg 2 etter erfaring: eventuell etterfylling av dekning Nødnett fase-0 Lillestrøm,

19 Utbygging og faser Trinn 1, ferdigstilt (fase 0) Planlegge trinn 2 (fase 1-5) Samlet innføring i helse Synkron innføring med brann og politi Ta nettet i bruk straks det er klart

20 Gamle radionett vs. nytt nødnett Analoge radionett Egen infrastruktur Egne radiokanaler Begrenset dekning Digitalt nødnett Ressursdeling God radiodekning Etatsvise talegrupper Felles talegrupper Helse «Landsdekkende» Helseradio-/LA-nett Brann Ca. 230 lokale radionett i kommunene Politi Ett radionett pr. politidistrikt

21 Felles infrastruktur i helse Nødnett radio Telefoni (ikke mobiltelefon) Meldinger Innringer Ambulanse Legevaktlege Fastlege Innringer Annen AMK AMK LV-sentral Sykehusavdeling Akuttmottak

22 Utfordringer i kommunene 1. Henvendelser fra publikum om øyeblikkelig hjelp Det vil si behandling av sykdom og skade som ikke kan vente til neste dag Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 7 Ansvarsforhold Kommunen har ansvaret for: a) Etablering og drift av et fast legevaktnummer som er betjent hele døgnet b) Etablering og drift av LV-sentral 10. Nærmere om LV-sentralene LV-sentralene: a) skal motta og håndtere henvendelser via et fast legevaktnummer innenfor et fastsatt geografisk område, herunder prioritere, iverksette og følge opp henvendelser til lege i vaktberedskap, hjemmesykepleier, jordmor, kriseteam og andre relevante instanser b) skal kunne kommunisere direkte og videreformidle henvendelser om akuttmedisinsk hjelp til AMK-sentralen c) må ha et forsvarlig system for dokumentasjon av kommunikasjon, og bør ha utstyr for logging av viktig trafikk.

23 Utfordringer i kommunene Innhold i LV- sentralene Mottak og håndtere henvendelser: prioritere varsle følge opp Vaktlege/ fastlege Hjemmesykepleie Jordmor Kommunalt kriseteam Legevaktsentral (LV-sentral) Direkte kommunikasjon og kunne videreformidle henvendelser til AMK Dokumentasjon og lydlogging av viktig trafikk Andre relevante instanser Samtale fra innringer settes over til AMK Radiokommunikasjon med AMK og helsepersonell Skriftlig dokumentasjon Lydlogg (ikke krav) Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, 10 Nærmere om LV-sentralene, kap. a) b) c)

24 Utfordringer i kommunene 2. Vaktlegenes tilgjengelighet i nødnettet Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 7 Ansvarsforhold Kommunen har ansvaret for: c) Kommunikasjonsberedskap og nødvendig kommunikasjonsutstyr for helsepersonell i akuttmedisinsk beredskap i kommunen Helsepersonell i vaktberedskap skal være tilgjengelige i Nødnett. Kommunene mottar håndholdte radioterminaler for legevaktleger og fastleger ihh til innmeldt/beregnet behov. 3. Opplæring av legevaktleger og fastleger Opplæring bruk av nødnett utstyr utføres gratis for kommunene. Legene krever godtgjørelse for deltakelse i opplæringen. Legeforeningen og KS har vært i dialog om en sentralt anbefalt kompensasjonsordning uten å komme til en omforent løsning. Spørsmålet om kompensasjon må derfor løses lokalt.

25 Utfordringer i kommunene Kommunikasjonsberedskap døgnet rundt Kommunikasjonsberedskap Godkjent kommunikasjonsutstyr/-radio LV-sentral i kontortiden LV-sentral utenom kontortid Vaktlege/ fastlege Helsepersonell i akuttberedskap AMK Samarbeidsavtale Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, 7. Ansvarsforhold, kap. b) c) Helse- og omsorgstjenesteloven, kap. 6 Ambulanse Sykehus Spesialisthelsetjenesten, andre

26 Utfordringer i kommunene Ett fast legevaktnummer døgnet rundt Ett fast legevaktnummer døgnet rundt (ikke mobiltelefon) Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, 7. Ansvarsforhold, kap. a)

27 Utfordringer i kommunene Ett fast legevaktnummer døgnet rundt Ett fast legevaktnummer døgnet rundt (ikke mobiltelefon) Ruting av LV-nummer til ulike svarsteder (LV-sentraler) Én LV-sentral i døgndrift Ett fast LV-nummer Kommunal Interkommunal Helseforetak Privat Kommunal Interkommunal Helseforetak Privat Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, 7. Ansvarsforhold, kap. a)

28 Legevakt og Legevaktsentral Legevakt Organisert virksomhet som gjennom hele døgnet skal vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp, herunder foreta den oppfølging som anses nødvendig. Kommune Kommune Legevaktdistrikt Kommune Kommune Lege i vakt LVS Helsepers

29 Legevakt og Legevaktsentral Legevaktdistrikt A LVS Legevaktdistrikt B LVS Legevaktdistrikt C LVS Legevaktdistrikt D LVS

30 Legevakt og Legevaktsentral Legevaktdistrikt A Legevaktdistrikt B LVS Legevaktdistrikt C Legevaktdistrikt D

31 Tromsø interkommunale legevaktsentral Dag Kveld / natt Helg Tromsø Karlsøy Balsfjord Legevaktsentraler = Der det svares på telefon fra pasienter Legevakt = Lege i vakt (trenger ikke være tilknyttet LVS) Legevaktsentraler: Nord i fylket Lyngen og Storfjord Kåfjord Kvænangen Nordreisa Skjervøy

32 AMK linjetilknyttet lokal løsning AMK-sentral Lokalt teknisk rom Små kontrollrom dagens løsning Krever mye lokalt utstyr Begrensning i håndtering av talegrupper og en-til-en-samtaler. Krever mye ressurser mtp. installasjon, innføring og drift/ support. Lite fleksibel mtp. endringer i organisasjon og flytting av CR. Er ikke redundant. Kan ikke oppgraderes under full drift. Tetra radionett

33 AMK linjetilknyttet lokal løsning Små kontrollrom sentralisert løsning Sykehus/ LV datanett Akuttmottak/ LV-sentral LV-sentral/ akuttmottak AMK-sentral Lokalt teknisk rom Mobil ICCS Lokal PABX Tetra radionett «Sentral» ICCS/ teknisk rom

34 Nytt betjeningsutstyr for telefoni og radio Operatørplassen

35 Nytt betjeningsutstyr for telefoni og radio Operatørplassen Antall Utstyr type 1 Flatskjerm 1 Mus/tastatur 1 Fotpedal 1 Tilkobling for headset 1 Headset med forsterker 2 Høyttalere Med AMK-leveransen følger én «Fallback Radio». Det anbefales én reserve radioterminal per operatørplass i tillegg

36 ICCS betjening telefoni og radio PC Dispatcher - IVUV_Operator (OP7_059) Oispatcher Recording Audio Telephony Supervisor Legacy Radio TETRA Radio Search Options Ventende anrop Type.., U1gående ~ ~ linjegruppe CWP8 Tid Brukerid OP6_059 OP7 _059 OP8_059 Nummer Nummer CTVP 7 CWP 6 Navn Nam OP7 _059 OP6_059 ~ Adresse ~ ~~ a ~ [il [il ~ Adresse IVUV _Operator IVUV _SupelVisor Poststed [j!] [j!] ~ ~ 00 [i] ~ ~.,. ~ ~ [j][i] ~ HD0-3 HD0-4 OSTF-REDN-2 11 ~ I[ I RB0-1 'Il RB0-2 'g) CCTV-6 ~ 'Il RlEQUDmS B ~1 ~1 ~ 1 I l'" q.--. I Lister Samtalehlstorikk fttapte anrop v 1 Undermapp e: (20 oppføringer) \CRSpecific AMK Buskeru d I Navn Posisjon Nummer Type Adresse \:]Ph8ookfolder1 4CJPhBookfolder2 Q Metdinger (]Ph8ookfolder3 Forh.def.konf if.;: ~ l Ph8ookfo lde r4 ) Anropsllster..., 4'Katalog (JPh8ookfolder5 41Tetra Katalog a Supervisor Mo... Hurtigvalg ~ SpeedDial2 ~ Spee d Dlal G Prto Intercom ~ test &j. Oivind Arnesen Deskphone 5". Deskphone 4... a Deskphone 5". Thomas Oanzer SysEng I " < Hans Jørgen... CWP 7 Lastn... Arbeider Sentralbord Kontortelefon Sentralbord 5096 Kontortelefon 4124 Kontortelefon 5091 Kontortelefon Mobil jobb TETRA ISSI TETRAISSI Pollcestreet 33, 13( Policestreet 22, 121 Pollcestreet 11, 11 I lnnovationsstrasse oslovelen, Oslo ~~ d IQ]/ l'=::::;;;;;:;--~~-====-= -~~~~~~~~~~~~~~~ :D5 IQ..::DUI) System Ok Historikk Tilhørighet Status Hendelser Navn cccccc aaaaa Tid/Status Utalarm Oppka ll Talegruppe JMo_team 12:'3:56 Slkke... DRAMMEN- 2 ROAM_Team TE-AM Team 11 test group 1 dfsaf Ingen info t ('Re'ssurser v [j] [l] ~~ Ej. Tetra-initialiserlng avsluttet Sted DRAMMEN 311 ~ ~ T l''.o :!!ll 'it; Helsedirektoratet

37 ICCS betjening - telefoni Aktivt samtaleområde Aktive samtaler Ventende samtaler Lister og kataloger, bl.a. 180 hurtigvalgsknapper

38 ICCS betjening - radio Funksjonsknapper og PTT Talegrupper Område for ressurshåndtering

39 ICCS betjening - statusmeldinger Her finnes statusmeldinger fra radiobrukere i talegrupper operatøren har aktive eller hendelsemonitorert

40 Rapporter og statistikk - eksempler Anropstype Pr time Daglig Ukentlig Pr måned Svartider m.m. Svartid pr time Svartid daglig Svartid pr operatør Samtaletid pr time Samtaletid daglig CallType Daily Report creation: :31 Report Start: Report End: Legevakt Day Calls Offered Handled Taken In Aban In Taken Out Aban Out Aban Rate SLV 19.6% 30.2% 23.9% % 19.6% 16.3% % 29.8% 18.6% 30.6% 28.8% % 20.4% 17.8% 33.3% 12.4%

41 Hva er nytt og bedre? God radiodekning på tvers av geografiske grenser Avlyttingssikret kommunikasjon (kryptering) Rask oppkobling (0,5 sek.) Talegrupper Lokale, regionale og nasjonale talegrupper Etatsvise og felles talegrupper uavhengig av geografi En-til-en samtaler i nødnettet Direkte kontakt mellom radioer på steder uten dekning God talekvalitet (støyreduserende mekanismer) Felle varsling av mange enheter - med prioritet For eksempel lege-/ambulanse-alarm Sikkerhetsalarm (nødknapp) - med prioritet Geografisk posisjonering av radioene Innebygget robusthet - høy tilgjengelighet Alle tjenestekritiske komponenter i nettet er dublerte Redundante transmisjonslinjer i kjernenettet og mellom kjernenettet og basestasjoner, AMK-sentraler og HDO

42 Organisering og roller Overgangen til nytt nødnett er en omfattende prosess som vil kreve koordinert innsats på tvers av etater og forvaltningsnivåer. Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har det overordnede ansvaret for å bygge ut radionettet og tilknyttede kommunikasjonssentraler. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å ha et overordnet ansvar for prosjektgjennomføringen i helsetjenesten. Helsedirektoratet ønsker å etablere en tett dialog med enhetene som skal innføre nødnett, for å informere og veilede de gjennom det regionale og lokale innføringsprosjektet

43 Aktører i nødnettprosjektet DNK Lokalt innføringsprosjekt Helsedir. Leverandør MSI HDO POD/ DSB RHF/ HF HOD/ JD Kommunene/ Fylkesmannen

44 Organisering og Ansvar, innføring PL Innføring HDIR RHF/ HDO Lede Bestiller av alle leveranser Ansvar for utførelse av tekniske leveranser HF/ LV Ansvar for lokalt mottaksprosjekt Organisasjons forberedelser PMO Teknisk Innføring KEP (Konfigurasjon, egentest og prosedyrer ) Helsefaglig opplæring Sentrale ressurser Plan Teknisk ressursteam Områdeleder Konfigurasjon og egentest Område instruktør Område ressurser Veilede og koordinere Lokal PL Lokal teknisk ressurs Konfigurasjon, egentest og prosedyrer Lokal Instruktør Lokale ressurser Utførende

45 Sentralt ansvar Ansvarsfordeling Koordinere plan og aktiviteter mellom DNK og Nødnett Helse Informere og veilede de lokale innføringsprosjektene Koordinere ressursavgivelse til lokalt innføringsprosjekt Motta rapporter fra de lokale innføringsprosjektene og rapportere videre til DNK Nødnett Helse skal bidra til å gjøre de lokale innføringsprosjektene gode Lokalt ansvar Avsette personell og budsjettmidler til eget innføringsprosjekt Utføre lokale tekniske tilpasninger Ta imot leveransen Fristille ansatte for opplæring Informasjon til egne ansatte Revidere lokale prosedyrer Utarbeide lokal konfigurasjon Planlegge overgang fra gammelt til nytt samband Signere avtaler Ta Nødnett i bruk - 38

46 METFOR - Oppfølging basert på lokalprosjektenes oppfølgingskriterier - Avvikshåndtering gjennom styringsverktøyets lederfunksjonalitet - Avviksårsak - Proaktiv styring og kontroll - Rapportgenerator på styringsinformasjon

47 Nasjonal nivådelt modell Nasjonale instruktører Områdeinstruktører i hvert AMK-område Lokale instruktører Brukere Opplæring tilpasset den enkelte brukergruppe Forutsetning for idriftsetting av Nødnett Nasjonalt Nivå Område Nivå Lokalt Nivå - 40

48 Forberedende opplæring E-læringsportal med obligatorisk forberedende opplæring for alle brukergrupper Skal gi kjennskap til Nødnettsystemet Mål og gevinster Funksjonalitet og utstyr Sambandsteori Prosedyrer Interaktivitet for motivasjon og forberedelse av kursdeltagere - 41

49 Praktisk opplæring Gjennomgang av funksjonalitet og muligheter i nødnettutstyret tilpasset brukergruppene Øvelser der funksjonaliteten settes inn i en operativ sammenheng og omforente prosedyrer i AMK-området benyttes Personellgruppe Varighet AMK sentral 3 kursdager Legevaktsentral 1 kursdag Akuttmottak 1 kursdag Ambulansetjeneste 1 kursdag Fastleger/ vaktleger 3-4 timer

50 Lokale instruktører i Nødnett Rekrutteres fra HF og kommuner 3-6 lokale instruktører pr AMK 1-2 lokale instruktører pr LV/AK 1-2 lokale instruktører pr ambulansestasjon Deltar på lokalt instruktørkurs i regi av områdeinstruktører - Lokale instruktører AMK: 3 dagers brukerkurs + 4 dagers instruktørkurs - Lokale instruktører LV og AM: 1 dags brukerkurs + 3 dagers instruktørkurs - Lokale instruktører Radioterminal: 1 dags brukerkurs + 3 dagers instruktørkurs - Utfører undervisningen for brukere under ledelse av områdeinstruktører - Er lokal ressurs for videre opplæring i driftsfasen - 43

51 Kostnadselementer Investeringskostnader Driftskostnader

52 Økonomi - sentrale kostnader Kostnader i prosjektfasen Utbygging av radionett med basestasjoner Levering av kontrollroms utstyr (operatørplasser) Levering av radioterminaler Kostnader i drift Forvaltningsoppgaver 45

53 Økonomi lokale kostnadselementer Administrasjon Prosjektleder Lokale instruktører Opplæring av sluttbrukere Prosedyrearbeid / konfigurasjon / egentest Bygning/teknikk Eventuell ombygging/tilpasning Tekniske forberedelser Kabling Driftskostnader Utstyravtalen med DNK utløser transmisjonskostnader Kundeavtalen med DNK utløser brukerbetaling Drift- og brukerstøtte, servicenivåavtale (SLA) med HDO 46

54 Kostnadselementer Administrasjon/personell Type kostnad Erfart kostnad Kommentar Prosjektkleder Lokale instruktører Lokale instruktører Opplæring personell Avhengig av antall operatører og radio brukere Erfart at funksjonen ofte tas ved siden av annet arbeid i linjeorganisasjonen (ca 20% stilling) En uke på kurs Deltakelse i lokalt innføringsprosjekt, konfigurasjonsarbeid, testarbeid og opplæring E-læring: Alle Praktisk trening: Operatører LV-sentral Fastlege/ legevaktlege 1-2 timer 1 dag 4 timer

55 Kostnadselementer Lokale tekniske forberedelser Type kostnad Erfart kostnad Kommentar Kabling og strøm Kan variere avhengig av lokale forhold UPS (Batteri backup) kr til over kr Vurderes lokalt Nødstrømsaggregat Lydlogg Avklaring i løpet av 2013 TOTALT > Eksklusive lydlogg og nødstrømsaggregat

56 Kostnadselementer Driftskostnader Type kostnad Erfart kostnad Kommentar Telefoni telleskritt DNK brukerbetaling pr operatørplass DNK brukerbetaling pr radioterminal DNK transmisjonskostnader (datalinje) HDO SLA-kostnad pr operatørplass pr år HDO SLA-kostnad pr radioterminal pr år Erfarte kostnader lokalt Avgift pr år pr legeradio 1 OP = OP = Høy kr 9 884, Middels kr 7 283, Lav kr (vanlig bruk), Meget lav kr (lite bruk) og Beredskap kr klargjort for bruk Avgift pr år (gjelder LV-sentraler) Trinn-1: 1=kr , 2= kr , 3= kr Trinn-2: Under utredning 600 Trinn-1: kr 600 Trinn-2: Under utredning

57 Kostnadselementer eksempel (estimat) for LV-sentral Kostnad type Prosjektkostnader LV-sentral 1 OP - 10 radioer LV-sentral 2 OP - 15 radioer Prosjektledelse/ administrasjon Instruktøropplæring Konfigurasjon/test Sluttbrukeropplæring (operatører) Opplæring radioterminaler, leger x x Tekniske forberedelser u/lydlogg Driftskostnader *) Brukerkategori «Lav» Radioterminaler DNK * Operatørplass(-er) DNK Transmisjonslinje DNK Andre driftsutgifter / SLA (HDO), Lydlogg (ikke avklart)

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

FENN-rapporten og helsetjenesten

FENN-rapporten og helsetjenesten ISBN 978-82-996335-7-4 ISBN 82-996335-7-5 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner

Håndbok. kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner Håndbok kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle medisinsk

Detaljer

Alternativ drift av legevaktsentraler

Alternativ drift av legevaktsentraler Saksnummer: 2004/00026-4 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Alternativ drift

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest 1.0 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte... 2 1.1 Mandat... 3 1.2 Sammensetning... 4 1.3 Arbeidsmåte... 4 2.0 Problemstillinger og anbefalte tiltak....

Detaljer

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets trinn 1 Rapport 31. oktober 2012 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning oppdrag og metode... 7 1.1 Om oppdraget... 7 1.2

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust.

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. ÅRSRAPPORT 20 14 Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Nødnett- Nødnett fra Lindesnes til Nordkapp: Robusthet. Side 4-5. Et Nødnett med lang levetid. magasinet

Nødnett- Nødnett fra Lindesnes til Nordkapp: Robusthet. Side 4-5. Et Nødnett med lang levetid. magasinet Nødnett- magasinet En utgivelse fra DNK 2014/2015 Et Nødnett med lang levetid Som eier av Nødnett skal vi sikre at nødetatene i mange år fremover har et godt system som brukerne kan stole på. Side 18-21

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.1 April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030. Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter

Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030. Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030 Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter RAPPORT TITTEL Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Mobile datatjenester

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014 v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/8723-18 Saksbehandler: Vegard Nore Dato: 01.07.2014 Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli

Detaljer

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd OFFENTLIG VERSJON 7. februar 2014 Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd Utarbeidet for Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) 28. januar 2014 Oslo Economics Report number 2013-28 Project

Detaljer

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. september 2013

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. september 2013 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: 2013/407 7694/2013 GEN Dykkar ref.: Dato: 10.09.13 Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. september 2013 Vi

Detaljer

Styresak 96-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler

Styresak 96-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler Direktøren Styresak 96-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler Saksbehandler: Helmer Jakobsen, Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/1184 Dato: 30.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer