Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg"

Transkript

1 Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune, servicekontoret Olderdalen, Lisa P. Solbakken leder Ina Engvoll (s) e.f.

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr RS 1/14 Notat fra møte vedr omsorgsboliger 2013/14 PS 1/14 Orienteringssaker HOO /4446 PS 2/14 Orienteringssaker oppvekst januar /745 PS 3/14 Skolerute for år 2014/ /910 PS 4/14 PS 5/14 Klage på vedtak om permanent skoleplass for ***** ***** Klage på vedtak om overflytting av elev til annen skole - ***** ***** X 2014/342 X 2014/342

3 Notat Notat fra møte mellom Kåfjord Kommune og Djupvik - Nordmannvik Bo og Servicesenter (DNBS) Møte kom i stand etter e} halvt dusin henvendelser(ubesvarte) og tilslutt via inngripen/formidling av GU. Disse møtte fra Kåfjord Kommune: Rådmann Einar Pedersen og Agnes Nilsen - fagansvarlig ved hjemmebasert omsorg. DNBS var representert ved Gunnar Simonsen, Arvid Pedersen, Inger Mathisen og Einar Storslett. Politisk ledelse møtte ikke, ref. skriv til ordfører Møt/~t startet med en gjennomgang i korte trekk ved saksmateriell fra Kommunens og DNBS sin side vedr. driftsopplegg i tilknytning til HOO sak under behandling. DNBS tok utgangspunkt i sine forslag slik de var lagt for HOO i skriv av og Rådmannen svarte på DNBS sin gjennomgang ved å anføre: UngBo er frittstående selskap basert på selvfinansiering via leieinntekter fra brukerne. Leie er bestemt av prisen på leiemarkedet, eks pr mnd eks. mat. Kommunen hadde ikke råd til å bidra med driftsstøtte. Viste til prinsippet om li kebehand I ing. Han sto fast på at DNBS ikke passet for resurskrevende beboere. Ånbefalte ombygging til leiligheter, med gunstig finansiering av Husbanken. Slike leiligheter var "in", - lette å leie ut til høyere leie. Utleie til andre enn :eldre osv. Kommunens bidrag var begrenset til samhandling med hjemmetjenesten. Ref. sak 2/13 HOO. Inngått avtale med DNBS ble ansett som ikke eksisterende tross at oppsigelse ikke forelå? DNBS måtte tjene penger, og at kommunen ville stå på side linja.

4 DNBS holdt fast ved positive signaler som gitt i strategiplan - HOO. sak 2/13 og 7 /13, og viste til positive signaler i utredning og vedtaksform 2/13 punktene DNBS henviste at man hadde prøvd å etterkomme krav om driftsplan - invest.plan, men vansker med tallmateriale også fra kommunens side. Tilgjengelig fra tidligere samarbeid. Senteret henviste til behovet for kommunalt ansvar for den eldre/aldrende befolkning i Djupvik- Nordmannvik, hvor A4 prinsipper ikke uten videre kan benyttes ved å vise til frivillig innsats og henvisning til et kommunalt eiendomsselskap som et ledd i Kåfjords ansvar for den eldre befolkning - hjem og lokalmiljø hører fortsatt sammen. Styret har i møte gått gjennom konklusjon fra møte Styret må beklage ei avisende holdning, tross positive signaler i vedtak. 2. Det er påfallende at den politiske ledelsen stiller seg utafor de initiativ som er tatt for tilbud for bl.a. eldre på linje med de andre bygdesamfunn i Kåfjord. 3. DNBS kan ikke, uten videre. Godta påstand om ressursmangel (totalbudsjettet) når de store prosjekter lanseres i media. Eks. FIN. 4. Styret i DNBS henstiller til Formannskap - Kommunestyre om å aktivt bidra til realisering av tiltak for et bygdesamfunn som har tapt det meste de siste år. Vedlegg: Brev til HOO av

5 HELSE og OMSORG- HOVEDUTVALGET, OMSORGSBOLIGER - HOO- saker 2/13 og 7/13 - Møte 1/3-13. Styret i DNBS har i møte 26/2 - sak 5/13;vedtatt følgende uttalelse: Styret har merket seg punkt 1 og 2 i vedtak sak 3/13,mens 3 og~4 synes å være en motsigelse.av de 2 første punktene.,,... ; ' DNBS har ingen motforestillinger mot at betaling fra beboere brukes til å dekke lønnskostnader,ref alternativ 1 i saksframstillinga. Forøvrig har sentret 8 hybler,noe som må tillegges vekt i økonomisk sammenheng. Dersommmanr1ønskea:::.eattellidreØfunksjonshemmede skal være lengst mulig i sitt eget hjem og i sitt lokalmiljø må tiltakene tilpasses denne målsettinga,og få konsekvenser for den sentraliseringa av tiltak som synes prege framlagte planer/tiltak Styret i DNBS ønsker en avtale som kan iverksettes ved behov.bedre i for: enn i et~erkant ~ \eowi1.r--... Styret har satt i gang et prøveprosjekt- Åpent Hus, som eegynnelse til et dagsentertilbud for eldre - funksjonshemmede - enslige ingen aldersbegrensning. ', l Til dette trenger vi kommunens bistand i form av kompe1.1tanse på organisering m.v.det legges opp til en mest mulig selvbærende økonomi, men dette vil avhenge av til takenes omfang.eksempelvis kan nevnes at z=;.r;_ avstander for bygdene Djupvik - Nordmannvik vil være en del av kostnadebildei. r'1.dnbs ber at våre intiativ taes med i HOO,s videre planarbe-td og at toreslåtte tiltaktillegges vekt ut fra kommunens egne målsettinger Strategiplan mot Det forutsettes at dette utspill legges fram for H~~- møte 1/3-13. Djupvik 27/2-13 E'. Sk-ø llft{ E. Storslett møtesekretær

6 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: Saksbehandler: Einar Pedersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 1/14 Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Orienteringssaker HOO Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Vedlegg 1 - Foredragsfoyler vedr Nødnett 2 Vedlegg 2 - Brev om forskrift 3 Vedlegg 3 - Brev vedr teknisk løsning for små kontrollrom Rådmannens innstilling HOO tar sakene til orientering Saksopplysninger Innføring av nødnett/legevaktsentral i Kåfjord Innføringsløpet for nødnett er godt i gang flere steder i landet. Imidlertid foreligger det ikke i følge seniorrådgiver Rune Arnesen, ved avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste, Helsedirektoratet, en endelig detaljert plan for utrulling av nødnett i Nord Norge. Arnesen opplyser at det trolig ligger an til at skal AMK- sentralen i Tromsø tar i bruk nødnett 3. kvartal AMK- sentralen er de første som tar i bruk nødnett i Tromsø AMK område. Deretter er planen at legevaktsentraler og akuttmottak kobles på fortløpende over noen uker. I forbindelse med innføring av nødnett i Troms fylke er det behov for å få avklart hvor mange kontrollrom med operatørplasser som skal bestilles. Det er frist ut uke 9 med å sammenfatte bestilling for Troms fylke. Kåfjord kommune må derfor innen den tid ha avgjort om vi skal ha

7 en egen legevaktsentral eller inngå i et samarbeid med andre kommuner. Innføring og drift av nødnett vil bety et økt utgiftsbehov for Kåfjord kommune. Det vil bli etablert lokale prosjekter ved hvert mottakssted (legevaktsentral), ca. 8 til 9 måneder før man tar i bruk nødnett (rundt årsskifte 2014 /2015) Det legges opp til brukeropplæring tett opptil når man skal ta nødnettet i bruk. Arnesen antar dette skjer tidlig høst i Kravet er at min 80% av brukerne skal ha opplæring før man kan ta i bruk nødnett. Det legges opp til at1 til 2 operatører ved hver legevaktsentraler bør være lokale instruktører for å ivareta øvrige ansatte. Operatører skal ha en dag opplæring, lokale instruktører 3 dager i tillegg. Opplæringsfasiliteter for operatører på LVS arbeides det med å legge et sentralt sted i Troms, sannsynligvis vil Tromsø være et aktuelt sted. Alle brukere av håndholdte radioterminaler vaktleger / fastleger skal ha 3 til 4 timer brukeropplæring (praktisk bruk av radio og opplæring i prosedyrer). Opplæringen av radioterminalbrukere vil bli så lokalt som mulig. Kommunene må selv gjøre avtale med leger som skal ha opplæring om størrelse på godtgjørelse. NB: Alle brukere skal ha ca 2 timers E- læring i forkant av den praktiske opplæringen. Man vil starte med prosedyrearbeid etter sommerferien Hensikten er å få gode samhandlingsrutiner mellom spesialist og primærhelsetjenesten. Det vil bli noe arbeid lokalt med å delta i dette arbeidet, og få implementert prosedyrer i enhetens kvalitetssystem. Videre vil den lokale enheten få et arbeid med å fylle ut noen skjema for konfigurasjon av det lokale utstyret. Når det gjelder tekniske forhold vil det være behov for plass til et teknisk skap (leveres av leverandøren), ca 80x120x 80 cm. Det må forberedes kabelføringsveier til operatørplassen og noen egne strømkurser. De økonomiske behovene i dette innføringsprosjektet vil måtte budsjetteres fra begynnelsen av Driftskostnader vil løpe fra 3 kvartal Nøkkelpersoner innen helse-/omsorg og IT er orientert. Det er legges opp til et arbeidsmøte i nærmeste fremtid. Vedleggene gir utfyllende informasjon om innføringen av nødnett. Økt behov for omsorgstjenester i Kåfjord. Gjennom store deler av fjoråret, 2013, har det vært økt etterspørsel etter omsorgstjenester i Kåfjord kommune. Dette gjelder både kort og langtidsplasser på sykehjemmet og etter tjenester som gis hjemme. Det synes som om denne trenden fortsetter også inn i Nedenfor følger en tabell med statistikkopplysninger som viser dette.

8 LIGGEDØGNSTATISTIKK SYKEHJEMMET BIRTAVARRE Sept Okt 2013 Nov Des 2013 Sengeposter Jan 2014 Liggedøgnskapasitet Antall liggedøgn Belegg i % 107,61 110,97 108,56 108,60 115,15 Ledig i % -7,89-10,97-8,56-8,60-15,15 Obs: Januar 2014 statistikkopplysninger fram til I tillegg kommer en bruker som etter grundig helsefaglige vurderinger er i egen omsorgsleilighet tilhørende sykehjemmet. Denne brukeren har et tjenestebehov en til en hele dagen. Brukeren er over 67 år og tjenestebehovet må i sin helhet dekkes av kommunen uten tilskudd fra staten etter ordningen om ressurskrevende brukere. Dette kommer i tillegg til at utviklingen i etterspørselen av hjemmebaserte tjenester har mange brukere hjemme mye mer hjelp enn tidligere, bla gjennom flere besøk hver dag. Brukerne er mer pleietrengende, har behov for flere tilsyn, og krever mer tid. Flere av brukerne har tilsyn opp til 5 ganger pr dag. Såfremt denne tendensen anses som varig vil det kunne føre til etablering av økt antall sengeplasser på sykehjemmet, etablering av nattevakt i hjemmetjenesten, økt bruk av spesialisthelsetjenesten mv. Økte behov vil bli fremmet gjennom saksfremlegg til politisk behandling. Etablering av elektronisk meldingsutveksling, (E-meldinger), mellom PRO og legekontor/unn. Det har over tid vært har arbeidet med å få elektroniske meldinger opp å gå mellom PRO og kommunelegen og UNN. Gjennom hele 2013 ble det gjort et stort arbeid med dette i nært samarbeid med IT (testing, brukermanualer, ROS-analyse osv.) Et par viktige datoer i utviklingsløpet: 1. November 2013 hadde vi opplæring av ansatte (sykepleierne) 20. November 2013 tok vi i bruk meldingene mellom PRO og legek./unn. De ansatte er veldig motivert til å bruke dette systemet og det har så langt fungert utmerket. Statistikken for 4.kvartal 2013 viser at vi har sendt / mottatt 342 meldinger. Omsorgsleiligheter i umiddelbar nærhet til helsesenteret Ungbo SA er i gang med prosjektet vedrørende bygging av 4 omsorgsleiligheter samt en forsterket leilighet like ved Helsesenteret. I prosjektet har representanter fra Kåfjord kommune, AR-ing A/S og UngBO SA samarbeidet og det er utarbeidet romprogram, prosjektplan mv. Prosjektet er snart klar for å sendes ut på anbud, dette vil skje i løpet av februar. Kommunestyret vil bli orientert/involvert i dette gjennom et saksfremlegg til møtet i mars. Det er forventet at byggestart vil være sommer 2014 og innflytting vil kunne skje tidlig i 2015.

9 Vurdering

10 Nytt Nødnett innføring Tromsø interkommunale legevaktsentral Rune Arnesen, avdeling medisinsk nødmeldetjenste Tromsø 12. desember 2013

11 20. september 2012 Informasjonsmøte om Nødnett med HF og kommuner i Tromsø Brev til landets kommuner av 18. juli 2012 Legevaktsentraler i døgndrift i samsvar med forskrift 5. juli 2013 Brev til Fylkesmannen, kommuner og HF om justert løsning for små kontrollrom, LVS/AM

12 Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt digitalt kommunikasjonsnett - Nødnett - til 54 kommuner på Østlandsområdet (trinn 1). Stortinget vedtok utbygging av nødnett i resten av landet (trinn 2). Justis- og beredskapsdepartementet er prosjekteier

13 Overordnede mål St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 ( ) og St.prp. nr. 30 ( ) Styrke samfunnets sikkerhet og beredskap Effektivisere nødetatenes arbeid Ivareta kravet til avlyttingssikkerhet Bedre koordinering ved store ulykker

14 Prosjektets effektmål Nødnett blir helsetjenestens nasjonale kommunikasjonsnett på tvers av kommune- og regionsgrenser i akuttmedisinske situasjoner. Kommunene og RHF ene etablerer prosedyrer og samarbeidsavtaler om bruk av Nødnett til kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner, og i beredskapssituasjoner. Helsepersonell i vakt kan bruke Nødnett til samvirke med de andre nødetatene, basert på omforente prosedyrer. Helsepersonell kan raskt og sikkert varsle helsepersonell i Nødnett og trygt kunne formidle sensitiv informasjon. Helsepersonell kan i Nødnett umiddelbart varsle dersom deres egen sikkerhet er truet, gjennom prioritert sikkerhetsalarm. Nødnett gir standardiserte data om trafikkmønster, svartider og bruksmønster.

15 Prosedyrer på tre nivåer Veileder fra Helsedirektoratet om tilrettelegging og bruk av nytt nødnett i helsetjenesten 7

16 Målsettingen med prosedyrer Optimalisere samhandling innad i helsetjenesten og med andre nødetater/ samarbeidspartnere Ivareta styrende lover og forskrifter Sikre riktig bruk av utstyr/funksjonalitet og hensiktsmessig utnyttelse av kapasiteten i nødnettet Få standardiserte arbeidsmetoder som er tilpasset operativ drift 8

17 Nødnettleveransen Radionettverk i MHz båndet basert på TETRA. Behov for ca basestasjoner Drift og vedlikehold Trinn 2 Politi: 27 operasjonssentraler + særorgan Ca radioterminaler Tatt i bruk: Politi ca.: Brann ca.: Helse ca.: Andre ca.: 600 Trinn 1 Brann: sentraler + 3 andre Helse: 19 AMK-sentraler 55 akuttmottak 151 LV-sentraler + opplæringsløsninger

18 Radiodekning Nær 80 % av Norge og nær 100 % av befolkningen skal ha Nødnett dekning. Dekning etableres der folk bor og ferdes. Steg 1 utbygging: planlegging/ utbygging måling av dekning/ korrigering Steg 2 etter erfaring: eventuell etterfylling av dekning Nødnett fase-0 Lillestrøm,

19 Utbygging og faser Trinn 1, ferdigstilt (fase 0) Planlegge trinn 2 (fase 1-5) Samlet innføring i helse Synkron innføring med brann og politi Ta nettet i bruk straks det er klart

20 Gamle radionett vs. nytt nødnett Analoge radionett Egen infrastruktur Egne radiokanaler Begrenset dekning Digitalt nødnett Ressursdeling God radiodekning Etatsvise talegrupper Felles talegrupper Helse «Landsdekkende» Helseradio-/LA-nett Brann Ca. 230 lokale radionett i kommunene Politi Ett radionett pr. politidistrikt

21 Felles infrastruktur i helse Nødnett radio Telefoni (ikke mobiltelefon) Meldinger Innringer Ambulanse Legevaktlege Fastlege Innringer Annen AMK AMK LV-sentral Sykehusavdeling Akuttmottak

22 Utfordringer i kommunene 1. Henvendelser fra publikum om øyeblikkelig hjelp Det vil si behandling av sykdom og skade som ikke kan vente til neste dag Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 7 Ansvarsforhold Kommunen har ansvaret for: a) Etablering og drift av et fast legevaktnummer som er betjent hele døgnet b) Etablering og drift av LV-sentral 10. Nærmere om LV-sentralene LV-sentralene: a) skal motta og håndtere henvendelser via et fast legevaktnummer innenfor et fastsatt geografisk område, herunder prioritere, iverksette og følge opp henvendelser til lege i vaktberedskap, hjemmesykepleier, jordmor, kriseteam og andre relevante instanser b) skal kunne kommunisere direkte og videreformidle henvendelser om akuttmedisinsk hjelp til AMK-sentralen c) må ha et forsvarlig system for dokumentasjon av kommunikasjon, og bør ha utstyr for logging av viktig trafikk.

23 Utfordringer i kommunene Innhold i LV- sentralene Mottak og håndtere henvendelser: prioritere varsle følge opp Vaktlege/ fastlege Hjemmesykepleie Jordmor Kommunalt kriseteam Legevaktsentral (LV-sentral) Direkte kommunikasjon og kunne videreformidle henvendelser til AMK Dokumentasjon og lydlogging av viktig trafikk Andre relevante instanser Samtale fra innringer settes over til AMK Radiokommunikasjon med AMK og helsepersonell Skriftlig dokumentasjon Lydlogg (ikke krav) Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, 10 Nærmere om LV-sentralene, kap. a) b) c)

24 Utfordringer i kommunene 2. Vaktlegenes tilgjengelighet i nødnettet Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 7 Ansvarsforhold Kommunen har ansvaret for: c) Kommunikasjonsberedskap og nødvendig kommunikasjonsutstyr for helsepersonell i akuttmedisinsk beredskap i kommunen Helsepersonell i vaktberedskap skal være tilgjengelige i Nødnett. Kommunene mottar håndholdte radioterminaler for legevaktleger og fastleger ihh til innmeldt/beregnet behov. 3. Opplæring av legevaktleger og fastleger Opplæring bruk av nødnett utstyr utføres gratis for kommunene. Legene krever godtgjørelse for deltakelse i opplæringen. Legeforeningen og KS har vært i dialog om en sentralt anbefalt kompensasjonsordning uten å komme til en omforent løsning. Spørsmålet om kompensasjon må derfor løses lokalt.

25 Utfordringer i kommunene Kommunikasjonsberedskap døgnet rundt Kommunikasjonsberedskap Godkjent kommunikasjonsutstyr/-radio LV-sentral i kontortiden LV-sentral utenom kontortid Vaktlege/ fastlege Helsepersonell i akuttberedskap AMK Samarbeidsavtale Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, 7. Ansvarsforhold, kap. b) c) Helse- og omsorgstjenesteloven, kap. 6 Ambulanse Sykehus Spesialisthelsetjenesten, andre

26 Utfordringer i kommunene Ett fast legevaktnummer døgnet rundt Ett fast legevaktnummer døgnet rundt (ikke mobiltelefon) Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, 7. Ansvarsforhold, kap. a)

27 Utfordringer i kommunene Ett fast legevaktnummer døgnet rundt Ett fast legevaktnummer døgnet rundt (ikke mobiltelefon) Ruting av LV-nummer til ulike svarsteder (LV-sentraler) Én LV-sentral i døgndrift Ett fast LV-nummer Kommunal Interkommunal Helseforetak Privat Kommunal Interkommunal Helseforetak Privat Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, 7. Ansvarsforhold, kap. a)

28 Legevakt og Legevaktsentral Legevakt Organisert virksomhet som gjennom hele døgnet skal vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp, herunder foreta den oppfølging som anses nødvendig. Kommune Kommune Legevaktdistrikt Kommune Kommune Lege i vakt LVS Helsepers

29 Legevakt og Legevaktsentral Legevaktdistrikt A LVS Legevaktdistrikt B LVS Legevaktdistrikt C LVS Legevaktdistrikt D LVS

30 Legevakt og Legevaktsentral Legevaktdistrikt A Legevaktdistrikt B LVS Legevaktdistrikt C Legevaktdistrikt D

31 Tromsø interkommunale legevaktsentral Dag Kveld / natt Helg Tromsø Karlsøy Balsfjord Legevaktsentraler = Der det svares på telefon fra pasienter Legevakt = Lege i vakt (trenger ikke være tilknyttet LVS) Legevaktsentraler: Nord i fylket Lyngen og Storfjord Kåfjord Kvænangen Nordreisa Skjervøy

32 AMK linjetilknyttet lokal løsning AMK-sentral Lokalt teknisk rom Små kontrollrom dagens løsning Krever mye lokalt utstyr Begrensning i håndtering av talegrupper og en-til-en-samtaler. Krever mye ressurser mtp. installasjon, innføring og drift/ support. Lite fleksibel mtp. endringer i organisasjon og flytting av CR. Er ikke redundant. Kan ikke oppgraderes under full drift. Tetra radionett

33 AMK linjetilknyttet lokal løsning Små kontrollrom sentralisert løsning Sykehus/ LV datanett Akuttmottak/ LV-sentral LV-sentral/ akuttmottak AMK-sentral Lokalt teknisk rom Mobil ICCS Lokal PABX Tetra radionett «Sentral» ICCS/ teknisk rom

34 Nytt betjeningsutstyr for telefoni og radio Operatørplassen

35 Nytt betjeningsutstyr for telefoni og radio Operatørplassen Antall Utstyr type 1 Flatskjerm 1 Mus/tastatur 1 Fotpedal 1 Tilkobling for headset 1 Headset med forsterker 2 Høyttalere Med AMK-leveransen følger én «Fallback Radio». Det anbefales én reserve radioterminal per operatørplass i tillegg

36 ICCS betjening telefoni og radio PC Dispatcher - IVUV_Operator (OP7_059) Oispatcher Recording Audio Telephony Supervisor Legacy Radio TETRA Radio Search Options Ventende anrop Type.., U1gående ~ ~ linjegruppe CWP8 Tid Brukerid OP6_059 OP7 _059 OP8_059 Nummer Nummer CTVP 7 CWP 6 Navn Nam OP7 _059 OP6_059 ~ Adresse ~ ~~ a ~ [il [il ~ Adresse IVUV _Operator IVUV _SupelVisor Poststed [j!] [j!] ~ ~ 00 [i] ~ ~.,. ~ ~ [j][i] ~ HD0-3 HD0-4 OSTF-REDN-2 11 ~ I[ I RB0-1 'Il RB0-2 'g) CCTV-6 ~ 'Il RlEQUDmS B ~1 ~1 ~ 1 I l'" q.--. I Lister Samtalehlstorikk fttapte anrop v 1 Undermapp e: (20 oppføringer) \CRSpecific AMK Buskeru d I Navn Posisjon Nummer Type Adresse \:]Ph8ookfolder1 4CJPhBookfolder2 Q Metdinger (]Ph8ookfolder3 Forh.def.konf if.;: ~ l Ph8ookfo lde r4 ) Anropsllster..., 4'Katalog (JPh8ookfolder5 41Tetra Katalog a Supervisor Mo... Hurtigvalg ~ SpeedDial2 ~ Spee d Dlal G Prto Intercom ~ test &j. Oivind Arnesen Deskphone 5". Deskphone 4... a Deskphone 5". Thomas Oanzer SysEng I " < Hans Jørgen... CWP 7 Lastn... Arbeider Sentralbord Kontortelefon Sentralbord 5096 Kontortelefon 4124 Kontortelefon 5091 Kontortelefon Mobil jobb TETRA ISSI TETRAISSI Pollcestreet 33, 13( Policestreet 22, 121 Pollcestreet 11, 11 I lnnovationsstrasse oslovelen, Oslo ~~ d IQ]/ l'=::::;;;;;:;--~~-====-= -~~~~~~~~~~~~~~~ :D5 IQ..::DUI) System Ok Historikk Tilhørighet Status Hendelser Navn cccccc aaaaa Tid/Status Utalarm Oppka ll Talegruppe JMo_team 12:'3:56 Slkke... DRAMMEN- 2 ROAM_Team TE-AM Team 11 test group 1 dfsaf Ingen info t ('Re'ssurser v [j] [l] ~~ Ej. Tetra-initialiserlng avsluttet Sted DRAMMEN 311 ~ ~ T l''.o :!!ll 'it; Helsedirektoratet

37 ICCS betjening - telefoni Aktivt samtaleområde Aktive samtaler Ventende samtaler Lister og kataloger, bl.a. 180 hurtigvalgsknapper

38 ICCS betjening - radio Funksjonsknapper og PTT Talegrupper Område for ressurshåndtering

39 ICCS betjening - statusmeldinger Her finnes statusmeldinger fra radiobrukere i talegrupper operatøren har aktive eller hendelsemonitorert

40 Rapporter og statistikk - eksempler Anropstype Pr time Daglig Ukentlig Pr måned Svartider m.m. Svartid pr time Svartid daglig Svartid pr operatør Samtaletid pr time Samtaletid daglig CallType Daily Report creation: :31 Report Start: Report End: Legevakt Day Calls Offered Handled Taken In Aban In Taken Out Aban Out Aban Rate SLV 19.6% 30.2% 23.9% % 19.6% 16.3% % 29.8% 18.6% 30.6% 28.8% % 20.4% 17.8% 33.3% 12.4%

41 Hva er nytt og bedre? God radiodekning på tvers av geografiske grenser Avlyttingssikret kommunikasjon (kryptering) Rask oppkobling (0,5 sek.) Talegrupper Lokale, regionale og nasjonale talegrupper Etatsvise og felles talegrupper uavhengig av geografi En-til-en samtaler i nødnettet Direkte kontakt mellom radioer på steder uten dekning God talekvalitet (støyreduserende mekanismer) Felle varsling av mange enheter - med prioritet For eksempel lege-/ambulanse-alarm Sikkerhetsalarm (nødknapp) - med prioritet Geografisk posisjonering av radioene Innebygget robusthet - høy tilgjengelighet Alle tjenestekritiske komponenter i nettet er dublerte Redundante transmisjonslinjer i kjernenettet og mellom kjernenettet og basestasjoner, AMK-sentraler og HDO

42 Organisering og roller Overgangen til nytt nødnett er en omfattende prosess som vil kreve koordinert innsats på tvers av etater og forvaltningsnivåer. Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har det overordnede ansvaret for å bygge ut radionettet og tilknyttede kommunikasjonssentraler. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å ha et overordnet ansvar for prosjektgjennomføringen i helsetjenesten. Helsedirektoratet ønsker å etablere en tett dialog med enhetene som skal innføre nødnett, for å informere og veilede de gjennom det regionale og lokale innføringsprosjektet

43 Aktører i nødnettprosjektet DNK Lokalt innføringsprosjekt Helsedir. Leverandør MSI HDO POD/ DSB RHF/ HF HOD/ JD Kommunene/ Fylkesmannen

44 Organisering og Ansvar, innføring PL Innføring HDIR RHF/ HDO Lede Bestiller av alle leveranser Ansvar for utførelse av tekniske leveranser HF/ LV Ansvar for lokalt mottaksprosjekt Organisasjons forberedelser PMO Teknisk Innføring KEP (Konfigurasjon, egentest og prosedyrer ) Helsefaglig opplæring Sentrale ressurser Plan Teknisk ressursteam Områdeleder Konfigurasjon og egentest Område instruktør Område ressurser Veilede og koordinere Lokal PL Lokal teknisk ressurs Konfigurasjon, egentest og prosedyrer Lokal Instruktør Lokale ressurser Utførende

45 Sentralt ansvar Ansvarsfordeling Koordinere plan og aktiviteter mellom DNK og Nødnett Helse Informere og veilede de lokale innføringsprosjektene Koordinere ressursavgivelse til lokalt innføringsprosjekt Motta rapporter fra de lokale innføringsprosjektene og rapportere videre til DNK Nødnett Helse skal bidra til å gjøre de lokale innføringsprosjektene gode Lokalt ansvar Avsette personell og budsjettmidler til eget innføringsprosjekt Utføre lokale tekniske tilpasninger Ta imot leveransen Fristille ansatte for opplæring Informasjon til egne ansatte Revidere lokale prosedyrer Utarbeide lokal konfigurasjon Planlegge overgang fra gammelt til nytt samband Signere avtaler Ta Nødnett i bruk - 38

46 METFOR - Oppfølging basert på lokalprosjektenes oppfølgingskriterier - Avvikshåndtering gjennom styringsverktøyets lederfunksjonalitet - Avviksårsak - Proaktiv styring og kontroll - Rapportgenerator på styringsinformasjon

47 Nasjonal nivådelt modell Nasjonale instruktører Områdeinstruktører i hvert AMK-område Lokale instruktører Brukere Opplæring tilpasset den enkelte brukergruppe Forutsetning for idriftsetting av Nødnett Nasjonalt Nivå Område Nivå Lokalt Nivå - 40

48 Forberedende opplæring E-læringsportal med obligatorisk forberedende opplæring for alle brukergrupper Skal gi kjennskap til Nødnettsystemet Mål og gevinster Funksjonalitet og utstyr Sambandsteori Prosedyrer Interaktivitet for motivasjon og forberedelse av kursdeltagere - 41

49 Praktisk opplæring Gjennomgang av funksjonalitet og muligheter i nødnettutstyret tilpasset brukergruppene Øvelser der funksjonaliteten settes inn i en operativ sammenheng og omforente prosedyrer i AMK-området benyttes Personellgruppe Varighet AMK sentral 3 kursdager Legevaktsentral 1 kursdag Akuttmottak 1 kursdag Ambulansetjeneste 1 kursdag Fastleger/ vaktleger 3-4 timer

50 Lokale instruktører i Nødnett Rekrutteres fra HF og kommuner 3-6 lokale instruktører pr AMK 1-2 lokale instruktører pr LV/AK 1-2 lokale instruktører pr ambulansestasjon Deltar på lokalt instruktørkurs i regi av områdeinstruktører - Lokale instruktører AMK: 3 dagers brukerkurs + 4 dagers instruktørkurs - Lokale instruktører LV og AM: 1 dags brukerkurs + 3 dagers instruktørkurs - Lokale instruktører Radioterminal: 1 dags brukerkurs + 3 dagers instruktørkurs - Utfører undervisningen for brukere under ledelse av områdeinstruktører - Er lokal ressurs for videre opplæring i driftsfasen - 43

51 Kostnadselementer Investeringskostnader Driftskostnader

52 Økonomi - sentrale kostnader Kostnader i prosjektfasen Utbygging av radionett med basestasjoner Levering av kontrollroms utstyr (operatørplasser) Levering av radioterminaler Kostnader i drift Forvaltningsoppgaver 45

53 Økonomi lokale kostnadselementer Administrasjon Prosjektleder Lokale instruktører Opplæring av sluttbrukere Prosedyrearbeid / konfigurasjon / egentest Bygning/teknikk Eventuell ombygging/tilpasning Tekniske forberedelser Kabling Driftskostnader Utstyravtalen med DNK utløser transmisjonskostnader Kundeavtalen med DNK utløser brukerbetaling Drift- og brukerstøtte, servicenivåavtale (SLA) med HDO 46

54 Kostnadselementer Administrasjon/personell Type kostnad Erfart kostnad Kommentar Prosjektkleder Lokale instruktører Lokale instruktører Opplæring personell Avhengig av antall operatører og radio brukere Erfart at funksjonen ofte tas ved siden av annet arbeid i linjeorganisasjonen (ca 20% stilling) En uke på kurs Deltakelse i lokalt innføringsprosjekt, konfigurasjonsarbeid, testarbeid og opplæring E-læring: Alle Praktisk trening: Operatører LV-sentral Fastlege/ legevaktlege 1-2 timer 1 dag 4 timer

55 Kostnadselementer Lokale tekniske forberedelser Type kostnad Erfart kostnad Kommentar Kabling og strøm Kan variere avhengig av lokale forhold UPS (Batteri backup) kr til over kr Vurderes lokalt Nødstrømsaggregat Lydlogg Avklaring i løpet av 2013 TOTALT > Eksklusive lydlogg og nødstrømsaggregat

56 Kostnadselementer Driftskostnader Type kostnad Erfart kostnad Kommentar Telefoni telleskritt DNK brukerbetaling pr operatørplass DNK brukerbetaling pr radioterminal DNK transmisjonskostnader (datalinje) HDO SLA-kostnad pr operatørplass pr år HDO SLA-kostnad pr radioterminal pr år Erfarte kostnader lokalt Avgift pr år pr legeradio 1 OP = OP = Høy kr 9 884, Middels kr 7 283, Lav kr (vanlig bruk), Meget lav kr (lite bruk) og Beredskap kr klargjort for bruk Avgift pr år (gjelder LV-sentraler) Trinn-1: 1=kr , 2= kr , 3= kr Trinn-2: Under utredning 600 Trinn-1: kr 600 Trinn-2: Under utredning

57 Kostnadselementer eksempel (estimat) for LV-sentral Kostnad type Prosjektkostnader LV-sentral 1 OP - 10 radioer LV-sentral 2 OP - 15 radioer Prosjektledelse/ administrasjon Instruktøropplæring Konfigurasjon/test Sluttbrukeropplæring (operatører) Opplæring radioterminaler, leger x x Tekniske forberedelser u/lydlogg Driftskostnader *) Brukerkategori «Lav» Radioterminaler DNK * Operatørplass(-er) DNK Transmisjonslinje DNK Andre driftsutgifter / SLA (HDO), Lydlogg (ikke avklart)

Nødnett i Helsetjenesten

Nødnett i Helsetjenesten Nødnett i Helsetjenesten Molde, 15. mai 2013 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Nødnett i helsetjenesten Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - organisering og roller

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Nytt Nødnett. Nordlandssykehuset kommuner i AMK område

Nytt Nødnett. Nordlandssykehuset kommuner i AMK område Nytt Nødnett Nordlandssykehuset kommuner i AMK område Rune Arnesen, avdeling medisinsk nødmeldetjenste Bodø, 22. april 2014 22. August 2012 28. November 2013 Informasjonsmøte med HF og kommuner om Nødnett

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver Nett i nød Ambulanseforum 2012 Willy Skogstad, seniorrådgiver Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 1 NØDNETT Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 2 Kva er nødnett? Nødnett er eit verktøy som skal sikre kommunikasjonsutfordringa i helsetenesta og kommunikasjonen

Detaljer

Interkommunal legevaktformidling og nødnett

Interkommunal legevaktformidling og nødnett Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.02.2014 14226/2014 2011/6378 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Eldrerådet 03.03.2014 14/1 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 Ruspolitisk

Detaljer

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Toppleiarforum Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF Sept. 2014 Dagens tema: Målsettingar og gevinstar Org av prosjektet i Helse Vest

Detaljer

NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER)

NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER) Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.03.2014 Tid: 18:00 TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/14 13/786 NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER)

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Helse Bergen Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF 21. jan. 2016 Overordna mål St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005) og St.prp. nr. 30 (2006-2007)

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset Blåsalen Dato: 03.03.2014 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt.

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt. Orienteringsmøte LINA-kommunene 190615 LEGEVAKTSSAMARBEIDET I NAMDALEN HISTORIKK: http://tidsskriftet.no/article/313162 STATUS PRESENS: Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak Saksnummer: 2004/00026 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Forskrift om krav

Detaljer

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Tom Eirik Midthaug Arne Stokke Trond Brenden Prosjekt, innføring Opplæring Go-live Dekning Forbedringer, utfordringer Samhandling Erfaringer SAMPOL

Detaljer

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/267 2014/19302 Bergen 1.09.14 Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Detaljer

Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer

Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer Nødnett innføring Innhold Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer 2 Nødnettleveransen 3 Utbyggingstrinn Trinn Fase Politidistrikt 1 Fase 0 Helse Sør-Øst RHF (1) Østfold, Oslo/Akershus,

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Merete Ellefsen Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Formål- Virkeområde Akuttforskriften regulerer kommunenes og de regionale helseforetakenes akuttmedisinske

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.2014 Tema Nødnettleveransen Status utbyggingen og bruk av Nødnett

Detaljer

Informasjon til kommunene om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer 116117

Informasjon til kommunene om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer 116117 v2.2-18.03.2013 Til landets kommuner Deres ref.: Vår ref.: 11/8812-19 Saksbehandler: Hanne Undlien Dato: 02.07.2015 Informasjon til kommunene om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer 116117 Helsedirektoratet

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

Sektor helse og velferd

Sektor helse og velferd Sektor helse og velferd Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 1 Formål Forskriften skal bidra til

Detaljer

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18.

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117 Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Nov 2015 16 110 Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering

Detaljer

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Innhold Formål og status Erfaringer Nasjonal utbygging 2 Nødnett Norges største IKT-prosjekt Stortinget vedtok 18. desember

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 43-2015 Orientering ifht tilbakemelding fra HDO ifht brukererfaringer Forslag

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/02555-5 Arkivkode. --- Saksbehandler Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13 Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Den akuttmedisinske kjeda

Den akuttmedisinske kjeda Framlegg, 19.01.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Den akuttmedisinske kjeda 1 Avtale mellom XX kommune og Helse Førde HF om den akuttmedisinske kjeda i føretaksområdet 1. Partar Avtalen

Detaljer

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden ljenesteavtale nr. I I Omforente beredskapsplaner og akuthnedisinsk kjede Omforent 18.1.1. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE11 (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom FINNMARKSSYKEHUSET

Detaljer

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering.

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering. AKUTTMEDISIN Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som mandat å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste (www kokom.no). KoKom vil i netthøringen

Detaljer

a) Etablering og drift av eit fast legevaktnummer som er betjent heile døgnet b) Etablering og drift av LV-sentral, jf. 8 og 10.

a) Etablering og drift av eit fast legevaktnummer som er betjent heile døgnet b) Etablering og drift av LV-sentral, jf. 8 og 10. Saksfremlegg Oppretting og organisering av interkommunal Legevaktsentral Bakgrunn: Lovgrunnlag: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Forskrift om krav til akuttmedisinske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

Den akuttmedisinske kjeda

Den akuttmedisinske kjeda Framlegg, 08.02.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Den akuttmedisinske kjeda 1 Avtale om den akuttmedisinske kjeda i Helse Førde sitt føretaksområde 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: VEN Vår ref.: 11/5628 Dato: 25.10.2011 Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Når det haster. Prosjektleiar /seniorrådgjevar Terje Olav Øen, Avd. allmennhelsetjenester

Når det haster. Prosjektleiar /seniorrådgjevar Terje Olav Øen, Avd. allmennhelsetjenester Når det haster. Innføring av felles legevaktnummer 116117 i Telemark samarbeid om legevaktsentraler og legevakt i lys av framlegg til ny akuttmedisinforskrift Prosjektleiar /seniorrådgjevar Terje Olav

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Avtalens virkeområde... 3 4. Lovgrunnlag... 3 5. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold

Detaljer

Nødnett Erfaringer veien videre

Nødnett Erfaringer veien videre Nødnett Erfaringer veien videre Brannvesenkonferansen 14. mars 2012 Tor Helge Lyngstøl Direktør DNK Landsdekkende utbygging vedtatt 9. juni 2011 Stortinget fattet enstemmig vedtak om videre utbygging av

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid Saksbeh: Steinar Bjørås Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/31 Forslag til vedtak: 1. Styret tar vedlagte sak om Nødnett -prosjektet

Detaljer

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Nettverksmøte.feb. 2011 Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 64/13 Innfasing av nytt nødnett i Helse Midt-Norge bygningsmessige konsekvenser for AMK Sunnmøre - Ålesund Saksbehandler Steinar Bjørås Ansvarlig direktør Henrik Sandbu

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag 22.08.2013 Agenda Om Nødnett og utbyggingen DNK v/avdelingsdirektør

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

Beskrivelse av leveransen i Nødnett for akuttmottak og legevakt

Beskrivelse av leveransen i Nødnett for akuttmottak og legevakt Beskrivelse av leveransen i Nødnett for akuttmottak og legevakt Innhold 1 Innledning... 3 2 Dokumentets målgruppe... 3 3 Dette dokumentet... 3 4 Teknisk innføring... 3 5 Leveransen... 4 Løsningsbeskrivelse...

Detaljer

Nasjonalt legevaktnummer, LV-sentralar og kompetanse. Seniorrådgjevar Terje Olav Øen PHAH 2014

Nasjonalt legevaktnummer, LV-sentralar og kompetanse. Seniorrådgjevar Terje Olav Øen PHAH 2014 Nasjonalt legevaktnummer, LV-sentralar og kompetanse Seniorrådgjevar Terje Olav Øen PHAH 2014 Nasjonal innføring hausten 2014.? 2007 2008/ 2009 2012 2015 LV-sentraler 165 145 116 1) 30% reduksjon på 5

Detaljer

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015 AMK Østfold 3 Medisinsk Nødmeldetjeneste Fredrik 3 Westmark - ambulansearbeider fra 999 ved Sykehuset Østfold - AMK Østfold fra 2007 som AMK-koordinator - fra 20 vært systemansvarlig/opplæringsansvarlig/seksjonsleder

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Delavtale om den akuttmedisinske kjeden

Delavtale om den akuttmedisinske kjeden Delavtale om den akuttmedisinske kjeden (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 11) Sykehuset Helseforetak og kommunene i Avtalen gjelder fra 31.01.2012 1 Avtaleparter Partene i denne avtalen er Sykehuset

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

Jan E. Agdestein Nødnett Samarbeid mellom spesialisthelsetenesta og kommunane Jan E. Agdestein INNHOLD Et raskt, selektert, historisk tilbakeblikk: Organisering av de akuttmedisinske tjenester Utvikling

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk HDO Drift og Endringer HDO eies i fellesskap av de fire regionale helseforetakene Kort om HDO Drift og Endringer

Detaljer

Informasjonsmøte om det nye nødnettet. Haugesund, 10. mai 2012

Informasjonsmøte om det nye nødnettet. Haugesund, 10. mai 2012 Informasjonsmøte om det nye nødnettet Haugesund, 10. mai 2012 Mål med dagen Om Nødnett Målsetninger Teknologien Verktøy i hverdagen Forberedelser Gevinster Prosedyrer Opplæring Økonomi Innføring Tekniske

Detaljer

Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste.

Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste. Bakgrunnen Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste. Behovet for en teknisk driftsorganisasjon for medisinsk

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER

RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER BAKGRUNN FOR RAKKESTADPROSJEKTET Ønske om å involvere kommunens helse- og omsorgstjenester i nødnett med fokus på hensiktsmessige og effektive samarbeidsformer og

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide -

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet har følgjande merknader:

Justis- og beredskapsdepartementet har følgjande merknader: Konsept Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Filnavn: C:\ephorte\pdfserverdocproc\rhfephor Dykkar ref. Vår ref. Dato 2014/7 14/142 - ÅST 04.02.2014 Høyring - framtidig AMK-struktur i Helse Nord Vi viser

Detaljer

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde.

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde. Helse- og omsorgsdepartementet v/ avdelingsdirektør Cathrine Dammen Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4274-2014/23052 Bergen 16.01.2015 HØRINGSUTTALE TIL AKUTTUTVALGET SIN DELRAPPORT

Detaljer

IKT i de prehospitale tjenester

IKT i de prehospitale tjenester Utvikling og muligheter ved bruk av IKT i de prehospitale tjenester Viseadm. direktør Steinar Marthinsen 10. januar 2011 Innhold Overordnet om dagens situasjonen Økt IKT-samhandling innen prehospitale

Detaljer

Vedrørende brukerfinansiering for drift av brukerutstyr i nødnett

Vedrørende brukerfinansiering for drift av brukerutstyr i nødnett Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD Norge Deres Ref.: Vår Ref.: Arkivkode: Dato: 16/00108-3 129 27.06.2017 Vedrørende brukerfinansiering for drift av brukerutstyr i nødnett Vedlagt brev gikk ut til

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF Avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-, Vevelstad,-

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA Tenesteavtale 11 mellom XX kommune og Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA 1 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse Fonna HF. 2.

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Tjenesteavtale 1. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 1. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA UN VERSITEHlABUOHCCEV ESSU BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 1 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om enighet mellom kommunen og UNN

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjenest... Side 1 av 10

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjenest... Side 1 av 10 Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjenest... Side 1 av 10 Dato Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk

Detaljer

Rundskriv I-5/15. 30. april. 2015. AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN (med merknader til enkelte bestemmelser)

Rundskriv I-5/15. 30. april. 2015. AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN (med merknader til enkelte bestemmelser) Rundskriv I-5/15 30. april. 2015 AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN (med merknader til enkelte bestemmelser) 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. Forskrift... 4 Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering

Detaljer