Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste."

Transkript

1

2 Bakgrunnen Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste. Behovet for en teknisk driftsorganisasjon for medisinsk nødmeldetjeneste meldte seg sterkt som følge av Stortingsvedtaket om å anskaffe et nytt digitalt kommunikasjonsnett for nødetatene. Formålet er å sikre en effektiv forvaltning med høy kvalitet, slik at helse kan realisere gevinstene av det nye kommunikasjonsnettet. En driftsorganisasjon vil spille en viktig rolle i arbeidet med å standardisere nasjonale løsninger, samt å dokumentere og overvåke den tekniske sikkerheten i tjenesten. HOD ga i brev datert 14. mars 2006 uttrykk for at HOD vil legge vekt på en vellykket gjennomføring av Fase 0 (det regionale prosjektet) og at det parallelt vil være behov for å avklare endelig organisering av. Med dette som utgangspunkt vedtok de regionale helseforetakene i april 2006 å legge ansvaret for prosjektet til Helse Øst RHF. Prosjektet startet opp høsten

3 er forkortelsen for Helsetjenestens Driftsorganisasjon. er en organisasjon som er ansvarlige for etablering, drifting og brukerstøtte til Helsetjenestens del av det nye digitale Nødnettet. skal yte bistand til brukere av tjenestene i nettet når det trengs, enten det gjelder veiledning for bruk av utstyr eller for å motta, videresende og eventuelt rette feil. har brukerstøtte hele døgnet hele året. Brukerne skal hjelpe inkluderer alt helsepersonell i Norge som bruker det nye Nødnettet. Dvs. helsepersonell som jobber på legevakt, AMK, ambulanse og akuttmottak. Brukerne skal få hjelp der de befinner seg, enten de er ute i felten eller inne på stasjonen eller kontoret. skal også ha drifts- og vedlikeholdsansvar for det utstyret som leveres til helsetjenesten. Videre har ansvaret for utarbeidelse av opplæringsregimet for brukerne i helsetjenesten, så vel innholdselementene i opplæringen som utarbeidelse av materiellet som superbrukerne skal benytte i sin undervisning, samt materiellet som sluttbrukerne får utlevert. Prosjekt eies av de regionale helseforetakene i fellesskap. 3

4 Organisasjonskart Helsetjenestens Driftsorganisasjon Driftssjef Avtaler, prosesser/prosedyrer og sikkerhet Drifts- og brukerstøtte Lokal driftsstøtte IKT Opplæring Radiokommunikasjon Telekommunikasjon 4

5 Tjenester Drift og overvåkning av Nødnetts utstyr og linjer Vedlikehold og drift av ICCS klienter og servere. Intern, vertikal e-post løsning hvor klientene i hvert av kontrollrommene kommuniserer via IP/VPN og Exchange server. Sentralisert drift, support og overvåkning av antivirusløsningen slik at vi sikrer et driftsstabilt system og hindrer virusutbrudd og skade på disker, filer etc. Logistikk, programmering, brukeradministrasjon, vedlikehold og reparasjon av Tetra Radioterminaler. Sentralisert overvåkning av alarmer og ytelse på Nødnetts utstyr og - linjer for å bidra til å gi et stabilt og oppegående kontrollrom og stabil tilkobling til Tetra nettverket. Kontinuerlig overvåkning av Servere (oppetid, diskkapasitet og ytelse), kommunikasjonsutstyr og linjer. Brukerstøtte Leveranse av hjelp for støtte ved feil, mangler og andre typer henvendelser som angår ITtjenester eller IT-relaterte tjenester. Brukerstøtte på ICCS klienter og servere samt Tetra radioer og utstyr. 3. parts løsninger 1. linje support for 3 parts løsninger som ikke inngår i nytt digitalt Nødnett som for eksempel Amis, TransMed, TransCom, WinMed m.fl. 5

6 Brukerstøtte Brukerstøtte mottar og registrerer alle typer henvendelser tilknyttet denne leveransen. Brukerstøtte består av en første og en andre linje samt tredje linje hos leverandør. Skissen nedenfor viser hvordan saksgangen vil være ved en henvendelse til brukerstøtte: 6

7 Brukerstøtte Første linje Første linje består av mottak og registrering av alle brukerhenvendelser knyttet til leveransen. Samt oppfølging og avslutning av alle henvendelser som kommer via Drifts- og brukerstøtte. Drifts- og brukerstøtte skal vurdere alle saker og i samråd med innmelder klassifisere alvorlighetsgrad. Dersom saken er av en slik art at den kan løses pr. telefon skal også dette skje på første linje. Dette vil typisk være påloggingsproblemer, brukerfeil eller lignende. Saker som ikke kan løses direkte på 1. linje, eskaleres til 2. linje. Saker som er av en slik alvorlighetsgrad at det kreves en hierarkisk eskalering av saken, har 1. linje ansvar for at rette instans blir informert. Saker som er relatert til eksisterende utstyr på kommunikasjonssentralen, vil bli eskalert i henhold til egne prosedyrer. Andre linje Andre linje omfatter generell problemhåndtering, infrastruktur og periferiutstyr. Drifts- og brukerstøtte eskalerer alle henvendelser den ikke selv kan besvare til andre linje. Når løsning av en sak finnes skal det gjøres en vurdering av om løsningen innebærer en endring før saken løses/endringen utføres. Dette skal initiere prosess for endringskontroll. Tredje linje Tredje linje omfatter problemer som tjenesteyter selv ikke kan løse eller har mulighet til å gjøre noe med selv. Dette gjelder bl.a. linjeforbindelser (transmisjon) som 3. parts leverandører har kontroll over. Det er tjenesteyter sitt ansvar å formidle slike problemstillinger videre og det er kun tjenesteyter som kan melde slike feil/problemer. 7

8 Teknisk utrustning er utstyrt med egen IT arkitektur og alle forskjellige varianter av kontrollrom som er i Helse, for enhver tid å kunne kvalitetssikre, drifte, administrere, overvåke, oppgradere, utvikle og teste Helses Nødnett. Vi er utstyrt med en fullverdig AMK løsning med mulighet for å være backup løsning for 2 operatørplasser for AMK. AMK løsningen har som de øvrige AMK kontrollrom, tilgang til kjernenettet via fast linje og via radio. er også utstyrt med et kontrollrom tilsvarende det legevakt og akuttmottak har i Helse. Det er 2 varianter av disse: Radiotilknyttet kontrollrom, dvs. en forenklet AMK løsning med ICCS switch, men at tilgang til kjernenettet gjøres via en radioterminal og utvendig antenne mot radionettet. Denne løsningen gir begrensninger i funksjonalitet i forhold til en fullverdig AMK løsning. Compact solution, dvs. en teknisk løsning der tilgang til telefon og radio er integrert i en PC m/tilbehør. Kopling mot kjernenettet gjøres via en radioterminal med utvendig antenne. har 2 slike systemer med egne operatørplasser for å kunne kvalitetssikre funksjonalitet, spesielt før og etter oppdateringer av programvare samt ved testing under utviklingsarbeid. Installasjonen inkluderer egen serverpark med tilhørende IT-arkitektur for å kunne foreta døgnkontinuerlig brukerstøtte, teknisk overvåkning og teknisk feilhåndtering 24 timer i døgnet. Brukerne av Nødnettet har tilgang til via telefon og via et WEB grensesnitt som vil bli etablert for feilmelding. har fra sin IT arkitektur egen fjerntilgang til alle kontrollrom i Helse via VPN linjer og internett, det være seg AMK, akuttmottak og legevakt. kan via disse fjerntilgangene overvåke, oppdatere programvare og foreta feilsøking. IT arkitekturen gir mange ressurser, blant annet: SMS, e-post, servicedesk, internett, nettverks node, antivirus, Elmas programmeringsverktøy for radioterminaler, WEB OSS og pakkedata i radionettet. Vi har også fellesressurser som kontrollrommene rundt omkring skal ha tilgang til. Dette er fortrinnsvis servicedesk, der alt vedrørende feilmeldinger samles og fellestjenester som opprinnelsesmarkering. 8

9 Det nye Nødnettet Det nye felles radionettverket kalles Nødnett. I Nødnett er det definert en logisk sambandsstruktur som gir mulighet for tverrkommunikasjon mellom brukergrupper, samtidig som hver brukergruppe får dekket sitt interne kommunikasjonsbehov uten tilgang fra andre brukere. Helseetaten får nytt radiosystem for samband mellom AMK sentraler og ambulanser, mellom ambulanser, legevaktsentraler og leger i vakt etc. Det nye radiosystemet benytter teknologien TETRA (Terrestrial Trunked Radio) og er felles for Brann, Politi og Helse. Det nye radiosystemet erstatter dagens analoge radionett. Hovedforskjellene mellom de to er: Dagens nett Analogt samband. Ukryptert (kan avlyttes av alle). Et gruppe- eller individsamband pr. kanal. Kun en kanal tilgjengelig i de fleste områder. Dersom kanalen er opptatt, må man vente til den er ledig får nytt samband kan startes. Radiokanal må velges manuelt avhengig av hvor man befinner seg. Nytt nett Digitalt samband. Kryptert (ingen uvedkommende kan lytte). Talegrupper i stedet for kanaler. Minimum 4 talegrupper pr. radiobase. Trunket radionett. Dynamisk tildeling av talekanaler (tidsluker)som er ledig. Radiokanal velges automatisk uavhengig av hvor man befinner seg. Nye bærbare radioterminaler som er mindre og lettere enn dagens. Ny bilmonterte radioterminaler som har likt utseende som de bærbare. Autentisering av radioterminaler i nettverket. Dvs. at radioterminaler som ikke er godkjent av ikke kan benyttes i systemet. Radioterminalene kan passordbeskyttes. 9

10 Talegrupper Spesialisthelsetjenesten har talegrupper som dekker kommunikasjonsbehovet med utgangspunkt i AMK sentralenes ansvarsområde pluss en randsone. Hvert AMK område består av flere ambulansedistrikt. Et ambulansedistrikt i denne sammenheng er et område bestående av flere ambulansestasjoner som naturlig samarbeider og dekker opp beredskap for hverandre. Det etableres talegrupper som er felles for hvert ambulansedistrikt. Legevaktdistrikt dekker ofte flere kommuner. Hvert legevaktdistrikt får en talegruppe. Eksempler på talegrupper: S-ØSTFOLD 1 OSLO 1 DRAMMEN 1 DRAMMEN 2 DRAMMEN 3 MOSS LV Det er utarbeidet egne nummerplaner programmeringsmaler for alle radioterminaler i etatene. For Helsetjenesten vil radioterminalene bli klargjort for brukerne av. 10

11 Opplæring Opplæring innenfor det nye Nødnettet foregår ved at utvalgt helsepersonell (superbruker/instruktører) fra ulike operative miljøer får superbrukerkurs levert av leverandør. Det vil også gjelde teknisk personell. Dette gir dem spesielt god kunnskap om det nye digitale Nødnettet og de vil da kunne ta seg av opplæringen av annet helsepersonell (sluttbrukeropplæring) De som skal læres opp i å bruke det nye Nødnettet er: Operatører fra AMK sentralene Ambulansepersonell Operatører fra legevaktsentralene Leger i kommunal vakttjeneste Personell i somatiske og psykiatriske akuttmottak Teknisk personell Ledere vil også kunne få opplæring for å få en systemforståelse og for å kjenne til Nødnettets muligheter og begrensninger. Opplæringen av helsepersonell skal skje på mobil opplæringsenhet (MOE) i nærheten av arbeidsplass eller på arbeidsplass. 11

12 12

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets trinn 1 Rapport 31. oktober 2012 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning oppdrag og metode... 7 1.1 Om oppdraget... 7 1.2

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.1 April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner. Versjon 4.1

Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner. Versjon 4.1 Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner Versjon 4.1 Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner Utgitt: 12.02.2015 Ikrafttredelse: 01.03.2015 Utgitt av: FORF Frivillige Organisasjoners

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust.

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. ÅRSRAPPORT 20 14 Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for

Detaljer

Sambandsreglement del 3 for 110 Agder og brannvesenet i Agder

Sambandsreglement del 3 for 110 Agder og brannvesenet i Agder 2014 Sambandsreglement del 3 for 110 Agder og brannvesenet i Agder Dato:23.04.2014 Revisjon: 03 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Autorisasjon og opplæring... 5 1.2 Taushetsplikt... 5 1.3 Lydlogging...

Detaljer

Nytt nødnett hva betyr det for deg?

Nytt nødnett hva betyr det for deg? Nytt nødnett hva betyr det for deg? Politidirektoratet November 2009 Design: RM Grafika Trykk: Allkopi ISBN 978-82-92524-88-6 POD publikasjon 2009/13 3 Innledning Godt samband er politiets viktigste verneutstyr

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Sikkerhet, kommuner og helsenett.

Sikkerhet, kommuner og helsenett. Sikkerhet, kommuner og helsenett. Forprosjekt for løsningsspesifikasjon for tilkobling av Alta og Bærum kommuner til helsenett Versjon 2.0 Dato (21. juni 2002) KITH Rapport 10/2002 ISBN 82-7846-134-1 KITH-rapport

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

ROS analyse IKT nettverk

ROS analyse IKT nettverk Referanse: RFK Versjon: 1.0 Dato: 25.10.2013 Ansvarlig: Øystein Hermansen ROS analyse nettverk Internett tilgang for VGS Ledelsessammendrag Rogaland Fylkeskommune tilbyr Internett til alle videregående

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

3.1 Organisasjonen 7. 3.2 Møter 7 4 METODE FOR INNHENTING AV DATA OG BEARBEIDING AV DATA 8

3.1 Organisasjonen 7. 3.2 Møter 7 4 METODE FOR INNHENTING AV DATA OG BEARBEIDING AV DATA 8 A1 1 3 3 9 Åp e n side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET 5 2 SAMMENDRAG 6 3 ORGANISERING AV ARBEIDET 7 3.1 Organisasjonen 7 3.2 Møter 7 4 METODE FOR INNHENTING AV DATA OG BEARBEIDING AV DATA 8 4.1 Hvilke

Detaljer

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse VEDLEGG B. DEN MEDISINSKE NØDMELDETJENESTEN Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-1-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg B. ROS- og beredskapsanalyse

Detaljer

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd OFFENTLIG VERSJON 7. februar 2014 Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd Utarbeidet for Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) 28. januar 2014 Oslo Economics Report number 2013-28 Project

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Veileder Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Heftets tittel: Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen Utgitt: 10/2011

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Sikkerhetsmål og -strategi

Sikkerhetsmål og -strategi Sikkerhetsmål og -strategi Side 1 av 8 Sikkerhetsmål og -strategi NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting av

Detaljer

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Versjon 1.0 Dato: 01.07.2003 KITH Rapport 19/03 ISBN 82-7846-181-3 KITH-rapport TITTEL Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Forfatter(e):

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Oppegård kommune 24. JANUAR 2007 RAPPORT 1/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer