Beskrivelse av leveransen i Nødnett for AMK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse av leveransen i Nødnett for AMK"

Transkript

1 Beskrivelse av leveransen i Nødnett for AMK

2 Innhold 1 Innledning Dokumentets målgruppe Dette dokumentet Nytt digitalt Nødnett i Helse Kontrollrom for AMK-sentraler Dimensjonering av AMK-sentral Avklare omfang av leveransen Teknisk rom AMK Beregning antall skap, strøm, kjøling og arealkrav til skap i teknisk rom Klargjøring av strøm (lokalt ansvar) Klargjøring av jording og kabelbru (lokalt ansvar) Operatør rom Kabling Øvrige miljøkrav Videre prosess mot installasjon og skarp drift Oppsummering lokalt ansvar

3 1 Innledning Det nye nødnettet er under utbygging, og en ny og moderne digital kommunikasjonsløsning skal gi større muligheter for samband og koordinering på tvers av kommuner, helseregioner, etater og profesjoner. Nødnettet kan bli et av de viktigste verktøyene for å styrke samhandlingen mellom de ulike enhetene i helsetjenesten. Nødnettet erstatter det gamle helseradionettet som bygger på analog teknologi. Det gamle nettet har begrenset funksjonalitet og en del steder er dekningen dårlig. Brukerne av det nye nødnettet får bedre dekning, bedre talekvalitet og avlytningssikring. Det skal også understøtte samvirke med politi og brann. Det overordnede målet er at sambandet skal effektivisere nødetatenes arbeid. Funksjonaliteten skal gjøre det enklere å knytte de riktige enhetene sammen slik at man utnytter ressursene på en bedre måte enn i dag. I tillegg gir det nye sambandet muligheter for en helt ny måte å organisere samhandlingen mellom de ulike enhetene innenfor helsesystemet. Alle aktiviteter i innføringsløpet er knyttet opp mot produksjonssetting (GO-Live) av nytt nødnett. Det er dette som er det primære målet for innføringsprosjektet, og en fullverdig produksjonssetting vil naturligvis gjøre den enkelte lokasjon og etaten i stand til å realisere det overordnede målet med nytt nødnett for nødetatene, og gjøre Helse i stand til å hente ut de forventede gevinster. 2 Dokumentets målgruppe Dette dokumentet Beskrivelse av leveransen i Nødnett for AMK er laget for å gi en oversikt over hvordan den tekniske prosessen til en AMK skal foregå slik at de er forberedt på kommende prosess med teknisk innføring av nytt kontrollrom. Målgruppe for dokumentet er primært tekniske ressurser og lokale prosjektledere. Sekundært kan også ledelse ute på den enkelte legevakt og sykehus også ha nytte av dokumentet. Utover disse målgruppene vil dokumentet også kunne være av interesse for de som ønsker mer detaljert informasjon om den tekniske prosessen. 3 Dette dokumentet Dette dokumentet gir en beskrivelse av nødnett nett leveransen til en AMK-sentral slik at det lokalt kan gjøres noen grunnleggende forberedelser før innføringsprosjektet starter opp. Ut ifra dette dokumentet kan det regnes ut hva det blir av behov for av areal i teknisk rom, strøm, jording, kjøling etc. Grunnlaget for beregningene, er antall operatørplasser AMK-sentralen skal ha i leveransen. Antall operatørplasser er summen av antall ICCS-plasser (PC betjening for telefoni og radio) og MMSplasser (PC betjening for multimedia). Vedlegg 1 er et regneark for å beregne areal på teknisk rom, strømbehov og kjølebehov. 3

4 4 Nytt digitalt Nødnett i Helse Innføring av nytt digitalt nødnett i Norge, innebærer utskifting av kommunikasjonsutstyr i AMKsentraler, akuttmottak og legevaktsentraler. Dagens Helseradionett (via RBO og analog radio) skal fases ut. Hovedhensikten med det nye digitale nødnettet er: Alle skal ha tilgang til et digitalt avlytningsfritt radionett. Operatørene på AMK-sentralen, akuttmottaket på sykehuset og legevaktene ute i kommunene skal kunne håndtere både radio (Tetra) og telefoni i en integrert løsning. Radiobrukerne i Helse organiseres i grupper i felles digitalt radionett med Brann og Politi og kan dermed samhandle fra samme sambands-plattform. Aktører i fm innføring nytt digitalt nødnett: DNK (direktoratet for Nød Kommunikasjon) ivaretar det juridiske og kontraktsmessige samlet alle etater. NSN (Nokia Siemens) er overordnet leverandør av hele nettet som etatene forholder seg til. Motorola bygger ut Tetra Radionettet med basestasjoner over hele landet. Frequentis leverer kontrollrommene. Prosjekt er det overordnede prosjektet for innføring nødnett Helse. HDO er driftsenteret for alle kontrollrom i Helse. Det er etablert på Gjøvik og skal overvåke alle kontrollrom i Helse. HDO er bemannet for å gi driftstøtte til brukerne 24/7 hele året. 4

5 Definisjon av et kontrollrom: Et kontrollrom, er alt det tekniske utstyret i nødnett leveransen som er plassert i teknisk rom og i rommet med operatør plasser. Et kontrollrom kan være en AMK-sentral, akuttmottak eller en legevaktsentral. Et kontrollrom er satt sammen fra flere leverandører: Frequentis: ICCS-leveransen. Dette består av sentralenheten (kalt ICCS-switch) og tilhørende PC servere og betjenings terminaler. Motorola: Utstyr for å integrere Tetra-radio inn på ICCS-leveransen. Ventelo: Leveranse IP/VPN linjer for å tilknytte Tetra-nettet til kontrollrommet. Teleoperatører: Leveranse telefonlinjer til kontrollrommet. Kontrollrom for akuttmottak og legevaktsentraler (Egne dokumenter) Compact gate-x kontrollrom. Det er en teknisk løsning for med inntil 2 operatørplasser. Kontrollrommet har tilgang til radionettet (Tetra) via et antall radioterminaler og antenner på vegg eller tak. Colocated kontrollrom Dette er en PC remote løsning der et mindre kontrollrom, eks et akuttmottak, som deler samme teknisk utstyr og linjer fra et annet kontrollrom, eks en AMK-sentral. Radio-tilknyttet kontrollrom. Dette er et kontrollrom for større LV-sentraler og akuttmottak der det er behov for flere enn 2 operatørplasser og mer funksjonalitet. Kontrollrommet har tilgang til radionettet (Tetra) via et antall radioterminaler og antenner på vegg eller tak. Kontrollrom for AMK sentraler (dette dokumentet) Linjetilknyttet kontrollrom. Dette er et kontrollrom primært for AMK-sentraler. Det kalles linjetilknyttet fordi kontrollrommet er forbundet til Tetra nettet via IP/VPN kabel-forbindelse. I tillegg har kontrollrommet også en reserveløsning mot Tetra via radioterminaler og antenner på vegg. 5

6 5 Kontrollrom for AMK-sentraler En AMK sentral skal etableres som linjetilknyttet kontrollrom dvs. at kontrollrommet har primær-tilgang til radionettet via fast IP/VPN-linje. Operatør rom AMK Teknisk rom AMK Et operatør-rom i AMK er bestykket med et antall operatørplasser med en PC-skjerm, tastatur, mus, headset, høytalere og fotpedal. Fra denne kan operatøren operere telefoni og radio (Tetra). I tillegg kan operatøren også kunne ha en MMS-terminal (multimedia). Fra en slik terminal betjenes andre tjenester som e-post, SMS osv. Det vil være forskjellig fra AMK sentral til AMK sentral hvordan hver operatørplass settes opp og dette vil ha betydning på antall skap som må settes opp i teknisk rom. Leveransen i teknisk rom er en sammensetning av forskjellige skap som følger (Ref. figur i pkt ): 3.part MDF-plint: Dette er et koplingspunkt mellom sykehuset og kontrollrom leveransen. Dette kan være en kroneplint eller et patchepanel montert i et eget skap eller på vegg i det tekniske rommet i nærheten av leveransen. Her skal alle telefonlinjer termineres, PABX og offentlige linjer. Her kan det også være kopling mot lydlogg, mot analog radio etc. Det kan ofte være praktisk å plassere MDF-plinten i en eksisterende dataskap dersom det er ledig plass i dette. TRM-skap (transmisjon): Her terminerer Bane/Tele sitt samband fra Tetranettet, fiber eller kobbersamband inklusiv modemer og multipleksere. Dersom det er dårlig plass i et teknisk rom, kan det være en mulighet å benytte et lokalt dataskap til å fungere som TRM-skap. CLI-skap: Inneholder Motorola-utstyr for å ivareta kopling mot Tetranettet. Antall skap kalkuleres ut ifra antall ICCS operatørplasser, se vedlegg 1 AMK beregning... ICCS-skap: inneholder sentralenheten (ICCS-switch) og kabinetter for forskjellige interface kort. IT server-skap: innholder de nødvendige servere, switcher, brannmur etc. ifm leveransen. Antall skap kalkuleres ut antall ICCS og MMS operatør-plasser, se vedlegg 1 for utregning. WP server-skap: Inneholder klient-servere for hver enkelt operatør-plass. Kalkuleres ut ifra antall operatørplasser, se vedlegg 1 for utregning. 6 Tetranett Telenett

7 6 Dimensjonering av AMK-sentral 6.1 Avklare omfang av leveransen Teknisk rom AMK Teknisk rom for AMK sentraler dimensjoneres iht. antall skap sentralen skal ha. Figur under viser eksempel på plassering av skap. Hvert skap er 60 cm bredt og 100 cm dypt. Høyden varier fra 2 meter til 220 cm på skapene og er innbefattet i leveransen. Eksempel på plassering av skap i teknisk rom. Det skal kunne åpnes dører foran og bak på hvert skap. Det innebærer at et skap trenger en plass på 3 meters lengde. Med 60 cm brede skap, trenger hvert skap 1,8 m2 golv areal. Se tegning av et skap under. Tegningen viser også at det skal være åpning i gulv under skapet dersom det er datagolv. Er det ikke datagolv, skal det være kabel bruer i himling for å føre kabling (sterkstrøm/jording/tele/data) ned til hvert skap. 7

8 Figur over viser krav til plass foran og bak hvert skap. For at leverandøren skal få levert et nytt kontrollrom til en AMK-sentral, skal AMK-sentralen på forhånd ha avklart følgende (i henhold til dokument F04 Facility requirement description ): Beregning antall skap, strøm, kjøling og arealkrav til skap i teknisk rom. Se Vedlegg 1, Beregning areal og strømforbruk Klargjøring av strøm (lokalt ansvar) Hvert skap skal tilkoples 2 separate 220V, 16 A kurser. Fremføring av strøm kan gjøres på kabelkanaler under datagolv eller på kabelbruer i himling. Skapene skal tilsluttes strømkursene på 2 forskjellige måter, avhengig av type skap. TRM skap og CLI-skap skal ha kursene terminert i kontakt (under golv eller over skap). De øvrige skap skal ha kursene fremført uterminert, liggende som en tamp i 2 meters lengde målt ut ifra gulvnivå eller ned fra tak. Det må være nødstrømsaggregat på UPS kursene Klargjøring av jording og kabelbru (lokalt ansvar) Alle skap i leveransen skal under installasjonen termineres til 16 mm2 jordkabel. Dette skal i forkant klargjøres ved at en kabel til hvert skap ligger som tamp i med en lengde på 2 meter over gulvnivå eller fra tak. Hver kabellengde skal forgrenes utfra en 25 mm2 hovedkabel eller jordskinne. Ved forgrening utfra en kabel, skal koplingen gjøres med C-press. Alle kabler ifm intern-kabling mellom skapene, skal ligge på kabelstiger. Er det datagolv, skal det monteres jordet kabelbru under golvet langsetter framkant og bakkant av skapene Operatør rom Hver operatørplass har et grunnoppsett bestående av skjerm, tastatur, mus, hodesett, høyttaler og fot pedal for å operere ICCS. Skal operatørplassen også ha MMS (multimedia), vil det bli levert egen skjerm for dette. Det vil være mulighet for felles mus/tastatur mellom systemene. 8

9 Under er en oversikt over en typisk arbeidsplass. Alt av eksisterende systemer som skal videreføres på sentralen, telefonapparat, reserveradioer kommer da i tillegg. Det må derfor gjøres en vurdering av lokalt behov for å beregne hva som blir plassbehovet i fm innføring av nytt system. Det er lokalt ansvar å fremskaffe strømuttak for nye terminaler Kabling Det vil bli kablet mellom teknisk rom og hver operatørplass. Dette er i hovedsak datakabler og lydkabler. Leverandøren anskaffer og utfører kablingen. Det er lokalt ansvar å tilrettelegge framføringsveier. Hvis det er over 100 meter mellom teknisk rom og operatør-rom vil det medføre ekstrakostnader Tekniske miljøkrav Miljøkrav teknisk rom: Omgivelsestemperatur: gr. C Relativ fuktighet: % RH Kjøling: 60 % reserve kapasitet. Vern på strømkurser: varistorer (ivaretatt sentralt i bygget) Vern på telefonlinjer: Gassavledere. 9

10 7 Videre prosess mot installasjon og skarp drift Det vil bli etablert et prosjekt sammen med AMK-sentralen med lokale og sentrale deltakere fra prosjekt nødnett. I dette deltar NSN, DNK og leverandører. Det vil være en egen innføringskoordinator og teknisk ressurs som følger opp hele prosessen: a) Teknisk befaring b) Lokale tekniske forberedelser c) Opplæring operatører d) Signere utstyrsavtaler, samarbeidsavtaler og driftsavtale med HDO. e) Installasjon kontrollrom f) Tester g) Skarp drift nytt nødnett I forhold til tekniske forberedelser er det lokalt ansvar å tilrettelegge teknisk rom med strøm, kjøling, jording, telefonlinjer, koplingspanel, kabel gjennomføringer/kanaler iht. innføringsdokument. Eksisterende datautstyr (AMIS, Transmed) forberedes for tilkobling nødnettleveransen (ESB buss i ICCS) i henhold til innføringsdokument. 10

11 8 Oppsummering lokalt ansvar Teknisk rom for AMK sentraler dimensjoneres iht. antall skap sentralen skal ha. Alt av eksisterende systemer som skal videreføres på sentralen, telefonapparat, reserveradioer kommer i tillegg. Det må derfor gjøres en vurdering av lokalt behov for å beregne hva som blir plassbehovet i fm innføring av nytt system. AMK - sentralen må fastsette hvor mange ICCS betjenings-plasser (radio/telefoni) og hvor mange MMS betjeningsplasser (multimedia) det er behov for. Klargjøring av strøm og jording o UPS o Fremføring av strøm til operatørrom o Fremføring av strøm og jording til teknisk rom Anskaffe og montere opp RJ45 panel i teknisk rom Bestille og klargjøre telefonlinjer o Telefonlinjer mot offentlig nett termineres i RJ45 panel i teknisk rom o Telefonlinjer mot internt(pabx) termineres i RJ45 panel i teknisk rom Klargjøring av kabeltrasee (gjennomføringer og kabelgater). Det er lokalt ansvar å fremskaffe strømuttak for nye terminaler. Kabling: Det er lokalt ansvar å tilrettelegge framføringsveier. 11

Beskrivelse av leveransen i Nødnett for akuttmottak og legevakt

Beskrivelse av leveransen i Nødnett for akuttmottak og legevakt Beskrivelse av leveransen i Nødnett for akuttmottak og legevakt Innhold 1 Innledning... 3 2 Dokumentets målgruppe... 3 3 Dette dokumentet... 3 4 Teknisk innføring... 3 5 Leveransen... 4 Løsningsbeskrivelse...

Detaljer

Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer

Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer Nødnett innføring Innhold Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer 2 Nødnettleveransen 3 Utbyggingstrinn Trinn Fase Politidistrikt 1 Fase 0 Helse Sør-Øst RHF (1) Østfold, Oslo/Akershus,

Detaljer

Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste.

Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste. Bakgrunnen Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste. Behovet for en teknisk driftsorganisasjon for medisinsk

Detaljer

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets trinn 1 Rapport 31. oktober 2012 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning oppdrag og metode... 7 1.1 Om oppdraget... 7 1.2

Detaljer

En overordnet beskrivelse og

En overordnet beskrivelse og En overordnet beskrivelse og vurdering av nødnettsystemets drifts- og vedlikeholdskonsept i trinn 1 Direktoratet for nødkommunikasjon 30-Apr-10 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer. Nødnett i helsetjenesten Nasjonal veileder

Nasjonale faglige retningslinjer. Nødnett i helsetjenesten Nasjonal veileder Nasjonale faglige retningslinjer IS-XXXX Nødnett i helsetjenesten Nasjonal veileder Publikasjonens tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Tittel måned/år, eks. xx/xxxx IS-xxxx [fås av Trykksaksteamet, tlf.

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.1 April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester.

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester. Desember 2009 Ny revidert fremdriftsplan Forhandlingene høsten 2009 har resultert i en revidert framdriftsplan for utrulling av nødnett. Den betydelige forsinkelsen prosjektet har i dag, skyldes i all

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

Følgende garnityr ble testet: - Celab (Motorola). - TC-connect(EADS). - Swedish Radio Supply (Sepura): Uno Zell.

Følgende garnityr ble testet: - Celab (Motorola). - TC-connect(EADS). - Swedish Radio Supply (Sepura): Uno Zell. Desember 2008 Test av talegarnityr og PTT-knapp i Sverige DSB ble invitert av Tommy Nilsson fra Räddningsverkets skole i Revinge i Sverige til å delta på en test av talegarnityr til røykdykkerterminaler

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger

Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger anbefalinger Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger Innhold 1. Hvorfor skal du lese dette heftet?... 5 1.1 Skolen i endring... 5 1.2 Bedre beslutningsgrunnlag... 5 1.3 Bedre økonomi... 6

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS Nyhetsbrev Juni 2013 Nødnett Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet i DSB Ny prosjektleder Tom Haakenstad er på plass i Nødnettprosjektet i DSB og gleder seg til å ta fatt på oppgavene som venter. Større

Detaljer

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Møtedato: 29. april 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Spørck/Anne Berit Sund Bodø, 23.4.2014 Styresak 48-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Formål Helse Nord

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 7 IKT-ANLEGG. BYGGE- OG EIENDOMSTJENESTEN PA 7 IKT-ANLEGG REV. 20.09.09 Side 1 av 28

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 7 IKT-ANLEGG. BYGGE- OG EIENDOMSTJENESTEN PA 7 IKT-ANLEGG REV. 20.09.09 Side 1 av 28 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 7 IKT-ANLEGG PA 7 IKT-ANLEGG REV. 20.09.09 Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn...3 1.1 Formål...4 1.1.1 Generelle krav til fleksibilitet...4 1.1.2 Minimumskrav...4 1.1.3

Detaljer

Kundens krav til leveransen

Kundens krav til leveransen Bilag 1 Kundens krav til leveransen Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Velferdsteknologi med multitouchterminaler og tilhørende funksjonalitet for beboere og ansatte SAKSNR.

Detaljer

Strategi 2013-2016 1

Strategi 2013-2016 1 Strategi 2013-2016 1 2 Kjære kollega! DNK står foran viktige oppgaver i årene som kommer. Investeringen i Nødnett er en av de største satsinger på samfunnssikkerhetsområdet noen gang. Innføring av et felles,

Detaljer

Nytt nødnett hva betyr det for deg?

Nytt nødnett hva betyr det for deg? Nytt nødnett hva betyr det for deg? Politidirektoratet November 2009 Design: RM Grafika Trykk: Allkopi ISBN 978-82-92524-88-6 POD publikasjon 2009/13 3 Innledning Godt samband er politiets viktigste verneutstyr

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse VEDLEGG B. DEN MEDISINSKE NØDMELDETJENESTEN Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-1-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg B. ROS- og beredskapsanalyse

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Nødnett- Nødnett fra Lindesnes til Nordkapp: Robusthet. Side 4-5. Et Nødnett med lang levetid. magasinet

Nødnett- Nødnett fra Lindesnes til Nordkapp: Robusthet. Side 4-5. Et Nødnett med lang levetid. magasinet Nødnett- magasinet En utgivelse fra DNK 2014/2015 Et Nødnett med lang levetid Som eier av Nødnett skal vi sikre at nødetatene i mange år fremover har et godt system som brukerne kan stole på. Side 18-21

Detaljer

Intern infrastruktur i skolebygninger

Intern infrastruktur i skolebygninger Intern infrastruktur i skolebygninger Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til

Detaljer