BJØRGE FISJONERER I TO OLJE- OG GASSERVICESELSKAPER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BJØRGE FISJONERER I TO OLJE- OG GASSERVICESELSKAPER"

Transkript

1 BJØRGE FISJONERER I TO OLJE- OG GASSERVICESELSKAPER Bjørge ASA vil bli omorganisert i to uavhengige selskaper. Dette medfører at segmentet som omfatter prosess-, brann- og sikkerhetsløsninger vil bli utskilt som et eget selskap. Delingen vil skape to fokuserte driftsenheter som vil dra fordel av opparbeidete markedsposisjoner innenfor servicesektoren i olje- og gassindustrien. De to adskilte selskapene vil begge forfølge organiske og strukturelle vekststrategier for å nå målene om å bli markedsleder innenfor sine segmenter. Styret i Bjørge ASA ( Bjørge ) har den 17. september 2010 besluttet å foreslå for aksjonærene at selskapet fisjonerer i to atskilte selskaper. Bjørge-konsernet omfatter i dag to divisjoner som betjener et bredt segment innenfor olje- og gassindustrien. Nye Bjørge har til hensikt å fortsette som et børsnotert selskap og tilby løsninger innenfor ventiler og instrumentering for energi- og offshoreindustrien. Det nye, fisjonerte, selskapet ( NewCo ) vil tilby løsninger relatert til prosess-, brann- og sikkerhetssystemer, og vil søke om å bli notert på Oslo Børs. Opprettelsen av to adskilte selskaper med økt fokus og fleksibilitet vil komme selskapets kunder, leverandører og ansatte, samt selskapets investorer til gode. Som et resultat av fisjonen vil Nye Bjørge og NewCo kunne utvikle seg uavhengig av hverandre og følge forskjellige vekstbaner geografisk og organisk, samt gjennom fisjons- og oppkjøpsaktiviteter. Det er forventet at fisjonen vil tre i kraft i desember Som vi ser det har både nye Bjørge og NewCo sterke og spennende vekstmuligheter, og vi ser fram til å støtte selskapene i deres satsing på vekst og målsetningen om å bli markedsledere innfor sine respektive segmenter i olje- og gassindustrien. Det er vårt mål å skape to ledende selskaper som på kort tid vil framstå som attraktive samarbeidspartnere for oljeselskaper og andre større industrikonsern, samt å tilby interessante investeringsmuligheter for investorer, uttaler styreformann i Bjørge, Frank O. Reite. Som meddelt i en egen pressemelding, er hovedaksjonæren i Bjørge, Bokn Invest AS (som eies av HitecVision og Converto Capital), innstilt på å støtte en offensiv vekststrategi. To separate og fokuserte leverandører til olje- og gassindustrien NewCo satser på å foreta en egen børsnotering i første halvdel av 2011 og vil etter omorganiseringen bestå av følgende selskaper: Bjørge Safety Systems AS, Bjørge Marine Automation AS, Bjørge Eureka AS, Bjørge FPE AS som omfatter Sontum Fire & Safety AS, og Bjørge NCT AS.. NewCo har en sterk posisjon i utvalgte nisjemarkeder som leverandør av prosess- og sikkerhetskritiske løsninger til olje- og gassindustrien, samt maritim industri. Kundebasen omfatter oljeselskaper og oljeserviceindustrien. Selskapet tilbyr en rekke komplette tjenester og løsninger som opprettholder produksjonen gjennom hele livssyklusen. NewCo vil investere betydelige ressurser i sine egenutviklede teknologier og integrering av systemer. Selskapet er posisjonert i industrisegmenter hvor det er forventet sterk vekst, og man har identifisert en rekke attraktive utviklingsmuligheter innenfor de globale markedene for prosess-, brann- og sikkerhetssystemer.

2 Erik Christensen, som i dag er EVP i Bjørge, vil bli konsernsjef i NewCo. Tor Hellestøl, for tiden EVP i Bjørge, vil bli EVP, M&A og Strategi i det nye selskapet. Bjørges nåværende selskaper Solberg & Andersen AS og Bjørge Teamtrade AS vil utgjøre det Nye Bjørge ASA. Nye Bjørge er en ledende leverandør av produkter, løsninger og tjenester innenfor ventiler og instrumentering til energi- og offshoreindustrien. Selskapet er leverandør til den norske olje- og gassindustrien og representer en rekke av verdens viktige leverandører i det norske markedet. Bjørge utvikler også skreddersydde løsninger og tilbyr integrering av systemer. Nye Bjørge sikter på å bli markedsleder i grensesnittet mellom ledende, globale produsenter av komponenter og kundene. Denne rollen vil omfatte avansert engineering, montering, samt interne produktkonfigurasjoner. Steinar Aasland, som nå er CEO i Bjørge, vil beholde sin stilling etter fisjonen, og Trine Sæther Romuld vil fortsatt inneha stillingen som EVP & CFO. Øvrig omorganisering Ledelsen og styret i Bjørge mener at Bjørge Naxys AS best kan utvikles som et privateid selskap. Dette begrunnes med at selskapets avanserte subsea overvåkingssystemer ennå befinner seg i en tidlig kommersialiseringsfase. Som del av fisjonsplanen vil aksjene i Naxys derfor bli overført til et ikke børsnotert aksjeselskap som vil bli eid av Bjørges aksjonærer. Selskapets hovedaksjonær, Bokn Invest, ønsker å støtte Naxys ekspansjon. Bjørge NCT, vil bli en del av NewCo og er som meddelt i Bjørge ASAs rapport for 2. kvartal 2010 bokført som eiendel for salg. Foreløpig timeplan Styret i Bjørge ASA vil ca. 29. september 2010 innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å vedta den foreslåtte fisjonen. På samme dato planlegger man å sende ut et informasjonsmemorandum. For ytterligere informasjon: Frank O. Reite, Styreformann, tel: Steinar Aasland, CEO Bjørge, tel: Erik Christensen, Kommende CEO NewCo, nå direktør i Bjørge, tel: Trine S. Romuld, CFO Bjørge, tel: Eller besøk Vedlegg: utvidet børsmelding, og faktaark for nye Bjørge, NewCo og Naxys.

3 Informasjonen nedenfor er inntatt i børsmeldingen i samsvar med vilkårene i punkt 3.4 i løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper vedrørende utvidet melding. Restrukturering av Bjørge ASA Den foreslåtte restruktureringen vil gjennomføres ved en fisjon av både Bjørge ASA og Bjørge AS, et datterselskap av Bjørge ASA. Begge fisjonene er gjenstand for godkjennelse fra selskapenes generalforsamlinger. Fisjonen av Bjørge ASA vil gjennomføres som følger: 1. Nedsettelse av aksjekapitalen i Bjørge ASA: Ved gjennomføring av fisjonen vil aksjekapitalen i selskapet nedsettes med NOK ,48, fra NOK til NOK ,52, ved nedsettelse av pålydende for hver av selskapets aksjer fra NOK 0, til NOK 0, I tillegg skal selskapets overkursfond reduseres med NOK og annen egenkapital skal reduseres med NOK Beløpene som fremgår av punkt 1 ovenfor skal benyttes som tingsinnskudd ved overdragelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser til de overtakende selskaper i fisjonen, Newco 1 AS (vil omdannes til allmennaksjeselskap (ASA) ved gjennomføring av fisjonen) og Naxys Invest AS (som stiftes ved fisjonen), som nærmere beskrevet i punkt 4, 5 og 6 nedenfor. 3. Fordelingen av verdiene mellom Bjørge ASA, Newco 1 ASA og Naxys Invest AS skal baseres på virkelig verdi og er basert på at de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som forblir i Bjørge ASA representerer 48,6935 prosent av de samlede verdier, at de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overdras til Newco 1 ASA representerer 43,1710 prosent av de samlede verdier, og at de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overdras til Naxys Invest AS representerer 8,1355 prosent av de samlede verdier. 4. Ved gjennomføring av fisjonen vil Newco 1 ASA motta aksjer i Newco 2 AS, et selskap som etableres i forbindelse med fisjonen av Bjørge AS. Newco 2 AS vil eie følgende eiendeler, rettigheter og forpliktelser på dato for gjennomføring av fisjonen: Alle aksjer i Bjørge Eureka AS, Bjørge Marine Automation AS, Bjørge NCT AS, Bjørge FPE AS og Sontum Fire & Safety AS, et heleid datterselskap av Bjørge FPE AS, Alle Bjørge AS aksjer i Bjørge Safety Systems AS (hvilket utgjør ca. 85 prosent av den samlede aksjekapitalen), Ansettelsesavtaler for Erik Christensen, Johan Ulric Fredriksson og Tor Hellestøl og Andre eiendeler, rettigheter og forpliktelser som fremgår av fisjonsbalansen. Som vederlag i fisjonen vil aksjeeierne i Bjørge ASA motta én aksje i Newco 1 ASA for hver aksje vedkommende eier i Bjørge ASA, hver aksje med pålydende NOK 0,45 og til kurs NOK 1, Ved gjennomføring av fisjonen vil Naxys Invest AS motta aksjer i Naxys Holding AS, et selskap som etableres i forbindelse med fisjonen av Bjørge AS. Naxys

4 Holding AS vil eie følgende eiendeler, rettigheter og forpliktelser på dato for gjennomføring av fisjonen: Alle aksjer i Bjørge Naxys AS, Ansettelsesavtale for Tor Ivar Pedersen og Andre eiendeler, rettigheter og forpliktelser som fremgår av fisjonsbalansen. Som vederlag i fisjonen vil aksjeeierne i Bjørge ASA motta én aksje i Naxys Invest AS for hver aksje vedkommende eier i Bjørge ASA, hver aksje med pålydende NOK 0,09 og til kurs NOK 0, Rettigheter og forpliktelser som ikke er balanseført vil på dato for gjennomføring av fisjonen overdras til det av de overtakende selskapene som viderefører den virksomhet som har nærmest tilknytning angjeldende rettigheter og forpliktelser. I perioden fra fisjonsbeslutningen skal Bjørge ASA arbeide aktivt for å sørge for at nevnte rettigheter og forpliktelser overdras til det aktuelle overtakende selskap. 7. På dato for gjennomføring av fisjonen vil Bjørge ASA eie aksjer i et nyopprettet selskap ved navn Bjørge AS, som vil eie følgende eiendeler, rettigheter og forpliktelser: Alle aksjer i Solberg & Andersen AS og Bjørge Instrumentering AS (under avvikling); Alle Bjørge AS aksjer i Bjørge Teamtrade AS (hvilket utgjør ca. 76,5 prosent av den samlede aksjekapitalen), Ansettelsesforholdet til dagens ansatte i Bjørge AS, med unntak av de som er særskilt navngitt i henhold til ovennevnte punkt 5 og 6, samt tilknyttede forpliktelser og Andre eiendeler, rettigheter og forpliktelser som fremgår av fisjonsbalansen. For ytterligere informasjon vedrørende fisjonsplanen vises til Informasjonsdokumentet som vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside rundt 29 september og fisjonsplanen for Bjørge ASA som er lagt ut på selskapets hjemmeside: Vilkår for gjennomføring. Finansiering Fisjonen av Bjørge ASA forutsetter godkjenning fra den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet og Newco 1 ASA. Gjennomføring av fisjonen er betinget av at fisjonen av Bjørge AS gjennomføres før eller på datoen for gjennomføring av fisjonen av Bjørge ASA. Fisjonen av Bjørge AS forutsetter godkjenning fra den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet. Gjennomføring av fisjonen er betinget av at eventuelle tredjepartssamtykker som er nødvendige eller av stor betydning for gjennomføringen av fisjonen er gitt eller betryggende avklart på akseptable vilkår. Bjørge ASA håndterer på nåværende tidspunkt all sin finansiering gjennom Bjørge AS, med alle datterselskaper som part i avtalen. Bjørge AS og datterselskapene har inngått låneavtaler, kreditt-, valuta- og garantifasiliteter med sin bankforbindelse. Bjørge har til hensikt å videreføre disse avtalene etter fisjonen, imidlertid slik at alle nåværende avtaler

5 deles mellom Newco 2 AS og Bjørge AS. Det pågår forhandlinger med banken og det er forventet at et term sheet vil foreligge før ekstraordinær generalforsamling som planlegges avholdt 20. oktober Styre, ledelse og ansatte Bjørge ASA Styret i Bjørge ASA er ikke forventet å endre sammensetning ved gjennomføring av fisjonen. Selskapets styre vil dermed bestå av Frank Ove Reite, som styrets leder, og Atle Sveinung Eide, Torhild Widvey, Torill Sivertsen Lie, Kenneth Fosse og Andre Trengereid Helland, som styremedlemmer. Selskapets valgkomité vil nominere en person som styremedlem forut for avholdelse av selskapets ekstraordinære generalforsamling som planlegges avholdt rundt 20. oktober Personen som blir valgt vil erstatte Margrethe Hauge i styret. Hauge vil fratre fra sin posisjon som styremedlem før hun tiltrer som CEO i Solberg & Andersen AS den 1. desember Selskapets ledelse vil bestå av Steinar Aasland (CEO, Bjørge ASA), Trine Sæther Romuld (EVP & CFO, Bjørge ASA), Margrethe Hauge (CEO, Solberg & Andersen AS fra 1. desember 2010) og Alf Magne Nøkling (CEO, Bjørge Teamtrade AS). Margrethe Hauge vil fratre som styremedlem før hun tiltrer som CEO i Solberg & Andersen. Bjørge ASA og dets datterselskaper vil ha ca. 250 ansatte etter gjennomføringen av fisjonen. Enkelte av konsernets ansatte er på nåværende tidspunkt aksjeeiere i Bjørge AS. Ved gjennomføring av fisjonen vil i Bjørge AS, hvorved Bjørge AS vil bli oppløst, disse aksjeeierne motta aksjer i samme forhold som tidligere, i et nystiftet aksjeselskap som vil få navnet Bjørge AS. I den forbindelse vil Bjørge ASA inngå en aksjonæravtale med de øvrige aksjeeiere i det nye selskapet. Avtalen forventes å bli inngått på liknende vilkår som den eksisterende aksjonæravtalen. Newco 1 ASA Etter gjennomføring av fisjonen vil styret i Newco 1 ASA bestå av Frank Ove Reite, som styrets leder, Atle Sveinung Eide og Torhild Widvey som styremedlemmer, samt ett annet styremedlem som vil bli valgt av selskapets generalforsamling. Selskapets ledelse vil bestå av Erik Christensen (CEO), Tor Hellestøl (EVP Business Development/M&A), Jarle Øygarden (Administrerende Direktør, Bjørge Safety Systems AS), Johan U. Fredriksson (Direktør for internasjonal virksomhet og utvikling i Bjørge ASA) og Morten Sædberg (Direktør, Bjørge FPE AS). Det har blitt igangsatt en prosess for å rekruttere en CFO til Newco 2 AS og det er forventet at denne prosessen vil bli avsluttet i slutten av Newco 1 ASA og dets datterselskaper vil ha ca. 275 ansatte etter gjennomføringen av fisjonen. Enkelte av konsernets ansatte er på nåværende tidspunkt aksjeeiere i Bjørge AS. Ved gjennomføring av fisjonen i Bjørge AS vil disse aksjeeierne, sammen med Newco 1 ASA, også bli aksjeeiere i et nytt aksjeselskap som vil få navnet Newco 2 AS. De ansatte vil motta aksjer i Newco 2 AS i samme forhold som de eier aksjer i Bjørge AS. I den forbindelse vil

6 Newco 1 ASA inngå en aksjonæravtale med de øvrige aksjeeiere i det nye selskapet. Avtalen forventes å bli inngått på liknende vilkår som den eksisterende aksjonæravtalen. Naxys Invest AS Etter gjennomføring av fisjonen vil styret i Naxys Invest AS bestå av Atle Sveinung Eide som styrets leder, og Frank Ove Reite og Per-Ola Baalerud som styremedlemmer. Selskapets ledelse vil bestå av Jens Abrahamsen (Administrerende Direktør), Peter Skagen (Direktør for forskning og utvikling) og Harald Månum (Produktutvikling). Naxys Invest AS og dets datterselskaper vil ha ca. 22 ansatte etter gjennomføringen av fisjonen. Enkelte av konsernets ansatte er på nåværende tidspunkt aksjeeiere i Bjørge AS. Ved gjennomføring av fisjonen i Bjørge AS vil disse aksjeeierne, sammen med Naxys Invest AS, også bli aksjeeiere i Naxys Holding AS, et selskap som stiftes ved fisjonen. De ansatte vil motta aksjer i Naxys Holding AS i samme forhold som de eier aksjer i Bjørge AS. I den forbindelse vil Naxys Invest AS inngå en aksjonæravtale med de øvrige aksjeeiere i det nye selskapet, som forventes å bli inngått på liknende vilkår som den eksisterende aksjonæravtalen. Nøkkeltall I det følgende avsnittet vil det presenteres enkelte nøkkeltall hentet fra de reviderte årsregnskapene for hver av datterselskapene i Bjørge ASA fra årene 2008 og Ved gjennomgang av nøkkeltallene bør følgende noteres: Nøkkeltallene har ikke blitt justert for potensielle konserninterne transaksjoner foretatt i regnskapsperioden; Resultat og balanse, herunder blant annet rentebærende gjeld, fra de to holdingselskapene Bjørge AS og Bjørge ASA i nåværende selskapsstruktur er ikke reflektert i nedenstående nøkkeltall; og alle datterselskaper rapporterer i henhold til NGAAP og ikke IFRS. Konsoliderte tall vil inkluderes i Informasjonsdokumentet i henhold til kravene i løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper. Bjørge ASA Etter gjennomføring av fisjonen vil virksomheten i Bjørge ASA omfatte de to datterselskapene Solberg & Andersen AS og Bjørge Teamtrade AS. Nedenstående tabell viser nøkkeltallene for de to datterselskapene. Bjørge Teamtrade AS Driftsinntekter 244,4 282,0 Driftsresultat 40,0 41,6

7 Sum eiendeler 155,7 154,4 Solberg & Andersen AS Driftsinntekter 696,4 623,4 Driftsresultat 29,0 39,7 Sum eiendeler 238,9 202,1 Newco 1 ASA Virksomheten i Newco 1 ASA vil omfatte datterselskapene Bjørge FPE AS (herunder Sontum Fire & Safety AS), Bjørge Safety Systems AS, Bjørge Marine Automation AS, Bjørge Eureka AS og Bjørge NCT AS. Alle selskapene vil eies direkte av Newco 2 AS. Nedenstående tabeller viser nøkkeltallene for datterselskapene. Bjørge Safety Systems AS Driftsinntekter 88,5 64,3 Driftsresultat 10,0 4,9 Sum eiendeler 42,1 28,9 Bjørge Marine Automation AS Driftsinntekter 82,5 61,1 Driftsresultat 9,8 2,7 Sum eiendeler 59,5 39,7 Bjørge Eureka AS Driftsinntekter 468,4 247,2 Driftsresultat 26,8-8,2 Sum eiendeler 220,6 138,1 Bjørge FPE AS Driftsinntekter 142,4 106,5 Driftsresultat 13,1-7,6 Sum eiendeler 73,4 50,3 Sontum Fire & Safety

8 AS Driftsinntekter 13,0 Driftsresultat 0,1 Sum eiendeler 6,6 Bjørge NCT AS Driftsinntekter 72,3 59,5 Driftsresultat 3,0-1,5 Sum eiendeler 31,4 27,3 Naxys Invest AS Nedenstående tabell viser nøkkeltallene for Bjørge Naxys AS. Bjørge Naxys AS Driftsinntekter 22,7 33,2 Driftsresultat -10,4 0,3 Sum eiendeler 22,8 33,6 Virkninger av restruktureringen Fisjonen vil, for Bjørge ASA så vel som Newco 1 ASA og Naxys Invest AS, øke selskapenes fleksibilitet og bedre mulighetene til å fokusere på sine respektive kjernevirksomheter, hvilket vil komme kunder, leverandører, ansatte og investorer til gode. Bjørge ASA og Newco 1 ASA vil som et resultat av fisjonen kunne utvikles hver for seg og utnytte de vekstmuligheter som foreligger, både geografisk, organisatorisk og gjennom oppkjøp. Bjørge ASA er en ledende leverandør av produkter, løsninger og tjenester knyttet til ventiler og instrumentering innen energi- og offshoresektoren. Selskapet er av den oppfatning at et økt fokus på dets kjernevirksomhet vil bidra til å oppnå målsetningen om å ta en sentral posisjon i markedet. Bjørge ASA ønsker å forbli notert på Oslo Børs. Indikativ tidsplan Fisjonen av Bjørge ASA forventes gjennomført og få virkning fra eller rundt 21. desember Nedenfor følger en indikativ tidsplan for den foreslåtte fisjonen av Bjørge ASA: Hendelse Innkalling til ekstraordinær generalforsamling sendt til aksjeeiere / offentliggjøring av Informasjonsdokument Ekstraordinær generalforsamling Forventet dato 29. september 20. oktober

9 Dato for utløp av kreditorfrist Ikrafttredelsesdato for fisjonen registrering I Brønnøysundregistrene / første noteringsdag for Bjørge ASA s aksjer på Oslo Børs etter gjennomføring av fisjonen 20. desember 21. desember Informasjonsdokument For ytterligere informasjon vedrørende restruktureringen, henvises det til Informasjonsdokumentet som vil bli offentliggjort samme dag som utsendelse av innkallingen til ekstraordinær generalforsamling, som forventes å finne sted 29. september 2009.

10 Produkter og løsninger gjennom ventiler og instrumenter Nye Bjørge er en ledende leverandør av produkter, løsninger og tjenester innenfor ventiler og instrumenter til energi- og offshorebransjen. Selskapet er en av de fremste leverandørene til den norske olje- og gassindustrien og representerer en rekke anerkjente globale leverandører i det norske markedet. Ledende markedsposisjon Nye Bjørge tar sikte på å bli markedsleder i det viktige grensesnittet mellom ledende, globale produsenter av komponenter og kundene. Denne rollen vil omfatte avansert engineering, montering, samt egne produktkonfigurasjoner. Selskapets markedsfokus vil hovedsaklig være oljevirksomheten i Nordsjøen, hvor kundebasen omfatter oljeselskaper og oljeserviceleverandører. Vekstmuligheter Nye Bjørge ser betydelige vekstmuligheter i dette markedet, og vil styrke sin produktportefølje, tjenestespekter og løsningene som tilbys for å kunne realisere dette verdiskapingspotensialet. Selskapet vil dessuten søke å utvide sine internasjonale engasjementer både organisk og gjennom oppkjøp. Fakta Hovedkontor: Energiveien, Stavanger Avdelingskontor: Bergen, Oslo, Stavanger, Kristiansund og Porsgrunn Konsernsjef: Steinar Aasland Ca. 250 ansatte Omsetning NOK 901 millioner (2009) Internett: Selskaper i Nye Bjørge ASA Solberg & Andersen AS Bjørge Teamtrade AS

11 NewCo ASA Prosess- og sikkerhetskritisk utstyr og systemer NewCo er en ledende leverandør av prosess- og sikkerhetskritiske produkter og løsninger, samt en lang rekke tjenester som opprettholder produksjonen gjennom hele livssyklusen. Dette perspektivet sikrer optimal drift og lavere livsløpskostnader. NewCo har en sterk markedsposisjon og en omfattende erfaring som leverandør til den norske olje- og gassindustrien og maritim industri, samt utvalgte internasjonale markeder. Selskapet representerer en rekke anerkjente globale leverandører. NewCo investerer også betydelige ressurser i egenutviklede teknologier og systemintegrering. Per i dag genererer NewCo 30 prosent av sin omsetning gjennom internasjonale prosjekter. Det forventes at denne prosentandelen vil øke betydelig i årene framover. NewCo har en solid kundebase, som omfatter både oljeselskaper og oljeserviceindustri. Fakta Hovedkontor: Magnus Poulssons vei, Lysaker Avdelingskontor: Oslo, Stavanger, Kristiansund, Arendal, Bømlo, Ågotnes, Notodden, Porsgrunn, Rygge, Sørumsand og København Konsernsjef: Erik Christensen Ca. 275 ansatte Omsetning NOK 540 millioner (2009) Internett: Selskaper i NewCo Bjørge Eureka AS Bjørge Safety Systems AS Bjørge Marine Automation AS Bjørge FPE AS inklusive Sontum Fire & Safety AS Bjørge NCT AS

12 Teknologileder på spesialiserte subsea-instrumenter Naxys utvikler og produserer spesialiserte subsea-instrumenter som anvendes til å detektere og overvåke lekkasje fra installasjoner montert på havbunnen. Selskapets hovedprodukt, Acoustic Leakage and Vibration Detector, har også kapasitet til å overvåke pumper, ventiler og lignende. Programvare for overvåking Omtanke for det maritime miljø er en viktig faktor for å kunne framstå som en troverdig produsent og leverandør av olje og gass. Naxys har derfor oppnådd en markedsposisjon hvor produktene i økende grad anvendes for å møte spesifikasjonskrav fastsatt av myndighetene. Selskapets produkter har fått økt aktualitet i det siste, siden olje- og gassproduksjon i nordområdene nå er under vurdering. Fleksible sensorer Selskapet tilbyr også undervanns vibrasjonsmålere og hydrofoner med Ethernet kommunikasjon. Naxys vibrasjonsmålere er blant annet installert på rørledningen som går fra Ormen Lange-feltet til Nyhavna. Ethernet hydrofoner er nå montert på en rekke marine forskningsplattformer og gir verdifull informasjon om fiskeriaktiviteter. Denne føleren anvendes også til å overvåke undervannseksplosjoner og skipstrafikk i havneområder. Fakta Hovedkontor: Hegrenesveien, Bergen Administrerende direktør: Jens Abrahamsen 22 ansatte Omsetning NOK 33 millioner (2009) Internett:

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP)

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) FISJONSPLAN FOR AKER SOLUTIONS ASA (SOM OVERDRAGENDE SELSKAP) OG KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) 5. april 2011 1. FISJONSPARTER Overdragende selskap: Aker Solutions ASA Org.nr.: 986 529 551 Forretningskommune:

Detaljer

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold Prospekt Forslag til fusjon mellom og Selskapets navn etter fusjonen vil være Visma ASA Tilrettelagt av Vurdering av bytteforhold 3. mars 21 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner og ordliste 2 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr.

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr. Årsrapport 2004 2 ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Resultatregnskap (mill kr) 2003 2004 Note Omsetning 51 458 51 694 4, 5 EBITDA 2 607 2 366 Aker Kværner 1 003 1 401 Aker Yards 1 610 802 Aker Seafoods 74 109

Detaljer

datert 11. juli 2014 for fisjon med Aker Solutions ASA (som overdragende selskap) Aker Solutions Holding ASA (som overtakende selskap)

datert 11. juli 2014 for fisjon med Aker Solutions ASA (som overdragende selskap) Aker Solutions Holding ASA (som overtakende selskap) FISJONSPLAN datert 11. juli 2014 for fisjon med Aker Solutions ASA (som overdragende selskap) og Aker Solutions Holding ASA (som overtakende selskap) INNHOLD Punkt Side 1. FISJONSPARTER...... 3 2. FISJONEN

Detaljer

INFORMASJONSMEMORANDUM. Oslo Børs Holding ASA. Verdipapirsentralen Holding ASA. Oslo Børs VPS Holding ASA

INFORMASJONSMEMORANDUM. Oslo Børs Holding ASA. Verdipapirsentralen Holding ASA. Oslo Børs VPS Holding ASA I forbindelse med den foreslåtte fusjonen mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA for å danne: Oslo Børs VPS Holding ASA Bytteforhold: Dersom den ekstraordinære generalforsamlingen

Detaljer

REDEGJØRELSE FRA AKER SOLUTIONS ASA 1 SAMMENDRAG

REDEGJØRELSE FRA AKER SOLUTIONS ASA 1 SAMMENDRAG REDEGJØRELSE FRA AKER SOLUTIONS ASA 1 SAMMENDRAG 1. april 2009 gjennomførte Aker Solutions AS kjøp av flere aksjeposter fra selskaper innen Aker ASAkonsernet samt DOF Oilfield Service AS. I lys av den

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Årsrapport2010. www.solstad.no

Årsrapport2010. www.solstad.no Årsrapport2010 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT TIDE ASA. Organisasjonsnummer 912 423 921. Utarbeidet i forbindelse med foreslått fisjon av Tide ASA

INFORMASJONSDOKUMENT TIDE ASA. Organisasjonsnummer 912 423 921. Utarbeidet i forbindelse med foreslått fisjon av Tide ASA -- INFORMASJONSDOKUMENT TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921 Utarbeidet i forbindelse med foreslått fisjon av Tide ASA Informasjonsdokumentet medfører ikke et tilbud om tegning av aksjer, og er kun

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Sølvtrans er ett av verdens ledende brønnbåtselskaper innen transport av levende laks og ørret.

Sølvtrans er ett av verdens ledende brønnbåtselskaper innen transport av levende laks og ørret. ÅRSRAPPORT 2010 Sølvtrans er ett av verdens ledende brønnbåtselskaper innen transport av levende laks og ørret. SØLVTRANS HOLDING ASA 2010 INNHOLD 01 02 03 04 05 06 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE s. 06

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113 FISJONSPLAN for fisjon av AGR Group ASA org nr 986 922 113 1 INNHOLD Side 1 BEGRUNNELSE FOR FISJONEN... 4 2 FISJONSMETODE OG VEDERLAG/AKSJEFORDELING... 4 3 NÆRMERE OM DELINGSFORHOLDET/VERDIVURDERINGEN...

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.013 og maksimum NOK

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

årsrapport www.solstad.no

årsrapport www.solstad.no 2012 årsrapport www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000. PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.000 aksjer i Nordic Secondary AS Bestillingskurs: NOK 10,10 per aksje, hver pålydende NOK 1,00

Detaljer

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger Vestparken, Lørenskog 2009 Årsrapport 7aZ^`_Z]Vj\Zc 7 `_ c ' 6/ ', &%%b & CVjhik \]Vj\Zc \Z 6/ '' -%%b' @_³iiZ^ci

Detaljer

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Prospekt Mamut ASA Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50 Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Bestillingsperiode: 28. april 7. mai 2004 Søknad om opptak til notering

Detaljer

Revisjonsberetning 95

Revisjonsberetning 95 Årsrapport 2006 2006 var Telenors beste år noensinne. Våre selskaper sto for en samlet inntektsvekst på 37 prosent. Ved årets slutt leverte vi kommunikasjonstjenester til mer enn 115 millioner kunder i

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2006 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2014 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Rekordår sterke utsikter for 2008

Rekordår sterke utsikter for 2008 Innhold: Konsernsjefens artikkel side 02 Årsberetning side 03 Eierstyring og selskapsledelse i PGS side 15 Konsolidert resultatregnskap side 20 Konsolidert balanse side 21 Konsolidert kontantstrømoppstilling

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2010 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 ERKLÆRING FRA STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Årsrapport2011. www.solstad.no

Årsrapport2011. www.solstad.no Årsrapport2011 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Prop. 131 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Norsk Hydro ASA statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

Prop. 131 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Norsk Hydro ASA statlig deltakelse i kapitalforhøyelse Prop. 131 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Norsk Hydro ASA statlig deltakelse i kapitalforhøyelse Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 21. mai 2010, godkjent

Detaljer