BJØRGE FISJONERER I TO OLJE- OG GASSERVICESELSKAPER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BJØRGE FISJONERER I TO OLJE- OG GASSERVICESELSKAPER"

Transkript

1 BJØRGE FISJONERER I TO OLJE- OG GASSERVICESELSKAPER Bjørge ASA vil bli omorganisert i to uavhengige selskaper. Dette medfører at segmentet som omfatter prosess-, brann- og sikkerhetsløsninger vil bli utskilt som et eget selskap. Delingen vil skape to fokuserte driftsenheter som vil dra fordel av opparbeidete markedsposisjoner innenfor servicesektoren i olje- og gassindustrien. De to adskilte selskapene vil begge forfølge organiske og strukturelle vekststrategier for å nå målene om å bli markedsleder innenfor sine segmenter. Styret i Bjørge ASA ( Bjørge ) har den 17. september 2010 besluttet å foreslå for aksjonærene at selskapet fisjonerer i to atskilte selskaper. Bjørge-konsernet omfatter i dag to divisjoner som betjener et bredt segment innenfor olje- og gassindustrien. Nye Bjørge har til hensikt å fortsette som et børsnotert selskap og tilby løsninger innenfor ventiler og instrumentering for energi- og offshoreindustrien. Det nye, fisjonerte, selskapet ( NewCo ) vil tilby løsninger relatert til prosess-, brann- og sikkerhetssystemer, og vil søke om å bli notert på Oslo Børs. Opprettelsen av to adskilte selskaper med økt fokus og fleksibilitet vil komme selskapets kunder, leverandører og ansatte, samt selskapets investorer til gode. Som et resultat av fisjonen vil Nye Bjørge og NewCo kunne utvikle seg uavhengig av hverandre og følge forskjellige vekstbaner geografisk og organisk, samt gjennom fisjons- og oppkjøpsaktiviteter. Det er forventet at fisjonen vil tre i kraft i desember Som vi ser det har både nye Bjørge og NewCo sterke og spennende vekstmuligheter, og vi ser fram til å støtte selskapene i deres satsing på vekst og målsetningen om å bli markedsledere innfor sine respektive segmenter i olje- og gassindustrien. Det er vårt mål å skape to ledende selskaper som på kort tid vil framstå som attraktive samarbeidspartnere for oljeselskaper og andre større industrikonsern, samt å tilby interessante investeringsmuligheter for investorer, uttaler styreformann i Bjørge, Frank O. Reite. Som meddelt i en egen pressemelding, er hovedaksjonæren i Bjørge, Bokn Invest AS (som eies av HitecVision og Converto Capital), innstilt på å støtte en offensiv vekststrategi. To separate og fokuserte leverandører til olje- og gassindustrien NewCo satser på å foreta en egen børsnotering i første halvdel av 2011 og vil etter omorganiseringen bestå av følgende selskaper: Bjørge Safety Systems AS, Bjørge Marine Automation AS, Bjørge Eureka AS, Bjørge FPE AS som omfatter Sontum Fire & Safety AS, og Bjørge NCT AS.. NewCo har en sterk posisjon i utvalgte nisjemarkeder som leverandør av prosess- og sikkerhetskritiske løsninger til olje- og gassindustrien, samt maritim industri. Kundebasen omfatter oljeselskaper og oljeserviceindustrien. Selskapet tilbyr en rekke komplette tjenester og løsninger som opprettholder produksjonen gjennom hele livssyklusen. NewCo vil investere betydelige ressurser i sine egenutviklede teknologier og integrering av systemer. Selskapet er posisjonert i industrisegmenter hvor det er forventet sterk vekst, og man har identifisert en rekke attraktive utviklingsmuligheter innenfor de globale markedene for prosess-, brann- og sikkerhetssystemer.

2 Erik Christensen, som i dag er EVP i Bjørge, vil bli konsernsjef i NewCo. Tor Hellestøl, for tiden EVP i Bjørge, vil bli EVP, M&A og Strategi i det nye selskapet. Bjørges nåværende selskaper Solberg & Andersen AS og Bjørge Teamtrade AS vil utgjøre det Nye Bjørge ASA. Nye Bjørge er en ledende leverandør av produkter, løsninger og tjenester innenfor ventiler og instrumentering til energi- og offshoreindustrien. Selskapet er leverandør til den norske olje- og gassindustrien og representer en rekke av verdens viktige leverandører i det norske markedet. Bjørge utvikler også skreddersydde løsninger og tilbyr integrering av systemer. Nye Bjørge sikter på å bli markedsleder i grensesnittet mellom ledende, globale produsenter av komponenter og kundene. Denne rollen vil omfatte avansert engineering, montering, samt interne produktkonfigurasjoner. Steinar Aasland, som nå er CEO i Bjørge, vil beholde sin stilling etter fisjonen, og Trine Sæther Romuld vil fortsatt inneha stillingen som EVP & CFO. Øvrig omorganisering Ledelsen og styret i Bjørge mener at Bjørge Naxys AS best kan utvikles som et privateid selskap. Dette begrunnes med at selskapets avanserte subsea overvåkingssystemer ennå befinner seg i en tidlig kommersialiseringsfase. Som del av fisjonsplanen vil aksjene i Naxys derfor bli overført til et ikke børsnotert aksjeselskap som vil bli eid av Bjørges aksjonærer. Selskapets hovedaksjonær, Bokn Invest, ønsker å støtte Naxys ekspansjon. Bjørge NCT, vil bli en del av NewCo og er som meddelt i Bjørge ASAs rapport for 2. kvartal 2010 bokført som eiendel for salg. Foreløpig timeplan Styret i Bjørge ASA vil ca. 29. september 2010 innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å vedta den foreslåtte fisjonen. På samme dato planlegger man å sende ut et informasjonsmemorandum. For ytterligere informasjon: Frank O. Reite, Styreformann, tel: Steinar Aasland, CEO Bjørge, tel: Erik Christensen, Kommende CEO NewCo, nå direktør i Bjørge, tel: Trine S. Romuld, CFO Bjørge, tel: Eller besøk Vedlegg: utvidet børsmelding, og faktaark for nye Bjørge, NewCo og Naxys.

3 Informasjonen nedenfor er inntatt i børsmeldingen i samsvar med vilkårene i punkt 3.4 i løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper vedrørende utvidet melding. Restrukturering av Bjørge ASA Den foreslåtte restruktureringen vil gjennomføres ved en fisjon av både Bjørge ASA og Bjørge AS, et datterselskap av Bjørge ASA. Begge fisjonene er gjenstand for godkjennelse fra selskapenes generalforsamlinger. Fisjonen av Bjørge ASA vil gjennomføres som følger: 1. Nedsettelse av aksjekapitalen i Bjørge ASA: Ved gjennomføring av fisjonen vil aksjekapitalen i selskapet nedsettes med NOK ,48, fra NOK til NOK ,52, ved nedsettelse av pålydende for hver av selskapets aksjer fra NOK 0, til NOK 0, I tillegg skal selskapets overkursfond reduseres med NOK og annen egenkapital skal reduseres med NOK Beløpene som fremgår av punkt 1 ovenfor skal benyttes som tingsinnskudd ved overdragelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser til de overtakende selskaper i fisjonen, Newco 1 AS (vil omdannes til allmennaksjeselskap (ASA) ved gjennomføring av fisjonen) og Naxys Invest AS (som stiftes ved fisjonen), som nærmere beskrevet i punkt 4, 5 og 6 nedenfor. 3. Fordelingen av verdiene mellom Bjørge ASA, Newco 1 ASA og Naxys Invest AS skal baseres på virkelig verdi og er basert på at de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som forblir i Bjørge ASA representerer 48,6935 prosent av de samlede verdier, at de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overdras til Newco 1 ASA representerer 43,1710 prosent av de samlede verdier, og at de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overdras til Naxys Invest AS representerer 8,1355 prosent av de samlede verdier. 4. Ved gjennomføring av fisjonen vil Newco 1 ASA motta aksjer i Newco 2 AS, et selskap som etableres i forbindelse med fisjonen av Bjørge AS. Newco 2 AS vil eie følgende eiendeler, rettigheter og forpliktelser på dato for gjennomføring av fisjonen: Alle aksjer i Bjørge Eureka AS, Bjørge Marine Automation AS, Bjørge NCT AS, Bjørge FPE AS og Sontum Fire & Safety AS, et heleid datterselskap av Bjørge FPE AS, Alle Bjørge AS aksjer i Bjørge Safety Systems AS (hvilket utgjør ca. 85 prosent av den samlede aksjekapitalen), Ansettelsesavtaler for Erik Christensen, Johan Ulric Fredriksson og Tor Hellestøl og Andre eiendeler, rettigheter og forpliktelser som fremgår av fisjonsbalansen. Som vederlag i fisjonen vil aksjeeierne i Bjørge ASA motta én aksje i Newco 1 ASA for hver aksje vedkommende eier i Bjørge ASA, hver aksje med pålydende NOK 0,45 og til kurs NOK 1, Ved gjennomføring av fisjonen vil Naxys Invest AS motta aksjer i Naxys Holding AS, et selskap som etableres i forbindelse med fisjonen av Bjørge AS. Naxys

4 Holding AS vil eie følgende eiendeler, rettigheter og forpliktelser på dato for gjennomføring av fisjonen: Alle aksjer i Bjørge Naxys AS, Ansettelsesavtale for Tor Ivar Pedersen og Andre eiendeler, rettigheter og forpliktelser som fremgår av fisjonsbalansen. Som vederlag i fisjonen vil aksjeeierne i Bjørge ASA motta én aksje i Naxys Invest AS for hver aksje vedkommende eier i Bjørge ASA, hver aksje med pålydende NOK 0,09 og til kurs NOK 0, Rettigheter og forpliktelser som ikke er balanseført vil på dato for gjennomføring av fisjonen overdras til det av de overtakende selskapene som viderefører den virksomhet som har nærmest tilknytning angjeldende rettigheter og forpliktelser. I perioden fra fisjonsbeslutningen skal Bjørge ASA arbeide aktivt for å sørge for at nevnte rettigheter og forpliktelser overdras til det aktuelle overtakende selskap. 7. På dato for gjennomføring av fisjonen vil Bjørge ASA eie aksjer i et nyopprettet selskap ved navn Bjørge AS, som vil eie følgende eiendeler, rettigheter og forpliktelser: Alle aksjer i Solberg & Andersen AS og Bjørge Instrumentering AS (under avvikling); Alle Bjørge AS aksjer i Bjørge Teamtrade AS (hvilket utgjør ca. 76,5 prosent av den samlede aksjekapitalen), Ansettelsesforholdet til dagens ansatte i Bjørge AS, med unntak av de som er særskilt navngitt i henhold til ovennevnte punkt 5 og 6, samt tilknyttede forpliktelser og Andre eiendeler, rettigheter og forpliktelser som fremgår av fisjonsbalansen. For ytterligere informasjon vedrørende fisjonsplanen vises til Informasjonsdokumentet som vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside rundt 29 september og fisjonsplanen for Bjørge ASA som er lagt ut på selskapets hjemmeside: Vilkår for gjennomføring. Finansiering Fisjonen av Bjørge ASA forutsetter godkjenning fra den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet og Newco 1 ASA. Gjennomføring av fisjonen er betinget av at fisjonen av Bjørge AS gjennomføres før eller på datoen for gjennomføring av fisjonen av Bjørge ASA. Fisjonen av Bjørge AS forutsetter godkjenning fra den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet. Gjennomføring av fisjonen er betinget av at eventuelle tredjepartssamtykker som er nødvendige eller av stor betydning for gjennomføringen av fisjonen er gitt eller betryggende avklart på akseptable vilkår. Bjørge ASA håndterer på nåværende tidspunkt all sin finansiering gjennom Bjørge AS, med alle datterselskaper som part i avtalen. Bjørge AS og datterselskapene har inngått låneavtaler, kreditt-, valuta- og garantifasiliteter med sin bankforbindelse. Bjørge har til hensikt å videreføre disse avtalene etter fisjonen, imidlertid slik at alle nåværende avtaler

5 deles mellom Newco 2 AS og Bjørge AS. Det pågår forhandlinger med banken og det er forventet at et term sheet vil foreligge før ekstraordinær generalforsamling som planlegges avholdt 20. oktober Styre, ledelse og ansatte Bjørge ASA Styret i Bjørge ASA er ikke forventet å endre sammensetning ved gjennomføring av fisjonen. Selskapets styre vil dermed bestå av Frank Ove Reite, som styrets leder, og Atle Sveinung Eide, Torhild Widvey, Torill Sivertsen Lie, Kenneth Fosse og Andre Trengereid Helland, som styremedlemmer. Selskapets valgkomité vil nominere en person som styremedlem forut for avholdelse av selskapets ekstraordinære generalforsamling som planlegges avholdt rundt 20. oktober Personen som blir valgt vil erstatte Margrethe Hauge i styret. Hauge vil fratre fra sin posisjon som styremedlem før hun tiltrer som CEO i Solberg & Andersen AS den 1. desember Selskapets ledelse vil bestå av Steinar Aasland (CEO, Bjørge ASA), Trine Sæther Romuld (EVP & CFO, Bjørge ASA), Margrethe Hauge (CEO, Solberg & Andersen AS fra 1. desember 2010) og Alf Magne Nøkling (CEO, Bjørge Teamtrade AS). Margrethe Hauge vil fratre som styremedlem før hun tiltrer som CEO i Solberg & Andersen. Bjørge ASA og dets datterselskaper vil ha ca. 250 ansatte etter gjennomføringen av fisjonen. Enkelte av konsernets ansatte er på nåværende tidspunkt aksjeeiere i Bjørge AS. Ved gjennomføring av fisjonen vil i Bjørge AS, hvorved Bjørge AS vil bli oppløst, disse aksjeeierne motta aksjer i samme forhold som tidligere, i et nystiftet aksjeselskap som vil få navnet Bjørge AS. I den forbindelse vil Bjørge ASA inngå en aksjonæravtale med de øvrige aksjeeiere i det nye selskapet. Avtalen forventes å bli inngått på liknende vilkår som den eksisterende aksjonæravtalen. Newco 1 ASA Etter gjennomføring av fisjonen vil styret i Newco 1 ASA bestå av Frank Ove Reite, som styrets leder, Atle Sveinung Eide og Torhild Widvey som styremedlemmer, samt ett annet styremedlem som vil bli valgt av selskapets generalforsamling. Selskapets ledelse vil bestå av Erik Christensen (CEO), Tor Hellestøl (EVP Business Development/M&A), Jarle Øygarden (Administrerende Direktør, Bjørge Safety Systems AS), Johan U. Fredriksson (Direktør for internasjonal virksomhet og utvikling i Bjørge ASA) og Morten Sædberg (Direktør, Bjørge FPE AS). Det har blitt igangsatt en prosess for å rekruttere en CFO til Newco 2 AS og det er forventet at denne prosessen vil bli avsluttet i slutten av Newco 1 ASA og dets datterselskaper vil ha ca. 275 ansatte etter gjennomføringen av fisjonen. Enkelte av konsernets ansatte er på nåværende tidspunkt aksjeeiere i Bjørge AS. Ved gjennomføring av fisjonen i Bjørge AS vil disse aksjeeierne, sammen med Newco 1 ASA, også bli aksjeeiere i et nytt aksjeselskap som vil få navnet Newco 2 AS. De ansatte vil motta aksjer i Newco 2 AS i samme forhold som de eier aksjer i Bjørge AS. I den forbindelse vil

6 Newco 1 ASA inngå en aksjonæravtale med de øvrige aksjeeiere i det nye selskapet. Avtalen forventes å bli inngått på liknende vilkår som den eksisterende aksjonæravtalen. Naxys Invest AS Etter gjennomføring av fisjonen vil styret i Naxys Invest AS bestå av Atle Sveinung Eide som styrets leder, og Frank Ove Reite og Per-Ola Baalerud som styremedlemmer. Selskapets ledelse vil bestå av Jens Abrahamsen (Administrerende Direktør), Peter Skagen (Direktør for forskning og utvikling) og Harald Månum (Produktutvikling). Naxys Invest AS og dets datterselskaper vil ha ca. 22 ansatte etter gjennomføringen av fisjonen. Enkelte av konsernets ansatte er på nåværende tidspunkt aksjeeiere i Bjørge AS. Ved gjennomføring av fisjonen i Bjørge AS vil disse aksjeeierne, sammen med Naxys Invest AS, også bli aksjeeiere i Naxys Holding AS, et selskap som stiftes ved fisjonen. De ansatte vil motta aksjer i Naxys Holding AS i samme forhold som de eier aksjer i Bjørge AS. I den forbindelse vil Naxys Invest AS inngå en aksjonæravtale med de øvrige aksjeeiere i det nye selskapet, som forventes å bli inngått på liknende vilkår som den eksisterende aksjonæravtalen. Nøkkeltall I det følgende avsnittet vil det presenteres enkelte nøkkeltall hentet fra de reviderte årsregnskapene for hver av datterselskapene i Bjørge ASA fra årene 2008 og Ved gjennomgang av nøkkeltallene bør følgende noteres: Nøkkeltallene har ikke blitt justert for potensielle konserninterne transaksjoner foretatt i regnskapsperioden; Resultat og balanse, herunder blant annet rentebærende gjeld, fra de to holdingselskapene Bjørge AS og Bjørge ASA i nåværende selskapsstruktur er ikke reflektert i nedenstående nøkkeltall; og alle datterselskaper rapporterer i henhold til NGAAP og ikke IFRS. Konsoliderte tall vil inkluderes i Informasjonsdokumentet i henhold til kravene i løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper. Bjørge ASA Etter gjennomføring av fisjonen vil virksomheten i Bjørge ASA omfatte de to datterselskapene Solberg & Andersen AS og Bjørge Teamtrade AS. Nedenstående tabell viser nøkkeltallene for de to datterselskapene. Bjørge Teamtrade AS Driftsinntekter 244,4 282,0 Driftsresultat 40,0 41,6

7 Sum eiendeler 155,7 154,4 Solberg & Andersen AS Driftsinntekter 696,4 623,4 Driftsresultat 29,0 39,7 Sum eiendeler 238,9 202,1 Newco 1 ASA Virksomheten i Newco 1 ASA vil omfatte datterselskapene Bjørge FPE AS (herunder Sontum Fire & Safety AS), Bjørge Safety Systems AS, Bjørge Marine Automation AS, Bjørge Eureka AS og Bjørge NCT AS. Alle selskapene vil eies direkte av Newco 2 AS. Nedenstående tabeller viser nøkkeltallene for datterselskapene. Bjørge Safety Systems AS Driftsinntekter 88,5 64,3 Driftsresultat 10,0 4,9 Sum eiendeler 42,1 28,9 Bjørge Marine Automation AS Driftsinntekter 82,5 61,1 Driftsresultat 9,8 2,7 Sum eiendeler 59,5 39,7 Bjørge Eureka AS Driftsinntekter 468,4 247,2 Driftsresultat 26,8-8,2 Sum eiendeler 220,6 138,1 Bjørge FPE AS Driftsinntekter 142,4 106,5 Driftsresultat 13,1-7,6 Sum eiendeler 73,4 50,3 Sontum Fire & Safety

8 AS Driftsinntekter 13,0 Driftsresultat 0,1 Sum eiendeler 6,6 Bjørge NCT AS Driftsinntekter 72,3 59,5 Driftsresultat 3,0-1,5 Sum eiendeler 31,4 27,3 Naxys Invest AS Nedenstående tabell viser nøkkeltallene for Bjørge Naxys AS. Bjørge Naxys AS Driftsinntekter 22,7 33,2 Driftsresultat -10,4 0,3 Sum eiendeler 22,8 33,6 Virkninger av restruktureringen Fisjonen vil, for Bjørge ASA så vel som Newco 1 ASA og Naxys Invest AS, øke selskapenes fleksibilitet og bedre mulighetene til å fokusere på sine respektive kjernevirksomheter, hvilket vil komme kunder, leverandører, ansatte og investorer til gode. Bjørge ASA og Newco 1 ASA vil som et resultat av fisjonen kunne utvikles hver for seg og utnytte de vekstmuligheter som foreligger, både geografisk, organisatorisk og gjennom oppkjøp. Bjørge ASA er en ledende leverandør av produkter, løsninger og tjenester knyttet til ventiler og instrumentering innen energi- og offshoresektoren. Selskapet er av den oppfatning at et økt fokus på dets kjernevirksomhet vil bidra til å oppnå målsetningen om å ta en sentral posisjon i markedet. Bjørge ASA ønsker å forbli notert på Oslo Børs. Indikativ tidsplan Fisjonen av Bjørge ASA forventes gjennomført og få virkning fra eller rundt 21. desember Nedenfor følger en indikativ tidsplan for den foreslåtte fisjonen av Bjørge ASA: Hendelse Innkalling til ekstraordinær generalforsamling sendt til aksjeeiere / offentliggjøring av Informasjonsdokument Ekstraordinær generalforsamling Forventet dato 29. september 20. oktober

9 Dato for utløp av kreditorfrist Ikrafttredelsesdato for fisjonen registrering I Brønnøysundregistrene / første noteringsdag for Bjørge ASA s aksjer på Oslo Børs etter gjennomføring av fisjonen 20. desember 21. desember Informasjonsdokument For ytterligere informasjon vedrørende restruktureringen, henvises det til Informasjonsdokumentet som vil bli offentliggjort samme dag som utsendelse av innkallingen til ekstraordinær generalforsamling, som forventes å finne sted 29. september 2009.

10 Produkter og løsninger gjennom ventiler og instrumenter Nye Bjørge er en ledende leverandør av produkter, løsninger og tjenester innenfor ventiler og instrumenter til energi- og offshorebransjen. Selskapet er en av de fremste leverandørene til den norske olje- og gassindustrien og representerer en rekke anerkjente globale leverandører i det norske markedet. Ledende markedsposisjon Nye Bjørge tar sikte på å bli markedsleder i det viktige grensesnittet mellom ledende, globale produsenter av komponenter og kundene. Denne rollen vil omfatte avansert engineering, montering, samt egne produktkonfigurasjoner. Selskapets markedsfokus vil hovedsaklig være oljevirksomheten i Nordsjøen, hvor kundebasen omfatter oljeselskaper og oljeserviceleverandører. Vekstmuligheter Nye Bjørge ser betydelige vekstmuligheter i dette markedet, og vil styrke sin produktportefølje, tjenestespekter og løsningene som tilbys for å kunne realisere dette verdiskapingspotensialet. Selskapet vil dessuten søke å utvide sine internasjonale engasjementer både organisk og gjennom oppkjøp. Fakta Hovedkontor: Energiveien, Stavanger Avdelingskontor: Bergen, Oslo, Stavanger, Kristiansund og Porsgrunn Konsernsjef: Steinar Aasland Ca. 250 ansatte Omsetning NOK 901 millioner (2009) Internett: Selskaper i Nye Bjørge ASA Solberg & Andersen AS Bjørge Teamtrade AS

11 NewCo ASA Prosess- og sikkerhetskritisk utstyr og systemer NewCo er en ledende leverandør av prosess- og sikkerhetskritiske produkter og løsninger, samt en lang rekke tjenester som opprettholder produksjonen gjennom hele livssyklusen. Dette perspektivet sikrer optimal drift og lavere livsløpskostnader. NewCo har en sterk markedsposisjon og en omfattende erfaring som leverandør til den norske olje- og gassindustrien og maritim industri, samt utvalgte internasjonale markeder. Selskapet representerer en rekke anerkjente globale leverandører. NewCo investerer også betydelige ressurser i egenutviklede teknologier og systemintegrering. Per i dag genererer NewCo 30 prosent av sin omsetning gjennom internasjonale prosjekter. Det forventes at denne prosentandelen vil øke betydelig i årene framover. NewCo har en solid kundebase, som omfatter både oljeselskaper og oljeserviceindustri. Fakta Hovedkontor: Magnus Poulssons vei, Lysaker Avdelingskontor: Oslo, Stavanger, Kristiansund, Arendal, Bømlo, Ågotnes, Notodden, Porsgrunn, Rygge, Sørumsand og København Konsernsjef: Erik Christensen Ca. 275 ansatte Omsetning NOK 540 millioner (2009) Internett: Selskaper i NewCo Bjørge Eureka AS Bjørge Safety Systems AS Bjørge Marine Automation AS Bjørge FPE AS inklusive Sontum Fire & Safety AS Bjørge NCT AS

12 Teknologileder på spesialiserte subsea-instrumenter Naxys utvikler og produserer spesialiserte subsea-instrumenter som anvendes til å detektere og overvåke lekkasje fra installasjoner montert på havbunnen. Selskapets hovedprodukt, Acoustic Leakage and Vibration Detector, har også kapasitet til å overvåke pumper, ventiler og lignende. Programvare for overvåking Omtanke for det maritime miljø er en viktig faktor for å kunne framstå som en troverdig produsent og leverandør av olje og gass. Naxys har derfor oppnådd en markedsposisjon hvor produktene i økende grad anvendes for å møte spesifikasjonskrav fastsatt av myndighetene. Selskapets produkter har fått økt aktualitet i det siste, siden olje- og gassproduksjon i nordområdene nå er under vurdering. Fleksible sensorer Selskapet tilbyr også undervanns vibrasjonsmålere og hydrofoner med Ethernet kommunikasjon. Naxys vibrasjonsmålere er blant annet installert på rørledningen som går fra Ormen Lange-feltet til Nyhavna. Ethernet hydrofoner er nå montert på en rekke marine forskningsplattformer og gir verdifull informasjon om fiskeriaktiviteter. Denne føleren anvendes også til å overvåke undervannseksplosjoner og skipstrafikk i havneområder. Fakta Hovedkontor: Hegrenesveien, Bergen Administrerende direktør: Jens Abrahamsen 22 ansatte Omsetning NOK 33 millioner (2009) Internett:

Tide ASA Forslag om Fisjon

Tide ASA Forslag om Fisjon Tide ASA Forslag om Fisjon Tide ASA vil bli restrukturert ved at de to hovedvirksomhetene som eies av Tide ASA, sjøvirksomheten og bussvirksomheten vil bli drevet som to uavhengige selskaper. Dette medfører

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA torsdag 18. oktober 2007 kl. 0900 på selskapets kontor i Sandakerveien

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP)

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) FISJONSPLAN FOR AKER SOLUTIONS ASA (SOM OVERDRAGENDE SELSKAP) OG KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) 5. april 2011 1. FISJONSPARTER Overdragende selskap: Aker Solutions ASA Org.nr.: 986 529 551 Forretningskommune:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ikornnes 4. August 2014. Ekornes ASA [EKO.OL] har inngått en avtale om å kjøpe møbelprodusenten IMG (International Mobel Group). Denne meldingen

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA ble avholdt tirsdag den 24. juni 2008 på Pirterminalen, Trondheim, fra kl 12.00.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

Til aksjonærene i. AKVA group ASA

Til aksjonærene i. AKVA group ASA Til aksjonærene i AKVA group ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 3. juni 2010 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Nordlysvegen 4, 4340 Bryne. Registrering vil skje fra kl. 16:15. Generalforsamlingen

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. mai 2000 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling 16 juni 2000 kl 15.00 i selskapets lokaler i Karenslyst alle 9 c, 0278

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 5. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADGER EXPLORER ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling ( OGF ) for regnskapsåret 2010 i Badger Explorer ASA ( Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje).

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje). Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 27. mai 2014, klokken 16:30 i selskapets

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2010

Offshore Strategikonferansen 2010 Offshore Strategikonferansen 2010 En sokkel i omstilling fra få store til mange små prosjekter. Hvordan møter Bjørge utfordringen på gjennomføring, pris og kvalitet? Bjørge ASA Omsetning 2008: 1.7 mrd

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 24. mai 2011 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA holdes tirsdag den 24. juni 2008 i selskapets lokaler på Pirterminalen, Trondheim.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 STORM REAL ESTATE AS Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 EIENDELER 000 USD Anleggsmidler Investering i datterselskap 5 Andre finansielle investeringer 16.296 Lån

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Aksjeeierne i Pareto World Wide Shipping AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA fredag 14. september 2012 kl. 14.00 i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i den 29. april 2009, kl. 17:30, på Radisson SAS Atlantic Hotell, Stavanger. Følgende saker

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. NOVEMBER 2009 KL 09.00

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. NOVEMBER 2009 KL 09.00 Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG) EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. NOVEMBER 2009 KL 09.00 Vedlagt oversendes følgende informasjon: - Innkalling m/vedlegg - Fullmaktsskjema Bergen, 3. november

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo

Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL 2. mai 2005 kl. 17.30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Schibsted ASA i Apotekergaten 10, Oslo På generalforsamlingen i Schibsted ASA møtte 29 representanter med i

Detaljer

Global Geo Services ASA

Global Geo Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Global Geo Services ASA Den 28. mai 2008 klokken 10:00 i Shippingklubben Haakon VII's gt 1 0112 Oslo Tlf: +47 23 23 98 00 Styrets forslag til dagsorden: 1. Åpning

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes torsdag den 13. juni 2013, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30 /11. Avgitt 16.12.2011 Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser (skatteloven 11-7 og 11-8) Tre personlige

Detaljer

Norsk Tillitsmann ASA etablering av konsernstruktur

Norsk Tillitsmann ASA etablering av konsernstruktur ASA etablering av konsernstruktur Endring av dagens selskapsstruktur ASA er morselskap i et konsern som leverer en rekke tjenester knyttet til posisjonen som tillitsmann i rentebærende verdipapirer, samt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA onsdag 22. mai 2013 kl. 16.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet og

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i TECO Maritime ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i TECO Maritime ASA holdes på selskapets kontor på Lysaker Torg 8 1366 Lysaker 14. februar

Detaljer

Aker Seafoods dispensasjon fra tilbudsplikt

Aker Seafoods dispensasjon fra tilbudsplikt Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/ advokat Robin Bakken per e-mail: rba@bahr.no Deres ref: Vår ref: Dato: Aker Seafoods dispensasjon fra tilbudsplikt 20. juni 2012 1 Innledning Det vises til brev av 13.

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

Til aksjonærene i Comrod Communication ASA

Til aksjonærene i Comrod Communication ASA Til aksjonærene i Comrod Communication ASA Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Comrod Communication ASA fredag 27. april 2012 kl. 11:00. Generalforsamlingen blir avholdt i Fiskåvegen

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA torsdag 24. mai 2012 kl. 16.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL 13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Schibsted ASA i Apotekergaten 10, Oslo På generalforsamlingen i Schibsted ASA møtte 23 representanter med

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 24. mai 2016 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling. Torsdag 8. mai 2008 kl. 1200

GENERALFORSAMLINGEN. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling. Torsdag 8. mai 2008 kl. 1200 GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 8. mai 2008 kl. 1200 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ya HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ya HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ya HOLDING ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 11. august 2015 kl. 14.00. Møtet avholdes i selskapets lokaler i Fridtjof

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ELTEK ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ELTEK ASA Eltek ASA Til aksjeeierne i Eltek ASA Post address: PO Box 2340 Strømsø 3003 DRAMMEN Visiting address: Gråterudveien 8 3036 DRAMMEN Tel.: 32 20 32 00 Fax: 32 20 32 10 E-post: eltek@eltek.com Internet:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING MA KL 16:30 BJØRVIKA KONFERANSESENTER, OSLO ATRIUM

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING MA KL 16:30 BJØRVIKA KONFERANSESENTER, OSLO ATRIUM INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2004 5. MA1 2004 - KL 16:30 BJØRVIKA KONFERANSESENTER, OSLO ATRIUM INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2004 I OPTICOM ASA Det innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2015 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Marine ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Marine ASA avholdes tirsdag 30. mai 2006 kl. 14.00 i selskapet sine lokaler på Laksevågneset 12,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i. Til aksjeeiere i TECO Coating Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i Lysaker Torg 8 1366 Lysaker 22. juni

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Til aksjeeierne i Rosenlund ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Aksjeeierne i Rosenlund ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 30.august 2012 kl. 14:00 i selskapets

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Skipsholding 2 AS den 17. juni 2015 kl. 15.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA NORSK WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA Torsdag 25. april 2013 kl. 10:45 i selskapets lokaler i Strandveien 20, 1366 Lysaker INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamlingen vil bli

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner Advokatfirmaet Thommessen AS v/ advokat Tore Mydske per e-mail: tmy@thommessen.no Deres ref: Vår ref: Dato: 12. juni 2012 I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner 1 Innledning Det vises

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Scana Industrier ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 6. mai 2014, kl. 17:30, på Radisson Blu

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2006

RAPPORT 1. KVARTAL 2006 WINDER ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Winder ASA, Akersgaten 20, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2006

Detaljer

Endring av vedtektenes 7

Endring av vedtektenes 7 Generalforsamling 8. mai 2014 Sak 08 Endring av vedtektenes 7 Valgkomiteen i konsernet har gjennom sitt arbeid med å forberede styrevalget våren 2014, sett et behov for at selskapets ordning med personlige

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA ONSDAG 12. MAI 2010 KL. 11:00

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA ONSDAG 12. MAI 2010 KL. 11:00 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA ONSDAG 12. MAI 2010 KL. 11:00 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 12. mai 2010 kl. 11:00 i selskapets

Detaljer

8.juni 2015 kl. 16:00 i Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Bryggetorget 3, 0114 Oslo.

8.juni 2015 kl. 16:00 i Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Bryggetorget 3, 0114 Oslo. Til aksjeeierne i Navamedic ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA 8.juni 2015 kl. 16:00 i Felix Konferansesenter, Aker Brygge,

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009 Innføring av egenkapitalbevis Oslo, 17. september 2009 MNOK Ansatte Kostnadsandel En gjensidig endringsreise Fokus på effektivisering og lønnsomhet Skadeforsikring - Norge 2900 Ansatte 35 2400 1900 Kostnadsandel

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer