MILJØPROGRAM 2007 STAVANGER SENTERPARTI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MILJØPROGRAM 2007 STAVANGER SENTERPARTI"

Transkript

1 MILJØPROGRAM 2007 STAVANGER SENTERPARTI

2 1: INNLEDNING En av Senterpartiets grunnholdninger er at du skal behandle jorden som om du skulle leve evig. Dette gjelder også i kommunepolitikken. Stavanger Senterparti ønsker å behandle Stavanger slik at vår generasjon overleverer kommunen i bedre stand enn når vi mottok den. Dette gjelder innenfor alle politikkområder, men gjør seg spesielt relevant når vi diskuterer miljø. Kommunen er en stor innkjøper og kan, særlig i samarbeid med andre kommuner, påvirke leverandører ved å sette miljøkrav ved offentlige innkjøp. Dette er ikke i strid med dagens lovverk, og noe som Senterpartiet på bred basis vil ta til orde for. Klimatrusselen er en av de største utfordringene vi står overfor i vår tid. Undersøkelser viser at så mye som mellom 20 og 33 % av de nasjonale CO2-utslippene kan påvirkes av kommunale virkemidler og tiltak. Senterpartiet vil også i Stavanger være en pådriver for å redusere klimagassutslippene. Dette gjennom en fremtidsrettet kommunal politikk. En politikk som i mange tilfeller også vil være økonomisk lønnsom og trivselsfremmende. Selvig (2001) har beregnet at kommunene totalt har et reduksjonspotensial på klimagassutslipp på 6 millioner tonn CO2-ekvivalenter for hele Norge, noe som tilsvarer 11% av de nasjonale utslippene i Stavanger Senterparti ønsker å bidra. Stavanger Senterparti tror videre at vi ikke kan bygge en levedyktig miljøpolitikk for framtida uten å bygge videre på den nærhet som eksisterer mellom folk og natur. Å bidra til å styrke denne er en forutsetning for å lykkes i våre målsetninger. Vi ønsker å bidra til at skoleungene kommer seg ut i naturen, at folk tar marka i bruk, at strendene våre bevares og at det holdes ryddig og rent rundt oss i lokalsamfunnet. Senterpartiet ønsker et triveligere lokalmiljø og en sprekere befolkning. Nærhet mellom folk og natur, en fremtidsrettet lokal klimapolitikk, trygghet mot forurensning, opprettholdelse av biomangfoldet, samt rene og trivelige lokalmiljø er saker Stavanger Senterparti går til valg på. 2: ENERGI Kommunene bruker årlig 4 milliarder kroner på energi i egen bygningsmasse. Anslag viser at det er mulig å spare en halv milliard kroner årlig på energieffektiviserende tiltak - noe som tilsvarer 1200 årsverk i pleie- og omsorgssektoren. Vi vil gå inn for at Stavanger kommune bidrar til å utløse dette potensialet. Ikke bare skal energibruken reduseres, det er også et mål at kommunens varmebehov i størst mulig grad dekkes av: egen biokjel, varmepumpeløsning, fjernvarme, solvarme eller andre miljøvennlige løsninger. Slik kan vi lokalt være med å bidra til å redusere klimagassutfordringen. Dette er politikk for framtida. lage en egen energi- og klimaplan for kommunen. Denne klimaplanen skal inneholde en kartlegging av kommunens egne klimautslipp, mål for utslippsreduksjoner, størrelse på energieffektiviseringspotensialet i egen bygningsmasse og hvordan dette kan hentes ut, samt en strategi for omlegging til miljøvennlig energibruk i kommunen. installere styringssystemer for elektrisitetsbruk, ventilasjon og varme i egne bygg hvor dette er hensiktsmessig sørge for at alle bygninger i kommunal eie er godt isolert, og etterisolere ved behov.

3 at bygningsmassen ved rehabilitering eller nybygg tilpasses for lavest mulig energibruk. Der det er mulig skal vi gå lenger enn det som er pålagt etter lover og forskrifter. Dette kan f.eks være aktuelt ift. tekniske løsninger om varmegjenvinning eller lokale tilpasninger ut fra vind- og solforhold. sørge for at kommunen stiller krav til miljødokumentasjon ved alle innkjøp at Stavanger kommune gjennom ENØK-kampanjer går igjennom eget forbruk, med tanke på å spare energi, både i nybygg og ved rehabilitering av kommunale bygg at alle resultatenheter skal ha ansvar for sin egen energiregning og iverksette ENØK-tiltak ved disse etter modell av Bydel Sagene i Oslo etablere en premieringsordning for avdelinger eller ansatte som utmerker seg i energisparing igangsette et enøk-prosjekt i barneskolen etter modell av Stjørdal kommunes solidaritet i praksis fra perioden vil bruke riktig energikvalitet til riktig formål. Det betyr bl.a. minst mulig strøm til oppvarming. redusere forbruket av strøm til belysning gjennom installasjon utskifting av gamle belysningsløsninger med sparepærer eller nyere og mer effektive belysningsalternativer at alle kommunale enheter ved innkjøp skal velge elektriske apparat med energimerke A eller bedre sørge for at oppvarmingsbehovet i kommunen dekkes gjennom miljøvennlige energikilder som: bioenergi, varmepumper, fjernvarme basert på fornybart avfall eller varmegjenvinning av spillvarme. Utfasing av fyringsolje vil gi direkte utslippsreduksjoner, mens redusert bruk av elektrisk oppvarming vil frigjøre elektrisitet til andre formål kommunen skal være en drivkraft ift. å få med også private aktører i fjernvarmeprosjekt hvor dette bidrar til å bedre lønnsomheten i prosjektene gjennom storskalafordeler i driften at kommunen søker om opprettelse av konsesjonsområde for fjernvarme være positiv til gode vindkraftprosjekt i fylket. føre en planpolitikk som tilrettelegger for flermannsboliger i sentrum. I nye boligområder skal man søke effektive energiløsninger (fjernvarme der det er mulig) kjøpe opprinnelsessertifikater for kommunens strømforbruk som garanterer at det har fornybar opprinnelse 3: TRANSPORT Stavanger Senterparti mener at det i sentrum av kommunen skal være mulig å kunne leve uten bil. Veksten i de nasjonale utslippene fra veitrafikken har steget med 27% fra 1990 til 2004, og nå står veitrafikken for hele 22% av klimagassutslippene i Norge. Kommunene besitter effektive virkemidler, som både på lang og kort sikt kan bidra til å redusere disse utslippene. Stavanger Senterparti mener kommunen må ta virkemidlene i bruk. at Stavanger kommune skal være en pådriver for å få bygget bybanen undersøke muligheten for å bytte ut kommunens bilpark med biler som benytter CO 2 -nøytralt drivstoff, som bioetanol eller biodiesel. Gjennom et samarbeid med lokale bensinstasjoner kan kommunen skape et marked for drivstoffet, og dermed bidra til at slike fyllestasjoner kommer på plass at bilenes drivstofforbruk og CO 2 -utslipp skal være et viktig kriterium ved valg av bil og leverandør til kommunens bilpark vurdere bruk av elbiler for en andel av kommunens bilpark gjennomføre ECO-drivingskurs for alle kommunens ansatte. Dette har vist seg å kunne redusere drivstofforbruket med 15% investere i videokonferanseutstyr for å kunne redusere antallet tjenestereiser legge til rette for lavere transportbehov gjennom arealplanleggingen, bl.a. ved å sikre gang- og sykkelavstand mellom bolig og kollektivtrafikknutepunkter, og gå inn for ytterligere fortetting i tettbygd strøk gå inn for bygging av flere gang- og sykkelveier langs eksisterende infrastruktur, et mest mulig sammenhengende sykkelveinett og sørge for at vedlikeholdet ikke er dårligere på dette enn på bilveien at vegbygging i størst mulig grad må skje på uproduktiv jord skjerme boligområder for trafikkstøy og gjennomgangstrafikk bedre lokalmiljøet gjennom flere bilfrie gater

4 lage en fremkommelighetsplan som sikrer at bussen ikke står i kø. Her må egne felt, prioritering i lyskryss, utforming av rundkjøringer, og egne kollektivgater vurderes. legge til rette for at parkeringsplasser blir lagt i underetasjer og parkeringshus under jorda vurdere innfartsparkering i utkanten av sentrum, med skyttelbusser inn til sentrum vurdere å organisere kommunens bilpark i en bilpool etter modell fra Drammen. Denne kan eventuelt også innføres i samarbeid med private og/eller med utleie til privatpersoner/bedrifter utenfor kommunens tjenestetid ha flere og bedre holdeplasser for bussen si nei til nye bilbaserte kjøpesenter utenfor sentrum vurdere å innføre høyere reisegodtgjørelse ved bruk av sykkel enn ved bruk av bil i tjenesten etter modell fra Bjørgvin bispedømme innføre vegprising med rushtidsavgift rundt sentrum av byen og øremerke inntektene til kollektivtrafikkformål 4: AVFALL De siste 20 årene har den totale mengden husholdningsavfall økt med 90%, og årlig blir om lag tonn farlig avfall ikke behandlet etter regelverket. Kommunene har monopol på innsamling av husholdningsavfall, og kan iverksette tiltak for bedre kildesortering og gjenvinning. Stavanger Senterparti vil ha en totalgjennomgang av kommunens politikk og muligheter i avfallspolitikken. Vi ønsker å kildesortere mer, redusere avfallsmengden, øke gjenvinningsgraden og utnytte energien i restavfallet. I tillegg vil vi bidra til at det blir ryddet opp i gamle synder knyttet til farlig avfall. at husholdningsavfallet skal sorteres i glass, metall, papir, plast og våtorganisk avfall innen 2010 for å sikre at restavfallsmengden blir minst mulig og at mest mulig avfall blir energigjenvunnet eller gjenbrukt på en mest mulig effektiv måte. ha en profesjonell, lett tilgjengelig gjenbruksstasjon med brukervennlige åpningstider og god service som gjør det enkelt å kvitte seg med farlig avfall som elektrisk og kjemikalier, samt bygningsmateriale. arbeide for at restavfallet energigjenvinnes mest mulig lokalt, dette for å minimere transportbehovet og produsere energi av avfallet at kommunen skal ta grep for å sikre gamle deponier mot avrenning av miljøgifter, og arbeide for spleiselag mellom relevante aktører der hvor det økonomiske ansvaret er uklart. biogass fra avfall og kloakk skal der det ligger til rette for det tas i bruk til strøm eller varmeproduksjon, eventuelt som drivstoff i busser. Å brenne metangass reduserer klimagassene i seg selv er miljøvennlig kan metan utnyttes i energiproduksjon er dette desto bedre. sørge for en årlig arrangert søppelinnsamlingsaksjon hvor man drar ut for å samle inn søppel som folk har liggende gjennomgå kommunens rutiner for å sikre høy drikkevannskvalitet og null kloakkutslipp

5 5: LANDBRUK Stavanger Senterparti mener at et aktivt landbruk med produksjon av trygg mat, levende dyr på beite og et miljøvennlig skogbruk, er den beste måten å sikre naturressursene våre på lang sikt. Men det er viktig at ressursene forvaltes på en bærekraftig måte. Derfor må kommunene gjennomføre tiltak som både bidrar til å gjøre næringa mer miljøvennlig, men som også gjennom kommunenes egen virksomhet bidrar til å bygge opp under det aktive landbruket i nærområdet. Stavanger Senterparti vil jobbe for at lokale biomasseprodusenter blir leverandører av kortreist varme, både til kommunenes egne hus, og til privathusholdningene vurdere muligheten for et biogassanlegg hvor både gjødselgass og matavfall foredles til energi at alle nye kommunale bygg skal bygges i tre legge til rette for nye markedskanaler lokalt, hvor lokale matprodusenter kan få solgt varene sine direkte til forbrukerne lage en konkret plan for hvordan kommunene kan kjøpe tjenester fra «inn på tunet»-tilbydere i kommunen. Det kan være pedagogiske tjenester som en del av det ordinære skoletilbudet, tjenester for tilrettelagt opplæring eller omsorg/pleie/terapi for spesielle brukergrupper bidra til et lokale reiselivsaktører benytter lokal mat i sitt tilbud, og understreker matkulturens plass som en del av det totale reiselivsproduktet i området. legge om til 15% økologisk mat i alle kommunens kantiner lage en generasjonsplan for jordvern i kommunen, gjerne ved å utpeke «kjerneområder landbruk» utvikle gode friluftstilbud i samarbeid med grunneierne (turløyper, naturstier, utsiktsplasser osv). Bidra til å spre kunnskap om lokalt jord- og skogbruk i forbindelse i og ved slike «friluftsarenaer» sørge for at kommunen har gode miljøplaner som ligger til grunn for fordeling av såkalte SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap). Det kan f.eks være tiltak som reduserer avrenning og forurensing fra landbruket. innføre en felles skogplantingsdag for alle skolebarna i kommunen; «Klimadagen» gjøre Stavanger til en fairtrade-kommune 6: RENE OG TRIVELIGE LOKALMILJØ Lokalsamfunnet er en bærebjelke i Senterpartiets politikk. Det er her vi tilbringer livene, deltar i fritidstilbud og oppdrar ungene våre. Rene og ryddige lokalmiljø er ikke kun trivselsfremmende i seg selv, men bidrar i tillegg til å bygge opp under forståelsen hos fremtidige generasjoner om at miljøet er noe vi skal behandle med respekt. Stavanger Senterparti aksepterer ikke den økende forsøplingen av offentlige rom som finner sted i vårt samfunn. Vi vil ha lokalmiljø som er fri for søppel, som er estetisk utformet og som ikke utsetter innbyggerne for utilbørlig reklamepress. Vi ønsker lokalsamfunn som foreldrene synes det er en fryd å la ungene vokse opp i. innføre strenge reaksjoner for forsøpling av lokalmiljøet. Dette gjelder både for tagging og kast av søppel reagere strengere på negativ atferd blant våre skoleelever, hvis disse bidrar til forsøpling i skoletiden

6 engasjere frivillige lag og organisasjoner ift. å bidra til kontinuerlig opprydning i kommunen øke bevilgningene til forskjønning, beplantning og skulpturer i de offentlige rom lage strengere regler for reklameeksponering i det offentlige rom øke vegvedlikeholdsbudsjettet slik at gatene blir vasket jevnlig, og så fort som mulig når våren kommer hegne om de grønne lungene som finnes i kommunens tettbygde strøk i utbyggingsavtaler med utbyggere av boligfelt stille krav om betydelige bidrag til parker og lekeområder for barn at ansvaret til gårdeiere må innskjerpes ift. å holde det ryddig rundt sine bygg Utplassere askebeger ved holdeplasser og andre steder hvor røyking foregår kvalitetssikre at søpla fra offentlige steder blir tømt ofte og regelmessig 7: FRILUFTSLIV Stavanger Senterparti tror en langsiktig og god miljøpolitikk ikke kan bygges uten at man samtidig befester denne i en nærhet mellom folk og natur som sikrer forståelse for denne politikken. Økt bruk av utmark og naturområder vil i tillegg bidra til en sunnere og sprekere befolkning, med de konsekvenser det har for helse og trivsel. Stavanger Senterparti tror kommunen kan gjøre enda mer for å bidra til at det skal være attraktivt å benytte seg av kommunens naturområder. øke tilskuddene til frivillige lag og organisasjoner som driver med idrett- og friluftsliv ha en årlig ryddeaksjon i samarbeid med de frivillige lag og organisasjoner sørge for oppkjørte skiløyper, og tilrettelagte turløyper i nærområdet. legge til rette ved badeplassene, med gode sanitærforhold osv. at sammenhengende landbruks- natur- og kulturlandskapsområder bevares 8: BIOMANGFOLD Senterpartiet ønsker å få gjennomslag for kravet om lokal forvaltning av verneområder og så mye lokal innflytelse som mulig over vernevedtak. Dette tror vi er viktig for å kunne bygge en bærekraftig miljøpolitikk. Skal vi lykkes i dette er det imidlertid viktig at vi i kommunene viser at vi ønsker og evner å ta vare på det biologiske mangfoldet. Kommunene er i dag bl.a. pålagt å kartlegge det biologiske mangfoldet i sin kommune. Et tiltak bør være å sette i gang denne registreringen. Dette bør kommunen i størst mulig grad gjøre med sine egne folk for å sikre at denne kompetansen blir i kommunen og kan brukes i de videre planprosessene. Økt lokal kompetanse om- og større lokalt fokus på ivaretakelse av biomangfoldet er noe Stavanger Senterparti vil gå inn for i neste periode. registrere artsmangfoldet i kommunen velge ut prioriterte arter og naturtyper i utarbeidelsen av kommuneplane ikke bygge ut områder med spesiell verdi for nøkkelbiotoper velge en symbol-art som gir kommunen tilhørlighet til sin naturrikdom sikre turområder nært sentrum ha arealplaner som fortetter sentrumsbebyggelsen og skjermer viktige naturtyper og matjord

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn.

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn. Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

Det grønne skiftet skjer lokalt.

Det grønne skiftet skjer lokalt. Det grønne skiftet skjer lokalt. Venstres tiltakspakke for klima- og miljøpolitikk til kommune- og fylkestingsvalget 2015 1 Forord Kommunene og fylkeskommunene våre har en nøkkelrolle i å gjøre Norge til

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 PLANDEL Høringsdokument vedtatt av kommunestyret 29. april 2015 2 FORORD Det er godt dokumentert og anerkjent at økende innhold av drivhusgasser i atmosfæren fører

Detaljer

Miljøpolitisk plattform for Oslo Natur og Ungdom Vedtatt på årsmøtet 23.11.2013

Miljøpolitisk plattform for Oslo Natur og Ungdom Vedtatt på årsmøtet 23.11.2013 1 2 3 Miljøpolitisk plattform for Oslo Natur og Ungdom Vedtatt på årsmøtet 23.11.2013 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Dette er et høringsutkast av Lunner kommunes Klima- og energiplan for perioden 2009-2014. Roa 23.01.09 Innhold KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LUNNER KOMMUNE

Detaljer

Virkemidler tilpasset lokalforvaltningen

Virkemidler tilpasset lokalforvaltningen Klimakur 2020 Virkemidler tilpasset lokalforvaltningen TA 2598 2010 Klima- og forurensningsdirektoratet Sammendrag Formålet med denne rapporten er å beskrive eksisterende virkemidler som kommuner og

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013 Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017 Høringsutkast, februar 2013 Innhold Kap. 1. Innledning s. 1 1.1 Hvorfor arbeide med klima og energi? s. 1 1.2 Nasjonale klima- og energimål s. 3 1.3

Detaljer

Bærum MDG Kommunalpolitisk program 2015-2019

Bærum MDG Kommunalpolitisk program 2015-2019 Bærum MDG Kommunalpolitisk program 2015-2019 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Vår visjon...2 Bærum MDGs program 2015-19...3 1. Naturvern og biologisk mangfold...3 2. Bolig og arealutnyttelse...5 3. Samferdsel...6

Detaljer

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9 Innholdsfortegnelse Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5 Venstres 10 liberale grunnprinsipper... 5 1 Et levende folkestyre... 7 1.1 Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer... 7

Detaljer

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast).

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). Klima- og energiplan for Notodden kommune Faktadel Versjon 25.03.2011 2011-2023 Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). 1. Innledning...

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

Utkast til handlingsprogram

Utkast til handlingsprogram Oslo kommune Høringsutkast Framtidens byer for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo Utkast til handlingsprogram Oslo, 25. februar 2009 1 2 FORORD Fremtidens byer er et samarbeidsprogram mellom

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

Kommunedelplan energi og klima 2015-2027

Kommunedelplan energi og klima 2015-2027 Kommunedelplan energi og klima 2015-2027 Høringsutkast 25.3.2015 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hvorfor jobbe med energi og klima... 4 1.3 Nasjonale mål... 7 1.4 Regionale

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA

KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA Mandal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA PLANDOKUMENT Vedtatt i Mandal bystyre 03.09.2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 1. Innledning...4 2. Kort om Mandal...6 2.1 Geografi og befolkning...6

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

1. Kommunestyret vedtar Handlingsplan for klimagasser og energi som kommunens Klima- og energiplan for perioden 2008-2018.

1. Kommunestyret vedtar Handlingsplan for klimagasser og energi som kommunens Klima- og energiplan for perioden 2008-2018. KLIMAPLAN 2008-2018 ble lagt fram for behandling i Miljø-, energi- og transportkomiteen, formannskap og kommunestyret med følgende innstilling fra rådmannen: Innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører Klima- og energiplan for Svelvik kommune 2010 Forord Svelvik kommune har tenkt og handlet miljøvennlig i mange år. Vi har ikke alltid vært like flinke, men blir stadig bedre. Denne planen gir en oversikt

Detaljer

Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014

Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014 Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014 Vår grønne kampsak Innhold Kampanjeukene: Vår grønne kampsak... 2 Hvordan velge en god miljøsak for ditt lokallag?... 4 Tips og

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer