Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols"

Transkript

1 Prosjektrapport En bedre hverdag Opplæring av pårørende til personer med kols Hilde Tretterud Næss, Prosjektleder Glittreklinikken, Februar 2010

2 Innholdsfortegnelse Forord...i Sammendrag...ii Kap.1. Bakgrunn for prosjektet/målsetting...1 Kap. 2. Prosjektgjennomføring/metode...2 Kap.3. Resultater og resultatvurdering...3 Kap. 4. Oppsummering/konklusjon/videre planer...5 Litteraturhenvisninger:...6 Vedlegg 1. Kursprogrammet...7 Vedlegg 2. Artikkel i Kolsbilaget til Dagbladet Vedlegg 3. Faktaark pårørendeprosjekt Glittreklinikken...9 Vedlegg 4. Roll up laget til presentasjon av prosjektet...10 i

3 Forord Glittreklinikken etablerte sitt eget lærings og mestringssenter (LMS) i Det ble bestemt at senteret i tidlig fase skulle satse på læringstilbud til pårørende, da dette var noe klinikken manglet. Søknad til Helse og Rehabilitering om midler til utprøving av ulike typer tilbud ble innvilget. Etter en prosjektperiode på to år sitter klinikken igjen med mange og nyttige erfaringer. Det har vært stor interesse for å delta på læringstilbudene. Jeg vil gjerne rette en stor takk til Grete og Svein Gustafsen som har bidratt med sin brukerkompetanse og sitt store engasjement. I tillegg har bidragene fra de ulike fagpersonene på Glittreklinikken hatt stor betydning for gjennomføringen av kursene. Tusen takk til dere alle! Hilde Tretterud Næss Prosjektleder Glittreklinikken, 13.januar 2010 i

4 Sammendrag Gruppen mennesker som lever med kronisk sykdom er økende. I følge Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har vi i Norge rundt personer med sykdommen kols. En utfordring for svært mange mennesker med kronisk sykdom og deres pårørende er hvordan mestre hverdagen og leve best mulig med sykdommen. Det å leve med en kronisk sykdom rammer også de pårørende. Selv om opplæring av pasienter og pårørende er en sykehusenes fire hovedoppgaver (Lov om spesialisthelsetjeneste 2001), er pårørende til lungesyke med kols ikke prioritert i opplæringssammenheng. Vi er ikke kjent med at det finnes egne tilbud til pårørende til mennesker med kols i dag. Prosjektets målsetting har vært todelt. Kursene skulle bidra til mestring av hverdagens utfordringer for deltagerne, og at Glittreklinikken fikk erfaring og innspill til etablering av et fast tilbud til pårørende. Midlene ble i utgangspunktet gitt for 2008, men et restbeløp ble overført til 2009, da det var penger igjen. Prosjektets varighet har derfor vært to år. Reiseutgiftene ble mindre enn antatt, da de fleste av deltakerne kom fra Helse Sør-Øst. Opplæringstilbudet er utviklet og gjennomført ved Glittreklinikkens Lærings - og mestringssenter. Dette innebærer at brukere har vært med under hele prosessen i forhold til å planlegge, gjennomføre og evaluere tilbudet. Det ble gjennomført fire kurs i 2008 og to kurs våren To planlagte kurs høsten 2009 ble avlyst pga svineinfluensa. 88 personer har deltatt på læringstilbud, 33 lungesyke og 55 pårørende. Tilbakemeldingene viser at opplæringstilbudet har dekket et behov/en etterspørsel. Tilbudet er godt evaluert, og er ikke spesielt kostbart. Eksempler på tilbakemeldinger fra deltagerne er: Større forståelse for hvordan den syke har det, Godt å se at det finnes flere i samme båt, Tro på bedre mestring av hverdagen, Godt å kunne få snakke med andre i samme situasjon. Prosjektet ønsker at Glittreklinikken tar pårørende på alvor gjennom å følge opp de positive erfaringene som er gjort i prosjektet og legger til rette for fast etablering av læringstilbud for pårørende også i fortsettelsen. ii

5 Kap.1. Bakgrunn for prosjektet/målsetting Gruppen mennesker med kronisk sykdom er økende. I følge Landsforeningen for hjerte- og Lungesyke (LHL) har vi i Norge rundt personer med sykdommen kols. En utfordring for alle mennesker med kronisk sykdom og deres pårørende er hvordan de kan mestre hverdagen og leve best mulig med sykdommen. Mye handler om endring av livsstil, og om læring og mestring i forhold til at betingelsene for å delta i arbeidsliv, fritidsaktiviteter og familieliv er endret. Den enkeltes egeninnsats er viktig for sykdomsutviklingen, og pasientene opplever at både de selv og deres nærmeste må tilegne seg ny kunnskap, nye ferdigheter og nye vaner. Det å leve med kronisk lungesykdom rammer også de pårørende. Partnere kan få mange av de samme plagene og utfordringene som den kolsrammede (Cavanaugh, Cannons 1998). En studie viser at ektefellene til menn med kols opplever endringer i fysisk helse, jobbsituasjon, det emosjonelle forholdet til mannen og resten av familien (Bergs 2002). Behovet for praktisk hjelp og støtte, isolasjon, utbrenthet, åndelige behov (håp) og tanker om fremtiden var alle områder som påvirket konenes livskvalitet. Familier med omsorgstrengende medlemmer kan oppleve store belastninger og pårørende blir ofte utslitt. Erfaringer viser at dette særlig gjelder kvinnelige pårørende som reagerer med depresjon eller fysiske plager (Watson 1992) Som lungesyk trenger man informasjon for å lære om sykdommen og mestre hverdagens utfordringer. Det gjør man også som pårørende. Familieterapaut Kjersti Rogne sa på en forelesning, Det er tre ting pårørende svarer på spørsmålet om hva de trenger av helsevesenet: Informasjon, informasjon, informasjon. Som pårørende til en voksen person med en kronisk lungesykdom er det ikke like selvsagt at man får denne informasjonen. Selv om opplæring av pasienter og pårørende er en av de fire hovedoppgavene til et sykehus, er pårørende til lungesyke med kols ikke prioritert i opplæringssammenheng. De pårørende har ofte spørsmål og tanker som de ikke ønsker å belaste de lungesyke med, men sykehuset har ikke rutiner for oppfølging av pårørende (Gjertsen 2005). I stedet for å bli møtt i denne situasjonen, opplever mange at de bare kastes inn i den krevende hverdagen. Derfor er det viktig at pårørende også får tilbud om informasjon og opplæring. Dette prosjektet har ønsket å sette fokus på denne pårørendegruppen ved å tilby opplæring knyttet til ulike aspekter rundt kolsdiagnosen og det å leve med kols. Det har i tillegg vært rom for sosialt samvær med andre i samme situasjon og dermed en mulighet for erfaringsutveksling og å danne nettverk. Gjennom dette tilbudet håper vi at hverdagen har blitt lettere å mestre for noen pårørende og deres lungesyke. Målet for prosjektet er todelt; At pårørende og de lungesyke sammen mestrer hverdagens utfordringer At Glittreklinikken får erfaring med å drive pårørendekurs og innspill til fast etablering av pårørendetilbud 1

6 Resultat-/delmål: Pårørende til personer med kols får et todagers opplæringstilbud på Glittreklinikken med undervisning fra et tverrfaglig team Pårørende til personer med kols får gjennom kurstilbudet mulighet til å møte andre i samme situasjon, og utveksle erfaringer og råd samt danne nyttige nettverk med disse. Kap. 2. Prosjektgjennomføring/metode Prosjektet ble gjennomført det første året uten de store avvik. Det eneste som avvek fra den opprinelige prosjektplanen var at det ble brukt mindre penger, noe som skyldtes at 44 av deltakerne kom i fra Helse Sør-Øst i egen bil, mot 11 personer fra andre deler av landet. Dette ga mindre reiseutgifter enn forventet, derfor ble prosjektmidler overført til Våren 2009 ble det avholdt to kurs som planlagt, men på høsten måtte to kurs avlyses pga svineinfluensa. Dette er forhold som lå utenfor selve prosjektet, men som skapte merarbeid og usikkerhet i forhold til planlagt gjennomføring. Standard metode (NKLMS 2002) har vært brukt i utviklingen av tilbudet. Det betyr: Planlegging av læringsopplegget gjøres av en arbeidsgruppe bestående av lege, hjelpepleier, sykepleier, ernæringsfysiolog, sosionom, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog og et brukerektepar hvor den ene er kolssyk og den andre pårørende Gjennomføring av læringstilbudet gjøres av den samme arbeidsgruppen. Det innebærer at brukernes hverdagskunnskap har en betydelig plass i opplegget, sammen med helsepersonellets fagkunnskap Evaluering gjøres rutinemessig etter gjennomføring. Arbeidsgruppen tar utgangspunkt i anonyme evalueringsskjema fra deltakerne og bruker disse tilbakemeldingene som utgangspunkt for gjennomføring av neste læringstilbud. Evalueringen av prosjektet er utvidet med utsendelse av et anonymt spørreskjema ett år etter deltagelse på kurset. Resultatene og resultatvurderingen i denne rapporten baserer seg primært på evalueringen rett i etterkant av kursene, da alle data ift evaluering ett år etter, ikke er klare. Resultatene representerer også beskrivelser av de konkrete erfaringene som LMS har gjort i løpet av prosjektet. 2

7 Kap.3. Resultater og resultatvurdering Målsettingen om at pårørende og de lungesyke sammen mestrer hverdagens utfordringer, kartlegges gjennom et spørreskjema ett år etter gjennomgått kurs. Endret mestring er et svært ambisiøst mål etter et to-dagers læringstilbud. Prosjektet er et utviklingsarbeid, og det er ikke lagt forskningsmessige kriterier til en slik evaluering. Hva kan en forvente av endring etter et to dagers kurs? Det er så langt ikke sendt ut spørreskjemaer til alle deltagerne, men noen innspill refereres. Funnene er ikke entydige, men indikerer at noen har lært noe. Noen sier at de har forstått at tung pust ved trening ikke er farlig, at de må akseptere sykdommen og leve med de problemene den fører med seg. Hverdagen må tilpasses og det er viktig å se muligheter isteden for umuligheter. Andre har fått mer forståelse av sykdommen, og forstår hverandre bedre når det gjelder de utfordringer sykdommen medfører. Noen har ønske om flere/mer omfattende tilbud. Opplæringstilbudet synes å dekke et behov som vi tidligere kun har hatt antagelser om. Dette kommer fram av evalueringen i etterkant av kursene, og gjennom søkningen til kursene. Etter markedsføring av læringstilbudet våren 2008, har det vært ventelister fram til sommeren Evalueringene umiddelbart etter kursavslutning inneholder mange positive tilbakemeldinger. Det som går igjen er utsagn som Større forståelse av hvordan den syke har det og godt å se at vi er flere i samme båt. Mange fremhever at det å få mulighet til å snakke med andre i samme situasjon er svært lærerikt, og at samtalegruppene på kurset var en veldig fin måte å gjøre det på. Utsagn som lært masse som gir tro på bedre mestring av hverdagen og forventninger om å få en bedre kontroll og bedre hverdag med tanke på sykdommen nevnes av flere. Det at de pårørende har fått samme informasjon som den syke, og at de deler kunnskap og forståelse, fremheves også som viktig. I samtalegruppene har det blitt snakket mye rundt temaet mestring og det å ta vare på seg selv. Tove Skagestad skriver noe som har blitt brukt som utgangspunkt for samtale (Skagestad 2008, s.33). Når den friske parten setter dagsorden og kan sørge for at omsorg også handler om å ta vare på seg selv som pårørende, letter det situasjonen for begge parter og gjør at en kan stå løpet ut. Slike pårørende får som regel også mer tilbakemelding enn de mer usynlige og selvoppofrende pårørende, og bekreftelsen på at de har foretatt noen riktige grep, er med på å føle at de blir sett som pårørende. Det har vært lagt opp til en til to samtalegrupper på hvert kurs. De involverte har vært åpne, og det har virket som det å komme sammen med noen som forstår hva det vil si å leve i samme båt har virket betryggende. Dette skriver Berit Ringdal noe om i forhold til pårørende til afasipasienter (Ringdal 2003). Redselen for å virke illojal og baksnakke den andre hemmer for å kunne sette ord på sin egen situasjon. Av den grunn er det godt å komme sammen med andre som ikke kjenner den andre parten. Det å få lov til å sette ord på sin egen situasjon kan være med på å endre synet på den situasjonen en befinner seg i. Skyldfølelse og det at mange 3

8 var i ferd med å slette ut sine egne behov var viktige tilbakevendende temaer. Vi startet med èn samtalegruppe pr kurs, men økte til to pga at mange ga tilbakemelding på at de ønsket mer tid til å snakke med de andre. Det var mange som ønsket å fortsette å ha slike grupper, men dette er vanskelig på grunn av avstander. Noen ga likevel utrykk for at de kom til å opprettholde kontakt med enkeltpersoner når de kom hjem. Det har vært gjennomført fire kurs i 2008 og to kurs våren To kurs høsten 2009 ble avlyst pga svineinfluensa. 88 personer har deltatt, 33 lungesyke og 55 pårørende. Utgangspunktet i prosjektet var at læringstilbudet skulle gjelde pårørende fra hele landet, fordi Glittreklinikken tar imot pasienter fra hele landet. Deltagelsen har imidlertid vært skjevt fordelt mellom de ulike regionene. 72 personer kom fra Helse Sør-Øst, 10 fra Helse Vest, 5 fra Helse Nord og 1 fra Helse Midt-Norge. Dette kan ha flere forklaringer. Lang reisevei kan være slitsomt for mange, både mennesker med lungesykdom og pårørende. Det at kursene har vært på kun to dager kan være en grunn til at mange ikke har valgt å utsette seg for lang reise. I tillegg har en del av deltagerne kommet fordi deres syke partner har hatt opphold ved Glittreklinikken Klinikken har flest pasienter fra Helse Sør-Øst. Har vi nådd ut til de som trenger det mest? Det er vanskelig å avgjøre om vi har klart det. Det er en utfordring å nå alle. Mange har kanskje ikke fått vite om kurstilbudet. Erfaringer fra prosjektet ble lagt frem på Lungerehabiliteringskonferansen i mai 2009, og her ble det stilt spørsmål om hvordan tilbudet var blitt annonsert og markedsført. Tilbudet ble første gang annonsert i Aftenposten, alle regional aviser, deretter gjennom våre websider, i medlemsbladet til LHL Det Nytter, og ved oppslag internt på klinikken. Deltagelsen i prosjektet sier noe om at det er behov for et slikt tilbud, men kanskje det bør ligge i nærheten av pasientens bosted? Dette er også i tråd med nasjonal rehabiliteringspolitikk (St.meld 21, ). Tilbudene skal ligge så nært pasientens hjemmemiljø som mulig. Evalueringen viser at deltakerne har vært opptatt av diagnose. Det å få mulighet til å komme sammen med mennesker som er i samme båt har vært viktig. Muligheten til å samle folk med samme diagnose er enklere for Glittreklinikken enn for et lokalt LMS. Lokale rehabiliteringsmiljøer nær pasientens bosted vil likevel kunne samle de store diagnosegruppene som for eksempel de med kols. I løpet av prosjektperioden er det kommet frem ønske om læringstilbud også til pårørende til mennesker med mer sjeldne kroniske lungesykdommer som for eksempel sarcoidose. En av utfordringene i prosjektet har vært tidsklemma for de ansatte ved klinikken. De har den kompetansen som dette tilbudet forutsetter, men sliter med å gå fra den kliniske driften i en hektisk hverdag. Det at kursene har vært planlagt i god tid har vist seg å være avgjørende, og i fortsettelsen vil god planlegging være en kritisk suksessfaktor. Ved prosjektets slutt er det lange ventelister av deltagere som ønsker å komme med på de neste kursene. En utfordring fremover er å fastsette en pris for kurset, innefor de rammer deltagerne ønsker å betale. Læringstilbudet er ikke kostbart utover bruk av personellressurser ved klinikken kr pr kurs dekker opphold og reiseutgifter for deltagere. 4

9 Prosjektleder presenterte prosjektet gjennom et foredrag på den nasjonale lungerehabiliteringskonferansen i mai På den regionale rehabiliteringskonferansen i Oslo, oktober 2009, og på samhandlingskonferansen på Bolkesjø i november 2009, ble prosjektet presentert med poster/roll-up og et faktaark. Kap. 4. Oppsummering/konklusjon/videre planer Antall mennesker med kols er økende, og det er behov for informasjon. Ved prosjektslutt har LMS lange lister med deltagere som ønsker et læringstilbud. Prosjektet har synliggjort behov for læringstilbud for pårørende. Berit Støre Brinchmann stiler noen spørsmål i sin bok Bære hverandres byrder (Brinchmann 2002). Blir helsepersonell de støttespillerne som pårørende trenger? Tar helsepersonell ansvar for å bidra til at den veien familien går sammen blir litt enklere å gå? Ett av målene var at Glittreklinikken skulle få erfaring og innspill til fast etablering av et slikt tilbud. Hvordan vi kan jobbe videre med å etablere et fast tilbud er ikke avgjort, men prosjektet kan vise til et stort behov for slike kurs. Prosjektet anbefaler ledelsen ved klinikken å satse på 4 pårørendekurs pr år. Planen for 2010 er at dette gjennomføres, men at deltagerne selv betaler reise og opphold. Det planlegges med liten/ingen kursavgift. Framover må klinikken basere seg på å markedsføre tilbudet uten for store økonomiske kostnader. LMS ved Glittreklinikken ønsker å spre kunnskap og erfaringer fra pårørendeprosjektet gjennom flere kanaler. Det er planer om å sende inn abstracts til flere konferanser, både nasjonalt og internasjonalt (European Respiratory Society 2010, Jubileumsseminaret for Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring i september 2010 og Lungerehabiliteringskonferansen i januar 2011). Det er også ønske om å kommunisere prosjektet i aktuelle tidsskrifter som fagtidsskriftet Sykepleien og Lungeposten (tidsskriftet for lungesykepleiere) og LHL`s medlemsblad Det nytter. Der hvor det er mulig å samle deltagere regionalt med lik diagnose, kan representanter fra prosjektet bidra med informasjon og veiledning. Prosjektet har vist at familier hjelper hverandre og støtter hverandre så godt de kan. De gjør så godt de kan ut i fra sine forutsetninger, men det er også opplagt at mye kan gjøres fra hjelpeapparatets side. Kirkevold og Ekern skriver at mye av det som vi som helsepersonell kan tolke som negativ samhandling er omsorgshandlinger drevet frem av redsel og behovet for kontroll (Kirkevold, Ekern 2001). Hvis vi kan klare å få til et samarbeid vil vi kanskje kunne klare å redusere den negative samhandlingen og frigjøre mer av det som tross alt er positivt. 5

10 Litteraturhenvisninger: Bergs, D. The hidden client -women caring for husbands with COPD:theor experience of quality of life. Journal of clinical Nursing, 2002,11 Brinchmann, B. Støre (2002): Bære hverandres byrder (pårørende i sykepleien) Fagbokforlaget,2002 Cannon CA og Cavanaugh JC: Chronic illness in the context of marriage: a systemperspective of stress and coping in chronic obstructive pulmonary disease. Family, system & Health 1998 Winter 16(4): Gjertsen, OK., 2005, overlatt til seg selv, avisartikkel fra Varden 4 mars 2005 Kirkevold, M., Ekern, K (2001): Familien i sykepleiefaget. Gyldendal akademisk,2001 Ot prp nr 10 (98-99) Om lov om spesialisthelsetjenesten, Sosial og helsedepartementet NKLMS Standard metode for å kvalietetsutvikle læringstilbud ved kronisk sykdom. Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom, Aker Universitetsssykehus. Mestring.no Ringdal, B (2003): Pårørende i fokus ( Grupper for afasirammedes pårørende). Novus forlag, 2003 Skagestad, T (2008): Hva med meg da? Når partneren blir syk. Noras Ark, 2008 St.meld 21, ( ). Ansvar og meistring. Mot ein heilskapeleg rehabiliteringspolitikk Watson, P.G. Family issues in rehabilitation. Holstic Nursing Pract

11 Vedlegg 1. Kursprogrammet PROGRAM FOR PÅRØRENDE KURS Programmet og forelesningene er sammensatt etter innspill vi har fått fra andre lungesyke og pårørende om temaer de oppfattet som aktuelle. Foredragsholderne er ansatte på Glittreklinikken. Det er også satt av en del tid til samtaler og erfaringsutvekslinger. Onsdag 28 oktober Kl Velkommen og innledning Kl Bruk av innhalasjonsmedisiner v. hjelpepleier Lise Marie Langbråten Kl Informasjon om lungesykdom v. lege Nils Holmedahl Kl Lunsj Kl Kommunale tjenester og trygdeytelser v. sosionom Gro Holum Kl En samtale rundt mat v. ernæringsfysiolog Ole Berg Kl Middag Kl Delt Samtalegruppe Kl Kveldsmat Torsdag 29 oktober Kl 8.00 Frokost Kl 9.00 Lungesykdom og mestring av dagelige gjøremål v.ergoterapaput Mona R. Toppe Kl Å leve med kronisk sykdom v. psykolog Tone Gravvold Kl Delt samtalegruppe Kl Lunsj Kl Lungesykdom og fysisk aktivitet v. fysioterapaut Marius Quaseth Kl Oppsummering Enkel servering, evaluering av kurset Vi tar forbehold om eventuelle justeringer av programmet. 7

12 Vedlegg 2. Artikkel i Kolsbilaget til Dagbladet

13 Vedlegg 3. Faktaark pårørendeprosjekt Glittreklinikken Bakgrunn for prosjektet Kronisk syke er en økende gruppe En utfordring for alle mennesker med en kronisk sykdom og deres pårørende er hvordan de kan mestre hverdagen og leve best mulig med sykdommen Opplæring av pasient og pårørende er en av de fire hovedoppgavene til et sykehus Utvikle,prøve ut og implementere et tilbud Prosjektet Prosjekt i 2008 og 2009,finansiert av Helse og Rehabilitering Læringstilbud i regi av LMS,det betyr at det har vært brukere med i hele prosessen i forhold til planlegging,gjennomføring og evaluering Gjennomført 4+2 kurs 88 personer har deltatt,33 lungesyke og 55 pårørende Tverrfaglig læringstilbud bestående av lege,sykepleietjenesten,ernæringsfysiolog, sosionom,fysioterapaut,ergoterapaut og psykolog Mål At pårørende og lungesyke sammen mestrer hverdagens utfordringer At Glittreklinikken får erfaring med å drive pårørendekurs og får innspill til fast etablering av et pårørendetilbud Innhold på kurset Bruk av innhalasjonsmedisiner Informasjon om lungesykdom Kommunale tjenester og trygdeytelser En samtale rundt mat Lungesykdom og mestring av dagelige gjøremål Å leve med kronisk sykdom Lungesykdom og fysisk aktivitet Samtalegruppe med ulike temaer. Pårørende og lungesyke i hver sin gruppe I tillegg sosialt program Utfordringer Har vi nådd de som trenger det mest? Priotering av opplæring av eksterne pasienter/pårørende i forhold til innlagte pasienter To målgrupper som kan ha ulike behov Konklusjon Et stort behov for informasjon og for å bli sett blant de som er pårørende Et tilbud som kan være med på å øke rehabiliteringseffekten etter hjemkomst 12.oktober 2009 v. Hilde Tretterud Næss prosjekleder pårørendekur Mail Tlf

14 Vedlegg 4. Roll up laget til presentasjon av prosjektet 10

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Ny livsstil mat og trivsel

Ny livsstil mat og trivsel Rehabilitering 2005/3/0336 "Ny livsstil mat og trivsel" Lars Gunnar Heggdalsvik Landsforeningen for hjerte og lungesyke Ny livsstil mat og trivsel Sluttrapport Forord Dette prosjektet ble opprinnelig tenkt

Detaljer

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS Mestringskurs bygger på helsepedagogiske og kognitive tilnærminger som tar sikte på at deltagerne skal lære strategier som mobiliserer egne ressurser. Mestringskurs

Detaljer

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende 1 Vi trenger deg og dine erfaringer! En viktig oppgave for hver klinikk ved sykehuset er å gi god

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING - 2007/3/0124 ELDREBØLGEN Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi 2009 Eva H. Johnsen N O R S K E P I L E P S I F O R B U N D ELDREBØLGEN Kartlegging

Detaljer

Lærings- og mestringskurs ved CFS/ME senteret OUS Aker

Lærings- og mestringskurs ved CFS/ME senteret OUS Aker Lærings- og mestringskurs ved CFS/ME senteret OUS Aker Spesialergoterapeut Svein Erik Larsen Henvisning Må ha dokumentert diagnose fra lege Fastlege, 2. linjetjenesten eller fra CFS/ME senter(3. linje)

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn 1 Forord: Denne rapporten tar for seg

Detaljer

Sluttrapport. Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering

Sluttrapport. Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering Sluttrapport Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering Søkerorganisasjon: LNT Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Forord LNTs barne- og ungdomsgruppe (LNTBU) arrangerte

Detaljer

Brukerbasert opplæring i utdanningen

Brukerbasert opplæring i utdanningen Sluttrapport Brukerbasert opplæring i utdanningen Prosjektnummer: 2009/1/0162 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Prosjektgruppe 2010: Sesilie Halland (leder) Mona

Detaljer

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende 1 Innledning Pasient- og pårørendeopplæring er i følge lov om spesialisthelsetjenester, en av sykehusets hovedoppgaver på lik linje

Detaljer

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?»

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?» Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?» Forord Denne sluttrapporten avslutter prosjektet «Er det andre som meg?», som

Detaljer

Av og på. Norges Parkinsonforbund

Av og på. Norges Parkinsonforbund Av og på Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet har vi som organisasjon vært helt avhengig av et godt samarbeid og velvilje fra en nevrologisk avdeling. En stor takk rettes derfor til profosser

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet

Sluttrapport fra prosjektet Sluttrapport fra prosjektet Vi tar styringa Prosjektleder: Karin Hanson Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering FORORD Denne sluttrapporten skal beskrive arbeidet med

Detaljer

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Forord Yngre mennesker med Parkinsons sykdom er en gruppe som ofte blir glemt. De er ikke så mange, men de skal leve med denne alvorlige sykdommen lenge.

Detaljer

"Det er bare å ringe "

Det er bare å ringe "Det er bare å ringe " Samhandling mellom Kolslinjen og primærhelsetjenesten Et pilotprosjekt mellom LHL Helse AS, Glittreklinikken og Nittedal Kommune. Prosjektleder Helga Sigurdardottir Glittreklinikken,

Detaljer

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) DIAKONHJEMMET SYKEHUS Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) Denne veilederen er ment som en hjelp til å klargjøre hva en likeperson er, og hvilke roller og oppgaver likepersonen

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

Vi kan, vi vil må bare ta hensyn til

Vi kan, vi vil må bare ta hensyn til Vi kan, vi vil må bare ta hensyn til Prosjektidentifikasjon: Norges Astma og Allergiforbund Region Oppland Søknadsnummer: 2013/RBM9621 Tittel: Vi kan, vi vil må bare ta hensyn til Rehabilitering. Forord

Detaljer

Sunnaas sykehus HF en vei videre - også for pasientens pårørende. Psykologspesialist Randi I. Holsen og Spesialsykepleier Merete Karsrud

Sunnaas sykehus HF en vei videre - også for pasientens pårørende. Psykologspesialist Randi I. Holsen og Spesialsykepleier Merete Karsrud Sunnaas sykehus HF en vei videre - også for pasientens pårørende Psykologspesialist Randi I. Holsen og Spesialsykepleier Merete Karsrud Tilbud til barn og voksne pårørende ved Sunnaas sykehus HF Psykologspesialist

Detaljer

Sluttrapport Inkluderende kommunikasjon Norges Blindeforbunds Ungdom

Sluttrapport Inkluderende kommunikasjon Norges Blindeforbunds Ungdom Sluttrapport Inkluderende kommunikasjon Norges Blindeforbunds Ungdom Forord I 2015 startet vi et prosjekt som het inkluderende kommunikasjon. Det her var for å øke kunnskapen om kommunikasjon blant unge

Detaljer

LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE - POSTBOKS 6727 ETTERSTAD 0609 OSLO

LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE - POSTBOKS 6727 ETTERSTAD 0609 OSLO LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE - POSTBOKS 6727 ETTERSTAD 0609 OSLO Prosjektrapport Rehabilitering 2013 3 0293 Hva med de pårørende når nyrene svikter? Forord Hensikten med rapporten

Detaljer

SLUTTRAPPORT «UNG MESTRING»

SLUTTRAPPORT «UNG MESTRING» Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «UNG MESTRING» Forord Denne sluttrapporten avslutter prosjektet «Ung Mestring», som var et kurs for

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt nr.: 2010/1/0539. Dette prosjektet er finansiert med midler fra

Sluttrapport. Prosjekt nr.: 2010/1/0539. Dette prosjektet er finansiert med midler fra Sluttrapport Prosjektnavn: Informasjonsfolder om Sklerodermi Prosjekt nr.: 2010/1/0539 Virksomhetsområde: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Forebygging Norsk Revmatikerforbund Bjørg Rotevatn Endresen Dette

Detaljer

Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256

Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256 Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256 Prosjektets varighet: 2. januar 2014 31.desember 2014 Harry Benjamin ressurssenter (HBRS):

Detaljer

Når pluss blir minus. Prosjektnummer: 2012/3/0358

Når pluss blir minus. Prosjektnummer: 2012/3/0358 Når pluss blir minus Prosjektnummer: 2012/3/0358 Forord Takk til prosjektgruppen Kjersti Øien, Inga Matheis, Cees Post, Lilly Fyllingen Nielsen som har bidratt inn med sin unike forståelse som pårørende

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Prostatakreftforeningen Prosjektnavn: "Hjelp, jeg har fått prostatakreft" Prosjektnummer: 2016/RB85255 Kapittelinndeling Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Munnhuleprosjektet» Prosjekt ID: 1589 Prosjektnummer: 2010/3/0222 Kapittelinndeling Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Tilbud til nye fjes» (forlengelse av prosjekt 2010/2/0222 Munnhuleprosjektet) Prosjektnummer 2013/3/0250 Innholdsfortegnelse

Detaljer

A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R

A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R LUNGEAVDELINGENS REHABILITERINGSENHET A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R Utfordringer i forhold til KOLS Får ikke gjort det man ønsker/blir raskt trett frustrasjon/redusert selvbilde

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

Sluttrapport. Vi husker sammen. Hukommelseskurs for par hvor den ene har kognitiv svikt.

Sluttrapport. Vi husker sammen. Hukommelseskurs for par hvor den ene har kognitiv svikt. 2017 Sluttrapport Vi husker sammen Hukommelseskurs for par hvor den ene har kognitiv svikt. Prosjektnummer: Virksomhetsområde: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: 2016/RB78507 Rehabilitering Vi husker sammen

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt 2011/3/0179 Ivrige hender

Sluttrapport fra prosjekt 2011/3/0179 Ivrige hender Sluttrapport fra prosjekt 2011/3/0179 Ivrige hender Tredreiing var populært. Prosjektleder: Helena B. Redding Dette prosjektet er finansiert med midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering FORORD

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL

TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL I pasient- og pårørendeopplæring som avdelingene på sykehusene i Kristiansund og Molde gjennomfører i samarbeid

Detaljer

«Jeg er ikke demens, jeg har demens»

«Jeg er ikke demens, jeg har demens» «Jeg er ikke demens, jeg har demens» Erfaring fra kurs for personer rammet av demens ved ergoterapispesialist Irmelin Smith Eide og spesialsykepleier Gullborg Kongestøl Aasgaard. Stavanger 02.06.2016 Å

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 1 Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: Nærheten på prøve Prosjektnummer: 2009/3/0047 Innholdsfortegnelse: Side 2-3 Side 3-4 Side 4-5

Detaljer

Prosjektnr: 2005/3/0367 Prosjektnavn: Tilbake til arbeidet Prosjektleder: Kai Ruud Prosjekteier: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Prosjektnr: 2005/3/0367 Prosjektnavn: Tilbake til arbeidet Prosjektleder: Kai Ruud Prosjekteier: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Prosjektnr: 2005/3/0367 Prosjektnavn: Tilbake til arbeidet Prosjektleder: Kai Ruud Prosjekteier: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Forord Rapporten er laget for å gi en oversikt over hva som har

Detaljer

ALS pasienten - en utfordrende pasient?

ALS pasienten - en utfordrende pasient? ALS pasienten - en utfordrende pasient? En alvorlig sykdom med symptomer som arter seg forskjellig etter hvilket område som er affisert Ulike aldersgrupper, livsfaser, interesser, nettverk og ressurser

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Søkerorganisasjon: Lymfekreftforeningen Søknadsnummer: 2014/RBM9710 Prosjektnavn: «Lymfomdagen 2014» Prosjektnummer: 2013-3-281 Kapittelinndeling Forord Sammendrag

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. 2014/RBM9581 Jada, vi drar til Pasvik

SLUTTRAPPORT. 2014/RBM9581 Jada, vi drar til Pasvik SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Rehabilitering 2014/RBM9581 Jada, vi drar til Pasvik Norges Astma- og Allergiforbund Forord Sør-Varanger Astma- og Allergiforening har med

Detaljer

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten Foto: Privat ALS Amyotrofisk lateralsklerose Copyright@ Stiftelsen ALS norsk støttegruppe www.alsnorge.no Konto

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud KKT

Lærings- og mestringstilbud KKT Lærings- og mestringstilbud KKT Feil valuta Når jeg ser deg ligge der i senga kommer minnene fra forrige ferie Det hjelper lite å ha lommene fulle av norske kroner når US dollar er gjeldende valuta Nå

Detaljer

Sluttrapport. «Jeg vil også være med!»

Sluttrapport. «Jeg vil også være med!» Sluttrapport for prosjektet «Jeg vil også være med!» Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2011/1/0162 Norsk Thyreoideaforbund 1 Forord Denne rapporten gir en oversikt over arbeidet som er gjort

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Forebygging Prosjekt nr: 2012/1/0281 Prosjektnavn: Tobakk nei takk! Prosjektgruppe: Pustepilotenes leder (skiftet hvert år), Karl

Detaljer

Sluttrapport. Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2007/1/0063 Den blinde familie Norges Blindeforbund Rogaland

Sluttrapport. Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2007/1/0063 Den blinde familie Norges Blindeforbund Rogaland Sluttrapport Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2007/1/0063 Den blinde familie Norges Blindeforbund Rogaland Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2015/RB6326. Prosjektnavn: Veien til et friskere liv. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2015/RB6326. Prosjektnavn: Veien til et friskere liv. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2015/RB6326 Prosjektnavn: Veien til et friskere liv Søkerorganisasjon: Forord Dette er en kort oppsummering av rehabiliteringsprosjektet «Veien

Detaljer

Aktiv hverdag med kronisk obstruktiv lungesykdom

Aktiv hverdag med kronisk obstruktiv lungesykdom Rehabilitering 2006/3/0163 Sluttrapport Aktiv hverdag med kronisk obstruktiv lungesykdom Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL Unni Martinsen Ergoterapeut/Prosjektleer Diakonhjemmet sykehus 1 Forord

Detaljer

Samtalegrupper for personer med kols

Samtalegrupper for personer med kols Samtalegrupper for personer med kols - erfaringer fra pilotstudie i Tysvær. Heidi B. Bringsvor. Januar 2015. Piloten inngår i et forskningsprosjekt: Helsefremmende kompetanse, livskvalitet og mestring

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Sluttrapport - prosjektnr. HR-2008/3/0182

Sluttrapport - prosjektnr. HR-2008/3/0182 1 MARGEN -Foreningen for stamcelletransplanterte og leukemipasienter Sluttrapport - prosjektnr. HR-2008/3/0182 Tildeling av midler fra Helse og Rehabilitering (HR) for 2009-2010 Prosjekttittel: Etablere

Detaljer

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Aldersadekvat informasjon basert på formidlingsstrategier tilpasset ungdom

Detaljer

Spreng en grense på Voss. Astma- og Allergiforbundet

Spreng en grense på Voss. Astma- og Allergiforbundet RAPPORT Rehabilitering Spreng en grense på Voss Astma- og Allergiforbundet Forord I Norge er det mange ungdommer som har en kronisk sykdom som astma, allergi og eksem og mange av dem føler seg ofte ensomme

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung (2012-3-385) Forord Nofus Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens er en liten forening med 550 medlemmer fordelt over hele landet. Foreningen

Detaljer

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO Sluttrapport Søkeorganisasjon: Norsk Tourette Forening Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 0490/ 2008 Prosjektnavn: Informasjonskampanje Prosjektleder: Liv Irene Nøstvik 1 Forord Det enkle prosjektnavnet,

Detaljer

Sluttrapport. «Du og jeg og stoffskiftet»

Sluttrapport. «Du og jeg og stoffskiftet» Sluttrapport for prosjektet «Du og jeg og stoffskiftet» Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2014/FBM9183 Stoffskifteforbundet 1 Forord Denne rapporten gir en oversikt over arbeidet som er gjort

Detaljer

Prosjektrapport. To i spann

Prosjektrapport. To i spann Prosjektrapport To i spann Kommunikasjons- og samlivskurs for par hvor den ene har en ervervet hjerneskade. Forebygging og mestring av hverdagens utfordringer og vansker Prosjektnummer: 2011/1/0474 Virksomhetsområde:

Detaljer

Omsorgsbelastning, mental helse og sosial støtte til pårørende partnere til personer med kronisk obstruktiv lungesykdom - KOLS

Omsorgsbelastning, mental helse og sosial støtte til pårørende partnere til personer med kronisk obstruktiv lungesykdom - KOLS Omsorgsbelastning, mental helse og sosial støtte til pårørende partnere til personer med kronisk obstruktiv lungesykdom - KOLS Bente Nordtug, PhD, MA, RN Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord

Detaljer

Hvordan få et bedre samliv

Hvordan få et bedre samliv Sluttrapport for Hvordan få et bedre samliv Prosjektnummer: 2008/1/0211 Prosjektleder: Siri Katrine Malde Rogaland MS-forening Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet

Detaljer

Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014. Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø

Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014. Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014 Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø 2009 o Oppdragsdokument fra Helse Nord til Rehab.klinikken om å gi et regionalt utredningsog

Detaljer

SLUTTRAPPORT TRENINGSGLEDE, MOT OG STYRKE _ Tre konferanser

SLUTTRAPPORT TRENINGSGLEDE, MOT OG STYRKE _ Tre konferanser SLUTTRAPPORT TRENINGSGLEDE, MOT OG STYRKE _ Tre konferanser PROSJEKTNUMMER: 2015/FB 4408 PROSJEKTLEDER: Janne Engebretsen SØKERORGANISASJON: Norges multippel sklerose forbund FORORD: Multippel sklerose

Detaljer

Se på meg når jeg snakker til deg. Kurs i nonverbal kommunikasjon for unge synshemmede Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU)

Se på meg når jeg snakker til deg. Kurs i nonverbal kommunikasjon for unge synshemmede Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) Se på meg når jeg snakker til deg. Kurs i nonverbal kommunikasjon for unge synshemmede 15.06-17.06.12 Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) Parfyme og duft v/ Solfrid Hogstad, Esthetique parfymeri Kroppsspråk

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnavn: 2016/RB77154 Sunn og god mat uten melk og egg Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund Forord Norges Astma og Allergiforbund

Detaljer

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging 1 Sluttrapport Sammen om MS Prosjektnummer: 2009/1/0426 Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge

Detaljer

Astmatoppen Astma- og Allergiforbundet

Astmatoppen Astma- og Allergiforbundet RAPPORT Rehabilitering Astmatoppen Astma- og Allergiforbundet Forord I Norge rammes svært mange personer av astma, kols, eksem og allergier. Likevel kjenner svært mange seg ensom i sin situasjon, og tør

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Sluttrapport for "Sammen for mer aktivitet" Prosjektnummer 2012-3-0117

Sluttrapport for Sammen for mer aktivitet Prosjektnummer 2012-3-0117 Sluttrapport for "Sammen for mer aktivitet" Prosjektnummer 2012-3-0117 Innledning LHL-klinikkene Røros (tidligere Røros Rehabilitering) er et av flere rehabiliteringssenter i LHL-klinikkene, som igjen

Detaljer

Tiltak for de med diagnosen NF i alderen år. De unge voksne med NF sliter med kroppslige og psykiske vansker. De ønsker faglig påfyll.

Tiltak for de med diagnosen NF i alderen år. De unge voksne med NF sliter med kroppslige og psykiske vansker. De ønsker faglig påfyll. Sluttrapport Nettverksbygging for NF- ungdom FORORD Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Det er totalt 253 medlemmer i Helseregion Midt og Nord. Derav er det 58 medlemmer med diagnosen NF i alderen 14-30

Detaljer

Lærings- og mestringskurs Nasjonal mal? Ingrid B. Helland Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester

Lærings- og mestringskurs Nasjonal mal? Ingrid B. Helland Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Lærings- og mestringskurs Nasjonal mal? Ingrid B. Helland Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Hva sier lovverket? Lov om Spesialisthelsetjenesten (2001

Detaljer

Kurs i pasient- og pårørendeopplæring våren Stab samhandling og internasjonalt samarbeid, OUS

Kurs i pasient- og pårørendeopplæring våren Stab samhandling og internasjonalt samarbeid, OUS Kurs i pasient- og pårørendeopplæring våren 2016 Mål Kompetanse til pasienter og pårørende Pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus skal få tilstrekkelig kompetanse til å medvirke i egen behandling,

Detaljer

Sluttrapport TRETTE MENN. Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjektleder: Eva Dahr

Sluttrapport TRETTE MENN. Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjektleder: Eva Dahr Sluttrapport TRETTE MENN Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Prosjektleder: Eva Dahr e-mail: evadahr@online.no 1 Forord: Trette Menn er en kortfilm på ca.

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring Erfaring med helgesamlinger for yngre personer med demens og deres pårørende Hilde Risvoll Spesialist i nevrologi NKS Kløveråsen as 14.10.2014 1 Møteplass for mestring Helgesamling

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0362. Parkinsons sykdom og ernæring

Sluttrapport 2008/1/0362. Parkinsons sykdom og ernæring Sluttrapport 2008/1/0362 Forord startet i begynnelsen av 2009 og ble avsluttet ved utgangen av 2010. Norges Parkinsonforbund har hatt ulike samarbeidspartnere i dette prosjektet. Vi vil gjerne rette en

Detaljer

HJERTEREHABILITERING ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK

HJERTEREHABILITERING ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK BAKGRUNN: 20 års erfaring med undervisning og informasjon ukentlig Skriftlig informasjonsmatriale Utvikling: - kortere liggetid - nyere behandlingsrutiner

Detaljer

«Nå ser jeg at dette kan vi klare» Om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp

«Nå ser jeg at dette kan vi klare» Om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp «Nå ser jeg at dette kan vi klare» Om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp Hva er Starthjelp? et lærings- og mestringstilbud - Et forebyggende og helsefremmende opplæringstilbud for foreldre til barn

Detaljer

LMF Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

LMF Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer «Orker ikke, gidder ikke, passer meg ikke... alle er så treige, allting går så fort» God magefølelse En positiv hverdag med ulcerøs kolitt og Crohn`s sykdom Sluttrapport Prosjektnummer: nr 0175 Virksomhetsområde:

Detaljer

Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426

Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426 CarciNor Nevroendrokrin kreft -Foreningen for alle som er engasjert for NET-kreft Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426 Tildeling av midler fra Extrastiftelsen for peridoen 2010-2011 Prosjekttittel: Etablering

Detaljer

Roller og oppgaver. Psykologer og palliasjon roller og oppgaver. Palliativt team. Pasientrettet arbeid i palliasjon Pasientgrunnlag

Roller og oppgaver. Psykologer og palliasjon roller og oppgaver. Palliativt team. Pasientrettet arbeid i palliasjon Pasientgrunnlag Roller og oppgaver Psykologer og palliasjon roller og oppgaver «Somatisk sykdom psykologens verktøy» Psykologspesialistene Borrik Schjødt og Tora Garbo Pasientrettet arbeid Systemrettet arbeid: I forhold

Detaljer

Hvordan formidle kunnskap om kosthold på best mulig måte!

Hvordan formidle kunnskap om kosthold på best mulig måte! Levanger Hvordan formidle kunnskap om kosthold på best mulig måte! Et samhandlingsprosjekt om kosthold mellom Frisklivssentralen Levanger og Innvandrertjenesten Levanger. PROSJEKTRAPPORT L e v a n g e

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2012/ Prosjektnavn: Mat og medisiner i barnehager Prosjektgruppe: Svein Magnus Gjønvik og Gina Strøm

Detaljer

Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Informasjon i behandlingsforløpene

Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Informasjon i behandlingsforløpene Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Informasjon i behandlingsforløpene Februar 2011 Tone Reneflot Thoresen Prosjektleder Nasjonalt Pilotsykehus Vestre Viken HF, Ringerike

Detaljer

Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse Regional rehabiliteringskonferanse 22.oktober 2014 Prosjekt livsstil Kari Aursand Prosjektleder «Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer» Prosjekt samhandlingsarena Aker Samhandlingsprosjekt

Detaljer

Sex og samliv. Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede

Sex og samliv. Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede Sex og samliv Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Sex og samliv. Referansenummer: HHAUAS Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) gjennomførte høsten 2012 kurs med temaet

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF 1 LYMFEKREFTFORENINGEN Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: DU ER IKKE ALENE En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 Motivere fysisk funksjonshemmede ungdom/nyskadde til å delta i skiidrett for å

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Sprell og Mestring. Astma- og Allergiforbundet

Sprell og Mestring. Astma- og Allergiforbundet RAPPORT Rehabilitering Sprell og Mestring Astma- og Allergiforbundet Forord I Norge rammes svært mange barn og unge av atopisk eksem, astma og allergi. Likevel kjenner svært mange seg ensom i sin situasjon,

Detaljer

Læring- og mestring i pasientforløp https://www.youtube.com/watch?v=rdazy3sm0g0

Læring- og mestring i pasientforløp https://www.youtube.com/watch?v=rdazy3sm0g0 Læring- og mestring i pasientforløp https://www.youtube.com/watch?v=rdazy3sm0g0 Lærings- og mestringssenteret Leder Lene Pedersen Rådgiver Tone Bentzen Hvorfor læring- og mestring? - Økende antall lever

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Samhandling om pasientopplæring

Samhandling om pasientopplæring Samhandling om pasientopplæring Regional konferanse 17.februat 2010 Hilde Strøm Solberg, stipendiat, NTNU Trondheim kommune Samhandling Samhandling er uttrykk for helse og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling

Detaljer

Kurs om diabetes type 2

Kurs om diabetes type 2 Kurs om diabetes type 2 3 dagers kveldskurs mai august 2016 Kurs om diabetes type 2 Vi har gleden av å invitere til 3 kurskvelder for dere som har diabetes type 2, samt deres pårørende, og andre som ønsker

Detaljer