"Det er bare å ringe "

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Det er bare å ringe ""

Transkript

1 "Det er bare å ringe " Samhandling mellom Kolslinjen og primærhelsetjenesten Et pilotprosjekt mellom LHL Helse AS, Glittreklinikken og Nittedal Kommune. Prosjektleder Helga Sigurdardottir Glittreklinikken, mai

2 Forord Kolslinjen startet som prosjekt 2006, og har vært i fast drift siden I 2011 fikk hjelpetelefonen kr fra LHLs forsknings- og utviklingsfond til prosjektet "Det er bare å ringe.." Samhandling og kompetanseheving mellom Kolslinjen og primærhelsetjenesten. Prosjektet, som er en ett-årig pilot, har handlet om Kolslinjen som ressurs for helsepersonell i primærhelsetjenesten. Kolslinjen sitter med mange og nyttige erfaringer i etterkant av prosjektet. Jeg vil gjerne rette stor takk til prosjektgruppen, særlig til Turid Eilertsen som har bidratt med sin brukerkompetanse. I tillegg har bidragene fra de ulike fagpersonene på Glittreklinikken hatt stor betydning for gjennomføringen av kursene. Tusen takk til dere alle! Helga Sigurdardottir Prosjektleder Kolslinjen/Glittreklinikken, april

3 Innhold Forord... 2 Innledning Mål og hensikt Målene i prosjektet Organisering Metode og gjennomføring Økonomi/budsjett Resultater Resultat fra evaluering av 1. fagdag om lungesykdommer Resultat fra evaluering av 2. fagdag om lungesykdommer Resultat fra evaluering av 3. fagdag om lungesykdommer Evaluering av 1. hospiteringsdag 12.juni Diskusjon Oppsummering og videreføring... 9 Vedlegg 1. Invitasjon til Legesekretærer ved Haganlegene, Rotneslegene, Hakadal Legekontor og sosionomer Nittedal Kommune Vedlegg 2. Invitasjon til 1. fagdag om lungesykdommer Vedlegg 3. Invitasjon til 2. fagdag om lungesykdommer Vedlegg 4. Invitasjon til 3. fagdag om lungesykdommer Vedlegg 5. Evaluering av fagdag om lungesykdommer Vedlegg 6. Artikkel i Varingen Vedlegg 7. Artikkel i LHL Akershus nr 2,

4 Innledning Gruppen mennesker som lever med kols er økende. I følge Landsforeningen for hjerte- og lungesyke(lhl) har vi i Norge rundt mennesker med kols. Årlig oppdages nye tilfeller, og over 1400 personer dør i Norge av kols. Med tidlig påvisning kan imidlertid symptomene påvirkes og sykdomsutviklingen bremses. Kolslinjen er en landsdekkende gratis telefontjeneste som bidrar med informasjon, råd og veiledning til pasienter, pårørende, fagpersonell og andre som har spørsmål om kols. Kolslinjen eies av Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL) og drives av Glittreklinikken; spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av mennesker med kronisk lungesykdom. De fleste som ringer Kolslinjen er pasienter og pårørende. I evalueringer som Arbeidsforskningsinstituttet har gjennomført for Kolslinjen (2007 og 2011) forteller mange brukere om manglende opplæring i primærhelsetjenesten. Ansatte i primærhelsetjenesten sier de mangler kunnskap om kols og hvordan leve med kols. Det kom også fram i evalueringene at Kolslinjen sannsynligvis er lite kjent for aktuelle målgrupper; både pasienter, pårørende og helsepersonell. Det aktuelle prosjektet har ønsket å formilde kunnskap om kols og det tjenestetilbudet som Kolslinjen representerer. En prosjektgruppe har utviklet et opplæringstilbud som er gjennomført av Glittreklinikken i perioden januar til desember Det har vært med en brukerrepresentant under hele prosessen med å planlegge, gjennomføre og evaluere tilbudet. 1. Mål og hensikt Kolslinjen har definert fagpersonell fra ulike deler av helsetjenesten som viktige målgrupper. Hensikten med prosjektet har vært å utvikle samhandlingen mellom Kolslinjen (spesialhelsetjenesten) og helsepersonell ansatt i kommunen (primærhelsetjenesten) gjennom informasjon og kompetanseformidling. Antagelsen er at mer kunnskap om kols og kjennskap til Kolslinjens muligheter for veiledning og kompetanseformidling vil heve kvaliteten på omsorgen for kolspasientene lokalt. Prosjektet har vært en pilot med Nittedal kommune. Hensikten har vært å få erfaring med innhold og form, samt se på resultater og ressursbruk med tanke på videre kompetanseformidling og samhandling med flere av landets kommuner. 1.1 Målene i prosjektet Effektmål; Økt samhandling mellom Kolslinjen og ansatte i primærhelsetjenesten skal bidra til at pasienter og pårørende får tilstrekkelig informasjon til å mestre hverdagen med kols (bruker-, tjeneste- og samfunnsperspektiv). Resultatmål: Samhandling mellom Kolslinjen og primærhelsetjenesten skal bidra til kompetanseheving blant de ansatte. Kolslinjen benyttes av helsepersonell i primærhelsetjenesten Kolslinjen får erfaring og kunnskap om samhandling med primærhelsetjenesten, som grunnlag for videre dialog med andre kommuner Målgruppen er ansatte i primærhelsetjenesten; som ansatte ved fastlegekontorer, i sykehjem- og hjemmetjeneste og ved Frisklivssentraler. 4

5 2. Organisering Oppdragsgiver er Glittreklinikken, LHL Helse AS, og oppdragstaker er Kolslinjen. Prosjektgruppen: Prosjektleder: sykepleier og koordinator for Kolslinjen Helga Sigurdardottir Prosjektmedarbeidere: sykepleier Kolslinjen Mona Kraft, sykepleier Døhli alders og sykehjem Linn Therese Hundere, sykepleier hjemmetjenesten Nittedal Kommune Katrine Kjølsø, fysioterapeut Nittedal kommune Hanne Lilleåsen, brukerrepresentant LHL Nittedal Turid Følling Eilertsen. Veileder: Kari Hvinden, leder Kompetansesenter for lungerehabilitering, Glittreklinikken, LHL Helse. Prosjektet har forholdt seg til fast styringsgruppe for prosjekter ved klinikken. Prosjektet har hatt 4 møter, 3 planleggingsmøter og 1 oppsummering/evalueringsmøte. Prosjektet er gjennomført i henhold til godkjent prosjekt- og milepælsplan. 3. Metode og gjennomføring Læringstilbudene er gjennomført med LMS-metodikk, det vil si i tett samarbeid mellom brukere og fagpersonell. Brukere har vært ansatte i kommunehelsetjenesten, samt en person med kols. Planleggingen av læringsopplegget er gjort av en arbeidsgruppe/prosjektgruppe som besto av sykepleiere, fysioterapeut og bruker. Aktuelle temaer ble; hva er kols, hvordan leve med kols, trening, røykeslutt, behandling, bruk av inhalasjonsmedisiner og informasjon om Kolslinjen, hvordan den kan benyttes av både brukere og fagpersonell. Evaluering er gjort rutinemessig etter gjennomføring. Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt i tilbakemeldingene ved planlegging og gjennomføring av neste læringstilbud. Det ble sendt ut skriftlig invitasjon til dagskurs og lunsjmøter til ansatte ved sykehjemmene (Skytta og Døhli), hjemmetjenesten, legesekretærer og sosionomene i Nittedal kommune til alle kursdagene og hospiteringsdagen (vedlegg 1-4). Lunsjmøtene ble kun gjennomført for sykehjemmene og hjemmetjenesten fordi det var mest nyttig for dem. På lunsjmøtene ble inhalasjonsteknikk, bruk av forstøver og oksygenutstyr gjennomgått. Det ble avholdt 3 x 2 timers kurs og to lunsjmøter i kommunens lokaler, samt en hospiteringsdag på Glittreklinikken. Intensjonen var å holde tre kurs med ulikt innhold som sammen representerte en helhet. På hospiteringsdagen fikk helsepersonell fra primærhelsetjenesten en felles innføring i Glittreklinikkens historie og informasjon om Kolslinjen. Deretter hospiterte hver enkelt hos sine respektive faggrupper. Skriftlige, anonyme, egenproduserte evalueringsskjema ble utdelt etter kursene og hospiteringen (vedlegg 5). Noen endringer i innhold i kurs 2 og 3 ble gjort ut fra tilbakemeldinger etter kurs 1. Prosjektet ble gjennomført uten de store avvik. 3.1 Økonomi/budsjett Post Budsjett Regnskap Lønn prosjektleder og prosjektmedarbeider, timebasert (inkl avgifter etc) Driftsutgifter, forbruksmateriell, kontortjenester med mer Prosjektmøter, samlinger, arrangementer, kurs med mer Reiseutgifter Bruk av fagpersonell ved klinikken; undervisning etc Totalsum Tabell 1: Samlet oversikt over budsjett og regnskap 4. Resultater Til sammen 58 fagutøvere deltok på opplæringsdagene, 19 på første dag, 20 på andre dag og 19 på tredje dag. 44 av 58 svarte på evalueringsskjemaene. Det ble avholdt en hospiteringsdag, med 12 deltakere. Yrkesgruppene som deltok på opplæringen var fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, 5

6 hjelpepleiere, legesekretærer og ufaglærte. Til lunsjmøtene som ble avholdt på sykehjemmene (Skytta og Døhli) var kun ansatte invitert, dvs. sykepleiere, hjelpepleiere og ufaglærte. Foredragsholdere var sykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog og bruker. Evalueringsskjemaet som ble brukt inneholdt fire spørsmål: 1. Hvilke forventninger hadde du? 2. Ble forventningene dine innfridd (Skala 1 10) 3. Var temaene som ble tatt opp aktuelle for deg? (Skala 1 10) 4. Savnet du temaer som kunne vært tatt opp? (Hvis ja, hvilke? Innspillene på spørsmål 1 og 4 er sammenfattet og refereres samlet. Antall som ga samme innspill varierte fra Resultater fra evaluering av 1. fagdag om lungesykdommer 19 deltakere, 15 besvarte evalueringsskjemaet 1. Hvilke forventninger hadde du? Lære forskjell på astma og kols Lære mer om behandling, medisiner og O2 til kols- og astmapasienter 2. Ble forventningene dine innfridd (Skala 1 10) Gjennomsnittsskåre Var temaene som ble tatt opp aktuelle for deg? (Skala 1 10) Gjennomsnittsskåre 8,0 kurs Figur 1: Enkeltskåre fra spørsmål 2 og 3 Ble forventningene dine innfridd? Var temaene aktuelle for deg? 4. Savnet du temaer som kunne vært tatt opp? (Hvis ja, hvilke?) Mer om behandling og observasjoner; inhalasjonsmedisiner, forstøverapparat og O2 behandling. Passiv røyking hvordan det påvirker astma og kolspasienter. Praksisgjennomgang av en pasient. Kolspasienten i akuttsituasjoner, mer om sykdomsforløpet. 4.2 Resultater fra evaluering av 2. fagdag om lungesykdommer 20 deltakere, 14 besvarte evalueringen 1. Hvilke forventninger hadde du? Å lære mer om astma og kols. Få kunnskap om hva vi i kommunen kan gjøre for våre kolssyke. Hva skal vi se etter? Hvordan behandle? Hva skal pasienten spise? Hvor skal vi henvise? Gode forelesere å få nyttig og god informasjon. 2. Ble forventningene dine innfridd (Skala 1 10) Gjennomsnittsskåre 8,5 6

7 3. Var temaene som ble tatt opp aktuelle for deg? (Skala 1 10) Gjennomsnittsskåre 8,8 kurs Figur 2: Enkeltskåre fra spørsmål 2 og 3 Ble forventningene dine innfridd? Var temaene aktuelle for deg? 4. Savnet du temaer som kunne vært tatt opp? (Hvis ja, hvilke?) Forskjellen på astma og kols. Hvordan man tester og setter diagnose på pasient med kols. At vi selv kunne prøvd å kjenne på hvordan det er å være kols pasient. For eksempel å puste igjennom et sugerør. Litt mer om de ulike typer medisiner. Spesielt inhalasjonsmedisiner. Hvor mye kan man bruke? 4.3 Resultater fra evaluering av 3. fagdag om lungesykdommer 19 deltakere, 15 besvarte evalueringen 1. Hvilke forventninger hadde du? Å få praktisk kunnskap om kolspasienter, bla. om ernæring Lære hvordan hindre plager ved kols/lungesykdom, bla. tiltak mot mobilisering av slim Lære hvordan man kan trene med kolspasienter, lungefysioterapi. Kunnskap om ny forskning 2. Ble forventningene dine innfridd (Skala 1 10) Gjennomsnittsskåre 8,7 3. Var temaene som ble tatt opp aktuelle for deg? (Skala 1 10) Gjennomsnittsskåre 8,1 6 kurs Figur 3: Enkeltskåre fra spørsmål 2 og 3 Ble forventningene dine innfridd? Var temaene aktuelle for deg? 4. Savnet du temaer som kunne vært tatt opp? (Hvis ja, hvilke?) Konsekvenser ved kols Hvordan takle angst åndenød Litt mer fysioterapi 7

8 4. 4 Evaluering av 1. hospiteringsdag 12. juni deltakere, alle besvarte evalueringen 1. Hvilke forventninger hadde du? Økt kunnskap og mer info om kols; hvordan man kan følge opp kolspasienter i primærhelsetjenesten. Lære mer om inhalasjonsmedisiner praktisk bruk. Informasjon om Glittreklinikken, se hva dere gjør. 2. Ble forventningene dine innfridd (Skala 1 10) Gjennomssnittsskåre Var temaene som ble tatt opp aktuelle for deg? (Skala 1 10) Gjennomsnittsskåre hospitering Figur 4: Enkeltskåre fra spørsmål 2 og 3 Ble forventningene dine innfridd? Var temaene aktuelle for deg? 4. Savnet du temaer som kunne vært tatt opp? (Hvis ja, hvilke?) Slimmobilisering Praksisgjennomgang av en pasient 5. Diskusjon Målet om at kompetanseutveksling mellom Kolslinjen og primærhelsetjenesten skulle bidra til kompetanseheving blant de ansatte, ble kartlagt gjennom evalueringsskjema straks etter endt kurs. Etter første kurs var gjennomsnittsskåre på forventninger 7.7. Dette var ikke prosjektet helt fornøyd med, og det ble gjort noen endringer på innhold ut fra deltakernes ønsker. På andre kurs økte gjennomsnittsskåre på forventninger til 8.5, og aktuelle temaer fra 8,0 til 8, 8. Det tredje kurset resulterte i nesten samme skåre som kurs nummer to. De høye gjennomsnittsskårene tyder på at kursene har truffet i forhold til hva de ansatte har behov for av kunnskap i sin praktiske hverdag. På alle de tre fagdagene fikk vi gode tilbakemeldinger på gjennomføringen, og antall deltakere på kursene var jevnt. Eksempler på tilbakemeldinger fra deltakerne var: "Viktige ting å ta med seg i hverdagen", "Bra og variert kurs matnyttig", "Veldig bra at det var en kolspasient som fortalte om hvordan det er å leve med kols alt blir da mer forståelig" Oppmøtet var bra, totalt var det 58 deltakere på kursene. Deltakende yrkesgrupper var fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, hjelpepleiere, legesekretærer og ufaglærte. Sosionomene fra NAV ble invitert med, men uten respons. Evalueringen viser at det har vært ulike deltakere på de tre kursene. Tanken var at kursene skulle henge sammen og utgjøre en helhet. Deltagere på kurs to og tre etterlyste tematikk som var tatt opp på tidligere kurs. Dersom de samme kursdeltakerne hadde deltatt på alle kurs kunne dette vært unngått. Det er mulig at denne helheten ikke var tilstrekkelig kommunisert på forhånd, men det kan også være at den praktiske arbeidshverdagen ikke tillot at de samme personene kom på hele serien av kurs. 8

9 Lunsjmøtene ble ikke evaluert. Vi fikk muntlige tilbakemeldinger fra disse møtene og de er meget positive. På disse møtene ble det gjennomgått praktisk bruk av inhalasjonsmedisiner og surstoffapparater. Deltakerne ga tilbakemelding på at dette var svært nyttig praktisk kunnskap for dem. Benyttes Kolslinjen i større grad av helsepersonell fra primærhelsetjenesten i etterkant av kursene? På nåværende tidspunkt kan vi ikke si at det har vært økning i antall innringere fra fagpersoner i Nittedal Kommune. Dette prosjektet var et "pilotprosjekt" mot en liten kommune. Vi tror at vi hadde sett et annet resultat hvis vi hadde jobbet mot flere kommuner eller en større kommune som for eksempel Oslo. Dette er også tendenser vi må se etter på litt lengre sikt. Vi erfarte gjennom prosjektet at det var stort behov for økt kunnskap om kols i kommunehelsetjenesten. Vi tolker dette ut fra godt oppmøte, engasjement og gode innspill underveis. Kursene ble avholdt på Døhli Alders- og sykehjem etter deltakernes ønske. Flere ansatte fikk da mulighet til å delta fordi det var mulig å legge undervisningen til vaktskiftet. De fleste som deltok på kursene jobbet på Døhli. Dette kan skyldes den praktiske grunn at det var der kursene ble gjennomført. Vi tror at ved å holde en fagdag på Skytta kunne det muligens kommet flere deltakere derfra. Dette kom fram som en muntlig tilbakemelding etter lunsjmøtet med hjemmetjenesten på Skytta. Oppmøtet her var godt, og noe av begrunnelsen var at møtet ble holdt i deres egne lokaler. Brukerperspektivet har vært sentralt gjennom alle fagdagene, noe som ble godt mottatt av deltakerne. Vi fikk tilbakemeldinger på at det å ha brukere som fortalte hvordan det var å ha kols eller astma gjorde at de fikk en bedre innsikt i hvordan det er å leve med en lungesykdom. Kursdeltakerne fikk også erfare hvordan det er å ha tung pust gjennom en øvelse som går ut på å puste gjennom et sugerør mens man anstrenger seg. Mange kjente på tungpustenheten og fikk en sterk kroppslig opplevelse av ubehag og til dels angst for ikke å få luft. Gjennomføringen med foredrag av forskjellige faggrupper ble godt evaluert. Kanskje dette bidrar til at de ansatte ser lungepasientens mangfoldige utfordringer og tenker mer tverrfaglig? Legesekretærene som deltok prioriterte disse kursdagene og fortalte at de fikk bedre forståelse for denne pasientgruppen i møte med dem på legekontorene. 6. Oppsummering og videreføring Det langsiktige målet med prosjektet er at økt samhandling mellom Kolslinjen og ansatte i primærhelsetjenesten skal bidra til at pasienter og pårørende får tilstrekkelig informasjon til å mestre hverdagen med kols. Dette betinger at helsepersonell i primærhelsetjenesten har eller utvikler tilstrekkelig kompetanse. En viktig erfaring fra prosjektet er at primærhelsetjenesten formidler et stort behov for kompetanseheving i forhold til å ivareta mennesker med kronisk lungesykdom. Evalueringene kan tolkes i retning av at de ansatte har hatt et godt læringsutbytte av de kursene som er gjennomført i prosjektet. Det er svært viktig at læringstilbudene gjennomføres lokalt. Deltagelse forutsetter tilpasninger i forhold til de ansattes praktiske hverdag. For å treffe med innhold er det viktig å samarbeide med brukerne, her de ansatte. Tilbudene i prosjektet er godt evaluert, og ikke spesielt kostbare. Det jobbes med å lage tilgjengelige permer med nyttig innhold for de ansatte ved de forskjellige institusjonene. Her skal det også ligge informasjon om Kolslinjen, slik at den er lett tilgjengelig for helsepersonell i Nittedal Kommune. Piloten har vist at det er mulig å gjennomføre lokale kurs med læringsutbytte. Flere har fått mer kunnskap om kols, og vet at de kan benytte Kolslinjen om de lurer på noe. Etter oppstarten av dette prosjektet har LHL Helse igangsatt et større utviklingsarbeid i samhandling med kommunehelsetjenesten (Samhandlingsprosjektet). Vi foreslår at erfaringene fra denne piloten kobles sammen med dette arbeidet, og at videre implementering samkjøres. Vi tror fortsatt at mer kunnskap om kols og kjennskap til Kolslinjens muligheter for veiledning og kompetanseformidling vil kunne bidra til at pasienter og pårørende får bedre informasjon til å kunne mestre hverdagen med kols! 9

10 10 "Det er bare å ringe."

11 Vedlegg 1. Invitasjon til Legesekretærer ved Haganlegene, Rotneslegene, Hakadal Legekontor og sosionomer Nittedal Kommune Kolslinjen fikk penger til et prosjekt for 2012 som heter Samhandling og kompetanseutvikling mellom Kolslinjen og primærhelsetjenesten. Primærhelsetjenesten i Nittedal Kommune sa seg villig til å være med i prosjektet. Prosjektet vil ha kompetanseutveksling som hovedtiltak. Det vil dreie seg om kurs, hospitering og etablering av møteplasser. Aktuelle temaer vil være; hva er kols, hvordan leve med kols, trening, røykeslutt, behandling, bruk av inhalasjonsmedisiner og, ikke minst informasjon om Kolslinjen og hvordan den kan benyttes av både fagpersonell og andre. Det skal bli 2 timers fagdager, en i juni og to til høsten. Vi ønsker å invitere legesekretærene på disse fagdagene. Første fagdagen blir torsdag 7. juni på Døhli alders og sykehjem (kantinen) klokken til Se egen invitasjon. Kurset er gratis. Kan dere gi beskjed om antall påmeldt fra dere på tlf: (Helga) eller (Mona) eller mail eller Påmeldingsfrist er 1. juni 2012 Vennlig hilsen Mona, Åse og Helga Kolslinjen 11

12 Vedlegg 2. Invitasjon til 1. fagdag om lungesykdommer Torsdag 7. juni kl arrangerer Kolslinjen 2 timers fagdag om lungesykdommer for primærhelsetjenesten på Døhli alders- og sykehjem i kantinen. Vi har valgt flere interessante og aktuelle temaer: 1. Kort informasjon om Kolslinjen 2. En pasientfortelling om livet med astma 3. Hva er astma hva er Kols hva er forskjellen? 4. Grunnleggende informasjon om inhalasjonsmedisiner 5. Psykiske utfordringer ved kronisk lungesykdom Vi ønsker alle deltakere vel møtt Med vennlig hilsen Helga, Åse og Mona Kolslinjen 12

13 Vedlegg 3. Invitasjon til 2. fagdag om lungesykdommer 11. oktober kl arrangerer Kolslinjen en ny 2 timers fagdag om lungesykdommer for primærhelsetjenesten på Døhli alders- og sykehjem i undervisningsrommet. Tematikken på fagdagen blir håndtering av forverrelser ved kols med ulik intervensjon: 1. Velkommen v/ Kolslinjen 2. Hvordan opplever brukeren forverrelser av kols v/ Gunnlaug Eike 3. Håndtering av forverrelser både fysisk og psykisk v/ sykepleier 4. Kronisk sykdom mot livets slutt v/ sykepleier Det vil bli servering av frukt og muffins. Fagdagen er åpen for alle som ønsker å delta. Vi ønsker alle deltakere velkommen Med vennlig hilsen Helga, Åse og Mona Kolslinjen 13

14 Vedlegg 4. Invitasjon til 3. fagdag om lungesykdommer 29. november kl arrangerer Kolslinjen igjen 2 timers fagdag om lungesykdommer for primærhelsetjenesten på Døhli alders- og sykehjem i undervisningsrommet. Tema på fagdagen blir håndtering av forverrelser ved kols med ulik intervensjon: 1. Velkommen v/ Kolslinjen 2. Energibesparende metoder i hverdagen og ved eksaserbasjoner v/ ergoterapeut 3. Kosthold og ernæring til lungesyke v/ ernæringsfysiolog 4. Slimmobilisering ved forverrelse v/ fysioterapeut Det vil bli servering av frukt og kake. Fagdagen er åpen for alle som ønsker å delta. Vi ønsker alle deltakere velkommen Med vennlig hilsen Helga, Åse og Mona Kolslinjen 14

15 Vedlegg 5. Evaluering av fagdag om lungesykdommer 1. Hvilke forventninger hadde du? 2. Ble forventningene dine innfridd? ( Skala 1 10, der 10 er høyeste score ) Var temaene som ble tatt opp aktuelle for deg? Savnet du temaer som kunne vært tatt opp? ( Hvis ja, hvilke?) Takk for at du tok deg tid til å svare på spørsmålene! 15

16 Vedlegg 6. Artikkel i Varingen

17 Vedlegg 7. Artikkel i LHL Akershus nr 2,

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols Prosjektrapport En bedre hverdag Opplæring av pårørende til personer med kols Hilde Tretterud Næss, Prosjektleder Glittreklinikken, Februar 2010 Innholdsfortegnelse Forord...i Sammendrag...ii Kap.1. Bakgrunn

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Årsrapport 2010. Lærings- og mestringssenteret for barn, unge og deres familier. LMS-barn

Årsrapport 2010. Lærings- og mestringssenteret for barn, unge og deres familier. LMS-barn Årsrapport 2010 Lærings- og mestringssenteret for barn, unge og deres familier LMS-barn Hovedmål : LMS-barn skal være ledende i utviklingen av fagfeltet knyttet til gruppebaserte lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

KOLS. Tove Alsaker & Lars M. Kvinge. Kompetansekartlegging om KOLS blant helsepersonell i Tysvær kommune og ved Haugesund sjukehus. Sluttrapport.

KOLS. Tove Alsaker & Lars M. Kvinge. Kompetansekartlegging om KOLS blant helsepersonell i Tysvær kommune og ved Haugesund sjukehus. Sluttrapport. Tove Alsaker & Lars M. Kvinge KOLS Kompetansekartlegging om KOLS blant helsepersonell i Tysvær kommune og ved Haugesund sjukehus. Sluttrapport. Helsetorgmodellen-rapport 2011/2 Helsetorgmodellen- rapport

Detaljer

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING En evaluering av prosjekt FORORD Rapporten oppsummerer prosjektet «Audiograf i interkommunal rehabilitering» som ble gjennomført i perioden fra september 2011 til

Detaljer

FAMILIEPROSJEKTET: Pasientopplæring og brukermedvirkning satt i system. Sluttrapport. Rapporten er skrevet av:

FAMILIEPROSJEKTET: Pasientopplæring og brukermedvirkning satt i system. Sluttrapport. Rapporten er skrevet av: FAMILIEPROSJEKTET: Pasientopplæring og brukermedvirkning satt i system Sluttrapport Rapporten er skrevet av: Prosjektleder Mette Jørgensen, Avd. for forebyggende helsearbeid Desember 2003 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN. Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold

PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN. Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hensikten med prosjektet...

Detaljer

Livstilendring, læring og mestring

Livstilendring, læring og mestring FRISKLIV OVERHALLA Livstilendring, læring og mestring Overhalla frisklivssentral 2013-14 OVERHALLA HELSE OG OMSORG Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1.0 Bakgrunn... 2 1.1 Mål... 2 1.2 Prosjekt

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 1 Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 Bruker Spør Bruker St. Olavs Hospital Revmatologisk avdeling: Heidi Westerlund 1 Margareth Berg Vårvik Dagfinn Bjørgen

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

2004-2014. LMS i Sandefjord kommune. Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord. Læringsaktiviteter kurs og temamøter

2004-2014. LMS i Sandefjord kommune. Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord. Læringsaktiviteter kurs og temamøter Lærings- og mestringssenteret Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord Læringsaktiviteter kurs og temamøter LMS i Sandefjord kommune Informasjon og likemannsarbeid Bevegelsestrening Møteplass 2004-2014

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Parkinsonforeningen Oslo Akershus Parkinsonbrevet Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Godt nytt år! v/astrid L. Dalin, fylkesleder Tid for årsmøter Det nye året har alt kommet

Detaljer

KOLS-prosjektet i Værnesregionen

KOLS-prosjektet i Værnesregionen Rapport KOLS-prosjektet i Værnesregionen Økt kompetanse og bedre samhandling i helsetjenesten i Værnesregionen Tone Skjervold Sæther Heidi Hjelsvold Bjørgvik Karin Torvik Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud Sluttrapport for prosjekt Samarbeid gir resultat Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn, hensikt og mål 1 2.0 OPPSUMMERING OG DOKUMENTASJON

Detaljer

UNDERVISNINGSAVDELINGEN VED NKS OLAVIKEN BEHANDLINGSSENTER. EVALUERING AV PROSJEKTET.

UNDERVISNINGSAVDELINGEN VED NKS OLAVIKEN BEHANDLINGSSENTER. EVALUERING AV PROSJEKTET. INNHOLD UNDERVISNINGSAVDELINGEN VED NKS OLAVIKEN BEHANDLINGSSENTER. EVALUERING AV PROSJEKTET. 1. Innledning 2 Bakgrunn 2 Mål, målgrupper og oppgaver 2 Aktiviteter Error! Bookmark not defined. Om rapporten

Detaljer

Evaluering av foreldrekurs i samspillsmetoden DIALOG

Evaluering av foreldrekurs i samspillsmetoden DIALOG N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1011/08 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 24 Prosjekt nr: 1116 Prosjekt tittel:

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Sluttrapport. KLAR prosjektet. Etablering av Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet lungerehabilitering ved Glittreklinikken 2007 2012

Sluttrapport. KLAR prosjektet. Etablering av Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet lungerehabilitering ved Glittreklinikken 2007 2012 Sluttrapport KLAR prosjektet Etablering av Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet lungerehabilitering ved Glittreklinikken 2007 2012 Helene J. Haugland Prosjektleder Glittreklinikken mars 2013 1

Detaljer

Oppsummering fra brukerundersøkelse juni 2010

Oppsummering fra brukerundersøkelse juni 2010 Dato: 08-11-2010 Oppsummering fra brukerundersøkelse juni 2010 Bakgrunn Brukerundersøkelsen som ble gjennomført i juni 2010 føyer seg inn i rekken av tre tidligere brukerundersøkelser på Mølla; gjennomført

Detaljer

Sluttrapport delprosjekt

Sluttrapport delprosjekt Sluttrapport delprosjekt Hovedprosjekt: Delprosjekt: «Sammen om kompetanseheving» «Sammen om kompetanseheving» - Forprosjektet Rapportdato: 10.02.2012 Delprosjektleder: Hege Berntzen 1. Sammendrag Dette

Detaljer