"Det er bare å ringe "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Det er bare å ringe ""

Transkript

1 "Det er bare å ringe " Samhandling mellom Kolslinjen og primærhelsetjenesten Et pilotprosjekt mellom LHL Helse AS, Glittreklinikken og Nittedal Kommune. Prosjektleder Helga Sigurdardottir Glittreklinikken, mai

2 Forord Kolslinjen startet som prosjekt 2006, og har vært i fast drift siden I 2011 fikk hjelpetelefonen kr fra LHLs forsknings- og utviklingsfond til prosjektet "Det er bare å ringe.." Samhandling og kompetanseheving mellom Kolslinjen og primærhelsetjenesten. Prosjektet, som er en ett-årig pilot, har handlet om Kolslinjen som ressurs for helsepersonell i primærhelsetjenesten. Kolslinjen sitter med mange og nyttige erfaringer i etterkant av prosjektet. Jeg vil gjerne rette stor takk til prosjektgruppen, særlig til Turid Eilertsen som har bidratt med sin brukerkompetanse. I tillegg har bidragene fra de ulike fagpersonene på Glittreklinikken hatt stor betydning for gjennomføringen av kursene. Tusen takk til dere alle! Helga Sigurdardottir Prosjektleder Kolslinjen/Glittreklinikken, april

3 Innhold Forord... 2 Innledning Mål og hensikt Målene i prosjektet Organisering Metode og gjennomføring Økonomi/budsjett Resultater Resultat fra evaluering av 1. fagdag om lungesykdommer Resultat fra evaluering av 2. fagdag om lungesykdommer Resultat fra evaluering av 3. fagdag om lungesykdommer Evaluering av 1. hospiteringsdag 12.juni Diskusjon Oppsummering og videreføring... 9 Vedlegg 1. Invitasjon til Legesekretærer ved Haganlegene, Rotneslegene, Hakadal Legekontor og sosionomer Nittedal Kommune Vedlegg 2. Invitasjon til 1. fagdag om lungesykdommer Vedlegg 3. Invitasjon til 2. fagdag om lungesykdommer Vedlegg 4. Invitasjon til 3. fagdag om lungesykdommer Vedlegg 5. Evaluering av fagdag om lungesykdommer Vedlegg 6. Artikkel i Varingen Vedlegg 7. Artikkel i LHL Akershus nr 2,

4 Innledning Gruppen mennesker som lever med kols er økende. I følge Landsforeningen for hjerte- og lungesyke(lhl) har vi i Norge rundt mennesker med kols. Årlig oppdages nye tilfeller, og over 1400 personer dør i Norge av kols. Med tidlig påvisning kan imidlertid symptomene påvirkes og sykdomsutviklingen bremses. Kolslinjen er en landsdekkende gratis telefontjeneste som bidrar med informasjon, råd og veiledning til pasienter, pårørende, fagpersonell og andre som har spørsmål om kols. Kolslinjen eies av Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL) og drives av Glittreklinikken; spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av mennesker med kronisk lungesykdom. De fleste som ringer Kolslinjen er pasienter og pårørende. I evalueringer som Arbeidsforskningsinstituttet har gjennomført for Kolslinjen (2007 og 2011) forteller mange brukere om manglende opplæring i primærhelsetjenesten. Ansatte i primærhelsetjenesten sier de mangler kunnskap om kols og hvordan leve med kols. Det kom også fram i evalueringene at Kolslinjen sannsynligvis er lite kjent for aktuelle målgrupper; både pasienter, pårørende og helsepersonell. Det aktuelle prosjektet har ønsket å formilde kunnskap om kols og det tjenestetilbudet som Kolslinjen representerer. En prosjektgruppe har utviklet et opplæringstilbud som er gjennomført av Glittreklinikken i perioden januar til desember Det har vært med en brukerrepresentant under hele prosessen med å planlegge, gjennomføre og evaluere tilbudet. 1. Mål og hensikt Kolslinjen har definert fagpersonell fra ulike deler av helsetjenesten som viktige målgrupper. Hensikten med prosjektet har vært å utvikle samhandlingen mellom Kolslinjen (spesialhelsetjenesten) og helsepersonell ansatt i kommunen (primærhelsetjenesten) gjennom informasjon og kompetanseformidling. Antagelsen er at mer kunnskap om kols og kjennskap til Kolslinjens muligheter for veiledning og kompetanseformidling vil heve kvaliteten på omsorgen for kolspasientene lokalt. Prosjektet har vært en pilot med Nittedal kommune. Hensikten har vært å få erfaring med innhold og form, samt se på resultater og ressursbruk med tanke på videre kompetanseformidling og samhandling med flere av landets kommuner. 1.1 Målene i prosjektet Effektmål; Økt samhandling mellom Kolslinjen og ansatte i primærhelsetjenesten skal bidra til at pasienter og pårørende får tilstrekkelig informasjon til å mestre hverdagen med kols (bruker-, tjeneste- og samfunnsperspektiv). Resultatmål: Samhandling mellom Kolslinjen og primærhelsetjenesten skal bidra til kompetanseheving blant de ansatte. Kolslinjen benyttes av helsepersonell i primærhelsetjenesten Kolslinjen får erfaring og kunnskap om samhandling med primærhelsetjenesten, som grunnlag for videre dialog med andre kommuner Målgruppen er ansatte i primærhelsetjenesten; som ansatte ved fastlegekontorer, i sykehjem- og hjemmetjeneste og ved Frisklivssentraler. 4

5 2. Organisering Oppdragsgiver er Glittreklinikken, LHL Helse AS, og oppdragstaker er Kolslinjen. Prosjektgruppen: Prosjektleder: sykepleier og koordinator for Kolslinjen Helga Sigurdardottir Prosjektmedarbeidere: sykepleier Kolslinjen Mona Kraft, sykepleier Døhli alders og sykehjem Linn Therese Hundere, sykepleier hjemmetjenesten Nittedal Kommune Katrine Kjølsø, fysioterapeut Nittedal kommune Hanne Lilleåsen, brukerrepresentant LHL Nittedal Turid Følling Eilertsen. Veileder: Kari Hvinden, leder Kompetansesenter for lungerehabilitering, Glittreklinikken, LHL Helse. Prosjektet har forholdt seg til fast styringsgruppe for prosjekter ved klinikken. Prosjektet har hatt 4 møter, 3 planleggingsmøter og 1 oppsummering/evalueringsmøte. Prosjektet er gjennomført i henhold til godkjent prosjekt- og milepælsplan. 3. Metode og gjennomføring Læringstilbudene er gjennomført med LMS-metodikk, det vil si i tett samarbeid mellom brukere og fagpersonell. Brukere har vært ansatte i kommunehelsetjenesten, samt en person med kols. Planleggingen av læringsopplegget er gjort av en arbeidsgruppe/prosjektgruppe som besto av sykepleiere, fysioterapeut og bruker. Aktuelle temaer ble; hva er kols, hvordan leve med kols, trening, røykeslutt, behandling, bruk av inhalasjonsmedisiner og informasjon om Kolslinjen, hvordan den kan benyttes av både brukere og fagpersonell. Evaluering er gjort rutinemessig etter gjennomføring. Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt i tilbakemeldingene ved planlegging og gjennomføring av neste læringstilbud. Det ble sendt ut skriftlig invitasjon til dagskurs og lunsjmøter til ansatte ved sykehjemmene (Skytta og Døhli), hjemmetjenesten, legesekretærer og sosionomene i Nittedal kommune til alle kursdagene og hospiteringsdagen (vedlegg 1-4). Lunsjmøtene ble kun gjennomført for sykehjemmene og hjemmetjenesten fordi det var mest nyttig for dem. På lunsjmøtene ble inhalasjonsteknikk, bruk av forstøver og oksygenutstyr gjennomgått. Det ble avholdt 3 x 2 timers kurs og to lunsjmøter i kommunens lokaler, samt en hospiteringsdag på Glittreklinikken. Intensjonen var å holde tre kurs med ulikt innhold som sammen representerte en helhet. På hospiteringsdagen fikk helsepersonell fra primærhelsetjenesten en felles innføring i Glittreklinikkens historie og informasjon om Kolslinjen. Deretter hospiterte hver enkelt hos sine respektive faggrupper. Skriftlige, anonyme, egenproduserte evalueringsskjema ble utdelt etter kursene og hospiteringen (vedlegg 5). Noen endringer i innhold i kurs 2 og 3 ble gjort ut fra tilbakemeldinger etter kurs 1. Prosjektet ble gjennomført uten de store avvik. 3.1 Økonomi/budsjett Post Budsjett Regnskap Lønn prosjektleder og prosjektmedarbeider, timebasert (inkl avgifter etc) Driftsutgifter, forbruksmateriell, kontortjenester med mer Prosjektmøter, samlinger, arrangementer, kurs med mer Reiseutgifter Bruk av fagpersonell ved klinikken; undervisning etc Totalsum Tabell 1: Samlet oversikt over budsjett og regnskap 4. Resultater Til sammen 58 fagutøvere deltok på opplæringsdagene, 19 på første dag, 20 på andre dag og 19 på tredje dag. 44 av 58 svarte på evalueringsskjemaene. Det ble avholdt en hospiteringsdag, med 12 deltakere. Yrkesgruppene som deltok på opplæringen var fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, 5

6 hjelpepleiere, legesekretærer og ufaglærte. Til lunsjmøtene som ble avholdt på sykehjemmene (Skytta og Døhli) var kun ansatte invitert, dvs. sykepleiere, hjelpepleiere og ufaglærte. Foredragsholdere var sykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog og bruker. Evalueringsskjemaet som ble brukt inneholdt fire spørsmål: 1. Hvilke forventninger hadde du? 2. Ble forventningene dine innfridd (Skala 1 10) 3. Var temaene som ble tatt opp aktuelle for deg? (Skala 1 10) 4. Savnet du temaer som kunne vært tatt opp? (Hvis ja, hvilke? Innspillene på spørsmål 1 og 4 er sammenfattet og refereres samlet. Antall som ga samme innspill varierte fra Resultater fra evaluering av 1. fagdag om lungesykdommer 19 deltakere, 15 besvarte evalueringsskjemaet 1. Hvilke forventninger hadde du? Lære forskjell på astma og kols Lære mer om behandling, medisiner og O2 til kols- og astmapasienter 2. Ble forventningene dine innfridd (Skala 1 10) Gjennomsnittsskåre Var temaene som ble tatt opp aktuelle for deg? (Skala 1 10) Gjennomsnittsskåre 8,0 kurs Figur 1: Enkeltskåre fra spørsmål 2 og 3 Ble forventningene dine innfridd? Var temaene aktuelle for deg? 4. Savnet du temaer som kunne vært tatt opp? (Hvis ja, hvilke?) Mer om behandling og observasjoner; inhalasjonsmedisiner, forstøverapparat og O2 behandling. Passiv røyking hvordan det påvirker astma og kolspasienter. Praksisgjennomgang av en pasient. Kolspasienten i akuttsituasjoner, mer om sykdomsforløpet. 4.2 Resultater fra evaluering av 2. fagdag om lungesykdommer 20 deltakere, 14 besvarte evalueringen 1. Hvilke forventninger hadde du? Å lære mer om astma og kols. Få kunnskap om hva vi i kommunen kan gjøre for våre kolssyke. Hva skal vi se etter? Hvordan behandle? Hva skal pasienten spise? Hvor skal vi henvise? Gode forelesere å få nyttig og god informasjon. 2. Ble forventningene dine innfridd (Skala 1 10) Gjennomsnittsskåre 8,5 6

7 3. Var temaene som ble tatt opp aktuelle for deg? (Skala 1 10) Gjennomsnittsskåre 8,8 kurs Figur 2: Enkeltskåre fra spørsmål 2 og 3 Ble forventningene dine innfridd? Var temaene aktuelle for deg? 4. Savnet du temaer som kunne vært tatt opp? (Hvis ja, hvilke?) Forskjellen på astma og kols. Hvordan man tester og setter diagnose på pasient med kols. At vi selv kunne prøvd å kjenne på hvordan det er å være kols pasient. For eksempel å puste igjennom et sugerør. Litt mer om de ulike typer medisiner. Spesielt inhalasjonsmedisiner. Hvor mye kan man bruke? 4.3 Resultater fra evaluering av 3. fagdag om lungesykdommer 19 deltakere, 15 besvarte evalueringen 1. Hvilke forventninger hadde du? Å få praktisk kunnskap om kolspasienter, bla. om ernæring Lære hvordan hindre plager ved kols/lungesykdom, bla. tiltak mot mobilisering av slim Lære hvordan man kan trene med kolspasienter, lungefysioterapi. Kunnskap om ny forskning 2. Ble forventningene dine innfridd (Skala 1 10) Gjennomsnittsskåre 8,7 3. Var temaene som ble tatt opp aktuelle for deg? (Skala 1 10) Gjennomsnittsskåre 8,1 6 kurs Figur 3: Enkeltskåre fra spørsmål 2 og 3 Ble forventningene dine innfridd? Var temaene aktuelle for deg? 4. Savnet du temaer som kunne vært tatt opp? (Hvis ja, hvilke?) Konsekvenser ved kols Hvordan takle angst åndenød Litt mer fysioterapi 7

8 4. 4 Evaluering av 1. hospiteringsdag 12. juni deltakere, alle besvarte evalueringen 1. Hvilke forventninger hadde du? Økt kunnskap og mer info om kols; hvordan man kan følge opp kolspasienter i primærhelsetjenesten. Lære mer om inhalasjonsmedisiner praktisk bruk. Informasjon om Glittreklinikken, se hva dere gjør. 2. Ble forventningene dine innfridd (Skala 1 10) Gjennomssnittsskåre Var temaene som ble tatt opp aktuelle for deg? (Skala 1 10) Gjennomsnittsskåre hospitering Figur 4: Enkeltskåre fra spørsmål 2 og 3 Ble forventningene dine innfridd? Var temaene aktuelle for deg? 4. Savnet du temaer som kunne vært tatt opp? (Hvis ja, hvilke?) Slimmobilisering Praksisgjennomgang av en pasient 5. Diskusjon Målet om at kompetanseutveksling mellom Kolslinjen og primærhelsetjenesten skulle bidra til kompetanseheving blant de ansatte, ble kartlagt gjennom evalueringsskjema straks etter endt kurs. Etter første kurs var gjennomsnittsskåre på forventninger 7.7. Dette var ikke prosjektet helt fornøyd med, og det ble gjort noen endringer på innhold ut fra deltakernes ønsker. På andre kurs økte gjennomsnittsskåre på forventninger til 8.5, og aktuelle temaer fra 8,0 til 8, 8. Det tredje kurset resulterte i nesten samme skåre som kurs nummer to. De høye gjennomsnittsskårene tyder på at kursene har truffet i forhold til hva de ansatte har behov for av kunnskap i sin praktiske hverdag. På alle de tre fagdagene fikk vi gode tilbakemeldinger på gjennomføringen, og antall deltakere på kursene var jevnt. Eksempler på tilbakemeldinger fra deltakerne var: "Viktige ting å ta med seg i hverdagen", "Bra og variert kurs matnyttig", "Veldig bra at det var en kolspasient som fortalte om hvordan det er å leve med kols alt blir da mer forståelig" Oppmøtet var bra, totalt var det 58 deltakere på kursene. Deltakende yrkesgrupper var fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, hjelpepleiere, legesekretærer og ufaglærte. Sosionomene fra NAV ble invitert med, men uten respons. Evalueringen viser at det har vært ulike deltakere på de tre kursene. Tanken var at kursene skulle henge sammen og utgjøre en helhet. Deltagere på kurs to og tre etterlyste tematikk som var tatt opp på tidligere kurs. Dersom de samme kursdeltakerne hadde deltatt på alle kurs kunne dette vært unngått. Det er mulig at denne helheten ikke var tilstrekkelig kommunisert på forhånd, men det kan også være at den praktiske arbeidshverdagen ikke tillot at de samme personene kom på hele serien av kurs. 8

9 Lunsjmøtene ble ikke evaluert. Vi fikk muntlige tilbakemeldinger fra disse møtene og de er meget positive. På disse møtene ble det gjennomgått praktisk bruk av inhalasjonsmedisiner og surstoffapparater. Deltakerne ga tilbakemelding på at dette var svært nyttig praktisk kunnskap for dem. Benyttes Kolslinjen i større grad av helsepersonell fra primærhelsetjenesten i etterkant av kursene? På nåværende tidspunkt kan vi ikke si at det har vært økning i antall innringere fra fagpersoner i Nittedal Kommune. Dette prosjektet var et "pilotprosjekt" mot en liten kommune. Vi tror at vi hadde sett et annet resultat hvis vi hadde jobbet mot flere kommuner eller en større kommune som for eksempel Oslo. Dette er også tendenser vi må se etter på litt lengre sikt. Vi erfarte gjennom prosjektet at det var stort behov for økt kunnskap om kols i kommunehelsetjenesten. Vi tolker dette ut fra godt oppmøte, engasjement og gode innspill underveis. Kursene ble avholdt på Døhli Alders- og sykehjem etter deltakernes ønske. Flere ansatte fikk da mulighet til å delta fordi det var mulig å legge undervisningen til vaktskiftet. De fleste som deltok på kursene jobbet på Døhli. Dette kan skyldes den praktiske grunn at det var der kursene ble gjennomført. Vi tror at ved å holde en fagdag på Skytta kunne det muligens kommet flere deltakere derfra. Dette kom fram som en muntlig tilbakemelding etter lunsjmøtet med hjemmetjenesten på Skytta. Oppmøtet her var godt, og noe av begrunnelsen var at møtet ble holdt i deres egne lokaler. Brukerperspektivet har vært sentralt gjennom alle fagdagene, noe som ble godt mottatt av deltakerne. Vi fikk tilbakemeldinger på at det å ha brukere som fortalte hvordan det var å ha kols eller astma gjorde at de fikk en bedre innsikt i hvordan det er å leve med en lungesykdom. Kursdeltakerne fikk også erfare hvordan det er å ha tung pust gjennom en øvelse som går ut på å puste gjennom et sugerør mens man anstrenger seg. Mange kjente på tungpustenheten og fikk en sterk kroppslig opplevelse av ubehag og til dels angst for ikke å få luft. Gjennomføringen med foredrag av forskjellige faggrupper ble godt evaluert. Kanskje dette bidrar til at de ansatte ser lungepasientens mangfoldige utfordringer og tenker mer tverrfaglig? Legesekretærene som deltok prioriterte disse kursdagene og fortalte at de fikk bedre forståelse for denne pasientgruppen i møte med dem på legekontorene. 6. Oppsummering og videreføring Det langsiktige målet med prosjektet er at økt samhandling mellom Kolslinjen og ansatte i primærhelsetjenesten skal bidra til at pasienter og pårørende får tilstrekkelig informasjon til å mestre hverdagen med kols. Dette betinger at helsepersonell i primærhelsetjenesten har eller utvikler tilstrekkelig kompetanse. En viktig erfaring fra prosjektet er at primærhelsetjenesten formidler et stort behov for kompetanseheving i forhold til å ivareta mennesker med kronisk lungesykdom. Evalueringene kan tolkes i retning av at de ansatte har hatt et godt læringsutbytte av de kursene som er gjennomført i prosjektet. Det er svært viktig at læringstilbudene gjennomføres lokalt. Deltagelse forutsetter tilpasninger i forhold til de ansattes praktiske hverdag. For å treffe med innhold er det viktig å samarbeide med brukerne, her de ansatte. Tilbudene i prosjektet er godt evaluert, og ikke spesielt kostbare. Det jobbes med å lage tilgjengelige permer med nyttig innhold for de ansatte ved de forskjellige institusjonene. Her skal det også ligge informasjon om Kolslinjen, slik at den er lett tilgjengelig for helsepersonell i Nittedal Kommune. Piloten har vist at det er mulig å gjennomføre lokale kurs med læringsutbytte. Flere har fått mer kunnskap om kols, og vet at de kan benytte Kolslinjen om de lurer på noe. Etter oppstarten av dette prosjektet har LHL Helse igangsatt et større utviklingsarbeid i samhandling med kommunehelsetjenesten (Samhandlingsprosjektet). Vi foreslår at erfaringene fra denne piloten kobles sammen med dette arbeidet, og at videre implementering samkjøres. Vi tror fortsatt at mer kunnskap om kols og kjennskap til Kolslinjens muligheter for veiledning og kompetanseformidling vil kunne bidra til at pasienter og pårørende får bedre informasjon til å kunne mestre hverdagen med kols! 9

10 10 "Det er bare å ringe."

11 Vedlegg 1. Invitasjon til Legesekretærer ved Haganlegene, Rotneslegene, Hakadal Legekontor og sosionomer Nittedal Kommune Kolslinjen fikk penger til et prosjekt for 2012 som heter Samhandling og kompetanseutvikling mellom Kolslinjen og primærhelsetjenesten. Primærhelsetjenesten i Nittedal Kommune sa seg villig til å være med i prosjektet. Prosjektet vil ha kompetanseutveksling som hovedtiltak. Det vil dreie seg om kurs, hospitering og etablering av møteplasser. Aktuelle temaer vil være; hva er kols, hvordan leve med kols, trening, røykeslutt, behandling, bruk av inhalasjonsmedisiner og, ikke minst informasjon om Kolslinjen og hvordan den kan benyttes av både fagpersonell og andre. Det skal bli 2 timers fagdager, en i juni og to til høsten. Vi ønsker å invitere legesekretærene på disse fagdagene. Første fagdagen blir torsdag 7. juni på Døhli alders og sykehjem (kantinen) klokken til Se egen invitasjon. Kurset er gratis. Kan dere gi beskjed om antall påmeldt fra dere på tlf: (Helga) eller (Mona) eller mail eller Påmeldingsfrist er 1. juni 2012 Vennlig hilsen Mona, Åse og Helga Kolslinjen 11

12 Vedlegg 2. Invitasjon til 1. fagdag om lungesykdommer Torsdag 7. juni kl arrangerer Kolslinjen 2 timers fagdag om lungesykdommer for primærhelsetjenesten på Døhli alders- og sykehjem i kantinen. Vi har valgt flere interessante og aktuelle temaer: 1. Kort informasjon om Kolslinjen 2. En pasientfortelling om livet med astma 3. Hva er astma hva er Kols hva er forskjellen? 4. Grunnleggende informasjon om inhalasjonsmedisiner 5. Psykiske utfordringer ved kronisk lungesykdom Vi ønsker alle deltakere vel møtt Med vennlig hilsen Helga, Åse og Mona Kolslinjen 12

13 Vedlegg 3. Invitasjon til 2. fagdag om lungesykdommer 11. oktober kl arrangerer Kolslinjen en ny 2 timers fagdag om lungesykdommer for primærhelsetjenesten på Døhli alders- og sykehjem i undervisningsrommet. Tematikken på fagdagen blir håndtering av forverrelser ved kols med ulik intervensjon: 1. Velkommen v/ Kolslinjen 2. Hvordan opplever brukeren forverrelser av kols v/ Gunnlaug Eike 3. Håndtering av forverrelser både fysisk og psykisk v/ sykepleier 4. Kronisk sykdom mot livets slutt v/ sykepleier Det vil bli servering av frukt og muffins. Fagdagen er åpen for alle som ønsker å delta. Vi ønsker alle deltakere velkommen Med vennlig hilsen Helga, Åse og Mona Kolslinjen 13

14 Vedlegg 4. Invitasjon til 3. fagdag om lungesykdommer 29. november kl arrangerer Kolslinjen igjen 2 timers fagdag om lungesykdommer for primærhelsetjenesten på Døhli alders- og sykehjem i undervisningsrommet. Tema på fagdagen blir håndtering av forverrelser ved kols med ulik intervensjon: 1. Velkommen v/ Kolslinjen 2. Energibesparende metoder i hverdagen og ved eksaserbasjoner v/ ergoterapeut 3. Kosthold og ernæring til lungesyke v/ ernæringsfysiolog 4. Slimmobilisering ved forverrelse v/ fysioterapeut Det vil bli servering av frukt og kake. Fagdagen er åpen for alle som ønsker å delta. Vi ønsker alle deltakere velkommen Med vennlig hilsen Helga, Åse og Mona Kolslinjen 14

15 Vedlegg 5. Evaluering av fagdag om lungesykdommer 1. Hvilke forventninger hadde du? 2. Ble forventningene dine innfridd? ( Skala 1 10, der 10 er høyeste score ) Var temaene som ble tatt opp aktuelle for deg? Savnet du temaer som kunne vært tatt opp? ( Hvis ja, hvilke?) Takk for at du tok deg tid til å svare på spørsmålene! 15

16 Vedlegg 6. Artikkel i Varingen

17 Vedlegg 7. Artikkel i LHL Akershus nr 2,

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R

A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R LUNGEAVDELINGENS REHABILITERINGSENHET A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R Utfordringer i forhold til KOLS Får ikke gjort det man ønsker/blir raskt trett frustrasjon/redusert selvbilde

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Systematisk oppfølging av personer med nyoppdaget KOLS i kommunehelsetjenesten SISSEL F. OFTEDAL, SYKEPLEIER MSC, LEGEHUSET VARDEN

Systematisk oppfølging av personer med nyoppdaget KOLS i kommunehelsetjenesten SISSEL F. OFTEDAL, SYKEPLEIER MSC, LEGEHUSET VARDEN Systematisk oppfølging av personer med nyoppdaget KOLS i kommunehelsetjenesten SISSEL F. OFTEDAL, SYKEPLEIER MSC, LEGEHUSET VARDEN Nasjonale strategidokumenter om oppfølging av KOLS Nasjonal strategi for

Detaljer

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS Mestringskurs bygger på helsepedagogiske og kognitive tilnærminger som tar sikte på at deltagerne skal lære strategier som mobiliserer egne ressurser. Mestringskurs

Detaljer

Kols - prosjekt. Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team

Kols - prosjekt. Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team Kols - prosjekt Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team Kols prosjektet kartlegging Finne behovet Kompetanse- hevings program Resultatet av kartleggingen Kols-team

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester Statusrapport TRUST Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester 1. juni 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 INNLEDNING... 2 3 STATUS... 2 3.1 KOM-UT SENGENE... 2 3.2 FELLES

Detaljer

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende 1 Vi trenger deg og dine erfaringer! En viktig oppgave for hver klinikk ved sykehuset er å gi god

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL

TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL I pasient- og pårørendeopplæring som avdelingene på sykehusene i Kristiansund og Molde gjennomfører i samarbeid

Detaljer

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende 1 Innledning Pasient- og pårørendeopplæring er i følge lov om spesialisthelsetjenester, en av sykehusets hovedoppgaver på lik linje

Detaljer

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Økt KOLS kompetanse Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Behov for økt KOLS kompetanse 250 000-300 000 nordmenn har KOLS i dag Pasientgruppen er økende KOLS forverring

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Forebygging Prosjekt nr: 2012/1/0281 Prosjektnavn: Tobakk nei takk! Prosjektgruppe: Pustepilotenes leder (skiftet hvert år), Karl

Detaljer

Samhandlingsprosjekt kols Tysvær kommune og Haugesund sjukehus, lungeseksjonen. 24.11.14 Prosjektleder Tove Alsaker

Samhandlingsprosjekt kols Tysvær kommune og Haugesund sjukehus, lungeseksjonen. 24.11.14 Prosjektleder Tove Alsaker Samhandlingsprosjekt kols Tysvær kommune og Haugesund sjukehus, lungeseksjonen 24.11.14 Prosjektleder Tove Alsaker Målsetting for Samhandlingsprosjektet Utarbeide konkrete tiltak for et godt pasientforløp

Detaljer

Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT

Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT Prosjektrapport Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT Forord Hensikten med rapporten er å gi en kortfattet oversikt

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29 Tilskuddsordning Tilskuddsordning Kapittel / post 733 79 År dere søker om å motta tilskudd 2012 Tilskuddsordning

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

Prosjekt Kommunalt tverrfaglig trening-, læring- og mestringstilbud for personer med KOLS

Prosjekt Kommunalt tverrfaglig trening-, læring- og mestringstilbud for personer med KOLS Prosjekt Kommunalt tverrfaglig trening-, læring- og mestringstilbud for personer med KOLS Kristian Austreim Spesialfysioterapeut Fysio- og ergoterapitjenesten Karmøy kommune Bakgrunn Samhandlingsreformen

Detaljer

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Forord Yngre mennesker med Parkinsons sykdom er en gruppe som ofte blir glemt. De er ikke så mange, men de skal leve med denne alvorlige sykdommen lenge.

Detaljer

LHL Astma og Allergi. Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende. Helle S. Grøttum

LHL Astma og Allergi. Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende. Helle S. Grøttum LHL Astma og Allergi Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende Helle S. Grøttum 1 Landsforeningen for hjerte - og lungesyke, LHL Et bedre liv Foto:: Anders Bergersen

Detaljer

Metoderapport fokusgruppeintervju:

Metoderapport fokusgruppeintervju: Metoderapport fokusgruppeintervju: Fokusgruppeintervju ble brukt som metode for å inkludere pasientens synspunkter og forslag til endring av kols egenbehandlingsplan. Det ble gjennomført to separate intervjuer

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Bildet er hentet fra kursheftet «BIYUN Medisinsk Qigong, 2013

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Bildet er hentet fra kursheftet «BIYUN Medisinsk Qigong, 2013 SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Bildet er hentet fra kursheftet «BIYUN Medisinsk Qigong, 2013 Virksomhetsområde: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Rehabilitering 2016/RB78620 Bedre

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Samhandlingskjeden kronisk syke Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Trondheim kommune Målsetting Utvikle en systematisk samhandlingskjede for kronisk syke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Detaljer

Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014. Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø

Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014. Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014 Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø 2009 o Oppdragsdokument fra Helse Nord til Rehab.klinikken om å gi et regionalt utredningsog

Detaljer

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Tilbud til nye fjes» (forlengelse av prosjekt 2010/2/0222 Munnhuleprosjektet) Prosjektnummer 2013/3/0250 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ALS pasienten - en utfordrende pasient?

ALS pasienten - en utfordrende pasient? ALS pasienten - en utfordrende pasient? En alvorlig sykdom med symptomer som arter seg forskjellig etter hvilket område som er affisert Ulike aldersgrupper, livsfaser, interesser, nettverk og ressurser

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Munnhuleprosjektet» Prosjekt ID: 1589 Prosjektnummer: 2010/3/0222 Kapittelinndeling Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse

Detaljer

Når pluss blir minus. Prosjektnummer: 2012/3/0358

Når pluss blir minus. Prosjektnummer: 2012/3/0358 Når pluss blir minus Prosjektnummer: 2012/3/0358 Forord Takk til prosjektgruppen Kjersti Øien, Inga Matheis, Cees Post, Lilly Fyllingen Nielsen som har bidratt inn med sin unike forståelse som pårørende

Detaljer

Evaluering av Kolslinjen

Evaluering av Kolslinjen Evaluering av Kolslinjen Av Jørgen Emaus Steen og Arild H. Steen Arbeidsforskningsinstituttet Innholdsfortegnelse 1 Hva er Kolslinjen?...3 2 Metode...4 2.1 Om intervjuene...4 2.2 Om intervjupersonene...5

Detaljer

Tone Skjervold Sæther Heidi Hjelsvold Bjørgvik

Tone Skjervold Sæther Heidi Hjelsvold Bjørgvik Tone Skjervold Sæther Heidi Hjelsvold Bjørgvik Utviklingssenter for hjemmetjenester Stjørdal kommune ble i 2009 utnevnt til utviklingssenter for hjemmetjenester, Nord Trøndelag Det ble tilført midler fra

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2012/ Prosjektnavn: Mat og medisiner i barnehager Prosjektgruppe: Svein Magnus Gjønvik og Gina Strøm

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Sluttrapport. «Fra øyeblikk til øyeblikk» Våken tilstedeværelse og selvomsorg for lungepasienter 2016/RB83078

Sluttrapport. «Fra øyeblikk til øyeblikk» Våken tilstedeværelse og selvomsorg for lungepasienter 2016/RB83078 Sluttrapport «Fra øyeblikk til øyeblikk» Våken tilstedeværelse og selvomsorg for lungepasienter 2016/RB83078 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) Prosjektledelse: Oddbjørg

Detaljer

KOLS nettverksmøte 18 september 2017

KOLS nettverksmøte 18 september 2017 KOLS nettverksmøte 18 september 2017 Sykehuset Namsos Representanter i nettverk er fra Namsos, Fosnes, Namdalseid, Overhalla, Grong, Lierne, Høylandet, Osen og Røyrvik kommune. Primær og spesialisthelstjenesten,

Detaljer

Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426

Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426 CarciNor Nevroendrokrin kreft -Foreningen for alle som er engasjert for NET-kreft Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426 Tildeling av midler fra Extrastiftelsen for peridoen 2010-2011 Prosjekttittel: Etablering

Detaljer

«Å leve med diabetes»

«Å leve med diabetes» «Å leve med diabetes» Læring og mestring for pasienter med innvandrerbakgrunn 1 28.04.2015Åshild Bakketun Åshild Bakketun Diabetesforum 22.04. 2015 Tema Bakgrunn Hva har vært viktig for å få dette til?

Detaljer

Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse Regional rehabiliteringskonferanse 22.oktober 2014 Prosjekt livsstil Kari Aursand Prosjektleder «Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer» Prosjekt samhandlingsarena Aker Samhandlingsprosjekt

Detaljer

Utvikling av kommunale lærings- og mestringstilbud for mennesker med KOLS

Utvikling av kommunale lærings- og mestringstilbud for mennesker med KOLS Utvikling av kommunale lærings- og mestringstilbud for mennesker med KOLS Samhandlingsprosjekt mellom Orkdal kommune, Trondheim kommune og St. Olavs Hospital HF Aktiv deltakelse og mestring gjennom hele

Detaljer

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK Kompetanserekke for helsepersonell og brukerrepresentanter LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK INNLEDNING Helsepedagogikk er én av de fire hovedområdene som Læring- og mestringssentrene (LMS) skal jobbe

Detaljer

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt 1 Rapport publisert 15.10.2014 Eldre og rus Kompetanseutviklingsprosjekt 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mål... 3 3 Tiltak... 4 3.1 Økt informasjon og kunnskap om eldre og rus i befolkningen... 4 3.2 Økt informasjon

Detaljer

Prosjekt Sykehuspraksis Kompetanseoverføring fra sykehus til sykehjem. Gunhild Furuhaug Sykehjemsetaten, Kvalitet- og fagavdelingen 19.3.

Prosjekt Sykehuspraksis Kompetanseoverføring fra sykehus til sykehjem. Gunhild Furuhaug Sykehjemsetaten, Kvalitet- og fagavdelingen 19.3. Prosjekt Sykehuspraksis Kompetanseoverføring fra sykehus til sykehjem Gunhild Furuhaug Sykehjemsetaten, Kvalitet- og fagavdelingen 19.3.15 Sykehjemstilbudet i Oslo 48 sykehjem, 22 kommunale og 26 ikke-kommunale

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Hvorfor lungerehabilitering?

Hvorfor lungerehabilitering? Hvorfor lungerehabilitering? Kols: Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging (2012): 6.5.1 Kommunale helse- og omsorgstjenester De fleste personer med ukomplisert

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Prosjekter Helsenettverk Lister. Kurs og tilbud 2013

Prosjekter Helsenettverk Lister. Kurs og tilbud 2013 Prosjekter Helsenettverk Lister Kurs og tilbud 2013 Aktiv Hverdag Videreutvikling av prosjektet Lister Ergoterapeut Prosjektet avdekket et behov for et mer differensiert dag- og aktivitetstilbud til personer

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Gruppeleder / ergoterapeut 27. oktober 2015 Bodø kommune 50.000 innbyggere By, landsbygd, øyer Bestiller utførermodell Helse og omsorgsavdeling,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Livet med kols - Egenbehandlingsplan

Livet med kols - Egenbehandlingsplan Livet med kols - Egenbehandlingsplan Skaff deg kunnskap - ta kontroll Denne egenbehandlingsplanen tilhører: Veiledning i bruk av planen Symptomer Om du føler en forverring av din kolssykdom skal denne

Detaljer

Samhandlingsprosjekt kols Tysvær kommune, Haugesund sjukehus/ lungeseksjonen, LHL og FOUSAM

Samhandlingsprosjekt kols Tysvær kommune, Haugesund sjukehus/ lungeseksjonen, LHL og FOUSAM Samhandlingsprosjekt kols Tysvær kommune, Haugesund sjukehus/ lungeseksjonen, LHL og FOUSAM Hovedformålet med prosjektet å etablere tverrfaglige tilbud mellom helseforetak og kommune. Dette for å sikre

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Ny livsstil mat og trivsel

Ny livsstil mat og trivsel Rehabilitering 2005/3/0336 "Ny livsstil mat og trivsel" Lars Gunnar Heggdalsvik Landsforeningen for hjerte og lungesyke Ny livsstil mat og trivsel Sluttrapport Forord Dette prosjektet ble opprinnelig tenkt

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

TVERRFAGLIG SAMARBEID I POLIKLINIKKEN

TVERRFAGLIG SAMARBEID I POLIKLINIKKEN Gjengitt med tillatelse fra kunstneren TVERRFAGLIG SAMARBEID I POLIKLINIKKEN ANN VIGDIS DYBDAHL HOLI AVDELINGSSYKEPLEIER REVMATOLOGISK POLIKLINIKK 09. MAI 2017 1 Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Denne brosjyren inneholder informasjon til deg som er brukerrepresentant, eller vurderer å bli det. Lærings- og mestringssenteret i Sykshuet

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF 1 LYMFEKREFTFORENINGEN Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: DU ER IKKE ALENE En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Detaljer

Aktiv hverdag med kronisk obstruktiv lungesykdom

Aktiv hverdag med kronisk obstruktiv lungesykdom Rehabilitering 2006/3/0163 Sluttrapport Aktiv hverdag med kronisk obstruktiv lungesykdom Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL Unni Martinsen Ergoterapeut/Prosjektleer Diakonhjemmet sykehus 1 Forord

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 1 Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: Nærheten på prøve Prosjektnummer: 2009/3/0047 Innholdsfortegnelse: Side 2-3 Side 3-4 Side 4-5

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Vi kan, vi vil må bare ta hensyn til

Vi kan, vi vil må bare ta hensyn til Vi kan, vi vil må bare ta hensyn til Prosjektidentifikasjon: Norges Astma og Allergiforbund Region Oppland Søknadsnummer: 2013/RBM9621 Tittel: Vi kan, vi vil må bare ta hensyn til Rehabilitering. Forord

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Sluttrapport: Den siste fasen av livet

Sluttrapport: Den siste fasen av livet Sluttrapport: Den siste fasen av livet Prosjektnummer: 2012/3/0360 Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som lever videre. Både av hensyn til dem og til pasienten, er det vår oppgave

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

Livet med kols - Egenbehandlingsplan

Livet med kols - Egenbehandlingsplan Livet med kols - Egenbehandlingsplan Skaff deg kunnskap - ta kontroll Denne egenbehandlingsplanen tilhører: 1 Veiledning i bruk av planen Om du føler en forverring av din kolssykdom skal denne planen hjelpe

Detaljer

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Bakgrunn: Lørenskog sykehjem: Søkt om midler i 2009, oppstart høsten 2010 Aurskog sykehjem: Søkt om midler i 2011, oppstart våren 2011 Gjerdrum

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Søkerorganisasjon: Lymfekreftforeningen Søknadsnummer: 2014/RBM9710 Prosjektnavn: «Lymfomdagen 2014» Prosjektnummer: 2013-3-281 Kapittelinndeling Forord Sammendrag

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

Regional ReHabiliteringskonferanse 2013

Regional ReHabiliteringskonferanse 2013 Regional ReHabiliteringskonferanse 2013 SAMHANDLING OG REHABILITERING Modell for tverrfaglig samarbeid i nevrologisk rehabilitering Liv J. Dysthe, Steffensrud Rehabiliteringssenter SAMHANDLING OG REHABILITERING

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Organisering av sykehusets tilbud til LTOT-brukere

Organisering av sykehusets tilbud til LTOT-brukere Organisering av sykehusets tilbud til LTOT-brukere Lungeteamet ved Ahus Sykepleier 100% Fysioterapeut 30% Lungespesialist rådføres ved behov Hva gjør vi? Foretar hjemmebesøk Lege/sykepleier har poliklinisk

Detaljer

SLUTTRAPPORT TRENINGSGLEDE, MOT OG STYRKE _ Tre konferanser

SLUTTRAPPORT TRENINGSGLEDE, MOT OG STYRKE _ Tre konferanser SLUTTRAPPORT TRENINGSGLEDE, MOT OG STYRKE _ Tre konferanser PROSJEKTNUMMER: 2015/FB 4408 PROSJEKTLEDER: Janne Engebretsen SØKERORGANISASJON: Norges multippel sklerose forbund FORORD: Multippel sklerose

Detaljer

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Sluttrapport for POP gruppe nr: 1 Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Navn deltakere i prosjektet: Overlege Ole Rysstad Samfunnsmedisiner Birgit. J. Lie Fastlege Holger Skeie

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark Finnmárkku Doaibmavádjegiid Oktasašsearvi SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2010/3/0067 Prosjektnavn:

Detaljer

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Kristiansund sykehus Enhet for Barnehabilitering Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Tilbud om kurs/gruppesamlinger for familie og fagpersoner Velkommen til Enhet for Barnehabilitering!

Detaljer

Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne

Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne Innhold Innledning... 3 Program... Evaluering... 5 Intern evaluering av NMK... 6 Oppsummering etter questback

Detaljer

Systematisk opplæring i bruk av medikamenter til døende pasienter i sykehjem. Trysil 22 november Kreftsykepleier Eva Markset Lia

Systematisk opplæring i bruk av medikamenter til døende pasienter i sykehjem. Trysil 22 november Kreftsykepleier Eva Markset Lia Systematisk opplæring i bruk av medikamenter til døende pasienter i sykehjem Trysil 22 november 2009- Kreftsykepleier Eva Markset Lia 1 St. Hansåsen sykehjem Undervisningssykehjemmet i Telemark Frednes

Detaljer

Innledning og resultater. 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø

Innledning og resultater. 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø Innledning og resultater 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø ..å gi et helhetlig og kvalitetsmessig godt tilbud til pasienter som trenger lindrende

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Røykfri. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Røykfri. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Røykfri Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Hvordan slutte å røyke? Hadde jeg visst at det var så enkelt å slutte, ville jeg gjort det for lenge siden! (En person med kols som har deltatt på røykesluttkurs)

Detaljer

Dialogkonferansen om rehabilitering 23.9.2010

Dialogkonferansen om rehabilitering 23.9.2010 Dialogkonferansen om rehabilitering 23.9.2010 Oppsummering av gruppearbeidet som ble fremlagt i plenum. Gruppearbeid 1. Oppgaven: a. Dine visjoner/drømmer om hvordan du skulle ønske rehabilitering utøvdes,

Detaljer

Evaluering av kurs i «Mindfulness/oppmerksomt nærvær for pårørende» i PIO-senteret - høst 2011

Evaluering av kurs i «Mindfulness/oppmerksomt nærvær for pårørende» i PIO-senteret - høst 2011 Evaluering av kurs i «Mindfulness/oppmerksomt nærvær for pårørende» i PIO-senteret - høst 2011 Bakgrunn PIO-senteret møter mange pårørende som opplever å leve i en vedvarende krisesituasjon med store følelsesmessige

Detaljer

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Hvordan kan individuell plan og koordinator støtte opp om mestringstiltak for personer med KOLS? Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Koordinerende

Detaljer

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I Delytelse I 1.6: Lungesykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud - døgntilbud Målgruppe/ pasientgruppe a) Diagnosegruppe/tilstand

Detaljer

Frisklivssentralen i Tromsø

Frisklivssentralen i Tromsø Frisklivssentralen i Tromsø Helseutfordringene før-nå Fortid: Infeksjonssykdommer utgjorde hoveddelen av sykdomsbyrden. Helseutfordringene før-nå Nåtid: Ulykker, hjerte/kar, kreft, KOLS, og diabetes og

Detaljer

Brukerbasert opplæring i utdanningen

Brukerbasert opplæring i utdanningen Sluttrapport Brukerbasert opplæring i utdanningen Prosjektnummer: 2009/1/0162 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Prosjektgruppe 2010: Sesilie Halland (leder) Mona

Detaljer

Musikk i Omsorg. - et forskningsprosjekt. Lanseringskonferanse for idébanken Aktiv omsorg Oslo, 23. oktober 2012 Kristi Stedje

Musikk i Omsorg. - et forskningsprosjekt. Lanseringskonferanse for idébanken Aktiv omsorg Oslo, 23. oktober 2012 Kristi Stedje Musikk i Omsorg - et forskningsprosjekt Lanseringskonferanse for idébanken Aktiv omsorg Oslo, 23. oktober 2012 Hva er Musikk i Omsorg? Ettårig forskningsprosjekt finansiert av midler fra Helsedirektoratet

Detaljer

Lærings- og mestringskurs ved CFS/ME senteret OUS Aker

Lærings- og mestringskurs ved CFS/ME senteret OUS Aker Lærings- og mestringskurs ved CFS/ME senteret OUS Aker Spesialergoterapeut Svein Erik Larsen Henvisning Må ha dokumentert diagnose fra lege Fastlege, 2. linjetjenesten eller fra CFS/ME senter(3. linje)

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Kolslinjen 800 89 333

Kolslinjen 800 89 333 Kolslinjen 800 89 333 -evaluering 2011 Av Kristin Elisabeth Floer og Jørgen Emaus Steen Arbeidsforskningsinstituttet Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn for evalueringen... 3 2. Om intervjuer og metode...

Detaljer

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) DIAKONHJEMMET SYKEHUS Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) Denne veilederen er ment som en hjelp til å klargjøre hva en likeperson er, og hvilke roller og oppgaver likepersonen

Detaljer