Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken"

Transkript

1 Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

2 Forord Opprettelsen av Lærings- og mestringssenter på Glittreklinikken har vært et tverrfaglig utviklingsprosjekt i perioden Prosjektperioden er over og jeg sitter igjen med fine erfaringer og opplevelsen av takknemlige pårørende som endelig har fått mulighet for et opplæringstilbud. En kronisk lungesykdom rammer ikke bare den lungesyke, men også de pårørende som står rundt denne personen. Sammen må de på best mulig måte mestre utfordringene som de møter i hverdagen. Etter mange år i klinisk arbeid ved Glittreklinikken, har jeg sett behovet for at også pårørende til kronisk lungesyke må få opplæring. Et slikt tilbud har i mange år vært etterspurt, og det er derfor tilfredsstillende at Glittreklinikken har ønsket å sette fokus på denne viktige gruppen, og ikke minst vært villig til å bidra til gjennomføringen. Så lenge det ikke finnes noe takstsystem for opplæring av pårørende, vil det i realiteten bli et tilbud til pårørende i nærområdet. Håpet er at politikerne innser og er villig til å bære kostnadene knyttet opp mot opplæring av denne gruppen slik at det blir et reelt tilbud uansett personlig økonomi eller geografisk beliggenhet. Takk til alle som har bidratt til gjennomføringen av prosjektet; prosjektmedarbeider, prosjektgruppen, arbeidsgruppene og andre som har hjulpet til med alt fra tekniske ting til mer praktisk oppgaver. En spesiell takk til prosjektmedarbeider Ingrid E Sundfør, som har bidratt med sine kunnskaper, gode humør, sin store arbeidskapasitet og sitt strukturerte arbeid gjennom hele prosjektperioden slik at det ble mulig å få en viss kontinuitet underveis. Vil også takke veileder, forsknings- og fagutviklingssykepleier Kari Hvinden, for uvurderlig støtte og faglig sterke innspill underveis. Noen tilbakemeldinger fra pårørende som har deltatt på kursene: Å leve som syk selv om man er frisk Det var første gang jeg fikk direkte informasjon som pårørende. Det føltes positivt Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder. 1

3 Sammendrag Lærings- og mestringssenteret ved Glittreklinikken ble offisielt åpnet av Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad 2. juni 26. Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt der tverrfaglig helsepersonell og brukerorganisasjoner, hovedsakelig Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), har samarbeidet for å etablere opplæringstilbud til pårørende av lungesyke. Glittreklinikken har finansiert prosjektet. I tillegg ble det søkt om, og bevilget, 5 kr som stimuleringsmidler fra Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring fra Aker Sykehus HF (vedlegg 1). Bemanningen i prosjektet har vært prosjektleder i 5 % stilling fra og en prosjektmedarbeider i 5 % stilling fra Prosjektet er organisert med fast styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgruppe. Prosjektgruppen og arbeidsgruppen har hatt medlemmer fra brukerorganisasjonen LHL. Lærings- og mestringssenterets hovedfunksjoner er: 1. Samarbeidsverksted og møteplass 2. Senter for kursvirksomhet 3. Helsepedagogikk 4. Informasjonssenter Vi har i prosjektperioden hatt størst fokus på etablering av et informasjonssenter, nettverksbygging og utvikling av et opplæringstilbud for pårørende til lungesyke. I tråd med ideologi og metode for Læringsog mestringssentre er standard metode for å kvalitetsutvikle læringstilbud fulgt. Dette innebærer at fagpersoner og erfarne brukere (pasienter og pårørende) samarbeider om å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæringstilbud. Arbeidsgruppen for opplæringstilbudene har derfor bestått av: Tverrfaglig helsepersonell med fagkunnskap og erfaring innenfor aktuell sykdomsgruppe. 2-3 brukerrepresentanter, som enten har erfart sykdommen selv eller som er nær pårørende. I prosjektperioden er det avviklet 5 kurs / opplæringstilbud til lungesyke og deres pårørende. Vi har også vurdert / planlagt kurs for pårørende til både astmapasienter og til personer som står på venteliste for lungetransplantasjon, men disse er av ulike årsaker ikke blitt gjennomført. Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne har vært veldig gode. Anbefalinger for videre drift er inndelt etter de fire hovedoppgavene til et LMS: 1. Samarbeidsverksted og møteplass: LMS Glittre bør være et ressurssted for pasienter, pårørende og fagpersonell. Man bør se noe på dagens lokaliteter. 2. Senter for kursvirksomhet: LMS Glittreklinikken bør være med i organisering og gjennomføring av ulike opplæringstilbud for pårørende (alene eller sammen med den som er lungesyk). Gjennom prosjektperioden er et utviklet et opplæringstilbud som man kan bygge videre på. Opplæringstilbudet kan gis gjennom eksterne kurs (eksterne deltakere på 2 dagers kurs på Glittreklinikken), interne kurs (pårørende til inneliggende pasienter) og gjennom spesialtilpassende kurs for ulike diagnosegrupper. Man ser behovet for å øke opplæringstilbudet, men dette gir utfordringer i forhold til bemanning og koordinering rundt daglig drift på klinikken. Ved økning av opplæringstilbudet må bemanningen økes. Bruk av takster må vurderes. Man bør se på om LMS Glittreklinikken kan bidra i organiseringen av andre kurs og hospiteringer som arrangeres på huset. Dette må skje i samarbeid med servicetorget og opplæringsansvarlig. Likemannskurs (i samarbeid med LHL) og organiseringen av RA kursene er andre oppgaver som kan legges til LMS Glittreklinikken. 2

4 3. Helsepedagogikk: Helsepedagogikk og brukermedvirkning er viktige temaer for klinikken. LMS Glittreklinikken kan i denne sammenhengen bidra både med å arrangere kurs for ansatte på klinikken og arbeide videre for økt brukermedvirkning i den daglige driften på klinikken. Aktivitetsplanen er et område det kan jobbes med. For å jobbe mot alle yrkesgrupper på et overordnet nivå bør leder for LMS sitte i faglederforum. 4. Informasjonssenter: LMS Glittreklinikken bør fortsatt være et informasjonssenter med brosjyrer, pasientinformasjon og PC tilgang. Man bør se på pasientenes mulighet for internettilgang ellers på huset. Ved behov for utvikling av nytt informasjonsmateriell / brosjyrer kan LMS være en viktig koordinator. Antall stillinger kan være vanskelig å definere på nåværende tidspunkt. Dette er avhengig av hvilke oppgaver som blir tillagt et LMS. Leder for LMS bør være i 1 % stilling. I tillegg bør det være ansatt mer enn en person på LMS for å kunne dele erfaringer og kunnskaper. LMS bør derfor, avhengig av hvilke oppgaver de blir tildelt, bemannes med minimum 1,5 % stillinger. Angående økonomi og finansiering bør Glittreklinikken se på mulighetene for bruk av opplæringstaksten A99. Man bør også se på muligheten å organisere deler av et LMS som prosjekter og søke andre eksterne midler (eks. Helse og Rehabilitering) for økonomisk støtte. 3

5 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING BAKGRUNN MANDAT OG MÅL FOR PROSJEKTET PROSJEKTETS MANDAT KORTSIKTIGE MÅL/RESULTATMÅL LANGSIKTIGE MÅL/EFFEKTMÅL MILEPÆLER FOR PROSJEKTET ORGANISERING OG STYRING AV PROSJEKTET STYRINGSGRUPPE PROSJEKTGRUPPE TVERRFAGLIGE ARBEIDSGRUPPER REFERANSEGRUPPER HVA ER ET LÆRINGS OG MESTRINGSSENTER? SAMARBEIDSVERKSTED OG MØTEPLASS LÆRINGSTILBUD VED KRONISK SYKDOM STANDARD METODE FOR UTVIKLING AV LÆRINGSTILBUD HELSEPEDAGOGIKK INFORMASJONSSENTER BEGREPET LÆRING OG MESTRING BEGREPET BRUKERMEDVIRKNING PÅRØRENDE TIL KRONISK SYKE GJENNOMFØRING SAMARBEIDSVERKSTED OG MØTEPLASS OPPLÆRINGSTILBUD TIL PÅRØRENDE TIL PERSONER MED LUNGESYKDOM BRUK AV STANDARD METODE HELSEPEDAGOGIKK INFORMASJONSSENTER PC tilgang Brosjyrer Hjemmeside Åpningstid OPPLÆRINGSTILBUD I PROSJEKTPERIODEN KOLS Arbeidsgruppe Idémyldring 9. mars Eksternt kurs kun pårørende. Pilotkurset mai Eksternt kurs kun pårørende sept Eksternt kurs lungesyke med kols og deres pårørende okt Internt kurs pårørende til inneliggende kols pasienter nov Internt kurs pårørende til inneliggende kols pasienter feb Eksternt kurs lungesyke med kols og deres pårørende mars ASTMA Arbeidsgruppe Idemyldring TX PASIENTER Bakgrunnen forespørsel Arbeidsgruppe Idemyldring Kurs for pårørende til pasienter på venteliste for lungetransplantasjon mai EVALUERING AV KURSTILBUDENE I PROSJEKTPERIODEN KORT SKJEMATISK OVERSIKT OVER OPPLÆRINGSTILBUDENE SOM BLE GJENNOMFØRT I PROSJEKTPERIODEN

6 8.2 DELTAKERNES EVALUERING AV OPPLÆRINGSTILBUDENE Deltakerens evalueringer rett etter opplæringstilbudene som ble holdt i prosjektperioden: Deltakernes evalueringer 3 måneder etter opplæringstilbudene ARBEIDSGRUPPENS EVALUERING Arbeidsgruppens evalueringer rett etter opplæringstilbudene som ble holdt i prosjektperioden Arbeidsgruppenes halvtidsevaluering av opplæringstilbudene Arbeidsgruppenes sluttevaluering av opplæringstilbudene EVALUERING AV ORGANISERING RUNDT OPPLÆRINGSTILBUDENE VED LMS GLITTREKLINIKKEN ØKONOMI VED OPPLÆRINGSTILBUDENE PROSJEKTGRUPPENS SLUTTEVALUERINGER AV OPPLÆRINGSTILBUDENE NETTVERK OG SPREDNING AV ERFARINGER NETTVERK BESØK / OMVISNING INNLEGG ARTIKLER / OMTALE INFORMASJON VIA INTRANETT / INTERNETT REGNSKAP FOR PROSJEKTET ANBEFALINGER FOR VIDERE DRIFT SAMARBEIDSVERKSTED OG MØTEPLASS Ressurssted for pasienter, pårørende og fagpersonell Lokalene til LMS OPPLÆRINGSTILBUD Opplæringstilbud for lungesyke og deres pårørende Andre interne og eksterne kurs på klinikken Likemannskurs RA- kursene Samarbeid med Kolslinjen HELSEPEDAGOGIKK Kurs for ansatte i helsepedagogikk og brukermedvirkning Økt bruk av brukerstyring implementert i daglig drift på klinikken INFORMASJONSSENTER Informasjonssenter med brosjyrer, pasientinformasjon og PC tilgang Utvikling av nye informasjonsbrosjyrer BEMANNING OG ORGANISERING ØKONOMI / FINANSIERING...5 LITTERATURLISTE...51 VEDLEGG

7 1. Innledning Kronisk sykdom er en av fremtidens store helseutfordringer. Omfanget av kroniske sykdommer og funksjonshemninger øker, og stadig flere mennesker lever med plager som ikke kan helbredes. Med en kronisk sykdom kreves det at personen selv og/eller dennes familie, tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å mestre hverdagen. I denne opplæringen er det ikke nok med helsepersonells teoretiske kunnskaper om sykdommen, man trenger også brukernes egne erfaringer. Gruppen mennesker med kronisk lungesykdom er økende. I følge LHL har vi i Norge rundt 2-3 personer med sykdommen kols. I globalt sammenheng regner Verdens helseorganisasjon (WHO) med at kols innen år 22 vil gå fra å være den sjette til den tredje hyppigste dødsårsaken i verden. Opprettelsen av et Lærings- og mestringssenter bunner i ønske om å ivareta pasient- og pårørendeopplæring og brukermedvirkning på best mulig måte.. I tillegg er det et sterkt styringssignal fra Helse Øst om å opprette Lærings- og mestringssentre ved sykehusene Som resultatmålene for prosjektet angir, har vi i denne prosjektperioden hatt størst fokus på etablering av et informasjonssenter, nettverksbygging og utvikling av et opplæringstilbud for pårørende til lungesyke. Dette gjenspeiler også sluttrapporten. Rapporten inneholder bakgrunn for prosjektet og utfyllede informasjon om gjennomføringen. Vi har spesielt lagt vekt på utviklingen av opplæringstilbudet for pårørende som var et av hovedpunktene i prosjektets mandat. På bakgrunn av de erfaringer vi har fra prosjektperioden vil rapporten til slutt si noe om anbefalinger for videre drift. Det er videre opp til ledelsen og styringsgruppa å si noe om hva som vil skje videre etter prosjektperiodens slutt. 6

8 2. Bakgrunn Glittreklinikken A/S er et spesialsykehus som eies av Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke(lhl). Sykehuset driver med lungemedisinsk utredning, behandling og rehabilitering. Pasientgruppen kommer fra hele landet etter søknad fra fastlege eller spesialist i lungesykdommer. Rehabiliteringsoppholdet er vanligvis på fire uker. I lov om spesialisthelsetjenesten som trådte i kraft slås det fast at opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusenes fire viktigste oppgaver. Det understrekes i loven at like viktig som god medisinsk behandling er derfor god opplæring og mestring av sykdommen. Glittreklinikken har i dag et opplæringstilbud for de lungesyke, men mangler et tilbud for pårørende til mennesker med lungesykdom. I forbindelse med opprettelsen av et Lærings- og mestringssenter på Glittreklinikken ble derfor utvikling av kurs- og opplæringstilbud for pårørende lagt til LMS. Utredning og etablering av et Lærings- og mestringssenter (LMS) ved Glittreklinikken med opplæringstilbud for pårørende til mennesker med lungesykdom, er en bestilling fra Glittreklinikkens styre, og har vært et tverrfaglig utviklingsprosjekt i perioden til En felles utfordring for alle pasienter ved klinikken er hvordan leve best mulig med kronisk lungesykdom. Glittreklinikkens visjon er at vi ønsker å være mestringsagenter for en bedre hverdag. Mennesker som rammes av kronisk sykdom opplever at de selv, og/eller deres nærmeste må tilegne seg tilstrekkelige kunnskaper for å mestre hverdagen. Den enkeltes egeninnsats har betydning for sykdomsutviklingen. Mye handler om endring av vaner i forhold til sentrale livsstilsfaktorer, men også om læring og mestring i forhold til endrede betingelser for deltagelse i arbeidsliv, fritidsaktiviteter, familieliv osv. Mange lungesyke sliter også med angst og depresjon. Her anses helsepedagogisk virksomhet som en vesentlig del av det opplegget vi tilbyr pasientene og deres pårørende. Lærings- og mestringssenteret på Aker var det første lærings- og mestringssenteret i landet og er nå et nasjonalt kompetansesenter. De har satt læring, mestring og brukermedvirkning på dagsorden. Glittreklinikken betrakter brukermedvirkning som en forutsetning, både på individ- og systemnivå. Et av klinikkens løfter at vi skal ha fokus på deg og ditt potensiale. Ett av områdene der klinikken har potensiale til utvikling i denne sammenheng er knyttet til det opplæringstilbudet som klinikken tilbyr. Ett av Glittreklinikkens løfter er at vi skal sikre god oppfølging etter oppholdet. Dette handler bl.a. om at vi ønsker å bidra til sammenheng i behandlingskjeden. Glittreklinikken har pasienter fra hele landet, som vil kunne ha stor nytte av nettverket til LMS og ulike brukerorganisasjoner. Siden vi besitter spesialkompetanse på vårt felt vil vi også kunne bidra med kompetanse inn i nettverket. I følge utkastet til nasjonal plan for rehabilitering Mestring og medvirkning er en viktig oppgave for spesialiserte rehabiliteringsenheter og kompetansesentre å formidle kontakt mellom pasient / pårørende og det lokale LMS der brukerne bor. Målet er at pasientene og pårørende kan finne ut av og mestre hverdagen kanskje litt mer enn de trodde var mulig! 7

9 3. Mandat og mål for prosjektet 3.1 Prosjektets mandat Fra ledelsen fikk prosjektet følgende mandat: Prosjektet, som er tverrfaglig og med 2 års varighet fra , skal utrede og etablere et læringsog mestringssenter ved Glittreklinikken etter følgende tre kriterier: Tilgjengelig møteplass Fagkunnskap og brukererfaringer sidestilles Læringstilbudene integreres i fagpersonells virksomhet Prosjektet skal utvikle et opplæringstilbud for pårørende av mennesker med lungesykdom. Ressursene som er tillagt er 5 % stilling for prosjektleder ( ) og 5 % stilling for prosjektmedarbeider ( ). Prosjektet er styrt etter den modellen som er vedtatt innenfor LHL, og det er oppnevnt prosjektgruppe og styringsgruppe. Nærmeste veileder for prosjektleder er forsknings- og fagutviklingssykepleier Kari Hvinden. Prosjektet forankres i FoU/ledelsen. Ut fra dette mandatet ble det satt opp resultatmål, effektmål og milepælplan for prosjektet som ble godkjent av styringsgruppen. 3.2 Kortsiktige mål/resultatmål Glittreklinikken har et informasjonssenter og en tilgjengelig møteplass for lungesyke, pårørende og fagpersonell LMS ved Glittreklinikken har utvidet sitt nettverk i forhold til aktuelle brukerorganisasjoner og andre LMS gjennom: o deltagelse i nasjonale LMS-samlinger o deltagelse i Prosjekt Lærings- og mestringssentre i Helse Øst o bekjentgjøring av vårt tilbud i aktuelle brukerorganisasjoner Glittreklinikken har utviklet og etablert et læringstilbud til pårørende av lungesyke i tråd med Standard metode for kvalitetssikring av læringstilbudet. 3.3 Langsiktige mål/effektmål Et LMS skal bidra til at: Pårørende og pasienter har økt sin kunnskap om lungesykdom og mestrer bedre å leve med/nær den lungesyke Fagpersonell har økt forståelse for pårørendes situasjon og har mer kunnskaper om brukermedvirkning og anvender dette i forhold til all helsepedagogisk virksomhet. 8

10 Glittreklinikken har et velfungerende LMS med: En tilgjengelig møteplass der brukerkompetanse og fagkunnskaper sidestilles. Senter for kursvirksomhet med minimum tre pårørendekurs i året som integreres i fagpersonellets daglige drift. Helsepedagogisk verksted med læringstilbud til ansatte. Aktivt informasjonssenter som er bemannet på dagtid. 3.4 Milepæler for prosjektet Ut fra resultatmålene ble det laget en milepælplan for prosjektperioden: Tidsfrist Milepæl Når prosjektleder, prosjektmedarbeider, prosjektgruppe, styringsgruppe og mandat for prosjektet er på plass Når tverrfaglig arbeidsgruppe er etablert Når idédugnadsmøte med pårørende er gjennomført Når skisse for lokalene er godkjent av ledelsen Når prosjektdirektivet er godkjent av ledelsen og gjort tilgjengelig for alle ansatte Når lokalene er klargjort for utforming og innredning Når senteret er ferdig innredet med aktuell informasjonsmateriell og hjemmeside Når pilotkurset for pårørende er gjennomført Når pilotkurset er evaluert og plan for videre kurs i hele prosjektperioden foreligger Når egen LMS brosjyre er klar og tatt i bruk Når offisiell åpning av LMS er gjennomført Når 1. kurset for pårørende er gjennomført Når ansatte ved LMS har deltatt på nasjonal LMS samling i regi av nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring, Aker sykehus Når midtevaluering av pårørendekurs er gjennomført Når LMS har gjennomført seminarer om brukermedvirkning for ansatte ved Glittreklinikken Når alle kurs i prosjektperioden er gjennomført Når sluttevaluering av læringstilbudet for pårørende med videre anbefalinger for drift foreligger Når sluttrapport av hele prosjektet med videre anbefalinger er for drift foreligger og er godkjent av styringsgruppa Når sluttevaluering av hele prosjektet med videre anbefalinger for drift er godkjent og presentert for ansatte på klinikken 9

11 4. Organisering og styring av prosjektet Oppdragsgiver Styret Glittreklinikken Tverrfaglig prosjektgruppe Grethe Amdal: sykepleier og prosjektleder (5 %) Oppdragstaker Olav Kåre Refvem: Adm. dir Leder av styringsgruppa Styringsgruppe: Grethe Amdal: Sekretær Kari Hvinden: Forsknings- og fagutviklingssykepleier Morten Ryg: Leder FoU Joar Aarenes: Adm. sjef Ivar Ellingsen / Anne Norlund: Avd. overlege A Ingrid Elise Sundfør: ergoterapeut og prosjektmedarbeider (5 %) Liv Hasund Eid: sykepleier Berit Grønvold: hjelpepleier Elisabeth Bækkelien: fysioterapeut Gro Holum: sosionom Anke Neukamm / Kathrin M. Endrestad: lege Berit Skjeseth: brukerrepresentant LHL Interne bidragsytere Informasjonsrådgiver IT konsulent Organisasjonssjef Teknisk avdeling Kjøkken Renhold Referansegruppe: Faglederforum Pårørende/ lungesyke Andre LMS Tverrfaglig arbeidsgruppe (1): Opplæringstilbud for pårørende til lungesyke med KOLS Kjersti Lindberg: fysioterapeut Kristin Rolsdorph: ergoterapeut Marit Økern: sykepleier Gro Holum: sosionom Anke Neukamm / Kathrin M. Endrestad: lege Anja Borch: ernæringsfysiolog Tone Gravvold: psykolog Brit Heggland: kostøkonom (Kjell Backsæter: pårørende) Svein Gustafsen: bruker med kols Grethe Gustafsen. pårørende Eva Ellefsrud: pårørende Tverrfaglig arbeidsgruppe (2): Opplæringstilbud for pårørende til personer for venteliste for lungetransplantasjon Agnete Hagelsteen Dalelid: fysioterapeut Kristin Rolsdorph: ergoterapeut Anita Smelhus Hauger: sosionom Tone Gravvold: psykolog Anja Borch: ernæringsfysiolog Anne Bailey / Kathrin M. Endrestad: lege Inger Åshild Krohg og Jorunn Helgesen: sykepleiere 1

12 Prosjektet har brukt Prosjektplan versjon 7. som er et planverktøy fra Prosjektforum AS og som brukes av LHL. (Vedlegg 2) Prosjektleder, prosjektmedarbeider og to av medlemmene i prosjektgruppen har gjennomgått et tre dagers kurs i prosjektledelse i mars 26. Ett tredje medlem av prosjektgruppen hadde dette kurset på forhånd. Styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgruppe ble opprettet for å ivareta prosjektet. Gruppene har i prosjektperioden gjennomført 27 møter Styringsgruppe 1 3 Prosjektgruppe Tverrfaglig arbeidsgruppe Tverrfaglig arbeidsgruppe Alle møtene har foregått i arbeidstiden. Noe informasjon og avgjørelser er også blitt tatt pr. e-post. Styringsgruppa har mottatt månedlige rapporter om prosjektets fremdrift, samt en statusrapport pr Det har regelmessig blitt redegjort for prosjektet på informasjonsmøter for hele klinikken og via intranett. Prosjektdirektiv, møtereferater, kursprogram etc. ligger tilgjengelig på fellesområde på intranett. 4.1 Styringsgruppe Styringsgruppen skal blant annet sikre forankring mot virksomhetens overordnede planer, sette krav til planlegging, gjennomføring og rapportering, sikre kvalitet i prosjektplanene gjennom vurdering og godkjenning. De skal også gi tyngde og støtte til prosjektet (prosjektleder), ta ansvar for videreføringen gevinstrealiseringen og forvalte prosjekterfaringene - sikre individuell og organisasjonsmessig læring (Praktisk prosjektledelse, 26). Av saker som er tatt opp i styringsgruppens møter kan nevnes: - prosjektets mandat, godkjenning av prosjektdirektiv, godkjenning av prosjektgruppe, lokaler for senteret, økonomi knyttet til utforming av senteret, prosjektlederkurs, økonomi knyttet opp mot opplæringstilbudene, ulike kurstilbud, bruk av takst A99, søknad om stimuleringsmidler fra LMS Aker, hjemmeside på internett, brosjyre for senteret. 4.2 Prosjektgruppe Prosjektgruppens viktigste oppgaver er å bidra med praktiske kunnskaper fra ulike ståsteder og komme med ideer og innspill når det gjelder innholdet i prosjektet. Prosjektgruppen skal representere en dynamisk arbeidsgruppe der det er rom for nytenkning og samarbeid. Prosjektgruppen skal bidra til å mobilisere den kompetansen som finnes slik at man sammen kan utvikle metoder. I den grad det er naturlig skal prosjektgruppens medlemmer fungere som kontaktpersoner til andre ressurspersoner 11

13 Prosjektgruppen skal være rådgivende utvalg for prosjektleder i saker som hun har behov for å ta opp. (Praktisk prosjektledelse, 26). Av saker som er tatt opp i prosjektgruppens møter, kan nevnes: -utforming av prosjektmål, form, innhold og beliggenhet av et lærings og mestringssenter (LMS), ulike opplæringstilbud som utprøves, annonsering av opplæringstilbud, brukerorganisasjoner som er naturlig at vi knytter til oss, utforming av hjemmeside og LMS brosjyre. Prosjektgruppen var viktigst det første halve året inntil prosjektmål og de ulike opplæringstilbudene var på plass. Etter hvert avtok behovet for møter og prosjektet gikk inn i en fase hvor arbeidsgruppen ble mer sentral. I sluttperioden av prosjektet har prosjektgruppa vært viktig i forhold til videre anbefalinger. 4.3 Tverrfaglige arbeidsgrupper Det har vært to ulike arbeidsgrupper under prosjektperioden bestående av ansatte på klinikken og brukerrepresentanter. De har hatt i oppgave å utforme og gjennomføre ulike opplæringstilbud for lungesyke og deres pårørende. Den ene arbeidsgruppa har jobbet med opplæringstilbudene for lungesyke med kols og deres pårørende. Det har vært et ønske om at medlemmene i arbeidsgruppa har kunnet delta gjennom alle kursene, spesielt med tanke på prosjektets framdrift og kontinuitet. Arbeidsgruppen har hatt ansvar for 5 ulike kurs fra mai 26 til mars 27. Den andre arbeidsgruppen har jobbet med planlegging av et kurstilbud for pårørende til personer på venteliste for lungetransplantasjon. Se kapittel 7. for ytterligere informasjon om arbeidsgruppenes rolle under prosjektet. Det har vært forutsatt at planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringstilbudene skulle integreres i klinikkens virksomhet og foregå i helsepersonellets arbeidstid. 4.4 Referansegrupper Ulike grupper og personer som tilhører en referansegruppe er personer som gir råd og kommer med tilbakemelding til prosjektgruppen på ulike områder som prosjektgruppen ønsker råd og tilbakemeldinger på (Praktisk prosjektledelse, 26) I prosjektet har vi brukt lungesyke og deres pårørende, samt erfaringer fra andre LMS som grunnlag og innspill til opplæringstilbudene. Vi har også brukt faglederforum til innspill og som rådgivende organ i forhold til hvilke brosjyrer vi skal ha på informasjonssenteret. 12

14 5. Hva er et lærings og mestringssenter? Et Lærings- og mestringssenter har fire hovedfunksjoner: 1 SAMARBEIDS- VERKSTED/ MØTEPLASS Være en aktiv møte- Plass og et samarbeidsverksted for personer med kroniske sykdommer, familie og venner, bruker- Organisasjoner og tverrfaglig helse- Personell i sykehus og i primærhelsetjenesten 2 LÆRINGSTILBUD VED KRONISK SYKDOM Være et senter der personer med kroniske sykdommer og deres familie kan lære om sykdommen for å oppnå selvstendighet, ta ansvar og mestre sykdommen i hverdagen 3 HELSE- PEDAGOGIKK Bidra til at helsearbeidere kan øke bevisstheten og evnen til å formidle kunnskaper om sykdommen på en slik måte at det fører til egeninnsats fra personer med kronisk sykdom for å mestre egen sykdom 4 INFORMASJONS- SENTER Være et aktivt informasjonssenter når det gjelder kroniske sykdommer Gi veiledning i bruk av internett Spre informasjon om erfaringer 5.1 Samarbeidsverksted og møteplass For å utvikle gode læringsmetoder ved kronisk sykdom, er det viktig at det finnes møteplasser der helsepersonell kan lære av personer med kronisk sykdom og deres familie. De har stor kompetanse på hva som skal til for å anvende kunnskaper i den praktiske hverdagen og sammen med fagpersonell planlegge, gjennomføre og evaluere ulike opplæringstilbud i et likeverdig samarbeid. 5.2 Læringstilbud ved kronisk sykdom standard metode for utvikling av læringstilbud Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK-LMS) har etablert nasjonale standarder for opplæring. Disse er utviklet for å sikre at både helsepersonell med faglig innsikt (ulike aktuelle yrkesgrupper) og brukere med hverdagskompetanse (som vet hvordan det er å ha sykdommen i praksis og hva de har behov for å lære) samarbeider både når læringsopplegg skal planlegges, gjennomføres og evalueres. De har utviklet en Standard metode for å kvalitetsutvikle læringstilbud. Den inneholder følgene elementer: A. Planlegging av læringsopplegget gjøres av en arbeidsgruppe som består av tverrfaglig helsepersonell og personer med brukererfaring. 13

15 Standard kriterier ved valg av bruker som samarbeider med helsepersonell om planlegging, gjennomføring og evaluering av læringsopplegg, bør være at: - brukerne skal ha sykdommen selv(evt. nær pårørende) - brukerne skal ikke alltid synes det har vært lett, men bør takle situasjonen nå - brukerne skal kjenne til andre som har sykdommen, slik at de ikke tror at alle har det akkurat slik som dem. B. Gjennomføring av læringstilbudet gjøres av den samme arbeidsgruppen. Det innebærer blant annet at brukernes hverdagserfaringer med å ha sykdommen spiller en viktig rolle i opplegget sammen med helsepersonells fagkunnskap. C. Evaluering av læringstilbudet gjøres rutinemessig etter gjennomføringen. Arbeidsgruppen tar utgangspunkt i anonyme evalueringsskjema fra deltakerne og bruker disse tilbakemeldingene som utgangspunkt for gjennomføring av neste læringstilbud. 5.3 Helsepedagogikk En av funksjonene til et Lærings- og mestringssenter, er å bidra til at helsepersonell utvikler helsepedagogisk tankegang og blir flinkere til å formidle kunnskaper til kronisk syke og deres familier. Dette kan oppnås gjennom å være del av en arbeidsgruppe som utvikler læringstilbud i tråd med LMS sin metode og ideologi, ved å delta på kurs i veiledende helsepedagogikk eller samhandling med brukere som har hverdagserfaringer med å ha en kronisk sykdom. Det handler mye om å få til en likeverdig dialog, der bruker og helsepersonell er like kvalifisert for samtale og felles problemløsning. 5.4 Informasjonssenter Et Lærings- og mestringssenter er også et sted hvor man kan finne aktuell og oppdatert informasjon i form av brosjyrer, annet informasjonsmateriell eller ved å søke på internett. 14

16 5.5 Begrepet læring og mestring Det finnes mange definisjoner på læring og mestring. Vi har valgt å bruke definisjonene til Egon H. Vifladt og Liv Hopen fra boken Helsepedagogikk Læring: Handler om relativt varig endring av adferd, kunnskaper eller holdning. Målet er å finne egnete metoder som gjør at personer med kronisk sykdom tar selvstendige valg og lærer seg strategier som de kan anvende i praksis. Dette kan deles inn i 4 områder: Hørt - men ikke forstått Forstått - men ikke godtatt Godtatt - men ikke ført ut i praksis Ført ut i praksis - men hvor lenge? Læring gjennom enveisformidling av ferdigformulert kunnskap er i de fleste tilfeller et utilstrekkelig grunnlag for reell læring og handling. Aktiv læring gjennom deltakelse bidrar som regel til økt aktivitet. Mestring: Opplevelsen av å ha krefter til å møte utfordringer og opplevelsen av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den nye virkeligheten og setter deg i stand til å se forskjellen på: det du må leve med det du selv kan være med på å endre For å mestre er det nødvendig å finne ut hvilke sider av virkeligheten det ikke er mulig å endre, og hvilke det er mulig å påvirke. Det dreier seg om å tilpasse seg en ny hverdag. Dette må den enkelte gjøre på sin måte ved å anvende ny kunnskap sammen med tidligere erfaringer og opplevelser. 5.6 Begrepet brukermedvirkning Det finnes mange definisjoner på brukermedvirkning. Vi har brukt Rolf Rønning og Liv Solheim sin fra boken Hjelp på egne premisser?- om brukermedvirkning i velferdssektoren. De har følgende definisjon: Brukermedvirkning er en relasjon, et forhold mellom to eller flere parter. Brukere kan ikke drive medvirkning alene, det må skje en samhandling med en annen part. Samtidig er det rimelig å kreve at denne samhandlingen skal ha en virkning, at den får konsekvenser. Brukermedvirkning skjer på både individ- og systemnivå. Grader av brukermedvirkning omhandler ni ulike nivåer som spenner fra fullstendig medvirkning til passiv medvirkning. Brukermedvirkning kan også skje på ulike faser i en beslutningsprosess. Gitt at vi har en målsetting, så kan vi dele tiltakene i planleggings- en gjennomførings- og en evalueringsfase. Hvis man ønsker størst mulig grad av brukermedvirkning i en planleggings eller beslutningsprosess, bør brukeren trekkes inn så tidlig som mulig i alle faser av prosessen. Steineutvalgets innstilling(nou 1997:2) sier Informasjon er det pasienten har forstått, ikke det som blir sagt. Det er helt vesentlig at brukeren er med på å planlegge både hvordan læringstilbudet bør 15

17 gjennomføres og hva det bør inneholde. Undersøkelser har vist at pasientens vurderinger og personalets vurderinger av hva som er relevant informasjon, ikke alltid er i samsvar. Brukernes innspill er derfor av avgjørende betydning. Erfarne brukere, dvs. pasienter og pårørende som vet hvordan det er å mestre sykdom i hverdagen, sitter inne med kunnskaper som er viktige for å bidra til læring og mestring for andre som er i samme situasjon. Mulighetene er store for å legge til rette egnete læringsopplegg når fagfolk og erfarne brukere samarbeider likeverdig med å planlegge og gjennomføre tilbudene. 5.7 Pårørende til kronisk syke Det å leve med en kronisk lungesykdom rammer ikke bare den enkelte, men også de pårørende som står rundt denne personen. En intervjuundersøkelse om livskvaliteten til konene til seks menn med kols på Island viste at områder som for eksempel egen fysisk helse, egen jobbsituasjon, det emosjonelle forholdet til mannen og resten av familien, behovet for praktisk hjelp og støtte, isolasjon, utbrenthet, åndelige behov (håp) og tanker om framtida var alle områder som påvirket konenes livskvalitet (Bergs, 21). Utenlandske studier viser at partnere kan få mange av de samme plagene og utfordringene som den kols rammede (Cavanaugh og Cannons, 1998). I møte med det norske helsevesenet opplever enkelte at de blir mye overlatt til seg selv. De pårørende har ofte mange spørsmål og tanker som de ikke ønsker å belaste de lungesyke med, men sykehuset har ikke rutiner for oppfølging av de pårørende (Gjertsen, 25). Istedenfor å bli møtt i denne situasjonen, opplever mange at de bare kastes inn i den krevende hverdagen (Tøssebro, 22). Hva skjer når et kjært menneske lider? Mange kan oppleve at rollene i en familie forrykkes. Man overtar andres roller eller tar nye roller når en i familien er blitt syk. I en familie der den ene er syk kan også konturene av de andre personene forsvinne litt mer. Det er den syke som er i fokus. Dette er som regel veldig nødvendig, men man skal ikke glemme de andre i familien. Neglisjerer man sine egne behov lenge nok kan aggresjonen komme, samtidig som det er tabubelagt å være sint på en som er syk. For å skjerme seg prøver man å holde en distanse til det hele. I en sånn situasjon opplever mange at det de først og fremst trenger fra helsevesenet er mer informasjon om hvordan de skal takle hverdagens utfordringer (Rogne, 27). 16

18 6. Gjennomføring 6.1 Samarbeidsverksted og møteplass Et av prosjektets resultatmål var at Glittreklinikken har et informasjonssenter og en tilgjengelig møteplass for lungesyke, pårørende og fagpersonell Senteret er plassert i underetasjen i det som tidligere var biblioteket. Det er lyst med mange store vindusflater, har adgang via heis og et av toalettene er tilpasset rullestolbrukere. Et LMS skal ligge sentralt, helst i tilknytning til en resepsjon for å være mest mulig synlig og tilgjengelig for brukerne. Det ble derfor sagt at lokalene er midlertidige. Senteret er innredet med en krok for tre PC-er, en avdeling med hjørnesofa, bord og noen stoler og enkel kjøkkeninnredning der brukerne kan koke vann og kaffe. Innerst i lokalene er en seksjon med rundbord og plass til 6-8 stoler. Dette rommet brukes fast av klinikkens arbeidsstue på tirsdager og torsdager. Ingen av seksjonene er lukkede rom, men atskilt av hyller, og begrenser derfor muligheten for å kunne ha møter her. Dette medfører at senteret bruker kursrom 1 og 2 i etasjen over til møtevirksomhet, samarbeidsverksted og informasjonskurs. Disse har mulighet for dataprojektor og lignende. LMS har et lite kontor som ligger inne i selve lokalene uten mulighet til direkte utluftning. Det er veldig lytt og telefonsamtaler kan lett høres på utsiden av kontoret. Det er ofte behov for å lukke døren for støy fra brukerne og / eller datamaskinene. 6.2 Opplæringstilbud til pårørende til personer med lungesykdom bruk av standard metode Et av prosjektets resultatmål var at Glittreklinikken har utviklet og etablert et læringstilbud til pårørende av lungesyke i tråd med standard metode for kvalitetsutvikling av læringstilbud. Gjennom hele prosjektperioden er det gjennomført 5 ulike kurs for lungesyke og deres pårørende. Lærings- og mestringssenteret ved Glittreklinikken har fulgt standarden som er utviklet ved Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom ved Aker universitetssykehus (NK-LMS). Se kapittel 7. for mer utfyllede informasjon om hvordan de ulike opplæringstilbudene er gjennomført. 6.3 Helsepedagogikk LMS Glittreklinikken har hatt en internundervisning på klinikken omkring teamet brukermedvirkning og bruk av dette i helsepedagogisk sammenheng. Prosjektleder for LMS har også hatt undervisning for sykepleiertjenesten i deres kompetansehevingsprogram på klinikken. De personene som har sittet i de ulike arbeidsgruppene har gjennom arbeidet fått kjenneskap til brukermedvirkning og arbeidsmetodene ved planlegging, gjennomføring og evaluering av 17

19 opplæringstilbud. Gjennom evalueringsskjema til den ene arbeidsgruppen har vi fått tilbakemeldinger på hvordan de har opplevd dette. 6.4 Informasjonssenter Et av prosjektets resultatmål var at Glittreklinikken har et informasjonssenter og en tilgjengelig møteplass for lungesyke, pårørende og fagpersonell. Lærings- og mestringsenterets lokaler er innredet som et informasjonssenter med PC tilgang, hyller med tilgjengelige brosjyrer, egen hjemmeside og fast åpningstid med tilgjengelig fagpersonell PC tilgang Senteret er i utgangspunket innredet som et informasjonssenter der pasienter (og ansatte) kan komme ned og skaffe seg informasjon om lungesykdommer, og andre sykdommer, og mestring av disse. Informasjonssenteret har 3 PC-er til bruk for pasientene. I utgangspunktet er disse PC-ene tenkt bruk til pasientinformasjon, informasjon knyttet opp mot LMS og lignende. Da dette er den eneste Internetttilgangen inneliggende pasienter har på klinikken blir maskinene også flittig brukt til mye annet privat bruk (sjekke e-post, betale regninger og lignende). Det forventes fra mange pasienter at LMS ordner skrivere, papir og ellers gir generell it- support, noe som i perioder tar en del av vår tid Brosjyrer Lærings- og mestringssenteret skal til en hver tid ha aktuell og oppdatert informasjon lett tilgjengelig, både i form av brosjyrer og medlemsblader. Brosjyremateriell på LMS er utstilt i hyller og vegganheng og inndelt etter diagnose. Noe av dette kan pasientene ta med seg hjem, mens noe ikke skal fjernes fra senteret. LMS har i prosjektperioden påtatt seg ansvaret med å systematisere all tilgjengelig informasjonsmateriell ved klinikken. Dette er en viktig bit av informasjonssenteret og noe som ikke var satt i system tidligere. Faglederforum godkjenner og kvalitetssikrer det materiellet vi tilbyr. I sammenheng med oppryding, sortering og utvalg av brosjyrer på huset ble det utarbeidet en oversikt over alt tilgjengelig informasjonsmateriell på LMS som ble delt ut til alle faggruppene på huset. Dette første arbeidet ble ferdig i løpet av juni 26. Resten av prosjektperioden har man etterbestilt brosjyrer og fått oppdatert og godkjent nye brosjyrer for pasientene. Dette er en jobb som er veldig tidkrevende. Kols - linjen, ansatte og inneliggende pasienter er jevnlig innom for å ta med seg brosjyrer Hjemmeside Hjemmesiden vår ligger som link under og ble opprettet til åpningen 2. juni. 18

20 Der ligger: linker til nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom på Aker universitetssykehus med oversikt over alle LMS i landet, LMS sin ideologi og hustavle - linker til 11 ulike brukerorganisasjoner - kursprogrammer har blitt lagt ut - omtale av åpningen og kurs vi har hatt Prosjektleder har fått innføring i web publiseringsverktøyet, men dette er veldig tungvint å bruke, slik at LMS oftest har måttet ty til informasjonsrådgiver eller IT konsulent på klinikken eller IT konsulent sentralt i LHL for å få hjelp med oppdatering av denne siden Åpningstid Informasjonssenteret er åpent hele døgnet, men bemannet med helsepersonell: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I tillegg har det vært mulig å nå ansatte på tlf. mandag til fredag kl

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende 1 Innledning Pasient- og pårørendeopplæring er i følge lov om spesialisthelsetjenester, en av sykehusets hovedoppgaver på lik linje

Detaljer

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) DIAKONHJEMMET SYKEHUS Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) Denne veilederen er ment som en hjelp til å klargjøre hva en likeperson er, og hvilke roller og oppgaver likepersonen

Detaljer

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS Mestringskurs bygger på helsepedagogiske og kognitive tilnærminger som tar sikte på at deltagerne skal lære strategier som mobiliserer egne ressurser. Mestringskurs

Detaljer

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende 1 Vi trenger deg og dine erfaringer! En viktig oppgave for hver klinikk ved sykehuset er å gi god

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL

TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL TIL DEG SOM ER BRUKERREPRESENTANT PÅ LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL I pasient- og pårørendeopplæring som avdelingene på sykehusene i Kristiansund og Molde gjennomfører i samarbeid

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Aldersadekvat informasjon basert på formidlingsstrategier tilpasset ungdom

Detaljer

"Det er bare å ringe "

Det er bare å ringe "Det er bare å ringe " Samhandling mellom Kolslinjen og primærhelsetjenesten Et pilotprosjekt mellom LHL Helse AS, Glittreklinikken og Nittedal Kommune. Prosjektleder Helga Sigurdardottir Glittreklinikken,

Detaljer

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols Prosjektrapport En bedre hverdag Opplæring av pårørende til personer med kols Hilde Tretterud Næss, Prosjektleder Glittreklinikken, Februar 2010 Innholdsfortegnelse Forord...i Sammendrag...ii Kap.1. Bakgrunn

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Etablering av Senter for læring og mestring valg av forankring og strategi

Etablering av Senter for læring og mestring valg av forankring og strategi Etablering av Senter for læring og mestring valg av forankring og strategi leder, cand. san. Gro Beate Samdal Forsknings- og utviklingsavdelingen Presentasjonen tar opp Prosjektets brukermedvirkning og

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

INTERKOMMUNALT LÆRINGS OG MESTRINGSSENTER

INTERKOMMUNALT LÆRINGS OG MESTRINGSSENTER Frisklivskonferanse, Trondheim, 13.04.12 INTERKOMMUNALT LÆRINGS OG MESTRINGSSENTER Foto: Helén Eliassen Tema LMS Historikk og status Hva er LMS? Det interkommunale prosjektet i Trondheimsområdet Ett lite

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Forord Yngre mennesker med Parkinsons sykdom er en gruppe som ofte blir glemt. De er ikke så mange, men de skal leve med denne alvorlige sykdommen lenge.

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Lærings- og mestringskurs ved CFS/ME senteret OUS Aker

Lærings- og mestringskurs ved CFS/ME senteret OUS Aker Lærings- og mestringskurs ved CFS/ME senteret OUS Aker Spesialergoterapeut Svein Erik Larsen Henvisning Må ha dokumentert diagnose fra lege Fastlege, 2. linjetjenesten eller fra CFS/ME senter(3. linje)

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn 1 Forord: Denne rapporten tar for seg

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

«Den nye pasientrollen pasientens helsetjeneste»

«Den nye pasientrollen pasientens helsetjeneste» «Den nye pasientrollen pasientens helsetjeneste» Toril Kvisvik Seksjonsleder Lærings- og mestringssenteret Overordnet samhandlingsutvalg 9.februar 2016 «Den nye pasientrollen pasientens helsetjeneste»

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Læring- og mestring i pasientforløp https://www.youtube.com/watch?v=rdazy3sm0g0

Læring- og mestring i pasientforløp https://www.youtube.com/watch?v=rdazy3sm0g0 Læring- og mestring i pasientforløp https://www.youtube.com/watch?v=rdazy3sm0g0 Lærings- og mestringssenteret Leder Lene Pedersen Rådgiver Tone Bentzen Hvorfor læring- og mestring? - Økende antall lever

Detaljer

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret Rapport 05/2014 Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge En spørreundersøkelse blant ansatte i offentlige og private klinikker Lærings- og mestringssenteret Lars

Detaljer

Lærings- og mestringssenteret Helse Nordmøre og Romsdal

Lærings- og mestringssenteret Helse Nordmøre og Romsdal Lærings- og mestringssenteret Helse Nordmøre og Romsdal SOL Selvhjelp Overvekt og Livsstilsendring Hva er et LMS? Et samarbeidsverksted/møteplass Utvikle læringstilbud til kronisk syke og pårørende Overføre

Detaljer

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING - 2007/3/0124 ELDREBØLGEN Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi 2009 Eva H. Johnsen N O R S K E P I L E P S I F O R B U N D ELDREBØLGEN Kartlegging

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud KKT

Lærings- og mestringstilbud KKT Lærings- og mestringstilbud KKT Feil valuta Når jeg ser deg ligge der i senga kommer minnene fra forrige ferie Det hjelper lite å ha lommene fulle av norske kroner når US dollar er gjeldende valuta Nå

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Prosjektnr: 2005/3/0367 Prosjektnavn: Tilbake til arbeidet Prosjektleder: Kai Ruud Prosjekteier: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Prosjektnr: 2005/3/0367 Prosjektnavn: Tilbake til arbeidet Prosjektleder: Kai Ruud Prosjekteier: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Prosjektnr: 2005/3/0367 Prosjektnavn: Tilbake til arbeidet Prosjektleder: Kai Ruud Prosjekteier: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Forord Rapporten er laget for å gi en oversikt over hva som har

Detaljer

LHL Astma og Allergi. Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende. Helle S. Grøttum

LHL Astma og Allergi. Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende. Helle S. Grøttum LHL Astma og Allergi Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende Helle S. Grøttum 1 Landsforeningen for hjerte - og lungesyke, LHL Et bedre liv Foto:: Anders Bergersen

Detaljer

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK Kompetanserekke for helsepersonell og brukerrepresentanter LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK INNLEDNING Helsepedagogikk er én av de fire hovedområdene som Læring- og mestringssentrene (LMS) skal jobbe

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Denne brosjyren inneholder informasjon til deg som er brukerrepresentant, eller vurderer å bli det. Lærings- og mestringssenteret i Sykshuet

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung (2012-3-385) Forord Nofus Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens er en liten forening med 550 medlemmer fordelt over hele landet. Foreningen

Detaljer

Strategi for pasient- og pårørendeopplæring

Strategi for pasient- og pårørendeopplæring Strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2012-2016 Fra stab samhandling og internasjonalt samarbeid 13.12.2011 1 1. Visjon, idé og mål Visjon Pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus skal

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med

Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med Søker organisasjon: Norges Parkinsonforbund Prosjekt: 2013-3-122 Forord I dette prosjektet skulle det opprettes regionale møteplasser for mennesker med

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Informasjon i behandlingsforløpene

Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Informasjon i behandlingsforløpene Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Informasjon i behandlingsforløpene Februar 2011 Tone Reneflot Thoresen Prosjektleder Nasjonalt Pilotsykehus Vestre Viken HF, Ringerike

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF 1 LYMFEKREFTFORENINGEN Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: DU ER IKKE ALENE En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS Grunnen til at jeg har endre ordtaket slik er på bakgrunn

Detaljer

Sluttrapport. «Du og jeg og stoffskiftet»

Sluttrapport. «Du og jeg og stoffskiftet» Sluttrapport for prosjektet «Du og jeg og stoffskiftet» Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2014/FBM9183 Stoffskifteforbundet 1 Forord Denne rapporten gir en oversikt over arbeidet som er gjort

Detaljer

Ansvarsfordeling mellom LMS i Spesialisthelsetjenesten og i kommunene Inger-Tove van de Vooren Hilde Freim

Ansvarsfordeling mellom LMS i Spesialisthelsetjenesten og i kommunene Inger-Tove van de Vooren Hilde Freim Nettverk for læring og mestring: Ansvarsfordeling mellom LMS i Spesialisthelsetjenesten og i kommunene Inger-Tove van de Vooren Hilde Freim Innledning Stadig flere lever med helseutfordringer som ikke

Detaljer

Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014. Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø

Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014. Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014 Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø 2009 o Oppdragsdokument fra Helse Nord til Rehab.klinikken om å gi et regionalt utredningsog

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord. Årsmelding 2016

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord. Årsmelding 2016 Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsmelding 2016 1 Årsmelding 2016 Pasient- og pårørendeopplæring er med på å fremme helse og livskvalitet ved å bidra til økt

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Søkerorganisasjon: Lymfekreftforeningen Søknadsnummer: 2014/RBM9710 Prosjektnavn: «Lymfomdagen 2014» Prosjektnummer: 2013-3-281 Kapittelinndeling Forord Sammendrag

Detaljer

Likemannsarbeid i rehabiliteringen

Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannen som rollemodell Hverdagskompetansen Spørsmål som ofte stilles Praktiske råd Rettighetsveiledning Selvhjelpsarbeid og egenutvikling 1 Likemannen som rollemodell

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Helsepedagogikk, startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Beskrivelse av modulene Helsepedagogisk startmodul over fem kursdager Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

Kunnskap som verktøy. - for ulydighet? Roar Stokken

Kunnskap som verktøy. - for ulydighet? Roar Stokken Kunnskap som verktøy - for ulydighet? Roar Stokken Mål Gi forståelse for hvordan fokus på kunnskap som verktøy kan bidra til samhandling om egen helse Lev et friskere liv - på nett Nettbasert selvhjelpsprogram

Detaljer

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Sluttrapport for POP gruppe nr: 1 Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Navn deltakere i prosjektet: Overlege Ole Rysstad Samfunnsmedisiner Birgit. J. Lie Fastlege Holger Skeie

Detaljer

TVERRFAGLIG SAMARBEID I POLIKLINIKKEN

TVERRFAGLIG SAMARBEID I POLIKLINIKKEN Gjengitt med tillatelse fra kunstneren TVERRFAGLIG SAMARBEID I POLIKLINIKKEN ANN VIGDIS DYBDAHL HOLI AVDELINGSSYKEPLEIER REVMATOLOGISK POLIKLINIKK 09. MAI 2017 1 Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus

Detaljer

Ulike former for likemannsarbeid huset med mange rom

Ulike former for likemannsarbeid huset med mange rom Ulike former for likemannsarbeid huset med mange rom Lokalt arbeid i kommunen Telefonkontakt Besøk i hjemmet Likemannsarbeid på nett Samtalegrupper og andre gruppebaserte tilbud Besøkstjeneste i sykehus

Detaljer

Brukerutvalget Sandnessjøen, Tove Lill Røreng Falstad Rådgiver læring og mestring, Senter for samhandling

Brukerutvalget Sandnessjøen, Tove Lill Røreng Falstad Rådgiver læring og mestring, Senter for samhandling Brukerutvalget Sandnessjøen, 19.04.17 Tove Lill Røreng Falstad Rådgiver læring og mestring, Senter for samhandling Agenda Helsebegrepet Lærings og mestringssenteret Årsplan 2017 Nettsider, markedsføring

Detaljer

Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer?

Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer? Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer? Eli Nordskar, rådgiver/psykomotorisk fysioterapeut Lærings- og mestringssenteret (LMS) UNN Tromsø

Detaljer

Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse Regional rehabiliteringskonferanse 22.oktober 2014 Prosjekt livsstil Kari Aursand Prosjektleder «Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer» Prosjekt samhandlingsarena Aker Samhandlingsprosjekt

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Lærings-og mestringssenteret ved. Tone Finvold Avdelingssjef Lærings- og mestringssenteret

Lærings-og mestringssenteret ved. Tone Finvold Avdelingssjef Lærings- og mestringssenteret Lærings-og mestringssenteret ved Vestre Viken HF Tone Finvold Avdelingssjef Lærings- og mestringssenteret Bakgrunn Ideologi Hva skal et LMS være Begreper Metoder LMS i vestre Viken HF Innhold Samhandling

Detaljer

Studietur Sandefjord LMS. 27. April 2011

Studietur Sandefjord LMS. 27. April 2011 Studietur Sandefjord LMS 27. April 2011 LMS - Vestfold Samarbeid mellom lærings- og mestringssentrene i Vestfold LMS Sykehuset i Vestfold LMS Psykiatrien i Vestfold LMS Sandefjord kommune Samarbeidsforum

Detaljer

A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R

A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R LUNGEAVDELINGENS REHABILITERINGSENHET A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R Utfordringer i forhold til KOLS Får ikke gjort det man ønsker/blir raskt trett frustrasjon/redusert selvbilde

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 1 Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: Nærheten på prøve Prosjektnummer: 2009/3/0047 Innholdsfortegnelse: Side 2-3 Side 3-4 Side 4-5

Detaljer

«Jeg er ikke demens, jeg har demens»

«Jeg er ikke demens, jeg har demens» «Jeg er ikke demens, jeg har demens» Erfaring fra kurs for personer rammet av demens ved ergoterapispesialist Irmelin Smith Eide og spesialsykepleier Gullborg Kongestøl Aasgaard. Stavanger 02.06.2016 Å

Detaljer

Lage en modell for brukerinvolvering (på individnivå)som øker brukers mestringsevne

Lage en modell for brukerinvolvering (på individnivå)som øker brukers mestringsevne Sluttrapport prosjekt Brukerinvolvering Lage en modell for brukerinvolvering (på individnivå)som øker brukers mestringsevne Hva betyr egentlig brukerinvolvering? Hva skal til for å få dette til i praksis?

Detaljer

Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi. 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1

Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi. 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1 Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1 Hver pasient bærer sin egen lege inni seg. De kommer til oss og kjenner ikke denne sannheten.

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Samhandlingskjeden kronisk syke Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Trondheim kommune Målsetting Utvikle en systematisk samhandlingskjede for kronisk syke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Detaljer

Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426

Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426 CarciNor Nevroendrokrin kreft -Foreningen for alle som er engasjert for NET-kreft Sluttrapport - prosjektnr. 2009/3/0426 Tildeling av midler fra Extrastiftelsen for peridoen 2010-2011 Prosjekttittel: Etablering

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Boligsosialt arbeid. Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen Høsten 2015 våren 2016

Boligsosialt arbeid. Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen Høsten 2015 våren 2016 Boligsosialt arbeid Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen Høsten 2015 våren 2016 Boligsosiale mål Bolig for velferd 2014-2020 Mål Alle skal ha et godt sted å bo Alle med behov for tjenester skal få hjelp

Detaljer

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon KONFERANSE PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon Onsdag 3. og torsdag 4. desember 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger!

Detaljer

«Å leve med diabetes»

«Å leve med diabetes» «Å leve med diabetes» Læring og mestring for pasienter med innvandrerbakgrunn 1 28.04.2015Åshild Bakketun Åshild Bakketun Diabetesforum 22.04. 2015 Tema Bakgrunn Hva har vært viktig for å få dette til?

Detaljer

Lærings- og mestringskurs Nasjonal mal? Ingrid B. Helland Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester

Lærings- og mestringskurs Nasjonal mal? Ingrid B. Helland Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Lærings- og mestringskurs Nasjonal mal? Ingrid B. Helland Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Hva sier lovverket? Lov om Spesialisthelsetjenesten (2001

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Helsepedagogikk, startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Beskrivelse av modulene Helsepedagogikk/startmodul, kurs i helsedidaktikk og kommunikasjon 5 dager Lærings- og mestringssenteret

Detaljer

Barn og unge med funksjonshemming og deres familie. Inspirasjons- og erfaringskonferanse. Molde 6. og 7. desember Starthjelp

Barn og unge med funksjonshemming og deres familie. Inspirasjons- og erfaringskonferanse. Molde 6. og 7. desember Starthjelp Barn og unge med funksjonshemming og deres familie Inspirasjons- og erfaringskonferanse Molde 6. og 7. desember 2012 Starthjelp Enhet for barnehabilitering - Oddny Elshaug, Vernepleier/Familieterapeut

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2015/RB6326. Prosjektnavn: Veien til et friskere liv. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2015/RB6326. Prosjektnavn: Veien til et friskere liv. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2015/RB6326 Prosjektnavn: Veien til et friskere liv Søkerorganisasjon: Forord Dette er en kort oppsummering av rehabiliteringsprosjektet «Veien

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, ÅRSRAPPORT, 2010. Versjon: 1.0

Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, ÅRSRAPPORT, 2010. Versjon: 1.0 Versjon: 1.0 ÅRSRAPPORT, 2010 Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Godkjent: Brukegruppen Dato: 22. mars, 2011 Godkjent: Klinikksjef Gisle Meyer Dato: Sammendrag

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

«Nå ser jeg at dette kan vi klare» Om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp

«Nå ser jeg at dette kan vi klare» Om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp «Nå ser jeg at dette kan vi klare» Om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp Hva er Starthjelp? et lærings- og mestringstilbud - Et forebyggende og helsefremmende opplæringstilbud for foreldre til barn

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO Sluttrapport Søkeorganisasjon: Norsk Tourette Forening Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 0490/ 2008 Prosjektnavn: Informasjonskampanje Prosjektleder: Liv Irene Nøstvik 1 Forord Det enkle prosjektnavnet,

Detaljer

Når pluss blir minus. Prosjektnummer: 2012/3/0358

Når pluss blir minus. Prosjektnummer: 2012/3/0358 Når pluss blir minus Prosjektnummer: 2012/3/0358 Forord Takk til prosjektgruppen Kjersti Øien, Inga Matheis, Cees Post, Lilly Fyllingen Nielsen som har bidratt inn med sin unike forståelse som pårørende

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Utredningsprosjekt. Samlokalisering av allmennlegetjenester og kommunale helse og omsorgstjenester i Asker kommune

Utredningsprosjekt. Samlokalisering av allmennlegetjenester og kommunale helse og omsorgstjenester i Asker kommune Utredningsprosjekt Samlokalisering av allmennlegetjenester og kommunale helse og omsorgstjenester i Asker kommune Målgruppe: Pasienter og brukere med behov for tverrfaglige helse- og omsorgstjenester Den

Detaljer

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen Tid som gave Statusrapport 4. juni 2015 Ida Eide Johansen Prosjektinformasjon Status rapportering, juni 2015 «Tid som gave», frivillighetsprosjekt Prosjekteier: USHT Prosjektleder: Ida Eide Johansen Prosjektgruppe

Detaljer

Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon

Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der

Detaljer