NHD/HODS ARBEIDSGRUPPE MED INNOVASJON I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTELLIGENT OFFENTLIG ANSKAFFELSE PÅ LEGEMIDDELOMRÅDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHD/HODS ARBEIDSGRUPPE MED INNOVASJON I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTELLIGENT OFFENTLIG ANSKAFFELSE PÅ LEGEMIDDELOMRÅDET"

Transkript

1 NOTAT TIL: EMNE: FRA: NHD/HODS ARBEIDSGRUPPE MED INNOVASJON I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTELLIGENT OFFENTLIG ANSKAFFELSE PÅ LEGEMIDDELOMRÅDET LEGEMIDDELINDUSTRIFORENINGEN (LMI) DATO: Legemiddelindustrien (LMI) takker for invitasjon til å komme med innspill til regjeringens arbeid med en strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser. LMI representerer norske små, mellomstore og globale forskningsbaserte selskaper en kunnskapsbasert næring med en betydelig forsknings- og utviklingsinnsats på helseområdet. Vi arbeider for at medisinske fremskritt skal komme folk til gode, og at kvalitetssikrede og effektive legemidler skal bidra til å løse utfordringene samfunnet og helsetjenesten står overfor. I tillegg er vi opptatt av å skape verdier og næringsutvikling basert på kunnskapsbasen vi har innen medisin og helsefag. Helsesektoren er en stor offentlig sektor, og det er spesielt viktig for helseindustrien at innovasjon i offentlig sektor nå står på dagsorden. LMI mener det er stort potensial for innovasjon på helseområdet, og at innkjøpssystemene i større grad burde være en driver for å oppnå økt innovasjonseffekt. I dag opplever vi at gode innkjøpssystemer og anbudsformer ikke utnyttes til fulle, fordi samfunnets og helsetjenestens behov hverken er definert eller kommunisert godt nok. Det mangler arena for dialog og kunnskaps- og teknologiutveksling både i fasen der målene skal defineres og i forkant av selve etterspørselen. Det er også manglende helhetstenking fordi innkjøpernes primære verktøy er kortsiktige budsjetter for innkjøp av nytt utstyr, medisiner med mer som ikke inkluderer besparelser disse investeringene gjør på andre budsjetter som tilhører helseforetaket. Det mangler kompetanse og tilrettelegging for at offentlig sektor kan utforme anbud i form av samarbeidsprosjekter med private leverandører. Det er også mistillit og kulturelle barrierer mellom offentlig og privat sektor som i dag hemmer innovasjonsdrivende samhandling. Flaskehalsen, slik vi ser det, er at ambisjoner og målsetninger som skal oppnås på helseområdet forsvinner i den mest uttalte målsetningen i legemiddelpolitikken lavest mulig pris. Dette gjelder for alle nivå i beslutningskjeden for helseområdet. På legemiddelområdet, er det stort behov for at anbud foretas i forhold til en behovsavklaring. INNOVASJONSEFFEKTER PÅ HELSEOMRÅDET Drivkraften for farmasøytisk industri er å utvikle produkter som gir gode og viktige helseeffekter for pasientene, og som øker livskvalitet og overlevelse. Videre er viktig at innovasjon på helseområdet bidrar til at det raskere tilbys bedre og mer kostnadseffektiv behandling. Innovasjon som resulterer i bedre produkter eller tjenester som kan frigjøre andre ressurser i helsetjenesten og samfunnet, bør implementeres. Dette kan for eksempel være gjennom færre krevende prosedyrer, som kan bidra til økt produktivitet i helsetjenesten. Flere undergrupper av pasientene kan da behandles med en

2 behandling som både letter den enkeltes pasients hverdag og reduserer ressursbruk i helsetjenesten. Et annet eksempel er legemidler og behandling som bidrar til at flere står i arbeid lenger. Eksempler på innovasjonseffekter på helseområdet: Et optimalt offentlig innkjøp bør understøtter helsepolitiske, finanspolitisk og næringspolitiske mål. Understøttes kun ett mål, er der en risiko for at anskaffelsen samtidig hemmer eller har negativ virkning på et eller flere av de andre målene, og at den samlede verdien for samfunnet faller negativt ut. HVORDAN KAN ANSKAFFELSESPROSESSENE BIDRA TIL ØKTE INNOVASJONSEFFEKTER? Det spesielle ved legemiddelmarkedet er, at den offentlige sektor er den største innkjøper av legemiddelindustriens produkter. Det er derfor også det offentlige som sitter med nøkkelen for innovasjon på helseområdet, og til å være en drivende kraft i å forløse innovasjonseffektene. Sentrale forutsetninger for at etterspørsel i det offentlige skal være innovasjonsdrivende er at både PUSH og PULL faktorene fungerer og virker sammen. Forskning og utviklingen som fører til nye teknologier må hele tiden være i dialog med dem som skal implementere teknologien og ta den i bruk på riktig måte. Det offentlige selv bør i mye større grad enn i dag etterspørre løsninger og/eller ny teknologi på definerte problemer og utfordringer de har. 2

3 Samfunnet står overfor mange utfordringer på helseområdet i årene som kommer, men samtidig kan og bør disse utnyttes til å drive innovasjon. Eksempler på utfordringer er en eldre befolkning, økt utbredelse av livsstilssykdommer, flere kronikere, nye forbedrede behandlingsformer som mangler finansieringssystem, økte produktivitetskrav, og behov for sykehusinvesteringer i bygg og utstyr. Utfordringene må defineres inn i målene for den offentlige anskaffelsen. Det er politikerne og de nasjonale helsemyndighetene som skal bestemme målsetningene for utviklingen på helseområdet, men dette fordrer kjennskap til den teknologiske utviklingen og forståelse av mulighetsrommet teknologiutviklingen kan føre til. En større teknisk dialog med leverandørene av ny teknologi, vil bidra til riktigere og mer realistiske målsetninger for politikkutformingen. Behovsdrevet etterspørsel for nye løsninger. Helsetjenestens og samfunnets behov blir ikke bakt inn i etterspørselen av ny teknologi i dag. Hvis det ønskes en bedre sammenheng mellom det offentlige sitt ønske om utvikling og oppgaveløsning på helseområdet og den private helseindustriens utvikling og markedsføring av produkter, bør det være mer dialog mellom partene i fasene forut for et konkret anbud der man tydelig etterspør teknologi og løsninger på definerte problem. Eksempler på dette kan være: - Resultatene fra kvalitetsmålingene i helsetjenesten benyttes i aktivt dialog med partene til å definere behov for nye løsninger. - Innkjøpere etterspør teknologi og prosesser som vil redusere sykehusinnleggelser og øke hjemmebehandling, der helseindustrien før innkjøpene redegjør for hva som er mulig - Teknologiutvikling kobles til satsningsområdene det skal forskes på i Norge (NSG). Dette vil etablere gjensidig forståelse mellom næringsliv og det offentlige for utfordringer, flaskehalser og muligheter som kan løses i samarbeid. - Pasientene gis større nytte av legemiddelbruk gjennom at leverandører og innkjøpere utvikler pasientinformasjonssystemer og bedre løsninger for oppfølging og monitorering Behov for mer kunnskap om nye teknologier En av de usikkerheter som samfunnet etterspør på legemiddelområdet spesielt i tidlige faser på markedet er klinisk kunnskap om legemiddelets effekt når det brukes i større grupper av pasienter. Dette er også et område som kan utvikles gjennom bedre offentlige innkjøp. Helseforetakene kunne her ta i bruk kvalitetsregistre og biobanker, og som en del av anskaffelsen, etterspørre en tilknyttet tjenesteytelse i form av innsamling av ytterligere kliniske data, drift av en klinisk database og rapportering. Kobling av ulike behandlingsmetoder for å få optimal bruk Et eksempel på en mer avansert etterspørsel kunne være anbud der det ble etterspurt legemidler i kombinasjon med forskjellige former for teknisk utstyr/systemer. Det kunne være utstyr som relaterer seg til bruken av legemiddelet som for eksempel en diagnostisk test, eller utstyr som sikrer høy compliance (at legemiddelet brukes riktig av pasienten). Det kan også være eksempler på medisinsk utstyr som sikrer at pasientene raskt når sitt behandlingsmessige nivå og holder dem der, for eksempel etter overgang fra behandling på sykehus til behandling i primærhelsetjenesten. 3

4 Kliniske studier og utprøvende behandling På legemiddelområdet har vi sett et dramatisk fall i kliniske studier, og at norsk helsetjeneste ikke framstår som attraktiv nok i den globale konkurransen om forskningsinvesteringene. Dette er bekymringsfullt med tanke på tap av kunnskap om den nye teknologien, noe som kan svekke pasientsikkerheten gjennom feil bruk. Tilstrekkelig dialog om teknologiens muligheter og begrensninger med leverandøren er viktig både for å definere mål for helsetjeneste, oppstille de rette anbudskriteriene, foreta det riktige innkjøpet samt for å få god implementering av anskaffelsen. Deltagelse i kliniske studier bidrar til at slik kunnskap opparbeides i helsetjenesten. Nå da kliniske studier går ned, er det behov for nye samhandlingsarenaer dersom vi skal opprettholde kompetansenivået om ny teknologi og derigjennom bidra til et innovasjonsløft på helseområdet. Samhandlingen må starte før leverandøren har produktet ferdig (dvs. har fått en markedsføringstillatelse (MT)), men bør innledes mens produktene er under utvikling. Dette vil bidra til forskermedvirkning i utviklingsprosessen og kompetanse hos den offentlige innkjøper om hva som kan og bør etterspørres. Samhandling mellom offentlige institusjoner og leverandører er (og skal være) under kritisk vurdering. Det er imidlertid viktig at vi ikke hemmer den nødvendige dialogen og kunnskapsutvekslingen som skal til for å løse helserelaterte utfordringer. LMI S ANBEFALINGER Det avgjørende er at, informasjonsinnhenting skjer før målene fastsettes slik at de er basert på størst mulig kunnskap. Et mer systematisk målsettingsarbeid på helseområdet, supplert med en ny og mer inkluderende tilgang i forhold til det private næringslivet, vil være et viktig signal til både helseaktører i det offentlige og næringslivet om at det er alvor bak regjeringens uttalelser om å fremme en offentlig etterspørsel som prioriterer områder hvor der er behov for nye løsninger, og der det samtidig finnes norsk kompetanse. Hvis innovasjonspolitikken skal bidra til å løse store, komplekse helseutfordringer, er det behov for nye virkemidler. Det offentlige må definere hvilke utfordringer som næringslivet og kunnskapsinstitusjoner skal utvikle løsninger for. Tradisjonelle Push-prosjekter hvor forskere og næringsliv sammen utvikler teknologier uten spesifikk anvendelse, må suppleres med Pull- prosjekter hvor offentlige aktører definerer konkrete mål og utfordringer som innovasjonsprosjektet skal bidra til å løse. Vi mener det er svært viktig at det arbeides for rammer og virkemidler som bryter ned barrierer for innovative offentlige anskaffelser. Det er behov for nye modeller som kan minimere risikoaversjon, bygge kompetanse og akselerere bruken av nye anskaffelsesformer. For LMI er det viktig at følgende elementer blir lagt inn i slike modeller slik at den offentlige innkjøper kan gjøre en innovativ anskaffelse: Piloter med anskaffelser etter mer avanserte anbud LMI anbefaler at det iverksettes piloter på legemiddelområde der nye anbudsmodeller og mer avanserte former for anbud anvendes, der bredere samfunnsøkonomiske vurderinger inngår i vurderingen av innkomne bud, og hvor tildelingskriteriet økonomisk mest fordelaktige tilbud anvendes. 4

5 Kompetanseoppbyggende tiltak Tilrettelegg for kliniske studier der Norge har uttalte forskningsmål i dag er det mange initiativer som skal stimulere til økt klinisk forskning, men de framstår som fragmenterte. En rekke gode prosjekter pågår, men prosjektene blir stående alene, og gir ikke den innovasjonseffekten en mer samkjørt satsing ville kunne føre til. Slå kreftene sammen og bruk tid, ressurser og infrastruktur på en målrettet måte. Leverandører som er fremst i teknologiutvikling på disse områdene må inviteres inn i slike satsinger slik at man får størst mulig synergieffekt. Utnytt registrene til å skaffe kunnskap om effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet i klinisk praksis. Ofte etterspørres informasjon om nye legemidler etter markedsføringstillatelse fordi kunnskap om legemiddelets bruk i klinisk praksis er begrenset. LMI mener at systematisk datainnhenting ved implementering av nye behandlingsmetoder bør inngå som en dal av innkjøpsstrategien på deler av legemiddelområdet. Her har Norge særskilte internasjonale fortrinn i form av våre medisinske kvalitetsregistre og helseregistre, noe som bør utnyttes til det beste for pasientene, for å imøtekomme nasjonale behov så vel som å bidra med kunnskap på internasjonalt nivå. Alle anskaffelser burde ha en tilknyttet servicepakke der leverandørene forplikter seg til informasjon om dialog som ivaretar sikker bruk av teknologien. Feil legemiddelbruk utgjør i dag store kostnader for helsetjenesten. Krav om opplæring av helsepersonell som skal bruke teknologien i pasientbehandlingen kunne vært tilknyttet innkjøpskriteriene. 5

4.1.1 Utfordringer fremover store og økende pasientgrupper...11 4.2 MULIGHETER TEKNOLOGIUTVIKLING OG TJENESTEUTVIKLING...12

4.1.1 Utfordringer fremover store og økende pasientgrupper...11 4.2 MULIGHETER TEKNOLOGIUTVIKLING OG TJENESTEUTVIKLING...12 1 SAMMENDRAG...3 2 SATSING PÅ INNOVASJON - BETYDELIG POTENSIAL FOR NORSK VERDISKAPING...4 2.1 ØKT KVALITET OG EFFEKTIVITET I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN OG FLERE KONKURRANSEDYKTIGE BEDRIFTER...4 2.1.1 Innovasjon

Detaljer

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Sammendrag Oslo Cancer Cluster takker for muligheten til å gi innspill til Forskningsrådets satsing: HelseOmsorg21. Oslo Cancer Cluster ønsker å fremme behovet for

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

Evaluering av velferdsteknologi. Et helhetlig rammeverk for effektevaluering

Evaluering av velferdsteknologi. Et helhetlig rammeverk for effektevaluering - Åpen Rapport Evaluering av velferdsteknologi Et helhetlig rammeverk for effektevaluering Forfattere Heidi Bull-Berg, Trond Halvorsen og Karl-Gerhard Hem Evt flere forfattere SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Vilje Ideer Kvalitet Lean Ledelse Læring Automatisering November 2013 Teknologi Mennesker Fleksibilitet

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Innholdsfortegnelse Oppsummering 1. Styrker, utfordringer og premisser for næringssamarbeid

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Abelias innspill til høring om IKT-politikken

Abelias innspill til høring om IKT-politikken Fornyings- og administrasjonsdepartementet PB 8004. Dep. 0030 Oslo Pb 5490 Majorstua 0305 Oslo Norway Tlf: 23 08 80 70 Faks: 23 08 80 71 Org. nr. 983489060 Oslo, 17.02.2006 Abelias innspill til høring

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Forskerforbundets innovasjonspolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Skriftserien nr 5/2012 1. INNLEDNING Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet

Detaljer

Mulighetsbilde ved nærlokalisering med Universitetet i Stavanger i forhold til akademisk utvikling og næringsutvikling

Mulighetsbilde ved nærlokalisering med Universitetet i Stavanger i forhold til akademisk utvikling og næringsutvikling Mulighetsbilde ved nærlokalisering med Universitetet i Stavanger i forhold til akademisk utvikling og næringsutvikling I styresak B 059/13 slutter styret seg til idéfaserapporten for sykehusutbygningen.

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer