informasjon om mulighetene for selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "informasjon om mulighetene for selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer"

Transkript

1 informasjon om mulighetene for selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer

2 Redaksjon: Selvhjelp Norge Utgivelse: November, 2010 Design: Selvhjelp Norge Foto: Torpa foto/ Øystein Hvalsengen Trykk: 07 Gruppen a.s Opplag: ISBN: Bestilling av heftet: Tlf Selvhjelp Norge og Helsedirektoratet takker alle omtalte organisasjoner og instanser for godt samarbeid i forbindelse med utarbeidelsen av heftet.

3 Alene? Ikke mer! Jim, Halden: Jeg har følt meg ensom og alene hele livet. Aldri har jeg passet inn noe sted. Helst ønsket jeg å være en annen person, et annet sted, som gjorde noe annet. Slik har jeg hatt det fra før skolealder. Nå i ettertid kan jeg ikke legge skylden på noen eller noe, slik var det bare. Mens jeg vokste opp, la jeg skylden på alt og alle. Ikke noe var min feil. Jeg var et offer av samfunnet. Ingen så verden slik jeg gjorde, ingen følte slik jeg gjorde og ingen forstod meg. Med en slik tankegang og holdning ble veien til rusmidler meget kort. Etter 15 år fanget i rusen kom jeg til behandling på en institusjon, og der lærte jeg at 10 prosent av jobben ble gjort under institusjonsopphold de resterende 90 prosentene måtte gjøres når jeg kom hjem. Dette er en umulig oppgave på egenhånd, tenkte jeg. Heldigvis ble vi introdusert for flere typer selvhjelpsgrupper, og en av dem traff meg midt i hjertet. Det å kunne sitte sammen med andre, høre at flere enn meg har følt på samme måte, flyktet på samme måte og vært fanget av rusmidler på samme måte, gir meg en stor følelse av fellesskap. Når vi har møter, strekker vi oss langt for å være løsningsorienterte. Vi sitter ikke og prater kun om problemer, graver oss ikke ned i elendigheten. Vi hjelper hverandre til å finne håp, erfaring og styrke. Vi deler for å løfte hverandre. Jeg ville aldri klart å holde meg rusfri uten å gå jevnlig i en selvhjelpsgruppe. Noe av det beste er at jeg ikke føler meg ensom mer, selv ikke når jeg er alene. Ved å 3

4 møte andre mennesker i en noenlunde tilsvarende livssituasjon har jeg lært å se etter løsninger. Det har vært essensielt for meg å komme i kontakt med noen som har gått veien før meg, noen som har erfaringer som de deler når jeg spør. Veien tilbake til samfunnet, det å bli en del av samfunnet igjen, har vært lang og til tider veldig vanskelig. Ved å møte andre mennesker som har følt på kroppen hva dette betyr, har jeg lært hvordan man kommer tilbake til samfunnet og blir en del av det. I dag er jeg i fast jobb, har god kontakt med familie og har en meget god samboer. Og jeg elsker meg selv. Dette er noe jeg aldri ville klart uten en selvhjelpsgruppe. Takk. 4

5 innhold Alene? Ikke mer! Innholdsfortegnelse Forord Kort om Selvhjelp Norge Kort om selvorganisert selvhjelp selvhjelpsmuligheter i møte med rusproblemer ACA Adult Children of Alcoholics Al-Anon AA Anonyme Alkoholikere NA Anonyme Narkomane CODA Norge Co-Dependents Anonymous De Norske Lenker DAA Drug Addicts Anonymous Familieklubbene i Norge LMS Landsforbundet mot stoffmisbruk Rusettervernet i Sogn og Fjordane Bruker- og interesseorganisasjoner i rusfeltet A-LARM LAR-Nett Norge MARBORG Narkomanes pårørende prolar nasjonalt forbund for folk i LAR RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon organisasjoner innen psykisk helse Angstringen Norge IKS Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Mental Helse informasjonstiltak AKAN Mental Helses telefontjenester RUStelefonen Stiftelsen Pårørende Senteret Veiledningssentrene for pårørende Behandling i spesialisthelsetjenesten PRAKTISK INFORMASJON OM SELVHJELPSARBEID Kort om å starte selvhjelpsgrupper Selvhjelp Norges distriktskontorer Bestill materiell fra Selvhjelp Norge

6 FORORD SELVORGANISERT SELVHJELP EN MULIGHET Selvorganisert selvhjelp kan alle benytte seg av som har behov for å gjøre endringer i eget liv, enten det handler om et rusproblem, en vanskelig pårørenderolle, eller det er andre livsproblemer som forringer livskvaliteten. Selvorganiserte selvhjelpsgrupper representerer en mulighet til å ta tilbake egne krefter og ressurser. Først og fremst ved å våge å bli kjent med eget problem og finne erfaringskunnskap og mot til å gå i gang med endringsprosesser. Heftet du nå sitter med gir en oversikt over selvhjelpsarbeid i møte med rusproblemer. Rusproblemer og en utfordrende psykisk helse er for mange to sider av samme sak. Derfor er informasjon om organisasjoner som arbeider med psykisk helse også tatt med. Selvhjelp Norge gir ut heftet i samarbeid med Helsedirektoratet. Kunnskapsformidling om selvorganisert selvhjelp er en del av Helsedirektoratets arbeid med Opptrappingsplanen for rusfeltet. Heftet gir en oversikt over de ulike organisasjonene på nasjonalt nivå. Siden grupper oppstår, legges ned og startes opp på nytt igjen, inneholder dette heftet ikke informasjon om hver enkelt gruppe. Ta derfor kontakt med den enkelte organisasjon hvis du vil finne fram til en selvhjelpsgruppe der du bor. Selvhjelp Norges distriktskontorer kan også være behjelpelige med å finne fram til personer og miljøer du kan ta kontakt med lokalt eller regionalt. Se oversikt over distriktskontorene bak i heftet.

7 I august 2009 registrerte Selvhjelp Norge dette antallet selvhjelpsgrupper i rusfeltet, fordelt pr fylke: Fylke antall grupper Oslo 85 Akershus 31 Buskerud 3 Vestfold 5 Østfold 32 Hedmark Oppland 5 Telemark Aust-Agder Vest-Agder 9 Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 7 Rogaland 44 Hordaland 3 Sogn og Fjordane Nordland 30 Troms 7 Finnmark 0 Totalt 499 Rusmiddelpolitiske organisasjoner Det er mange organisasjoner i rusfeltet, noen er rene selvhjelpsorganisasjoner, slik som Anonyme Alkoholikere, andre er rusmiddelpolitiske organisasjoner, som for eksempel ungdomsorganisasjonen Juvente eller Det Norske Totalavholdsselskap. Dette heftet omhandler selvorganiserte selvhjelpsgrupper i rusfeltet, ikke rusmiddelpolitiske organisasjoner. Enkelte bruker- og interesseorganisasjoner er allikevel tatt med, da de kan være aktuelle samarbeidspartnere ved oppstart av selvhjelpsgrupper lokalt. Den videre oversikten viser hvilke organisasjoner og instanser du kan ta kontakt med. Oslo, november 2010 Selvhjelp Norge/Helsedirektoratet 7

8 SELVHJELP NORGE Tlf Besøksadresse: Kirkeveien 61, 3. etg., 0364 Oslo Postadresse: Postboks 15, Majorstuen, 0330 Oslo KORT OM SELVHJELP NORGE Det nasjonale knutepunktet for selvorganisert selvhjelp, Selvhjelp Norge, drives av Norsk selvhjelpsforum på oppdrag fra Helsedirektoratet. Selvhjelp Norge har følgende oppgaver: Å samle inn, systematisere og spre kunnskap om selvorganisert selvhjelp. Å være koordinator og møtepunkt for nettverksarbeid. Å drive informasjons- og kunnskapsformidling om selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge er et av virkemidlene i Nasjonal plan for selvhjelp og er en ressurs for alle som arbeider med selvorganisert selvhjelp. Målsettingen i Nasjonal plan for selvhjelp er å gjøre selvhjelp som metode tilgjengelig for flere, fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling om selvhjelp og bidra til at selvhjelp som verktøy kan brukes innen psykisk helsearbeid, både for brukere og hjelpere. (St.meld.nr , Resept for et sunnere Norge: Folkehelsepolitikken, side 58). 8

9 KORT OM SELVORGANISERT SELVHJELP Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv. Slik er selvhjelp beskrevet i Nasjonal plan for selvhjelp (Rapport IS-1212, Sosial- og helsedirektoratet, 2004). Selvhjelpsforståelse tar utgangspunkt i at alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når livsproblemer oppstår. Selvhjelp er å ta dem i bruk. Å eie et livsproblem, betyr også å besitte erfaring og kunnskap som det er mulig å ta tilbake og gjøre bruk av i egne endringsprosesser. Deling av erfaring mennesker i mellom bidrar også til ny kunnskap, både for en selv og for dem en deler med. Erfaringskunnskap om eget problem er utgangspunktet for alt selvhjelpsarbeid. Helsedirektoratet skriver følgende om selvorganisert selvhjelp på sine nettsider: Helsedirektoratet har satset på selvhjelp i et folkehelseperspektiv, slik det er beskrevet i Nasjonal plan for selvhjelp (IS-1212). Dette er selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp, slik det skal forstås i denne sammenhengen, er: Å ta aktivt ansvar for egen livssituasjon Drives på initiativ fra menneskene det gjelder, og selvhjelpsgrupper drives av mennesker som har et problem 9

10 Denne selvhjelpsforståelsen er grunnlaget for knutepunktet Selvhjelp Norges arbeid med selvorganisert selvhjelp, enten det handler om rusproblemer eller andre av de mange livsproblemer vi strever med i hverdagen. Selvorganiserte selvhjelpsgrupper arbeider på ulike måter, men baserer seg på en felles forståelse av at det handler om å ta aktivt ansvar i egen livssituasjon og at gruppene drives av menneskene det gjelder. Selvhjelp nytter Mange menneskers erfaring viser at deltakelse i selvhjelpsgrupper er en verdifull måte å jobbe med egne livsproblemer på. Bak diagnoser eller merkelapper, viser det seg å være mange felles følelser: sorg, ensomhet, opplevelse av tap, manglende mestring, frustrasjon, maktesløshet, det vil si de fleste allmennmenneskelige følelser følelser det arbeides med i selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Utbredelsen av selvhjelpsgrupper i rusfeltet er i seg selv en dokumentasjon på at mange har nytte av slike arbeidsfellesskap for å mestre hverdagen. Selvhjelp er ikke behandling Selvhjelp kan være et alternativ eller et supplement til behandling, men selvhjelp er ikke i seg selv behandling. Den viktigste forskjellen mellom behandling og selvhjelp er at behandling forutsetter at en ekspert eller hjelper, ut fra sin fagkunnskap, gir råd og/eller annen faglig hjelp til en mottaker av denne hjelpen. Selvorganisert selvhjelp tar utgangspunkt i deling av erfaringer i et gjensidig deltakende fellesskap, og er en mulighet den enkelte selv må velge å benytte seg av. 10

11 selvhjelpsmuligheter i møte med rusproblemer 11

12 ACA Adult Children of Alcoholics Adult Children of Alcoholics (ACA) er et fellesskap av menn og kvinner som har vokst opp i et alkoholisert, eller på annen måte dysfunksjonelt, hjem. Mange av oss fant ut at vi hadde flere karaktertrekk til felles som et resultat av dette. Vi møtes i trygge omgivelser med gjensidig respekt og bekrefter våre felles erfaringer. Vi oppdager hvordan barndommen påvirket oss i fortiden og innvirker på oss i dag ( Problemet ). Gjennom å praktisere De Tolv Trinn, fokusere på løsningen og akseptere en høyere makt, slik vi selv oppfatter den, finner vi frihet fra fortiden og løsninger for dagen i dag. ACA er et selvstendig 12-trinnsfellesskap som benytter arbeidsmetodikken til Anonyme Alkoholikere (AA). ACA jobber med og etter «de tolv trinn og tolv tradisjoner», også dette etter mønster fra AA. Kjernen i ACA er møtene. Under et møte er det fritt for alle deltakere å ta ordet, og ingen avbryter, kommenterer eller gir råd til det som blir sagt. Alle snakker ut fra seg selv, og deler på denne måten sine erfaringer, styrke og håp. Standard møtetid er en og en halv time. Tlf (torsdager ) ACA krever ingen kontingent, alle ACA-grupper er selvhjulpne gjennom egne frivillige bidrag. Møteoversikt finner du på ACAs nettsider. 12

13 Al-Anon Familiegrupper er et verdensomspennende fellesskap for familier og venner av alkoholikere, som deler sine erfaringer, styrke og håp for å løse sine felles problemer. Vi tror at alkoholisme er en familiesykdom, og at det å endre holdninger kan hjelpe i helbredelsen. Al-Anon er ikke tilsluttet noen sekt, trosretning, politisk parti, organisasjon eller institusjon. Al-Anon engasjerer seg ikke i noen meningsstrid, og støtter ikke eller opponerer mot noen sak. I Al-Anon er det ingen medlemskontingent. Al-Anon er selvforsørgende gjennom egne, frivillige bidrag. Al-Anon har kun ett formål: å hjelpe alkoholikerens familie. Vi gjør dette ved å praktisere de Tolv Trinn, ved å ønske alkoholikerens familie velkommen, gi dem trøst, vise forståelse for og ved å gi oppmuntring til alkoholikeren. Al-Anon Tlf Postboks 186, 4302 Sandnes AL-ANON 13

14 AA Anonyme Alkoholikere anonymealkoholikere.no Tlf Besøksadresse: Youngs gt. 11, Oslo, inng. B, Hammersborggata Postadresse: AAs Servicekontor Youngs gate 11, N 0181 OSLO AA er den selvhjelpsorganisasjonen med lengst tradisjoner både i Norge og internasjonalt. Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme. Den eneste betingelse for medlemskap, er et ønske om å slutte å drikke. Det er ingen avgifter eller kontingenter for AA-medlemskap. Vi er selvhjulpne gjennom våre egne bidrag. AA er ikke knyttet til noen sekt, trossamfunn, politisk parti, organisasjon eller institusjon. AA ønsker ikke å ta stilling i noe stridsspørsmål, hverken støtter eller motarbeider noen sak. Vårt fremste formål er å holde oss edru og hjelpe andre alkoholikere til edruskap. AAs informasjonstelefon er åpen hver dag fra og mandag-fredag På nettsidene finner man oversikt over alle AA-gruppenes møtetider og steder. Om møter i AA: Alle som har et ønske om å slutte å drikke er velkommen til AA. De fleste grupper har også åpne AA-møter der alle er velkomne! Til AA kommer mennesker fra alle samfunnslag, unge, gamle, kvinner og menn med alle slags yrker og sosial bakgrunn. Alkoholisme er en sykdom som ser ut til å kunne ramme hvem som helst. AA består kun av alkoholikere, AA har ingen ansatte leger eller terapeuter. Grunnstammen i AA er en alkoholiker som hjelper en annen. 14

15 NA er et fellesskap av kvinner og menn hvor rusmidler har blitt et hovedproblem. Vi møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde oss rusfri ved å dele styrke, erfaring og håp. Anonyme Narkomanes program er de tolv trinn. Disse består blant annet av at vi innrømmer at vi har et problem, at vi ber om hjelp og at vi sammen med andre mennesker som har blitt rusfri finner en ny meningsfull måte å leve på. Programmet innebærer total avholdenhet fra alle rusmidler. Det er kun en betingelse for medlemskap, et ønske om å slutte å bruke rusmidler. NA er ikke knyttet til noen organisasjoner og vi har ingen inngangspenger eller avgifter. Hvem som helst kan slutte seg til oss uansett alder, rase, seksuell legning, livssyn, religion eller mangel på religion. Hvilke rusmidler, eller hvor mye du har brukt, har ingen betydning. Ved å følge vårt program har vi erfart at hvem som helst med et rusproblem kan bli rusfri, miste lysten til å bruke rusmidler og finne en ny måte å leve på. Vår erfaring er at de som kommer regelmessig på våre møter holder seg rusfri. NA Anonyme Narkomane Oversikt over møter finner du på nettsidene. Tlf (hverdager fra kl ) Postboks 5801 Majorstuen 0308 Oslo 15

16 CODA Norge Co-Dependents Anonymous Co-Dependents Anonymous (CODA) Norge er et 12-trinnsbasert fellesskap for pårørende. CODA er et fellesskap av menn og kvinner som søker å utvikle sunne relasjoner. Den eneste betingelsen for medlemskap, er et ønske om sunne og tilfredsstillende relasjoner. Vi møtes for å støtte hverandre og dele med hverandre på en reise i selverkjennelse - det å lære å elske selvet. Ved å praktisere dette programmet (12-trinnsprogram) blir hver og en av oss mer og mer ærlige overfor oss selv i forhold til våre livshistorier og medavhengige handlingsmønstre. CODA benytter seg av de Tolv Trinn og de Tolv tradisjoner for å finne kunnskap og visdom. Kontakt søndagsgruppa som møtes kl , i Link Oslo, senter for selvhjelp og mestring (Kirkeveien 61, 6. etg.). Velkommen! CoDA DISCOVERY SELF RECOVERY RESPECT 16

17 De norske Lenker er en frittstående organisasjon, uten politisk eller religiøs tilknytning. De Norske Lenker har ingen sentralorganisasjon, men er å finne spredt rundt omkring i landet vesentlig i østlandsområdet De Norske Lenker har som eneste formål å hjelpe mennesker med alkoholproblemer til et edru liv hvis vedkommende selv vil, slik vi selv er blitt hjulpet. De Norske Lenker Vi har erfart at det sjelden nytter å løse problemet på egenhånd. Derfor har vi søkt sammen i et felleskap som styrker oss i vår hverdag. De Norske Lenker har eksistert siden 1978 og drives på idealistisk grunnlag. I De Norske Lenker er det både kvinner og menn i alle aldre. Lokal kontaktinformasjon: De Norske Lenker Oslo 79 Dælengate 16B, 0567 Oslo, tlf De Norske Lenker Oslo 89 Kristiansandsgt. 11c, 0463 Oslo, tlf Les mer om De Norske Lenker på: de-norske-lenker-oslo-89 De Norske Lenker Oslo Nord Garver Ytterborgs vei 91, 0977 Oslo, tlf De Norske Lenker Drammen Rådhusgata 18, 3015 Drammen, tlf De Norske Lenker Ullensaker Tlf Besøksadresse: Trondheimsvegen 138, 2040 Kløfta Postadresse: Postboks 269, 2051 Jessheim De Norske Lenker Gjøvik 86 Jutulstien 12, 2815 Gjøvik, tlf

18 DAA Drug Addicts Anonymous DAA, Drug Addicts Anonymous, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från narkomani. Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta använda narkotika och alla andra sinnesförändrande substanser. DAA kräver inga inträdes eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. DAA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag. Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat. Vårt främsta syfte är hålla oss drogfria och hjälpa andra narkomaner att uppnå samma frihet. (Informasjonen er hentet fra DAA har lokale grupper i Hamar og Oslo. Benytt kontakttilgangen på 18

19 Familieklubbene er et tilbud til familier med rusrelaterte problemer, rettet både mot de pårørende og de som har rusproblemet. Hovedfokus er på alkohol. En Familieklubb er en gruppe mennesker som samles til fast tid og sted hver uke, og her møtes både de som selv har et rusproblem, og de som har opplevd problemer med misbruk blant sine nærmeste. Klubben er et tilbud til dem alle om å bearbeide sine problemer, og om hjelp til å løse dem, og er et sted for å lære mer om årsakene til problemene og hvordan man får det sosiale samspillet til å fungere. Navnet Familieklubb viser til at medlemmene kommer i familie-grupper f.eks. kjernefamilien med samboere og barn. Men ordet familie brukes i et veldig vidt begrep, og det kan like gjerne være en far som kommer med sine barn fordi mor drikker, unge eller voksne barn av misbrukere, eller det kan være den som drikker, som sammen med en venn som utgjør en familie i klubben. Klubben skal ha en klubbassistent som deltar på alle møtene. Denne skal være utdannet i modellen, og har som oppgave å assistere, stimulere samtalen og hjelpe klubben til å holde fokus. Familieklubbene i Norge driver også et chatforum som baserer seg på erfaringsdeling. Denne tjenesten er tredelt: Man kan enten sende en henvendelse hvor både spørsmål og svar blir lagt ut på nettsiden, eller man kan sende en personlig mail. Da får man også personlig svar på tilbake på mail, og verken spørsmål eller svar blir lagt ut. I tillegg finnes en chat, hvor man har muligheten til å kommunisere direkte med en utdannet klubbassistent, i et lukket forum. Alle som svarer på henvendelsene til disse siden, er utdannet gjennom Familieklubbene i Norge. Familieklubbene i Norge familieklubb.no Tlf Torggata 1, 0181 Oslo 19

20 LMS Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) er en partipolitisk og ideologisk uavhengig organisasjon. Vi organiserer familie og pårørende til rusavhengige; foreldre, besteforeldre, samboere/ektefeller, søsken og venner. LMS er Norges største organisasjon for pårørende av rusavhengige, og har lokalforeninger over hele landet. Det er utdannet selvhjelpsledere i mange av våre lokallag. For å få en oversikt over hvor man kan henvende seg, ta kontakt med sekretariatet i LMS. LMS har utarbeidet en egen brosjyre om selvhjelpsgrupper. Tlf Grønland 12, 0188 Oslo 20

21 Rusettervernet i Sogn og Fjordane er en frivillig selvhjelpsorganisasjon som er unik i nasjonal sammenheng. Den er organisert som et nettverk med en ansatt fylkessekretær. Fylkessekretærens oppgaver er å holde kontakt med gruppene, hjelpe til med oppstart av nye grupper og å holde kontakt med hjelpeapparatet. Rusettervernet i Sogn og Fjordane er en organisasjon til hjelp for mennesker med alle typer rusproblem, og for pårørende som har levd med rusproblematikk. Ettervernsgruppene er for mennesker som har hatt rusproblemer selv, og som har valgt å gjøre noe med det. Målet er å leve resten av livet i totalt avhold fra alle typer rus. Pårørendegruppene er for de som har hatt problemer på grunn av andres rusbruk. Rusettervernet i Sogn og Fjordane Tlf Korssund 21

22 22 Bruker- og interesseorganisasjoner i rusfeltet

23 A-LARM er en bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet og psykisk helse, og er en støtte og et supplerende ettervernstilbud for rusavhengige i rehabilitering og for pårørende. Vi arbeider forebyggende gjennom samtaler, og driver oppfølgende likemannstjeneste blant annet i påvente av et behandlingsforløp. Hos oss er både barn, unge og voksne velkommen. Alle som er tilknyttet A-LARM har selv ruserfaring eller er pårørende og besitter en unik fag- og brukerkompetanse. Foruten selvhjelpsideologien som grunnstamme tilbyr vi samtaler og telefonkontakt, temakvelder, kurs m.m. Vi engasjer oss som brukermedvirkere og har en aktiv og koordinert likemannstjeneste som flere kommuner benytter seg av i møte med blant annet unge rusavhengige. Vi har utviklet ressurspakken Learaning by doing LBD, to brukeropplæringsmoduler, hver på totalt 80 timer med et 12 timers oppfølgingsseminar. Medlemmer/brukere fra andre organisasjoner er velkommen til å delta. A-LARM er en rusfri organisasjon og arbeider blant annet for å fremme en ikke-medikamentell behandling av rusmiddelavhengige etter 12- trinnsbasert behandling og andre alternative behandlingsmetoder. A-LARM Tlf St. Olavs vei 45, 4631 Kristiansand 23

24 LAR-Nett Norge LAR-Nett Norge (LNN) er en landsdekkende brukerorganisasjon for oss som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Bakgrunnen for etableringen av LAR-Nett Norge var blant annet det negative bildet vi følte mange har av oss LAR-brukere. Vi ønsker å gi LAR-brukere et ansikt, vise at vi er ressurssterke, og at vi er noe mer enn bare tidligere rusmisbrukere. Vi kan og vi vil! LAR-Nett Norge er en selvstendig, frivillig organisasjon som ikke er underlagt de forskjellige LAR-sentrene rundt om i Norge. Vi ønsker selvfølgelig et best mulig samarbeid med disse sentrene da det er disse som i realiteten står med vår skjebne i sine hender gjennom retningslinjer og regelverk, og de står for inntak og utskrivning. LAR-Nett Norge driver ikke selvhjelpsgruppevirksomhet, men kan være en aktuell samarbeidspartner for å få i gang selvhjelpsgrupper lokalt. LAR-Nett Norge er en viktig kanal for informasjons- og kunnskapsformidling til mennesker i legemiddelassistert rehabilitering (ca på landsbasis). Tlf / Besøksadresse: Stensarmen 1, Tønsberg Postadresse: Postboks 1206 Trudvang, 3105 Tønsberg 24

25 MARBORG ble stiftet 1. juni 2004 og er primært en brukerorganisasjon for opiatavhengige som mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Organisasjonen har også medlemmer med avhengighetsproblemer i forhold til andre rusmidler enn opiater, og alle tilbud MARBORG driver er tilgjengelige for mennesker med alle typer rusproblemer. Organisasjonen har hovedkontor i Tromsø og lokalavdeling i Bodø/Fauske området. MARBORG jobber tosidig, opp mot systemet gjennom en rekke råd, utvalg og lignende, både lokalt, regionalt og sentralt, samt med undervisning på høyskole/universitets nivå. I tillegg kommer tiltak direkte rettet mot brukermassen, som i hovedsak består av rusfrie møteplasser, arbeidstrening og rusfrie botilbud. Organisasjonen har som mål å være en støtte og hjelp i den enkelte brukerens rehabilitering, samt synliggjøre brukernes synspunkter og problemstillinger overfor bevilgende myndigheter, oppfølgingstjenester og samfunnet som helhet. MARBORGs hovedfokus er å gjøre det enklest mulig for rusavhengige å forlate rusmisbruket og skape seg et rusfritt liv. MARBORG driver ikke selvhjelpsgruppevirksomhet, men kan være en samarbeidspartner i etablering av nye selvhjelpsgrupper i Tromsø- og Bodøområdet, og MARBORG kan være en viktig kanal for informasjonsog kunnskapsformidling til mennesker i legemiddelassistert rehabilitering gjennom LAR i NORD, og til andre med rusproblemer generelt, samt fagfolk og pårørende innen rusfeltet. MARBORG Tromsø: Tlf Besøksadresse: Vestregata 66, Tromsø Postadresse: Boks 1106, 9261 Tromsø Bodø: Tlf Jordbruksveien Bodø 25

26 Narkomanes Pårørende Narkomanes Pårørende er en liten frivillig organisasjon for pårørende til narkomane. Pr i dag er det ingen selvhjelpsgrupper i organisasjonen, men Narkomanes pårørende møter pårørende personlig så langt det er mulig. Ellers hjelper organisasjonen pr telefon, sms og e-post og informerer om steder der innringerne kan være med i selvhjelpsgrupper dersom dette er hva de ønsker. Organisasjonen har også et forum hvor man kan få hjelp av andre pårørende i samme situasjon. Om avstanden ikke er for stor, stiller organisasjonen også opp på ansvarsgruppemøter dersom pårørende og den rusavhengige ønsker det. Tlf Engtunet 4, 2162 Brårud 26

27 Organisasjonen prolar er av og for pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Som konsekvens av rusreformen som trådde i kraft 1.januar 2004, har rusavhengige fått status som pasienter, og gis dermed de samme rettighetene som andre pasientgrupper. Ivaretakelse av pasientgruppen sine rettigheter, og ikke minst større fokus på de mulighetene som ligger i rehabilitering med LAR, er en av prolar sine fanesaker. prolar sitt arbeid med kvinnehelse og arbeid overfor gravide og barn står også sentralt. Brukerkompetanse er ett viktig supplement på fagfeltet, slik at brukernes stemme også tas i betraktning. prolar jobber med brukermedvirkning på systemnivå, og er opptatt av brukeransvar. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR prolar driver ikke selvhjelpsgruppevirksomhet, men prolar kan være en viktig kanal for informasjons- og kunnskapsformidling til mennesker i legemiddelassistert rehabilitering, og prolar kan være en samarbeidspartner ved etablering av nye selvhjelpsgrupper lokalt. Tlf Besøksadresse: BARM-senteret, Strandgt. 65 (bakgården) 2317 Hamar Postadresse: Post boks 81, 2301 Hamar 27

28 RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO Rusmisbrukernes Interessorganisasjon arbeider for: Å ivareta rusmisbrukernes interesser med bakgrunn i egne erfaringer som tidligere rusmisbrukere. Å synliggjøre mennesket bak rusmisbrukerfasaden og de ressursene som ligger der. At den enkelte rusmisbruker får tilrettelagt veien tilbake til samfunnet gjennom et mangfoldig behandlingstilbud og en individuell tilrettelagt integreringsprosess, der tverrfaglig samhandling i tett samarbeid med den det gjelder er verktøyet for at den enkelte kan ta del i fellesskapet med bakgrunn i egne res surser og interesser. Å synliggjøre at sosiale nettverk er nøkkelen til et godt liv ikke bare for rus misbrukere, men for folk flest. RIO vil også jobbe mot all form for legalisering. RIO er en pådriver i etablering av selvhjelpsgrupper rundt om i landet og er samarbeidspartner i mange ulike prosjekter i rusfeltet. Tlf Besøksadresse: Kongens g 2, 0153 Oslo Postadresse: Postboks 6609, St. Olavs Plass, 0129 Oslo 28

29 organisasjoner innen psykisk helse 29

30 Angstringen Norge Angstringen Norge er en stiftelse som har som mål å spre erfaringsbasert kunnskap om angst og selvhjelp basert på et helhetlig menneskesyn: Det finnes iboende krefter i alle til å selv ta tak i og endre på egen livssituasjon, til å aktivere egne ressurser. Stiftelsens idealistiske arbeid drives av mennesker som bruker sin egen opplevelse og erfaring med angst. Angstringen Norge driver landsdekkende opplysningsarbeid og kunnskapsformidling om angst og selvhjelp i et folkehelseperspektiv. Plattformen for dette arbeidet er de erfaringer som landets Angstringer har gjort siden Angstringen fokus ligger på helse og sunnhet fremfor sykdom og diagnose. Angstringen er opptatt av å vise til erfaringer om at angsten kan brukes som en drivkraft i den enkeltes liv. 30 Tlf Angstringen Norge Nygaardsgate Fredrikstad Angstringen Norge betjener en opplysningstelefon Angstringen Norge utgir NerVen Angstringen Norges deltakeravis forum for erfaringsutveksling om angst og selvhjelp Angstringen Norge arrangerer og bidrar til seminarer og informasjonsmøter Angstringen Norge bistår ved oppstart av angstringer og formidler kontakt til eksisterende Angstringer En Angstring er en selvhjelpsgruppe som består av mennesker som har bestemt seg for å bearbeide sin egen angst i samspill med andre. Disse gruppene drives av mennesker som selv opplever angst. Gruppene har en felles arbeidsmetodikk basert på retningslinjer som har vokst seg fram gjennom mange års selvhjelpsarbeid. Angstringen Norge driver ikke selvhjelpsgrupper, men samarbeider med lokale Angstringer med hensyn til erfaringsutveksling og kunnskapsformidling.

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende redaksjon Selvhjelp Norge utgivelse Juni 2015 design AH Taraldstad Design foto Anne Hilde Taraldstad trykk Bjerch Trykkeri AS opplag 50.000 isbn 978-82-998545-1-1 bestilling av heftet selvhjelp.no post@selvhjelp.no

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Temaplan for rusarbeidet

Temaplan for rusarbeidet Temaplan for rusarbeidet Perioden 2015-2018 HØRING «Frihet er retten til å gjøre alt som ikke skader andre mennesker». Menneske rettighetserklæringen, 1789, 4 10 langruppa AM 02.05.2014 OM TEMAPLANER Temaplanen

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

Thor Christian Bjørnstad Tilbud til pårørende av personer med rusmiddelproblemer

Thor Christian Bjørnstad Tilbud til pårørende av personer med rusmiddelproblemer Thor Christian Bjørnstad Tilbud til pårørende av personer med rusmiddelproblemer Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:2 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Rusmisbruk og gruppebehandling

Rusmisbruk og gruppebehandling Sørlandet sykehus HF Rusmisbruk og gruppebehandling Hvordan opplevde pasientene effekten av gruppebehandlingen ved en avdeling for rus og avhengighetsbehandling? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. August 2009, oppdatert April 2010

PROSJEKTRAPPORT. Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. August 2009, oppdatert April 2010 PROSJEKTRAPPORT Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE August 2009, oppdatert April 2010 Utarbeidet av prosjektleder Tone Kylland Kristiansand kommune Innhold 1 INNLEDNING

Detaljer

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11 MARBORG Årsrapport 2012 Årsrapport MARBORG 2012 Rapporten er utarbeidet av daglig leder ved hovedkontoret i Tromsø i samarbeid med daglig leder Avd. Bodø og styreleder. Foto for og bakside: V. Hårvik.

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S

KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S R E G I O N Ø S T Lavterskeltiltak i Stavanger LARiS er et lavterskel helsetilbud og helsestasjon for unge rusmisbrukere i Stavanger.

Detaljer