Bruk av selvhjelpsgrupper i behandlingen. John-Kåre Vederhus, Ph.D. Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandet Sykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av selvhjelpsgrupper i behandlingen. John-Kåre Vederhus, Ph.D. Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandet Sykehus HF"

Transkript

1 Bruk av selvhjelpsgrupper i behandlingen John-Kåre Vederhus, Ph.D. Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandet Sykehus HF

2

3 Selvhjelpsgrupper Består av mennesker med et felles problem som kommer sammen for å hjelpe hverandre å håndtere dette problemet Selvhjelp = Gjensidig Selvhjelp hjelp INDRE FOKUS = PERSONLIG ENDRING YTRE FOKUS Selvhjelpsgruppe Brukerorganisasjon Humphreys & Rappaport (1994). 3

4 4

5 Profesjonell behandling Brukerbaserte ressurser / Selvhjelpsgrupper Brukerbaserte ressurser kan være et supplement til de profesjonelle tjenestene

6 Kontinuitetsprinsippet (continuing care) og organisering av tjenestene Mestring Selvhjelp Selvhjelp Til helsehjelp Selvhjelp (egne ressurser, familie og andre nettverksressurser) Selvhjelp Primærlegens vurdering Primærhelsetjeneste Skissen viser hovedløpet gjennom hjelpeapparatet. Hovedveien gjennom spesialisthelsetjenesten går gjennom DPS. Spesialistvurdering DPS Dette er ikke til hinder for at det kan velges alternative løp når dette er basert på avtaler, definerte prosedyrer, behandlingsprogrammer ol. Øyeblikkelig hjelp med behov for sykehustilbud Sykehus DPS veilederen IS-1388

7 Ventefella?

8 Helsepolitiske føringer World Heath Organization (WHO) Global strategy to reduce the harmful use of alcohol (2010) An important health service response should be to reach out to, mobilize and involve a broad range of players outside the health sector, including support for and greater reliance on mutual help initiatives

9

10

11 SELVHJELPSGRUPPENE I RUSFELTET

12 12- trinnsbaserte selvhjelpsgrupper Anonyme Alkoholikere (AA) Anonyme Narkomane (NA) Pårørende grupper (Al-Anon) Online grupper Alternativer Familieklubbene Lenkene Andre pårørendegrupper (LMS) Online pårørende grupper

13 Mer om 12-tr gruppene 12-trinnsgruppene Eneste gruppene for rusavhengige med en tilnærmet nasjonal utbredelse God tilgjengelighet gratis å delta Helt brukerstyrt / selvorganisert Internasjonal forskning om temaet er betydelig!! God støtte i litteraturen for nytten av deltagelse For lite brukt ressurs?

14

15

16 Funn Over halvparten av pasientene kunne være aktuelle for AA/NA deltagelse Jobbet aktivt med å motivere kun 1/3 av disse

17 Konklusjon Potensial for bedre utnyttelse av en slik ressurs Tiltak for å øke kjennskap til og kunnskap om gruppene vil formodentlig øke henvisningen av pasienter

18 Typiske misforståelser 12-trinnsbasert behandling - Profesjonell behandling (Minnesota- modellen, Hazelden-type treatment) grupper 12-trinnsbaserte selvhjelpsgrupper (AA/NA) - Frivillige, brukerstyrte Bilder:

19 Hindringer for deltagelse 12-tr grupper 19

20 Problematiske/ kontroversielle aspekter Gruppebasert Språkbruk Bruk av begreper som normalt er klart religiøst definert Religiøst aspekt? En mye større andel av de norske ansatte så dette som et mulig problem

21 12-trinnsprogrammet Både kognitive og atferdsmessige endringsforslag o Trinn 1-2 Innrømme/akseptere at en har et problem Erkjenne at en ikke klarer å løse problemet alene o Trinn 3, 6 7 og 11 Be om hjelp o Trinn 4 5 og 10 Selvransakelse ( moral inventory ) o Trinn 8-9 Gjøre opp for seg der man ser man har påført andre skade o Trinn 12 Hjelpe andre som fortsatt har problemet 21

22 1. Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor alkohol, og at vi ikke lenger kunne mestre våre liv. 2. Vi kom til å tro at en Makt større enn oss selv kunne bringe oss tilbake til sunn fornuft. 3. Vi bestemte oss til å overlate vår vilje og vårt liv til Guds omsorg, slik vi selv oppfattet Ham. 4. Vi foretok en fryktløs og grundig selvransakelse. 5. Vi innrømmet, ærlig og utilslørt, våre feil for Gud, for oss selv og et annet menneske. 6. Vi var helt innstilt på å la Gud fjerne alle disse feilene i vår karakter. 7. Vi ba Ham ydmykt om å fjerne våre feil. 8. Vi satte opp en liste over alle dem vi hadde gjort vondt mot og ble villige til å gjøre alt sammen godt igjen. 9. Vi gjorde opp med disse menneskene når det var mulig å gjøre det uten å skade dem eller andre. 10. Vi fortsatte med selvransakelsen, og når vi hadde feilet, innrømmet vi det uten å nøle. 11. Vi søkte gjennom bønn og meditasjon å styrke vår bevisste kontakt med Gud, slik vi selv oppfattet Ham, og ba bare om å få vite Hans vilje med oss og kraft til å utføre den. 12. Når vi hadde hatt en åndelig oppvåkning som følge av disse trinn, prøvde vi å bringe dette budskapet videre til alkoholikere og praktisere disse prinsippene i all vår gjerning.

23 Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme. Den eneste betingelse for medlemskap, er et ønske om å slutte å drikke. Det er ingen avgifter eller kontingenter for AA-medlemskap. Vi er selvhjulpne gjennom våre egne bidrag. AA er ikke knyttet til noen sekt, trossamfunn, politisk parti, organisasjon eller institusjon. AA ønsker ikke å ta stilling i noe stridsspørsmål, hverken støtter eller motarbeider noen sak. Vårt fremste formål er å holde oss edru og hjelpe andre alkoholikere til edruskap.

24 Trinn 3 Vi bestemte oss til å overlate vår vilje og vårt liv til Guds omsorg, slik vi selv oppfattet Ham.

25 Religiøs Vidt eksistensielt fokus Sekulær Celebrate Recovery Lenkene Room, R. (1998). 25

26 Konsensusrapport: Kriterier for helsepersonells anbefaling av selvhjelpsgrupper Det er sannsynliggjort at deltagelse i en selvhjelpsgrupper bidrar positivt i et endringsperspektiv NB! Selvhjelpsgruppe er ikke behandling kost/nytte aspektet!! (Humphreys & Moos, 2007) Gruppen ivaretar medlemmenes demokratiske rettigheter Humphreys et al: 2004

27 Demokratiske rettigheter (12-tr gruppene) Bottom-up organisering Ledelse går på omgang Konfrontasjon? o Sterk IKKE-KONFRONTATIV tradisjon: 1. Do not interrupt the person speaking 2. Speak about your own experiences 3. DO NOT openly confront or challenge previous turns of talk 4. DO NOT give direct advice to other members of AA 5. DO NOT present causal explanations of other members behavior 6. DO NOT present psychological interpretations of the behaviors of other AA members 27

28 - Yalom: Terapeutiske faktorer i psykoterapeutiske grupper - Sosial læringsteori (rollemodeller) - Empowerment - Prochaska, DiClimente: Endringsteori (TTM) HVORFOR VIRKER DET Å DELTA I SELVHJELPSGRUPPER?

29 -Yalom, The theory and practice of group psychotherapy - Lieberman M Self-help groups for coping with crisis. pp. 194

30 Riessmann F. How self help works. Social Policy, 1976,

31

32 Hjelper - paradokset 7. klasse: 7. klasse: Flinke Læreproblemer 5. klasse 5. klasse Flinke Læreproblemer

33

34

35

36

37 Føroverveielse Overveielse Forberedelse Handling Vedlikehold Kognitive prosesser (tenker, føler og opplever) 1. Bevisstgjøring (consciousness raising) 2. Følelsesmessig reaksjon (emotional arousal) 3. Regnskap med seg selv (self-reevaluation) Atferdsprosesser (handling / hva en gjør! 4. Forholdsregler (stimulus control) 5. Hjelpsommer relasjoner (helping relationships) 6. Belønning / anerkjennelse (reinforcement) 7. Erstatning av problematferd (counter-conditioning)

38

39 Føroverveielse Overveielse Forberedelse Handling Vedlikehold Kognitive prosesser (tenker, føler og opplever) 1. Bevisstgjøring (consciousness raising) 2. Følelsesmessig reaksjon (emotional arousal) 3. Regnskap med seg selv (self-reevaluation) Atferdsprosesser (handling / hva en gjør! 4. Forholdsregler (stimulus control) 5. Hjelpsommer relasjoner (helping relationships) 6. Belønning / anerkjennelse (reinforcement) 7. Erstatning av problematferd (counter-conditioning)

40 Alle typer behandlingstiltak og behandlingsnivå Twelve Step Facilitation 12-trinnsgrupper 12-trinnsbehandling

41 Pasienter i behandling Motivasjonsbasert Twelve Step intervensjon Facilitation Kontrollgruppe - Økt deltagelse i AA - Bedre behandlingsresultater vedr. rus Project Match 1998, Crits-Christoph 1999, Kahler 2004 Timko 2006, Walitzer 2009, Kaskutas

42 Evidens Flere kontrollerte studier viser at intensiv / bevisst henvisningspraksis øker deltagelsen Deltagelse er altså IKKE bare avhengig av pasientens egen motivasjon, det er en faktor som kan påvirkes av behandler Behandlingsmetodikk som fremmer og vektlegger deltagelse i tolvtrinnsgrupper har bedre behandlingsresultater når det gjelder rusfrihet (Humphreys, 1999). (Project Match 1998; Humphreys 1999, Timko 2006, Kaskutas 2009, Walitzer 2009)

43

44 Pasienter på Avgiftningsavdeling N = 140 Innkomst Gruppebasert intervensjon (undervisning og motivering) Kontrollgruppe 6 måneder etterpå - Deltagelse i 12-trinns grupper - Endring i rusbruk 44

45 Funn TSF økte deltagelsen i AA/NA grupper TSF økte deltagelsen mest blant pasienter som hadde erfaring med AA/NA fra før Ingen dramatisk endring i rusbruk (målt i totalt avhold), men signifikant reduksjon av alkohol- og stoffbruk - lovende Potensial for bedre resultater på sikt ved å sette vedkommende i kontakt med et støttende fellesskap

46 OPPSUMMERING: Implikasjoner: Oppfordring til helsepersonell: Bygg broer til selvhjelpsmiljøer i stedet for å devaluere dem (Norcross 2006, Olson 2005) Behandlere i rusfeltet bør bli kjent med selvhjelpsgruppene Ta opp temaet med dine pasienter Oppfordre pasientene til å begynne å gå i selvhjelpsgrupper mens de er i behandling (Tonigan 2003, Kristensen & Vederhus, 2005) American Psychiatric Association Guidelines: Referral to 12- step program can be helpful at all stages in the treatment process (Kleber 2007)

47 Konkrete TSF tiltak alle kan gjøre Praktisk Oppslag på avdelingen/brosjyrer Gi pasienten en møteliste AA og NA Gi pasienten litteratur/brosjyrer Forberedelse Beskriver hvordan møtene foregår og hvordan gruppene fungerer Drøfter prinsippene i 12-tr programmet for å forberede pasienten Diskuterer hvor ofte en bør gå på møter Snakker om viktigheten av å knytte kontakt med andre medlemmer Foreslår at pasienten gir det en sjanse Du spør pas om han/hun har noen spørsmål, bekymringer eller motforestillinger 47

48 Praktisk/oppfølging Setter pasienten i kontakt med gruppen (tlf., åpent møte mv.) Direkte kontakt med AA/NA medlemmer AA/NA - møter på avdelingene? Tilbyr deg å bli med pasienten på møte Oppfølging: Du følger opp henvisningen ved å spørre pasienten om hans/hennes erfaringer ved å delta Du tar regelmessig opp deltagelse i 12-tr grupper som en del av behandlingsprosessen Drøfter betydningen av å finne tilhørighet til hjemmegruppe 48

49 Referanser selvhjelpsgrupper Gossop M, Stewart D, Marsden J. Attendance at Narcotics Anonymous and Alcoholics Anonymous meetings, frequency of attendance and substance use outcomes after residential treatment for drug dependence: a 5-year follow-up study. Addiction. 2008;103(1): Humphreys K. Professional interventions that facilitate 12-step self-help group involvement. Alcohol Research & Health. 1999, 23: Humphreys K, Moos RH. Encouraging posttreatment self-help group involvement to reduce demand for continuing care services: two-year clinical and utilization outcomes. Alcohol Clin Exp Res 2007;31(1):64-8. Humphreys et al: Self-help organizations for alcohol and drug problems: toward evidence-based practice and policy. J Subst Abuse Treat. 2004(3):151-8 Norcross JC. Integrating Self-Help Into Psychotherapy: 16 Practical Suggestions. Professional Psychology: Research and Practice, 2006, 37(6): Olson BD et al. Bridging professional and mutual-help: An application of the transtheoretical model to the mutual-help organization. Applied & Preventive Psychology, 2005, 11:

50 Project Match research group. Matching alcoholism treatments to client heterogeneity: Project MATCH three-year drinking outcomes. Alcohol Clin Exp Res, 1998, 22(6); Shdir / Norsk Selvhjelpsforum. Nasjonal plan for selvhjelp. IS Oslo, Sosial- og helsedirektoratet. Snow MG, Prochaska JO, Rossi JS. Processes of Change in Alcoholics Anonymous: Maintenance Factors in Long-Term Sobriety. J Stud Alcohol. 1994, 55(3): Tonigan JS, Connors GJ, Miller WR: Participation and involvement in Alcoholics Anonymous. In Treatment Matching in Alcoholism. Babor TF, Del Boca FK (Eds). Cambridge: Cambridge University Press; 2003: Vederhus JK, Kristensen. High effectiveness of self-help programs after drug addiction therapy. BMC Psychiatry 2006, 6:35

51 Nyere TSF studier Crits-Christoph et al. Psychosocial treatments for cocaine dependence: National Institute on Drug Abuse Collaborative Cocaine Treatment Study. Arch Gen Psychiatry 1999;56(6): Kaskutas et al. Effectiveness of making AA easier: A group format 12-step facilitation approach. J Subst Abuse Treat. 2009; 37(3): Morgenstern J, et al. Examining mechanisms of action in 12-Step community outpatient treatment. Drug Alcohol Depend 2003;72(3): Timko C et al. Intensive referral to 12-Step self-help groups and 6- month substance use disorder outcomes. Addiction 2006;101(5): Walitzer KS et al. Facilitating involvement in Alcoholics Anonymous during out-patient treatment: a randomized clinical trial. Addiction 2009;104(3): Witbrodt J, Kaskutas LA. Does diagnosis matter? Differential effects of 12-step participation and social networks on abstinence. Am J Drug Alcohol Abuse 2005;31(4):

SLUTTRAPPORT for Prosjekt: Tolv doble trinn

SLUTTRAPPORT for Prosjekt: Tolv doble trinn SLUTTRAPPORT for Prosjekt: Tolv doble trinn Hvordan kan 12- trinnsmodellen integreres i rehabiliteringsprosessen for dobbeltdiagnosepasienter innlagt på institusjon? Et pilot- og evalueringsprosjekt. Prosjektnummer

Detaljer

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende redaksjon Selvhjelp Norge utgivelse Juni 2015 design AH Taraldstad Design foto Anne Hilde Taraldstad trykk Bjerch Trykkeri AS opplag 50.000 isbn 978-82-998545-1-1 bestilling av heftet selvhjelp.no post@selvhjelp.no

Detaljer

12-Trinns modellen. Norsk og internasjonal forskningsbasert dokumentasjon. Bjørn Andersen

12-Trinns modellen. Norsk og internasjonal forskningsbasert dokumentasjon. Bjørn Andersen Innledningsvis drøftes generelle utfordringer forbundet med effektmålinger av ulike former for behandlingstilbud relatert til en prosessorientert input-output modell for måling av potensielle effekter.

Detaljer

Riktig strategi til riktig tid

Riktig strategi til riktig tid FAGLIG Riktig strategi til riktig tid BRUK AV DEN TRANSTEORETISKE MODELLEN FOR Å FREMME FYSISK AKTIVITET HOS PERSONER MED DEPRESJON Av Elisabet Therese Korban og Tore Bonsaksen Abstrakt Elisabet Therese

Detaljer

Rusmisbruk og gruppebehandling

Rusmisbruk og gruppebehandling Sørlandet sykehus HF Rusmisbruk og gruppebehandling Hvordan opplevde pasientene effekten av gruppebehandlingen ved en avdeling for rus og avhengighetsbehandling? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

En uoffisiell guide til de tolv trinn

En uoffisiell guide til de tolv trinn En uoffisiell guide til de tolv trinn Skrevet av A A. Medlemmer i Texas, Redigert av Paul O., oversatt av Rolf Forord Følgende er et forslag til et Stor Bok Studie Møte med vekt På det fjerde trinn. Sitater

Detaljer

Etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper

Etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper Nora Gotaas Etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper Erfaringer fra nettverk for selvhjelp, Utviklingsprosjekt LINK Vestfold Etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper Andre publikasjoner fra

Detaljer

AA ønsker å samarbeide med deg!

AA ønsker å samarbeide med deg! AA ønsker å samarbeide med deg! Lege, politi, prest, jurist, lærer, offiser, terapeut, psykolog, sykepleier, personalsjef, sosialarbeider, arbeidskonsulent, fengselsfunksjonær eller hvilken som helst annen

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Det ble en annerledes plan

Det ble en annerledes plan Universitetsforlaget 217 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Det ble en annerledes plan FAGARTIKKEL Brukeres erfaringer med nettbasert individuell plan i psykisk helsearbeid Ragnhild A.

Detaljer

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene En kvalitativ studie om hva som bidrar til deltakelse i fritidsaktivitet blant mennesker med psykiske lidelser AV: HANNE TRETTERUD LUND OG GRO KILLI HAUGSTAD

Detaljer

Tolv konsepter for NA service

Tolv konsepter for NA service Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Tolv konsepter for NA service Tolv Trinn 1. Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor vår avhengighet, og at våre liv var blitt umulige å mestre. 2. Vi kom til å tro

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Samlivsbrudd og psykisk helse: Forebyggende tiltak

Samlivsbrudd og psykisk helse: Forebyggende tiltak 12 FRODE THUEN TIDSSKRIFT FOR NORSK PSYKOLOG FORENING Samlivsbrudd og psykisk helse: Forebyggende tiltak Frode Thuen Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen Marital disruption and mental

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har IRIS hatt ansvaret for å gjennomføre en kunnskapsoppsummering om effekter av tiltak for tidlig intervensjon på rusfeltet. Ansvarlig for gjennomføringen

Detaljer

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå?

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

4 Risikofaktorer ved tilbakefall etter rusbehandling

4 Risikofaktorer ved tilbakefall etter rusbehandling 4 Risikofaktorer ved tilbakefall etter rusbehandling Risikofaktorer ved tilbakefall etter rusbehandling 5 Rusfag nr. 1 2011 Av: Trond Nordfjærn, KoRus-Midt-Norge Unge rusmisbrukere opplever oftere tilbakefall

Detaljer

Å bli forstått - og forstå seg selv:

Å bli forstått - og forstå seg selv: MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 31 Anne Grete Hersoug og Randi Ulberg Oslo Å bli forstått - og forstå seg selv: om utvikling

Detaljer

Brukermedvirkning i familiebehandling-

Brukermedvirkning i familiebehandling- Margareta Lewis Brukermedvirkning i familiebehandling- Med Klient -og resultatstyrt praksis (KOR) som eksempel Masteroppgave i Familiebehandling MFB 301 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte

Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte 100714 GRTID TPH Ti#58BDBC.book Page 247 Wednesday, August 25, 2010 1:00 PM Universitetsforlaget 247 Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte en introduksjon til aksept og forpliktelsesterapi FAGARTIKKEL

Detaljer

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP)

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Muligheter og utfordringer Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Av Trulte Konsmo og Toril Bakke, seniorrådgivere, Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

NyhetsTIPS. Pasientens stemme. Under psykoseparaplyen side 15. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2013. side 06 ERFARINGSKOMPETANSE

NyhetsTIPS. Pasientens stemme. Under psykoseparaplyen side 15. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2013. side 06 ERFARINGSKOMPETANSE #02/2013 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser ERFARINGSKOMPETANSE Pasientens stemme side 06 REFLEKSJONER FRA FAGFELTET Under psykoseparaplyen side 15 NyhetsTIPS Nr. 2-2013 1 NyhetsTIPS

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Marit Borg, Ellinor Haugård og Bengt Karlsson* Ellinor Haugård, Introduksjonssenter for utlendinger, Drammen. Bengt Karlsson, Høgskolen i Buskerud,

Detaljer

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet OVERVINN AVHENGIGHET En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet Skrevet med støtte fra Kirkens ledere og profesjonelle rådgivere, av personer som har slitt med avhengighet og som har opplevd

Detaljer

«Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» Foreldrene forteller

«Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» Foreldrene forteller Fagartikkel Kristin Alve Glad 1, Tine K. Jensen 1, 2, Grete Dyb 1, 3 1 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 2 Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. 3 Institutt for klinisk

Detaljer

Rusproblemer blant eldre er ofte

Rusproblemer blant eldre er ofte Rus Rusproblemer blant eldre Av Siri Ytrehus professor ved Diakonhjemmet høgskole, Institutt for sykepleie og helse, Oslo, hvor hun er faglig ansvarlig for et masterprogram i helse- og sosial faglig arbeid

Detaljer

* ANTA står for Alkohol, Narkotika, Tabletter, Andre avhengigheter.

* ANTA står for Alkohol, Narkotika, Tabletter, Andre avhengigheter. Prosjektbeskrivelse Mange som faller ut av arbeidslivet kan ofte ha et uavklart forhold til alkohol/rusmidler og/eller skadelig bruk av legeordinerte medisiner. Dette gjør det vanskelig for denne gruppen

Detaljer

ALKOHOL: INGEN ORDINÆR VARE

ALKOHOL: INGEN ORDINÆR VARE ALKOHOL: INGEN ORDINÆR VARE ET SAMMENDRAG AV ANDRE UTGAVE ALCOHOL AND PUBLIC POLICY GROUP 1 SAMMENDRAG Denne artikkelen oppsummerer innholdet i Alcohol: No Ordinary Commodity (2. utgave). Bokens første

Detaljer