2. JUNI ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. JUNI 2009 16. ÅRGANG"

Transkript

1 SERVICE NR. 2. JUNI ÅRGANG Næringsminister Sylvia Brustad lovte en flaske champagne til den første styrelederen som rekrutterer en kvinnelig toppsjef. Blant de første som er hedret er Manpower og deres nye konsernsjef Maalfrid Brath. Side 24-25

2 LEDER En viktig seier høst Klagenemnda For Merverdiavgift har nylig slått fast at det skal være momsfritt for private firmaer å tilby hjemmehjelpstjenester, når disse har avtale med kommunen.. (Se side 12 her i bladet). Dette er en viktig avgjørelse som har fått betydelig mediaoppmerksomhet. Aftenposten skriver for eksempel helt korrekt på lederplass; Dette er spørsmål om likestilling. Ny advokat Bjørn Jacobsen er ansatt som ny advokat i NHO Service. Bjørn Jacobsen (34) kommer fra en stilling som advokat i Wiersholm, har vært dommerfullmektig i Valdres og har vært medforfatter av boken Kollektiv arbeidsrett. Jacobsen erstatter vår advokat Linda Leiro Egseth som flytter til landsforeningen Abelia i NHO. Jacobsen begynner i NHO Service i september. Nettopp likestilling mellom private og offentlige virksomheter er noe som NHO Service har etterlyst i mange år. Det er neppe noe som føles mer urettferdig for våre medlemmer enn momsbarrieren mot offentlig sektor og den bevisste diskriminering av private arbeidsplasser som følger av dette. Det er vel heller ingen andre forhold som hindrer folkets velferd mer enn den inneffektivitet som 25 % tollmur på private løsninger medfører. Det er svært gledelig at det nå ligger an til store nye muligheter for hjemmetjenester. Dette er ofte små foretak, etablert av kvinner over hele landet som fungerer fleksibelt og godt i tett samarbeid med kommunene. Vi tror mange kvinner, med lang praktisk erfaring og kompetanse nå vil få lyst til å etablere nye grunderbedrifter innen omsorg. Det er en innsatsvilje som Norge bør fremelske og ikke kvele med momsbarrierer. Ved å slippe til private får det offentlige en nyttig samarbeidspartner som kan bidra til å styrke og utvikle produktiviteten i offentlig sektor. Et viktig tiltak bør være å etablere en statlig momskomensasjonsordning som ville gi likeverdig behandling av offentlige og private tilbydere i for eksempel sykehussektoren. I Norge har vi et konkurransetilsyn som predikerer konkurransens fortreffelighet og overvåker dens premisser. Men tilsynet har ikke fullmakter overfor offentlig sektor. Nå har regjeringen foreslått at vedtak i Klagenemnda For Merverdiavgift ikke skal overprøves av andre. Burde ikke også Konkurransetilsynet få en tilsvarende kompetanse og rolle overfor offentlig sektor? Petter Furulund adm.dir. i NHO Service 2 Nytt styre NHOs arbeidsutvalg er nylig omdannet til et styre. Som representant for servicesektoren ble Heine Wang valgt inn i NHOs sentrale styre. Det nye styret i NHO består nå av 10 medlemmer, og Heine Wang representerer både Vakt Service AS, vekterbransjen, NHO Service og NHO Vestfold. Service nr. 1 Juni 2009 Viktig dom En 33 år gammel mann ble i 2008 frikjent for vold mot en vekter fordi vekteren la hånden på skulderen hans. Vekterbransjen reagerte med vantro. Nå har Gulating Lagmannsrett kommet frem til vekterens handling ikke var en legemsfornærmelse eller provokasjon. Tiltalte ble derfor dømt for legemsfornærmelse mot vekteren. Saken gjelder en mann som ble funnet sovende på en kafé ved Oslo S. Han var ruset og ble fulgt ut fra kafeen av to vektere. Han kom da med flere ukvemsord og truet gjentatte ganger med å skjære over pulsåren til den ene vekteren. Ifølge Stavanger tingrett var truslene egnet til å skape alvorlig frykt, og han ble dermed dømt for dette forholdet, i følge Stavanger Aftenblad. Vekteren skal ha lagt hånden sin på skulderen til 33-åringen, for, ifølge aktor i saken, å forsikre seg om at han gikk rolig ut. Retten la til grunn at tiltalte da snudde seg mot vekteren og slo i alle fall ett slag mot halsen til vekteren. Vekteren ble ikke skadet, men skal ha fått et merke på halsen etter slaget. I dommen er den angivelige håndspåleggelsen karakterisert som vold. Det er anken på dette punkt som førte frem i Gulating Lagmannsrett. - Dette er en viktig avgjørelse. Hvis vekterne ikke skal kunne ta på noen uten å bli slått, er det helt håpløst, sier Petter Furulund i NHO Service i en kommentar.

3 Side 2 Leder Side 3 Innhold Side 4 Regionale verneom bud Side 5 Vik tig rolle i k am pen m ot ledighet Side 6 Tar pulsen på m arkedet Side 7 INNHOLD Slåss for seniorene Side 8 Sykehuset Innlandet - ambulanser Side 10 Fritt Brukervalg i Bergen Side 12 Momsseier for privat omsorg Side 13 Revidert statsbudsjett Side 14 Vaktselskaper ble frikjent Side 16 Vandelskontroll i vaktselskaper Side 18 Fagbrev i renholdsbransjen Side 19 Prosjekt Renholders hverdag Side 20 Konsekvenser av finanskrisen Side 22 Odda kan spare ,- Side 23 Nye verktøy i NS-INSTA 800 Side 24 Å løfte frem kvinner Side 26 Menovadagen Side 28 Nye regler for oppholdstilatelse Side 30 Juridiske spørsmål og svar Side 31 Petit: Bader med bjørner 3UTGIVER: NHO Service ADRESSE: pb 5473 Majorstua, 0305 Oslo Telf SERVICE nr OPPLAG: REDAKTØR: Baard Fiksdal Forsidefoto: Baard Fiksdal Tryk k og distribusjon: Akershus Reklame Team Red. avsluttet: 15. juni

4 Regionale verneombud en god idé Innlegg Erna Hagensen forbundsleder i Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF) Petter Furulund var på regjeringsjakt i forrige utgave av bladet Service. På lederplass gjorde han et forsøk på å skyte ned en regjeringsbeslutning ved å kalle den en dårlig idé. Han sikter vanligvis godt, men bommer denne gangen på målet. Etter at egne medlemmer i NHO Service i et årsmøtevedtak har sagt seg villige til å vurdere en ordning med regionale verneombud så trekker han nå konklusjonen Vi tror ikke en ordning med regionale verneombud vil virke etter intensjonen Jeg tillater meg å spørre: Hvilken informasjon har du fått i ettertid, Petter? Hvordan kan du nå vite at ordningen ikke vil virke etter intensjonene når den aldri har vært benyttet i servicesektoren? Byggenæringen har hatt meget god nytte av ordningen i sin kamp mot brudd på arbeidmiljøloven og useriøse aktører. De regionale verneombudene har hatt flere tusen arbeidsplassbesøk og både Arbeidstilsynet og arbeidsgiverne er fornøyde med ordningen. Econ, instituttet som evaluerte ordningen for bygg, konkluderer ikke slik du sier, med at ordningen ikke kan overføres til renholdsbransjen. De anbefaler at innføring av ordningen i nye bransjer må sees i sammenheng med en bred vurdering av hvilke virkemidler som er best egnet til å bedre arbeidsmiljøet i utsatte bransjer. Arbeidsmandsforbundet syntes regionale verneombud i renholdsbransjen er en god idé og har, sammen med LO, anbefalt regjeringen å nedsette to arbeidsgrupper for å utrede slike ordninger for renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen. Regjeringen har absolutt ikke satt en sentral samarbeidsmodell brutalt til side. Dette er tøys, Petter. Ordningen i byggenæringen styres av et fondsstyre, bestående av to fra arbeidsgiversiden, to fra arbeidstagersiden og ledet av Arbeidstilsynet. Disse styrer virksomheten gjennom handlingsplaner og rapportering. - Og så vil det selvfølgelig koste noe... Det er et godt prinsipp å være varsom med andres penger. Men kampen mot de useriøse har sin kostnad. Norsk Arbeidsmandsforbund har sammen med LO bedt myndighetene vurdere finansieringsmodeller som kan dekke opp for merarbeidet i den uorganiserte delen av bransjen. Forslaget vårt er et bidrag for å hindre at jakten på de useriøse faller på de seriøse. Følgende fire virkemidlene representerer en pakkeløsning for oss i NAF: 1) Regionale verneombud, 2)En offentlig godkjenningsordning av renholdsbedrifte, 3) ID-kort og 4) Almengjøring Innføring av en ordning med regionale verneombud for renholdsbransjen er vedtatt. Vi syntes det er rimelig at også NHO Service, som en stor og viktig bransjeorganisasjon, respektere stortingsflertallets behandling og de demokratiske spillereglene som finnes. - Mye må på plass Petter Furulund, adm. dir. i NHO Service, har følgende kommentarer til spørsmålet om regionale verneombud: Det er ingen tvil om at både NAF og NHO Service har som mål å bekjempe sosial dumping og annen usunn konkurranse. De andre tre tiltakene, som er på gang, er glimrende virkemidler: - offentlig godkjenning av bedrifter - id-kort som sikrer lovlig arbeidskraft og lovfestede minimumskrav til lønn og arbeidsvilkår) Ja, vi har satt døra på gløtt for ordning med regionale verneombud hvis vi tror det kan bidra til målet over, men det synes ikke å være tilfelle i dag. Byggenæringen har store HMS-utfordringer av annen type enn vi har. Det er der regionale verneombud har fungert. Til tross for allmenngjøring av lønnsforhold i byggenæringen, har regionale verneombud ingen fullmakter til å sjekke dette. Vi har ikke engang allmenngjøring. Det er vedtatt innføring av regionale verneombud fra regjeringen, uten at mål og innhold er beskrevet, og uten at vi engang er spurt om saken. Jeg synes ikke det er verken demokratisk eller i tråd med godt trepartssamarbeide. NHO Service mener godkjenning, id-kort og allmenngjøring må på plass før vi vurderer regionale verneombud, og skal det innføres må de ha fullmakter til å gripe inn i saker som angår lønns og arbeidsvilkår. Ellers behøver vi ikke bekymre oss for om de treffer målet de har kun børse med løskrutt. Hvis det tross alt innføres regionale verneombud, vil og krever vi selvsagt å få være med å utforme ordningen så den ikke straffer ytterligere de mest skikkelige og organiserte bedriftene i bransjen. 4

5 Bemanningsbransjen og attføringsbedriftene: Viktig rolle i kampen mot ledigheten Et enstemmig storting anerkjenner at samspillet mellom NAV, bemanningsbransjen og attføringsbedriftene er viktig. Vi er glade for oppmerksomheten om bransjens viktige samfunnsrolle i en tid med økende arbeidsledighet, sier Even Hagelien, fagsjef i NHO Service. Tekst: Mattis Michaelsen Høyres stortingsrepresentanter Martin Engeset og Jan Tore Sanner la nylig inn et forslag om å la private bemanningsselskaper avlaste NAV i formidlingen av ordinære arbeidsledige og å la attførings- og vekstbedrifter avlaste NAV i arbeidsevneavklaringen til yrkeshemmede. Verdifull oppmerksomhet Høyres konkrete forslag fikk ikke tilslutning fra andre enn Frp. Men behandlingen av saken ga rom for en viktig diskusjon om hvordan bemanningsbransjen og attføringsbedriftene kan levere verdifulle bidrag i kampen for å holde arbeidsledigheten mest mulig nede. Oppmerksomheten vi har fått i denne saken tydeliggjør hvordan bransjen er en viktig mulighet og ressurs i arbeidsmarkedet. Diskusjonen viser at det som er bra for bemanningsselskapene også er til det beste for NAV og arbeidssøkerne. Vi har helt felles interesser, og bransjens viktigste bidrag i samarbeidet er detaljkunnskap om hvem som har behov for arbeidskraft. Når NAV samarbeider tett med oss, blir det lettere å sørge for at de som blir ledige kanaliseres dit det er jobber. Samtidig kan vår bransje gi innspill som gjør at arbeidssøkere får påfyll av nettopp den type kunnskap som setter dem i stand til å fylle konkrete behov hos nye arbeidsgivere, sier Even Hagelien, fagsjef for bemanningsbransjen i NHO Service. Politiske skillelinjer Alle partiene anerkjenner bemanningsselskapenes og attføringsbedriftenes viktige rolle i et vanskelig arbeidsmarked. Den som leser Stortingets innstilling om forslaget fra Høyres representanter (Innst. S. nr. 214 ( )) vil imidlertid se forskjeller i partienes syn. Høyre og Fremskrittspartiet legger vekt på tiltak som må gjøres for å styrke samarbeid og avlastning av NAV. Regjeringspartiene viser til eksisterende samarbeid og påpeker at NAV-kontorene allerede har et ansvar for å samarbeide med eksterne, basert på lokale og regionale muligheter og forutsetninger, samt brukeres behov. Ikke fornøyd Forslagsstiller Martin Engeset fra Høyre er ikke fornøyd med regjeringspartienes svar på hans utfordring om å styrke samarbeidet mellom NAV og bemannings- og attføringsbedriftene. Bemanningsbransjen og attføringsbedriftene har betydelig kompetanse og kapasitet. De kan spille en langt viktigere rolle enn de gjør i dag, sier stortingsrepresentanten. Martin Engeset konstaterer at Høyre gjorde et politisk forsøk, men at de ikke vant frem i denne omgang. Han lover imidlertid at siste ord ikke er sagt. Lover omkamp etter valget Engeset og Høyre er klare for å ta saken opp igjen umiddelbart etter valgdagen. Og hvis vi vinner valget, vil vi gjøre det vi nå har foreslått. Vi vil bruke bemanningsselskaper og attføringsbedrifter i langt større grad, for å løse situasjonen for stadig flere arbeidsledige, sier Martin Engeset. Martin Engeset Europeisk utfordring Oppmerksomheten om bemanningsbransjens rolle som støttespiller og ressurs i vanskelige tider på arbeidsmarkedet er stor over hele Europa, sier fagsjef for bemanningsbransjen Even Hagelien. NHO Service er i aktiv og kontinuerlig dialog med søsterorganisasjoner i andre europeiske land. Bransjeorganisasjonenes mål er å finne gode løsninger, inspirere og motivere hverandre på tvers av landegrensene. Hagelien peker på at det er store forskjeller mellom de ulike landene i forhold til hvor tett og velorganisert samarbeidet mellom den offentlige arbeidsmarkedsetaten og bemanningsselskapene er. I Nederland håndteres store deler av arbeidsformidlingen av bemanningsselskaper. Også i Sverige har man gått lenger enn i Norge, i forhold til arbeidsdeling mellom private og det offentlige når det gjelder arbeidsformidling. 5

6 Tar pulsen på markedet 6 Når det svinger på arbeidsmarkedet, merkes det umiddelbart hos bemanningsselskapene. Tekst og foto: Mattis Michaelsen Kraftig nedgang gir bransjen betydelige utfordringer. Men dårlige tider gir også nye muligheter. Bransjens unike kunnskap om hvor ledige hender kan finne nytt arbeid trengs mer enn noen gang før. Siste bransjestatistikk viser en kraftig nedgang i aktiviteten i bemanningsbransjen ned nesten 30 prosent i første kvartal 2009, sammenlignet med fjerde kvartal i fjor. (Se oversikt i margen side 7.) Situasjonen er krevende. Mange bemanningsselskaper må kutte og en del bedrifter har gått over ende. Argusøyne på markedet Per Bergerud er styreleder for bemanningsbransjen i NHO Service. I tillegg er han adm. dir. hos Proffice. Det er nå det virkelig gjelder å holde seg oppdatert. Om markedets utvikling og behov, om de store utviklingstrekkene. Men ikke minst er den mer detaljerte bedrifts- og lokalkunnskapen viktig, sier Bergerud. Han sikter til den type detaljkunnskap som det enkelte bemanningsselskap har om sine spesial- og hjemmemarkeder. Bergerud peker på at bemanningsbedriftene må utnytte den løpende og tette dialogen de har med bedriftene. Kunnskapen må brukes til å bidra til at arbeidskraft kan flyte mest mulig effektivt fra der den er overflødig til der den er etterspurt. God statistikk Noe av det viktigste vi kan gjøre som bransjeorganisasjon er å levere oppdatert informasjon gjennom vår bransjestatistikk, sier Per Bergerud. Statistikken tar pulsen på arbeidsmarkedet og øker bemanningsselskapenes muligheter til å hjelpe både arbeidssøkere og bedrifter på best mulig måte. Men etter to meget gode år for bemanningsbransjen er nedgangen et faktum. Det offensive svaret på utfordringene er å se nye muligheter i markedet. Per Bergerud er imidlertid klar på at det alene ikke vil være tilstrekkelig. Kutt kostnader Vi må ta konsekvensene av utviklingen i arbeidsmarkedet. Det er min sterke anbefaling til bemanningsselskapene at de ser utfordringen i øynene og kutter kostnader, sier styrelederen i bransjeorganisasjonen. Per Bergerud og NHO Service ser for seg at det fortsatt vil være tøffe tider i hele 2009 og videre inn i Fortsatt et stort marked Men jeg minner om at aktiviteten i bemanningsbransjen i første kvartal i 2009 er på 2006-nivå. Da levde vi svært godt med den omsetningen. Vi har fortsatt et stort og godt marked, sier Per Bergerud.

7 Falt 30 prosent Aktiviteten i bemanningsbransjen sank med nesten 30 prosent i første kvartal 2009, sammenlignet med fjerde kvartal i fjor, viser tall fra NHO Service. I forhold til første kvartal i fjor er nedgangen på 17 prosent. Nedgangen er den sterkeste bransjen har opplevd, fra ett kvartal til et annet, siden 1980-tallet. Størst nedgang er det i bygg- og anleggsbransjen. Der er antall utleide timer nær halvert fra siste kvartal i fjor til første kvartal i år. I andre bransjer øker behovet for arbeidskraft, særlig i offentlig sektor. Helsevesenet mangler fagfolk, og barnehagepedagoger og lærere er mangelvare over hele landet. Etterspørsel etter arbeidskraft til hoteller, restauranter og kantiner har økt med 10 prosent det siste året. Bransjeorganisasjonen minner om at selv om aktivitetsnivået er gått kraftig ned, så er det likevel på samme nivå som i Internasjonal statistikk viser at bemanningsbransjen i Norge klarer seg bedre enn i andre europeiske land. I Sverige er nedgangen fra første kvartal i fjor på 20 prosent, i Frankrike 30 prosent og i Spania på hele 42 prosent. (Sammenlignet med tilsvarende nedgang i Norge på 17 prosent.) Tekst: Baard Fiksdal Yngvar Ekorness (62) er daglig leder av SeniorPower Slåss for seniorene Senior Power har spesialisert seg på å tilby godt voksne mennesker jobb. Det er en stor utfordring. Yngvar Ekorness (62) er daglig leder av Senior Power og forteller at siden starten i fjor har de nå vikarer i sving og omsetter for et par millioner kroner i året. Senior Power er ganske alene om å ha den spesialiseringen i bransjen. - Det er markert økende arbeidslyst blant godt voksne. Vi har jevn pågang fra seniorer som ønsker å ta oppdrag. Et mål nå å finne en stor bedrift eller kjede som vil benytte seniorer som vikarer ved sykdom eller ferie. Vi håper å finne for eksempel en butikk-kjede som vil satse betydelig og systematisk på voksne medarbeidere. Senior Power vil kunne tilby en relativt stor pool kvalifiserte seniorer som vil være klare til vikarjobber, sier Ekorness. - Hva er en senior? - Definisjonen som benyttes av LO og i EU er folk som har fylt 45 år. - Når slutter du å være senior? - Det spørsmålet har jeg aldri fått før, men det vil vel si når du ikke orker å arbeide mer. De eldste medarbeiderne vi har er Hva er fordelen med å ansette en senior? - Du får en person som er svært interessert i jobben, som har lang erfaring og som ikke drømmer om å stjele jobben fra sjefen sin. Du får en person som kan være mentor og ressurs, som ikke har syke barn, som er stabil, ja, jeg kan snakke så lenge du vil om dette. - Og ulempene? - Eldre medarbeidere er ofte mer nøyaktige i arbeidet, reddere for å gjøre feil enn yngre. Det kan også ta litt lengre tid å tilegne seg helt nye verktøy, for eksempel på PC, men dette er veldig individuelt. - Er det lett å finne jobber til seniorene? - Det er ingen som spesielt spør etter seniorer. Vi må selge dem inn. Holdningene til dette er mangslungne. Mange vil helst ha en person på rundt 30 år. Jeg tror likevel at de fleste som har satset på en senior har gode erfaringer. Jeg tror også at dette markedet kommer til å modnes. - Er det forskjell på offentlig og privat virksomhet i holdning til bemanning? - Nei, begge sektorer er krevende for oss. Men jeg er overbevist om at Norge kommer til å utvikle seg mye på dette området. Den demografiske utviklingen vil tvinge frem nye holdninger, slutter Ekorness. Trend: Prognoser sier at arbeidstakere mellom 20 og 40 år vil reduseres i årene fremover. Andelen mennesker over 40 år er økende. Mange bedrifter og bransjer har kritisk mangel på kompetent arbeidskraft. Myndigheter og partene i arbeidslivet står bak tiltak for å få også flere eldre personer ut i arbeidslivet. 7

8 Europeisk konferanse om arbeidsmarkedspolitikk i krisetider En europeisk konferanse i Brussel i mai var viet tiltak for å møte den stadig stigende arbeidsledigheten i Europa. EU forventer å miste minst 4,5 mill. jobber i 2009, og frem til utgangen av 2010 er det forventet at tapet av antall jobber vil komme opp i 8,5 mill. Et viktig perspektiv for konferansen var samarbeid mellom nasjonale arbeidsmarkedsmyndigheter og private bemanningsbyrå og det var representanter fra disse instansene som møtes på konferansen. Fra Norge var både Arbeids- og velferdsdirektoratet og NHO Service representert. Flere innledere ga gode eksempler på hvordan bemanningsbransjen kan supplere arbeidsmarkedsmyndighetene/nav i krisetider, og det ble fremhevet fra OECD at økt innsats for å hjelpe arbeidsledige må komme i resesjonens innledende fase. Ny kompetanse hos arbeidsledige er helt sentralt for å fylle fremtidens behov for arbeidskraft. Flere land er bekymret for en betydelig økning i arbeidsledigheten blant nyutdannende unge til høsten. Den norske bemanningsbransjens initiativ for økt dialog og samarbeid med NAV er tidsriktig og i tråd med det som anbefales i Europa for å adressere økt arbeidsledighet nasjonalt. Sykehuset Innlandet avvikler samarb Sykehuset Innlandet godtar betydelig økte utgifter til drift og investeringer. Private ambulansebedrifter gjør en god jobb, likevel skal de bort - koste hva det koste vil. Tekst: Åshild Schmidt I desember 2008 vedtok styret ved Sykehuset Innlandet et budsjett for inneværende år som innebar kutt på 137 millioner kroner. 111 årsverk og 20 senger skulle bort. 30 millioner kroner Til tross for en anstrengt økonomisk situasjon vil styret nå årlig bruke 30 millioner kroner på å overføre ambulansedriften fra privat til offentlig regi. De finner også rom for en engangsinvestering i ambulansemateriell på opptil 65 mill. kroner. Sykehuset vil avvikle samarbeidet med private ambulansebedrifter til tross for at tilbakemeldingene til de private aktørene over tid har vært meget gode. Resultatet er dårligere helsetjenester i Innlandet. Pengene som nå skal brukes til å overføre ambulansetjenster til offentlig drift, kunne for eksempel alternativt gått til drift av nye ambulanser i Innlandet. Samarbeidet med private Vi ønsker alle en god ambulansetjeneste. Kort responstid og kompetent behandling under transporten til sykehuset, kan være helt avgjørende for liv og helse. Samarbeid med private aktører har gjort det mulig å tilby ambulansetjenester på mindre steder. Det er grunn til å forvente en mer sentralisert ambulansetjeneste i Innlandet som følge av sykehusets vedtak. For å sikre høy kompetanse hos medarbeiderne er det tett kontakt med den medisinsk ansvarlige for ambulansetjenestene ved sykehusene, og bedriftene. NHO Service støtter helhjertet opp om tiltak som kan bidra til ytterligere å øke kvaliteten på tjenesten. I denne sammenheng er det viktig å minne om at ingenting tyder på at privat ambulansetjeneste holder lavere kvalitet enn tilsvarende tjeneste i offentlig regi snarere tvert imot. Mindre helse for hver krone Det NHO Service derimot ikke støtter er vedtak i helseforetakene som gir mindre helse for hver bevilgede krone til spesialisthelsetjenesten. Det lar seg ikke forsvare at Sykehuset Innlandet bruker ressurser på å fase tjenesten inn i sykehusets drift, fremfor å prioritere pasienter i behandlingskø. Lang tradisjon Det er lang tradisjon i Norge for at private driver ambulansetjenester. Tjenesten har utviklet seg fra å være ren transport av syke, til å kunne innebære avansert medisinsk behandling på strekningen frem til sykehuset. Liv reddes og skadeomfang begrenses. Mange har grunn til å være stolte over den formidable utviklingen som har funnet sted i de prehospitale tjenestene de senere år. Konkurransedyktig Ambulansepersonell i private bedrifter er sikret konkurransedyktige lønnsbetingelser gjennom de sentrale tariffavtalene mellom NHO og LO/YS. Senest i fjor ble det enighet om til dels store lønnstillegg til denne gruppen ansatte. Det er grunn til å tro at de sentrale arbeidslivsorganisasjonene også vil ha fokus på lønns- og arbeidsvilkår også i fremtidige oppgjør. Private aktører bør fortsatt være et supplement og et korrektiv til offentlig ambulansedrift. Det tjener pasientene så vel som sykehusene. La oss håpe at styret i Sykehuset Innlandet skjønner det før det er for sent. 8

9 Positiv innkjøpsmelding Stortingsmeldingen om offentlige innkjøp ble lagt frem 8.mai. NHO Service er positiv til meldingen. Her er våre viktigste kommentarer: - Det er spesielt viktig at Grande Røys nå skaper ro rundt regelverket, når grensen for hva som må ut på anbud blir liggende på kr, og at man dreier fokuset i stedet mot styrking av innkjøpsorganisering og kompetanse, mener NHO Service. -At beløpsgrensen ikke heves, bidrar til at det fortsatt skal være praktisk mulig for omverden å kunne få prøvd riktigheten av kontraktstildelinger. Dette er i seg selv et håndslag til at smøringskulturer ikke skal få bedre vilkår i tiden fremover. - NHO Service erfarer at regelbrudd oftere har sammenheng med at innkjøpere ikke i tilstrekkelig grad kjenner kompleksiteten i de tjenestene de skal kjøpe inn enn at problemet ligger i selve anskaffelsesregelverket. Manglende forberedelser, innkjøperstøtte og innkjøpsforståelse, forklarer ofte de ulovlige vendingene som tas i gjennomføringen av konkurransen og dermed fører til at oppdragsgiver bryter det kravet på likebehandling som leverandører har. eidet med ambulansebedriftene 9

10 Bergens innbyggere skal få fritt brukervalg på hjemmesykepleie. Nå jobber politikerne med detaljene i konkurransegrunnlaget. Bransjen er spent på om rammebetingelser blir til å leve med. Forventningene er positive, etter god dialog med Bergenspolitikerne. Fritt brukervalg i Bergen Tekst : Mattis Michaelsen Foto: Marit Hommedal, Bergen kom. Det er besluttet at bergenserne skal få fritt brukervalg på hjemmesykepleie. Nå sitter vi midt i behandlingen av selve konkurransegrunnlaget, sier Christine Meyer, Høyrepolitiker og helsebyråd i Bergen. Bedriftene er hørt Bergenspolitikerne har hatt tett dialog med NHO Service og representanter for private leverandører av helsetjenester. Christine Meyer forteller hvorfor det har vært viktig: I dette markedet er det ikke så mange aktører. I Bergen er det heller ikke et etablert marked for disse tjenestene. Da blir det viktig for oss å høre hva som skal til for at bedriftene skal fatte interesse. Hva slags rammebetingelser trenger de for å i det hele tatt å være interessert? sier Meyer. Og bedriftene har gitt henne og de andre som sitter med makten i Bergen klare svar. Tilbakemeldingen fra forsøksordningen med konkurranseutsetting av hjemmesykepleie i Vestre Aker bydel i Oslo er at rammebetingelsene har vært så dårlige at ingen leverandører har klart å tjene penger. Christine Meyer er helsebyråd i Bergen. Pris og minstevolum Med bakgrunn blant annet i synspunktene fra bransjen, diskuterer politikerne i Bergen spesielt to viktige faktorer: Prisstrukturen må bidra til at det er attraktivt å drive i dette markedet. I tillegg må leverandørene sikres leveranse av et visst antall timer eller til et visst antall brukere, som et minimum å bygge driften sin på. I utgangspunktet skulle det ligge godt til rette for et tilstrekkelig volum for de som til syvende og sist vinner anbudskonkurransen i Bergen, fordi bergenserne ønsker å konkurranseutsette hjemmesykepleien for samtlige brukere i kommunen. NHO Service har god tro på at bedriftene kan få rammebetingelser som gir et godt grunnlag for å levere gode og lønnsomme tjenester, med bakgrunn i dialogen og tilbakemeldingene underveis i prosessen med Bergen kommune. God prosess Vårt inntrykk er at kommunen har tatt inn over seg bedriftenes synspunkter og erfaringer, sier Lasse Tenden, faktaansvarlig i NHO Service. I Bergen legges det opp til at anbudet på hjemmesykepleie skal være på fastsatt pris, mens det er kvalitet og valg av løsninger man konkurrer på. Anbudet skal lyses ut før sommeren. Oppstart er planlagt til 1. februar Positive forventninger Bedriftene er spent på hvilke rammebetingelser som vil presenteres i det endelige grunnlaget for konkurranse om hjemmesykepleie i Bergen. Signalene så langt tolkes positivt. Hefte om helse og omsorgstjenester NHO Service har laget et nytt hefte om helse- og omsorgstjenester. Heftet skal bidra til at kommuner vurderer anbud og konkurranse for å sikre borgerne det beste velferdstilbudet som er mulig innenfor eksisterende budsjettrammer. Leserne vil finne råd og tips om hvordan en god anbudsprosess om helse- og omsorgstjenester bør gjennomføres. I tillegg gir heftet anbefalinger om hva som bør vektlegges for å sikre et godt valg av tjenesteleverandør. Heftet kan bestilles gratis fra NHO Service. Eller det kan lastes ned på Se under publikasjoner 10

11 Bladet Service har stilt to spørsmål til fire leverandører som er aktuelle for å levere hjemmesykepleie i Bergen: 1.Blir dere med på anbudsrunden i Bergen? 2.Hvilke rammebetingelser er viktige for at det skal være attraktivt for bedriftene å delta og gode muligheter for å levere tjenester av god kvalitet? Geir Lægreid adm.dir. Aleris Omsorg 1. Ja, vi har tenkt å levere anbud. Men vi må jo se på anbudspapirene først. 2. Det må være en rimelig økonomi i det. Og så må hver tjenesteleverandør få et minimum av oppdrag i en startportefølje. Mitt inntrykk er at Bergen har gjort et godt forarbeid og at de har hørt på oss som leverer tjenestene. Kari Tøsse, regionssjef, Attendo Care 1. Det vet vi ikke ennå. Vi må se grunnlaget først. 2. Prisene må være bærekraftige. Det var pris som gjorde at vi trakk oss ut av anbudet for Vestre Aker bydel i Oslo. I tillegg må den totale kundemengden være stor nok, og leverandørene må få en garanti på et minimum av timer eller antall brukere. Nina Torp Høisæther adm.dir. Norlandia Omsorg 1. Vi vil vurdere deltakelsen i forhold til konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon. 2. Det er selvfølgelig alltid et prisspørsmål. Og så kommer det an på hva de krever av beredskap. Kommunen må ikke legge inn krav som gjør det vanskelig å levere god kvalitet og samtidig få regnestykket til å gå opp. Vi er veldig glad for at Bergen gjør dette. Det er flott for bergenserne at vi konkurrerer for at brukerne skal få best mulig hjemmesykepleie. Anne Bråthen, adm.dir. Carema Omsorg 1. Vi må se grunnlaget først. 2. Det som er viktig er at hele betalingsordningen er så god at leveransen lar seg gjennomføre. Mitt inntrykk er at Bergen kommune har vært lydhør og søkt informasjon om våre erfaringer fra Oslo. Det er positivt. Service nr. 2. Juni

ÅRSRAPPORT for NHO Service

ÅRSRAPPORT for NHO Service 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. 4 etg. www.nhoservice.no 02 Trykk: Akershus Reklameteam.

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

Lurte døden 4. DES. 2009 16. ÅRGANG

Lurte døden 4. DES. 2009 16. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DES. 2009 16. ÅRGANG Lurte døden 39 personer omkom i branner i løpet av årets ni første måneder. Antall branner ligger an til å bli 25.000 i år. Stadig flere skaffer seg alarm. Antall dødsfall

Detaljer

Servicebedriftenes Landsforening (SBL)

Servicebedriftenes Landsforening (SBL) Servicebedriftenes Landsforening (SBL) Årsberetning 2006 $ Innhold I. Innledning - Forord...03 II. Om SBL og bransjenes utvikling - Styrer og næringsutvalg...04 - Administrasjonen...07 - SBLs styreleders

Detaljer

Servicebedriftenes Landsforening (SBL)

Servicebedriftenes Landsforening (SBL) Årsberetning 2005 Servicebedriftenes Landsforening (SBL) Renholdbedriftenes Servicekontor (RBS) Ren Utvikling (RU) Bemanning og Rekrutteringsbransjens Forening (BRF) Kantiner Forvaltning og driftselskaper

Detaljer

SERVICE 1. MARS. 2008 15. ÅRGANG

SERVICE 1. MARS. 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 1. MARS. 2008 15. ÅRGANG India utdanner 405.000 ingeniører hvert år. Verden står i kø for å rekruttere de største talentene. Vi har sett nærmere på bemanningsbransjens utvikling og muligheter.

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

2. JUNI 2008 15. ÅRGANG

2. JUNI 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 2. JUNI 2008 15. ÅRGANG En tøff jobb som gir anerkjennelse i bransjen: Aril Teigseth i Nexus Renhold henger i bæresele på toppen av Radisson SAS Plaza Hotel. Vi har renholdsbransjen som tema.

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag Magasinet Utgave 3 Juni 2011 03 - Det økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag er deilig Et verdig liv Flere eldre betyr utfordringer i å sikre en verdig siste fase av livet

Detaljer

STATISTIKK OG TRENDER

STATISTIKK OG TRENDER STATISTIKK OG TRENDER INNHOLD Forord NHO Service i et nøtteskall Hvorfor kommer rapporten nå? Vi blir hørt! Innovasjon i servicenæringen Tariff 2013 et mellomoppgjør Konjunkturutviklingen Utviklingen i

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1009 Møte torsdag den 6. desember 2007 kl. 10 President: Sigvald

Detaljer

Innhold. 2 Aspekter Nr. 1 2011. 24 Spekterkonferansen 2011 26 Arbeidsgiverbarometeret 2011. 3 Leder 5 Inntektspolitikkens dilemmaer

Innhold. 2 Aspekter Nr. 1 2011. 24 Spekterkonferansen 2011 26 Arbeidsgiverbarometeret 2011. 3 Leder 5 Inntektspolitikkens dilemmaer AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 1:2011 Inntektspolitikkens dilemmaer Side 5 Kollektivtrafikken må få en tydelig plass i NTP Side 19 Forenkling for verdiskapning Side 28 Arbeidslivet går

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 12. mai Muntlig spørretime 3359 Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 80): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

kjøpefest for trygghet

kjøpefest for trygghet Norsk Politi nr.1 // mars 2008 marerittet «Lommemannen» vendepunkt mot overgrep livvakt Krevende oppdrag på Serena Hotel kjøpefest for trygghet - i verdens tryggeste land Det er mye ondskap, av og til

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Schous. fra morgen til kveld. KLP Eiendom har omskapt det gamle Schous fra ølbryggeri til kulturbryggeri. Her pulserer et samfunn i samfunnet.

Schous. fra morgen til kveld. KLP Eiendom har omskapt det gamle Schous fra ølbryggeri til kulturbryggeri. Her pulserer et samfunn i samfunnet. Magasinet Utgave 3 Juni 2012 03 Schous fra morgen til kveld KLP Eiendom har omskapt det gamle Schous fra ølbryggeri til kulturbryggeri. Her pulserer et samfunn i samfunnet. 25 prosent av alle tilfeller

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer