Kommunestyrets møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05"

Transkript

1 Page 1 of 6 Kommunestyrets møteprotokoll Karmøy kommune Side 8 av 8 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: Tid : Kl Medlemmer: 45 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Didrik Ferkingstad, Øyvind Vaksdal, Rolf Arne Li, Einar Schultz Kvale Jakob H. Berninessen, Trond Wisnæs, John Jakobsen, Fritjof Simonsen Johnny Stangeland møtte i sak 18/05. Rådmann, økonomisjef, skole og kultursjef, teknisk sjef, personalsjef, formannskapssekretær. Innkalling og sakliste godkjent med to tilleggssaker: Sak 25/05 Nasjonal transportplan Handlingsprogram og 26/05 Eventuelt. Utskriften fra kommunestyremøtet godkjent. Innledningsvis var det en orientering om SLT-arbeidet (samordning lokale tiltak) ved SLT-koordinator Eivind Jahren. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Jostein Espeset Saknr. 0018/05 KARMØY LYNGSENTER - AKSJEKJØP Leif Malvin Knutsen fratrådte som inhabil. Johnny Stangeland tiltrådte. 45 representanter til stede. Innstillingen enstemmig vedtatt. Karmøy kommune kjøper 240 aksjer i Karmøy Lyngsenter A/S fra Olav Johan Nilsen til en pris av kr. 790,- pr. aksje. Kjøpesummen, inntil kr ,-, finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond.

2 Page 2 of 6 Johnny Stangeland fratrådte. Leif Malvin Knutsen tiltrådte. 45 representanter til stede. Saknr. 0019/05 GRUNNSKOLEN I KARMØY - STRATEGI OG KOMPETANSEUTVIKLING Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt Karmøy kommunestyre vedtar plan "Grunnskolen i Karmøy - strategi og kompetanseutvikling, , med følgende tillegg under hovedpunkt 2, underpunkt 9 ". og dannelse/folkeskikk". Planen skal ivareta statlige og kommunale mål, også universell utforming, og hovedutvalg skole og kultur gis fullmakt til justeringer dersom endringer av mål og midler gjør dette nødvendig. Gjennomføring av planen er avhengig av de midler som stilles til disposisjon i budsjettet. Saknr. 0020/05 NORDVEGEN HISTORIESENTER. AVALDSNES. GNR. 86, BNR. 1. SKJØNN- SAK B. FINANSIERING AV SKJØNN- OG ERVERVSKOSTNADER. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Karmøy kommunestyre er kjent med Karmsund tingrett sin avgjørelse i skjønnsak Karmøy kommunestyret bevilger kr ,- for dekning av erstatningene og sakskostnadene med skjønnet, jfr. skjønnsslutning pkt. 1 4, samlet ca. kr ,- inklusiv renter. I tillegg kommer kostnader og gebyrer for behandlingen av saken i tingretten samt oppmålings- og tinglysingsgebyr, samlet ca. kr ,-. Samlet beløp på kr ,- bevilges fra disposisjonsfondet og belastes konto nr P Saknr. 0021/05 SKJENKETIDER I KARMØY KOMMUNE Geir S. Toskedal fremmet mindretallsforslag fra formannskapet, sålydende: 1. Karmøy kommunestyre vedtar at skjenketidene som framkom i pkt. H) i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer i KST-sak 96/04 den opprettholdes og skjenketidene er følgende: Skjenking av øl og vin kan foregå til disse tider: Mandag - torsdag: kl Fredag lørdag, nyttårsaften: kl Søndager og helligdager, samt stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning: kl april,16. mai, dagene før Kristi himmelfartsdag og skjærtorsdag: kl Skjenking av brennevin kan foregå til disse tider: Mandag torsdag: kl Fredag lørdag, nyttårsaften: kl Søndager og helligdager: kl

3 Page 3 of april, 16. mai, dagene før Kristi himmelfartsdag og skjærtorsdag: kl mai og 17. mai regnes ikke som helligdager. Skjenking av brennevin er forbudt ved lov på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning. Åpningstiden fastsettes til en halv time lenger enn skjenketiden. 2. Karmøy kommunestyre vedtar at pkt. I) i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer endres slik at dagens ordning med samme skjenketider ute som inne og uteservering hele året gjøres permanent. Fullstendig pkt. I) i retningslinjene blir sålydende: Uteservering. Serveringssteder med skjenkebevilling kan, når forholdene ligger til rette, få skjenkebevillingen utvidet til bruk i friluft på følgende betingelser: Bevillingen er avgrenset til øl og vin. Skjenketider for uteservering følger skjenketidene i pkt. H). Skjenkeområdet skal være tydelig avgrenset, og godkjent av bygningsmyndigheter, etc. med en øvre grense på antall sitteplasser. Det gis ikke bevilling til servering på fortau. Tillatelsen til uteservering trekkes tilbake/behandles på nytt for det enkelte skjenkested dersom det framkommer klager på høyt støynivå etc. eller anmerkninger fra politiet. Votering: Innstillingen vedtatt med 25 stemmer mot 20 stemmer for Toskedals forslag. Følgende erstatter pkt. H i de alkoholpolitiske retningslinjene: Skjenking av øl og vin: mandag torsdag kl fredag t.o.m søndag " Skjenking av brennevin: mandag t.o.m. søndag kl Uteservering følger skjenketidene for inneservering. 1. mai og 17. mai regnes ikke som helligdager. Skjenking av brennevin er forbudt ved lov på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning. Åpningstiden fastsettes til en halv time lenger enn skjenketiden. Saknr. 0022/05 NORHEIM NÆRINGSPARK M.M. PLANLEGGING, ERVERV OG VIDERE UTBYGGING. Lars Magne Skeie fremmet forslag om at pkt. 4 skulle utgå. Per Inge Eriksen fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet: Formannskapet gjennomgår og legger frem en sak for kommunestyret der eksisterende ledige næringsområder blir klargjort for videresalg. Det kan være aktuelt å innløse områder for å foreta nødvendig utbygging og ferdigstilling av vedtatte næringsområder. Gjennomgangen sammen med boligkontoret viser at det er veldig lite næringsområder som er ledige for

4 Page 4 of 6 videresalg. På Bø næringsområde er det fullt. På Bygnes er det lite som er ledig, og det samme på Veamyr. I Åkrehamn viser det seg at det er flere som ønsker å kjøpe, men det er ikke ledig område som er opparbeidet. Skudeneshavn har ikke ledige næringstomter. Formannskapet bør også allerede på det nåværende tidspunkt gå i gang med å finne nye aktuelle næringsområder i nærheten av pressområder på Karmøy, slik at nye områder kan innarbeides i kommuneplanen ved rullering. Votering: Pkt. 1 3: Innstillingen enstemmig vedtatt. Skeies forslag om at pkt. 4 skulle utgå, vedtatt med 34 mot 11 stemmer. Eriksens forslag oversendt formannskapet uten realitetsvotering. 1. Karmøy kommunestyre bevilger kr fra ubundet kapital-/investeringsfond til erverv av arealer og byggemodning av 2. utbyggingsetappe i Norheim næringspark. I tillegg kan disse midler også brukes til erverv av del av gnr. 149, bnr. 15 på Stølsmyr. Utgiftene belastes konto P 22100/P Inntektene fra salget tilbakeføres kapitalfondet. 2. Kommunestyret ber administrasjonen starte teknisk planlegging og utarbeidelse av anbudsgrunnlag for 2.utbyggingsetappe parallelt med gjennomføring av grunnervervet etter å ha vært i dialog med grunneiere. 3. Administrasjonen bes starte opp reguleringsarbeid for kommunenes næringsområder beliggende ved T-forbindelsen og omkjøringsvegen Norheim- Raglamyr/T-forbindelsen. Arbeidet gis høy prioritet, med tanke at byggemodning skal kunne skje parallelt med realiseringen av det overordnende vegnett i området. Saknr. 0023/05 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR VEDAVÅGEN - OMRÅDE LANGS SJØEN FRA SOLHÅLÅ TIL SÆVIKEVIK - REGULERINGSENDRING GNR. 4/88 Magny Broshaug fratrådte som inhabil. 44 representanter til stede. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar forslag til endring i reguleringsplan for gnr. 4, bnr del av godkjent reguleringsplan for Vedavågen. (Vist på kart sist datert ). 2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 3. Magny Broshaug tiltrådte. 45 representanter til stede. Saknr. 0024/05 REFERATLISTA 1. Protokoll fra møte i kontrollutvalget, Til etterretning. 2. Særutskrift av kontrollutvalgssak BS 05/003 Årsmelding 2004 Til etterretning.

5 Page 5 of 6 3. Særutskrift av kontrollutvalgssak BS 05/004 Virksomhetsplan 2005 Til etterretning. Saknr. 0025/05 NASJONAL TRANSPORTPLAN HANDLINGSPROGRAM Leif Malvin Knutsen fremmet mindretallsforslagets pkt. 1 fra formannskapet, sålydende: 1. Karmøy formannskap finner at forslag til handlingsprogram , utarbeidet av Statens vegvesen Region vest, er et godt dokument som gir klare mål og strategier for Statens vegvesens aktivitet i kommende planperiode. Leif Malvin Knutsen foreslo videre et nytt pkt. 5 sålydende: Karmøy kommunestyre understreker betydningen av et sterkt engasjement fra Karmøys side med sikte på en snarlig opprustning av hele E 134. Votering: Pkt. 1: Innstillingen vedtatt med 25 stemmer mot 20 stemmer for Knutsens forslag. Pkt. 2-4: Innstillingen enstemmig vedtatt. Pkt. 5: Knutsens forslag enstemmig vedtatt. 1. Karmøy kommunestyre finner at forslag til handlingsprogram , utarbeidet av Statens vegvesen, Region vest, baserer seg nesten i helhet på bompengefinansiering. Karmøy kommunestyre minner om at kommunestyret sa nei til bompengefinansiering. Vi anser det som en statlig oppgave å finansiere handlingsprogrammet. 2. Karmøy kommunestyre finner det uakseptabelt at statlige midler avsatt til RV 47 skal nyttes til dekning av budsjettoverskridelser på T-forbindelsen. Kommunestyret forutsetter at staten øker sitt tilskudd til prosjektet. 3. Karmøy kommunestyre forutsetter at trafikkstasjonen i Haugesund også for framtida blir en fullverdig stasjon med samme servicenivå som stasjonene i Stavanger og Bergen. 4. Karmøy kommunestyre forutsetter at ferjesambandet Skudeneshavn Kvitsøy Mekjarvik vurderes på nytt når T- forbindelsen er fullført. 5. Karmøy kommunestyre understreker betydningen av et sterkt engasjement fra Karmøys side med sikte på en snarlig opprustning av hele E 134. Saknr. 0026/05 FORESPØRSLER/EVENTUELT 1. John K. Holvik fremmet følgende forespørsel/interpellasjon: Fra mai 2004 ble det innført prinsipp om økonomisk likeverdig behandling mellom private og kommunale barnehager. Det ble innført for å sikre at alle barnehager, uansett om de er private eller kommunale, skulle kunne tilby gjeldende makspris på barnehageplasser. I henhold til forskriften om likeverdig behandling har kommunene en finansieringsplikt ovenfor de private barnehagene. Kommunen har hatt valget mellom forskjellige finansieringsformer. Så godt som de fleste kommunene har valgt å benytte seg av det såkalte kostnadsdekningsprinsippet da dette har vist seg å bli det "billigste" alternativet for dem. Med andre ord; det alternativet som har vist seg å medføre minst overføringer fra kommunen til de private barnehagene. For å hjelpe kommunene med å praktisere kostnadsdekningsprinsippet utarbeidet departementet en detaljert

6 Page 6 of 6 veileder og en regnearksmodell for å sikre likebehandling. Den modellen har de fleste kommunene tatt i bruk, men Karmøy syntes for sin del at den ikke var et godt nok vektøy. Resultatet av dette arbeidet er at barnehagene i Karmøy ikke har fått utbetalt alt de skal ha for 2004, de vet heller ikke hvor mye de skal ha. For inneværende år er det ingen som vet hvor mye de kan vente seg. Det har for Slågstemmen Barnehage resultert i at de har budsjettert med et underskudd på for De betaler årlig renter og avdrag på ca kr. Store beløp til renter og avdrag er gjengs for flere av de private. Slik er ikke virkeligheten for de kommunale og for de såkalte halvkommunale barnehagene. Der har kommunen overtatt eiendom og utvendig vedlikehold. Da sier det seg selv at hvis vi ønsker å ha de private aktørene i barnehagesektoren, må denne forskjellsbehandlingen utjevnes. Når Stortinget gjennom barnehageforliket i tillegg forlanger det, må det rettes opp i så snart som mulig. Hvis Karmøy kommune fortsetter å forskjellsbehandle barnehagene vil den enkelte snart få problemer med å betale både lønninger og kreditorer. Det er så kritisk at enkelte vil få store problem allerede inneværende år. Spørsmål: Hvorfor har ikke Karmøy kommune fattet noe vedtak som viser hva den enkelte barnehage i kommunen skal ha av kommunalt tilskudd for 2004 vi skriver nå april 2005? Hva har Karmøy kommune gjort og hva vil de gjøre for å sikre prinsippet om økonomisk likeverdig behandling av private og kommunale barnehager og hvor gir så mange av de private barnehagene tilbakemelding om at de ikke får svar når de skriftlig henvender seg til kommunen for å få en oversikt over inntektene sine eller andre avklaringer vedrørende denne saken? Hvorfor velger Karmøy kommune å ikke følge anbefalingene/føringen som blir lagt av departementet, når så å si alle andre av landets kommunen finner dette hensiktsmessig.? Rådmannen svarte. 2. Lasse Pedersen spurte vedr. svar på skriftlige henvendelser, jfr. spørsmål fra SU ved Tuastad skole vedr. trafikksikringstiltak. Ordfører svarte.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.08 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: 45 Forfall: Geir Ove Valstad, Grant Hinderaker, Bjørn Seljestad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid : Kl. 18.00 21.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

Kommunestyrets protokoll 13.05.03

Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Page 1 of 10 Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 13.05.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 60 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Einar Endresen Bente Sollien Rådmann,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli orientering ved It-sjef Steen Erik Hagland Hansen. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli orientering ved It-sjef Steen Erik Hagland Hansen. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.04.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Page 1 of 9 Formannskapets møteprotokoll 19.04.04 Karmøy kommune Side 9 av 11 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.04 Tid : Kl. 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 24.06.03

Formannskapets møteprotokoll 24.06.03 Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 24.06.03 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 24.06.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 15 Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.04.2011 Tid : Kl. 16.00 17.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2013 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 Funksjon Navn Parti Frammøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.04.2012 Tid: 09:22 12:05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.04.2012 Tid: 09:22 12:05 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.04.2012 Tid: 09:22 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Formannskapet Rådmann, økonomisjef.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 171/05 04/3044 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FOR 2005 TIL 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 171/05 04/3044 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FOR 2005 TIL 2006 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.05 Tid: Kl. 15.00 NB! Merk tiden Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer