MØTEprotokoll. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEprotokoll. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær"

Transkript

1 Page 1 of 7 Formannskapets møteprotokoll Karmøy kommune Side 6 av 8 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: Tid : Kl Medlemmer: 15 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Sakliste med følgende to tilleggssaker godkjent: Sak 57/03 Ambulerende skjenkebevilling ved arrangementer i 2003 Kaien Kulturkro AS Sak 58/03 Søknader om skjenkebevilling for uteservering av øl og vin 2003 Utskriften fra formannskapsmøte godkjent. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Jostein Espeset Saknr. 0046/03 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

2 Page 2 of 7 Forslag 1 Bente Thorsen fremmet mindretallsforslaget fra kommunalutvalget, sålydende: Forslaget oversendes rådmannen. Innstillingen fra kommunalutvalget vedtatt med 10 stemmer mot 5 stemmer for Thorsens forslag. Forslag 2: Bente Thorsen fremmet mindretallsforslaget fra kommunalutvalget, sålydende: Forslaget tas til etterretning. Innstillingen fra kommunalutvalget vedtatt med 12 stemmer mot 3 stemmer for Thorsens forslag. Forslag 3: Liv Gaard foreslo oversendelse til rådmannen Innstillingen fra kommunalutvalget vedtatt med 14 stemmer mot 1 stemme for Gaards forslag. Forslag 1 Vaktmestertjenesten (Geir Hystad ) Forslag 2 Retningslinjer (Sverre Utne Reitan) Oversendes rådmannen. Forslag 3 Trafikktelling på Skreveien (Liv Gaard) Det antas at vegvesenet har aktuelle data. Saknr. 0047/03 Saken enstemmig utsatt til neste møte i formannskapet. Saken utsettes til neste møte i formannskapet. ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2003 Saknr. 0048/03 ANSATTES REPRESENTASJON I PARTSSAMMENSATT UTVALG Peder Jakob Nilsen foreslo at antall ansatte i partssammensatt utvalg skulle være 2. Innstillingen vedtatt med 10 stemmer mot 5 stemmer for Nilsens forslag. Antall medlemmer fra de ansatte i partssammensatt utvalg endres fra 2 til 3 fra det tidspunkt nytt partssammensatt utvalg med 11 politiske medlemmer trer i funksjon høsten Saknr. 0049/03 GARANTISAK - STIPEND FOR VID. UTD. I MATEMATIKK, NORSK OG SAMISK Innstillingen enstemmig vedtatt.

3 Page 3 of 7 Alt.2: Karmøy kommunestyre finn det prinsipielt urett at kommunen skal stå som garantist for statlege stipendordningar. Saknr. 0050/03 TILBUD VEDR. DRIFT AV KOMMUNALE BARNEHAGER Helga Rullestad foreslo saken utsatt og tilbakesendt hovedutvalg skole- og kultur. Rullestads utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Saken utsettes og tilbakesendes hovedutvalg skole- og kultur. Saknr. 0051/03 VEDR. HJEMMEHJELP/MATDISTRIBUSJON OG EGENBETALING Peder Jakob Nilsen foreslo følgende tillegg til pkt. 1 "Karmøy kommunestyre bevilger kr. 5 mill, som belastes disposisjonsfondet." Astor Damm fremmet følgende endringsforslag til pkt. 2, til erstatning for nest siste avsnitt i pkt. 2: "Det forutsettes at prosjektledelse dekkes av eksisterende administrative ressurser. Evt. merutgifter ved dette tiltaket i 2003 finansieres ved merinntekter som følge av at betalingssatsene for praktisk hjelp i hjemmet og middagsombringingen oppjusteres." Kjell Arvid Svendsen foreslo saken utsatt til neste møte. Svendsens utsettelsesforslag vedtatt med 8 mot 7 stemmer. Saken utsatt til neste møte i formannskapet. Saknr. 0052/03 Innstillingen enstemmig vedatt. SØKNAD OM LØYVE TIL HIJAKT PÅ RAUDREV I KARMØY Formannskapet gir Vest- og Aust-Karmøy grunneigarlag betinga fellingsløyve på raudrev i perioden f.o.m. 15. april t.o.m. 15. juli 2003 på følgjande vilkår, jfr. 14 og 14 a i viltlova og pkt. II B 3. avsnitt i forskrift av nr om viltartar som gjer skade eller som vesentleg reduserer andre viltartar sin produksjon. 1. Tal individ som kan fellast Ein skal så langt råd er prøve å felle dei individa som faktisk gjer skade, og ikkje fleire enn det som er naudsynt for å unngå monalege tap av sau og lam. 2. I kva område er fellingløyvet gyldig

4 Page 4 of 7 Fellingsløyvet gjeld for Sør-Karmøy. 3. Tidsperiode 4. Kven løyvet gjeld for 5. Rapporteringsplikt 6. Dyreomsyn Fellingsløyvet er gyldig f.o.m. 15. april t.o.m. 15. juli Løyvet skal først bli sett i verk når raudreven gjer skadar på sau og lam. Fellingsløyva blir gitt til Vest-Karmøy grunneigarlag v/thoralf Sveinsvold og Aust-Karmøy grunneigarlag v/ove Sørvik. Desse personane er ansvarlege for at felling blir gjennomført etter gjeldande lover, forskrifter m.v. Ansvarlege for fellinga har plikt til å rapportere talet felte raudrev til kommunen seinast 1 mnd. etter avslutta hijakt. Blir mordyr felt i yngletida, bør avkommet av dyrevernmessige omsyn så langt som råd bli avliva. 2. Vedtaket kan bli klaga på etter forvaltningslova sine reglar, og fristen for å klage er 3 veker frå det tidspunkt underretning om vedtaket har kome fram til partane, jfr. forvaltningslova 28 og 29. Saknr. 0053/03 REG. PLAN DEL AV ASALDAL. SALG OG OPSJON PÅ SALG AV DEL AV GNR. 67, BNR. 21 OG 28 TIL ODD HANSEN AS. GODKJENNING KJØPEKONTRAKT. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Karmøy kommunestyre godkjenner kjøpekontrakt - avtale datert og , om salg av del av kommunalt areal gnr. 67, bnr. 21 og opsjon på salg av del av gnr. 67, bnr Salgssummen for del av 67/21 utgjør, ca. kr ,- og for del av 67/28, ca. kr ,-.Samlet kjøpesum ca. kr ,- innbetales med kr ,- innen 2 måneder etter denne kontrakts godkjenning til konto nr P Resterende kjøpesum med tillegg av 6 % flat rente av ca. kr ,- for opsjonsarealet, innbetales innen 2 år etter oppgjørsdato for bnr. 21 til samme konto. Saknr. 0054/03 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR LITLASUND TERRASSE ENDRING I REGULERINGSBESTEMMELSENE Innstillingen vedtatt med 10 mot 5 stemmer.

5 Page 5 of 7 1. Karmøy kommunestyre viser til brev datert fra Hedalm Boliger AS og finner ikke å ville pålegge det faste utvalget for plansaker å utarbeide forslag til endret reguleringsplan for gnr. 141, bnr. 32, del av tidligere godkjent reguleringsplan for Litlasund Terrasse. Jf plan- og bygningslovens 30 og 27-1 nr.1. Som begrunnelse for dette, vises det til forhold beskrevet i innkomne merknader til planforslaget. 2. Vedtaket i pkt. 1 kan ikke påklages. Saknr. 0055/03 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR VEA SENTRUM KLAGE ANG. BUSSLOMME Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret viser til klage fra Odd Egil og Hildbjørg Mannes datert , på godkjenning av reguleringsplan for Vea Sentrum. 2. Kommunestyret viser til rådmannens saksforberedelse og finner at klagen kan tas til følge. Jf plan- og bygningslovens Kommunestyret pålegger administrasjonen å utarbeide og behandle forslag til endring av reguleringsplanen i tråd med anbefalingene i saksforberedelsen. Kommunestyret finner at endringene er av en slik art at de faller innenfor rammen av det som kan betraktes som en mindre vesentlig reguleringsendring. Jf plan- og bygningslovens 28-1 nr.2. Saknr. 0056/03 REFERATLISTA 1. Plandokument 1. utkast av fylkesdelplan Haugalandet Viser til tidligere utsendt dokument. Ordfører orienterte. Saken diskutert. Det var enighet om at det settes av tid til diskusjon om saken i kommunestyremøtet tirsdag 13. mai. Kommunestyremøte kan evt. framskyndes 1 time. 2. Politisk saksbehandling 3. Årsmelding Kontrollnemnda for skjenkesaker i Karmøy kommune i Utskrift fra havnestyrets møteprotokoll Årsrapport og regnskap 2002 for Stavanger-Regionens Europakontor i Brussel 6. Formue/inntektsskatt fordelt til Karmøy pr. februar 2003

6 Page 6 of 7 Utskriften fra kommunalutvalget : Didrik Ferkingstad spurte vedr. sak 21/03, pkt. 1 Økonomisjefen svarte. Lars Magne Skeie spurte vedr. sak 24/03. Rådmannen svarte. Kommunalutvalgets utskrift for øvrig tatt til etterretning. Saknr. 0057/03 AMBULERENDE SKJENKEBEVILILNG VED ARRANGEMENTER I KAIEN KULTURKRO AS Innstillingen vedtatt med 10 mot 5 stemmer. Karmøy formannskap innvilger Kaien Kulturkro AS ambulerende skjenkebevilling for øl og vin ihht. alkohollovens i telt oppsatt på plassen mellom "Borgen" og fryseriet under forutsetning av tilstrekkelig vakthold og godkjenning fra Havnevesenet. Den ambulerende bevillingen gjelder følgende datoer d.å.: mai, juni og 13. september. Saknr. 0058/03 SØKNADER OM SKJENKEBEVILILNG FOR UTESERVERING AV ØL OG VIN 2003 Pkt. 1 Innstillingen vedtatt med 10 mot 5 stemmer. Pkt. 2: Innstillingen enstemmig vedtatt. Pkt. 3, pkt. 4, pkt. 5: Innstillingen vedtatt med 10 mot 5 stemmer. 1. Under forutsetning av at uteserveringsområdet er godkjent fra Næringsmiddeltilsynet og bygningsmyndigheter med øvre grense på antall sitteplasser innvilger Karmøy formannskap bevilling for uteservering av øl og vin til følgende søkere: 1.1 Lanternen Kro & Restaurant v/magne Støfringshaug, Skudeneshavn 1.2 Vertshuset Smiå AS v/eivind I. Skogland, Skudeneshavn 1.3 Bella Café, Conditori & Catering v/may Karin K. Healey, Åkrehamn 1.4 Gutenberg AS v/eilert Lund, Åkrehamn 1.5 Bessedé AS v/helge Hammersland, Åkrehamn 1.6 Lucky 7 Spisestue ANS v/bjørn Valhammar, Åkrehamn 1.7 Kaien Kulturkro Borgen v/geir Myge, Kopervik 1.8 Schonnert Bar AS v/ragnhild W. Henderson, Kopervik 1.9 Riggen Restaurantdrift AS v/linda Synnøve Larsen, (ca. 70 sitteplasser mot Festplassen/Stangelandsvågen), Kopervik

7 Page 7 of Hendersons Airport Hotel AS v/torunn Henderson, Avaldsnes 1.11 Feøy Brygge v/marianne K. Svendsen, Feøy 2. Karmøy formannskap avslår søknaden om uteservering for Riggen Restaurantdrift, ca. 12 sitteplasser på rampe ut mot Stangelandsgaten på bakgrunn av beliggenheten. 3. Skjenkeperioden for uteservering av øl og vin fastsettes til 14. april 30. september Skjenketidene fastsettes til følgende: Mandag lørdag: kl kl Søndag/helligdag: kl kl Det forutsettes tilstrekkelig vakthold og at gjeldende lov og regelverk følges. Saknr. 0059/03 EVENTUELT 1. Gunhild Koch spurte vedr. et vrak på Vea. Rådmannen følger opp saken Lasse Pedersen nevnte i samme forbindelse et utbrent hus i Kopervik. 2. Helga Rullestad orienterte om arbeidet i ad hoc-utvalg mot forsøpling av Karmøy.

Kommunestyrets protokoll 13.05.03

Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Page 1 of 10 Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 13.05.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 60 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Page 1 of 6 Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Karmøy kommune Side 8 av 8 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 05.04.05 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 45

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 24.06.03

Formannskapets møteprotokoll 24.06.03 Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 24.06.03 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 24.06.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 15 Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Einar Endresen Svein H. Andersen, Svein Inge Austrheim Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

Møteprotokoll. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Einar Endresen Svein H. Andersen, Svein Inge Austrheim Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Page 1 of 9 Formannskapets møteprotokoll 21.06.04 Karmøy kommune Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.06.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Einar Endresen Bente Sollien Rådmann,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Page 1 of 9 Formannskapets møteprotokoll 19.04.04 Karmøy kommune Side 9 av 11 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.04 Tid : Kl. 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.08 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: 45 Forfall: Geir Ove Valstad, Grant Hinderaker, Bjørn Seljestad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2012 Tid : Kl. 16.00 ca. 17.00 Funksjon Navn Parti Leder Simonsen Aase H Nestleder Thorheim Helge FRP Medlem Knutsen Leif Malvin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mykje skole Møtedato: 28.04.2009 Tid : Kl. 16.00 17.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.04.2011 Tid : Kl. 16.00 17.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Formannskapet Rådmann, økonomisjef.

Detaljer

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg Page 1 of 5 Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04 Karmøy kommune MØTEprotokoll Partssammensatt utvalg Side 5 av 1 Møtested: Møtedato: 26.04.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 14 Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2009 Tid : Kl. 18.00 22.05 Frp Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Frp Permittert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2008 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Feøy skole Møtedato: 22.09.2008 Tid : Kl. 16.30. Til stede på møtet. Medlemmer: 11 Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Feøy skole Møtedato: 22.09.2008 Tid : Kl. 16.30. Til stede på møtet. Medlemmer: 11 Forfall: KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Feøy skole Møtedato: 22.09.2008 Tid : Kl. 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Svein Inge Austrheim, Eli M. Rovik Varamedlemmer: Geir Ove

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen NB! Merk dag Møtedato: Mandag 04.04.2011 Tid: Kl. 16.00

MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen NB! Merk dag Møtedato: Mandag 04.04.2011 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen NB! Merk dag Møtedato: Mandag 04.04.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid : Kl. 18.00 21.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

Formannskapets sakliste 02.02.04

Formannskapets sakliste 02.02.04 Page 1 of 28 Formannskapets sakliste 02.02.04 Karmøy kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.02.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.06 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Einar Endresen Varamedlemmer: Arne Vikingstad Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.01.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 27.05.2010 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 16.20 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Geir Viggo Pedersen Steinar Lihaug Ivan Andreassen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Margit Pernille Langseth,

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 06.05.2004 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 Funksjon Navn Parti Frammøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer