Kommunestyrets protokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyrets protokoll 13.05.03"

Transkript

1 Page 1 of 10 Kommunestyrets protokoll Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: Tid : Kl Medlemmer: 60 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Odd Henning Johannessen, Helge Haaland, Sten Roar Martinsen, Anne Lovise Wikre, Øyvind Vaksdal, Halldis Henriksen, Per Asbjørn Bjelland, Anders Nilsen, Ivar Clausen, Arne Skeie, Jakob Eng, David Dahl jr., Einar Ytreland, Yngve Eriksen, Arne Johan Kvalevåg, Inger Elise Netland Kolstø Berit H. Vea, Svein H. Andersen, Johannes Kolnes, Hans Inge Steffensen, Svein Inge Austrheim, Geir Ove Valstad, Geir Hystad, Harald Skorpe, Rolf Svendsen, Olav Kristoffer Kvalevaag, Arnt Kvinnesland, Roald Alsaker, Olav M. Wikre, Grete Fedøy, Roy S. Simonsen Rådmann, økonomisjef, skole- og kultursjef, helse- og sosialsjef, teknisk sjef, formannskapssekretær. Innledningsvis var det en orientering vedr. fylkesdelplan Haugalandet med fylkesplansjef Per Pallesen og seksjonsleder Gunnar Eiterjord. Sakliste, med ekstrasak 38/03 (Fylkesdelplan samferdsel ) og forespørsler, godkjent. Utskriften fra kommunestyremøte godkjent. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Jostein Espeset Saknr. 0022/03 ÅRSMELDING 2002 Kristian Hausken Utvik fremmet følgende oversendelsesforslag: Kommunestyret ønsker i neste årsmelding, informasjon om hvordan læringsresultat er for grunnskolen i Karmøy og sammenlignet med andre kommuner. Oversendelsesforslaget fra Hausken Utvik oversendt formannskapet uten realitetsvotering. Karmøy kommunestyre tar rådmannens årsmelding 2002 for Karmøy kommune til orientering.

2 Page 2 of 10 Saknr. 0023/03 SKATTEREGNSKAPET FOR KARMØY KOMMUNE 2002 Karmøy kommunes skatteregnskap for 2002 godkjennes. Saknr. 0024/03 Karmøy kommunes årsregnskap for 2002 godkjennes. ÅRSREGNSKAPET FOR KARMØY KOMMUNE FOR 2002 Saknr. 0025/03 BALANSEREGNSKAP INNDRAGING AV UBRUKTE MIDLER TIL INVESTERINGER/PROSJEKTER Karmøy kommunestyre vedtar inndraging av midler fra avsluttede prosjekter slik som foreslått i vedlegget til denne saksutredningen. De inndratte midlene til sammen kr ,- disponeres slik: - kr ,- tilbakeføres likviditetsreserven. - kr ,- tilføres ubundet kapitalfond. Saknr. 0026/03 OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT - VALG Karmøy kommunestyre velger Peder Jakob Nilsen som det 6. medlem av overtakstnemnd eiendomsskatt. Saknr. 0027/03 ANSATTES REPRESENTASJON I PARTSSAMMENSATT UTVALG Peder Jakob Nilsen fremmet mindretallsforslaget fra formannskapet, sålydende: "Antall ansatte i partssammensatt utvalg skal være 2".

3 Page 3 of 10 Innstillingen vedtatt med 46 mot 14 stemmer for Nilsens forslag. Antall medlemmer fra de ansatte i partssammensatt utvalg endres fra 2 til 3 fra det tidspunkt nytt partssammensatt utvalg med 11 politiske medlemmer trer i funksjon høsten Saknr. 0028/03 Geir Allan Stava fratrådte som inhabil. 59 representanter til stede. Alt.2: GARANTISAK - STIPEND FOR VID. UTD. I MATEMATIKK, NORSK OG SAMISK Karmøy kommunestyre finn det prinsipielt urett at kommunen skal stå som garantist for statlege stipendordningar. Geir Allan Stava tiltrådte. 60 representanter til stede. Saknr. 0029/03 SALG AV KOMMUNALT TOMTEAREAL. MELSTOKKE. DEL AV GNR. 61, BNR KJØPER TRYGVE J. SJØEN AS. GODKJENNING KJØPEKONTRAKT. Peder Jakob Nilsen foreslo saken utsatt og oversendt hovedutvalg teknisk. Votering: Utsettelsesforslaget fikk 17 stemmer og falt. Innstillingen enstemmige vedtatt. 1. Karmøy kommunestyre godkjenner kjøpekontrakt avtale datert , om salg av del av kommunalt areal på gnr. 61, bnr. 102, Melstokke. 2. Salgssummen for del av 61/102 utgjør samlet ca. kr ,-. Salgssummen inntektsføres konto nr P Saknr. 0030/03 REG. PLAN DEL AV ASALDAL. SALG OG OPSJON PÅ SALG AV DEL AV GNR. 67, BNR. 21 OG 28 TIL ODD HANSEN AS. GODKJENNING KJØPEKONTRAKT. 1. Karmøy kommunestyre godkjenner kjøpekontrakt - avtale datert og , om salg av del av kommunalt areal gnr. 67, bnr. 21 og opsjon på salg av del av gnr. 67, bnr Salgssummen for del av 67/21 utgjør, ca. kr ,- og for del av 67/28, ca. kr ,-.Samlet kjøpesum ca. kr ,- innbetales med kr ,- innen 2 måneder etter denne kontrakts godkjenning til konto nr P

4 Page 4 of Resterende kjøpesum med tillegg av 6 % flat rente av ca. kr ,- for opsjonsarealet, innbetales innen 2 år etter oppgjørsdato for bnr. 21 til samme konto. Saknr. 0031/03 UTVIDING AV LEIGEAVTALE - HELSESTASJON FOR RUSMISBRUKARAR. Didrik Ferkingstad fratrådte som inhabil. 59 representanter til stede. Einar Endresen fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av FrP, H og V: 1. Karmøy kommunestyre vedtar å ikke inngå leiekontrakt med Gjensidige Forsikring v/didrik Ferkingstad av andre etasje i Hovedgt Ordningen med oppfølging av personer på legemiddelassistert rehabilitering (LAR) opprettholdes på adressen Hovedgt Kommunestyret forutsetter at det i første møte etter sommeren fremmes forslag til ny lokalisering for ordningen med lavterskeltilbud til rusmisbrukere. Innstillingen vedtatt med 34 stemmer mot 25 stemmer for Endresens forslag. 1. Karmøy kommunestyre vedtar å inngå leigekontrakt med Gjensidige Forsikring v/ Didrik Ferkingstad av andre etasje i Hovedgt Kostnader til leige og etablering blir dekka ved omdisponering av midlar innan eige ansvarsområde, frå funksjon til funksjon Didrik Ferkingstad tiltrådte. 60 representanter til stede. Saknr. 0032/03 DISPONERING AV BYGNINGSMASSEN I KOPERVIKSOMRÅDET Dagny Jensen fremmet rådmannens forslag til pkt. 2, sålydende: Nye lokaliteter til voksenopplæringen leies. Tilbud på kr ,- fra Einar Jansen gruppen, Østrem Eiendom AS, aksepteres. Det forutsettes at refusjonsinntekter voksenopplæringen funksjon 213 dekker leieutgifter. Dette innarbeides i de årlige budsjetter. Geir Allan Stava fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Framtidig disponering av bygningsmasse i Koperviksområdet fastsettes slik: Karmøy voksenopplæringssenter tildeles 1. og 2. etasje i "Sesambygget." Sosialkontoret tildeles 3. etasje i "Sesambygget" og alle tre etasjene i kinobygget (ligningskontorene) Biblioteket tildeles tomt fra drosjeholdeplass, ned til festplassen. Nytt bibliotek på ca 1500 kvm bygges. Leieavtale i Henrik Klausensgate forlenges. Rådmannen vurdere hva "Parellabygget" best kan brukes til etter at nytt bibliotek har åpnet. 2. Karmøy kommune skal sikre at alle ansatte ved KVOS blir undersøkt og/eller henvist til spesialist. Karmøy kommunes skal sørge for at hele bygget som KVOS har holdt til i blir fullstendig undersøkt for sopp og avgassing før utflytting.

5 Page 5 of 10 Børge Thingbø fremmet følgende utsettelsesforslag: Når det gjelder lokaliteter til Voksenopplæringen viser kommunestyret til tidligere vedtak om lokalisering i Parellabygget. Kommunestyret ber rådmannen til junimøte utrede Parellabygget med tanke på å samle Voksenopplæringen i bygget, herunder kostnadsoverslag. Utsettelsesforslaget fikk 3 stemmer og falt. Votering: Stavas forslag til pkt. 1 fikk 3 stemmer og falt. Pkt. 1 og pkt. 3 i innstillingen enstemmig vedtatt. Pkt. 2: Innstillingen vedtatt med 34 stemmer mot 26 stemmer for Jensens forslag. Tilleggsforslaget pkt. 2 fra Stava fikk 3 stemmer og falt. 1. Framtidig disponering av bygningsmassen i Koperviksområdet fastsettes slik : Kinobygget brukes til : Bibliotek og helse/sosial totalt ca 2600 m2. 2. Når det gjelder lokaliteter til Voksenopplæring viser formannskapet til tidligere vedtak om lokalisering i Parellabygget. Eventuelt arealbehov utover det som fristilles i Parellabygget dekkes ved bruk av andre kommunale eiendommer i området. 3. Leieavtale i Henrik Klausensgt. forlenges. Saknr. 0033/03 VEDR. HJEMMEHJELP/MATDISTRIBUSJON OG EGENBETALING Per Drevland foreslo at pkt. 6, nest siste avsnitt, skulle utgå og erstattes med: "Kommunens driftsutgifter med dette tiltaket i 2003 finansieres med omdisponering innen vedtatte budsjett." Videre foreslo han at pkt. 7 og pkt. 8 skulle utgå. Votering: Pkt 1-5: Pkt. 6: Innstillingen vedtatt med 57 stemmer mot 3 stemmer for Drevlands forslag. Pkt. 7: Innstillingen vedtatt med 57 stemmer mot 3 stemmer for Drevlands forslag. Pkt. 8: Innstillingen vedtatt med 57 stemmer mot 3 stemmer for Drevlands forslag. 1. Karmøy kommunestyre vedtar at det innen vedtatt budsjett foretas omdisponering for å styrke hjemmetjenesten ved at det innen funksjon 254 pleie, omsorg, hjelp i hjemmet opprettes 4 faste hele stillinger fom og ytterligere 6 faste hele stillinger fra Videre at budsjettposten for ekstravakt styrkes med kr innen samme funksjon. 2. Kommunestyret vedtar videre at det innen vedtatt budsjett foretas omdisponering slik at lønnsbudsjettet for helse- og sosialetaten styrkes med til sammen kr for å dekke inn underbudsjettering. 3. Kommunestyret vedtar at merinntekter tilknyttet egenbetaling institusjon på kr og mindreutgifter tilknyttet Norheim bu- og behandlingsheim på kr innen funksjonen 253 pleie, omsorg, hjelp i institusjon omdisponeres for inndekning av utgifter under dette vedtakets pkt. 1 og 2. Det forutsettes at merutgifter ved opprettelse av nye stillinger under pkt. 1 dekkes inn ved merinntekter i tilknytning til egenbetaling institusjon i framtidige budsjetter. 4. Karmøy kommunestyre ber om at det utarbeides nye retningslinjer for tildeling av praktisk hjelp i hjemmet. Disse retningslinjene må ligge opp til nivået i Praktisk hjelp i hjemmet tilføres 7 nye årsverk i form av faste stillinger for å kunne være i stand til å bringe

6 Page 6 of 10 hjemmehjelpstjenesten opp på dette nivået. Kommunestyretl forutsetter at dette gjennomføres umiddelbart. Utgiftene (inntil mill.) for 2003 dekkes av disposisjonsfondet. Det forutsettes at disse stillingene videreføres i neste års budsjett og økonomiplan. 5. Kommunestyret forutsetter at rådmannen arbeider videre med å vurdere andre omdisponeringsmuligheter for å styrke tilbudet til hjemmeboende herunder en gjennomgang av ressurskrevende brukere innen helse- og sosialetaten. Kommunestyret vil under behandlingen av budsjett/økonomiplan vurdere en ytterligere styrking av omsorgstjenestene. 6. Karmøy kommunestyre vedtar at det i tråd med rådmannens anbefalinger etableres et midlertidig tiltak/prosjekt i perioden som skal formidle rengjøringstjenester til eldre/funksjonshemmede. Tiltaket retter seg mot personer som ikke har krav på praktisk hjelp i hjemmet etter sosialtjenesteloven eller som ønsker bistand utover det omfanget kommunen kan tilby etter omtalte lov. Det kreves en betaling på kr. 150,- pr. time for slik bistand til rengjøring. Det forutsettes at prosjektledelse dekkes av eksisterende administrative ressurser. Evt. merutgifter ved dette tiltaket i 2003 finansieres ved merinntekter som følge av at betalingssatsene for praktisk hjelp i hjemmet og middagsombringingen oppjusteres. Tiltaket/prosjektet vurderes i forbindelse med behandlingen av budsjett Kommunestyret vedtar at egenbetalingssatsen for praktisk hjelp i hjemmet justeres slik fom : Inntekt Timepris Månedstak Årstak 2-4 G kr. 100,- kr. 400,- kr ,- over 4 G kr. 125,- kr. 1000,- kr ,- 8. Kommunestyret vedtar at egenbetalingssatsene for middasombringing m.m. justeres slik fom : Middag tilkjørt; kr. 75,- middag hentet; kr. 50,- Grøt tilkjørt; kr. 50,- grøt hentet; kr. 25,- Kommunestyret stiller seg positiv til at private aktører bidrar til å formidle rengjøringstjenester og måltider til personer som har behov for dette, og vil oppfordre til videre samarbeid mellom kommunen og slike aktører. Saknr. 0034/03 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR VEA SENTRUM KLAGE ANG. BUSSLOMME 1. Kommunestyret viser til klage fra Odd Egil og Hildbjørg Mannes datert , på godkjenning av reguleringsplan for Vea Sentrum. 2. Kommunestyret viser til rådmannens saksforberedelse og finner at klagen kan tas til følge. Jf plan- og bygningslovens Kommunestyret pålegger administrasjonen å utarbeide og behandle forslag til endring av reguleringsplanen i tråd med anbefalingene i saksforberedelsen. Kommunestyret finner at endringene er av en slik art at de faller innenfor rammen av det som kan betraktes som en mindre vesentlig reguleringsendring. Jf plan- og bygningslovens 28-1 nr.2. Saknr. 0035/03 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR LITLASUND TERRASSE ENDRING I REGULERINGSBESTEMMELSENE Jostein Vea foreslo å ta vekk ordet "ikke" i 1. linje i pkt. 1. Likeledes foreslo han at siste setning i pkt. 1 skulle utgå.

7 Page 7 of 10 Votering: Innstilingen vedtatt med 40 stemmer mot 20 stemmer for Veas forslag. 1. Karmøy kommunestyre viser til brev datert fra Hedalm Boliger AS og finner ikke å ville pålegge det faste utvalget for plansaker å utarbeide forslag til endret reguleringsplan for gnr. 141, bnr. 32, del av tidligere godkjent reguleringsplan for Litlasund Terrasse. Jf plan- og bygningslovens 30 og 27-1 nr.1. Som begrunnelse for dette, vises det til forhold beskrevet i innkomne merknader til planforslaget. 2. Vedtaket i pkt. 1 kan ikke påklages. Saknr. 0036/03 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR GOLFBANE PÅ HAUSKE, DEL AV GNR. 139/1,5,8,21 1. Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for Golfbane på Hauske (Vist på kart sist datert med tilhørende reguleringsbestemmelser). Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr Formell frafall av innsigelse fra Statens vegvesen må foreligge før vedtak om egengodkjenning. 3. Ved utbygging av golfbanen skal vilkår for avbøtende tiltak slik det fremgår av konsekvensutredningens sluttdokument gjennomføres. 4. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 3. Saknr. 0037/03 REFERATLISTA Sakene tatt til etterretning. Saknr. 0038/03 FYLKESDELPLAN FOR SAMFERDSEL Karmøy kommunestyre slutter seg til de mål og strategier som framgår av fylkesdelplan for samferdsel for Rogaland Karmøy kommunestyre vil påpeke den mangel på samsvar mellom foreslåtte bevilgninger og behov for tiltak som dokumenteres i planen.

8 Page 8 of Karmøy kommunestyre vil særlig påpeke at stamvegnettet er statens ansvar og at staten må bære minimum 2/3 av kostnadene med framtidige investeringer. Utbyggingen av Rogfast må komme etter at vegnettet i Karmøy er utbedret. Kommunestyret vil i denne forbindelse særlig peke på riksveg 47. Både nåværende mangelfulle standard, den store trafikken og tilknytningen til havn og flyplass tilsier at rv 47 gis 1. prioritet. Også rv. 511 fra Skudeneshavn til Kopervik trenger en betydelig opprustning i forbindelse med den økende trafikkmengden denne vegen vil få når T- forbindelsen er på plass. Dette er også viktig for tilgjengeligheten til stamvegnettet for de som bor i Skudenesområdet. Karmøy må også få del av midler i fylkesvegbudsjettet, og særlig vil kommunestyret peke på behovet for investeringer/trafikksikring på f.v. 832 Aksnes Skre. Saknr. 0039/03 FORESPØRSLER 1. Jan Birger Medhaug fremmet følgende forespørsel: INTERKOMMUNALT LAVTERSKELTILBUD PÅ HAUGALANDET Det bør nå tas et initiativ for å få etablert et heldøgns lavterkseltilbud for ungdommer med rusproblemer på Haugalandet. Tiltaket må være interkommunalt og med både statlig og fylkeskommunalt medvirkning. Rask og enkelt tilgang på hjelp når hjelp trengs er avgjørende viktig slik at en ikke"utvikler" mer omfattende rusproblemer. Rask hjelp og behandling gir størst sannsynlighet for å komme ut av rusproblemene. Tilgjengelighet er et nøkkelord. Det har i lang tid vært reist kritikk mot lang saksbehandlingstid og byråkratiske ordninger innen rusvernet. Dette har ført til at behandlingsmotiverte klienter har fått tilbakefall og er tilbake i rusmiljøet i løpet av ventetiden. Rusvernet er under omlegging og Stortinget bestemmer i disse dager hvordan ansvaret skal fordeles etter etter Rusreform I og Rusreform II. Det lokale ansvaret vil i alle fall eksistere for lavterkseltilbud og evt. utvides og nettopp tidlig oppdaging og tidlig hjelp gir de beste resultater. Derfor må det tenkes nytt. Kommunene Sandnes, Klepp, Time, Hå, Eigersund, Bjerkreim, Gjesdal, Sola og Rogaland fylkeskommune planlegger å opprette et "Strakshus" med prosjektnavnet HUSET. Tiltaket er interkommunalt og er tenkt etablert som en stiftelse der kommunene og fylkeskommunen er invitert til å skyte inn stiftelseskapital. Om målsettingen heter det m.a.: "Huset" skal være et lett tilgjengelig møtested mellom rusmiddelmisbrukere og fagfolk. Tilbudet skal være skadeforebyggende ved at brukerne får praktisk hjelp til å klare seg i hverdagen. Huset skal være et interkommunalt faglig drevet lavterskel tilbud til rusmisbrukerer. Brukere skal få helsetjenester, tilbud om kontakt med hjelpeapparat, tilbud om overnatting i krise. Et mål er også at det skal være kriminalitetforebyggende. Det er søkt staten om penger til driften. Stavanger kommune arbeider med et lavterskeltilbud med plass til 6 8 ungdommer et senter som skal være døgnåpent 365 dager i året. Dette tilbudet har en noe annen innretning ettersom målgruppen der er "unge " rusmisbrukere i overgangen mellom

9 Page 9 of 10 debuterende virksomhet og en sementert rusidentitet. Disse ungdommene har en relativt positiv behandlingsprognose fordi de er såpass tidligere i sin ruskarriere, og har fremdeles flere livskraftige sider intakt. De befinner seg i et flerfaglig område mellom forebygging av videre rusutvikling, rådgivning i forhold til livsvalg og behandling av tvangsmessig bruk. Gruppa har gjerne en løs tilknytning til bosted, arbeid og skole og bruker i beskjeden grad offentlige tjenester. Interkommunalt samarbeid med fylkeskommunal deltakelse, gjerne i tillegg til statlig medvirkning skal danne basis i dette opplegget. Haugalandet med Haugesund som regionsenter har noen av de samme problemene på dette felt som det nå tas initiativ overfor i Sør-fylket med Sandnes og Stavanger som sentra. Fra statlig side snakkes det nå mye om lavterskeltilbud. Dette kombinerert med at rusvernet er i støpeskjeen skal tilsi at vi må være raskt ute med et "tilsvarende" prosjekt på Haugalandet. Hvorvidt det skal være for "etablerte" rusmisbrukerer jfr. fast prosjekt overfor, eller de ganske unge som er omtalt i det andre prosjektet, må konkret vurderes av kommunene på Haugalandet. Kanskje kan det være aktuelt med en tredje variant. Tiltaket må tilpasses de konkrete behov som finnes. Tilgjengelighet. Men avgjørende er tilgjengeligheten. Lavterskelstilbudet skal være et døgnåpent tilbud 365 dager i året. Tilbudet skal være et akutt/krise tilbud hvor ungdom og/eller foresatte kan møte fram på døra eller ta telefonkontakt uten først å ha inhentet rekvisisjon eller henvisning fra andre instanser i hjelpelinjen. Det utelukker ikke at andre hjelpeinstanser som utekontakt, barnevernet og politi m.fl. kan kontakte lavterskeltilbudet og be om inntak på vegne av ungdom. Et tilbud om inntak uten krav om henvisning eller rekvisisjon blir av brukerne opplevd som et tilbud som er tilgjengelig og som tar tak i en når behovet erkjennes og motivasjonen for å motta hjelp er der. Uten rekvisisjon betyr ikke at det ikke kan knyttes vilkår til et opphold på lavterskeltilbudet. Den som takker ja til lavterskeltilbudet, sier samtidig ja til å starte på en vei ut av en vanskelig situasjon. Til ordføreren! Karmøy kommune bør ta initiativ og medvirke til at det raskt utredes et interkommunalt lavterskeltilbud for ungdom med rusproblemer på Haugalandet. Ordfører svarte. Jan Birger Medhaug fremmet følgende forslag til vedtak: Karmøy kommune tar snarest kontakt med de andre kommunene på Haugalandet med tanke på en helt konkret vurdering av et inter kommunalt lavterskeltilbud for ungdom med rusproblemer. Det må vurderes konkret og faglig hvilken profil på lavterskeltilbudet det er mest behov for i vår region. Fylkeskommunen og staten må utfordres til å delta også i dette lavterskeltilbudet. Enstemmig vedtatt tatt opp som sak til realitetsbehandling.. Medhaugs forslag enstemmig vedtatt. Karmøy kommune tar snarest kontakt med de andre kommunene på Haugalandet med tanke på en helt konkret vurdering av et inter kommunalt lavterskeltilbud for ungdom med rusproblemer. Det må vurderes konkret og faglig hvilken profil på lavterskeltilbudet det er mest behov for i vår region. Fylkeskommunen og staten må utfordres til å delta også i dette lavterskeltilbudet. 2. Geir Allan Stava fremmet følgende forespørsel: Budsjettsituasjonen i skulen For kort tid sida fekk skulane melding om å kutte 4% på budsjettet sitt. Det seiest at dette vil utgjere 16 stillingar i Karmøy viss dette også gjeld til hausten. Det har også vore snakk om at kutta kan kome opp i 6%. Årsaka til kutta skal vere underbudsjettering frå kommunestyret si side. Er ordføraren samd i at kommunestyret ikkje har vedteke kutt i stillingar* eller på kvalitetsnivået i karmøyskulen?

10 Page 10 of 10 Er ordføraren samd i at kommunestyret har fått lagt fram feil budsjett-tal i høve til det som var nødvendig for å oppretthalde standarden? Meinar ordføraren at det er administrasjonen som skal avgjere standarden i skulen gjennom kutt i stillingar og liknande, eller er dette kommunestyret sitt ansvar og rett? Dersom det er rett at nåverande budsjett vil føre til alvorlege stillingskutt til hausten, vil ordføraren då sørgje for at kommunestyret får dette til behandling i junimøtet? * bortsett frå ein stilling i PPT og ein på Pedagogisk senter Ordfører svarte. 3. Kristian Hausken Utvik spurte om kommunens salg av aksjer og hvordan resultatet av dette salget var. Rådmannen svarte. Side 13 av 13

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer