Formannskapets møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapets møteprotokoll 11.10.04"

Transkript

1 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: Tid : Kl Medlemmer: 11 Forfall: Helga Rullestad permittert kl Varamedlemmer: Jarle Nilsen tiltrådte kl Fra adm. (evt. andre):. Rådmann, økonomisjef, budsjettsjef ved orientering budsjett/økonomiplan, formannskapssekretær. I tillegg møtte gruppeleder for Venstre Lasse Pedersen til orienteringen om budsjett/økonomiplan. Innledningsvis var det en orientering om budsjett/økonomiplan ved rådmann, økonomisjef og budsjettsjef Innkalling godkjent. Saklista godkjent med tilleggssak 156/04 " Utbygging av Fiskåvassdraget søknad om konsesjon og søknad om ekspropriasjonstillatelse for erverv av nødvendige rettigheter". Eventuelt ble ført opp som sak 157/04. Under sak 155/04 Referatlista ble sett opp et nytt pkt. 13. "Rapport pr vedr. Karmøy kommunes økonomiforvaltning" Utlagt på bordet: Skriv vedr. Karmøy Restaurantdrift. Notat vedr. fordeling av skjønnsmidler private barnehager. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Jostein Espeset Saknr. 0144/04 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET Enstemmig vedtatt.

2 Page 2 of 8 Forslag 1 Felles skjenketider på Haugalandet (Alf Kristian Hansen) Oversendes rådmannen Forslag 2 Kollektiv pensjonsforsikring for kommunalt ansatte (Bente Thorsen) Oversendes rådmannen. Forslag 3 Fastlandsutvalget og dets funksjon (Kristen Moksheim) Saknr. 0145/04 ØKONOMIRAPPORT PER 31. AUGUST 2004 (2.TERTIALRAPPORT) Karmøy kommunestyre tar vedlagte økonomirapport per 31. august 2004 (2. tertialrapport) til orientering. Saknr. 0146/04 SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV SKJENKEBEVILLING FRA RIGGEN RESTAURANTDRIFT TIL KARMØY RESTAURANTDRIFT AS - NABOEN - V/HARALD JAKOBSEN 1. Karmøy formannskap innvilger alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til Karmøy Restaurantdrift AS "Naboen" v/harald Jakobsen, Stangelandsgt. 1, Kopervik. Konsept: hovedvekt på cafe/spisested, men også bar, nattklubb og terrasser. 2. Skjenketider ihht pkt. H) i gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Karmøy. 3. Søknad om uteserving av øl og vin mot Stangelandsvågen samt fortausterrasse innvilges under forutsetning av tilstrekkelig skjerming mot Stangelandsgaten. 4. Karmøy formannskap avslår søknad om brennevinsservering ute samt uteserving hele året under henvisning til pkt. I) i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer av Som styrer godkjennes Harald Jakobsen, f og som stedfortreder godkjennes Cecile Medhaug, f på bakgrunn av at styrer har gjennomført og bestått etablererprøve i serveringsloven, og styrer og stedfortreder har gjennomført og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. 6. Envher endring av styrer, stedfortreder, eier, driftsform og/eller konsept skal snarest forhåndsgodkjennes/meldes kommunen. Bevillingen må utøves i samsvar med alkoholloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne samt Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer. Saknr. 0147/04 SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - DANSEGALLA I SKUDEHALLEN - SKUDENES U.I. LAG Bente Thorsen fremmet endringsforslag til pkt. 3, slik at skjenketiden ble utvidet til kl og arrangementets avslutning utvidet til kl Votering: Thorsens forslag vedtatt med 8 mot 3 stemmer (2Krf, 1 SP). Innstillingen, med Thorsens endringsforslag vedtatt med 8 mot 3 stemmer (2Krf, 1SP).

3 Page 3 of 8 1. Karmøy formannskap innvilger Skudenes Ungdoms- og Idrettslag v/knut Arne Sandslett ambulerende skjenkebevilling for øl og vin jfr. Alkohollovens 1-6, 3. ledd for dansegalla i Skudehallen/Klubbhus SUIL den Søknaden innvilges under forutsetning av at det blir gitt tillatelse til bruk av Skudehallen til formålet og evt. krav i den forbindelse etterkommes. Videre må det ikke foregå aktiviteter for barn og unge i umiddelbar nærhet av byggene, arrangementet må være røykfritt og det må være tilstrekkelig vakthold. 3. Skjenketiden fastsettes fra kl til kl Arrangementet må være avsluttet senest kl , jfr. skjenketider i pkt. H) i de alkoholpolitiske retningslinjene. Saknr. 0148/04 KARMSUND ABR-SENTER - NY AVTALE Jarle Nilsen fremmet følgende endringsforslag: - "årlig" utgår i 1. linje - strekpunkt 4 utgår - de 3 siste avsnittene i innstillingen utgår. Geir Allan Stava fremmet følgende tilleggsforslag: KABR anmodes om å revurdere sin holdning til brukere som går på metadon/subutex. Bente Thorsen foreslo saken utsatt. Votering: Thorsens utsettelsesforslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Saken utsettes. Saknr. 0149/04 VASKERIFUNKSJON - MERKOSTNAD TIL INSTALLERING AV GASS 1. Kommunestyret er kjent med at bygging av vaskerier ved Kopervik og Storesund bu og behandlingshjem kan realiseres med konvensjonelle maskiner innenfor bevilgede midler på kr. 8,3 mill. For å oppnå driftsmessige besparelser installeres gassbaserte vaskemaskiner. Merkostnadene ved å installere slike gassbaserte vaskemaskiner, dekkes ved en tilleggsbevilgning på kr ,- 2. Midlene tas fra investeringsfond kto P37300 og tilføres kto P Saknr. 0150/04

4 Page 4 of 8 VIDEREFØRING AV AVDELING FOR MILJØRETTA HELSEVERN 1. Karmøy kommunestyre er enig i at Haugaland Miljøretta Helsevern (HMH) organiseres som eget Interkommunalt samarbeid (IS) etter 27 i Kommuneloven. Karmøy kommune går inn som medlem i HMH. 2. Karmøy kommunestyre vedtar forslag til vedtekter slik de er presentert i vedlegg til saken. 3. Haugaland Miljøretta Helsevern IS stiftes uten opphold så snart aktuelle medlemskommuner har fattet de nødvendige vedtak. 4. Tilsatt i eksisterende avdeling for miljøretta helsevern overføres til det nye selskapet i henhold til Arbeidsmiljølovens 73 a. Dette omfatter 1 stilling. Det forutsettes at ansattes pensjonsrettigheter videreføres. Haugesund kommune er vertskommune for HMH og har arbeidsgiveransvar for de ansatte. 5. Karmøy kommunes andel av utgiftene til drift av HMH er innarbeidet i budsjettet for Saknr. 0151/04 LABORATORIEDELEN I NÆRINGSMIDDELTILSYNET - VIDERE DRIFT? Karmøy kommunestyre går inn for at det arbeides videre med løsning for laboratoriedriften ved det tidligere Næringsmiddeltilsynet. Kommunestyret er enig i at det arbeides parallelt med de to alternative løsningene, skissert i pkt 1 og 2 nedenfor. Dersom ingen av disse fører fram, blir alternativet avvikling av laboratoriet, skissert under pkt. 3: 1. Opprettelse av et eget AS med de seks kommunene, Utsira, Sveio, Haugesund, Tysvær Bokn og Karmøy, Helse Fonna og Høgskolen Stord/Haugesund som eiere. I tillegg arbeides det aktivt for å få inn kapital fra private/næringslivet. 2. Overdra laboratoriet med utstyr og ansatte til en lokal bedrift. Det inngås avtale for å sikre de ansatte og kommunenes behov for analyser og beredskap. 3. Laboratoriet legges ned og avvikles i henhold til de formaliteter som gjelder for dette, særlig for å sikre de ansattes rettigheter. Kostnader i forbindelse med avvikling legges fram som egen sak i kommunestyret. Karmøy kommunestyre gir fullmakt til Karmøy formannskap om å foreta endelig beslutning innenfor de tre alternativene som er skissert ovenfor. Dersom alternativ 1 blir valgt, gis det også fullmakt til formannskapene å godkjenne aksjeselskapets vedtekter og velge representant til å møte på stiftelsesmøte/generalforsamling. Saknr. 0152/04 GRØNN HVERDAG HAUGALANDET - ØNSKE OM Å FORLENGE PROSJEKTET Karmøy formannskap ønsker at Grønn Hverdag skal fortsette med sitt arbeid i kommunen og forlenger prosjektet med tre år, det vil si ut Det gis et årlig tilskudd til arbeidet på kr

5 Page 5 of 8 Tilskuddet belastes funksjon 36020, miljøvern. Saknr. 0153/04 FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - SOLSTRANDVEGEN 27 Karmøy kommunestyre innvilger søknad om fritak for eiendomsskatt for gnr 64 bnr 606, Solstrandvegen 27. Jfr. reglene gitt i Eiendomsskatteloven 7. Saknr. 0154/04 FORSLAG OM ENDRING I FORSKRIFT OM TROSSAMFUNN - HØRING Formannskapet er enig i forslaget til endringer i forskrift om trossamfunn og ser positivt på at kommunens arbeidsbelastning i forhold til tilskudd reduseres. Formannskapet uttrykker samtidig en viss bekymring for bruk av personnummer som redskap i denne sammenheng og ønsker å understreke betydningen av å etablere gode rutiner og kontroller som sikrer sletting av personummer etter bruk. Saknr. 0155/04 REFERATLISTA 1. Formue/inntektsskatt fordelt til Karmøy pr. september Haugalandrådet Protokoll fra rådsmøte Haugaland kommunerevisjon Kostnadsfordeling for Kommunenes kontingent til drift av Haugalandrådet for 2005 Melding om vedtak 5. Protokoll frå møte i representantskapet for Haugaland Miljøverk 6. Staten overtar det økonomiske og administrative ansvaret for forliksrådene

6 Page 6 of 8 7. Høring Organisering av sivil rettspleie på grunnplanet Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 8. Endringer i sameloven Sametinget har overtatt ansvaret for føringen av samemanntallet 9. Utbyggingsstrategi for E134 Haukelivegen 10. Søknad om støtte til overordna konsekvensanalyse for oppgradering av E Søknad om støtte til byggetrinn 5, Åkra sjøtun, Åkrehamn Jarle Nilsen foreslo saken tatt opp til realitetsbehandling Saken enstemmig tatt til realitetsbehandling. Jarle Nilsen foreslo kr ,- til prosjektet, bevilget av formannskapets disposisjonspost. Gunnhild Koch foreslo kr ,-. Astor Damm foreslo kr ,-. Koch og Damm trakk sine forslag. Nilsens forslag enstemmig vedtatt. Formannskapet bevilger kr ,- til Åkrehamn utviklingsform til støtte til byggetrinn 5 Åkra sjøtun. Beløpet belastes konto med overføring til konto Søknad om støtte til Line Jin Jørgensen deltakelse i VM i sjakk i Hellas Ordfører foreslo realitetsbehandling. Saken enstemmig tatt til realitetsbehandling. Ordfører foreslo kr. 4000,- som tilskudd til deltakelse i VM i sjakk i Hellas, beløpet dekkes av formannskapets disposisjonspost. Ordførers forslag enstemmig vedtatt. Formannskapet bevilger kr ,- til Line Jin Jørgensen i forbindelse med verdensmesterskapet i sjakk i Hellas. Beløpet belastes konto med overføring til konto Karmøy kommunes finansforvaltning rapport pr Saken diskutert. Tatt til etterretning. Saknr. 0156/04 UTBYGGING AV FISKÅVASSDRAGET SØKNAD OM KONSESJON OG SØKNAD OM EKSPROPRIASJONSTILLATELSE FOR ERVERV AV NØDVENDIGE RETTIGHETER

7 Page 7 of 8 1. Karmøy kommunestyre godkjenner at det sendes inn søknad om konsesjon for utbygging av Fiskåvatn med tilhørende overføringsanlegg. 2. Karmøy kommunestyre godkjenner at det søkes om ekspropriasjonstillatelse for erverv av nødvendige rettigheter for utbygging av Fiskåvatn med tilhørende overføringsanlegg. Saknr. 0157/04 EVENTUELT 1. Ordfører orienterte om vennskapskommunesamarbeidet Karmøy skal etter tidligere avtalt opplegg være vertskommune i 2005 for delegasjon fra Mjølby, Hankasalmi, Häädemeeste. Aktuelt tidspunkt kunne være i tiden rundt Vikingfestivalen. 2. Haugaland Miljøpark generalforsamling. Ordfører orienterte. 3. Budsjettbehandlingen i formannskapet. Ordfører skisserte følgende tidsplan: med start kl heldagsmøte. Gruppelederne i formannskapet møtes til drøftinger kl med start kl Formannskapets budsjettinnstilling vedtas. Det var tilslutning til ordførers skisserte opplegg. Geir Allan Stava permittert. 10 representanter til stede. 4. Rådmannen orienterte om mudring i Åkrehamnbassenget, henvendelse fra Kystverket. 5. Rådmannen orienterte om dom i lagmannsretten, hvor kommunen vant saken. 6. Rådmannen henviste til utlagt notat vedr. fordeling av skjønnsmidler til private barnehager. 7. Rådmannen orienterte om sak under arbeid, vurdering av forlenget uteservering. Saken diskutert. Det ble fremmet forslag om at saken ble ført opp på kommunestyrets sakliste til møtet 26. oktober. Forslaget vedtatt med 7 mot 3 stemmer (2Krf, 1 Sp). Saken vedr. vurdering av forlenget uteservering, føres opp på kommunestyrets sakliste 26. oktober. 8. Astor Damm etterlyste saken om plassering m.v. av bompengestasjoner. Ordfører svarte. Rådmannen undersøker hvor saken ligger.

8 Page 8 of 8 9. Bjørn Nedreaas spurte om når en kunne forvente å få etatsjefenes orientering i formannskapet i forbindelse med oppstart av revisjon av kommuneplanen. Rådmannen svarte. 10. Bjørn Nedreaas spurte vedr. evt. kommunalt ansvar for asylsøkere som har fått endelig avslag og som ikke returnerer frivillig. Rådmannen svarte.

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg Page 1 of 5 Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04 Karmøy kommune MØTEprotokoll Partssammensatt utvalg Side 5 av 1 Møtested: Møtedato: 26.04.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 14 Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 17.03.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1645 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer