MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær"

Transkript

1 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Einar Endresen Bente Sollien Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Innkalling og sakliste godkjent. Det ble varslet flere forespørsler under sak 34/05 Eventuelt. Utskriften fra møtene i formannskapet og godkjent. Innledningsvis ble det gitt en kort orientering om arbeidet med kommuneplanrevisjonen ved rådgiver Inger Kallevik Haavik. Det ble gitt anledning til spørsmål/synspunkter. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Jostein Espeset

2 Saknr. 0026/05 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET Forslag 1 Brukerråd for psykisk helse (John K. Holvik) Bente Thorsen foreslo saken oversendt rådmann. Bjørn Nedreaas foreslo saken oversendt hovedutvalg helse og sosial. Bente Thorsen trakk sitt forslag. Bjørn Nedreaas forslag enstemmig vedtatt. Oversendes hovedutvalg helse og sosial. Forslag 2 Kulturhusene inn i plan for psykisk helse (John K. Holvik) Enstemmig vedtak: Oversendes rådmannen. Forslag 3 Gjennomgang av hovedutvalgene sine delegeringer ( Monika Kvilhaugsvik) Enstemmig vedtak: Oversendes rådmannen. Stava fremmet følgende forslag: 1. Formannskapet ber om at alle utvalg gjennomgår sine delegeringer til administrasjonen. 2. Formannskapet ber om å få en oversikt over delegeringer gitt av formannskapet eller av noen av utvalgene som utgjøres i sin helhet av formannskapets medlemmer. Stavas forslag følger saken. Saknr. 0027/05 NORDVEGEN HISTORIESENTER. AVALDSNES. GNR. 86, BNR. 1. SKJØNNSAK B. VURDERING AV OVERSKJØNN OG ERVERVSKOSTNADER. 1. Karmøy formannskap er kjent med Karmsund tingrett sin avgjørelse i skjønnsak Formannskapet tar skjønnsretten sin avgjørelse til etterretning. Det blir ikke begjært overskjønn. Rådmannen får nødvendig fullmakt til å begjære aksessorisk overskjønn, jfr. skjønnslovens 32, dersom det skulle bli behov for det. 2. Det vil bli fremmet egen sak til kommunestyret for finansiering og dekning av erstatningene og sakskostnadene med skjønnet, jfr. skjønnsslutning pkt. 1 4, samlet ca. kr ,- inklusiv renter. I tillegg kommer kostnader og gebyrer for behandlingen av saken i tingretten med tillegg av alle oppmålings- og tinglysingsgebyr, samlet ca. kr ,-. Kommunen er tilkjent kr ,- i sakskostnader for reassummeringen av saken. Dette beløp inntektsføres konto nr P Side 2 av 6

3 Saknr. 0028/05 NORDVEGEN HISTORIESENTER. AVALDSNES. GNR. 86, BNR. 1. SKJØNN- SAK B. FINANSIERING AV SKJØNN- OG ERVERVSKOSTNADER. 1. Karmøy kommunestyre er kjent med Karmsund tingrett sin avgjørelse i skjønnsak Karmøy kommunestyret bevilger kr ,- for dekning av erstatningene og sakskostnadene med skjønnet, jfr. skjønnsslutning pkt. 1 4, samlet ca. kr ,- inklusiv renter. I tillegg kommer kostnader og gebyrer for behandlingen av saken i tingretten samt oppmålings- og tinglysingsgebyr, samlet ca. kr ,-. Samlet beløp på kr ,- bevilges fra disposisjonsfondet og belastes konto nr P Saknr. 0029/05 FJERNING AV NEDSUNKET FARTØY I VEDAVÅGEN - STATUS OG VIDERE PROSESS 1. Formannskapet viser til saksutredningen og tar beskrivelsen av gjennomførte og planlagte tiltak til orientering. Formannskapet forutsetter at det arbeides videre med å få fjernet fartøyet. 2. Formannskapet pålegger eier av fartøyet, Samuel Owusu, å fjerne det innen 6 uker, jfr. forurensningsloven 37 første og annet ledd og 28 første og tredje ledd. Saknr. 0030/05 NOU 2004:26 HJEMFALL - HØRINGSUTTALELSE FRA KARMØY KOMMUNE Helga Rullestad fremmet følgende endringsforslag til vedtak: Karmøy kommunestyre endres til Karmøy kommune. Pkt. 1: og regionalt føyes til i siste setning. Pkt. 2: Det settes punktum etter klarlagt i 2. linje og resten av avsnittet strykes. Følgende ny setning tilføyes: Det må videre kreves at den norske stat på en grundig og utvetydig måte gjør ESA kjent med de særnorske behov som alltid har vært og vil være knyttet til det offentlige eierskapet. Pkt. 3 utgår. Pkt. 4 blir nytt pkt. 3 og 2005 føyes til i siste setning, etter vårsesjonen. Pkt. 5 blir nytt pkt 4. Side 3 av 6

4 Geir Allan Stava fremmet følgende tilleggspkt.: Karmøy kommunestyre forutsetter at myndighetene finner fram til en praktisk organisering av eierskap og forvaltning av den norske vannkraftformuen, som sikrer offentlig, norsk eierskap til kraftanleggene, herunder at norske kommuner og fylkeskommuner fortsatt unntas fra hjemfall. Stava trakk sitt forslag. Innstillingen, med Rullestad sitt endringsforslag, enstemmig vedtatt. 1. Karmøy kommune avviser det som oppfattes som flertallsforslaget i NOU 2004: 26 Hjemfall. Flertallet foreslår partielt hjemfall samt lovtidspunkt-modellen. Forslaget vil føre til sterkt salgspress av kommunale/ fylkeskommunale kraftverk og redusere betydelig muligheten til en aktiv og bærekraftig næringsutvikling lokalt og regionalt. 2. Karmøy kommune mener det ikke er akseptabelt at et nytt regelverk utformes uten at de rettslige forhold knyttet til EØS-avtalen er bedre klarlagt. Det må videre kreves at den norske stat på en grundig og utvetydig måte gjør ESA kjent med de særnorske behov som alltid har vært og vil være knyttet til det offentlige eierskapet. 3. Karmøy kommune forutsetter at før nytt regelverk behandles av Stortinget må derfor reelle alternativer til videreføring av hjemfall være utredet og fremsatt. Dette innebærer at forsvarlig behandling i Stortinget umulig kan skje i vårsesjonen Karmøy kommune forutsetter at dersom hjemfallsinstituttet blir videreført og mot formodning vil omfatte de kommunalt eide kraftverkene, må eierkommunene ha rett til full kompensasjon. Kompensasjonsordningen må hjemles i nytt lovverk. Saknr. 0031/05 ÅKRA. SALG AV GNR. 15 BNR GODKJENNING PRIS. 1. Karmøy formannskap godkjenner salg av gnr. 15, bnr. 132 til Trygve J. Sjøen AS for kr. 280,- pr. m2 eller tilsammen kr ,- for den 1023 m2 store eiendommen. I tillegg må kjøper betale alle omkostninger knyttet til salget. 2. Kjøpesummen kr ,- inntektføres konto nr P 05600, salg boligarealer og tilføres fond P 05600, erverv/opparbeiding nye boligfelt. Side 4 av 6

5 Saknr. 0032/05 VANNLEDNING BREKKE - HÅVIK. ERVERV AV RETTIGHETER GNR. 99, BNR. 4. FORHÅNDSVARSEL OM EKSPROPRIASJON OG EVENTUELL FORHÅNDSTILTREDELSE. 1. I forbindelse med reguleringsplan ledningsplan Brekke Håvik med tilhørende bestemmelser, vedtar Karmøy formannskap utsendelse av varsel om ekspropriasjon og eventuell forhåndstiltredelse, jfr. plan- og bygningslovens 35, nr. 1 og 2 og oreigningslovens 25 til eier av gnr. 71, bnr. 6, Eldrid M. Kolbeinsen m.fl. (10) v/adv. Olav Munkejord og gnr. 99, bnr. 4. Bjarne Worre. Saknr. 0033/05 REFERATLISTA 1. Oversendelsesforslag fra hovedutvalg teknisk Revisjon av kommuneplanen 2. Protokoll fra møte i havnestyret Protokoll fra rådsmøte i Haugalandrådet Ordfører og rådmann orienterte. 4. Årsmelding 2004 fra Boligtildelingsutvalget. 5. Kåring av årets kommune innen samfunnssikkerhet og beredskap for Tilråding om omgjering av vedtak, seljakt i naturreservat, Karmøy kommune, Rogaland. 7. Vedr. plan 2014 Reguleringsplan for Sævelandsvik sentrum Oversendes rådmann. 8. Søknad om utvidet skjenkeareal Kaien Kulturkro Borgen teltarrangement Sykkel og gangveg på Sundvegen Oversendes teknisk hovedutvalg. Side 5 av 6

6 10. Veterinærvakt og vaktområde 11. Støtte til hjelpeprosjekt for flomofre i Sri Lanka 12. Støtte til flomofrene i Asia Saknr. 0034/05 EVENTUELT 1. Bjørn Nedreaas etterlyste møte i partssammensatt utvalg. Rådmannen svarte at møtet blir førstkommende mandag. 2. Geir Allan Stava viste til skriv fra skoleadministrasjon til skolene vedr. sparing av midler i skoleetaten. Rådmannen svarte. Saken diskutert. 3. Lars Magne Skeie spurte vedr. Kvinnherad kommune, som hadde sagt opp avtalen med Microsoft og gått over til et gratis system. Spørsmål om Karmøy kommune kunne gå over til et gratis/billigere system. Rådmannen svarte. 4. Lars Magne Skeie spurte vedr. leiepris Indre Eide omsorgsboliger. Ordfører og rådmann svarte. Sak avventes. Side 6 av 6

Formannskapets møteprotokoll 24.06.03

Formannskapets møteprotokoll 24.06.03 Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 24.06.03 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 24.06.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 15 Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Page 1 of 9 Formannskapets møteprotokoll 19.04.04 Karmøy kommune Side 9 av 11 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.04 Tid : Kl. 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Formannskapet Rådmann, økonomisjef.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli orientering ved It-sjef Steen Erik Hagland Hansen. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli orientering ved It-sjef Steen Erik Hagland Hansen. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.04.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg Page 1 of 5 Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04 Karmøy kommune MØTEprotokoll Partssammensatt utvalg Side 5 av 1 Møtested: Møtedato: 26.04.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 14 Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid : Kl. 18.00 21.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.08 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: 45 Forfall: Geir Ove Valstad, Grant Hinderaker, Bjørn Seljestad,

Detaljer

Kommunestyrets protokoll 13.05.03

Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Page 1 of 10 Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 13.05.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 60 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.04.2011 Tid : Kl. 16.00 17.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

28/13 REGNSKAPSKONTROLL 2013 - TERTIALRAPPORT 2/2013 29/13 BUDSJETTJUSTERING DRIFT ETTER 2. TERTIAL 2013

28/13 REGNSKAPSKONTROLL 2013 - TERTIALRAPPORT 2/2013 29/13 BUDSJETTJUSTERING DRIFT ETTER 2. TERTIAL 2013 ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 90 00 Fax: 69004830 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte Torsdag 24.10.2013 kl. 13.30 Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt, Eva Bohem

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 04.06.2015 Kommunestyresalen MØTELEDER: MØTESTED: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/15 62/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2013 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 17.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 Funksjon Navn Parti Frammøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Atle Liaklev (GBL) møtte for Jorid S Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.04.2009 Tid: Kl 12.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet 18.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Møtetid: 12.00-16.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 12.00-16.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim Møtedato: 16.01.2014 Fra og med sak: 1/14 Til og med sak: 15/14 Møtetid: 12.00-16.55 Av utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 16:00 Slutt: 21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer