Formannskapets møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapets møteprotokoll 24.06.03"

Transkript

1 Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: Tid : Kl Medlemmer: 15 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Utskrift av formannskapets møte godkjent. Geir S. Toskedal, Jostein Vea, Lars Magne Skeie Børge Thingbø, Helge Haaland, Torstein Torbjørnsen Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Sakliste med 5 tilleggssaker godkjent: Sak 118/03 Oversendelsesforslag fra kommunestyret, Sak 119/03 Kulturskrinet (Den kulturelle skolesekken) Sak 120/03 Eide. Gnr. 64 bnr. 152 og 158. Tomt til nytt (DPS) distriktspsykiatrisk senter.. Helse Fonna. Godkjenning kjøpekontrakt Sak 121/03 Vedr. Lufthavnutvikling Vest Norge AS endring av selskapsstruktur Sak 122/03 Salg av aksjer i Haugaland Billag AS. Eventuelt ble sak 123/03. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Jostein Espeset Saknr. 0113/03 DELTAKING I RØDE KORS SITT FLYKTNINGGUIDEPROSJEKT. Karmøy kommune vedtar å gå inn i eit 3 årig "Flyktningguideprosjekt" saman med Røde Kors i Rogaland og Haugesund og Tysvær kommune. For 2003 blir utgiftene på kr dekka innanfor eige budsjett av ubrukte midlar til ekstrahjelp og tilskot frå UDI i samband med førebuing av Lov om introduksjonsstønad. For 2004 og 2005 innarbeides utgiftene i budsjettet og blir dekka av integreringstilskotet kommunen mottar for å motta flyktningar. Vedtaket er gjort i henhold til kommunelovens 13.

2 Page 2 of 5 Saknr. 0114/03 GOLFBANE HAUSKE. KJØP GNR. 139, BNR. 25. GODKJENNING KJØPEKONTRAKT. 1. Karmøy formannskap godkjenner kjøpekontrakt om kjøp av gnr. 139, bnr. 25. Kjøpesummen Kr ,- med tillegg av tilpassningsomk m.m. kr ,- og kostnader med dokument-avgift og tinglysing, kr ,-, samlet sum kr ,- dekkes over konto nr P Karmøy formannskap godkjenner å selge gnr. 139, bnr. 25 til Golfklubben/banen Hauske (selskap under stiftelse) eller personer knyttet til dette for kr ,- med tillegg av alle omkostninger og tinglysing, samlet kr ,-, jfr. Vedtakets pkt. 1. Salgssummen inntektsføres konto nr P Saknr. 0115/03 KOMMUNAL STØTTE TIL KJØP AV MELKEKVOTE Innstillingen nedstemt med 10 mot 5 stemmer. Saknr. 0116/03 VURDERING AV VASKERIFUNKSJONEN Peder Jakob Nilsen fremmet følgende alternative forslag: Karmøy formannskap vedtar framtidig drift av vaskeri i henhold til alternativ C. Alternativet medfører at tjenesten inkludert leie og vask av sengetøy/frotte og arbeidstøy samt det private beboertøy, kjøpes av eksternt vaskeri. Helga Rullestad fremmet den opprinnelige innstillingen fra rådmannen, sålydende: 1. Karmøy formannskap vedtar framtidig vaskeridrift i hht. alternativ A som vil gi den største innsparingen. Alternativet medfører at all vask blir utført i egen regi etter at vaskeriene ved tre institusjoner ombygges for å kunne gi rasjonell drift, samt ivareta krav til hygiene og arbeidsmiljø. 2. Formannskapet vil vurdere å avsette 8,3 mill. kr. til investeringer i fbm budsjettarbeidet for Videre forutsetter formannskapet at det videre arbeidet gjennomføres etter en ordinær anbudsprosess. Gunhild Koch foreslo saken utsatt. Utsettelsesforslaget vedtatt med 11 mot 4 stemmer. Saken utsatt. Saknr. 0117/03 REFERATLISTA

3 Page 3 of 5 1. Formue/inntektsskatt fordelt til Karmøy pr. mai Rapport vedrørende Karmøy kommunes finansforvaltning per Kriterier for tildeling av hjemmehjelp/praktisk hjelp i hjemmet oversendelse fa hovedutvalg helse og sosial 4. Notat vedr. statlige refunderte stillinger ved PPT. 5. Utskriften fra kommunalutvalget Tatt til etterretning. Saknr. 0118/03 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET Enstemmig vedtatt. Forslag 1 "Skolelåna" (Geir Allan Stava) Oversendes rådmann. Forslag 2 Reglement for folkevalgte organ (Ragnar Skjølingstad) Forslag 3 Praksis vedr. forespørsler (Odd Magne Hansen) Forslag 4 Vedr. innspill til kommuneplan (Bente Thorsen) Oversendes rådmann. Saknr. 0119/03 KULTURSKRINET (DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN) 1. Utviklinga av den kulturelle skolesekken i Karmøy, Kulturskrinet, skal vera forankra i gjeldande læreplan for grunnskolen. Kulturaktivitetane skal vera integrert i undervisninga både i fag og tverrfagleg og medverka til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skolen sine læringsmål.

4 Page 4 of 5 2. Kulturskrinet skal vera eit planlagt og variert kulturtilbod for 1. til 10. klasse, der basisen er lokal og regional kultur, men og med innslag av nasjonale og internasjonale element. 3. Utvikling og gjennomføring av tiltak er eit ansvar for heile Skole- og kulturetaten, og det føreset tett samarbeid og medverknad frå både skoleavdelinga og kulturavdelinga. 4. Finansiering av tiltaka må sjåast i samanheng med dei årlege budsjetta. 5. Tiltak i Kulturskrinet går inn som ein del av undervisningstilbodet og skal vera gratis for elevane. Saknr. 0120/03 EIDE. GNR. 68, BNR. 152 OG 158. TOMT TIL NYTT (DPS) DISTRIKT- PSYKIATRISK SENTER. HELSE FONNA. GODKJENNING KJØPEKONTRAKT. 1. Karmøy formannskap godkjenner kjøpekontrakt datert og mellom Helse Fonna HF og Karmøy kommune om kjøp av kommunal tomt, del av gnr. 68, bnr. 152 og Samlet kjøpesum kr ,- inntektsføres konto nr P11000, salg av diverse arealer. 1. Karmøy formannskap sitt vedtak pkt. 1 og 2 i denne sak, er avgjort i samsvar med kommunelovens 13. Det forutsettes derfor at vedtaket, forelegges Karmøy kommunestyre i første møte etter ferien Saknr. 0121/03 VEDR. LUFTHAVNUTVIKLING VEST NORGE AS - ENDRING AV SELSKAPSSTRUKTUR Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: Karmøy formannskap samtykker i opprettelsen av Haugesund Travel AS som morselskap til heleid datterselskap Lufthavnutvikling Vest Norge AS. Karmøy formannskap samtykker videre i at Karmøy kommunes innskudd i Haugesund Travel AS kan gjøres opp ved tinginnskudd av aksjer i Lufthavnutvikling Vest Norge AS. Ordførers forslag enstemmig vedtatt. Karmøy formannskap samtykker i opprettelsen av Haugesund Travel AS som morselskap til heleid datterselskap Lufthavnutvikling Vest Norge AS. Karmøy formannskap samtykker videre i at Karmøy kommunes innskudd i Haugesund Travel AS kan gjøres opp ved tinginnskudd av aksjer i Lufthavnutvikling Vest Norge AS. Vedtaket er gjort i henhold til kommunelovens 13.

5 Page 5 of 5 Saknr. 0122/03 SALG AV AKSJER I HAUGALAND BILLAG AS Enstemmig vedtatt. Karmøy formannskap er kjent med skriv fra Haugaland Billag, datert , der det opplyses om redusert pristilbud fra HSD pga. gjennomført "due diligence "prosess. Karmøy kommune aksepterer det nye tilbudet fra HSD om kjøp av kommunens 1789 aksjer i Haugaland Billag til en pris av kr ,- pr. aksje. Salgssummen tilføres ubundet kapitalfond. Vedtaket er gjort i henhold til kommunelovens 13 Saknr. 0123/03 EVENTUELT 1. Børge Thingbø spurte vedr. melkekvoten Tuastad gård. Rådmannen svarte. Saken diskutert. 2. Rådmannen orienterte om organisering skole/kulturetaten. Gjennomgang vedr. organiseringen igangsettes. 3. Tove Helland Vea spurte vedr. industriområdet ved Veavegen. Rådmann kommer tilbake med notat vedr. saken. 4. Ordfører tok opp Helga Rullestads spørsmål fra kommunestyret vedr. plan mot forsøpling. Det fremmes sak. 5. Ordfører delte ut internt arbeidsdokument "Etablering av et interkommunalt næringsselskap på Haugalandet". Saken kort diskutert.

Kommunestyrets protokoll 13.05.03

Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Page 1 of 10 Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 13.05.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 60 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg Page 1 of 5 Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04 Karmøy kommune MØTEprotokoll Partssammensatt utvalg Side 5 av 1 Møtested: Møtedato: 26.04.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 14 Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Formannskapet Rådmann, økonomisjef.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 23.02.2009 Fra kl: 09.05 Til kl: 10.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 022/15-038/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. 15.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 1/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 9/11 Til kl.: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00 Side 1 av 34 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: 10:00 Møtested: Laksforsen Turistkafè Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. desember 2010

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 12.12.05 Møtestart: Kl.12.00 Møteslutt: Kl.20.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Tom Tobiassen møtte for Hilde Nilsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer