Forslag til EKSAMEN m/ løsningsforslag i Vegteknikk og arealplanlegging Fagkode: IST1482

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til EKSAMEN m/ løsningsforslag i Vegteknikk og arealplanlegging Fagkode: IST1482"

Transkript

1 HØGSKOLEN I NARVIK Institutt for bygnings-, drift- og konstruksjonsteknologi Forslag til EKSAMEN m/ løsningsforslag i Vegteknikk og arealplanlegging Fagkode: IST1482 Den enkelte eksamenskandidat skal selv vurdere (poengsette) sin egen eksamensbesvarelse. Kandidaten har jo selv laget forslag til eksamensoppgaver med løsningsforslag og derved er den beste til å bedømme sin egen prestasjon. Gjennomgangen vil være en god repetisjon av faget og god øving i å vurdere eget arbeid. Etter at kandidaten har levert inn sin besvarelse vil eksamen med løsningsforslag bli tilgjengelig på It s-learning (5.juni kl1230). Den enkelte kandidat skal innen 6.juni kl1230 vurdere og sette poeng på hver oppgave i egen eksamensbesvarelse. Hver oppgave belønnes med 4 poeng for heilt rett svar og 0 poeng for bare bare tull. Hver kandidat legger sin egen vurdering inn i Egenvurdering av eksamen under faget Vegteknikk og arealplanlegging (vår 2007) i It s-learning. Sensor og fagansvarlig foretar den siste vurdering. De skal gå gjennom og evaluere de enkelte besvarelser og også kontrollere riktigheten av studentenes egenvurderingen. Dersom avviket mellom studentens egenvurdering og sensor/fagansvarlig vurdering er større enn +20% blir det et trekk på 10% i endelig poengsum. Sensor og faglærer setter til slutt karaktergrensene og gir endelig karakter. NB! Husk å svare kort, oversiktlig og mest mulig i stikkord. - LYKKE TIL MED JOBBEN Tid: 5.juni 2007, Tillatte hjelpemidler: Håndbok 017, Veg og gateutforming. Håndbok 018 Vegbygging Veiledning: Kommuneplanens arealdel Veiledning: Reguleringsplan Kalkulator NB! Det er tillatt med håndskrevne notater i tillatte hjelpemidler, men det er ikke lov å lime inn ekstra ark. Eksamen består av: Faglærer: 40 oppgaver med tilnærmet samme arbeidsmengde eksamen teller 60% og prosjektoppgaven 40% i den endelige karakter Eli Guneriussen og Erling Reinslett

2 1a) Hva karakteriserte industrialismens byer i Norge i slutten av 1800-tallet? Arbeiderstrøk med leiekaserner og gråbeingårder 1b) Hva kalles motbevegelsen mot industrialismens byer. Nevn minst 3 av grunntankene i dette nye prinsippet? Hagebyen (planprinsipp allerede i 1902). Sonedelte områder med ulike funksjoner - Næringsmessig samvirke med jordbruket (Boligøyer i jordbrukslandskapet) Vekt på det grønne Effektiv transport Bedre utforming av boliger og boligområder (Bedre boforhold) Desentralisering av storbyen til nabolagsenheter 1c) Hva kalles stilarten som byene Christiania og Christiansand ble bygd i, og hva kalles den stilarten som general Cicignon brukte til å bygge opp Trondheim? Renessanse. Barokk 1d) og e) Gi en kort oversikt over Norges politiske og administrative styringssystem på alle nivåer. Hva heter de folkevalgte organene og hvem har den administrative styringen? Bruk gjerne skjema Politisk Administrativt Stat Storting/ regjering Departement/ direktorat Fylke Fylkesting Fylkesrådmann Fylkesmannen kommune Kommunestyre Rådmann 2a) Hvor i forvaltningen ligger det overordnede ansvaret for den lokale planlegginga Norge? Miljøverndepartementet 2b) Hvilke 3 hovedtyper kart bruker vi i arealplanleggingen, i hvilken målestokk produseres de, hvilken myndighet har ansvaret for å produsere kartene, og til hva slags planer er de egnet? - (Topografisk hovedkart) N 50, m. 1: , statens kartverk. Egnet til kommuneplanens arealdel - Øko-kart, m 1: 5000, fylkeskartkontor ev. kommune. Egnet til kommunedelplan og forenklet reguleringsplan - Teknisk kart ( Grunnlag ), 1: 1000, kommune. Egnet til regulerings- og bebyggelsesplaner 2c) Hva er GIS? - Geografisk informasjonssystem - Et ordnet rammesystem der en kan stille spørsmål og få svar fra et datalager. GIS opererer på romlige (geografiske) data. 2d) I tillegg til plan- og bygningsloven, nevn 5 sektorlover som ivaretar spesielle interesser i planleggingen Jordloven, skogbruksloven, konsesjonsloven, lov om reindrift, lov om oreigning, naturvernloven, friluftsloven, kulturminneloven, vegloven, vegtrafikkloven, havneloven osv 2e) Hvor i forvaltningen ligger det overordnede ansvaret for den lokale planlegginga Norge? Miljøverndepartementet 3a) Hva er en innsigelse og hvem kan bruke den Berørte statlige fagorgan, fylkeskommune og nabokommune har adgang til å gjøre en innsigelse der kommunale planer er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser.

3 3b) Hvilke arealplantyper består planhierarkiet i kommunene av? Hvilke av disse planene kan utarbeides som privat forslag. - Kommuneplanenes arealdel - Kommunedelplan - Reguleringsplan (kan være privat) - Bebyggelsesplan (kan være privat) - Situasjonsplan (er oftest privat) 3c) Hvilke arealbrukskategorier, skal kommuneplanens arealdel angi? - Byggeområde - Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF) - Område for råstoffutvinning - Område som er båndlagt - Bruk og vern av vassdrag og sjøområde nær kysten - Viktige ledd i kommunikasjonssystemet. 3d) Hva slags prosesser kan endre en reguleringsplan? - Reguleringsendring - Mindre vesentlig endring - Dispensasjon 3e) Redegjør for saksbehandlingen i forbindelse med en reguleringsplan - Kunngjøre oppstart - Samarbeid med offentlige myndigheter - Utarbeiding av plan - Fremlegging for planutvalg - Offentlig ettersyn - Merknadsbehandling i planutvalg - Vedtak i kommunestyret - Kunngjøring av vedtatt plan - Klagebehandling 4a) I reguleringsplanen må det gå klart frem hvilken type friområde det reguleres til. Nevn minst 4 ulike formål som kan være aktuelle som offentlige friområder. Park. Turvei. Skiløype. Lekeplass. Iderettsanlegg. Leirplass. Annet friområde 4b) Hvilke reguleringsformål skal brukes når det skal reguleres følgende? ( Oppgi farge og korrekt betegnelse og lovparagraf ihht. PBL) 1. Hyttegrend med 6 hytter. 2. Tilkjøringsvei for 4 nabohus 3. Småbåthavn for Ankenes båtforening 4. Gartneri 5. Trafo til et boligfelt 6. Ishockeyhall 7. Barnehage som tilhører Røde Kors 1. Område for fritidsbebyggelse -oransje - ( PBL ledd nr. 1) 2. Felles avkjørsel grå med skrå striper (PBL ledd nr. 7) 3. Spesialområde privat småbåtanlegg - lys blå med loddrette striper ( PBL ledd nr. 6) 4. Landbruksområder lys grønt (PBL ledd nr. 2) 5. Spesialområde for Kommunalteknisk virksomhet rosa ( PBL ledd nr. 6) 6. Spesialområde idrettsanlegg grønn med loddrette striper (PBL ledd nr Allmennyttig barnehage brunt (PBL ledd nr. 1) 4c) Hva er TU, hvordan beregnes den og hva er hensikten med bruken? Tillatt tomteutnytting TU = x %. Tomteutnyttelse er bruksareal i prosent av tomtearealet. Beregningsformel: Bygnings bebygde areal x 100 / tomtearealet = % TU. Tillatt tomteutnyttelse regulerer forholdet mellom bruksareal av bygninger og tomtearealet. Grad av utnytting er rammer for bygningers utforming i forhold til hverandre og omgivelsene.

4 4d) Hvilke kvaliteter bør en småbarnslekeplass ha? Nevn minst 3 kriterier Nær inngangsdør, i en avstand på maks 50 m Betjene maks 20 be Ha sandkasse, bord og benker Ha synskontakt med boligene 4e) Nevn minst 5 bestemmelser eller plangrep som kan kontrollere utforming av bygninger i et boligfelt. Takform Møneretning Mønehøyde- gesimshøyde Takvinkel- Fargeangivelse Byggegrenser Størrelsesangivelse på balkonger, påbygg, arker etc Grad av utnytting 5a) Hva er hensikten med konsekvensutredning? Formålet med konsekvensutredning er at hensynet til miljø, naturresurser, og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om og eventuelt på hvilke vilkår planer eller tiltak kan gjennomføres. 5b) Hva er et planprogram etter forskriften, hva er prosedyrene for bestemmelse av programmet og hvem fastsetter programmet? Forslagstiller utarbeider forslag til planprogram. Det skal inneholde formål og rammer for tiltak og planer samt aktuelle problemstiller som blir reist og undersøkes nærmere. Forslaget sendes til offentlig høring. Etter høringen fastsetter ansvarlig myndighet planprogrammet med bakgrunn i forslag fra tiltakshaver og høringsuttalelser. 5c) Angi metodikk for vurdering av ikke målbare/prissatte verdier. Man bruker verdi, omfang og konsekvens. Verdien angis som liten, middels eller stor. Omfanget angis fra stor negativ til stor positiv på en seksdalt skala. Konsekvensen er resultatet av verdi og omfang og angis på en nidelt skala fra meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens. 5d) Hva legges til grunn for vurdering av verdier som kan prissettes? Man bruker samfunnsøkonomiske analyser der man beregner nytten av tiltaket og kostnadene knyttet til det. 5e) Angi noen viktige tema/områder en konsekvensanalyse vanligvis omfatter. Landskapspåvirkning, naturmiljø, friluftsliv, kulturmiljø, naturressurser, næringsvirksomhet, samfunnspåvirkning, økonomiske konsekvenser. 6a) Hvilke materialegenskaper undersøkes med Los-Angeles test og hva måles? Tilslagets mekaniske egenskaper. (Mest motstand mot slag, noe motstand mot slitasje.) Los-Angeles måler % gjennomgang på 1,6 mm siktet etter at materialer har vært tromlet i Los-Angeles testen. 6b) Hvor mye tilslag skal benyttes i Los-Angeles test? 5 kg. 6c) Hva er benevningen på aksene i et Standard Proctor diagram? Tørr densitet og vanninnhold. 6d) Tegn Proctor diagram for et ikke komprimerbar materiale? Tørr densitet er konstant uavhengig av vanninnhold. 6e) Hvilke materialegenskaper undersøkes med kule-mølle test? Oppgi en god kulemølleverdi med benevning. Tilslagets slitasjeegenskaper (motstand mot piggdekkslitasje). Kule-mølleverdi mindre enn 10 % er en god verdi. Mølleverdi <7 er den beste klassen angitt i CEN-standarden og er det kravet som stilles for de mest trafikkerte vegene.

5 7) Det er foretatt oppgravning i en 2-felts hovedveg med ÅDT-T=100. Følgende oppgravningsdata er gitt: Lag nr Tykkelse, cm Material a Indeksverdi 1 3 Ab (krakelert) 1,5 4,5 2 4 Agb (krakelert) 1,5 6,0 3 5 Sand grus (C u =20, T2) 0,75 3, Knust grus (C u =10, T1) 1,25 12, Sand, grus (C u =20, T1) undergrunn Grus, sand morene (T2) 7a) Beregn dekke- og bærelagsindeks i eksisterende vegkonstruksjon. DI = 0. BI = 11. (DI er sum indeksverdier ned til første lag med a<2,5. BI er sum av indeksverdier ned til første lag med a<1,25) 7b) Bestem nødvendig forsterkning F-diff? Forutsett normalverdier for trafikk. Trafikkgruppe: A (fig Hb018). Indekskrav ned til lag 3 (kritisk lag): SI 3,krav = 44 ( ) (fig og Hb018) Innebygdt indeksverdi ned til lag 3 (kritisk lag): SI 3 = 11 (4,5+6,0) F-diff = 33 (44-11) 7c) Hva er best av LA-verdi på 20 eller 40 og hvorfor? Et materiale med LA-verdi på 20 er bedre enn et materiale med LA-verdi på 40 fordi LA-verdien angir hvor mye materialet er blitt nedknust etter at det har blitt behandlet i LA-trommelen. 7d) Hva betyr AGB16? Asfaltgrusbetong med maks nominell kornstørrelse på 16mm 7e) Hvorfor er et materiale med mye finstoff (leire) mindre telefarlig enn et materiale med mindre finstoff (silt)? Fordi et materiale med mye finstoff (leire) er tettere (mindre permeabilitet) enn et materiale med mindre finstoff (silt) og dermed reduserer mengden vann som trekkes opp til frysefronten. 8) Det planlegges å bygge en 2-felts hovedveg med ÅDT=4000 i ubebygd område, V-dim = 90 km/t. Du skal foreta beregning av en del av horisontallinja som må planlegges med en horisontalkurve fra +400m til +800m. 8a) Bestem minste klotoideparameter for overgangskurven? 175m (fig Hb017). 8b) Hvilke fall må du benytte gjennom overgangskurven?

6 Ca 8% ensidig fall ved R=400m og ca 6 % ensidig fall ved R=800m (fig Hb017). 8c) Beregn lengden på overgangskurven når du benytter minste klotoideparameter? 38,28m (175 2 / /800) 8d) Tegn tverrfallsdiagram for strekningen med overgangskurve fra R=+400m til R=+800m? 8e) Hvorfor bør overhøyderampens lengde være tilnærmet lik Lo (se fig Hb017)? På grunn av kjørekomfort bør overhøyderampens lengde ikke være mindre enn Lo og på grunn av vannavrenning bør rampens lenge ikke være lengre enn Lo.

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter KOMMUNEPLAN 2011 2023 Vedtatt planprogram for revisjon av arealdelen Behandlet i Plan og teknisk hovedutvalg den 03.03.10 i sak 9/10 Offentlig gjennomsyn (høring) fra 05.03.10 til 19.04.10 Revidert 15.01.2011

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06.

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark Planprogram KU Juni 2008 Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. 2008 RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HO RD AL AN D FYLKES KOMMUNE Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste a knr. o&øfø^sss Deres ref Arkivnr. $/> Eksp. U.off. VArref 200601042-/CBS O 3 MÅR 2008 Dok.nr.

Detaljer

BESVARELSE AV GRUPPEOPPGAVE

BESVARELSE AV GRUPPEOPPGAVE utskrift: 05.09.2006 BESVARELSE AV GRUPPEOPPGAVE Tema: Dimensjoneringsgrunnlag Vegsystem og vegstandard Forelest: 22. og 24.08.2006 Innleveringsfrist: fredag 1.09.2006 kl1000 Foreleser: Erling Reinslett

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune Kommuneplanens arealdel 2011 201111-2015 Verran kommune kommune Planbeskrivelse med: Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Retningslinjer, utfyllende planbestemmelser Retningslinjer for bygging av hytter

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 SILJAN KOMMUNE Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 16.06.2015 side 1 av 31 Innhold 1 Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav...

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer