Grunnlagspolitikk for skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnlagspolitikk for skole"

Transkript

1 Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Pål Thygesen, generalsekretær 25. oktober 2012 LS Grunnlagspolitikk for skole Bakgrunn Landsstyret har i 2012 forsøkt å behandle politiske saker som er relevante for arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne. Når denne saken behandles foreligger et utkast til program, men det er fremdeles mulig å komme med innspill. Derfor har Arbeidsutvalget tatt initiativ til å behandle politiske saker også på dette landsstyremøtet. Etter uformelle innspill fra medlemmer av landsstyret, og etter samtaler i arbeidsutvalget ble det plukket ut et par emner som kunne bli behandlet på LS03. Denne lista ble sendt ut til landsstyret og en del fylker gav respons. Etter denne prosessen har arbeidsutvalget valgt å melde opp grunnlagspolitikk for skole som sak på LS03. Denne saken har ikke en konkret problemstilling, og knytter seg ikke til noe enkeltspørsmål. Fordi vi skal ta stilling til et politikkfelt som helhet, blir dette saksfremlegget annerledes enn de andre politiske sakene som landsstyret har behandlet. Drøfting Å meisle ut helhetlig skolepolitikk for Grønn Ungdom er ikke noe arbeidsutvalget og landsstyret kan gjøre på et par timer. Problemstillingene er mange og uoversiktlige. Endringer på et felt kan få konsekvenser på et annet.

2 I dette saksfremlegget er det derfor forsøkt å ta stilling til mer grunnleggende spørsmålene slik at vi har en basis for fremtidige diskusjoner. Det er to mulige utgangspunkt for utvikling av politikk på feltet: * å starte på bar bakke og tegne opp den ideelle grønne skolen, eller * å ta utgangspunkt i den eksisterende skolen og foreslå endringer i den. Arbeidsutvalget er opptatt av å komme med realistiske forslag som kan være nyttige og la seg gjennomføre i dag og har derfor tatt utgangspunkt i skolen slik den er i dag. Også for vår deltagelse i den skolepolitiske debatten er dette en fordel. Siden 2007 har Regjeringen proklamert reformpause 1. I stedet for å gjøre raske gjennomgripende endringer er den nye trenden å endre bit for bit i stedet. Denne strategien har blitt tatt godt i mot av lærerorganisasjonene og de fleste andre som jobber med skole. Fordelen med denne strategien er at de grepene som blir tatt kan følges opp og kontrolleres sånn at vi vet hva vi gjør. Arbeidsutvalget er enige i at dette er riktig strategi etter en periode med mange reformer med uklar gevinst. Vi utelukker ikke behovet for gjennomgripende reformer i fremtiden, men mener det må bli på lengere sikt. Målet med forslagene i dette saksfremlegget er dermed ikke å totalt endre alt vi ikke liker i skolen, men å komme med tiltak som adresserer saker vi ønsker å prioritere. Utgangspunktet for dette saksfremlegget blir etter dette å identifisere hva som er målene våre for skolen, hvilke styrker og svakheter skolesystemet har, og å komme med konkrete forslag til disse. Det er mange saker som ikke er berørt i dette saksfremlegget, som lekser, sidemål og vurdering med videre. Grunnen til det er at disse spørsmålene ikke regnes som grunnleggende. De er veldig viktige, og har mye å si for kvaliteten i skolen, men før vi kan diskutere disse problemstillingene må vi være enige om det grunnleggende. Den politikken vi vedtar denne gang vil derfor være et fint utgangspunkt for å behandle enkeltsaker i fremtiden. Drøfting Behovet for skole I oppveksten overføres kunnskap, innsikt, kultur og skikker fra voksensamfunnet til barn og ungdom. Denne prosessen kalles dannelse og omfatter så vel oppdragelse fra foreldrenes side som det som møter et ungt menneske i skolen. Foreldre har rett til å velge hvordan de vil oppdra sitt barn, men med denne retten følger et ansvar for å gi barna en trygg oppvekst som lar barnet bli trygg på seg selv og omgivelsene. Skolens rolle i dette er å sikre det som skal være felles for alle uavhengig av bakgrunn. Det dreier seg om ferdigheter som lesing og skriving, men også evner som kritisk tenkning og sosialt samspill med andre. En del ting utvikles både i skolen og i hjemmet. Det er sosiale evner, personlighet og drømmer for å nevne noe. Barns konkrete rettigheter overfor både foresatte og myndigheter følger av Barnekonvensjonen. 1 taler- og- artikler/baard_vegar_solhjell/2007/reformpause- i- skulen.html?id=

3 Samfunnets behov for skole Sentrale mål i skolesystemet er knyttet til hvilket behov for arbeidskraft samfunnet regner med å ha i fremtiden. Vi leser i avisene at for få velger realfag, og det er begrunnet med hvor mange realister myndighetene tror at Norge trenger i fremtiden. Liknende utfordringer finnes for lærere og ansatte i helsevesenet. Myndighetene bruker ofte virkemidler for å få unge til å velge de yrkesveiene samfunnet har behov for at de velger. Enkelte lærerutdanninger gir i dag mindre studielån enn andre studier, og reklamekampanjer er også myntet på å motivere unge til å bli lærere. Uten arbeidskraft er det umulig å få gjort noe i samfunnet, og mange viktige funksjoner krever høy kompetanse. Derfor er det naturlig at samfunnet motiverer unge til å velge enkelte yrkesveger. På den andre siden kan den enkeltes ønsker og forutsetninger komme i skyggen dersom presset blir for stort. Galt studievalg kan få en person inn på en yrkesveg hvor hen ikke trives. I de senere år har vi sett eksempler på både god og dårlig funksjon av rekrutteringskampanjene for lærerutdanningene; søkertallet har gått til himmels, men mange av søkerne har vist seg å ikke være kvalifisert til å komme inn på utdanningen. Samfunnet har også en interesse i at skolesystemet skaper felles kulturelle referanserammer for befolkningen. I skolen møtes unge med ulik kulturell og sosial bakgrunn. Dette er med på å gi oss en felles identitet hvor vi har innsikt i hvordan andre mennesker lever livene sine. Dette reduserer potensielle spenninger i samfunnet og øker tillitten. Samfunnet har også en interesse i alle verdiene som læres bort i skolen. Når elevene lærer om demokrati i skolen blir de bedre i stand til å utøve demokrati selv, og på denne måten opprettholdes styreformen. Samme funksjon har verdier om andre menneskerettigheter. Enkeltmenneskets behov for skole Det første behovet enkeltindividet har fra skolen er behovet for å lære det som trengs for å få en jobb og ta vare på seg selv i samfunnet. Det innebærer å lære de evner som trengs for å få en jobb, for å kunne kommunisere med andre og å forstå dynamikken i samfunnet. I dagens Norge melder det seg også behov for å få tilgang til forskjellige yrkesveier, men også kunnskap for kunnskapens egen skyld. Behovet for selvutvikling og selvrealisering søkes oppnådd i skolen. Det er viktig for enkeltindividet at skolen er tilgjengelig slik at det ikke koster mer penger enn at alle kan betale for å delta, og at rammene for skolen er stabile og forutsigbare. (Det er ikke innoldet i undervisningen det sikter til. Det som må være forutsigbart er at skolen må være der hver dag, at læreren er der og at skolestrukturen ikke endres hver uke.) Enkeltindividet har også behov i skolen. Man blir skoleelev i veldig ung alder og er igjennom hele skolegangen sårbar. De eneste som former barn og unge like mye som skolen er deres foreldre. Det handler om utvikling av identitet og selvfølelse (superego) og mulighetene man har resten av livet. Konkret handler dette om et skolemiljø som er godt både for kropp og sinn. Fravær av mobbing og godt fysisk skolemiljø er forutsetninger for å kunne nyttiggjøre seg av noe av det skolen kan tilby. 3

4 Individet har behov for at det er en fornuftig grensegang mellom de verdiene (og dannelsen) skolesystemet utsetter hen for. Grensen mellom sunn oppdragelse og hjernevask må ikke tråkkes over. De ansvarlige voksne og de opprørske unge kan ofte komme i konflikt over dette. Slik generasjonskonflikter er et tegn på at ungdom tør sette spørsmålstegn ved etablerte sannheter. Det er viktig at skolen både klarer ta til seg innspill og tillater nye tanker å utvikle seg. Oppsummering Skolen har en samfunnsbevarende rolle som sikrer videreføring av norske verdier. Så lenge Norge er et demokrati og grensen mellom individ og samfunn gir individet rett til frie valg, mener arbeidsutvalget dette er et gode. Vi mener også at generasjonskonflikter er sunt og med på å utvikle evne til kritisk tenkning som er en avgjørende del av oppdragelsen. Både samfunnet som helhet og enkeltindividet har behov for skolen. Samfunnets behov for bestemte typer arbeidskraft og individets behov for å velge utdanning fritt kan være motsetninger, men er til syvende og sist gjensidig avhengig av hverandre. Balansegangen bør gå der hvor samfunnet får dekket nødvendige behov og elevene blir rustet til å møte samfunnet. Skolen må motivere kunnskapssøken og være et trygt sted å være. Skolens tilstand. Styrker og svakheter Spørsmålet om skolens tilstand, kan formuleres til å handle om i hvilken grad skolen klarer å møte behovene beskrevet ovenfor. Det er en krevende øvelse. Omfanget av dokumentasjon og analyser er enorm. Det er også uenighet om hva vi kan lære av hver enkelt kunnskapskilde. Vurderingen av skolens tilstand blir derfor lett skjønnspreget. Her er det like vel forsøkt å forholde seg til sikre kunnskapskilder. Landsstyret har interesse i alternative fremstillinger som kan legge grunnlag for forskjellige syn. Dette er forsøkt ivaretatt ved å drøfte forskjellige syn der det er relevant. Styrkene I den norske skolen møtes unge med forskjellig bakgrunn og lærer hverandre å kjenne. Opplæringen er gratis og foreldre har ikke lov til å holde sine barn borte fra skolen uten grunn. Verdier om demokrati og menneskerettigheter står sterkt, og på ICCS 2 - undersøkelsen om demokratisk beredskap 34 scorer norske elever i verdensklasse. På den andre siden kan man si at dette går på bekostning av friheten til å velge utdanning. Om skolesystemet fikk et større innslag av private skoler kunne skolene 2 studier- /ICCS- - - International- Civic- and- Citizenship- Education- Study/ Demokratisk-beredskap-pa-ungdomstrinnet/ 4 Demokratisk beredskap er i Ungdommens maktutredning definert som «evne og vilje til engasjement og handling», som «bygger på et omfattende sett av kunnskaper, ferdigheter og oppfatninger og på en orientering mot bestemte «verdier og holdninger». 4

5 skapt seg sine nisjer for elever med forskjellige ønsker. Det kunne styrket tilpasset opplæring (TPO), men redusert mangfoldet på hver enkelt skole. Elever trives i skolen. I følge Elevundersøkelsen er indeksen for sosial trivsel 4,4 av 5 på 7. trinn, 4,26 for 10. trinn og 4,32 på VG1. På syvende trinn har trivselen vært svakt økende de siste årene. På de 10. trinn og på VG1 er tallene stabile. Elevenes faglige prestasjoner blir bedre. PISA viste fremgang i matte, lesing og naturfag sammenlignet med Dybdeundersøkelsene TIMSS og PIRLS er gjennomført etter dette og resultatene legges frem i desember TALIS 2008 viste at vi har erfarne lærer som har tro på egen undervisning og har gode relasjoner til elevene og kollegaene. Merk like vel at undersøkelsen viser at uro i klasserommene er et problem. Resultatene fra TALIS 2013 vil bli lagt frem i Verdien av disse undersøkelsene er begrenset. I offentlig debatt er de ofte lagt til grunn som helhetlige bedømmelser av skolen. Det er galt. Undersøkelsene forholder seg ikke til elevenes pensum, og tester ganske snever kunnskap. Vi vet heller ikke om fremgang i et fag kommer på bekostning av andre fag som ikke måles. Vi må alikevell erkjenne at det undersøkelsene faktisk måler er viktig kunnskap som sier noe om elevens kompetanse på sentrale områder. Svakhetene Samtidig som at pilene peker i riktig retning kan det påpekes at Norge fremdeles ligger lavere enn det ambisjonene våre burde tilsi. Selv om det som testes ikke gir et helhetlig bilde av kvaliteten i skolen, så er de delene som kartlegges så viktige for Norges fremtid som kunnskapsnasjon at det bør satses mye mer på basisferdigheter. Frafallet er veldig høyt. Kun 57 % av elevene fullfører videregående skole 7. Hvem som dropper ut kan spores tilbake til karakterersnittet på ungdomsskolen. 89 % av elevene med under 2 i snitt droppet ut av videregående, og blant de som hadde mellom 2 og 3 i snitt droppet 69 % ut. Frafallet fordeler seg skjevt mellom utdanningsprogrammene. Mens 90 % av elevene på Musikk, dans og drama gjennomfører, og 82 % av elevene på Idrett, Medier og kommunikasjon og studiespesialiserende gjennomfører, synker tallet jevnt for yrkesfagene. Trearbeidsfaglinja er kommer dårligst ut. Der fullfører 34 %. 8 Men hvor skjer frafallet? På studiespesialiserende linjer begynner 88 % av alle som startet i VG1 også i VG2. 94 % av disse begynner også i VG3. Tallene er jevne eller stigende. På yrkesfaglige linjer begynner 79 % av alle som startet i VG1 også i VG2. Kun 5 av_indekser.pdf?epslanguage=no 6 studier- /PISA Bedre- resultater- for- norske- elever- / 7 OECD: Education at a glance 2012 s Alle tall er hentet St. meld. 44 (08/09) Utdanningslinja kap 2.1, nr /2/1.html?id=

6 67 % av disse gikk ut i lære, påbygg eller annen utdanning. 9 (30 % begynte i lære, ca. 20 % begynte på påbygg og resten skiftet til andre linjer eller tok samme år om igjen.) For å understreke hvor alvorlige disse tallene er, vises det til at det at andelen jobber som blir utført av ufaglærte i 2025 er beregnet til kun 3,5 % 10. Innvandrerbarn rammes særlig. Kun 52 % fullfører, (mot 68 % for alle). Etterkommere av innvandrere er likevel kun ett prosentpoeng bak alle de andre. For innvandrerbarn er språk en viktig årsak til problemer i skolen. Barnehagen er viktig for språkopplæringen og sånn sett av betydning for frafallet. Mens 76 % av majoritets- barna er i barnehage mellom ett og fem år, er tallet for innvandrere kun 53 %. De to første årene kan foreldrene velge å heller bruke ordningen med kontantstøtte. Ved overgangen til det tredje leveåret dobles antallet minoritetsbarn som går i barnehage. 11 Dette viser at kontantstøtteordningen slik den fungerer i dag fører til at minoritetsbarn går mindre i barnehage enn de ellers ville gjort. Skolen er ikke sosialt utjevnende. Hvis foreldrene dine kun har grunnskoleutdanning, er det 45 % sjanse for at du fullfører videregående. Om foreldrene dine har fem års høyere utdanning er det 88 % sjans for at du fullfører. Blant de som har fullført videregående er 8,2 % av mennene og 7,1 % av kvinnene utenfor jobb eller utdanning. Det vil si at de er arbeidsledige eller uføre. Blant de som ikke fullfører videregående er tallene 23,9 % og 27,7 %. Samlet betyr dette at dersom foreldrene dine har lite utdanning, øker sannsynligheten for at du blir stående utenfor arbeidslivet. Det er selvfølgelig ikke bare familiebakgrunnen som avgjør og du gjør det godt på skolen eller ikke. I studier er det sett på mange faktorer og det er konkludert med at 15 % av forskjellen mellom elevers prestasjoner i matte kan spores tilbake til familiebakgrunn 12. Dette tallet varierer fra land til land. Mens sammenhengen på Island er nede i 6,7 %, er den i Tyskland på hele 21 %. Dette viser at det er mulig å bryte sammenhengen mellom foreldres utdanningsnivå og barnas prestasjoner, men at norsk skole ikke får det til. Vi styrer mot lærerkrise. Mange av lærerne i Norge nærmer seg pensjonsalder. Samtidig øker folketallet (og dermed antallet elever) og det er et mål at det skal bli flere lærere per elev. Mangelen på allmennlærere vil være størst. Om det utdannes like mange lærere som nå fremover, vil Norge mangle årsverk allmennlærere i 2020 og 22 9 Utdanningsspeilet 2012 s Kilde: SSB i St. meld 44 (08/09) nr /2.html?id= Kilde: SSB i St. meld 16 (06/07) og ingen sto igjen kap /4.html?id= Haahr 2005 i St. meld 16 (06/07) /5.html?id=

7 700 i I 2011 ble det utført allmennlærerårsverk i skolen lærere jobbet ikke i skolen. Lærerne presses av tidstyver. Av den tiden lærerne ikke underviser, bruker de 23 % på møter og planlegging for skolen som helhet. De bruker 27 % av tiden på å forberede undervisningen. Når de samme lærerne blir spurt om hvor mye tid de ideelt skulle brukt på de forskjellige oppgavene, svarer de at de ville brukt 12 % av tiden på planlegging for skolen som helhet for 40 % på å planlegge undervisning. Lærere bruker dobbelt så mye tid på dokumentasjon som det de ønsker, men bare halvparten så mye tid på faglig oppdatering 14. Arbeidsutvalget vil også legge til at lærere må ha tid til å kunne være blant elevne i friminuttene og pausene. Dette viser at det er stor forskjell mellom hvor mye tid lærerne bruker på ting de mener det er riktig å bruke tid på og hva de faktisk bruker tid på. Om vi legger til grunn at lærere er flinke nok til å kunne vurdere hvordan de bruker tiden sin best, er det åpenbart at vi kaster bort mye av lærernes tid på unødvendig arbeid. Handlingspunkter. Tiltak på viktige felt. Generelt. Forholdet mellom private og offentlige skoler Mange ser for seg at spørsmålet om private og offentlige skoler er et grunnleggende spørsmål som hører hjemme i denne behandlingen. Arbeidsutvalget mener derimot at organiseringen av skolen kun er et middel for å nå andre mål, og ikke et mål i seg selv. Derfor må vi bli enige om hvilke mål vi har for skolen før det blir relevant å ta stilling til om vi for eksempel skal åpne for at flere private aktører kan drive skole. Arbeidsutvalget foreslår derfor at Grønn Ungdom inntil videre støtter programkomiteens forslag om å videreføre ideene om at * de fleste skolene skal være offentlige * de eneste private skolene som skal tillates er de med et religiøst eller pedagogisk alternativ * det skal være forbudt å ta ut profitt fra private skoler. Sosial reproduksjon og frafall Som vist ovenfor er det vist at 15 % av prestasjonene til elever i matte kunne spores tilbake til familiebakgrunn. Vi har også sett at det er sammenheng mellom prestasjoner på ungdomsskolen og frafall i videregående. Barn av innvandrere går mindre i barnehage og dropper oftere ut. Samtidig viser forskning at det ikke behøver å være slik, det er mulig å bryte forskjellen. Når man vurderer tiltak for å løfte de som presterer dårligst i skolen kan det fort gå på bekostning av elever med høy måloppnåelse som ønsker å strekke seg lengere. Derfor må poenget med tilpasset opplæring (TPO) understrekes. I stortingsmeldingen og ingen sto igjen beskrives TPO som slik: 13 Kilde: SSB, Arbeidsmarkedet for lærere og førskolelærere fram mot 2035, 14 SØF- rapport nr. 4/09 Tidsbruk og organisering i skolen: sluttrapport, s. 47 7

8 Tilpasset opplæring er ikke et mål, men et virkemiddel for læring. Alle elever skal i arbeidet med fagene møte realistiske utfordringer og krav de kan strekke seg mot, og som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre. Elevene har ulike utgangspunkt og ulike behov i arbeidet med de nasjonalt fastsatte kompetansemålene. Ressursbruken er derimot et annet spørsmål. Arbeidsutvalget mener at det viktigste er at alle elevene i løpet av et skoleår minimum lærer det læreplanen legger opp til. Det er nødvendig for at elevene skal klare å henge med videre og er viktig for å redusere frafall. Dette taler for at det må brukes mest ressurser på de elevene som ligger bak læringsmålene. Samtidig er det ikke like ressurskrevende å hjelpe de som allerede ligger godt an. Disse mestrer gjerne godt å jobbe selvstendig og kan få nye utfordrende oppgaver uten at det koster læreren mye tid. Det at en elev mestrer godt er også et argument for å stimulere til selvstendig arbeid. Tiltak som gir lærerne mer tid til å planlegge og gjennomføre undervisning vil bidra til å gjøre skolen sosialt utjevnende så lenge det fokuseres på TPO. En annen årsak til frafall er språkproblemer. En forutsetning for å lykkes i skolen er at du forstår språket undervisningen foregår på. Ideelt lærer alle norsk i barnehagen, og det er viktig at det blir flere pedagoger der. Det bør også stimuleres til at flere som ikke snakker norsk hjemme går i barnehage. Når alderen for skolestart ble senket fra 7 til 6 år i 1997 var en del av begrunnelsen at minoritetsbarn skulle lære norsk raskere 15. Det ble lagt til grunn at pedagogikken fra barnehagen og småskolen måtte finne sammen, og at det nye året skulle bli annerledes med mer fokus på lek. Dette perspektivet er delvis forlatt i de senere skolereformene og bør styrkes i fremtiden for å motvirke frafall senere og å gi innvandrerbarn bedre forutsetninger for å klare seg i norsk skole. Økt fokus på TPO igjennom hele opplæringen og særskilt fokus på språk tidlig i opplæringen foreslås som tiltak for å løfte de gruppene som i dag har størst sannsynlighet for å droppe ut. Som et tilleggsmoment vil vi nevne at elevene bør få være med og planlegge, gjennomføre og evaluere opplæringen i større grad. Det gir elevene mer eierskap til læringsprsessen og øker læringsutbyttet. 16 En annen kilde til frafall kan lese ut av hvor i skolesystemet frafallet skjer. Det er mest frafall på yrkesfaglig utdanningsprogram. Frafallet skjer både ved overgangen til VG2 og ved overgangen til lære. Tiltak for å redusere frafall her vil derfor handle om å sikre elevene læreplass og å gi elevene bedre forutsetninger til å velge riktig linje. Styrket rådgivningstjeneste og mulighet for å prøve ut forskjellige jobber i løpet av ungdomsskolen foreslås for å redusere frafall som følger av feilvalg. Rådgiverne må ha mer tid til hver elev, og de må ha oppdatert relevant kunnskap. For å gi elevene et realistisk bilde av yrkeshverdagen bør det også være mulig å prøve ut flere forskjellige 15 NOU 2003:16 kap og St.meld. nr. 40 ( ) vi smaa, en Alen lange s National Research Council 2003, Gibbs og Poskitt 2010, Dale 2010 i St. meld (10/11) Motivasjon Mestring Muligheter kap st /3/2.html?id=

9 yrker underveis. Dette gir ikke bare elevene erfaringer til å kunne velge egen yrkesvei, det gir også innsikt i hvordan forskjellige arbeidshverdager ser ut. Det er uansett nyttig erfaring å ha. Når en elev får studieplass på et utdanningsprogram som fører til generell studiekompetanse har eleven lovfestet rett til å få gå på skolen alle tre årene såfremt alle fagene bestås. Elever som velger yrkesfag har derimot ikke denne retten. Det er urettferdig, og det er den største enkeltårsaken til frafall. Det foreslås tiltak for å øke antallet læreplasser, og det foreslås å lovfeste retten til læreplass. Lovfesting innebærer at det blir det offentliges ansvar å skaffe læreplass til elever som ikke finner læreplass selv, og at det offentlige kommer i erstatningsansvar overfor eleven dersom dette ikke lykkes. Det er viktig å påpeke at lovfesting av retten til læreplass i seg selv ikke skaper flere læreplasser. Selv om kampen om de mest attraktive læreplassene fremdeles vil motivere elevene til å finne sin egen læreplass, kan rettigheten bli en sovepute. Vi har valgt å ikke ta stilling til om skolen bør bruke lekser i undervisningen. Det er et stort spørsmål som bør behandles som egen sak. Læreren Som vist ovenfor går Norge inn i en tid med lærerkrise. Det skyldes at det i en kort tidsperiode ble utdannet veldig mange lærere. Disse går snart av med pensjon. For å møte lærermangelen må det settes inn mange tiltak. Lærere som ønsker å jobbe et par år ekstra må få lov til det. Oppgaver som i dag gjøres av lærere, men som man ikke må være lærer for å kunne klare (administrasjon) må gjøres av andre. Mange mennesker med lærerutdanning jobber ikke i skolen. Disse må lokkes tilbake. Læreren er nøkkelen til kvalitet i utdanningen. Alle andre tiltak vil virke dårlig dersom det ikke er nok lærerressurser. For arbeidsutvalget er det derfor veldig viktig med offensive tiltak som både sikrer at det blir utdannet nok lærere, og at lærere får tilstrekkelig frihet i utøvelsen av jobben. Igjennom satsningen Gnist har Regjeringen klart å øke antallet søkere til lærerutdanningen. Det har ført til at den forventede lærermangelen er justert fra til lærere. Metoden har vært reklamekampanjer og fremsnakking av lærere. Arbeidsutvalget er enige i at lærerens status må heves for å rekruttere nok lærere. Vi er derimot skeptiske til om holdningskampanjer er tilstrekkelig. Blant de nye søkerne til lærerutdanningene er det mange som viser seg å ikke være kvalifisert. I 2011 klarte kun 7 av 20 lærerutdanninger å fylle opp studieplassene sine. Det holder ikke å bare rekruttere nok studenter til utdanningene. De som rekrutteres må være blant de flinkeste, og de må motiveres til å faktisk jobbe i skolen etter endte studier. Derfor foreslår vi å utvide lærerutdanningen til fem år, og å øke lønnen drastisk. Læreren har en av de viktigste rollene i samfunnet, og det er på tide at det gjenspeiles i lønna. Arbeidsutvalget mener dette kan bli et viktig tiltak for å profilere Miljøpartiet De Grønne som et parti som prioriterer de som gjør den viktigste jobben. 9

10 Lærene rammes av mange tidstyver som drar fokus bort fra det læreren bør bruke tiden sin på. Skoleadministrative møter tar mye tid. Unødvendig byråkrati må reduseres og overføres til andre. Nasjonale prøver eksisterer for å kartlegge elevenes kompetanse og deretter kunne brukes til å tilpasse opplæringen bedre. I tillegg brukes resultatene av nasjonale myndigheter til å gjøre endringer i læreplanene og planlegge undervisningen. Selv om prøvene kartlegger begrenset kompetanse, brukes de til å si hvilke skoler som er bedre enn andre. Arbeidsutvalget viser til at alle elever har lik rett til å gå på skole, og at stempling av enkeltskoler er meningsløst. Skolemiljø Ungdom tilbringer store deler av sin oppvekst på skolen. På barneskolen og ungdomsskolen er det skoleplikt 17, og veien til en meningsfull jobb vil for de fleste går igjennom videregående opplæring. Gode lærere og fokus på TPO vil derimot ikke hjelpe stort om skolemiljøet er dårlig. Dårlig fysisk skolemiljø kan føre til skader som først viser seg over tid, som ryggproblemer. Andre skader viser seg raskere, som astma. Dårlig luft, gal temperatur og lignende ødelegger også undervisningen der og da. Elever har rett til sunt fysisk skolemiljø 18, men arbeidet følges dårlig opp i dag og skoleeierne (kommunene og fylkeskommunene) har ikke økonomi til å pusse opp skoler som trenger det. Arbeidsutvalget mener det ikke kan være lavere standarder på skoler enn på arbeidsplasser, og foreslår tiltak for opprusting av skolebygg. Det er et paradoks at de mest påkostede byggene i Norge er hovedkvarterene til landets konsulentselskaper, og ikke skoler. Dårlig psykososialt arbeidsmiljø fører til skader som viser seg først etter en tid, men ødelegger også den umiddelbare undervisningssituasjonen. Mobbing er nedverdigende og sterkt skadelig for de som rammes. Også den som mobber trenger oppfølging, de fleste mobbere mobber fordi de selv sliter med noe. Årsakene til at noe blir mobbere er mange. Når samfunnet pålegger ungdom å gå på skolen, følger det etter arbeidsutvalgets mening en moralsk plikt til å sørge for godt skolemiljø. Elever har i dag rett til et godt psykososialt arbeidsmiljø 19, men elevene står i praksis uten mulighet til å kreve at skolen tar affære når det trengs. Det er mange eksempler på skoler som har vært uvillige til å iverksette tiltak ved grove tilfeller av mobbing. Mobbetallene i Elevundersøkelsen er også stabile. Det viser at skolen i dag ikke klarer å ta tak i problemet. Arbeidsutvalget mener mobbing er så alvorlig at det krever særskilte tiltak og kontroll for å sørge for at problematikken ikke fortsetter å bli nedprioritert. Retten til godt skolemiljø er lovfestet, men rettsmidlene muligheten til å kreve retten oppfylt - mangler. Dette vises klarest ved at straffebestemmelsen i elevens arbeidsmiljølov aldri har blitt brukt. Denne bestemmelsen kan brukes til å bøtelegge skoler som ikke iverksetter nødvendige tiltak for å stanse mobbing, og til å direkte straffeforfølge 17 Jmf. opplæringsloven Jmf. opplæringsloven 9a Jmf. opplæringslova 9a- 3 10

11 enkeltansatte ved en skole dersom vedkomne på grovt vis enten har bidratt til eller unnlatt å gripe inn overfor mobbing. Rettsmidlene eleven har tilgang til må styrkes. Arbeidsutvalget mener videre at ressurssterke foreldre ikke skal være en forutsetning for å kunne stille krav til skolen. Skolen må ha tilgang på ressurser som kan bistå i skolemiljøarbeidet når foreldre eller elever krever det. For å sikre at skolene faktisk følger opp må arbeidet kontrolleres, slik arbeidsmiljøarbeid kontrolleres i arbeidslivet. Der har man Arbeidstilsynet som i ytterste konsekvens kan stenge arbeidsplasser. For skolens del ligger denne oppgaven til Fylkesmannen, men her finnes det ikke ressurser til at saker kan behandles grundig nok. Denne funksjonen må styrkes. Like viktig som kontroll, er det å gi skolene hjelp når de ikke klarer å ta tak i skolemiljøet. Arbeidsutvalget foreslår opprettelsen av en psykososial task- force bestående av de flinkeste på området i hvert fylke som kan bistå skolene i mobbearbeidet. Lignende programmer eksisterer mange steder, men disse må kunne settes inn langt oftere og på elever og foresattes initiativ. Punkter til diskusjon - Hva bør være utgangspunktet for vår politikk på skole? - Hvilke behov har samfunnet og individet i skolen? Hva har dette å si for hva vi bør mene om skole? - Hva er skolens styrker og svakheter? - Hvilke tiltak setter vi inn for å bygge videre på styrkene og endre på svakhetene? Forslag til vedtak Hovedtiltak F1: Øke lærerlønnen slik at lektor med fem års ansenitet får samme lønn som en stortingsrepresentant, og at alle andre lærerlønninger justeres tilsvarende. F2: Lovfeste retten til læreplass, pålegge offentlige virksomheter å ta inn lærlinger, sette krav om lærlinger i virksomheten ved offentlige anbud, ta bort arbeidsgiveravgiften for lærlinger. F3: Etablere grupper av pedagoger med spesialkompetanse på å løse mobbesaker i hvert fylke/kommune som kan bistå skolene i konkrete saker. Andre tiltak: F4: Tydeliggjøre i lovverket, lærerutdanningen og i styringen av skolen at tilpasset opplæring er en individuell rettighet alle elever har. F5: Styrke de pedagogiske ressursene i barnehagen med fokus på språk. F6: Gjøre skolestarten mykere ved å fokusere mer på lek og fri utfoldelse i førsteklasse. F7: Språkgaranti: kartlegging av språkferdigheter av alle barn på fem år og tilbud om ekstra språkopplæring slik at alle barn behersker norsk ved utgangen av første skoleår. F8: Utvide lærerutdanningen til fem år uansett trinn på sikt. Økt bruk av elevmedvirkning som pedagogisk virkemiddel må få god plass. F9: Fastsette kompetansekrav for rådgivere i ungdomsskolen. Innføre obligatoriske kurs for å oppdatere kunnskapen når det trengs. F10: Økt frihet til å prøve ut forskjellige yrker i ungdomsskolen, som for eksempel utplassering i bedrift og lignende. 11

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Dette er en grunnlagsutredning som tar for seg ulike forhold rundt ungdom i skole og arbeidsmarked i dag som bakgrunn for å skape scenarier for utviklingen fram mot 2029. Utredningen er skrevet

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 3. TIDLIGERE FORSKNING... 13 3.1 Kontekst for problemstillingen...13 3.2 Oppsummering...15

INNHOLDSFORTEGNELSE. 3. TIDLIGERE FORSKNING... 13 3.1 Kontekst for problemstillingen...13 3.2 Oppsummering...15 FORORD! Hovedtemaet i denne masteroppgaven er frafall i videregående skole. Masteroppgaven er ment som et bidrag for å få en dypere forståelse av erfaringene tidligere elever har med frafall i yrkesfaglig

Detaljer

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger Utdannings- og orskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 2003-11-15 SAY/OSØ 2003-06-17 200305514 Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Utdanningsspeilet 2008 Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Grunnopplæringen i Norge Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG 18 16 13 13 11 8 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRUNNSKOLE Læretid i bedrift

Detaljer

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse Studiehefte Skole 1 Studiehefte skole Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Hva er formålet med skolen? Kapittel 2: Eleven i den norske skolen Kapittel 3: Læreren Kapittel 4: Rammene for skolen s.

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

Tilpasset opplæring i yrkesfagene. Er det veien å gå og hva skal til for å lykkes?

Tilpasset opplæring i yrkesfagene. Er det veien å gå og hva skal til for å lykkes? Høgskolen i Lillehammer Masteroppgave Tilpasset opplæring i yrkesfagene. Er det veien å gå og hva skal til for å lykkes? En kvalitativ undersøkelse av videregående skoles erfaringer med tilpasset opplæring

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Fuck schoul!, sto det skrevet på en skolevegg i Surnadal tidligere i år. Vi innså at noe måtte gjøres. Takk for alle innspill i prosessen!

Fuck schoul!, sto det skrevet på en skolevegg i Surnadal tidligere i år. Vi innså at noe måtte gjøres. Takk for alle innspill i prosessen! Fuck schoul!, sto det skrevet på en skolevegg i Surnadal tidligere i år. Vi innså at noe måtte gjøres. Takk for alle innspill i prosessen! Marit Nerås Krogsæter Marit Knutsdatter Strand Hanne Marte Vatnaland

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK?

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? - om situasjonen for fremmedspråk i Norge «Mitt språks grenser er min verdens grenser» - Ludvig Wittgenstein Nordmenn mangler fremmedspråklig kompetanse. Det får konsekvenser

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Politisk måldokument 2015/2016 Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer