Årsrapport 2010 Nærings-ph.d. ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010 Nærings-ph.d. ( )"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Nærings-ph.d. ( ) Året 2010 Nærings-ph.d. ble først satt i gang som et pilotprosjekt innenfor BIA i 2008, og dette første året ble det delt ut prosjektmidler til 10 prosjekter. I 2009 ble Nærings-ph.d. utskilt som egen ordning, og 19 nye prosjekter fikk kontrakt i I 2008 var ordningen rettet mot teknologiske fag, men siden 2009 har ordningen vært åpen for alle bransjer og fagområder var ordningens andre ordinære driftsår. I løpet av 2010 var det 36 nye prosjekter som fikk kontrakt. I tillegg til dette var det ved årsskiftet 4 prosjekter som hadde oppstart i 2010, men som ikke hadde kontrakt på plass på grunn av forsinkelser ved innsending av vedlegg. Det er en utfordring for prosjektene at det ofte tar lang tid å få bekreftet opptak til doktorgradsutdanningen, noe som skal foreligge før Forskningsrådet sender ut kontrakt til bedriften. Det var også ca prosjekter som hadde fått tilsagn om finansiering under forutsetning av at søknaden ble revidert. Dette betyr at det ved utgangen av 2010 totalt var 65 prosjekter som hadde inngått kontrakt for Nærings-ph.d. med Forskningsrådet og ca 80 prosjekter sammenlagt i systemet. Søknadene vurderes administrativt, og alle søknader som oppfyller kriteriene i utlysningen får tildelt støtte, så fremt det fortsatt er midler tilgjengelig. En bedrift kan søke om støtte til maksimalt to nye Nærings-ph.d.-prosjekter per år. Ordningen har løpende søknadsfrist og løpende vurdering av innkomne søknader. Det er et mål at det skal være kort saksbehandlingstid og at informasjon og hjelp fra Forskningsrådet skal bidra til å gjøre prosessen så enkel som mulig for bedrifter som ønsker å søke. I 2010 har arbeidet med å profilere ordningen og mobilisere søkere stått sentralt. Nærings-ph.d er fortsatt et relativt nytt virkemiddel, og hovedutfordringen i 2009 og 2010 har vært å gjøre ordningen kjent blant bedrifter, gradsgivende institusjoner og mulige kandidater. Det har gjennom hele året jevnt over vært mange henvendelser fra potensielle søkere og det ser ut til å være stor interesser for å ta i bruk denne ordningen i næringslivet. Vi ser imidlertid at det ofte tar tid fra søkere første gangen kontakter Forskningsrådet til de sender inn selve søknaden. Ordningen med Nærings-ph.d er en viktig del av Forskningsrådets satsing på økt forskningsbasert innovasjon i næringslivet, og kompletterer de eksisterende ordningene innen næringsrettet forskning. Ordningen har ingen tematiske eller geografiske begrensninger og kan være et godt alternativ for bedrifter som satser på langsiktig kunnskapsoppbygging, men som mangler ressurser til å delta i store samarbeidsprosjekter. Ordningen har en rådgivende referansegruppe som bidrar til kontinuerlig utvikling av ordningen gjennom fokus på aktuelle problemstillinger og utfordringer for et nytt næringsrettet virkemiddel som skal styrke båndene mellom akademia og næringsliv.

2 Programmets overordnede mål/formål Nærings-ph.d.-ordningen skal øke forskningsaktiviteten i norske bedrifter, bidra til å øke kunnskapsintensiteten i næringslivet og styrke samspillet mellom næringsliv og akademia. Ordningen skal skape arenaer for samspill mellom bedrifter og universiteter og bidra til økt forskerrekruttering for å dekke fremtidig behov i samfunns- og næringsliv. Doktorgrad i bedriften (Nærings-ph.d.) er en treårig forskerutdannelse der kandidaten tar en ordinær doktorgrad ved et universitet/høyskole mens hun eller han er ansatt i en bedrift. Problemstillingene kandidaten arbeider med har klar relevans for bedriften. Utdanningen kan også tas over fire år, dersom det er hensiktsmessig at kandidaten bruker noe tid på arbeid i bedriften ved siden av doktorgradsutdanningen. Ordningen retter seg i første rekke mot bedrifter som trenger å øke sin kompetanse og utvikle ny vitenskapelig kunnskap, for gjennom dette å styrke sin fremtidige konkurranseevne. Nærings-ph.d. er ingen ny doktorgrad, kandidaten må søke opptak til et organisert doktorgradsstudium på vanlig måte. Ordningen skal ivareta næringsrettet langsiktig forskning med samme vitenskapelig kvalitetsnivå og kvalitetskrav som gjelder for den generelle doktorgradsutdanningen. Det er nødvendig med nye rekrutteringstiltak for at nærings- og samfunnsliv skal leve opp til målet om økt forskningsinnsats, og for å styrke kunnskapsoverføringen fra forskningen til samfunnet. Ordningen tilbyr økonomisk støtte til bedrifter som ønsker å bygge opp den langsiktige forskningsevnen gjennom økt egenkompetanse og styrket samarbeid mellom næringslivet og akademia. Økonomi og prosjektomfang Disponibelt budsjett i 2010: Forbruk i 2010: Programmets finansieringskilder i 2010: Kunndskapsdepartementet (KD) og Nærings- og handelsdepartementet. Antall og type prosjekter i 2010: 65 Nærings-ph.d.-prosjekter på kontrakt. Nærings-ph.d-ordningen benytter søknadstypen Annen Prosjektstøtte. Ordningen gir projektstøtte til bedriften som søker og ikke et personlig stipend til kandidaten. Kontrakter og rapporteringsrutiner tilsvarer Innovasjonsprosjekt i Næringslivet. Vurdering av måloppnåelse og faglige utfordringer Ordningen med Nærings-ph.d. skal bidra til at næringslivet forsker mer, samhandler mer med relevante forskningsmiljøer og øker sin langsiktige kompetanse. Gjennom hvert enkelt prosjekt styrker ordningen samarbeidet mellom akademia og næringsliv, og bidrar til å rekruttere og utdanne forskere med næringslivsrelevant kompetanse i alle sektorer. Ordning er med på å stimulere forskningsinnsatsen i næringslivet og å bidra til å skape kunnskapsintensive bedrifter i alle sektorer. Nærings-ph.d-ordningen er en viktig satsing som bidrar til å gjøre doktorgradsutdanningen mer attraktiv. Ordningen med Nærings-ph.d. er en viktig del av Forskningsrådets satsing på økt forskningsbasert innovasjon i næringslivet, og kompletterer de eksisterende ordningene innen næringsrettet forskning. Ordningen har ingen tematiske eller geografiske begrensninger og kan være et godt alternativ for bedrifter som satser på langsiktig kunnskapsoppbygging og som vil styrke sin kontakt med relevante forskningsmiljøer. 2

3 Gjennom tett dialog med ordningens brukere, bevilgende departement og ordningens referansegruppe skal Forskningsrådet sikre at ordningen innrettes best mulig og samtidig oppfyller intensjonen med ordningen. r. Doktorgradskandidatene søker opptak ved universitetet på vanlig måte og prosjektet skal utarbeides og gjennomføres i tett dialog mellom de tre partene: kandidaten, bedriften og universitetet. Universitetet sikrer den vitenskapelige kvaliteten i prosjektet. Ordningen hadde sitt første ordinære driftsår i Ordningen er relativt ny og er fortsatt under oppbygging. Det tar tid å gjøre ordningen kjent for målgruppen. I tillegg tar det ofte tid fra informasjonen når frem til bedrifter rekker å gjøre de nødvendige grep for å benytte seg av den, når de først har blitt klar over at ordningen eksisterer. Når det gjelder hvordan prosjektene oppstår, ser vi at initiativet også kan komme fra universitet eller potensiell kandidat, og ikke bare fra bedriften. Det er foreløpig ingen av Nærings-ph.d.-prosjektene som er avsluttet. Til sammen 8 prosjekter er beregnet å avslutte i løpet av 20. Budsjettene for Nærings-ph.d.-ordningen ble kraftig og raskt trappet opp i startfasen av ordningen. Samlede inntekter for Nærings-ph.d.-ordningen i 2010 var på 62,5 millioner kroner, med 27, 5 millioner fra Kunnskapsdepartementet og 35 millioner fra Nærings-og handelsdepartementet. I tillegg til dette ble det overført ca 33 millioner i ubrukte midler fra ordningens første driftsår. Dette gav et samlet disponibelt budsjett for ordningen på om lag 95,5 millioner for I 2008 ble det startet 10 pilotprosjekter. I 2009 kom det til 19 nye prosjekter på kontrakt, og i 2010 altså 36 nye prosjekter på kontrakt, samt en god del prosjekter i kontraktsforhandlinger. Dette tallet samsvarer godt med det som ble anslått for nye prosjekter. Overføringene fra ordningens tidlige fase er planlagt å dekke inn fremtidige forpliktelser for disse prosjektene. Målgruppe og prosjektportefølje. Nærings-ph.d.-ordningen har ingen geografisk eller tematisk innretning. Ordningen er åpen for bedrifter innen alle bransjer som ønsker å bygge kunnskap i egen bedrift. Ca 40 % av bedriftene som benytter seg av Nærings-ph.d.-ordningen har under 20 ansatte. Ca 20 % av bedriftene har mellom 20 og 100 ansatte og ca 40 % av bedriftene i ordningen har over 100 ansatte. Dette viser at ordningen har bred appell hos bedrifter uavhengig av størrelse. Selv om ordningen er generell, viser prosjektporteføljen at prosjektene i ordningen bidrar til å oppfylle prioriterte mål i Forskningsmeldingen. Prosjektene i Nærings-ph.d.-ordningen er dekker et bredt spekter av fagområder og bransjer. Figuren under viser hvordan prosjektene fordeler seg per mars 20. 3

4 3 % 3 % Matproduksjon/ landbruk 4 % 7 % Fiskeindustri Bergverk, olje og gass 23 % 16 % Maritim virksomhet Industri 3 % 6 % 5 % 10 % Næringsmiddelindustri/ varehandel Kunnskapsintensiv tjenesteyting Kraft- og vannforsyning 19 % 1 % Bygge- og anleggsvirksomhet Helse, medisin og bioteknologi Diagrammet viser at helse, medisin og bioteknologi, kunnskapsintensiv tjenesteyting, bergverk, olje og gass og industri er de sektorene med størst andel. Flere av disse er sektorer med tradisjon for å forskning, men vi ser at kunnskapsintensiv tjenesteyting som er underrepresentert i andre program har en stor andel av porteføljen. Dette tyder på at næringsph.d.-ordningen kan være et virkemiddel som bidrar til å få nye aktører inn på foskningsarenaen. Mange bedrifter har virksomhet i flere kategorier, så i denne figuren er det Nærings-ph.d.-prosjektet som blir styrende for hvor bedriften blir plassert. Internasjonalt samarbeid i ordningen Ved utgangen av 2010 er det 23 av 65 kandidater i ordningen som har en annen nasjonalitet enn norsk. Alle kandidatene er ansatt i norske bedrifter. av 65 kandidater tar sin grad ved et universitet i utlandet. Eksempler fra Danmark Den norske Nærings-ph.d.-ordningen ble etablert etter modell av danskenes ErhvervsPhD som har eksistert siden Ferske tall fra Danmark viser at et rekordstort antall søkere fikk støtte gjennom ErhvervsPhD-ordningen i 2010, hele 135 stykker. Samtidig har den danske Forsknings og innovationsstyrelsen publisert en analyse av ordningen som viser svært positive effekter for bedriftene og kandidatene. Analysen viser blant annet at Bedrifter som har en Nærings-ph.d.-kandidat er bedrifter i vekst. Bruttofortjenesten for en bedrift som har en Nærings-ph.d. er gjennomsnittlig 30 millioner kroner høyere i de første fem år etter den første Nærings-ph.d. ble igangsatt, sammenlignet med bedrifter uten Nærings-ph.d. I løpet av den samme tidsperiode opplever bedrifter med Nærings-ph.d. en økning i antall ansatte, mens bedrifter uten Nærings-ph.d. opplever nedgang i antall ansatte En Nærings-ph.d.-kandidat tjener i gjennomsnitt mellom 5 og 10 % mer enn en vanlig ph.d.-kandidat En Nærings-ph.d.-kandidat har tre ganger så stor sannsynlighet for å bli leder enn en vanlig ph.d.-kandidat Europeisk Næring-ph.d. Det planlegges også en pilot på en europeisk nærings-phd under Marie Curie Actions Initial Training Networks. ). NHO fikk organisasjonen for næringslivsorganisasjoner i Europa 4

5 Business Europe til å foreslå dette overfor EU-kommisjonen høsten Siden den gang har Dansk Industri vært en viktig pådriver, noe som har fått Europaparlamentet til å bevilge 20 millioner euro ca. 150 millioner kroner ekstra til en pilot for europeisk nærings-phd. I tiden fremover vil det bli viktig å kartlegge hvordan den norske Nærings-ph.d-ordningen kan spille sammen med den ordningen som er planlagt i EU i Det er også viktig å se på resultater fra Danmark og se hvordan dette kan utnyttes i videre utvikling av den norske ordningen. Nøkkeltall, 2010 Antall prosjekter:totalt 65 prosjekter på kontrakt, 36 nye på kontrakt innen utgangen av prosjekter med budsjett i 2010 som ikke var på kontrakt og ytterligere ca 10 under revidering Dr.gradsstipendiater: Totalt 65 kandidater, hvorav 17 er kvinner og 48 er menn. Ca 70 % av kandidatene tar utdanningen over tre år, mens ca 30 % av kandidatene tar graden over fire år. av kandidatene(17 %) tar graden sin ved et utenlandsk universitet. Av 65 kandidater er det 23 stk (35 %) som har en annen nasjonalitet enn norsk. Det er totalt 65 prosjektledere og av disse er det 7 kvinner. Bedrifter og gradsgivende institusjoner: Bedriftene som søker Næring-ph.d-ordningen er spredd over hele landet. Diagrammet under viser en fylkesvis fordeling av antall prosjekter. Fylker Akershus Oslo Hordaland Troms Vest-Agder Rogaland Aust-Agder Nord-Trøndelag 3 Østfold 4 12 Hedmark Møre og Romsdal Nordland 7 12 Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Vestfold De følgende to diagram viser hvordan antall prosjekter fordeler seg på gradsgivende institusjon og geografisk fordeling på gradsgivende institusjon. 5

6 Universitetet i Bergen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet i Oslo Utenlandsk gradsgivende institusjon Universitetet i Tromsø 7 Universitetet for miljø- og biovitenskap Handelshøyskolen BI, Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Agder Norges veterinærhøgskole Norges Handelshøyskole Høgskolen i Telemark Høgskolen i Molde 7 19 Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Sørlandet Østlandet Utlandet

7 Måltall kvinner Det er foreløpig ikke igangsatt noen særskilte tiltak som er spesielt rettet mot å øke antallet kvinnelige kandidater i ordningen. Blant de prosjektene som kom på kontrakt i 2010 ser det ut til å være en liten nedgang i antall kvinnelige kandidater, fra ca 38 % i 2009 til ca 27 % i Dette ser imidlertid ut til å ta seg opp igjen i de søknadene som er under revidering, så det er ingenting som tyder på at nedgangen er en generell tendens. Når det gjelder kvinnelige prosjektledere, har tallet økt til i overkant av 10 %, mot 6 % i Resultatindikatorer, 2010 Vitenskapelige artikler med referee: 8 Vitenskapelige artikler uten referee: 1 Annen publisering/kommunikasjon: antall allmennrettede formidlingstiltak 3 andre rapporter og foredrag 44 brukerrettede formidlingstiltak 19 oppslag i massemedia 13 publiserte foredrag 16 Antall patenter: 2 Antall nye lisenser: 4 Antall nye bedrifter: Antall nye produkter/prosesser: 4 Antall nye metoder/modeller/prototyper: 9 Kommentarer til tallene: Det er en økning fra tidligere år på antall vitenskapelige artikler, dette er naturlig fordi antall prosjekter har økt, og publisering av vitenskapelige artikler er en del av doktorgradsløpet. Når det gjelder publisering og kommunikasjon er det en kraftig økning i antall rapporter og foredrag og en tydelig økning i antall oppslag i massemedia. Dette indikerer at profilerings- og mobiliseringsarbeidet har ført til større interesse for ordningen. Viktigste aktiviteter i 2010 Forskningsfaglige: Ordningen har løpende søknadsfrist og søknader mottas og behandles gjennom hele året. Kriterier som gjelder for tildeling oppgis i utlysningen. Det har løpet av ordningens første par år vært en tendens til at det er ekstra stor pågang av søkere før sommerferien og før jul. Ordningen har gjennom året mottatt en jevn strøm av henvendelser, både på e-post og på telefon. 7

8 Nærings-ph.d-ordningen er et relativt nytt virkemiddel og er i stadig utvikling. I løpet av 2010 ble det blant annet åpnet for at bedriften kan ansette Nærings-ph.d.-kandidaten for prosjektperioden og ikke nødvendigvis i fast stilling. Det er i mange tilfeller likevel fortsatt mange kandidater som enten har vært ansatt i bedriften en stund når de starter på doktorgraden, ellers om blir fast ansatt i forbindelse med oppstart av et Nærings-ph.d.-prosjekt i en bedrift. Det er planlagt å gjennomføre en evaluering av ordningen innen utgangen av 2012 for å avgjøre ordningens videre innretning. Forskningsrådet ved Nærings-ph.d.-ordningen samarbeider med Universitets- og høgskolerådet og NTNU om deltakelse i det EU-finansierte prosjektet Doc Careers II - Promoting Collaborative Doctoral Education for Enhanced Career Opportunities. Prosjektet organiseres rundt regionale workshoper og koordineres av EUA (European University Association). I prosjektet skal Nærings-ph.d-ordningen presenteres som et godt eksempel på hvordan næringsliv og gradgivende institusjoner kan samarbeid om doktorgradsutdanning. Kommunikasjons- og formidlingstiltak: Som nevnt, har profilerings- og mobiliseringstiltak stått sentralt i arbeidet med Nærings-ph.d.- ordningen i Arbeidet har blant annet omfattet: opprette nettsider på norsk og engelsk utarbeide og forbedre informasjonsmateriell på norsk og engelsk utarbeide trykket materiell på norsk og engelsk (roll-ups/faktaark/profilbilder) annonser og pressemelding tilstedeværelse og utadrettet virksomhet, herunder møter med sentrale aktører som gradsgivende institusjoner, bedrifter og næringslivsorganisasjoner Når det gjelder tilstedeværelse og utadrettet virksomhet har Nærings-ph.d.-ordningen deltatt på arrangementer som konferanser og seminarer, holdt innlegg både internt og ekstern, holdt informasjonsmøter med potensielle søkerbedrifter og besøkt prosjekter som er i gang. Det er flere konkrete eksempler på at besøk hos bedrifter som har uttrykt interesse for ordningen, har resultert i søknader. Representanter for Nærings-ph.d har i løpet av 2010(april desember) vært tilstede ved 10 arrangementer med roll-up/faktaark og holdt 12 innlegg på arrangementer og informasjonsmøter ( av dem med eksterne deltakere). Deltakelsen på BIA-dagen i 2010 førte til den foreløpig første telefonstormen i sekretariatet i uken etterpå. Ordningen har fått en del oppmerksomhet gjennom oppslag i diverse medier, blant annet DN, Teknisk Ukeblad, Avisa Nordland, Adresseavisen og en rekke nettmedier. Driftsrelaterte aktiviteter: I januar 2010 ble det av holdt årlig faglig samling for Nærings-ph.d.-kandidater og deres veiledere. Her deltok også medlemmer fra referansegruppa og representanter fra bevilgende departement. Fra februar 2010 ble administrasjonen for Nærings-ph.d utvidet med 1 stilling og omfatter nå to personer. Ordningen med Nærings-ph.d. har en fast rådgivende referansegruppe som møtes med jevne mellomrom. Referansegruppa består av representanter fra sentrale aktører i akademia og næringsliv. Referansegruppa har hatt 6 møter i løpet av Ett av disse møtene ble avholdt under den faglige samlingen for kandidater og veiledere. 8

9 Høydepunkter og funn Året 2010 har med all tydelighet vist at det er behov for et tilbud som Nærings-ph.d. i Forskningsrådets virkemiddelportefølje. I tillegg til de 36 prosjektene som fikk kontrakt ble det behandlet ytterligere ca 14 søknader til sammen forpliktet penger for om lag 50 nye prosjekter. Dette er en kraftig økning i løpet av en relativt kort periode. Det viktigste resultatet av virksomheten i 2010 er at mobiliseringsarbeidet har gitt økt antall søknader og nye prosjekter. Vi ser i tillegg at flere bedrifter som har hatt et Nærings-ph.d.- prosjekt kommer tilbake og søker om flere prosjekter. Dette er en god indikasjon på at ordningen fungerer etter hensikten. For Nærings-ph.d-ordningen er det viktig med fornøyde kunder. En positiv opplevelse for bedriften gir større sjanse for at de både forteller om ordningen til andre og kanskje at de kommer tilbake med flere søknader. Derfor er det ekstra hyggelig at søkere kan bekrefte at de har fått en rask og god saksbehanling, slik bedriften EnSol kunne i intervju med Teknisk ukeblad i november Artikkelen innehold for øvrig god informasjon til bedrifter som kunne være i målgruppa. Les hele artikkelen her: 9

Årsrapport 2009 Nærings-ph.d. ( )

Årsrapport 2009 Nærings-ph.d. ( ) Årsrapport 2009 Nærings-ph.d. (2008-2012) Året 2009 Ordningen ble satt som et prøveprosjekt under BIA i 2008, og dette første året ble det delt ut prosjektmidler til gjennomføring av 10 doktorgrader. I

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Nærings-ph.d.-ordningen/NAERINGSPHD

Nærings-ph.d.-ordningen/NAERINGSPHD Programrapport 2016 Nærings-ph.d.-ordningen/NAERINGSPHD Programmets overordnede mål og formål Nærings-ph.d.-ordningen er en tematisk åpen FoU-arena som gir støtte til mindre FoU-prosjekter i bedrifter

Detaljer

Nærings-ph.d. Norsk Biotekforum september 2010

Nærings-ph.d. Norsk Biotekforum september 2010 Nærings-ph.d. Norsk Biotekforum september 2010 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres

Detaljer

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning -

Detaljer

Kort om Nærings-ph.d. og evaluering av ordningen. Eirik Normann

Kort om Nærings-ph.d. og evaluering av ordningen. Eirik Normann Kort om Nærings-ph.d. og evaluering av ordningen Eirik Normann Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning

Detaljer

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover Programrapport 2016 Programnavn/akronym FORSKSKOLE Programmets overordnede mål og formål Satsingen Nasjonale forskerskoler skal bidra til å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen i Norge gjennom nasjonalt

Detaljer

Læring gjennom næring sats på Nærings-PhD. Nærings-ph.d. en god investering seminar 9. desember 2011

Læring gjennom næring sats på Nærings-PhD. Nærings-ph.d. en god investering seminar 9. desember 2011 Læring gjennom næring sats på Nærings-PhD Nærings-ph.d. en god investering seminar 9. desember 2011 Næringslivet en voksende læringsarena - fra en tredjedel til nærmere halvparten av utført FoU 2 Europeisk

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Årsrapport 2015 Offentlig sektor-ph.d.

Årsrapport 2015 Offentlig sektor-ph.d. Årsrapport 2015 Offentlig sektor-ph.d. Offentlig ph.d.-ordning ble etablert i 2014, og interessen for Offentlig sektor-ph.d. ordningen de to første årene har vært stor. Offentlig sektor er mobilisert og

Detaljer

Nærings-ph.d. Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon

Nærings-ph.d. Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon Nærings-ph.d. Annette L. Vestlund, Divisjon for innovasjon Doktorgrad i bedriften Nærings-ph.d En forskerutdannelse med kandidater ansatt i næringslivet (3/4 år) Åpent for alle bransjer og næringer. Kan

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

Årsrapport 2011 Nærings-ph.d. ( )

Årsrapport 2011 Nærings-ph.d. ( ) Årsrapport 2011 Nærings-ph.d. (2008 - ) Året 2011 Nærings-ph.d. har vært i drift som egen ordning siden 2009. I løpet av de to siste årene har antall prosjekter i ordningen økt kraftig og 2011 har vært

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

Nærings-ph.d. Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

Årsrapport 2012 Transportsikkerhet TRANSIKK ( )

Årsrapport 2012 Transportsikkerhet TRANSIKK ( ) Årsrapport 2012 Transportsikkerhet TRANSIKK (2010-2015) Året 2012 Programmet gjennomførte i 2012 sin andre utlysning og bevilget midler til fem nye forskerprosjekter. Samtlige nye prosjekter omhandler

Detaljer

Fondenes status og videre utfordringer

Fondenes status og videre utfordringer Fondenes status og videre utfordringer Regionale forskningsfonds årskonferanse Svolvær 22.-23. mai 2013 Olav R. Spilling Fondenes status og videre utfordringer bidrar de til «forskning i hele landet»?

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Hamar. 08.06.2015 Bakgrunn og formål: Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU- innsats

Detaljer

Det er tre sentrale aktører i et Nærings-ph.d.-prosjekt: Bedriften, kandidaten og universitetet som gir graden.

Det er tre sentrale aktører i et Nærings-ph.d.-prosjekt: Bedriften, kandidaten og universitetet som gir graden. 1 Det er tre sentrale aktører i et Nærings-ph.d.-prosjekt: Bedriften, kandidaten og universitetet som gir graden. Bedriften vil: øke sin forskningsbaserte kompetanse og sin fremtidige innovasjonsevne og

Detaljer

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller (2008 20012) Året 2008 Programplanen ble godkjent av divisjonsstyret for Vitenskap i juni 2008. Programmet har gitt en bevilgning til Nasjonalt

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010)

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Året 2008 Programmet har hatt en utlysning i 2008. Denne dekket hele programmets bredde. Av 16 søknader til behandling, ble 3 søknader innstilt

Detaljer

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Bevilgninger fra Norges forskningsråd i 2011 fordelt på sektorer Forskningsrådets bevilgninger fordelt på alle

Detaljer

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskningsrådets hovedroller Strategisk rådgiver Hvor, hvordan og hvor mye skal det

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Forskningsrådet jobber på tre fronter for å styrke det regionale

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Erasmus+ 2014-2020 Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Ambisjoner-regjeringsplattform Regjeringen vil føre en proaktiv Europapolitikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond lkr@rcn.no Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene

Detaljer

Årsrapport 2015 Strategiske høgskoleprosjekter/shp ( )

Årsrapport 2015 Strategiske høgskoleprosjekter/shp ( ) Årsrapport 2015 Strategiske høgskoleprosjekter/shp (2012-2017) Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) er en institusjonsstrategisk satsing rettet mot statlige høgskoler og private høgskoler med institusjonsakkreditering.

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-)

Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-) Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-) Året 2012 Den viktigste aktiviteten i 2012 har vært arbeidet med utlysning med søknadsfrist 17.oktober og påfølgende søknadsbehandling.

Detaljer

Årsrapport 2009 Program for velferd, arbeid og migrasjon/vam ( )

Årsrapport 2009 Program for velferd, arbeid og migrasjon/vam ( ) Årsrapport 2009 Program for velferd, arbeid og migrasjon/vam (2009-2018) Året 2009 Programstyret ble oppnevnt i februar for fire år. Programplanen ble vedtatt av divisjonsstyret i november 2009. Planen

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond 1. Foreløpig utredningsrapport levert KD 17.april 2. Forankringsmøter med ulike aktører UHR, Sametinget, IN, SIVA, LO, NHO, Forskningsinstituttenes fellesorganisasjon, KS sine

Detaljer

Årsrapport 2012 Nærings-ph.d./NAERINGSPHD (2008-)

Årsrapport 2012 Nærings-ph.d./NAERINGSPHD (2008-) Årsrapport 2012 Nærings-ph.d./NAERINGSPHD (2008-) Året 2012 Nærings-ph.d. startet som pilot-ordning under BIA i 2008 og har vært i ordinær drift siden 2009. I 2012 gjennomførte NIFU en evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen.

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Årsrapport 2009 Folkehelse

Årsrapport 2009 Folkehelse Årsrapport 2009 Folkehelse Året 2009 2009 har vært i formidlingens tegn for Folkehelseprogrammet. Det har vært arrangert to miniseminarer særlig rettet mot departementer og direktorater med temaene Sosial

Detaljer

Forskningsrådets tilbud til næringslivet. Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland

Forskningsrådets tilbud til næringslivet. Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland Forskningsrådets tilbud til næringslivet Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland Programtyper: 1. Grunnforskningsprogrammer 2. Handlingsrettede programmer 3. Brukerstyrte innovasjonsprogrammer

Detaljer

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Revidert mars 2003 1. Innledning Forskningsrådet startet forskningsprogrammet Grunnleggende IKT forskning (IKT- 2010) i år 2000. Programperioden er

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum Regional satsing for mobilisering og kvalifisering Avdelingsdirektør Elise Husum Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskningsrådets regionale oppdrag «Forskningsrådet

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Regionale Forskningsfond Innlandet

Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene Bidra

Detaljer

Årsrapport 2012 Bioteknologi for verdiskaping/biotek2021 ( )

Årsrapport 2012 Bioteknologi for verdiskaping/biotek2021 ( ) Årsrapport 2012 Bioteknologi for verdiskaping/biotek2021 (2012-2021) Året 2012 Året 2012 var oppstartsåret for BIOTEK2021. En foreløpig programplan forelå ved oppstart av programmet og revisjon og endelig

Detaljer

Årsrapport 2013 SMARTRANS (2007-2014)

Årsrapport 2013 SMARTRANS (2007-2014) Årsrapport 2013 SMARTRANS (2007-2014) Året 2013 Nye metoder som skal beregne den smarteste transportruten i rekordfart (COLLAB II) og presisjon i jernbanetrafikken (PRESIS) har vært sentrale forskningsområder

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

Årsrapport 2014 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA ( )

Årsrapport 2014 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA ( ) Årsrapport 2014 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA (2006-2015) Året 2014 Aktiviteten i programmet er preget av at det meste av midlene er fordelt og at de sist innvilgede forskerprosjektene

Detaljer

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Forskningsrådets meny Skattefunn Nærings ph.d Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Nytt fra Forskningsrådet. VRI samling Alta mars 2010

Nytt fra Forskningsrådet. VRI samling Alta mars 2010 Nytt fra Forskningsrådet VRI samling Alta 15-16. mars 2010 Nytt fra Forskningsrådet Årsrapportering Regionale forskningsfond EraSME-utlysning Sekretariatsarbeidet i Forskningsrådet VRI i tall 2009 Regionale

Detaljer

Årsrapport 2012 Latin-Amerika programmet/latinamerika ( )

Årsrapport 2012 Latin-Amerika programmet/latinamerika ( ) Årsrapport 2012 Latin-Amerika programmet/latinamerika (2008-2017) Året 2012 I alt 23 FoU prosjekter har hatt støtte over programmet i 2012. Ingen nye prosjekter har startet opp i 2012, ettersom utlysningen

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Marie Curie Actions: European Industrial Doctorate. Per Magnus Kommandantvold, Internasjonal avd. 9/12-11

Marie Curie Actions: European Industrial Doctorate. Per Magnus Kommandantvold, Internasjonal avd. 9/12-11 Marie Curie Actions: European Industrial Doctorate Per Magnus Kommandantvold, Internasjonal avd. 9/12-11 EUs 7. RP: Budsjettfordeling I Cooperation 32.413 II - Ideas 7.510 III - People 4.750 IV - Capacities

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner. Eirik Normann Norges forskningsråd

Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner. Eirik Normann Norges forskningsråd Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner Eirik Normann Norges forskningsråd I programmet er mitt tema avgrenset til Brukerstyrt innovasjonsarena. Det skal jeg si noe om, men

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Presentasjon for Representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet 27.-28.mai 2008 i Harstad v/gerd Bjørhovde, leder Kif-komitéen og seniorrådgiver

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Samspill om regional forskning noen utfordringer

Samspill om regional forskning noen utfordringer Samspill om regional forskning noen utfordringer Olav R. Spilling 22. mars 2011 Nasjonal konferanse RFF Samspill om regional forskning noen utfordringer 1. Det regionale samspillet 2. Målene for regionale

Detaljer

Fylkets FoI-aktivitet Hvor mye bruker vi og hvilke bransjer satser mest? Hva er Forskningsrådets ambisjoner? Arthur Almestad, regionansvarlig, M&R

Fylkets FoI-aktivitet Hvor mye bruker vi og hvilke bransjer satser mest? Hva er Forskningsrådets ambisjoner? Arthur Almestad, regionansvarlig, M&R Fylkets FoI-aktivitet Hvor mye bruker vi og hvilke bransjer satser mest? Hva er Forskningsrådets ambisjoner? Arthur Almestad, regionansvarlig, M&R Møre og Romsdal - Havlandet Kilde: M&R fylkeskommune Møre

Detaljer

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Utlysninger fra RFF Agder høsten 2013 daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Årsrapport 2015 Transport 2025/TRANSPORT ( )

Årsrapport 2015 Transport 2025/TRANSPORT ( ) Årsrapport 2015 Transport 2025/TRANSPORT (2015-2024) Transport 2025 hadde i 2015 sitt første virkeår og har dermed foreløpig ikke resultater å vise til. Det er allerede igangsatt prosjekter fra tre utlysninger.

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Bakgrunn og inndeling Fylkeskommunen er etter forvaltningsreformen tillagt en rolle som regionale utviklingsaktør Fylkeskommunen

Detaljer