Referat fra møte i Brukerutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Brukerutvalget 25.08.2014"

Transkript

1 Referat fra møte i Brukerutvalget Tilstede: Møte: Brukerutvalget Jørn Pettersen, Harald Korsgaard, Møtedato: kl Rolf Yttereng, Inger Ljøstad, Oddvar Christoffersen, Tone Ringstad, Abdurrehman Khan, Fraværende: Thor Henriksen, Heidi Hansen, Ole B. Møtested: NN3.001 Seweriin, Guro Schønneberg Referent: Sissel Steffensen Møteleder: Jørn Pettersen Kopi: Øystein Mæland, Lars Bjørn Mehus, Astrid Roald, Marit Kise, Marit K. Hofset, Maria T.B. Bjerke Vår ref.: 14/ Saksliste Saksnr. Tittel Ansvar/Frist 1 Referat fra møte Referatet ble godkjent uten merknader 2 Orienteringer fra Brukerutvalgets leder og sykehusledelsen Brukerutvalgets leder: Deltok på Introduksjonsprogrammet for nye turnuskandidater for å orientere om brukermedvirkning. Deltok på møte i Follorådet hvor palliasjonstilbudet til Follobefolkningen var tema. Administrerende direktør: Sommerferien 2014 forløp bra, noe høyere aktivitet enn forventet innen ortopedi, høy aktivitet på fødeavdelingen, som forventet Ingen negative presseoppslag i sommerferieperioden, en vanskelig sak like før feriestart ble håndtert på en god måte. Flere positive presseoppslag for sykehuset, herunder om trombolysebehandling SINTEF-rapport, første delrapport, er ute på høring. Hovedrapporten kommer senere i høst, denne vi også omfatte psykiatri og rus. Foretaket har avgitt uttalelse til HSØ, saken skal opp i styret Ahus sitt opptaksområde vokser mest i regionen, dette er utfordrende både for HSØ og Ahus. Bør legges en bredere samfunnsmessig fundert økonomivurdering til grunn for valg av løsninger. Viktig for bla samhandling med kommunene at prinsippene for områdesykehusene legges til grunn for organisering av tilbudet til de store pasientgruppene. Klinisk handlingsplan: sykehuset starter nå et

2 arbeid for å o Se på intensiv og overvåkningskapasiteten vår o Se på den samlede sengekapasiteten i sykehuset Møte i Follorådet positivt møte, kommunene er med på prosessene i tilknytning til utviklingen av det palliative tilbudet. Må jobbe videre med forståelsen og avklaringer mht det kommunale ansvaret for denne typen tjenester. Spørsmål og innspill fra Brukerutvalget Det ble stilt spørsmål vedr betydningen av et nytt sykehus på Gardemoen i regi av LHL. Ahus vil sette seg inn i hvilke planer de har. Det ble stilt spørsmål ved hvordan kommunikasjonen med andre sykehus i området fungerer mht pasientopplysninger. Sykehusene i OUS får nå et felles journalsystem, samme system som Ahus har (DIPS). Pasientopplysninger kan overføres, men kun ved behov. Kommunikasjon med Diakonhjemmet foregår på fax. Ventelister ventetid. Mest utfordringer på gastro. Obs: oppslagene i media om lang ventetid ikke korrekt, det gjøres en prioritering basert på alvorlighetsgrad. Totalt er imidlertid ventetiden for lang og det arbeides med tiltak for å øke kapasiteten. Innen brystkreft har foretaket kort ventetid på behandling, men har hatt for lang ventetid på utredning. Kjøper nå noe tjenester privat, mens en arbeider med tiltak for å øke egen utredningskapasitet. Brukerutvalget ønsker nærmere orientering om hvordan Akuttmottaket fungerer nå. Settes opp som tema på et senere møte, fortrinnsvis neste møte. 3 Strategi for pasient- og pårørendeopplæring utkast v/ Marit Kise og Marit K. Hofset Brukerutvalget støtter forslagene i fremlagt utkast til strategi for pasient og pårørendeopplæring. Diskusjon om formuleringer og videre arbeid med strategidokumentet. Viktig at strategien følges opp ute i avdelingene, som må eie tiltak og ta høyde for dette i budsjettet. Forslag/idé om å avholde en konferanse med hovedtema opplæring av pasienter og pårørende og et undertema om pårørendes rolle fikk full tilslutning i Brukerutvalget 4 Høring fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Brukerutvalget har følgende innspill: Brukerutvalget har ingen tro på at fritt behandlingsvalg 2

3 vil redusere helsekøene, i alle fall ikke på langt sikt. Økt tilbud skaper større etterspørsel. Side 65 - overbehandling Høringsnotatet viser ikke til overbevisende grep for å hindre overforbruk. Fritt behandlingsvalg innebærer en fare for overbehandling. Også i dag foregår det overbehandling av pasienter som har privat helseforsikring eller behandles ved private klinikker som har avtale med helseforetakene. Dette at tilbyderne selv bestemmer omfanget av sin aktivitet er også med på å forsterke faren for overbehandling. Side 67 og 69 -Helsepersonell, en knapphet Faren for at private tilbydere tapper markedet for nøkkelpersonale er sannsynlig. De private klinikkene driver som oftest mer kostnadseffektivt enn de offentlige sykehusene da de slipper kostnader knyttet til forskning og utdanning/opplæring, i tillegg til at de kan selektere lønnsomme pasienter. De offentlige sykehusene vil da sitte tilbake med de tyngste og ulønnsomme pasientene og med kronikerne. Helsevesenet mangler i dag personell som leger og operasjons- og anestesisykepleiere. Gitt at de private kan tilby bedre lønns- og arbeidsvilkår, er det høyst sannsynlig at de vil trekke til seg personale som det i dag er knapphet på. Det virker ikke sannsynlig at myndighetene kan hindre urimelig høy fortjeneste eller et urimelig høyt lønnsnivå i private institusjoner. Det stilles også spørsmål ved hvem som har ansvaret når noe går galt under behandlingen i private klinikker.. 5 Høring strategi samhandling I høringsdokumentet er det formulert seks spørsmål som Helse Sør-Øst ønsker innspill på. Brukerutvalget har innspill på to av disse: Spørsmål 2: Eksempler på områder det kan være aktuelt å inngå avtale om ansvarsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten: Ansvarsfordelingen når det gjelder palliativ behandling må klarlegges. Spørsmål 6: Innspill på konkrete tiltak for å nå målene i samhandlingsreformen Kommunikasjon og samhandling med kommunene må bli enda bedre og mer forpliktende. 6 7 Høring utkast til veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Brukerutvalget har ingen merknader til innholdet i veilederen. Det bemerkes at veilederen er både forståelig og lettlest slik at også "ikke-helsepersonale" kan finne nødvendig informasjon Høring handlingsplan for psykisk helsearbeid i 3

4 Oslo Planen i sin helhet ser eksemplarisk ut. Planen har ambisiøse mål og det stilles spørsmål ved om kommunen de ressurser som målene forutsetter? Savner en bredere omtale og mål for "Helsestasjon for ungdom" og for skolehelsetjenesten. Psykiske plager hos barn og ungdom er og blir en tiltagende utfordring framover. I punkt Samhandling med sykehusene nevnes noen konkrete utfordringer og anbefalinger i forhold til samhandling med sykehusene. Forslag til løsninger på disse utfordringene etterlyses. Vedr. kulepunkt 3 av 3 mildt på side 4: Psykisk helse og rus ses i sammenheng ble det påpekt at dette ikke alltid er formålstjenelig. 8 Møteplan 2015 Møteplanen for Evaluering av kontordager/stands i glassgata Brukerutvalget synes ordningen med stands i glassgata gir en fin mulighet til å komme i kontakt med pasienter og pårørende. Det er ønskelig å videreføre ordningen ut året. Forhåpentligvis er det da etablert en likemannstjenesteordning ved sykehuset. En gruppe med representanter fra organisasjonene arbeider med forslag til organisering av likemannstjeneste ved Ahus. 10 Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper Det ble orientert fra følgende møter: Klinisk etikk-komité (Tone Ringstad) Ernæringsprosjektet (Inger Ljøstad) Undervisning av nye turnuskandidater (Jørn Pettersen) Møte i Follorådet (Jørn Pettersen) Ide-håndtering-innovasjon workshop (Jørn Pettersen og Oddvar Christoffersen) 11 Eventuelt Høring blåreseptforskriften Tone Ringstad og Jørn Pettersen gjennomgår høringsdokumentene og fremmer forslag til evt. innspill i møte 28.8 kl 9. Invitasjon forum Ahus-banen, møte kl 19 i Ellingsrud kirke Abdurrehman Khan kan møte Innspill fra pasient- utkast til svarbrev ble gjennomgått og godkjent. Svaret sendes ut. Forespørsel fra brukere vedr. TV på pasientrom og utsettelse/avbrudd av operasjoner o Avdelingene melder behov for vedlikehold mv. til Sykehuspartner. Hvor raskt dette følges opp er avhengig av ressurser og kapasitet. Vedr. reparasjon av øretermometer er leverandør innkalt til 4

5 møte fordi en ikke er fornøyd med servicen/reparasjonstiden o Utsettelse/avbrudd av operasjoner tas opp på neste møte Forespørsel om vara for Brukerutvalgets representanter i styret: Vedtatt ordning følges, ingen vara. Forespørsel om hvorfor barn som er utredet for og opplært i bruk av Omni-pod insulinpumpe, nektes utlevert slike fra avdeling for behandlingshjelpemidler. Forespørselen oversendes ansvarlig divisjon. Oddvar Christoffersen deltar som brukerrepresentant i Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget i Thor Henriksens fravær. Pasientsikkerhetskonferansen 8. og 9. september d.å. Harald Korsgaard og Thor Henriksen er påmeldt. Dersom TH ikke kan møte, møter Jørn Pettersen. Dialogkonferanse- møte vedr samhandlingsarena Aker 19.9 kl Representanten for brukerombudet i Oslo, Lars Bjørn Mehus, opplyste at pasient og brukerombudet i Akershus, Thorne, går over i ny stilling. Ombudene flytter sine hjemmesider til Helse Norge 5

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 47/2011 Godkjenning av referat av 06.05.2011 Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet.

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 47/2011 Godkjenning av referat av 06.05.2011 Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet. Møtereferat Møtetema: Brukerrådet Dato møte: 9. juni 2011 Tid og sted: 09.00-13.00, undervisningsrom, bygg5, Gaustad Offentl.: Referent: Tilstede: Forfall: Ja Kirsten Krogh Hansen Anne-Grethe Terjesen,

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Foreløpig protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 24.10.2012, kl 10.15-16.30

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 1. Utviklingstrender og rammebetingelser 1.1. Innledning Akershus universitetssykehus HF (Ahus) arbeider ut fra visjonen Menneskelig nær faglig sterk. Oppdraget

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

polikliniske konsultasjoner fra andre foretak, spesielt internt i regionen.

polikliniske konsultasjoner fra andre foretak, spesielt internt i regionen. ÅRSBERETNING FOR 2013 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken 3 Forsvar fellesskapets sykehus! Felles plattform mellom LO og Arbeiderpartiet om sykehuspolitikk Vedtatt i Sarnarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet 15.4.2013. Innledning Høsten 2013 er det stortingsvalg.

Detaljer

Innst. 62 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:70 S (2013 2014)

Innst. 62 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:70 S (2013 2014) Innst. 62 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:70 S (2013 2014) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00

Side 1. Møteinnkalling. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere I undersøkelse gjennomført

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer