Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 47/2011 Godkjenning av referat av Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 47/2011 Godkjenning av referat av 06.05.2011 Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet."

Transkript

1 Møtereferat Møtetema: Brukerrådet Dato møte: 9. juni 2011 Tid og sted: , undervisningsrom, bygg5, Gaustad Offentl.: Referent: Tilstede: Forfall: Ja Kirsten Krogh Hansen Anne-Grethe Terjesen, leder Lise Asmundstad, Erik Torjussen, Richard Madsen, Lill Ann Welhaven Holm, Vigdis Ersvik, Vigdis Jakobsen Rehn (delvis), Liv Nilsen, Nanna Gjersøe, Øystein Mæland (delvis) Jørund Schwach Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: Klinikk psykisk helse og avhengighet BRUKERRÅDET Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist 47/2011 Godkjenning av referat av Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet. 48/2011 Godkjenning av saksliste Godkjent. 49/2011 Informasjon og saker fra klinikkleder Øystein Mæland Leder av brukerrådet opplyste at det ikke er kommet skriftlig tilbakemelding på rådets henvendelse vedrørende to saker: - En innlagt pasient som ble nektet av behandler å ha med personlig ombud til samtale med et dps - Opprettelse av brukerråd ved Avdeling for førstegangspsykose og Akuttpsykiatrisk avdeling. Leder av brukerrådet har fått informasjon fra Regional sikkerhetsavdeling (RSA) om at det der er igangsatt et arbeid for å få etablert et brukerråd. Øystein Mæland beklaget at brukerrådet ikke hadde fått skriftlig tilbakemelding i de ovennevnte sakene, han vil purre på senterlederne/avdelingslederne. - Leder av brukerrådet opplyste klinikksjefen at medlemmene av rådet ikke blir invitert til grupper og møter der det er naturlig at de bør være med. Medlemmene av rådet har god kunnskap og stor K. Krogh Hansen Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og

2 erfaring innenfor psykisk helse og ba om at klinikksjefen tar dette med seg til sine senterledere. - Ledersamling 16/6, Thon hotell Opera. Leder og nestleder av brukerrådet er invitert. Her blir fremtidig strategi og planer for høsten tatt opp, samt reduksjon i de økonomiske rammene i forbindelse med innføring av ny inntektsmodell. Når de økonomiske rammene blir mindre er det stort behov for å tenke igjennom hvilke områder klinikken skal bevare. Klinikkledelsen har allerede arbeidet mye med dette i ledergruppen i år. Leder av brukerrådet opplyste at de ikke er blitt invitert med i dette arbeidet. Klinikksjefen opplyste at det ikke alltid er like tydelig hvordan man skal ivareta brukerne, men klinikken vil legge opp til en prosess i etterkant. Det at klinikken får reduksjon i sine rammer kan gå utover pasientbehandlingen. Etter sommerferien legges det opp til et møte med brukerrådet hvor dette er tema. Det ble opplyst at ved andre sykehus tas brukerne med i dette arbeidet på et tidlig tidspunkt. Selv om det ikke er noen føringer for at brukerne skal være med, er det opp til klinikkledelsen å bestemme dette. Klinikksjefen vil ta dette opp med Lars Lien som konstitueres fra høsten som klinikksjef. - Ny leder av bup er under tilsetting og navn blir offentlig gjort om ca. en uke. - Helle Gjetrang, senterleder Rus og avhengighet, slutter 1/8 for å begynne og arbeide i stab på Ahus. Kst. senterleder blir Kari Bussesund. - Øystein Mæland slutter i løpet av juni måned for å gå over i stilling som politidirektør. Lars Lien konstitueres inntil ny klinikkleder er tilsatt. - Adm.direktør Siri Hatlen slutter. Det er uro og bekymring i organisasjonen på grunn av dette. Ledergruppen på sykehusnivå har støttet Siri Hatlen i hennes bekymring for økonomien og hvordan man skal komme ut av dette på en god måte. Styrets flertall hadde ikke tillit til adm.direktør og om hun er den rette lederen for Oslo universitetssykehus (OUS) i denne situasjonen. Kst. adm. direktør blir

3 Jan Erik Thoresen inntil ny direktør er tilsatt. Det aller viktigste for sykehuset nå er å få kontroll over den økonomiske situasjonen, noe som vil være fokus i tiden fremover. Hvordan styret ved OUS vil gjennomføre vedtakene er ikke avklart foreløpig, men vi vet at dette kan gå ut over pasientbehandlingen. Klinikk psykisk helse og avhengighet har ikke like store utfordringene som andre klinikker i OUS, fordi det i forbindelse med overdragelse av pasienter til Ahus 1/1-11 også samtidig ble overført 560 av personale. Men klinikken har allikevel totalt sett for mange ansatte i forhold til pasientgrunnlaget og dette arbeides det med. Gjenstående utfordring i vår klinikk er bup og ny organisering av denne tjenesten, samt rus og avhengighet som har for lite penger til å drive de avdelingene de har i dag. I tillegg må vi forholde oss til den ny inntektsmodellen som blir innført fra neste år. Rus og avhengighet er bekymret for hvordan de skal klare de innsparingene de da blir pålagt og vil derfor søke Helse Sør-Øst om omstillingsmidler. Øystein Mæland takket for den tiden han har vært med i brukerrådet og ønsket rådet lykke til videre i sitt viktige arbeide. 50/2011 Handlingsplan (opprettelse av brukerråd) Se sak 49/ /2011 Brosjyre/nettside Lise Asmundstad arbeider videre med brosjyren og kommer tilbake med forslag til tekst i første møte til høst. Brukerrådet er nå på nettsidene til klinikken, men foreløpig noe bortgjemt idet man først må inn på OUS-hovedside, så om oss og så velge klinikk hvor brukerrådet har egen overskrift i venstre marg. Knappen pasient på hovedsiden vil få lenker til klinikkens brukerråd, men dette tar det noe tid å få i orden. Brukerrådet foreslo at det på første side OUS kunne være en kapp som het brukerråd, hvor alle brukerrådene kunne legge ut informasjon. Kirsten tar dette opp med

4 informasjonsavdelingen. 52/2011 Nye særreaksjoner Anne-Grethe Terjesen er med i denne arbeidsgruppen. Dette omhandler de personene som har rus- og psykiske problemer, som gjentatte ganger blir tatt for tyveri, men som får korte dommer fordi de er psykisk syke. 53/2011 Prosjekt Førstegangspsykose Nanna Gjersøe har sittet i denne gruppen. Hun mener at rapporten er god og at den er forståelig å lese for andre som ikke arbeider innenfor dette feltet. Det er tatt hensyn til brukermedvirkning, men det registreres at det som er kommet fra avdelingene ikke er formulert like lett forståelig og her mangler det noe om brukermedvirkning i teksten. Klinikkledelsen har besluttet at de aktuelle avdelingene skal evalueres. Anne-Grethe Tjeresen har kommet med innspill om at en fra brukerrådet bør være med i evalueringsgruppen. Brukerrådet vil gi et høringssvar til rapporten, bl.a. vil det bli kommentert at rapporten ikke er sendt til brukerrådet i klinikken. Innspill sendes til Kirsten innen 17/6. 54/2011 Arenafleksible tilbud Nanna Gjersøe har sittet i denne gruppen. Dessverre ble det ikke tid til å gjennomgå rapporten, men det ble opplyst at rapporten bygger mye på samhandlingsreformen, eventuelle kommentarer kan sendes til Kirsten Krogh Hansen. 55/2011 Faste punkter Evaluering av pårørende en ressurs v/liv Nilsen Hun har mottatt tilbakemelding fra 5 av 10 avdelinger. Brukerrådet vil purre saken med brev til klinikksjefen. Behandlingslinjene - Affektive lidelser Brukerrådet er representert ved Vigdis Ersvik/Anne- Grethe Terjesen. Deltakerne er delt i to grupper; henvisning og utredning. Våre representanter sitter i henvisningsgruppen. Alkohol RIO v/erik Johannessen møter. Lise Asmundstad vil be om en status for arbeidet og informere brukerrådet i neste

5 møte. Lærings- og mestringsfora (LMF) Brukerrådet er representert ved Jørund Schwach. Referat fra møtet 18/5 var lagt ved saken. Viktig råd som bør forankeres i brukerrådet slik at temaer som er nyttig for brukere og pårørende blir tatt opp. Forskningsutvalget Lill Ann Welhaven Holm representerer brukerrådet. Hun var i sitt første møte 9. juni. Handlingsplan ble gjennomgått på møte, høringsfrist er 15/6. Lill Ann lager et høringssvar og sender kopi til de andre i rådet. Brukerrådet ønsker en oversikt over hvilke forskningstemaer klinikken arbeider med. Fagråd Richard Madsen er representant for brukerrådet. Foreløpig er han ikke innkalt til noe møte. Brukerrådet kontakter Fagrådet og ber om en møteplan og oversikt over medlemmene. Brukerutvalget Ingen informasjon tilflyter brukerrådet fra dette fora. Richard Madsen undersøker hvorfor. 56/2011 Seminar 19. oktober Seminaret blir på Thon hotell Opera. Program er under utarbeidelse av seminarkomiteen. 57/2011 Opplæring Brukerrådet har ikke fått noe svar på sin henvendelse vedrørende modul II og purrer saken. 58/2011 Evaluering av brukerrådets arbeid hittil har rådet hatt reell innflytelse. Anne-Grethe Terjesen har gjennomgått klinikkens handlingsplan for neste år. Se vedlegg. Brukerrådets medlemmer skal lage sin handlingsplan for neste år og oppsummere sitt arbeid så langt i eget møte 1. til 2. desember. Vi kommer tilbake til sted. 59/2011 Orientering 59.1: Uttalelse fra brukerrådet i senter psykisk helse barn og ungdom opprettet 5/5-11.

6 Brukerråd BUP har gitt en uttalelse til beslutningsnotat bup datert 29/ : Høring sikre overganger bup. Brukerrådet har levert en høringsuttalelse. 59.3: Høring akutt hjelp og øyeblikkelig hjelp samt høring forebygging av vold og aggresjon Brukerrådet har levert en høringsuttalelse til begge disse høringene. 59.4: Informasjon om barneansvarlig, Ullevål Lill Ann Welhaven Holm undersøker saken og vedkommende inviteres til neste brukerråd for å informere om sine arbeidsoppgaver og hvordan de er organisert i OUS. 59.5: Møteplan høsten /8 kl seminargruppe Rom 367, Søsterhjemmet, Ullevål 16/9 kl , rom 367, samme 12/10 kl , rom 367, samme 19/10 Seminar Thon hotell Opera 18/11 kl , rom 367, Søsterhjemmet 1. og 2. desember handlingsplan (utenbys), sted ikke bestemt. Rom 367 er ved kopimaskinen i 3. etasje, inngang 2b.

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF NY RETNINGSLINJE FOR OMORGANISERING OG BEMANNINGS- TILPASNINGER I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Notatet inneholder en oppsummering av arbeidet i prosjektgruppen for nye retningslinjer

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Styret i debra Norge 2012 har bestått av: Leder: Heidi Ellingsen Silseth (permisjon) Kasserer: Kris Aaseth Sekretær: Judith Kristin Asche (konstituert leder) Styremedlem: Anne Marit

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 9.12.2010. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Torsdag.9.12.2010 kl. 10.00 14.00 Leder Bernhard

Detaljer

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: tirsdag 16.9.2014 kl 12.00 16.00 Møtested: Grand Hotel Tromsø NB! Se eget program vedlagt for begge møtedager i regi BU og

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.03.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 040612 GSU GJØVIK

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 040612 GSU GJØVIK medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; Deres ref.: Vår ref.: 2012/00259-17/305/ Øfsti Dato: 11. juni 2012 REFERAT 040612 GSU GJØVIK Møte: Geografisk samarbeidsutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15. Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i Brukerutvalget - 18.05.15 Tid: 12:30 Sted: store møterom SO-fløya Medlemmene møtes kl. 12:00 på Zefyr hotell.

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Tema Oslo universitetssykehus (OUS)

Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Byggeplass, flytte 6000 av de 17 000 ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) er sykepleiere. Mange vet ennå ikke hvor de kommer til å havne, eller om de i det hele

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 04 Gjesteskribent Kårhild Husom Løken daglig leder, Sagatun Brukerstyrt Senter, Hamar Sammen om mestring? Jeg takker for tilliten for at jeg ble

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/731 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte for faglig

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Avlastning. Tilbudet for barn og unge. Februar 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Avlastning. Tilbudet for barn og unge. Februar 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Avlastning Tilbudet for barn og unge Februar 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon...

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer