Møteinnkalling. [Oiwi. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: Utvalg: Møtested: Kommunestyret. Kommunestyresalen, Rødberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. [Oiwi. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 56-66 Utvalg: Møtested: Kommunestyret. Kommunestyresalen, Rødberg"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune mi o Saksnr: Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Kommunestyresalen, Rødberg Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 56/13 Rapport: Skolestruktur - Alternative organiseringer av grunnskoletjenesten i Nore og Uvdal kommune PS 57/13 Avtale med Uvdal Utmarksiag SA m.fl PS 58/13 Godkjenning av utbyggingsavtaler - reguleringsplan ID Seterdalen I PS 59/13 Finansiering av bestilte oppdrag ved kommunestyrets behandling av medfinansering i Miljøringselskapene. PS 60/13 Fastsettelse av planprogram - kommunedelpian for stier og løyper PS 61/13 Sluttgodkjenning av reguleringsplan ID Seterdalen I PS 62/13 Sluttbehandling av endring av reguleringsplan ID Larsseter PS 63/13 Søknad om kommunal støtte til utvikling av infrastruktur i Åsbøseterdalen. PS 64/13 Forskrift for Nore og Uvdal kommune til Lov nr. 82 av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag - Høring. PS 65/13 Godkjenning av ny selskapsavtale i Buskerud Kommunerevisjon IKS. PS 66/13 Søknad om fritak fra politiske verv 2. halvår Fullstendig saksliste ligger til gjennomsyn på servicekontoret og på internett: uvdal.kommune.no Møtet vil bli direkteoverført på internett via samme adresse. Nore og Uvdal kommune [Oiwi Unni Wetlesen pol. sekr. Q

2 NORE OG UVDAL KOMMUNE Informasjon til husstandene i Nore og Uvdal Stortingsvalget Endring av stemmekretser. Nore og Uvdal kommunestyret har i møte , sak nr. 13 vedtatt endring i stemmekretsene til høstens stortingsvalg, jfr. Valgiovens 9.3 (1). Gamle kretser har vært: Krets 01 øvre Uvdal Krets 02 Uvdal Krets 03 Rødberg Krets 04 Skjønne Krets 05 Nore Krets 06 øygardsgrend Krets 07 Tunhovd Nye kretser: Krets 01 og 02 er slått sammen til ny krets 01 Uvdal Krets 03, 04 og 06 er slått sammen til ny krets 02 Rødberg Krets 05 beholdes, men har fått nytt kretsnummer ny krets 03 Nore Krets 07 beholdes, men har fått nytt kretsnummer ny krets 04 Tunhovd I praksis betyr dette at: Velgere i tidligere krets 01, øvre Uvdal nå skal avgi stemme på Uvdal samfunnshus. Velgere i tidligere krets 04 Skjønne og krets 06 øygardsgrend nå skal avgi stemme på Rødberghallen. De øvrige stemmekretsene opprettholdes, dvs. Nore og Tunhovd, men begge har fått nye kretsnummer. Endringene er registret i nytt manntall, men det kan likevel være fornuftig å sjekke dette i utleggsmanntallet. Stemmestedet vil framgå på valgkortet. Rødberg, For Nore og Uvdal valgstyre Eli Hovd Prestegården ordfører

3 Nore og Uvdal kommune mioelen Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif , vfunni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetssporsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , la1ijv (WÅ Unni Wetlesen politisk sekretær

4 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 56/13 Rapport: Skolestruktur - Alternative organiseringer av grunnskoletjenesten i Nore og Uvdal kommune PS 57/13 Avtale med Uvdal Utmarkslag SA m.fl PS 58/13 Godkjenning av utbyggingsavtaler - reguleringsplan ID Seterdalen I PS 59/13 Finansiering av bestilte oppdrag ved kommunestyrets behandling av medfinansering i Miljøringselskapene. PS 60/13 Fastsettelse av planprogram - kommunedelpian for stier og løyper PS 6 1/13 Sluttgodkjenning av reguleringsplan ID Seterdalen I PS 62/13 Sluttbehandling av endring av reguleringsplan ID Larsseter PS 63/13 Søknad om kommunal støtte til utvikling av infrastruktur i Åsbøseterdalen. PS 64/13 Forskrift for Nore og Uvdal kommune til Lov nr. 82 av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag - Høring. PS 65/13 Godkjemiing av ny selskapsavtale i Buskerud Kommunerevisjon IKS. PS 66/13 Søknad om fritak fra politiske verv 2. halvår 2013.

5 * Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : BlO Saksmappe : 201 3/203 Avd. : Skole, barnehage og kultur Saksbehandler : Leif E. Ågesen Rapport: Skolestruktur - Alternative organiseringer av grunnskoletjenesten i Nore og Uvdal kommune IIiI: : I111i Utvalg Motedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur /13 Kommunestyret /13 Saken gjelder: Hovedutvalget fikk gjennom vedtak i sak 103/12 i oppgave av kommunestyret å sette ned ei arbeidsgruppe som skal ha framtidig skolestruktur som mandat. Arbeidsgruppen skal levere sitt arbeid til kommunestyret innen Fakta: I k-sak 103/12 pkt 3 ble det fattet slik vedtak: Det opprettes en arbeidsgruppe som skal utrede framtidens skolestruktur med tanke på antall skoler, plassering av disse og tilhørende skolegrenser. Minstfølgende alternativer skal utredes: a. barneskole Uvdal og Rødberg b. Barneskole Uvdal og NoreJjord c. Barneskole Rødberg I tillegg skal en se på muligheten forfortsatt oppvekstsenter i Tunhovd vurderes. I den forbindelse bør det også sees på alternative undervisningsformer ved hjelp av teknologiske løsninger som kan muliggjøre en form for fjernundervisning.

6 Når det gjelder ungdomsskolen, forutsettes det at det så snart som mulig opprettes dialog med Rollag kommune, Buskerud Fylkeskommune og Numedal videregående skole for å se på muligheten for samarbeid ogfelles utnytting av ressurser. Utredningen avfremtidig skolestruktur skal bygge på punkt punkt 2 s.18 i rapport om Helhetlig læringsmiø, og i tillegg minstfølgende punkter: Befolkningsprognoser basert på historiske ogfaktiske tall forventninger målsettinger og befolkningsendringer som følge av ulike tiltak og bedrflsetableringer. Praktiske skyssordninger Økonomiske konsekvenser Elevenes reisevei til skolen Uteområder med muligheterfor tilretteleggingforfrsisk aktivitet SFO-ordning Hovedutvalgetfor LK blir styringsgruppe ogfår ansvaretfor å opprette arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen skal ikke konkludere. Arbeidsgruppen skal legge fram sin utredningfor kommunestyret innen slik at vedtatte endringer kan tas med i økonomiplanen for 2014, og vedtatt skoleordning iverksettesfra høsten Iforbindelse med revidering avpersonalpolitiske retningslinjer og arbeidsgiverstrategi fr. Planstrategi 7/13) må lønnspolitikk stå sentralt. I sak 11/13 opprettet hovedutvalg LK denne arbeidsgruppen: Betty Karin Nørstebø (leder), Målfrid Toeneiet, Lars Granhaug, Kan Kleiv Redalen og Leif E. Ågesen. På bakgrunn av forhold som knytter seg til habilitet i den videre behandlingen av saken, trakk Kan Kleiv Redalen seg fra gruppa i tidlig fase. Gruppen fikk også fullmakt til å leie inn ekstern konsulentbistand i arbeidet, og har i en periode benyttet seg av skoleplanlegger fra Norconsult. Saksbehandlers vurdering: Befolkningsmessig er Nore og Uvdal en liten kommune, og over tid har folketallet sunket og da i sær i de yngste årsklassene. De siste årene har folketallet stabilisert seg og dette henger mest sammen innvandning fra andre nasjoner. I vedtaket ble det presisert at arbeidsgruppa ikke skulle konkludere, men på grunn av rapportens volum og kompleksitet så en har sett det som tjenlig å trekke sammen og komme med noen anbefalinger. Når skolestruktur skal vurderes, må mange faktorer legges ved. Arbeidsgruppa bygger i stor grad sine vurderinger, oppsummering og anbefalinger på følgende forhold; - Dagens - Prognoser - Kapasitet befolkningsstruktur og barnetall for befolkningsutvikling herunder barnetallsutvikling og standard på eksisterende skoler

7 - Reiseavstand og - Behovet - Rekruttering - Totalt mellom bosettingsområder og skoler for å etablere sterke fag og læringsmiljø av fagpersonell sett må en etterstrebe god ressursutnytting Skolelokalene og uteområdene: Rødberg skole framstår fysisk sett som god i og med at den ble totalrenovert i 2007/08. Uteområdet er ikke optimalt, så her vil det uansett bli behov mindre forbedringer og utvidelser. Ombygginga og tilgangen på Rødstubben vil bety ei god forbedring av uteområdet for elevene. Nore skole og Uvdal skole krever omfattende oppgraderinger dersom de skal benyttes til skoleformål i åra framover. Uvdal skoles behov ble kartiagt i 20 10/11, og fikk en prislapp på i overkant av 40 millioner. I ettertid er det foretatt utbedringer for om lag 6 millioner. Nore skole har betydelig mindre bygningsmasse, men kostnadene med en totalrenovering vil likevel være betydelige. Tunhovd oppvekstsenter vil også kreve store renoveringskostnader dersom en skal bruke Rødberg skole som standard for kvalitetsnivået en ønsker seg på skolelokalene. Skoleskyss kontra andrefaktorer Desentralisert skolestruktur innebærer kortere skoleskyss for de fleste, og også færre som vil ha behov for skyss. Denne fordelen må veies opp mot andre forhold som god ressursutnytting, sterke fag læringsmiljø og utfordringene en har på rekrutteringssida. Ut over dette vil det også bety mye for hvor mange enheter en skal ruste opp og drifte videre. Kostnadsmessig så er det her de største utfordringene ligger. Begrunnelsefor arbeidsgruppas anbefalinger En skole vil driftsmessig og økonomisk sett være den mest gunstige løsninga, og Rødberg skole peker seg vel da ut som den ene skolen. Dette vil nok også være den beste løsninga dersom en legger læringsmiljø, fagmiljø og rekruttering og ressursutnytting til grunn. Med dagens elevtall så vil ikke Rødberg skole ha tilstrekkelig areal til å kunne ta i mot alle elevene i kommunen. Da forutsettes det at en støtter seg til veiledende arealnorm på uteområdet, og arealnorm gitt i forskrift for elever og ansatte. Et viktig element for arbeidsgruppa har vært å kunne tenke noe optimistisk i forhold til befolkningsøkning i kommunen. økt mnnvandring fra andre nasjoner og bedriftsetableringer vil være faktorer som påvirker dette. Derfor foreslår arbeidsgruppa at en ved fastsetting av skolestruktur framskriver en noe høyere befolkningsvekst enn det SSB foreslår. (Jfr. S i rapporten). Tar en slike forhold med i vurderingene, så lander arbeidsgruppa på mer enn en skole. Rokker en ved en av de største skolene, så blir følgen at forholdsvis mange lever må transporteres til og fra. Rådmannen ser at ei bedre løsning for Tunhovd oppvekstsenter må vurderes, og her er det da naturlig å se på om ikke skoletilbud i nabokommunen Nes er det mest tjenlige.

8 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsgruppen sin skolestrukturrapport levert som svar på oppdrag gitt i k-sak 3/13 tas til etterretning. Rådmannen støtter arbeidsgruppas anbefalinger og vil tifrå at forslag i vedtas. Vedlegg: Skolestrukturrapport

9 RAPPORT: Rapporten har et langsiktig fokus. grunnskoletjenesten i Nore og Uvdal kommune. Målet er å gi politikerne et best mulig beslutningsgrunnlag for å ta en avgjørelse i saken om fremtidig skolestruktur i Nore og Uvdal kommune. Denne rapporten vurderer alternative organiseringer av 8/13/2013 Nore og Uvdal kommune SKOLESTRUKTUR 27

10 1.1 Mandat og organisering 3 INNLEDNING Innhold 6.2 Alternativ 0 Videreføring av dagens skoler og skolestruktur Alternativ 2 to barneskoler: Uvdal og Noref jord Alternativ 1 to barneskoler: Rødberg og Uvdal Forutsetninger og premisser 41 6, ALTERNATIVE STRUKTURLØSNINGER MULIGE VEGVALG FOR FRAMTIDEN Nærmiljømoment Langsiktig plan- og utviklingsmoment økonomiske moment Moment som gjelder reisevei og skoleskyss Behov-, kapasitets- og bygningsmessige moment Ressursutnyttelse SF Skolestørrelse Organisatoriske og pedagogiske moment Uteområder, tilrettelegging for fysisk aktivitet Elevenes faglige og sosiale kompetanse/iceringsutbytte VIKTIGE MOMENT I VURDERINGEN AV NYE SKOLESTRUKTURER...,..,, Elevtallsprognose for hele barnetrinnet 6-12 år Arbeidsgruppens prognoser i 9 4. BEFOLKNINGS- OG ELEVTALLSPROGNOSER Hele kommunen ( ) Uvdal skole Nore skole i Tunhovd oppvekstsenter Elevtcillsprognose for ungdomstrinnet år Rødberg barne- og ungdomsskole Dagens skoleanlegg Dagens skolestruktur 8 3. EKSISTERENDE SKOLESTRUKTUR MED SKOLEBESKRIVELSER..., En organisasjon for Icering; helhetlig Iceringsmiljø Fem grunnleggende ferdigheter Sentrale og lokale føringer 5 2. PEDAGOGISK PLATTFORM OG HELHETLIG LÆRINGSMILJØ,.,..,... 5 Rapport: Skolestruktur Side 1

11 6.5 Alternativ 3 en felles barneskole på Rødberg Oppvekstsenter Tunhovd i 51 Kostnadsoverslag for å oppgradere Uvdal skole og samfunnshus Litteraturliste VEDLEGG 54 7 OPPSUMMERING OG ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALlNGER Ungdomsskole 51 Side 2 Rapport: Skolestruktur

12 . Barneskole Utgangspunktet for denne rapporten er en diskusjon om fremtidig skolestruktur i Nore og Uvdal som har 1.1 MANDAT OG ORGANSERNG Side 3 Praktiske skyssordninger Elevenes reisevei til skolen SFO-ordning Befolkningsprognoser basert på historiske og faktiske fall, forventnïnger, målsettinger og befolkningsendringer som følge av ulike tiltak og Uteområder og muligheter for tilrettelegging for fysisk aktivitet økonomiske konsekvenser bedriftsetableringer bør det også sees på alternative undervisningsformer ved hjelp av teknologiske løsninger som kan muliggere en form For ((fjernundervisning» Når det gjelder ungdomsskolen, forutsettes det at det så snart som mulig opprettes dialog med Rollag kommune, Buskerud fylkeskommune og Numedal videregående skole for å se på muligheten for samarbeid og felles utnytting av ressurser. «Helhetlig læningsmiljo», og i tillegg minst følgende punkter: Utredningen av fremtidig skolestruktur skal bygge på punkt 72.2 punkt 2 s. I 8 rapport I tillegg skal muligheten for fortsatt oppvekstsenter i Tunhovd vurdere. I den forbindelse Rødberg b. Barneskole Uvdal og Norefjord a. Barneskole Uvdal og Rødberg skal utredes: antall skoler, plassering av disse 09 tilhørende skolegrenser. Minst Følgende alternativet Det opprettes en arbeidsgruppe som skal utrede Fremtidens skolestruktur med tanke på Framtidig skolestruktur: k-sak i 03/12 bak rapporten og igangsetting av en videre utredning. I sak 3/1 3 punkt 3 ble denne punkt 2 side i 8 om en utredning av skolestrukturen i Nore og Uvdal kommune, og kommunestyret stilte seg i Prosjektet «Helhetlig læringsmiljø» hadde en bred forankring, og både valgte foreldrerepresentanter, bestillingen ytterligere konkretisert i følgende vedtak: politikere og skoleledere la ned et betydelig antall arbeidstimer i prosjektet. Rapporten ber i punkt Iceringsmiljø» som skulle legge grunnlaget for utvikling av en skole som fremmer Icering, trivsel og helse, samt utvikle kvalitet og kompetanse for å heve det faglige nivået blant elevene (K-sak: 8/ ). pågått over lengre tid. Denne diskusjonen resulterte i første omgang i prosjektet og rapporten «Helhetlig 1. Innledning Rapport: Skolestruktur

13 verksettes fra høsten Arbeid sgruppen skal ikke konkludere. Hovedutvalget for LK blir styr!ngsgruppe 09 Får ansvaret for å opprette arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen skal legge Fram sin utredning for kommunestyret innen 02.O9.20i:3 slik at vedtatte endringer kan tas med i okonomiplanen for 2014 og vedtatt skoleordning Side 4 fra skoleplanlegger Terje Gregersen ved Norconsults seks jon for skoleplanlegging og skoleutvikling i Sergen. Gruppen ble gitt fullmakt til å benytte ekstern kompetanse, og arbeidsgruppen har fått noe ekstern bistand på grunn av habilitetsspørsmål. Karl K. Redalen som representerte barnehagene i arbeidsgruppen trakk seg fra gruppci underveis i arbeidet Betty-Karin Nørstebø (leder), Målfrid Toeneiet, Lars Granhaug, Karl K. Redalen og Leif E. Ågesen (sekretær). Arbeidsgruppen ble opprettet av Hovedutvalget for livsløp og kultur i sak i 1/1 3, den ble bestående av: Rapport Skolestruktur

14 helhetlig lceringsmilø Side 5 setter grunnskoleområdet til 100 %, så vil de ulike områdene nevnt i tabellen (Vekting i %) få tallverdier som prøver viktigst. vist i kolonnen helt til høyre. Som det framgår civ oversikten så er grunnskolepoeng og resultater på nasjonale Tallene i tabellen omfatter kun grunnskoleområdet som er vektet 20 % civ kommunens totale skåre. Dersom en Tallene som omfatter trivsel og mobbing er hentet fra en egen nettbcisert undersøkelse som gjennomføres hvert år i alle skoler og som heter Elevundersøkelsen. Grønn celle indikerer at en har plassert seg høyt oppe på skalcien, rød celle er varsellampci som blinker. Det er totalt 429 kommuner i Norge, og tallene i farget kolonne refererer seg til plassering blant de 429. sammen i 08 nøkkeltall. Hensikten er å gi beslutningstakere scerlig folkevalgte i kommunestyret Kommuneproposislorien. Tabellen viser oppdciterte toll fra Kostra - data base, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttets kommunedatabase og lettfcittelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås en Hva er Kommunebarometeret? Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til Kommunens nekkelfoil målt mot de beste kommunene Andel av lærere uten godkjent Andel ansatte i sfo uten relevant utdanr Mobbing 1O.trinn, snitt de siste 5 år (Under 100=bra) 100=bra) 1OObra) Trivsel 7.trinn, snitt de siste 5 Trivsel 1O.trinn, snitt de siste 5 år (Over Snitt nasjonale prøver 5.trinn siste 4 år 100=bra) Andel elever som ikke har bestått vgs innen 5 Andel elever pr pc år; snitt siste 4 år [ Snitt nasjonale prøver 8trinn siste 4 år Mobbing 7.trinn, snitt de siste 5 år (Under Gjennomsnittlige grunnskolepoeng siste 4 år Gjennomsnittlig grunnskolepoeng siste år Kemmu nebaromeeret 2.1 SENTRALE OG LOKALE FØRINGER 2. Pedagogisk plattform og Rapport Skolestrukiur

15 å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne regne å kunne bruke digitale verktøy å kunne uttrykke seg muntlig å kunne lese skal møte kravene i kunnskapssamfunnet gjennom fem ferdigheter innen: Kunnskcipsløftet ble innført i Den generelle lærerplanen er videreført. Intensjonen er at norske elever 2.2 FEM GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Side 6 den enkeltes forutsetninger. Alle elevene i Nore og Uvdal skal oppleve mestring, trygghet og utvikle høy faglig og sosial kompetanse ut fra Overordnet målsetning: seg punktene Iceringsutbytte, kompetanse, ressursutnytting, skolen i samfunnet og trivsel og psykososialt miljø. Nore og Uvdal (Helhetlig læringsmiljø, kapittel 7): utarbeidelse av målsetninger og forslag til tiltak for den enkelte bidragsyter som skal skape en bedre skole i Kommuneplanens samfunrisdel for Nore og Uvdal kommune ( ) legger vekt på kvalitet og cinbefcilte mål og viktige tiltak for skolene i Nore og Uvdal. Anbefalingene ble systematisert gjennom På grunnlag i kommunebarometeret, og nasjonal og internasjonal forskning, kom arbeidsgruppen fram til kompetanse i skolene altså innholdet i skolen. Rapporten «Helhetlig læringsmiljø» tar tak i dette og tar for ta inn over seg og bruke i det arbeidet som skal utføres på arenaen skole i årene fremover. Lærere og skoleledere er de viktigste aktørene for elevenes og skolenes læring. Deres innsats krever bevisste, dyktige, støttende og cimbisiøse skoleeiere som vil noe. Denne kunnskapen må Nore og Uvdal som skoleeier den enkelte lærer. jfr. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere (UclJr). skoleeieransvar som må være forankret i lokale behov, i den enkelte kommune, på den enkelte skole og hos Lav grad av formell kompetanse er en nasjonal utfordring. Kompetcinseutvikling er et kommunalt En viktig forutsetning for elevenes læring er lærere med høy faglig kompetanse og kompetente skoleledere. forutsetning for god kvalitet i grunn og videregående skole. For at skolene skal nå høye faglige resultater, øke gjennomføringsgraden og bidra til sosial utjevning, er mobilisering av lokalt engasjement og utviklingskraft grunnleggende viktig. Langfeldt og Roald 201 2). Videre siteres det; Aktive skoleeiere på lokalt og regionalt nivå er en vesentlig har en viktig plass i oppgaven det er å nå de målene en ønsker i utdanningspolitikken. Betydningen av aktive skoleeiere blir stadig klarere i Norge og i andre land (Fra boka: Skoleeier som kvalitetsutvikler v/jøsendal, Alle barn og unge i Norge kan lære mer. Skolen kan hjelpe flere elever bedre. Kommunene er skoleejere og virker og ikke virker dersom målet med skoledrift er høyt læringsutbytte. Skolen skal være en organisasjon for læring, og man kan i dag med større tyngde si at man vet hva som 2.3 EN ORGANISASJON FOR LÆRING; HELHETLIG LÆRINGSMILJØ Rapport: Skolestruktur

16 og Uvdal med klare satsningsområder. Konkret måloppnåelse og resultat skal systematisk rapporteres Det bes også om en gjennomgang av skolestrukturen i Nore og Uvdal kommune. oppover i systemet. Dette skal nås gjennom en strategi- og handlingspian, samt årlige handlingspianer for skolene i Nore skolesystem. Skoleeier/skolesystem: Nore og Uvdal kommune skal ha kvalitets- og målbevisst skoleeier og Side 7 nøye bør vurdere hvilke grep som må gjøres for skolene i kommunen, både kvcilitetsmessig og strukturmessig, for raskest mulig å få kontroll på elevenes læringsutbytte. det gjelder viktige målepunkter som nasjonale prøver, andel elever som består videregående skole innen 5 år og andel lærere med godkjent utdanning. Disse resultatene gir grunnlag for at Nore og Uvdal kommune Som man kan lese ut av kommunebarometeret ligger Nore og Uvdal kommune et godt stykke ned på lista når forbedre SF0- og ferietilbud. Dette skal nås gjennom å øke det faglige tilbudet og minstetimetallet, øke trivselen blant elevene gjennom vennegrupper, trivselsledere, forbedring av skolenes utemiljø og trygge skoleveier, og ii øke elevenes trivsel, samt faglige og sosiale kompetanse. Dette skal nås gjennom styrking av foreldre/foresattes kompetanse og motivasjon til å følge opp sine skolehverdctg og læringsutbytte. Foreldre/foresatte: Alle foreldre/foresatte skal være positive bidragsytere og støtte opp om sine barns barn bl.a gjennom foreldreskole, samarbeid hjem-skole og bevisstgjøring for å heve ambisjonsnivået. skolens kompetanse på sosiale uffordringer. fag lærte lærere, utarbeide en forpliktende plan for veiledning av nyutdannede lærere, faglig, pedagogisk og sosial kompetanse. kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning, aktiv rekruttering av fagpersonell og styrke Lcerer/komoetente voksne: Alle ansatte i undervisningssfilliriger skal være kompetente, med henhold til Dette skal nås gjennom gode og konkurransedyktige betingelser, aktiv jobbing med å beholde Skoleledelse: Nore og Uvdc,l skal ha en tydelig, tilstedeværende og kvalifisert skoleledelse. Dette skal nås gjennom styrking av skoleledelsen og kompetanseheving. Denne overordnede målsetningen ble konkretisert i delmål og tiltak som følger: Rapport: Skolestruktur

17 3.1 DAGENS $KOLESTRUKTUR skolebeskrivelser 3. Eksisterende skolestruktur med Side8 - Det er skolen i kommunesenteret Rødberg som har flest elever (kombinert barne- og ungdomsskole). Kartet viser at kommunen er stor i utstrekning med delvis mye spredt boligbygging i dag. Nore og Uvdal kommune har i dag 4 skolekretser med til sammen 303 elever i skoleåret 2012/13. Rapport: Skolestruktur

18 ungdomsskole mot Uvdal skolekrets, til og Rødberg barne- og Fra Dokkeberg / Trollstua med Odden som grenser til Vestsida av nordre del av tilhører Rødberg skolekrets. Nore krets. Vikangrend SKOLE OMRÅDE ÅRSTRINN ANTALL ELEVER 2012/ 13 Rapport: Skofestruktur Kollandsrud hører til Norefjord; Midtstigen og Rollag og til og med skolekretsen) boligfeltet i Tunhovd oppvekstsenter Hol kommune til og med Wetterhusgrend Nore skole Fra kommunegrensa mot (24 barn er bosatt i Hol kommune i nord, til og Uvdal skole Fra kommunegrensa mot Rødberg skolekrets. med Strømmen nord for Tunhovd Fra kommunegrensa mot Trollstua. Side 9

19 Antall barn SF0: 35 elever Elevtall: Skoletype: Nokkeltall for sko eåret 2013/14: R0DBERG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE elever på barrietrinnet, 98 elever på ungdomstrinnet Kombinert i -10 skole 3.2 DAGENS SKOLEANLEGG Side 10 innearecil og uteareal. optimistiske utviklingsprognoser på elevsida skulle redusere mulighetene for fleksibel bruk samt at c elevtall på Men da har skolen brukt r Som det framgår av ovennevnte nøkkeltall så ha. skolevirksomheten. Muligheter for sambruk med andre offentlige funksloner i samfunnshus. I samfurinshuset ligger også arealer som skolen kan benytte i Uteareal / skoleplass: Generelle Iceringsareal: Elevkapasitet: Netto lceringsci real: Spesialrom: Kunst og håndverk, sløydsal, skolekjøkken m/ kantine, bibliotek kort vei til i 2 klasserom og 15 grupperom + auditorium med 54 sitteplasser ca m2 (eks. gymnastikksal) ca. 6 daa + eksterne arenaer / nciturlekeplass 140 elever på barnetririnet og i 25 elever på ungdomstrinnet sentralt bibliotek. Gymsal og svømmebasseng er samlokallsert med nærheten. SF0 har sambruk i med kunst og håndverk og skolekjøkkenet. Rapport: Skolestruktur

20 Det området som i dag er inngjerdet skoleområde er ikke tilfredsstillende stort nok Adkomsten sköltrafikksikres og -gjøres tilgjengelig for rullestolbrukere. bygningene), samt ét mindré bdneanlegg for de eldste på den an&e siden av Allidrettsonlegget Rødstubben som vil stå ferdig fra og med skoléstart høsten 2013, er 11 0 m I luftlinje / 75 m fra nærmeste skoleport og ballområde som brukes i dog skolen. Skolen har også en del gode lekeapparat tett innpå skolebygningene. kunne brukesav de eldste elevene i friminüttené da avstanden mellom bygg ög- bane vil løfte kvaliteten og kcipasitefén på utéområdet betydelig. Dette området kan ballbinge og naturgitt!ekeområde på den ene siden av bygningene (50-60 ni fra for en elevgruppe på 200. Det som hlelper på er at en har trofikksikker tilgang på Rapport: Skolestruktur Oppgraderingsbehov Uteområdet Side 11 Behov for noe oppgrcdering av uteareal Paviljongen bør en vurdere å foreta ei ôppgradering p ffr å få bgget opp på samme niva som hovedbygningen vedlikeholdssida HoveIbygningenyil holde god standard i mange år giennon god oppfølging på

21 Elevkcipasitet: Antall barn SF0: barn elever Elevtall: 84 elever Skoletype: FulIdelt barneskole i -7 Nekkeltall for skoleåret 2013/14: UVDAL SKOLE 1-10 Side i 2 vinteren. Leikeplciss på baksicien med huskestativ og scindkctsse Fin akebakke på Gapahuk i gangavstand. Oppklørte skiløyper på naboens irinmark om vinteren. ytebane her. Det er også en ny ballbinge. all og sykles, hoppetau, paradis, ballkasting m.m. På vinteren er det tenfor dette ligger en større asfaltert plass (ca. 20x50m). Her spilles det alansestcitiv, husker, sandkasse, samt trær, flaggstang og et gressområde.,i av skolegården er det et lite grontområde. Her er det rom ti arbeidi n barn- :ole bør ha for lette elevtallet. og fremstår som noe slitt. Skolen t er en trad I klasserisköle med delvis mye gang- og med en den c fl I sentrum I mete - fri, I VURDERING AV SKOLEANLEGGET håndverk og skolekjøkkenet. skolen kan benytte i skolevirksomheten. SF0 har sambruk i med kunst og Uteareal / skoleplass: Generelle Iceringsareol: Netto lceringscireal: Spesialrom: Kunst og håndverk, sløydsal, skolekjøkken og bibliotek. Gymsal er 7 klasserom, 3 grupperom ca. 6 daa + ekstern naturleikeplass samlokalisert med samfunnshuset. I samfunnshuset ligger også arealer som ca. 600 m2 (eks. gymnastikksal) Rapport: Skolestruktur

22 4*.t*** $ ble det lagt nytgul i yrnsqln Dt le også Jpnytt belegg i gangen, - for å kôtj(drive god undervisning efter dagens sndåftd og forventninger Ved langsiktig drift av Uvdal skole trqhger skojen en kraftig qfpgrqdering det kommer to nye dierom øpplégg for yarwann vii &g bli skiftet vwdinngangspa rti bli ØiYpèt opp e ttlli ogsô nye ipt 4g, samt at 4ül$g vnflpsiontinle4g i samqhnjhpsjt i løppt ovj iøsten vil skolens rskiljtet vindieri de fire hoyøiçlçisseromnne og gjt nyti sk9çj ble bygget To nye klasserom ble)ygget midt på i 990-tallet i Oppgraderingsbehov Side I 3 Nytt skolébiblibtek ** Behov for noe oppgrade lfiav uteareal på baksiden Utbedring c. til mer 1 *, avr ansatte oppgrådert for 67 m anneterlflbende tiltak Vedlagt b1çt med oppgradering erwøöynt 1 og de år er skolen t er i 2011 utarbeidet firn(aet ä?fddida ard lickfit AS et kd T*vetlo foit å SkoJn:er fra itfl fl.-tgt og4ç har yrtpgrgrsiden Rapport: Skolestruktur

23 Skoletype: Elevkapasitet: Netto Iceringsareal: 4 elever, tillegg i 2 barn som venter på buss. ca. 80 elever på barnetrinnet ca. 300 m2 (eks. gymncistikksal) Elevtall: Antall barn SF0: i 8 elever (elever bosatt i skolekretsen er 24, også neste år) Fådelt bcirneskole 1-7 Nekkeltall for skoleåret 2012/ NORE SKOLE 1-7 Side 14 I Spesicitrom: Generelle lceringscirecil: Utecireal / skoleplass: Rapport: Sko(estruktor r etter - det gjelder som egen tilbyç gjelder SF0- stan ird. k, og det er et stort c - e dagens krav til re for forfl et er fra i 9 SIden det bare er 5 klasserom må vtallet være slik at noen årsr n går sammen, klasserom) slik det gjorde da Rødberg og Nore skole var sammen (1 4 kl brukte kun to!gget som skolen kan benytte i skolevirksomheten. Folkebibliotek er samlokauisert med samfunnshuset. I samfunnshuset ligger også egne SFO-rom og andre rom med skolebiblioteket. 5 - Kunst og hår,dverksrom m/sløyddel og skolekjøkken. Gymsal er scimlokauisert 6 klasserom, 3 grupperom medregnet arealet i Norehallen. ca 4 daci + ekstern naturleikepiciss

24 lysløype like ved, Numedalshallen m/idrettsbane og ikke minst florden til padling og nesten ubegrenset. ved Uvdal I nærområdet er det avsatt areal til skileikanlegg. roing. I tilknytning til lysløypa er det satt opp en gapahuk og uteskolemulighetene er asfalt har vi basketbalibane. Det er utendørs volleyballbane med grosdekke, m/lovvo, en asfoltert bane og et leikeområde på nordsida av skolen. Med litt mer trenger i ;tilmeri - av arbeli gende Side i 5 m/grusdekke som er skøytebone om vinteren, leikeplass med mye utstyr, en liten skog Uteområdet ved Nore skole er meget bra. Uteområdet består av fotbolibane Rapport: Skolestruktur

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES 1. oktober 2008. 1 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES Innhold: 1 Innledning. 3 1.1 Bakgrunn for utredningen. 3 1.2 Organiseringen av utredningsarbeidet. 3 2 Aktuelle bestemmelser

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

KOMMUNESTYREMELDING skole

KOMMUNESTYREMELDING skole KOMMUNESTYREMELDING skole Februar 2013 Versjon februar 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 OPPDRAG... 3 2.3 TOLKING AV OPPDRAGET... 4 2.4 MÅL... 4 3. STATUS

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 Elevinvolvering Egge ungdomsskole Alle skal med! Alle skal med! Dette skal være en ledesnor i alt arbeidet i skolen. Det innebærer at alle elever skal

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg Høringssvar til rapporten om framtidig skolestruktur i Sør-Aurdal fra Hedalen bygdeutvalg Sendt til: Saksutreder Inger Randi Islandsmoen Kleven Kopi til: Rådmannen Ordføreren Kommunestyrets medlemmer Utvalgte

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Foajeen, Rådhusteateret Møtedato: 15.10.2014

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. Høringsdokument Juni 2013

SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. Høringsdokument Juni 2013 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER Høringsdokument Juni 2013 1 2 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD OG TØMMERÅS SKOLER HØRINGSDOKUMENT juni 2013 I dette dokumentet finner du utredningen Skolestruktur Ebbestad

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Tilstandsrapport 2012

Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport 2012 Grunnskolen Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Forsidebilde: Fra ungdomsskolens forestilling "Let's entertain you". Foto: Wigdis Wollan. Side 2 Innhold 1. Forord... 4 2. Innledning...

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inge Walter

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014

VERDAL KOMMUNE. Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014 VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014 1 Innhold Forord s. 3 Viktige hendelser og veien videre Elevtall og elevprognose s. 5 Skolestruktur Kapittel 1: Resultater. s. 7 Nasjonale

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 14.11.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer