Møteinnkalling. [Oiwi. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: Utvalg: Møtested: Kommunestyret. Kommunestyresalen, Rødberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. [Oiwi. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 56-66 Utvalg: Møtested: Kommunestyret. Kommunestyresalen, Rødberg"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune mi o Saksnr: Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Kommunestyresalen, Rødberg Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 56/13 Rapport: Skolestruktur - Alternative organiseringer av grunnskoletjenesten i Nore og Uvdal kommune PS 57/13 Avtale med Uvdal Utmarksiag SA m.fl PS 58/13 Godkjenning av utbyggingsavtaler - reguleringsplan ID Seterdalen I PS 59/13 Finansiering av bestilte oppdrag ved kommunestyrets behandling av medfinansering i Miljøringselskapene. PS 60/13 Fastsettelse av planprogram - kommunedelpian for stier og løyper PS 61/13 Sluttgodkjenning av reguleringsplan ID Seterdalen I PS 62/13 Sluttbehandling av endring av reguleringsplan ID Larsseter PS 63/13 Søknad om kommunal støtte til utvikling av infrastruktur i Åsbøseterdalen. PS 64/13 Forskrift for Nore og Uvdal kommune til Lov nr. 82 av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag - Høring. PS 65/13 Godkjenning av ny selskapsavtale i Buskerud Kommunerevisjon IKS. PS 66/13 Søknad om fritak fra politiske verv 2. halvår Fullstendig saksliste ligger til gjennomsyn på servicekontoret og på internett: uvdal.kommune.no Møtet vil bli direkteoverført på internett via samme adresse. Nore og Uvdal kommune [Oiwi Unni Wetlesen pol. sekr. Q

2 NORE OG UVDAL KOMMUNE Informasjon til husstandene i Nore og Uvdal Stortingsvalget Endring av stemmekretser. Nore og Uvdal kommunestyret har i møte , sak nr. 13 vedtatt endring i stemmekretsene til høstens stortingsvalg, jfr. Valgiovens 9.3 (1). Gamle kretser har vært: Krets 01 øvre Uvdal Krets 02 Uvdal Krets 03 Rødberg Krets 04 Skjønne Krets 05 Nore Krets 06 øygardsgrend Krets 07 Tunhovd Nye kretser: Krets 01 og 02 er slått sammen til ny krets 01 Uvdal Krets 03, 04 og 06 er slått sammen til ny krets 02 Rødberg Krets 05 beholdes, men har fått nytt kretsnummer ny krets 03 Nore Krets 07 beholdes, men har fått nytt kretsnummer ny krets 04 Tunhovd I praksis betyr dette at: Velgere i tidligere krets 01, øvre Uvdal nå skal avgi stemme på Uvdal samfunnshus. Velgere i tidligere krets 04 Skjønne og krets 06 øygardsgrend nå skal avgi stemme på Rødberghallen. De øvrige stemmekretsene opprettholdes, dvs. Nore og Tunhovd, men begge har fått nye kretsnummer. Endringene er registret i nytt manntall, men det kan likevel være fornuftig å sjekke dette i utleggsmanntallet. Stemmestedet vil framgå på valgkortet. Rødberg, For Nore og Uvdal valgstyre Eli Hovd Prestegården ordfører

3 Nore og Uvdal kommune mioelen Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif , vfunni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetssporsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , la1ijv (WÅ Unni Wetlesen politisk sekretær

4 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 56/13 Rapport: Skolestruktur - Alternative organiseringer av grunnskoletjenesten i Nore og Uvdal kommune PS 57/13 Avtale med Uvdal Utmarkslag SA m.fl PS 58/13 Godkjenning av utbyggingsavtaler - reguleringsplan ID Seterdalen I PS 59/13 Finansiering av bestilte oppdrag ved kommunestyrets behandling av medfinansering i Miljøringselskapene. PS 60/13 Fastsettelse av planprogram - kommunedelpian for stier og løyper PS 6 1/13 Sluttgodkjenning av reguleringsplan ID Seterdalen I PS 62/13 Sluttbehandling av endring av reguleringsplan ID Larsseter PS 63/13 Søknad om kommunal støtte til utvikling av infrastruktur i Åsbøseterdalen. PS 64/13 Forskrift for Nore og Uvdal kommune til Lov nr. 82 av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag - Høring. PS 65/13 Godkjemiing av ny selskapsavtale i Buskerud Kommunerevisjon IKS. PS 66/13 Søknad om fritak fra politiske verv 2. halvår 2013.

5 * Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : BlO Saksmappe : 201 3/203 Avd. : Skole, barnehage og kultur Saksbehandler : Leif E. Ågesen Rapport: Skolestruktur - Alternative organiseringer av grunnskoletjenesten i Nore og Uvdal kommune IIiI: : I111i Utvalg Motedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur /13 Kommunestyret /13 Saken gjelder: Hovedutvalget fikk gjennom vedtak i sak 103/12 i oppgave av kommunestyret å sette ned ei arbeidsgruppe som skal ha framtidig skolestruktur som mandat. Arbeidsgruppen skal levere sitt arbeid til kommunestyret innen Fakta: I k-sak 103/12 pkt 3 ble det fattet slik vedtak: Det opprettes en arbeidsgruppe som skal utrede framtidens skolestruktur med tanke på antall skoler, plassering av disse og tilhørende skolegrenser. Minstfølgende alternativer skal utredes: a. barneskole Uvdal og Rødberg b. Barneskole Uvdal og NoreJjord c. Barneskole Rødberg I tillegg skal en se på muligheten forfortsatt oppvekstsenter i Tunhovd vurderes. I den forbindelse bør det også sees på alternative undervisningsformer ved hjelp av teknologiske løsninger som kan muliggjøre en form for fjernundervisning.

6 Når det gjelder ungdomsskolen, forutsettes det at det så snart som mulig opprettes dialog med Rollag kommune, Buskerud Fylkeskommune og Numedal videregående skole for å se på muligheten for samarbeid ogfelles utnytting av ressurser. Utredningen avfremtidig skolestruktur skal bygge på punkt punkt 2 s.18 i rapport om Helhetlig læringsmiø, og i tillegg minstfølgende punkter: Befolkningsprognoser basert på historiske ogfaktiske tall forventninger målsettinger og befolkningsendringer som følge av ulike tiltak og bedrflsetableringer. Praktiske skyssordninger Økonomiske konsekvenser Elevenes reisevei til skolen Uteområder med muligheterfor tilretteleggingforfrsisk aktivitet SFO-ordning Hovedutvalgetfor LK blir styringsgruppe ogfår ansvaretfor å opprette arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen skal ikke konkludere. Arbeidsgruppen skal legge fram sin utredningfor kommunestyret innen slik at vedtatte endringer kan tas med i økonomiplanen for 2014, og vedtatt skoleordning iverksettesfra høsten Iforbindelse med revidering avpersonalpolitiske retningslinjer og arbeidsgiverstrategi fr. Planstrategi 7/13) må lønnspolitikk stå sentralt. I sak 11/13 opprettet hovedutvalg LK denne arbeidsgruppen: Betty Karin Nørstebø (leder), Målfrid Toeneiet, Lars Granhaug, Kan Kleiv Redalen og Leif E. Ågesen. På bakgrunn av forhold som knytter seg til habilitet i den videre behandlingen av saken, trakk Kan Kleiv Redalen seg fra gruppa i tidlig fase. Gruppen fikk også fullmakt til å leie inn ekstern konsulentbistand i arbeidet, og har i en periode benyttet seg av skoleplanlegger fra Norconsult. Saksbehandlers vurdering: Befolkningsmessig er Nore og Uvdal en liten kommune, og over tid har folketallet sunket og da i sær i de yngste årsklassene. De siste årene har folketallet stabilisert seg og dette henger mest sammen innvandning fra andre nasjoner. I vedtaket ble det presisert at arbeidsgruppa ikke skulle konkludere, men på grunn av rapportens volum og kompleksitet så en har sett det som tjenlig å trekke sammen og komme med noen anbefalinger. Når skolestruktur skal vurderes, må mange faktorer legges ved. Arbeidsgruppa bygger i stor grad sine vurderinger, oppsummering og anbefalinger på følgende forhold; - Dagens - Prognoser - Kapasitet befolkningsstruktur og barnetall for befolkningsutvikling herunder barnetallsutvikling og standard på eksisterende skoler

7 - Reiseavstand og - Behovet - Rekruttering - Totalt mellom bosettingsområder og skoler for å etablere sterke fag og læringsmiljø av fagpersonell sett må en etterstrebe god ressursutnytting Skolelokalene og uteområdene: Rødberg skole framstår fysisk sett som god i og med at den ble totalrenovert i 2007/08. Uteområdet er ikke optimalt, så her vil det uansett bli behov mindre forbedringer og utvidelser. Ombygginga og tilgangen på Rødstubben vil bety ei god forbedring av uteområdet for elevene. Nore skole og Uvdal skole krever omfattende oppgraderinger dersom de skal benyttes til skoleformål i åra framover. Uvdal skoles behov ble kartiagt i 20 10/11, og fikk en prislapp på i overkant av 40 millioner. I ettertid er det foretatt utbedringer for om lag 6 millioner. Nore skole har betydelig mindre bygningsmasse, men kostnadene med en totalrenovering vil likevel være betydelige. Tunhovd oppvekstsenter vil også kreve store renoveringskostnader dersom en skal bruke Rødberg skole som standard for kvalitetsnivået en ønsker seg på skolelokalene. Skoleskyss kontra andrefaktorer Desentralisert skolestruktur innebærer kortere skoleskyss for de fleste, og også færre som vil ha behov for skyss. Denne fordelen må veies opp mot andre forhold som god ressursutnytting, sterke fag læringsmiljø og utfordringene en har på rekrutteringssida. Ut over dette vil det også bety mye for hvor mange enheter en skal ruste opp og drifte videre. Kostnadsmessig så er det her de største utfordringene ligger. Begrunnelsefor arbeidsgruppas anbefalinger En skole vil driftsmessig og økonomisk sett være den mest gunstige løsninga, og Rødberg skole peker seg vel da ut som den ene skolen. Dette vil nok også være den beste løsninga dersom en legger læringsmiljø, fagmiljø og rekruttering og ressursutnytting til grunn. Med dagens elevtall så vil ikke Rødberg skole ha tilstrekkelig areal til å kunne ta i mot alle elevene i kommunen. Da forutsettes det at en støtter seg til veiledende arealnorm på uteområdet, og arealnorm gitt i forskrift for elever og ansatte. Et viktig element for arbeidsgruppa har vært å kunne tenke noe optimistisk i forhold til befolkningsøkning i kommunen. økt mnnvandring fra andre nasjoner og bedriftsetableringer vil være faktorer som påvirker dette. Derfor foreslår arbeidsgruppa at en ved fastsetting av skolestruktur framskriver en noe høyere befolkningsvekst enn det SSB foreslår. (Jfr. S i rapporten). Tar en slike forhold med i vurderingene, så lander arbeidsgruppa på mer enn en skole. Rokker en ved en av de største skolene, så blir følgen at forholdsvis mange lever må transporteres til og fra. Rådmannen ser at ei bedre løsning for Tunhovd oppvekstsenter må vurderes, og her er det da naturlig å se på om ikke skoletilbud i nabokommunen Nes er det mest tjenlige.

8 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsgruppen sin skolestrukturrapport levert som svar på oppdrag gitt i k-sak 3/13 tas til etterretning. Rådmannen støtter arbeidsgruppas anbefalinger og vil tifrå at forslag i vedtas. Vedlegg: Skolestrukturrapport

9 RAPPORT: Rapporten har et langsiktig fokus. grunnskoletjenesten i Nore og Uvdal kommune. Målet er å gi politikerne et best mulig beslutningsgrunnlag for å ta en avgjørelse i saken om fremtidig skolestruktur i Nore og Uvdal kommune. Denne rapporten vurderer alternative organiseringer av 8/13/2013 Nore og Uvdal kommune SKOLESTRUKTUR 27

10 1.1 Mandat og organisering 3 INNLEDNING Innhold 6.2 Alternativ 0 Videreføring av dagens skoler og skolestruktur Alternativ 2 to barneskoler: Uvdal og Noref jord Alternativ 1 to barneskoler: Rødberg og Uvdal Forutsetninger og premisser 41 6, ALTERNATIVE STRUKTURLØSNINGER MULIGE VEGVALG FOR FRAMTIDEN Nærmiljømoment Langsiktig plan- og utviklingsmoment økonomiske moment Moment som gjelder reisevei og skoleskyss Behov-, kapasitets- og bygningsmessige moment Ressursutnyttelse SF Skolestørrelse Organisatoriske og pedagogiske moment Uteområder, tilrettelegging for fysisk aktivitet Elevenes faglige og sosiale kompetanse/iceringsutbytte VIKTIGE MOMENT I VURDERINGEN AV NYE SKOLESTRUKTURER...,..,, Elevtallsprognose for hele barnetrinnet 6-12 år Arbeidsgruppens prognoser i 9 4. BEFOLKNINGS- OG ELEVTALLSPROGNOSER Hele kommunen ( ) Uvdal skole Nore skole i Tunhovd oppvekstsenter Elevtcillsprognose for ungdomstrinnet år Rødberg barne- og ungdomsskole Dagens skoleanlegg Dagens skolestruktur 8 3. EKSISTERENDE SKOLESTRUKTUR MED SKOLEBESKRIVELSER..., En organisasjon for Icering; helhetlig Iceringsmiljø Fem grunnleggende ferdigheter Sentrale og lokale føringer 5 2. PEDAGOGISK PLATTFORM OG HELHETLIG LÆRINGSMILJØ,.,..,... 5 Rapport: Skolestruktur Side 1

11 6.5 Alternativ 3 en felles barneskole på Rødberg Oppvekstsenter Tunhovd i 51 Kostnadsoverslag for å oppgradere Uvdal skole og samfunnshus Litteraturliste VEDLEGG 54 7 OPPSUMMERING OG ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALlNGER Ungdomsskole 51 Side 2 Rapport: Skolestruktur

12 . Barneskole Utgangspunktet for denne rapporten er en diskusjon om fremtidig skolestruktur i Nore og Uvdal som har 1.1 MANDAT OG ORGANSERNG Side 3 Praktiske skyssordninger Elevenes reisevei til skolen SFO-ordning Befolkningsprognoser basert på historiske og faktiske fall, forventnïnger, målsettinger og befolkningsendringer som følge av ulike tiltak og Uteområder og muligheter for tilrettelegging for fysisk aktivitet økonomiske konsekvenser bedriftsetableringer bør det også sees på alternative undervisningsformer ved hjelp av teknologiske løsninger som kan muliggere en form For ((fjernundervisning» Når det gjelder ungdomsskolen, forutsettes det at det så snart som mulig opprettes dialog med Rollag kommune, Buskerud fylkeskommune og Numedal videregående skole for å se på muligheten for samarbeid og felles utnytting av ressurser. «Helhetlig læningsmiljo», og i tillegg minst følgende punkter: Utredningen av fremtidig skolestruktur skal bygge på punkt 72.2 punkt 2 s. I 8 rapport I tillegg skal muligheten for fortsatt oppvekstsenter i Tunhovd vurdere. I den forbindelse Rødberg b. Barneskole Uvdal og Norefjord a. Barneskole Uvdal og Rødberg skal utredes: antall skoler, plassering av disse 09 tilhørende skolegrenser. Minst Følgende alternativet Det opprettes en arbeidsgruppe som skal utrede Fremtidens skolestruktur med tanke på Framtidig skolestruktur: k-sak i 03/12 bak rapporten og igangsetting av en videre utredning. I sak 3/1 3 punkt 3 ble denne punkt 2 side i 8 om en utredning av skolestrukturen i Nore og Uvdal kommune, og kommunestyret stilte seg i Prosjektet «Helhetlig læringsmiljø» hadde en bred forankring, og både valgte foreldrerepresentanter, bestillingen ytterligere konkretisert i følgende vedtak: politikere og skoleledere la ned et betydelig antall arbeidstimer i prosjektet. Rapporten ber i punkt Iceringsmiljø» som skulle legge grunnlaget for utvikling av en skole som fremmer Icering, trivsel og helse, samt utvikle kvalitet og kompetanse for å heve det faglige nivået blant elevene (K-sak: 8/ ). pågått over lengre tid. Denne diskusjonen resulterte i første omgang i prosjektet og rapporten «Helhetlig 1. Innledning Rapport: Skolestruktur

13 verksettes fra høsten Arbeid sgruppen skal ikke konkludere. Hovedutvalget for LK blir styr!ngsgruppe 09 Får ansvaret for å opprette arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen skal legge Fram sin utredning for kommunestyret innen 02.O9.20i:3 slik at vedtatte endringer kan tas med i okonomiplanen for 2014 og vedtatt skoleordning Side 4 fra skoleplanlegger Terje Gregersen ved Norconsults seks jon for skoleplanlegging og skoleutvikling i Sergen. Gruppen ble gitt fullmakt til å benytte ekstern kompetanse, og arbeidsgruppen har fått noe ekstern bistand på grunn av habilitetsspørsmål. Karl K. Redalen som representerte barnehagene i arbeidsgruppen trakk seg fra gruppci underveis i arbeidet Betty-Karin Nørstebø (leder), Målfrid Toeneiet, Lars Granhaug, Karl K. Redalen og Leif E. Ågesen (sekretær). Arbeidsgruppen ble opprettet av Hovedutvalget for livsløp og kultur i sak i 1/1 3, den ble bestående av: Rapport Skolestruktur

14 helhetlig lceringsmilø Side 5 setter grunnskoleområdet til 100 %, så vil de ulike områdene nevnt i tabellen (Vekting i %) få tallverdier som prøver viktigst. vist i kolonnen helt til høyre. Som det framgår civ oversikten så er grunnskolepoeng og resultater på nasjonale Tallene i tabellen omfatter kun grunnskoleområdet som er vektet 20 % civ kommunens totale skåre. Dersom en Tallene som omfatter trivsel og mobbing er hentet fra en egen nettbcisert undersøkelse som gjennomføres hvert år i alle skoler og som heter Elevundersøkelsen. Grønn celle indikerer at en har plassert seg høyt oppe på skalcien, rød celle er varsellampci som blinker. Det er totalt 429 kommuner i Norge, og tallene i farget kolonne refererer seg til plassering blant de 429. sammen i 08 nøkkeltall. Hensikten er å gi beslutningstakere scerlig folkevalgte i kommunestyret Kommuneproposislorien. Tabellen viser oppdciterte toll fra Kostra - data base, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttets kommunedatabase og lettfcittelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås en Hva er Kommunebarometeret? Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til Kommunens nekkelfoil målt mot de beste kommunene Andel av lærere uten godkjent Andel ansatte i sfo uten relevant utdanr Mobbing 1O.trinn, snitt de siste 5 år (Under 100=bra) 100=bra) 1OObra) Trivsel 7.trinn, snitt de siste 5 Trivsel 1O.trinn, snitt de siste 5 år (Over Snitt nasjonale prøver 5.trinn siste 4 år 100=bra) Andel elever som ikke har bestått vgs innen 5 Andel elever pr pc år; snitt siste 4 år [ Snitt nasjonale prøver 8trinn siste 4 år Mobbing 7.trinn, snitt de siste 5 år (Under Gjennomsnittlige grunnskolepoeng siste 4 år Gjennomsnittlig grunnskolepoeng siste år Kemmu nebaromeeret 2.1 SENTRALE OG LOKALE FØRINGER 2. Pedagogisk plattform og Rapport Skolestrukiur

15 å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne regne å kunne bruke digitale verktøy å kunne uttrykke seg muntlig å kunne lese skal møte kravene i kunnskapssamfunnet gjennom fem ferdigheter innen: Kunnskcipsløftet ble innført i Den generelle lærerplanen er videreført. Intensjonen er at norske elever 2.2 FEM GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Side 6 den enkeltes forutsetninger. Alle elevene i Nore og Uvdal skal oppleve mestring, trygghet og utvikle høy faglig og sosial kompetanse ut fra Overordnet målsetning: seg punktene Iceringsutbytte, kompetanse, ressursutnytting, skolen i samfunnet og trivsel og psykososialt miljø. Nore og Uvdal (Helhetlig læringsmiljø, kapittel 7): utarbeidelse av målsetninger og forslag til tiltak for den enkelte bidragsyter som skal skape en bedre skole i Kommuneplanens samfunrisdel for Nore og Uvdal kommune ( ) legger vekt på kvalitet og cinbefcilte mål og viktige tiltak for skolene i Nore og Uvdal. Anbefalingene ble systematisert gjennom På grunnlag i kommunebarometeret, og nasjonal og internasjonal forskning, kom arbeidsgruppen fram til kompetanse i skolene altså innholdet i skolen. Rapporten «Helhetlig læringsmiljø» tar tak i dette og tar for ta inn over seg og bruke i det arbeidet som skal utføres på arenaen skole i årene fremover. Lærere og skoleledere er de viktigste aktørene for elevenes og skolenes læring. Deres innsats krever bevisste, dyktige, støttende og cimbisiøse skoleeiere som vil noe. Denne kunnskapen må Nore og Uvdal som skoleeier den enkelte lærer. jfr. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere (UclJr). skoleeieransvar som må være forankret i lokale behov, i den enkelte kommune, på den enkelte skole og hos Lav grad av formell kompetanse er en nasjonal utfordring. Kompetcinseutvikling er et kommunalt En viktig forutsetning for elevenes læring er lærere med høy faglig kompetanse og kompetente skoleledere. forutsetning for god kvalitet i grunn og videregående skole. For at skolene skal nå høye faglige resultater, øke gjennomføringsgraden og bidra til sosial utjevning, er mobilisering av lokalt engasjement og utviklingskraft grunnleggende viktig. Langfeldt og Roald 201 2). Videre siteres det; Aktive skoleeiere på lokalt og regionalt nivå er en vesentlig har en viktig plass i oppgaven det er å nå de målene en ønsker i utdanningspolitikken. Betydningen av aktive skoleeiere blir stadig klarere i Norge og i andre land (Fra boka: Skoleeier som kvalitetsutvikler v/jøsendal, Alle barn og unge i Norge kan lære mer. Skolen kan hjelpe flere elever bedre. Kommunene er skoleejere og virker og ikke virker dersom målet med skoledrift er høyt læringsutbytte. Skolen skal være en organisasjon for læring, og man kan i dag med større tyngde si at man vet hva som 2.3 EN ORGANISASJON FOR LÆRING; HELHETLIG LÆRINGSMILJØ Rapport: Skolestruktur

16 og Uvdal med klare satsningsområder. Konkret måloppnåelse og resultat skal systematisk rapporteres Det bes også om en gjennomgang av skolestrukturen i Nore og Uvdal kommune. oppover i systemet. Dette skal nås gjennom en strategi- og handlingspian, samt årlige handlingspianer for skolene i Nore skolesystem. Skoleeier/skolesystem: Nore og Uvdal kommune skal ha kvalitets- og målbevisst skoleeier og Side 7 nøye bør vurdere hvilke grep som må gjøres for skolene i kommunen, både kvcilitetsmessig og strukturmessig, for raskest mulig å få kontroll på elevenes læringsutbytte. det gjelder viktige målepunkter som nasjonale prøver, andel elever som består videregående skole innen 5 år og andel lærere med godkjent utdanning. Disse resultatene gir grunnlag for at Nore og Uvdal kommune Som man kan lese ut av kommunebarometeret ligger Nore og Uvdal kommune et godt stykke ned på lista når forbedre SF0- og ferietilbud. Dette skal nås gjennom å øke det faglige tilbudet og minstetimetallet, øke trivselen blant elevene gjennom vennegrupper, trivselsledere, forbedring av skolenes utemiljø og trygge skoleveier, og ii øke elevenes trivsel, samt faglige og sosiale kompetanse. Dette skal nås gjennom styrking av foreldre/foresattes kompetanse og motivasjon til å følge opp sine skolehverdctg og læringsutbytte. Foreldre/foresatte: Alle foreldre/foresatte skal være positive bidragsytere og støtte opp om sine barns barn bl.a gjennom foreldreskole, samarbeid hjem-skole og bevisstgjøring for å heve ambisjonsnivået. skolens kompetanse på sosiale uffordringer. fag lærte lærere, utarbeide en forpliktende plan for veiledning av nyutdannede lærere, faglig, pedagogisk og sosial kompetanse. kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning, aktiv rekruttering av fagpersonell og styrke Lcerer/komoetente voksne: Alle ansatte i undervisningssfilliriger skal være kompetente, med henhold til Dette skal nås gjennom gode og konkurransedyktige betingelser, aktiv jobbing med å beholde Skoleledelse: Nore og Uvdc,l skal ha en tydelig, tilstedeværende og kvalifisert skoleledelse. Dette skal nås gjennom styrking av skoleledelsen og kompetanseheving. Denne overordnede målsetningen ble konkretisert i delmål og tiltak som følger: Rapport: Skolestruktur

17 3.1 DAGENS $KOLESTRUKTUR skolebeskrivelser 3. Eksisterende skolestruktur med Side8 - Det er skolen i kommunesenteret Rødberg som har flest elever (kombinert barne- og ungdomsskole). Kartet viser at kommunen er stor i utstrekning med delvis mye spredt boligbygging i dag. Nore og Uvdal kommune har i dag 4 skolekretser med til sammen 303 elever i skoleåret 2012/13. Rapport: Skolestruktur

18 ungdomsskole mot Uvdal skolekrets, til og Rødberg barne- og Fra Dokkeberg / Trollstua med Odden som grenser til Vestsida av nordre del av tilhører Rødberg skolekrets. Nore krets. Vikangrend SKOLE OMRÅDE ÅRSTRINN ANTALL ELEVER 2012/ 13 Rapport: Skofestruktur Kollandsrud hører til Norefjord; Midtstigen og Rollag og til og med skolekretsen) boligfeltet i Tunhovd oppvekstsenter Hol kommune til og med Wetterhusgrend Nore skole Fra kommunegrensa mot (24 barn er bosatt i Hol kommune i nord, til og Uvdal skole Fra kommunegrensa mot Rødberg skolekrets. med Strømmen nord for Tunhovd Fra kommunegrensa mot Trollstua. Side 9

19 Antall barn SF0: 35 elever Elevtall: Skoletype: Nokkeltall for sko eåret 2013/14: R0DBERG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE elever på barrietrinnet, 98 elever på ungdomstrinnet Kombinert i -10 skole 3.2 DAGENS SKOLEANLEGG Side 10 innearecil og uteareal. optimistiske utviklingsprognoser på elevsida skulle redusere mulighetene for fleksibel bruk samt at c elevtall på Men da har skolen brukt r Som det framgår av ovennevnte nøkkeltall så ha. skolevirksomheten. Muligheter for sambruk med andre offentlige funksloner i samfunnshus. I samfurinshuset ligger også arealer som skolen kan benytte i Uteareal / skoleplass: Generelle Iceringsareal: Elevkapasitet: Netto lceringsci real: Spesialrom: Kunst og håndverk, sløydsal, skolekjøkken m/ kantine, bibliotek kort vei til i 2 klasserom og 15 grupperom + auditorium med 54 sitteplasser ca m2 (eks. gymnastikksal) ca. 6 daa + eksterne arenaer / nciturlekeplass 140 elever på barnetririnet og i 25 elever på ungdomstrinnet sentralt bibliotek. Gymsal og svømmebasseng er samlokallsert med nærheten. SF0 har sambruk i med kunst og håndverk og skolekjøkkenet. Rapport: Skolestruktur

20 Det området som i dag er inngjerdet skoleområde er ikke tilfredsstillende stort nok Adkomsten sköltrafikksikres og -gjøres tilgjengelig for rullestolbrukere. bygningene), samt ét mindré bdneanlegg for de eldste på den an&e siden av Allidrettsonlegget Rødstubben som vil stå ferdig fra og med skoléstart høsten 2013, er 11 0 m I luftlinje / 75 m fra nærmeste skoleport og ballområde som brukes i dog skolen. Skolen har også en del gode lekeapparat tett innpå skolebygningene. kunne brukesav de eldste elevene i friminüttené da avstanden mellom bygg ög- bane vil løfte kvaliteten og kcipasitefén på utéområdet betydelig. Dette området kan ballbinge og naturgitt!ekeområde på den ene siden av bygningene (50-60 ni fra for en elevgruppe på 200. Det som hlelper på er at en har trofikksikker tilgang på Rapport: Skolestruktur Oppgraderingsbehov Uteområdet Side 11 Behov for noe oppgrcdering av uteareal Paviljongen bør en vurdere å foreta ei ôppgradering p ffr å få bgget opp på samme niva som hovedbygningen vedlikeholdssida HoveIbygningenyil holde god standard i mange år giennon god oppfølging på

21 Elevkcipasitet: Antall barn SF0: barn elever Elevtall: 84 elever Skoletype: FulIdelt barneskole i -7 Nekkeltall for skoleåret 2013/14: UVDAL SKOLE 1-10 Side i 2 vinteren. Leikeplciss på baksicien med huskestativ og scindkctsse Fin akebakke på Gapahuk i gangavstand. Oppklørte skiløyper på naboens irinmark om vinteren. ytebane her. Det er også en ny ballbinge. all og sykles, hoppetau, paradis, ballkasting m.m. På vinteren er det tenfor dette ligger en større asfaltert plass (ca. 20x50m). Her spilles det alansestcitiv, husker, sandkasse, samt trær, flaggstang og et gressområde.,i av skolegården er det et lite grontområde. Her er det rom ti arbeidi n barn- :ole bør ha for lette elevtallet. og fremstår som noe slitt. Skolen t er en trad I klasserisköle med delvis mye gang- og med en den c fl I sentrum I mete - fri, I VURDERING AV SKOLEANLEGGET håndverk og skolekjøkkenet. skolen kan benytte i skolevirksomheten. SF0 har sambruk i med kunst og Uteareal / skoleplass: Generelle Iceringsareol: Netto lceringscireal: Spesialrom: Kunst og håndverk, sløydsal, skolekjøkken og bibliotek. Gymsal er 7 klasserom, 3 grupperom ca. 6 daa + ekstern naturleikeplass samlokalisert med samfunnshuset. I samfunnshuset ligger også arealer som ca. 600 m2 (eks. gymnastikksal) Rapport: Skolestruktur

22 4*.t*** $ ble det lagt nytgul i yrnsqln Dt le også Jpnytt belegg i gangen, - for å kôtj(drive god undervisning efter dagens sndåftd og forventninger Ved langsiktig drift av Uvdal skole trqhger skojen en kraftig qfpgrqdering det kommer to nye dierom øpplégg for yarwann vii &g bli skiftet vwdinngangspa rti bli ØiYpèt opp e ttlli ogsô nye ipt 4g, samt at 4ül$g vnflpsiontinle4g i samqhnjhpsjt i løppt ovj iøsten vil skolens rskiljtet vindieri de fire hoyøiçlçisseromnne og gjt nyti sk9çj ble bygget To nye klasserom ble)ygget midt på i 990-tallet i Oppgraderingsbehov Side I 3 Nytt skolébiblibtek ** Behov for noe oppgrade lfiav uteareal på baksiden Utbedring c. til mer 1 *, avr ansatte oppgrådert for 67 m anneterlflbende tiltak Vedlagt b1çt med oppgradering erwøöynt 1 og de år er skolen t er i 2011 utarbeidet firn(aet ä?fddida ard lickfit AS et kd T*vetlo foit å SkoJn:er fra itfl fl.-tgt og4ç har yrtpgrgrsiden Rapport: Skolestruktur

23 Skoletype: Elevkapasitet: Netto Iceringsareal: 4 elever, tillegg i 2 barn som venter på buss. ca. 80 elever på barnetrinnet ca. 300 m2 (eks. gymncistikksal) Elevtall: Antall barn SF0: i 8 elever (elever bosatt i skolekretsen er 24, også neste år) Fådelt bcirneskole 1-7 Nekkeltall for skoleåret 2012/ NORE SKOLE 1-7 Side 14 I Spesicitrom: Generelle lceringscirecil: Utecireal / skoleplass: Rapport: Sko(estruktor r etter - det gjelder som egen tilbyç gjelder SF0- stan ird. k, og det er et stort c - e dagens krav til re for forfl et er fra i 9 SIden det bare er 5 klasserom må vtallet være slik at noen årsr n går sammen, klasserom) slik det gjorde da Rødberg og Nore skole var sammen (1 4 kl brukte kun to!gget som skolen kan benytte i skolevirksomheten. Folkebibliotek er samlokauisert med samfunnshuset. I samfunnshuset ligger også egne SFO-rom og andre rom med skolebiblioteket. 5 - Kunst og hår,dverksrom m/sløyddel og skolekjøkken. Gymsal er scimlokauisert 6 klasserom, 3 grupperom medregnet arealet i Norehallen. ca 4 daci + ekstern naturleikepiciss

24 lysløype like ved, Numedalshallen m/idrettsbane og ikke minst florden til padling og nesten ubegrenset. ved Uvdal I nærområdet er det avsatt areal til skileikanlegg. roing. I tilknytning til lysløypa er det satt opp en gapahuk og uteskolemulighetene er asfalt har vi basketbalibane. Det er utendørs volleyballbane med grosdekke, m/lovvo, en asfoltert bane og et leikeområde på nordsida av skolen. Med litt mer trenger i ;tilmeri - av arbeli gende Side i 5 m/grusdekke som er skøytebone om vinteren, leikeplass med mye utstyr, en liten skog Uteområdet ved Nore skole er meget bra. Uteområdet består av fotbolibane Rapport: Skolestruktur

RAPPORT: SKOLESTRUKTUR

RAPPORT: SKOLESTRUKTUR RAPPORT: SKOLESTRUKTUR 8/4/2013 Nore og Uvdal kommune Denne rapporten vurderer alternative organiseringer av grunnskoletjenesten i Nore og Uvdal kommune. Målet er å gi politikerne et best mulig beslutningsgrunnlag

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen. Sakskart: Utvalgs Saksnr: WAi L4e Urini Wetlesen politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen. Sakskart: Utvalgs Saksnr: WAi L4e Urini Wetlesen politisk sekretær Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 23-24 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 22.08.2013 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Velkommen til grendemøte

Velkommen til grendemøte Velkommen til grendemøte Tema: Strategi for barnehage- og skolestruktur i Sørum kommune Presentasjon av utredning - utarbeidet av firmaet Norconsult Kommunestyret har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Informasjonsmøte Modellutredning FASE Oktober 2015 Skarnes

Informasjonsmøte Modellutredning FASE Oktober 2015 Skarnes Informasjonsmøte Modellutredning FASE 1 21. Oktober 2015 Skarnes 1 Mandat / Oppgave Fase 1: Utredning av strukturmodell Sør-Odal kommune ønsker å utrede tre alternative modeller som skoleløsning for en

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune

Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune Aukra kommune Befolkningsprognoser og prognoser for elevtall i skoleområder og skoler i Aukra kommune For perioden 2013-2030 2013-11-19 Oppdragsnr.: 5132338 Till Oppdragsnr.: 5132338 Rev. 0 Dato: 19.11.2013

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 3-7 Utvalg: Hovedutvalg for skole, barnehage og Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 19.05.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 19.05.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 19.05.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven 13.10 at skoleeier som ein del av oppfølgingsansvaret skal utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa., knytt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/110-1 Arkiv: 614 A2 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-11 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 11:00 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-11 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 11:00 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-11 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 11:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2016 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-9 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 14:00 18:40 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og kvalitet Konklusjon og anbefaling

Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og kvalitet Konklusjon og anbefaling Påstander Sakens historie og mulig utfall Ny ungdomsskole i en bydel med stor befolkningsvekst Situasjon nå - 2015 Hva blir 2020? Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/7603-2 Dato:03.11.2016 NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER... &&& Sett inn saksutredningen under &&& Vedlegg:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. SBK: Informasjon fra kulturmedarbeiderne (kulturminnevern, ungdomsarbeid og folkehelseprosjekt)

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. SBK: Informasjon fra kulturmedarbeiderne (kulturminnevern, ungdomsarbeid og folkehelseprosjekt) Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2017 Tidspunkt: 15:00-17:30 Orienteringssaker: SBK: Informasjon

Detaljer

Innspill/merknader fra Bergen Kommunale Foreldre Utvalg

Innspill/merknader fra Bergen Kommunale Foreldre Utvalg Til: Rette vedkommende Skolebruksplan 2010-2024. Høring. Innspill/merknader fra Bergen Kommunale Foreldre Utvalg Etter gjennomgang av forslag til skolebruksplan 2010 2024 så er det første som slår oss

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 29.08.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 16/687 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2-4 Utvalg: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Orienteringssaker: Årsregnskap Tilsettinger

Detaljer

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for Bakgrunn Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017 Kommunestyret vedtok i budsjettsaka k-sak 119/2014 den 16. desember: «Kommunestyret tar ikke reell

Detaljer

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole.

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole. Ark.: B12 Lnr.: 9070/08 Arkivsaksnr.: 08/1828-2 Saksbehandler: Lars Erik Lunde SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås

Detaljer

Møteinnkalling. Fagsjefene for PRO og HSB åpner møtet, fagsjefen for SBK kommer ca kl. 15.00.

Møteinnkalling. Fagsjefene for PRO og HSB åpner møtet, fagsjefen for SBK kommer ca kl. 15.00. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 4-11 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 14:00 Fagsjefene for PRO og HSB åpner møtet, fagsjefen for

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Møteinnkalling til Komite for oppvekst Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30.

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57-58 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:30 10.45 OBS: Merk klokkeslett. Kommunestyresalen, Rødberg På grunn av budsjettkonferanse

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunalt foreldreutvalg 20.03.2017 Hovedutvalg for skole og barnehage 22.03.2017 Formannskapet 28.03.2017 Kommunestyret 04.04.2017 ULLENSAKER

Detaljer

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/ Ås kommune Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/00382-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

KVALITETSMELDING 2014

KVALITETSMELDING 2014 KVALITETSMELDING 2014 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 01.10.2014 Kommunestyret 30.10.2014 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2014/1075-9 RÅDMANNENS

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&&

Detaljer

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB)

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB) Framskrivning elevtall i Bodø kommune med fokus på manglende kapasitet på Bodøsjøen skole. Innledning SSB har utarbeidet prognoser for Bodø kommune basert på middels vekst (mmmm) og høy vekst (hhmh). Disse

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/6366-1 Dato: 06.11.2014 FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Vedlegg: Kommunestyresak 0073/14 - Interpellasjon

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

KVALITETSMELDING SKOLE 2013

KVALITETSMELDING SKOLE 2013 KVALITETSMELDING SKOLE 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 13.11.2013 Kommunestyret 12.12.2013 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2013/6056-5 RÅDMANNENS

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage ULLENSAKER Kommune SAKSUTSRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 23.11.2016 HØRINGSSVAR PÅ NOU 2016:14 MER Å HENTE Vedtak Ullensaker kommune oversender høringsinnspill

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 15.04.2015 kl. 08.30 STED: DOKKA UNGDOMSKOLE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Våler kommune Til høringsinstanser Dato: 11.12.2017 Vår ref: 17/1628-1 Deres ref: Saksbeh. tlf: Dagrun Gundersen 62 42 40 13 Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Bakgrunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 3 4/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Tunhovd Oppvekstsenter Dato: 19.02.2009 Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV 1. satsingenes effektivitet Effektiviteten omhandler i hvilken grad målene for intervensjonen har blitt

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/6366-3 Dato:07.01.2015 FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Vedlegg: Ingen. Sammendrag: Denne saken inneholder

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 29.01.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A20 Saksmappe: 2008/2791-0 Saksbehandler: Ivar Vereide Dato: 26.09.2013 Saksframlegg Tilstandsrapport for grunnskolen i Molde kommune 2012 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Drift-

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Dato: 11.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Møtet er utsatt fra 04.02.10.

Detaljer

Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet

Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet Sektormålene for barnehage og grunnopplæringen Alle barn skal

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger.

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger. Møteinnkalling Saksnr: 59-61 Utvalg: Formannskap/Valgkomite Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2011 Tidspunkt: 13:00 Valgkomiteen kalles inn til dette møtet. Dvs formannskapet, Per Lassegård

Detaljer

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering.

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 30.08.2016, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Utvalgsmedlemmene møter kl. 13.00 på Kulturskolen for orientering.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ila skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5

Detaljer

Verdal kommune Skole/SFO

Verdal kommune Skole/SFO Verdal kommune Skole/SFO Alle høringsinstanser - åpen høring Deres ref: Vår ref: JOLA 2015/305 Dato: 16.01.2015 Høring: Forslag til ny og mer effektiv skolestruktur i Verdal kommune, og forslag til ny

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. NB! Kl : Sak 1 og 2 i Uvdal barnehage. Kl : Resten av sakene i kommunestyresalen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. NB! Kl : Sak 1 og 2 i Uvdal barnehage. Kl : Resten av sakene i kommunestyresalen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Uvdal barnehage/kommunestyresalen, Rødberg Dato: 13.10.2016 Tidspunkt: 14:00 OBS: merk møtetidspunktet NB!

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/978-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 30.03.17 2020 Videreføring & Forarbeid 2016 2020 Kartlegging 3 2016 Kartlegging 1 Analyse Kompetanseutvikling Analyse Kompetanseutvikling 2018 Kartlegging 2 Målsettinger

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/ Ås kommune Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014 Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/01487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Driftskomite 4. mai 2011 Bjørg Tørresdal 1 Rapport om tilstanden i opplæringen Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 Byggingen av nye Solberg skole er godt i gang. Innflytting mars 2018 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20 23/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.09.2008 Tidspunkt: 14:00 15.00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Skolebehovsplan trondheimsskolen

Skolebehovsplan trondheimsskolen Skolebehovsplan trondheimsskolen 2020-2035 Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø 24-25. oktober 2017 Jan A. Hårvik, rådgiver i rådmannens fagstab Skolebehovsplan 2020-2035

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Dagens situasjon Åsgård skole har per i dag 374 elever fordelt

Detaljer