Møteinnkalling. [Oiwi. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: Utvalg: Møtested: Kommunestyret. Kommunestyresalen, Rødberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. [Oiwi. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 56-66 Utvalg: Møtested: Kommunestyret. Kommunestyresalen, Rødberg"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune mi o Saksnr: Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Kommunestyresalen, Rødberg Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 56/13 Rapport: Skolestruktur - Alternative organiseringer av grunnskoletjenesten i Nore og Uvdal kommune PS 57/13 Avtale med Uvdal Utmarksiag SA m.fl PS 58/13 Godkjenning av utbyggingsavtaler - reguleringsplan ID Seterdalen I PS 59/13 Finansiering av bestilte oppdrag ved kommunestyrets behandling av medfinansering i Miljøringselskapene. PS 60/13 Fastsettelse av planprogram - kommunedelpian for stier og løyper PS 61/13 Sluttgodkjenning av reguleringsplan ID Seterdalen I PS 62/13 Sluttbehandling av endring av reguleringsplan ID Larsseter PS 63/13 Søknad om kommunal støtte til utvikling av infrastruktur i Åsbøseterdalen. PS 64/13 Forskrift for Nore og Uvdal kommune til Lov nr. 82 av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag - Høring. PS 65/13 Godkjenning av ny selskapsavtale i Buskerud Kommunerevisjon IKS. PS 66/13 Søknad om fritak fra politiske verv 2. halvår Fullstendig saksliste ligger til gjennomsyn på servicekontoret og på internett: uvdal.kommune.no Møtet vil bli direkteoverført på internett via samme adresse. Nore og Uvdal kommune [Oiwi Unni Wetlesen pol. sekr. Q

2 NORE OG UVDAL KOMMUNE Informasjon til husstandene i Nore og Uvdal Stortingsvalget Endring av stemmekretser. Nore og Uvdal kommunestyret har i møte , sak nr. 13 vedtatt endring i stemmekretsene til høstens stortingsvalg, jfr. Valgiovens 9.3 (1). Gamle kretser har vært: Krets 01 øvre Uvdal Krets 02 Uvdal Krets 03 Rødberg Krets 04 Skjønne Krets 05 Nore Krets 06 øygardsgrend Krets 07 Tunhovd Nye kretser: Krets 01 og 02 er slått sammen til ny krets 01 Uvdal Krets 03, 04 og 06 er slått sammen til ny krets 02 Rødberg Krets 05 beholdes, men har fått nytt kretsnummer ny krets 03 Nore Krets 07 beholdes, men har fått nytt kretsnummer ny krets 04 Tunhovd I praksis betyr dette at: Velgere i tidligere krets 01, øvre Uvdal nå skal avgi stemme på Uvdal samfunnshus. Velgere i tidligere krets 04 Skjønne og krets 06 øygardsgrend nå skal avgi stemme på Rødberghallen. De øvrige stemmekretsene opprettholdes, dvs. Nore og Tunhovd, men begge har fått nye kretsnummer. Endringene er registret i nytt manntall, men det kan likevel være fornuftig å sjekke dette i utleggsmanntallet. Stemmestedet vil framgå på valgkortet. Rødberg, For Nore og Uvdal valgstyre Eli Hovd Prestegården ordfører

3 Nore og Uvdal kommune mioelen Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif , vfunni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetssporsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , la1ijv (WÅ Unni Wetlesen politisk sekretær

4 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 56/13 Rapport: Skolestruktur - Alternative organiseringer av grunnskoletjenesten i Nore og Uvdal kommune PS 57/13 Avtale med Uvdal Utmarkslag SA m.fl PS 58/13 Godkjenning av utbyggingsavtaler - reguleringsplan ID Seterdalen I PS 59/13 Finansiering av bestilte oppdrag ved kommunestyrets behandling av medfinansering i Miljøringselskapene. PS 60/13 Fastsettelse av planprogram - kommunedelpian for stier og løyper PS 6 1/13 Sluttgodkjenning av reguleringsplan ID Seterdalen I PS 62/13 Sluttbehandling av endring av reguleringsplan ID Larsseter PS 63/13 Søknad om kommunal støtte til utvikling av infrastruktur i Åsbøseterdalen. PS 64/13 Forskrift for Nore og Uvdal kommune til Lov nr. 82 av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag - Høring. PS 65/13 Godkjemiing av ny selskapsavtale i Buskerud Kommunerevisjon IKS. PS 66/13 Søknad om fritak fra politiske verv 2. halvår 2013.

5 * Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : BlO Saksmappe : 201 3/203 Avd. : Skole, barnehage og kultur Saksbehandler : Leif E. Ågesen Rapport: Skolestruktur - Alternative organiseringer av grunnskoletjenesten i Nore og Uvdal kommune IIiI: : I111i Utvalg Motedato Utvalgssak Hovedutvalg livsløp og kultur /13 Kommunestyret /13 Saken gjelder: Hovedutvalget fikk gjennom vedtak i sak 103/12 i oppgave av kommunestyret å sette ned ei arbeidsgruppe som skal ha framtidig skolestruktur som mandat. Arbeidsgruppen skal levere sitt arbeid til kommunestyret innen Fakta: I k-sak 103/12 pkt 3 ble det fattet slik vedtak: Det opprettes en arbeidsgruppe som skal utrede framtidens skolestruktur med tanke på antall skoler, plassering av disse og tilhørende skolegrenser. Minstfølgende alternativer skal utredes: a. barneskole Uvdal og Rødberg b. Barneskole Uvdal og NoreJjord c. Barneskole Rødberg I tillegg skal en se på muligheten forfortsatt oppvekstsenter i Tunhovd vurderes. I den forbindelse bør det også sees på alternative undervisningsformer ved hjelp av teknologiske løsninger som kan muliggjøre en form for fjernundervisning.

6 Når det gjelder ungdomsskolen, forutsettes det at det så snart som mulig opprettes dialog med Rollag kommune, Buskerud Fylkeskommune og Numedal videregående skole for å se på muligheten for samarbeid ogfelles utnytting av ressurser. Utredningen avfremtidig skolestruktur skal bygge på punkt punkt 2 s.18 i rapport om Helhetlig læringsmiø, og i tillegg minstfølgende punkter: Befolkningsprognoser basert på historiske ogfaktiske tall forventninger målsettinger og befolkningsendringer som følge av ulike tiltak og bedrflsetableringer. Praktiske skyssordninger Økonomiske konsekvenser Elevenes reisevei til skolen Uteområder med muligheterfor tilretteleggingforfrsisk aktivitet SFO-ordning Hovedutvalgetfor LK blir styringsgruppe ogfår ansvaretfor å opprette arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen skal ikke konkludere. Arbeidsgruppen skal legge fram sin utredningfor kommunestyret innen slik at vedtatte endringer kan tas med i økonomiplanen for 2014, og vedtatt skoleordning iverksettesfra høsten Iforbindelse med revidering avpersonalpolitiske retningslinjer og arbeidsgiverstrategi fr. Planstrategi 7/13) må lønnspolitikk stå sentralt. I sak 11/13 opprettet hovedutvalg LK denne arbeidsgruppen: Betty Karin Nørstebø (leder), Målfrid Toeneiet, Lars Granhaug, Kan Kleiv Redalen og Leif E. Ågesen. På bakgrunn av forhold som knytter seg til habilitet i den videre behandlingen av saken, trakk Kan Kleiv Redalen seg fra gruppa i tidlig fase. Gruppen fikk også fullmakt til å leie inn ekstern konsulentbistand i arbeidet, og har i en periode benyttet seg av skoleplanlegger fra Norconsult. Saksbehandlers vurdering: Befolkningsmessig er Nore og Uvdal en liten kommune, og over tid har folketallet sunket og da i sær i de yngste årsklassene. De siste årene har folketallet stabilisert seg og dette henger mest sammen innvandning fra andre nasjoner. I vedtaket ble det presisert at arbeidsgruppa ikke skulle konkludere, men på grunn av rapportens volum og kompleksitet så en har sett det som tjenlig å trekke sammen og komme med noen anbefalinger. Når skolestruktur skal vurderes, må mange faktorer legges ved. Arbeidsgruppa bygger i stor grad sine vurderinger, oppsummering og anbefalinger på følgende forhold; - Dagens - Prognoser - Kapasitet befolkningsstruktur og barnetall for befolkningsutvikling herunder barnetallsutvikling og standard på eksisterende skoler

7 - Reiseavstand og - Behovet - Rekruttering - Totalt mellom bosettingsområder og skoler for å etablere sterke fag og læringsmiljø av fagpersonell sett må en etterstrebe god ressursutnytting Skolelokalene og uteområdene: Rødberg skole framstår fysisk sett som god i og med at den ble totalrenovert i 2007/08. Uteområdet er ikke optimalt, så her vil det uansett bli behov mindre forbedringer og utvidelser. Ombygginga og tilgangen på Rødstubben vil bety ei god forbedring av uteområdet for elevene. Nore skole og Uvdal skole krever omfattende oppgraderinger dersom de skal benyttes til skoleformål i åra framover. Uvdal skoles behov ble kartiagt i 20 10/11, og fikk en prislapp på i overkant av 40 millioner. I ettertid er det foretatt utbedringer for om lag 6 millioner. Nore skole har betydelig mindre bygningsmasse, men kostnadene med en totalrenovering vil likevel være betydelige. Tunhovd oppvekstsenter vil også kreve store renoveringskostnader dersom en skal bruke Rødberg skole som standard for kvalitetsnivået en ønsker seg på skolelokalene. Skoleskyss kontra andrefaktorer Desentralisert skolestruktur innebærer kortere skoleskyss for de fleste, og også færre som vil ha behov for skyss. Denne fordelen må veies opp mot andre forhold som god ressursutnytting, sterke fag læringsmiljø og utfordringene en har på rekrutteringssida. Ut over dette vil det også bety mye for hvor mange enheter en skal ruste opp og drifte videre. Kostnadsmessig så er det her de største utfordringene ligger. Begrunnelsefor arbeidsgruppas anbefalinger En skole vil driftsmessig og økonomisk sett være den mest gunstige løsninga, og Rødberg skole peker seg vel da ut som den ene skolen. Dette vil nok også være den beste løsninga dersom en legger læringsmiljø, fagmiljø og rekruttering og ressursutnytting til grunn. Med dagens elevtall så vil ikke Rødberg skole ha tilstrekkelig areal til å kunne ta i mot alle elevene i kommunen. Da forutsettes det at en støtter seg til veiledende arealnorm på uteområdet, og arealnorm gitt i forskrift for elever og ansatte. Et viktig element for arbeidsgruppa har vært å kunne tenke noe optimistisk i forhold til befolkningsøkning i kommunen. økt mnnvandring fra andre nasjoner og bedriftsetableringer vil være faktorer som påvirker dette. Derfor foreslår arbeidsgruppa at en ved fastsetting av skolestruktur framskriver en noe høyere befolkningsvekst enn det SSB foreslår. (Jfr. S i rapporten). Tar en slike forhold med i vurderingene, så lander arbeidsgruppa på mer enn en skole. Rokker en ved en av de største skolene, så blir følgen at forholdsvis mange lever må transporteres til og fra. Rådmannen ser at ei bedre løsning for Tunhovd oppvekstsenter må vurderes, og her er det da naturlig å se på om ikke skoletilbud i nabokommunen Nes er det mest tjenlige.

8 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsgruppen sin skolestrukturrapport levert som svar på oppdrag gitt i k-sak 3/13 tas til etterretning. Rådmannen støtter arbeidsgruppas anbefalinger og vil tifrå at forslag i vedtas. Vedlegg: Skolestrukturrapport

9 RAPPORT: Rapporten har et langsiktig fokus. grunnskoletjenesten i Nore og Uvdal kommune. Målet er å gi politikerne et best mulig beslutningsgrunnlag for å ta en avgjørelse i saken om fremtidig skolestruktur i Nore og Uvdal kommune. Denne rapporten vurderer alternative organiseringer av 8/13/2013 Nore og Uvdal kommune SKOLESTRUKTUR 27

10 1.1 Mandat og organisering 3 INNLEDNING Innhold 6.2 Alternativ 0 Videreføring av dagens skoler og skolestruktur Alternativ 2 to barneskoler: Uvdal og Noref jord Alternativ 1 to barneskoler: Rødberg og Uvdal Forutsetninger og premisser 41 6, ALTERNATIVE STRUKTURLØSNINGER MULIGE VEGVALG FOR FRAMTIDEN Nærmiljømoment Langsiktig plan- og utviklingsmoment økonomiske moment Moment som gjelder reisevei og skoleskyss Behov-, kapasitets- og bygningsmessige moment Ressursutnyttelse SF Skolestørrelse Organisatoriske og pedagogiske moment Uteområder, tilrettelegging for fysisk aktivitet Elevenes faglige og sosiale kompetanse/iceringsutbytte VIKTIGE MOMENT I VURDERINGEN AV NYE SKOLESTRUKTURER...,..,, Elevtallsprognose for hele barnetrinnet 6-12 år Arbeidsgruppens prognoser i 9 4. BEFOLKNINGS- OG ELEVTALLSPROGNOSER Hele kommunen ( ) Uvdal skole Nore skole i Tunhovd oppvekstsenter Elevtcillsprognose for ungdomstrinnet år Rødberg barne- og ungdomsskole Dagens skoleanlegg Dagens skolestruktur 8 3. EKSISTERENDE SKOLESTRUKTUR MED SKOLEBESKRIVELSER..., En organisasjon for Icering; helhetlig Iceringsmiljø Fem grunnleggende ferdigheter Sentrale og lokale føringer 5 2. PEDAGOGISK PLATTFORM OG HELHETLIG LÆRINGSMILJØ,.,..,... 5 Rapport: Skolestruktur Side 1

11 6.5 Alternativ 3 en felles barneskole på Rødberg Oppvekstsenter Tunhovd i 51 Kostnadsoverslag for å oppgradere Uvdal skole og samfunnshus Litteraturliste VEDLEGG 54 7 OPPSUMMERING OG ARBEIDSGRUPPENS ANBEFALlNGER Ungdomsskole 51 Side 2 Rapport: Skolestruktur

12 . Barneskole Utgangspunktet for denne rapporten er en diskusjon om fremtidig skolestruktur i Nore og Uvdal som har 1.1 MANDAT OG ORGANSERNG Side 3 Praktiske skyssordninger Elevenes reisevei til skolen SFO-ordning Befolkningsprognoser basert på historiske og faktiske fall, forventnïnger, målsettinger og befolkningsendringer som følge av ulike tiltak og Uteområder og muligheter for tilrettelegging for fysisk aktivitet økonomiske konsekvenser bedriftsetableringer bør det også sees på alternative undervisningsformer ved hjelp av teknologiske løsninger som kan muliggere en form For ((fjernundervisning» Når det gjelder ungdomsskolen, forutsettes det at det så snart som mulig opprettes dialog med Rollag kommune, Buskerud fylkeskommune og Numedal videregående skole for å se på muligheten for samarbeid og felles utnytting av ressurser. «Helhetlig læningsmiljo», og i tillegg minst følgende punkter: Utredningen av fremtidig skolestruktur skal bygge på punkt 72.2 punkt 2 s. I 8 rapport I tillegg skal muligheten for fortsatt oppvekstsenter i Tunhovd vurdere. I den forbindelse Rødberg b. Barneskole Uvdal og Norefjord a. Barneskole Uvdal og Rødberg skal utredes: antall skoler, plassering av disse 09 tilhørende skolegrenser. Minst Følgende alternativet Det opprettes en arbeidsgruppe som skal utrede Fremtidens skolestruktur med tanke på Framtidig skolestruktur: k-sak i 03/12 bak rapporten og igangsetting av en videre utredning. I sak 3/1 3 punkt 3 ble denne punkt 2 side i 8 om en utredning av skolestrukturen i Nore og Uvdal kommune, og kommunestyret stilte seg i Prosjektet «Helhetlig læringsmiljø» hadde en bred forankring, og både valgte foreldrerepresentanter, bestillingen ytterligere konkretisert i følgende vedtak: politikere og skoleledere la ned et betydelig antall arbeidstimer i prosjektet. Rapporten ber i punkt Iceringsmiljø» som skulle legge grunnlaget for utvikling av en skole som fremmer Icering, trivsel og helse, samt utvikle kvalitet og kompetanse for å heve det faglige nivået blant elevene (K-sak: 8/ ). pågått over lengre tid. Denne diskusjonen resulterte i første omgang i prosjektet og rapporten «Helhetlig 1. Innledning Rapport: Skolestruktur

13 verksettes fra høsten Arbeid sgruppen skal ikke konkludere. Hovedutvalget for LK blir styr!ngsgruppe 09 Får ansvaret for å opprette arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen skal legge Fram sin utredning for kommunestyret innen 02.O9.20i:3 slik at vedtatte endringer kan tas med i okonomiplanen for 2014 og vedtatt skoleordning Side 4 fra skoleplanlegger Terje Gregersen ved Norconsults seks jon for skoleplanlegging og skoleutvikling i Sergen. Gruppen ble gitt fullmakt til å benytte ekstern kompetanse, og arbeidsgruppen har fått noe ekstern bistand på grunn av habilitetsspørsmål. Karl K. Redalen som representerte barnehagene i arbeidsgruppen trakk seg fra gruppci underveis i arbeidet Betty-Karin Nørstebø (leder), Målfrid Toeneiet, Lars Granhaug, Karl K. Redalen og Leif E. Ågesen (sekretær). Arbeidsgruppen ble opprettet av Hovedutvalget for livsløp og kultur i sak i 1/1 3, den ble bestående av: Rapport Skolestruktur

14 helhetlig lceringsmilø Side 5 setter grunnskoleområdet til 100 %, så vil de ulike områdene nevnt i tabellen (Vekting i %) få tallverdier som prøver viktigst. vist i kolonnen helt til høyre. Som det framgår civ oversikten så er grunnskolepoeng og resultater på nasjonale Tallene i tabellen omfatter kun grunnskoleområdet som er vektet 20 % civ kommunens totale skåre. Dersom en Tallene som omfatter trivsel og mobbing er hentet fra en egen nettbcisert undersøkelse som gjennomføres hvert år i alle skoler og som heter Elevundersøkelsen. Grønn celle indikerer at en har plassert seg høyt oppe på skalcien, rød celle er varsellampci som blinker. Det er totalt 429 kommuner i Norge, og tallene i farget kolonne refererer seg til plassering blant de 429. sammen i 08 nøkkeltall. Hensikten er å gi beslutningstakere scerlig folkevalgte i kommunestyret Kommuneproposislorien. Tabellen viser oppdciterte toll fra Kostra - data base, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttets kommunedatabase og lettfcittelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås en Hva er Kommunebarometeret? Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til Kommunens nekkelfoil målt mot de beste kommunene Andel av lærere uten godkjent Andel ansatte i sfo uten relevant utdanr Mobbing 1O.trinn, snitt de siste 5 år (Under 100=bra) 100=bra) 1OObra) Trivsel 7.trinn, snitt de siste 5 Trivsel 1O.trinn, snitt de siste 5 år (Over Snitt nasjonale prøver 5.trinn siste 4 år 100=bra) Andel elever som ikke har bestått vgs innen 5 Andel elever pr pc år; snitt siste 4 år [ Snitt nasjonale prøver 8trinn siste 4 år Mobbing 7.trinn, snitt de siste 5 år (Under Gjennomsnittlige grunnskolepoeng siste 4 år Gjennomsnittlig grunnskolepoeng siste år Kemmu nebaromeeret 2.1 SENTRALE OG LOKALE FØRINGER 2. Pedagogisk plattform og Rapport Skolestrukiur

15 å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne regne å kunne bruke digitale verktøy å kunne uttrykke seg muntlig å kunne lese skal møte kravene i kunnskapssamfunnet gjennom fem ferdigheter innen: Kunnskcipsløftet ble innført i Den generelle lærerplanen er videreført. Intensjonen er at norske elever 2.2 FEM GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Side 6 den enkeltes forutsetninger. Alle elevene i Nore og Uvdal skal oppleve mestring, trygghet og utvikle høy faglig og sosial kompetanse ut fra Overordnet målsetning: seg punktene Iceringsutbytte, kompetanse, ressursutnytting, skolen i samfunnet og trivsel og psykososialt miljø. Nore og Uvdal (Helhetlig læringsmiljø, kapittel 7): utarbeidelse av målsetninger og forslag til tiltak for den enkelte bidragsyter som skal skape en bedre skole i Kommuneplanens samfunrisdel for Nore og Uvdal kommune ( ) legger vekt på kvalitet og cinbefcilte mål og viktige tiltak for skolene i Nore og Uvdal. Anbefalingene ble systematisert gjennom På grunnlag i kommunebarometeret, og nasjonal og internasjonal forskning, kom arbeidsgruppen fram til kompetanse i skolene altså innholdet i skolen. Rapporten «Helhetlig læringsmiljø» tar tak i dette og tar for ta inn over seg og bruke i det arbeidet som skal utføres på arenaen skole i årene fremover. Lærere og skoleledere er de viktigste aktørene for elevenes og skolenes læring. Deres innsats krever bevisste, dyktige, støttende og cimbisiøse skoleeiere som vil noe. Denne kunnskapen må Nore og Uvdal som skoleeier den enkelte lærer. jfr. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere (UclJr). skoleeieransvar som må være forankret i lokale behov, i den enkelte kommune, på den enkelte skole og hos Lav grad av formell kompetanse er en nasjonal utfordring. Kompetcinseutvikling er et kommunalt En viktig forutsetning for elevenes læring er lærere med høy faglig kompetanse og kompetente skoleledere. forutsetning for god kvalitet i grunn og videregående skole. For at skolene skal nå høye faglige resultater, øke gjennomføringsgraden og bidra til sosial utjevning, er mobilisering av lokalt engasjement og utviklingskraft grunnleggende viktig. Langfeldt og Roald 201 2). Videre siteres det; Aktive skoleeiere på lokalt og regionalt nivå er en vesentlig har en viktig plass i oppgaven det er å nå de målene en ønsker i utdanningspolitikken. Betydningen av aktive skoleeiere blir stadig klarere i Norge og i andre land (Fra boka: Skoleeier som kvalitetsutvikler v/jøsendal, Alle barn og unge i Norge kan lære mer. Skolen kan hjelpe flere elever bedre. Kommunene er skoleejere og virker og ikke virker dersom målet med skoledrift er høyt læringsutbytte. Skolen skal være en organisasjon for læring, og man kan i dag med større tyngde si at man vet hva som 2.3 EN ORGANISASJON FOR LÆRING; HELHETLIG LÆRINGSMILJØ Rapport: Skolestruktur

16 og Uvdal med klare satsningsområder. Konkret måloppnåelse og resultat skal systematisk rapporteres Det bes også om en gjennomgang av skolestrukturen i Nore og Uvdal kommune. oppover i systemet. Dette skal nås gjennom en strategi- og handlingspian, samt årlige handlingspianer for skolene i Nore skolesystem. Skoleeier/skolesystem: Nore og Uvdal kommune skal ha kvalitets- og målbevisst skoleeier og Side 7 nøye bør vurdere hvilke grep som må gjøres for skolene i kommunen, både kvcilitetsmessig og strukturmessig, for raskest mulig å få kontroll på elevenes læringsutbytte. det gjelder viktige målepunkter som nasjonale prøver, andel elever som består videregående skole innen 5 år og andel lærere med godkjent utdanning. Disse resultatene gir grunnlag for at Nore og Uvdal kommune Som man kan lese ut av kommunebarometeret ligger Nore og Uvdal kommune et godt stykke ned på lista når forbedre SF0- og ferietilbud. Dette skal nås gjennom å øke det faglige tilbudet og minstetimetallet, øke trivselen blant elevene gjennom vennegrupper, trivselsledere, forbedring av skolenes utemiljø og trygge skoleveier, og ii øke elevenes trivsel, samt faglige og sosiale kompetanse. Dette skal nås gjennom styrking av foreldre/foresattes kompetanse og motivasjon til å følge opp sine skolehverdctg og læringsutbytte. Foreldre/foresatte: Alle foreldre/foresatte skal være positive bidragsytere og støtte opp om sine barns barn bl.a gjennom foreldreskole, samarbeid hjem-skole og bevisstgjøring for å heve ambisjonsnivået. skolens kompetanse på sosiale uffordringer. fag lærte lærere, utarbeide en forpliktende plan for veiledning av nyutdannede lærere, faglig, pedagogisk og sosial kompetanse. kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning, aktiv rekruttering av fagpersonell og styrke Lcerer/komoetente voksne: Alle ansatte i undervisningssfilliriger skal være kompetente, med henhold til Dette skal nås gjennom gode og konkurransedyktige betingelser, aktiv jobbing med å beholde Skoleledelse: Nore og Uvdc,l skal ha en tydelig, tilstedeværende og kvalifisert skoleledelse. Dette skal nås gjennom styrking av skoleledelsen og kompetanseheving. Denne overordnede målsetningen ble konkretisert i delmål og tiltak som følger: Rapport: Skolestruktur

17 3.1 DAGENS $KOLESTRUKTUR skolebeskrivelser 3. Eksisterende skolestruktur med Side8 - Det er skolen i kommunesenteret Rødberg som har flest elever (kombinert barne- og ungdomsskole). Kartet viser at kommunen er stor i utstrekning med delvis mye spredt boligbygging i dag. Nore og Uvdal kommune har i dag 4 skolekretser med til sammen 303 elever i skoleåret 2012/13. Rapport: Skolestruktur

18 ungdomsskole mot Uvdal skolekrets, til og Rødberg barne- og Fra Dokkeberg / Trollstua med Odden som grenser til Vestsida av nordre del av tilhører Rødberg skolekrets. Nore krets. Vikangrend SKOLE OMRÅDE ÅRSTRINN ANTALL ELEVER 2012/ 13 Rapport: Skofestruktur Kollandsrud hører til Norefjord; Midtstigen og Rollag og til og med skolekretsen) boligfeltet i Tunhovd oppvekstsenter Hol kommune til og med Wetterhusgrend Nore skole Fra kommunegrensa mot (24 barn er bosatt i Hol kommune i nord, til og Uvdal skole Fra kommunegrensa mot Rødberg skolekrets. med Strømmen nord for Tunhovd Fra kommunegrensa mot Trollstua. Side 9

19 Antall barn SF0: 35 elever Elevtall: Skoletype: Nokkeltall for sko eåret 2013/14: R0DBERG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE elever på barrietrinnet, 98 elever på ungdomstrinnet Kombinert i -10 skole 3.2 DAGENS SKOLEANLEGG Side 10 innearecil og uteareal. optimistiske utviklingsprognoser på elevsida skulle redusere mulighetene for fleksibel bruk samt at c elevtall på Men da har skolen brukt r Som det framgår av ovennevnte nøkkeltall så ha. skolevirksomheten. Muligheter for sambruk med andre offentlige funksloner i samfunnshus. I samfurinshuset ligger også arealer som skolen kan benytte i Uteareal / skoleplass: Generelle Iceringsareal: Elevkapasitet: Netto lceringsci real: Spesialrom: Kunst og håndverk, sløydsal, skolekjøkken m/ kantine, bibliotek kort vei til i 2 klasserom og 15 grupperom + auditorium med 54 sitteplasser ca m2 (eks. gymnastikksal) ca. 6 daa + eksterne arenaer / nciturlekeplass 140 elever på barnetririnet og i 25 elever på ungdomstrinnet sentralt bibliotek. Gymsal og svømmebasseng er samlokallsert med nærheten. SF0 har sambruk i med kunst og håndverk og skolekjøkkenet. Rapport: Skolestruktur

20 Det området som i dag er inngjerdet skoleområde er ikke tilfredsstillende stort nok Adkomsten sköltrafikksikres og -gjøres tilgjengelig for rullestolbrukere. bygningene), samt ét mindré bdneanlegg for de eldste på den an&e siden av Allidrettsonlegget Rødstubben som vil stå ferdig fra og med skoléstart høsten 2013, er 11 0 m I luftlinje / 75 m fra nærmeste skoleport og ballområde som brukes i dog skolen. Skolen har også en del gode lekeapparat tett innpå skolebygningene. kunne brukesav de eldste elevene i friminüttené da avstanden mellom bygg ög- bane vil løfte kvaliteten og kcipasitefén på utéområdet betydelig. Dette området kan ballbinge og naturgitt!ekeområde på den ene siden av bygningene (50-60 ni fra for en elevgruppe på 200. Det som hlelper på er at en har trofikksikker tilgang på Rapport: Skolestruktur Oppgraderingsbehov Uteområdet Side 11 Behov for noe oppgrcdering av uteareal Paviljongen bør en vurdere å foreta ei ôppgradering p ffr å få bgget opp på samme niva som hovedbygningen vedlikeholdssida HoveIbygningenyil holde god standard i mange år giennon god oppfølging på

21 Elevkcipasitet: Antall barn SF0: barn elever Elevtall: 84 elever Skoletype: FulIdelt barneskole i -7 Nekkeltall for skoleåret 2013/14: UVDAL SKOLE 1-10 Side i 2 vinteren. Leikeplciss på baksicien med huskestativ og scindkctsse Fin akebakke på Gapahuk i gangavstand. Oppklørte skiløyper på naboens irinmark om vinteren. ytebane her. Det er også en ny ballbinge. all og sykles, hoppetau, paradis, ballkasting m.m. På vinteren er det tenfor dette ligger en større asfaltert plass (ca. 20x50m). Her spilles det alansestcitiv, husker, sandkasse, samt trær, flaggstang og et gressområde.,i av skolegården er det et lite grontområde. Her er det rom ti arbeidi n barn- :ole bør ha for lette elevtallet. og fremstår som noe slitt. Skolen t er en trad I klasserisköle med delvis mye gang- og med en den c fl I sentrum I mete - fri, I VURDERING AV SKOLEANLEGGET håndverk og skolekjøkkenet. skolen kan benytte i skolevirksomheten. SF0 har sambruk i med kunst og Uteareal / skoleplass: Generelle Iceringsareol: Netto lceringscireal: Spesialrom: Kunst og håndverk, sløydsal, skolekjøkken og bibliotek. Gymsal er 7 klasserom, 3 grupperom ca. 6 daa + ekstern naturleikeplass samlokalisert med samfunnshuset. I samfunnshuset ligger også arealer som ca. 600 m2 (eks. gymnastikksal) Rapport: Skolestruktur

22 4*.t*** $ ble det lagt nytgul i yrnsqln Dt le også Jpnytt belegg i gangen, - for å kôtj(drive god undervisning efter dagens sndåftd og forventninger Ved langsiktig drift av Uvdal skole trqhger skojen en kraftig qfpgrqdering det kommer to nye dierom øpplégg for yarwann vii &g bli skiftet vwdinngangspa rti bli ØiYpèt opp e ttlli ogsô nye ipt 4g, samt at 4ül$g vnflpsiontinle4g i samqhnjhpsjt i løppt ovj iøsten vil skolens rskiljtet vindieri de fire hoyøiçlçisseromnne og gjt nyti sk9çj ble bygget To nye klasserom ble)ygget midt på i 990-tallet i Oppgraderingsbehov Side I 3 Nytt skolébiblibtek ** Behov for noe oppgrade lfiav uteareal på baksiden Utbedring c. til mer 1 *, avr ansatte oppgrådert for 67 m anneterlflbende tiltak Vedlagt b1çt med oppgradering erwøöynt 1 og de år er skolen t er i 2011 utarbeidet firn(aet ä?fddida ard lickfit AS et kd T*vetlo foit å SkoJn:er fra itfl fl.-tgt og4ç har yrtpgrgrsiden Rapport: Skolestruktur

23 Skoletype: Elevkapasitet: Netto Iceringsareal: 4 elever, tillegg i 2 barn som venter på buss. ca. 80 elever på barnetrinnet ca. 300 m2 (eks. gymncistikksal) Elevtall: Antall barn SF0: i 8 elever (elever bosatt i skolekretsen er 24, også neste år) Fådelt bcirneskole 1-7 Nekkeltall for skoleåret 2012/ NORE SKOLE 1-7 Side 14 I Spesicitrom: Generelle lceringscirecil: Utecireal / skoleplass: Rapport: Sko(estruktor r etter - det gjelder som egen tilbyç gjelder SF0- stan ird. k, og det er et stort c - e dagens krav til re for forfl et er fra i 9 SIden det bare er 5 klasserom må vtallet være slik at noen årsr n går sammen, klasserom) slik det gjorde da Rødberg og Nore skole var sammen (1 4 kl brukte kun to!gget som skolen kan benytte i skolevirksomheten. Folkebibliotek er samlokauisert med samfunnshuset. I samfunnshuset ligger også egne SFO-rom og andre rom med skolebiblioteket. 5 - Kunst og hår,dverksrom m/sløyddel og skolekjøkken. Gymsal er scimlokauisert 6 klasserom, 3 grupperom medregnet arealet i Norehallen. ca 4 daci + ekstern naturleikepiciss

24 lysløype like ved, Numedalshallen m/idrettsbane og ikke minst florden til padling og nesten ubegrenset. ved Uvdal I nærområdet er det avsatt areal til skileikanlegg. roing. I tilknytning til lysløypa er det satt opp en gapahuk og uteskolemulighetene er asfalt har vi basketbalibane. Det er utendørs volleyballbane med grosdekke, m/lovvo, en asfoltert bane og et leikeområde på nordsida av skolen. Med litt mer trenger i ;tilmeri - av arbeli gende Side i 5 m/grusdekke som er skøytebone om vinteren, leikeplass med mye utstyr, en liten skog Uteområdet ved Nore skole er meget bra. Uteområdet består av fotbolibane Rapport: Skolestruktur

RAPPORT: SKOLESTRUKTUR

RAPPORT: SKOLESTRUKTUR RAPPORT: SKOLESTRUKTUR 8/4/2013 Nore og Uvdal kommune Denne rapporten vurderer alternative organiseringer av grunnskoletjenesten i Nore og Uvdal kommune. Målet er å gi politikerne et best mulig beslutningsgrunnlag

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen. Sakskart: Utvalgs Saksnr: WAi L4e Urini Wetlesen politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen. Sakskart: Utvalgs Saksnr: WAi L4e Urini Wetlesen politisk sekretær Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 23-24 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 22.08.2013 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-11 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 11:00 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-11 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 11:00 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-11 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 11:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-9 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 14:00 18:40 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

Møteinnkalling. Fagsjefene for PRO og HSB åpner møtet, fagsjefen for SBK kommer ca kl. 15.00.

Møteinnkalling. Fagsjefene for PRO og HSB åpner møtet, fagsjefen for SBK kommer ca kl. 15.00. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 4-11 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 14:00 Fagsjefene for PRO og HSB åpner møtet, fagsjefen for

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2-4 Utvalg: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Orienteringssaker: Årsregnskap Tilsettinger

Detaljer

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/ Ås kommune Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/00382-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

KVALITETSMELDING 2014

KVALITETSMELDING 2014 KVALITETSMELDING 2014 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 01.10.2014 Kommunestyret 30.10.2014 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2014/1075-9 RÅDMANNENS

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag

Side1. Møteinnkalling til Komite for oppvekst. Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Møteinnkalling til Komite for oppvekst Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møtested: Innlandet skole skyss samordnes på mandag Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013

SAKSFRAMLEGG. Sak 143/13. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&&

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30.

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57-58 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:30 10.45 OBS: Merk klokkeslett. Kommunestyresalen, Rødberg På grunn av budsjettkonferanse

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger.

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger. Møteinnkalling Saksnr: 59-61 Utvalg: Formannskap/Valgkomite Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2011 Tidspunkt: 13:00 Valgkomiteen kalles inn til dette møtet. Dvs formannskapet, Per Lassegård

Detaljer

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV 1. satsingenes effektivitet Effektiviteten omhandler i hvilken grad målene for intervensjonen har blitt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20 23/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.09.2008 Tidspunkt: 14:00 15.00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Verdal kommune Skole/SFO

Verdal kommune Skole/SFO Verdal kommune Skole/SFO Alle høringsinstanser - åpen høring Deres ref: Vår ref: JOLA 2015/305 Dato: 16.01.2015 Høring: Forslag til ny og mer effektiv skolestruktur i Verdal kommune, og forslag til ny

Detaljer

Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen

Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen 1 Status og hovedutfordringer - Karmøyskolen Elevtallsvekst og lite tilgjengelig ledig - stor vekst på fastlandssiden, Kopervik-området og Åkra-området 95 flere elever framover mot 23 - nær 8 flere elever

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse

Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse 2017-2020 Avdeling for kultur, oppvekst og skole ENEBAKK KOMMUNE Innhold 1. En helhetlig skoleutvikling med eleven i fokus...2 2. Overordnet målsetning...3 2.1

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 3 4/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Tunhovd Oppvekstsenter Dato: 19.02.2009 Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for Bakgrunn Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017 Kommunestyret vedtok i budsjettsaka k-sak 119/2014 den 16. desember: «Kommunestyret tar ikke reell

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 29.01.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Henriette Nordeheim og Håkon Jamne har vært på årsmøte i BUFT. Dette vil de informere litt om.

Henriette Nordeheim og Håkon Jamne har vært på årsmøte i BUFT. Dette vil de informere litt om. SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.11.2016 Tid: 18:30 Det innkalles med dette til møte i Ungdomsrådet Før vi behandler sakene vil Fritid 123 ved

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Dato: 11.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Møtet er utsatt fra 04.02.10.

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Driftskomite 4. mai 2011 Bjørg Tørresdal 1 Rapport om tilstanden i opplæringen Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-4358/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Særutskrift Vurdering av skolestruktur i Engerdal kommune - forslag til høring Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 20 33/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: 13.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-9 Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 14:00 TEMAMØTE: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Hovedutvalgene NMK, SBK og

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26 29/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2008 Tidspunkt: 12:30 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Morellbakken Strategisk Plan- Morellbakken - 2016 Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-22 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 14:00 18:00 Følgende medlemmer møtte: Sigrid E. Heggelien Erik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-21 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 14:00 16:35 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger:

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger: Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad Midlertidige løsninger: Vi ser en midlertidig løsning som svært uheldig og som et mye dårligere

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

Årsplan og budsjett for. grunnskoletjenesten

Årsplan og budsjett for. grunnskoletjenesten Årsplan og budsjett 2014 for grunnskoletjenesten Sunndalsøra mai 2013 Liv Ingrid Horvli skolesjef 1 INNHOLD 1. BUDSJETTRAMMER OG BEMANNING 2009 ELEVTALLSUTVIKLING 2010-2015 2. KOSTRA-TALL 2010-3. MÅL OG

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 18.06.2013 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune

Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune Sak 48/14 - Optimalisering av ungdomsskoledrift Sak 49/14 - Oppheving av kretsgrenseordningen 1.Kommunestyret tar utredning

Detaljer

Sammen om positiv lek og læring

Sammen om positiv lek og læring Sammen om positiv lek og læring Opplæringsloven 13-7. Skolefritidsordninga, fastslår at «Kommunen skal ha et eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4.årstrinn, og for barn med særskilte

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Lokalene til Frivillighetssentralen, Rødberg

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Lokalene til Frivillighetssentralen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 5 6 Utvalg: Møtested: Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 14:00 Første del av møtet blir Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Lokalene til Frivillighetssentralen,

Detaljer

2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Prosjekt Fysisk aktivitet og måltider i skolen 2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet(leder) Grete Haug Utviklingsavdelingen

Detaljer

Høring: «Kommuneplan for Oslo. Oslo mot 2030"

Høring: «Kommuneplan for Oslo. Oslo mot 2030 Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 30.05.2014 14/01347-1 Ole Otterstad Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 23138106 Oslo kommune, Byrådsavdelingen for finans Rådhuset Oslo

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

http://o/ 2 Kommunestyret fattet i juni 2012 følgende vedtak i sak 046/12: 1. Kongsvinger kommune ønsker som skoleeier å prioritere et kraftig løft på ungdomstrinnet i den kommende økonomiplanperioden.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 HØRING- NOU 2010, MANGFOLD OG MESTRING INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET Administrasjonens

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer