Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005"

Transkript

1 Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005 Versjon: Kapitler: 0 Innledning / organisering 1 Generelt 2 Arbeidsmiljø 3 Innkjøp 4 Avfall 5 Energi 6 Transport 7 Utslipp 8 Selvpålagte miljøkrav 9 Estetikk 10 Samlet oversikt over tiltak

2 Miljøfyrtårn-arbeidet i forkant av The Tall Ships Races 0 Innledning - Organisering august 2005 er Fredrikstad endehavn for The Tall Ships Races. Det forventes ett hundre skuter og flere hundre tusen besøkende, til byen. Arrangementet har følgende målsetting: 1. Internasjonal forståelse mellom ungdom. 2. Synliggjøring av Fredrikstads satsing for miljøet jubileet og folkefestival for sørøstnorge og vestsverige. 4. Profilering av Fredrikstad og regionen generelt, og spesielt som mål for opplevelser knyttet til kysten, og den maritime kulturen. 5. En samlende dugnad gjennom flere år, som videreføres i lokale holdninger og motiverer for innsats til beste for vekst og utvikling etter arrangementet. 6. Synliggjøring og videreutvikling av Fredrikstad som arrangementsby. 7. Utvikling av kystrelaterte næringer. 8. Nyttiggjøring av kystkulturen spesielt og kulturlivet generelt i næringsutviklingen Det er satt ned seks arbeidsgrupper som deltar i planlegging og gjennomføring: Maritim gruppe har bl.a. ansvar for fortøyningsplan, ankomst / avreise, loser, følgebåter, vann og strøm til skutene, sikkerhet etc. Teknisk gruppe har ansvar for avfallshåndtering, dusj, vaskemuligheter og toalett for de mindre fartøyene. Den har også ansvaret for publikumstoalett og renhold / avfallshåndtering i bysentrum samt provisoriske ordninger for vann / kloakk og strømtilførsel. Transport-, kommunikasjons- og miljøgruppen har ansvar for arrangørens og deltakernes transportbehov, samband, sikkerhet, helsefaglig beredskap og sanitet. Gruppen har ansvaret for trafikkavvikling og parkering som omfatter publikum, og for å synliggjøre en miljøprofil for arrangementet i Fredrikstad. Kultur- og aktivitetsgruppen har ansvaret for kulturaktiviteter, scener, arrangement, salg/servering, seremonier, og at arrangementet knyttes til jubileet for unionsoppløsningen. Ansvaret dekker både deltakere og publikum PR- og informasjonsgruppen har bl.a. ansvaret for markedsføringa overfor potensielle deltakere og av arrangementet, intern og ekstern informasjon, drift av mediasenter under arrangementet og logoovervåking. Frivillig-gruppen settes sammen nærmere arrangementet og har ansvar for liaisontjenesten, dvs. forbindelsen mellom det enkelte fartøy og organisasjonen i land. Liaisontjenesten vil bl.a. bistå fartøyene med skjemautfylling, forsyninger og ev. reparasjoner, dessuten mannskapet om bord med informasjon, ulike kulturaktiviteter etc. liaisontjenesten består av språkkyndige frivillige, minst en person pr båt. Prosjektleder er Bjørg Johnsrud Western. Prosjektleder er den eneste som er ansatt for å drive prosjektet. Medlemmene i arbeidsgruppene er enten offentlige ansatte eller representanter fra byens næringsliv. Utover dette er det også mye frivillig innsats som legges ned i både planlegging og gjennomføring.

3 Prosessen med å Miljøfyrtårn-sertifisere The Tall Ships Races Fredrikstad 2005 vil skille seg fra sertifiseringen av en tradisjonell virksomhet fordi: Arrangementet er mer å betrakte som et prosjekt enn en virksomhet Det er et engangsarrangement i Fredrikstad Prosjektet er omfattende og involverer mange - men har kun en ansatt Arrangementet er ikke lokalisert til et avgrenset bygg men vil finne sted i store deler av Fredrikstad sentrum For The Tall Ships Races er det avgjørende at sertifisering finner sted i forkant av selve arrangemenet. Prosessen frem mot sertifiserings vil derfor måtte fokusere på sannsynligheten for at arrangementet greier å holde en høy miljøstandard under gjennomføringen. Det blir derfor viktig å lage gode miljørutiner sammen med, og for, de som skal involveres i gjennomføringen av arrangementet. 1 Generelt 1.1 Virksomheten skal ha formulert mål for miljøarbeidet, både for arbeidsmiljø og ytre miljø. TSR 2005 stiller store miljømessige krav. Vi vil bestrebe oss på å finne energisparende og framtidsrettede løsninger fram mot 2005, basert på visjonen om en bærekraftig utvikling. Vårt internasjonale nettverk hjelper oss å se våre lokale beslutninger i globalt perspektiv, og vi ønsker å inkludere dette nettverket i arbeidet fram mot TSR. Skutebyen Fredrikstads tradisjoner skal synliggjøres gjennom bevaring og opprusting av våre maritime miljøer, og vi vil trekke kommunens innbyggere og næringsliv med i en ambisiøs miljøsatsing som omfatter vern, vedlikehold og ny investering i hele kommunen. Vi vil gå inn for å forbedre samferdselen i sentrum og utover i distriktene, og ikke minst satse på elva som en viktig, trivselskapende ferdselsåre. Ressurskrevende person- og varetransport skal i størst mulig grad erstattes av mer framtidsrettede løsninger. Økologisk matforsyning, gjenvinning av avfall og effektiv renovasjon av våre utearealer vil være selvfølgelige satsingsområder før, under og etter arrangementet. 1.2 Virksomheten skal ha et godt system for HMS-arbeid som fungerer i praksis. Miljøfyrtårnrutiner innen avfall, energi, transport osv. samles og innarbeides i dette internkontrollsystemet. Flere av de tema som her nevnes, vil bli beskrevet under sine respektive kapitler. Det kanskje viktigste elementet i IK-systemet, Beredskapsplanen, blir beskrevet i kapittel Alle konsesjoner for utslipp til jord, vann og luft skal følges.

4 Båtene skal ikke ha lov til å slippe ut kloakk når de ligger til kai. Arrangør skal tilby slamsuging som en betalingstjeneste, med noe subsidierte priser. Skutene kan bestille slamsuging via liaisoner og helpdesk. Det vil bli etablert et system for innsamling av farlig avfall. Teknisk gruppe har mottatt priser fra leverandør og utfra dette vil prosjektet utarbeide en prisliste for skutene. De kan via Liason henvende seg til Helpdesk for å utført denne tjenesten. De færreste av båtene vil ha mulighet for å samle opp gråvann mens de ligger til kai. Det finnes heller ingen praktiske muligheter for arrangøren til å tilrettelegge for oppsamling av gråvann. Avdeling for miljørettet helsevern i Fredrikstad kommune har sammen med Fylkesmannenes miljøvernavdeling vurderet at det ikke gir noen miljømessige problemer at båtene under The Tall Ships Races slipper ut gråvann. Dette fordi tidsrommet er begrenset og fortynningen er stor. (Se vedlegg 1.3). Informere om slamsugingstjenesten. Informere liaisoner og helpdesk om prosedyre for bestilling. Foreta en beslutning knyttet til hvordan farlig avfall best skal samles inn. Deretter Informere liaisoner og helpdesk om prosedyre for bestilling / levering. Teknisk gruppe Teknisk gruppe 1.4 De ansatte skal være informert og delta i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet og gjøre driften mer miljøvennlig. Det skal være en miljøansvarlig. Ansvar: skrive miljørapport, holde miljøarbeidet i hevd og stimulere til nye tiltak. Ved begynnelsen av året skrives en miljørapport for fjoråret med handlingsplan for inneværende år. ( ). Innen 1. mars sendes miljørapporten (nevnt over) til Stiftelsen Miljøfyrtårn, (...) Ikke aktuelle krav fordi The Tall Ships Races skiller seg fra en de fleste andre Miljøfyrtårnvirksomheter fordi dette er et engangsarrangement. Det er derfor ikke aktuelt å skrive årlige miljørapporter. Her er heller ikke ansatte i vanlig forstand som skal informeres, fordi prosjektleder er eneste ansatte. Men vi kommer til å gi alle frivillige en viss miljøopplæring av alle frivillige medarbeidere - se under. 1.5 Miljøarbeidet skal synliggjøres og samarbeidspartnere, medarbeidere og publikum skal informeres om miljø- og sikkerhetstiltak som gjennomføres.

5 Miljøinformasjonen som gis, og skal gis når arrangementet nærmer seg, kan deles inn etter målgruppene: Arbeidsgrupper som arbeider med planlegging: Alle arbeidsgruppene er informert om arbeidet med Miljøfyrtårn-sertifiseringen. De har fått presentert de bransjekrav som er relevante for dem. Frivillige som skal bidra under gjennomføringen: Det er avtalt med de ansvarlige for opplæring at de frivillige skal få praktisk miljøopplæring knyttet til de oppgavene den enkelte gruppe skal gjennomføre under arrangementet. Eksemplvis skal Liaisonene kunne gi mannskapene miljøinfo som er relevant for båtene. (Se mer under 2.3) Publikum generell i forkant: Det har vært en artikkel om miljøsatsningen, særlig med fokus på å sykle til arrangementet, i Fredrikstad Blad. (Vedlegg 1.5) Dette ble fulgt opp med en for oss nyttig leder-artikkel. Det er sendt ut miljøinfo til husstander gjennom skolene (Vedlegg 1.5) Det skal komme miljøinfo i arrangementsavisa som FB gir ut Arrangementets web-side brukes Publikum generell under arrangementet: Det lages miljø-skilt som beskriver hva arrangøren har tilrettelagt for og hva publikum kan bidra med. (Se mer under punkt 4.5) Samarbeidspartnere: (For eksempel de som skal leie plass under arrangementet) Restauranter og andre som skal leie areal til boder oppfordres til å ha en miljøriktig profil ved bl.a. å bidra med minst mulig avfallsproduksjon Følge opp restauratører og bod-leiere slik at vi øker sannsynligheten for at de tar med miljøhensyn i planleggingen. Lage miljøpunkter til instruksen for de frivillige. Lage et miljøopplegg for opplæringen som skal finne sted i juli. Bjørg / Grete Grete Grete 1.6 Arrangøren bør oppfordre til miljøvennlig drift også i lokaler som ikke er arrangørens egne. Det er utarbeidet miljøkrav, basert på bransjekravene, til virksomheter som prosjektleder inngår avtaler med. Dette gjelder særlig restauratører og andre som leier plass til å sette opp boder og lignende. (Se punkt 3.3) 1.7 Det skal stilles krav til sponsorer og samarbeidspartnere om å følge arrangementets miljøprofil under gjennomføringen. Prosjektledelsen kan ikke stille miljøkrav til sponsorer. Ettersom arrangementet er åpent for publikum (uten inngangspenger) er man helt avhengig av sponsorvirksomhet for å få arrangementet i havn. Men prosjektleder har oppfordret hovedsponsorene om ikke å legge opp til stands under arrangementet hvor det deles ut ting som bidrar til forsøpling.

6 1.8 Det skal arbeides for å begrense utdelingen av flyere og vareprøver og det skal etableres retningslinjer overfor sponsorer for logobruk og estetikk. Grafisk profil: Griff har laget en profilhåndbok for arrangementets grafiske profil. Estetikk: Det er bestemt en profil for telt til boder, stands osv, slik at det blir en ensartethet i by-bildet Materiell som produseres fra arrangementets side Når det gjelder utdeling av materiell fra prosjektets side vil dette begrense seg til en arrangementsavis som inneholder program, info til skutene, miljøinfo med mer. I forkant av arrangementet lages det nyhetsbrev som distribueres på e-post. Det lages også en Captains Manual som gir alle skipperne konkret info om praktiske ting de må forholde seg til i Fredrikstad, herunder miljøinfo. Materiell fra andre: Under arrangementet kommer det antakeligvis til å bli andre aktører som vil benytte anledningen til å markedsføre seg / sine produkter, for eksempel gjennom flygeblader. Ettersom vi tilstreber å ha et ryddig arrangement ønsker vi å begrense / ha kontroll med dette. Vi kommer på forhånd til å informere gjennom media om at dette er uønsket aktivitet. Dette begrunnes i Fredrikstads Byvedtekter som sier at det ikke er lov å forsøple byens gater og torv. Vi har imidlertid ikke funnet en god måte å håndheve dette på enda. Vi har vært i dialog med politiet som ikke ønsker å delegere en slik håndhevingsmyndighet til oss. Både fordi de ikke tror dette blir noe problem, men også på bakgrunn av ytringsfriheten. Informere om at utdeling av flyvere og lignende er uønsket aktivitet. Bjørg / Grete Videreføre dialogen med politiet for å prøve å få til en god løsning der Bjørg / noen kan håndheve Byvedtektene om forsøpling under Grete arrangementsdagene. Vi skal også ta en samtale med handelsstandsforeningen hvor vi oppfordrer deres medlemmer til ikke å dele ut flygere. Kontakte kommuneadvokaten og høre med hvilken hjemmel vi kan stoppe de som eventuelt kommer til arrangementet for å dele ut flygere. Lage en instruks til de som skal vise bort forsøplere hvor vi beskriver med hvilken hjemmel vi viser bort. (Instruksen blir antakeligvis til de områdeansvarlige.) Bjørg Grete 1.9 Arrangementsområdet bør være tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede.

7 Transportgruppa har satt i gang et arbeid for å sette av p-plasser til funksjonshemmede. Parkeringssjefen holder på å kartlegge de plassene som finnes. Det er ikke mulig å få til god tilgjengelig for funksjonshemmede i alle skipene. Der kommer imidlertid et skip som seiler med funksjonshemmede, og dette vil være mulig å besøke. Restaurantene som skal etableres i arrangementsområdet, er oppfordret til å ta hensyn til tilgjengelighet for funksjonshemmede. Teknisk gruppe vil leie 3 ekstra handikap toaletter. Etter parkeringssjefens kartlegging, skal det vurderes hvorvidt handikap-parkering skal være innenfor eller utenfor den bilfrie sonen, og hvor mange plasser som skal settes av. Transportgruppa 1.10 Det skal være tilfredsstillende sanitærforhold på området, tilpasset antall publikum. Midlertidige systemer for feiing, håndplukking av søppel, innsamling av avfall og ekstra toaletter for publikum og for mannskap på skutene vil bli etablert: Det er bestilt 103 ekstra mobile toaletter, hvorav 3 er tilpasset for handikappede. Disse vil bli tømt en gang i døgnet. Mellom søppelstativer med to sorteringsfraksjoner vil bli plassert ut på arrangementsområdet. Søppelsekker fra disse stativene og fra skutene vil bli fraktet til 9 stasjoner med to containere per stasjon, en for papir/papp og en for restavfall. Restavfallet vil energigjenvinnes hos FREVAR og papir/papp vil gå til materialgjenvinning. Hver morgen vil gatene i sentrum feies. Dessuten vil festivalområdet deles inn i områder og dugnadsarbeidere vil håndplukke søppel, på ettermiddag og tidlig kveld Det skal være tilgang på gratis drikkevann for publikum og medarbeidere. Prosjektet vil legge en ringledning langs kaifront med tappeuttak til skuter, vannposter for publikum og tappeuttak til serveringssteder. Det vil bli relativt mange tappesteder. Vann og avløp vil etablere en vannbar på Fisketorget der vannflasker vil bli delt ut. Det skal bestilles ca flasker. Dette vil neppe være tilstrekkelig til alle som vil ha, men ettersom flaskene koster kr. 6,40, kan det ikke kjøpes inn et ubegrenset antall. Vannflaskene deles ut til barn og ungdom så langt lageret rekker. Voksne får vann i engangsbeger. Det skal tas miljøhensyn når type engangsbeger velges. Beslutte antall tappesteder Miljøhensyn tas ved valg av engangsbeger Teknisk 15. juni gruppe TD-Vann og avløp

8 2 Arbeidsmiljø 2.1 Lokaler skal ha tilstrekkelig ventilasjon. Det skal være rutiner for vedlikehold og rengjøring av ventilasjonsinnretninger. Medarbeidersamtaler gjennomføres årlig. Arbeidet legges opp slik at det blir minst mulig ensformig både når det gjelder arbeidsstillinger og jobbfunksjon generelt. Det skal være gode ergonomiske forhold for ansatte Virksomheten bør tilrettelegge / sponse fysisk trening for de ansatte. Røykeloven skal følges. Lokalene skal være ryddige, og rengjøres med de mest miljøvennlige metodene. HMS datablad for kjemikalier og vaskemidler skal være lett tilgjengelig for alle brukere Ikke aktuelt fordi The Tall Ships Races: Er et utendørs arrangement og er ikke knyttet opp til bestemte lokaler Har kun en ansatt 2.2 Arrangøren bør være tilknyttet verne- og helsepersonale Arrangementets ene ansatt er tilknyttet kommunens bedriftshelsetjenesteordning (HMSavdelingen) 2.3 Arrangøren skal ha et apparat som ivaretar medarbeideres arbeidsmiljø, oppfølging og opplæring under arrangementet. De frivillige bør ha arbeidsavtaler. Medarbeiderne i arrangementet er alle frivillige. Det er nettopp arbeidsmiljø, oppfølging og opplæring, samt den enkeltes glede ved å bidra til en slik happening, som gjør at de bruker sin fritid på dette. Det er en egen komité som lager opplæringspakker for de frivillige. Det skal rekrutteres 7-8 lærere som kurser ca 400 frivillige. Opplæringen består av følgende pakker : En grunnpakke om The Tall Ships Races og ideologien bak arrangementet Service / motivasjon / holdninger Kjenn Fredrikstad! Hva er hvor og hvordan komme dit Detaljkunnskap om programmet. Differensieres for de ulike frivillige med ulike oppgaver Det anses som altfor krevende å etablere arbeidsavtaler med hundrevis av mennesker som kanskje bare skal arbeide rundt 10 timer. Det skal lages miljøinformasjon som syes inn i opplæringspakkene: En grunnleggende del om Miljøfyrtårn og hvorfor vi gjør dette En miljøtiltaksdel tilpasset den enkelte gruppes arbeidsoppgaver Grete 1. juli

9 2.4 Medarbeidere og publikum skal forsikres, og medarbeidere og artister skal ha/ tilbys nødvendig verneutstyr. Å forsikre anslaget på mennesker som kommer til å besøke Fredrikstad anses som urimelig dyrt. Prosjektledelsen velger å fokusere på forebygge ulykker gjennom å foreta en risikoanalyse samt ha en god beredskapsplan. (Se punktet under om beredskapsplan) 2.5 Arrangøren skal ha utarbeidet en risikoanalyse og en brannsikkerhetsplan for arrangementet. Det skal være forberedt tiltak for å ivareta publikums sikkerhet. Det skal være medarbeidere med førstehjelpskurs og tilstrekkelig førstehjelpsutstyr tilknyttet arrangementet/ festivalen. Arrangementet/ festivalen skal ha tilgang på lege og øyeblikkelig hjelp til sine medarbeidere, artister og publikum. Det er lagt opp til et grundig beredskapsarbeid for arrangementet. Tre aktører (brann, ambulanse og politi) er nå i sluttfasen av sine respektive Risiko- og sårbarhetsanalsyser. Disse sendes til kommunen, som videreformidler til Fylkesmannen. Det skal i tillegg gjennomføres en øvelse 10. juni for Arrangementskomiteen for The Tall Ships Races. Målet er å øve seg på krisehåndtering, kommunikasjon og samarbeid. Dette skal gjøres gjennom ulike scenarier. I listen under nevner vi noen viktige sikkerhetstiltak: Brannvesenet har beredskap og stiller dykkere til disposisjon.. Det vil bli satt opp flere førstehjelpstelt i området. En stor mengde frivillige med førstehjelpskunnskap vil være synlig i hele byen. Frivilige organisasjoner som Røde kors, Norsk folkehjelp og speidere stiller. Der er også frivillige leger og tannleger. Både Sivilforsvaret og Heimevernet stiller med folk. (Anslagsvis hver) Sjøforsvaret stiller med følgebåt og blir liggende til kai i Fredrikstad Lions har foreslått telt for barn som kommer bort fra foreldrene For øvrig benyttes legevakt og sykehus hvis det blir nødvendig 3 Innkjøp

10 3.1 Virksomheten skal etterspørre varer og tjenester som gir så lav miljøbelastning som mulig (råvarer, kjemikalier, rengjøringsmidler, papir, vaskerier, transportmidler mm). Det skal benyttes en enkel sjekkliste for miljøvennlige innkjøp. ( ) Så langt råd er, skal virksomheten velge produkter med anerkjent miljømerking, ( ). Virksomheten skal be sine mest sentrale leverandører om å dokumentere miljøvennlig drift innen alle, eller utvalgte miljøtema. Viktige miljøtema er blant annet arbeidsmiljø, energi, avfall, utslipp Arrangementet skal ha innkjøpsansvarlig(e) som systematiserer og koordinerer innkjøpene. Dette er lite aktuelle krav fordi The Tall Ships Races selv knapt kjøper inn noe. Kontormateriell og lignende er omfattet av kommunens sentrale innkjøpsordning. Her stilles til en viss grad miljøkrav til varer og leverandører. Når det gjelder prosjektleders kontordrift, kjøpes det inn rettferdig kaffe. Noe give-aways kjøpes inn, f.eks. t-skjorter, fleecegensere og sydvester. Utover dette leverer sponsorer varer. Dette er å betrakte som gaver, og det oppleves derfor som vanskelig å stille miljøkrav. Det er imidlertid andre innkjøpere knyttet til arrangementet, for eksempel restauratørene. Disse har prosjektleder et samarbeid med og her stilles miljøkrav knyttet til hva som skal serveres. (Se punkt 3.3) 3.2 Hvis miljøvennlige innkjøp hindres på grunn av kjedetilknyting, skal virksomheten forsøke å endre kjedens policy. Settes en del / deler av virksomhetens drift ut til andre (outsourcing), skal disse underleverandørene påvirkes til å miljøsertifisere seg. Ved nybygg og rehabilitering eller inngåelse av leieavtale skal miljø vektlegges - arealbruk, materialbruk, ventilasjon og oppvarming. Virksomheter som bruker vann i vareproduksjon, skal ha egen vannmåler. Det skal fortløpende vurderes / gjennomføres vannreduserende tiltak, slik som å vektlegge vannforbruk ved innkjøp av nytt utstyr. Lavt støynivå skal være kriterium ved kjøp Ikke aktuelle krav 3.3 Arrangementet/ festivalen skal vurdere å tilby økologisk mat. Lokale varer og leverandører bør prioriteres. Internkontroll Mat skal være innført på serveringssteder på arrangements område.

11 Følgende miljøkrav er lagt inn som et krav i kontrakten til de midlertidige serveringsstedene som får lov til å servere under arrangementet. Restauratørene må legge frem en plan for hvordan de planlegger å oppfylle miljøkravene som er satt til dem: Internkontroll Mat skal være innført på serveringsstedet Restauranten skal tilby minst et økologisk alternativ Lokale varer og leverandører bør prioriteres Avfallet skal kildesorteres (våtorganisk, papp/papir og restavfall) Den enkelte restaurant skal legge opp til en drift som skaper minst mulig avfall Restaurantområdet bør være tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede. Innhente dokumentasjonen fra restauratørene på hvordan de løser miljøutfordringene. Bjørg / 1. juli Grete Høre med restauratørene om det er noe de trenger som gjør formidlingen av miljøtiltakene til den enkelte ansatte enklere. For eksempel oppslag om rutiner, klistremerker eller liknende. Grete 15. juni 3.4 Miljøsertifiserte hoteller og campingplasser bør prioriteres ved valg av overnattingssteder Det finnes ingen miljøsertifiserte virksomheter i nærheten 4 Avfall 4.1 Virksomheten skal ha gjennomført minst tre avfallsreduserende tiltak. Gjenbruk prioriteres fremfor kildesortering for gjenvinning (eks. reparasjon). Ved resertifisering skal minst to nye avfallsreduserende tiltak dokumenteres. Virksomheten skal sette som krav til leverandører og egen praksis at varer ikke overemballeres, og at det brukes ombruksemballasje eller i det minste gjenvinnbar emballasje. Etablerte ordninger for retur og gjenvinning av emballasjeavfall benyttes. Bruk av engangsartikler, skal være redusert til et absolutt minimum. Mottak av uadressert reklame og brosjyremateriell skal begrenses. Miljøansvarlig skal følge opp avfallshåndteringen jevnlig. Ved avvik eller behov for oppgradering skal strakstiltak iverksettes. Virksomheten skal benytte alle eksisterende lokale ordninger for kildesortering av gjenvinnbare avfallsfraksjoner som organisk avfall, papp og papir, plast, EE-avfall, glass m.m. Farlig avfall skal lagres forsvarlig og leveres til godkjent mottak. En avfallsinstruks skal være utarbeidet og tilgjengelig for alle ansatte. Disse kravene er tilpasset en annen type virksomhet enn The Tall Ships Races. Prosjektledelsen har imidlertid innført grønt kontor -rutiner som kildesortering av papir, bevisst forbruk av papir osv.

12 % av avfallet under arrangementet/ festivalen skal kildesorteres og leveres til gjenvinning. Vi vil arbeide for å få en så høy andel kildesortert avfall som går til materielagjevinning som praktisk og økonomisk mulig. Restfraksjonen som leveres vil gå til energigjenvinning lokalt. Men vi har noen begrensninger: Praktiske begrensninger: Det er begrenset hvor mange fraksjoner det er mulig å få publikum til å sortere i. Erfaringer fra en av byens renovatører som samarbeidet med en av byens musikkfestivaler, tilsier at mange fraksjoner blir så forurenset av andre fraksjoner at det likevel må gå til forbrenning/energigjenvinning. Økonomiske begrensninger: Det er kommunens renovasjonsavdeling som er ansvarlig for renovasjonen under arrangementet. Denne er finansiert gjennom husholdningenes renovasjonsgebyr, og disse midlene kan ikke brukes til fordyrende avfallsløsninger under The Tall Ships Races. Man er derfor avhengig av at næringsdrivende innen renovasjon sponser en god avfallsløsning for arrangementet. Den foreløpige avfallsløsningen er: Mellom søppelstativer med to sorteringsfraksjoner vil bli plassert ut på arrangementsområdet. Forskjellige farger på papirsekkene utstyrt med TSR logo, vil sikre at fraksjonene ikke blandes. Disse stativene vil dekke oppsamling av søppel fra publikum og ekstra uteserveringer. Skutene vil få utdelt et antall sekker av hver type. Søppel fra skutene vil bli tatt hånd om og brent når de ankommer til Fredrikstad. Restavfall fra skutene som produseres når skuten ligger til kai vil brennes sammen med restavfall fra publikum og serveringssteder. Papir og papp vil bli sortert på skutene og levert til gjenvinning sammen med papir/papp fra publikum og serveringssteder. Det vurderes også å samle inn glass og metall fra skutene. Det er en dialog med Norsk resirk om innsamling av pante-bokser fra uteserveringer. Søppelsekker fra stativene og fra skutene vil bli fraktet med 6 minitraktorer (4-hjulinger) med hengere til 9 stasjoner med to containere per stasjon, en for papir/papp og en for restavfall. Restavfallet vil energigjennvinnes hos FREVAR og papir/papp vil gå til materialgjenvinning. Avklare system for innsamling av glass og metall fra skutene. (Løsning må beskrives i Captains manual før den går i trykken ) Be Knut Western om å ta med info i brevet som skal gå til alle skutene Teknisk 25. mai gruppe 15. juni Avklare system for innsamling av pante-bokser fra uteserveringer. 4.3 Det skal lages en plan for avfallsminimering.

13 Det er bestemt at vi skal lage en fellesgrill på Isegran for å begrense mengden engangsgriller. Fellesgrillen skal bli en permanent ordning som Fredrikstads innbyggere kan ha glede av også ellers. Andre tiltak for avfallsminimering er beskrevet under andre punkter også - se: 1.8 om flygere 3.3 om restaurantene Oppføre fellsgrillen TD virksomhet Natur 1. juli 4.4 Det skal være et system for kildesortering av avfallet på alle arrangementets/ festivalens områder, også administrative områder, backstage og andre steder hvor publikum ikke har adgang. Administrative områder er crew-senter i Cicignon skole, frivillig-senter i biblioteket, pressenter og rådhuset. Avfallet vil her bli sortert i to fraksjoner, papir/papp og restavfall. Se beskrivelse av foreløpig avfallsløsning i punkt Publikum skal oppfordres til å kildesortere. Det gjøres enkelt og med god informasjon til publikum. Som beskrevet i punkt 4. 2 vil det være flere steder hvor det er mulig å kildesortere. Vi kommer dessuten til å lage et miljøskilt som beskriver miljøtiltakene samlet, organisert på følgende måte: Dette har VI gjort / tilrettelagt Dette kan DU bidra med 4.6 Pant på engangsglass og eventuell annen engangsemballasje skal innføres.

14 Av praktiske grunner (som manglende mulighet for oppvask) oppgir restauratørene på de midlertidige serveringsstedene at må bruke engangsartikler. Poenget med pant på engangsemballasjen må være å forhindre forsøpling. Vi anser ikke dette for å være noe problem i vårt tilfelle ettersom næringsmidlene som skal serveres i engangsemballasje kommer til å bli spist på serveringsstedet. Herfra vil restauratørene samle inn og levere til energigjenvinning. Serveringsstedene kommer til å selge en del pante-bokser. Teknisk gruppe er i dialog med Norsk Resirk i forhold til å få sekker til å samle disse i på serveringsstedene. De ordinære restaurantene er oppfordret om ikke å bruke engangsservise, men ta høyde for det økte antallet besøkende med vanlig servise. (Se vedlegg 4.6) Når det gjelder publikum som vandrer rundt i byen, kommer vi til å tilby en flaskeløsning som kan etterfylles. (Se mer under punkt 1.11) 5 Energi 5.1 (Alle de generelle bransjekrav kommenteres her under ett) Det er lite aktuelt å se på stasjonær energibruk i forbindelse med gjennomføringen av The Tall Ships Races. Prosjektledelsen har imidlertid innført grønt kontor -rutiner knyttet til enøk. 6 Transport 6.1 Arrangøren skal ha en plan for å minske privatbilbruk til og fra arrangementet. Arrangementet skal ha et system for logistikk for å unngå unødig kjøring. Publikum og utøvere bør oppfordres til å komme seg til arrangementet/ festivalen ved hjelp av kollektivtrafikk. Arrangementet/ festivalen bør samarbeide med kollektivaktører på kampanjer for kollektivtransport til og fra arrangementet/ festivalen. Informasjon om kollektivtilbud skal være lett tilgjengelig for publikum og utøvere i forkant og under arrangementet/ festivalen. Det skal tilrettelegges for sykling til arrangementet/ festivalen og det bør være tilstrekkelig med sykkelstativ

15 Følgende er gjort for å sikre en god, og miljøriktig, trafikkflyt til og fra arrangementet: Sentrum blir i all hovedsak sperret for biltrafikk. Det blir tre store parkeringsplasser utenfor sentrum hvor publikum skal parkere. Her er kapasitet til ca biler. Herfra vil det gå busser til byen. Buss: Det ordinære lokale busstilbudet blir utvidet. Steffensjordet er satt av til parkering for tur-busser. Tog: NSB har satt opp ekstra tog under arrangementet. Dette utgjør ekstraseter. Ferger: Det blir mest sannsynlig et nytt fergeleie på Kråkerøy, ved Isegran. Foruten de kommunale fergene som er i drift, jobbes det for å skaffe flere ferger for å ta toppene under arrangementet. Til tross for de overnevnte tiltak med både godt parkeringskapaistet og utvidet kollektivtilbud, regner vi med at vi er avhengig av at lokalbefolkningen lar bilen stå og tar sykkel eller beina fatt for å komme seg til sentrum. For å øke sannsynligheten for å lykkes i dette har vi satset en del på sykkel: Fysisk: Det er satt av ti områder langs bryggepromenaden hvor sykler kan parkeres. Det skal lages enkle og provisoriske stativer slik at det blir mulig å låse syklene fast. (Se vedlagt kart) Det er foretatt en registrering av sykkelveinettet, og utbedringer er i gang. Holdningsskapende: Det er laget en logo som kobler sykkel og The Tall Ships Races. Denne brukes i alle tenkelige sammenhenger for å koble sykkel mot arrangementet: Infomateriell med tekst om dette er brukt under sykle-til jobben aksjonen, Glommastien rundt, i sykkelforetningenes annonser i avisene med mer. (Se diverse vedlegg.) Materiellet vil bli brukt ved liknende anledninger vil dukke opp gjennom sommeren.

16 7 Utslipp 7.1 Kjøretøy skal rengjøres med godkjente vaske- og avfettingsmidler som ikke har YLnummer høyere enn 1. Eventuell egen vaskeplass for kjøretøy skal ha godkjent, forskriftsmessig avløpsanlegg med egen oljeutskiller og sandfang. Det skal være utarbeidet driftsinstruks for oljeutskiller og sandfang. Vi er foreløpig usikre på om disse kravene er relevante. Vi må vurdere dette igjen når behovet for biler under arrangementet er avklart. 7.2 Arrangementet skal tilfredsstille gjeldende lokale anbefalinger og retningslinjer for tillatt lydnivå og spilletid. Der det ikke finnes lokale retningslinjer, brukes anbefalinger fra Nasjonalt folkehelseinstitutt eller fra SFTs støyhåndbok punkt 3.17 Utendørs underholdning. Ved plassering av scene og høytalere skal det tas hensyn til lydnivået for omkringboende og publikum. Ørepropper skal være lett tilgjengelig for publikum The Tall Ships Races er ikke et arrangement hvor det legges opp til konserter med høy lyd langt utover kvelden. De besøkende på båtene er i hovedsak ungdom som også skal hvile til neste seilas. Derfor er de fleste arrangementer, samt utservering ferdig til kl Det vil bli en utekonsert med DDE og Carola, resten vil være innendørs. 8 Selvpålagte miljøkrav 8.1 Så mange båter som mulig skal kobles til strøm når de ligger til kai slik at de ikke brenner diesel. B, C og D skuter vil bli tilkoblet landstrøm dersom de ønsker dette. A-skuter har et meget stort strømbehov og må bruke egne aggregater. Kapasiteten i sentrum tillater ikke at alle A- skutene kobles på. 8.2 Det må ikke slippes ut kloakk når båtene ligger til kai. Det vil bli sendt et brev til skutene der de oppfordres til å tømme tankene på en lovlig måte til havs. De som får et behov for slamtømming kan levere dette til land mot betaling etter avtale med arrangementets helpdesk via skutens liaison Sende brev til skutene med oppfordring om å tømme tankene på en lovlig måte til havs. Teknisk gruppe

17 9 Estetikk 9.1 Virksomheten skal ha rutiner for god skjøtsel og ytre vedlikehold av egne bygninger og eventuelle utearealer. Prosjektkontoret ligger i vakre omgivelser på Isegran. Området vedlikeholdes av kommunen. 9.2 Arrangøren skal ha rutiner for opprydding. Feiing vil bli utført hver morgen, av kommunens egne og av en ekstern aktør, også på søndagen etter at arrangementet er slutt. Ellers vil områdesansvarlige (9 områder) følge med på nedrigging og borttransport. 9.3 Arrangøren skal tilfredsstille krav og sette inn tiltak for vern av kulturminner og verneverdige områder hvis dette eksisterer i arrangementsområdet. Det er tre kulturminneområder i arrangementsområdet: Gamlebyen, Isegran og deler av Cicignon. Vi tror ikke arrangementet til føre til en større belastning enn normalt av disse. 9.4 Arrangøren skal sette inn tiltak for å beskytte biologisk mangfold i arrangementsområdet, der dette er aktuelt. Landbruksavdelingen i Fredrikstad kommune har vurdert om arrangementet kan ha konsekvenser for det biologisk mangfoldet. De konkluderer slik: Spesielt viktige områder med biologisk mangfold vil ikke bli utsatt for økt bruk som følge av arrangementet. Det kan påregnes økt ferdsel i områdene langs strandsonen og på høydedrag som gir utsikt til sjøen når skip går inn og ut. Ved alminnelig aktsomhet vil en slik ferdsel ikke ha negativ betydning for det generelle biologiske mangfoldet. Bruk av store jordbruksarealer til parkering vil ikke ha langsiktige negative virkninger av betydning for det biologiske mangfoldet.

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Program Veien til Miljøfyrtårn Oppstartsfasen og miljøgruppen Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Konsulentrapporten Kort om lover og forskrifter Veien til Miljøfyrtårn

Detaljer

Miljøanalyse - konsulentens rolle

Miljøanalyse - konsulentens rolle Miljøanalyse - konsulentens rolle Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Innhold Sertifiseringsprosessen Miljøgruppa og organisering av arbeidet Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Miljømål og miljøindikatorer

Detaljer

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten:

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo er et salgs og markedsføringsselskap for alle reiselivsbedrifter i Hol kommune. Selskapet har rundt 18 medlemmer.

Detaljer

Grønne arrangement. Systemkrav. Krav-Id 11.09.2015. Skrevet ut:

Grønne arrangement. Systemkrav. Krav-Id 11.09.2015. Skrevet ut: 59 Grønne arrangement Kravets målgruppe: Større kultur-, idrettsarrangementer og konferanser. Forutsetning: Organisasjonens hovedadministrasjon skal være Miljøfyrtårnsertifisert. Virksomheten skal også

Detaljer

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1 Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1. Generell innledning Nansenskolen ble i slutten av 2007 sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift (virksomhet). Dette bygger på dokumentet

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent?

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene Miljøfyrtårn Noe å tenke på! Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? 1 Profil MFT! En Miljøfyrtårnkonsulent må: ha evne til å engasjere bedriften

Detaljer

Miljøanalyse - konsulentens rolle

Miljøanalyse - konsulentens rolle Miljøanalyse - konsulentens rolle Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Innhold Sertifiseringsprosessen Miljøgruppa og organisering av arbeidet Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Miljømål og miljøindikatorer

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte Antall elever og ansatte 7 6 5 4 3 2 56 65 516 535 561 572 65 1 29 21 211 212 213 214 215 79 ansatte, 526 elever 1 av

Detaljer

Avfall Norge. Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen 9. 11. Juni 2009

Avfall Norge. Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen 9. 11. Juni 2009 Avfall Norge Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen 9. 11. Juni 2009 Mai 2009 Om Avfallskonferansen 2009 Avfallskonferansen 2009 arrangeres 9.-11. juni i Grieghallen i Bergen. Arrangører er det lokale

Detaljer

Tiltaksplan for det ytre miljø

Tiltaksplan for det ytre miljø Tiltaksplan for det ytre miljø - Universitetet i Bergen 1. Generell del Flere av tiltakene er av generell karakter og effekt vil gripe inn i flere områder. Følgende er valgt fra satsingsområdene nedenfor

Detaljer

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Årlig klima- og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS ble etablert som et aksjeselskap i 28 og eies av Nordre Land

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Videregående skole / folkehøgskole

Videregående skole / folkehøgskole 49b Videregående skole / folkehøgskole Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut:

Detaljer

Grunnskole / SFO. Systemkrav. Krav-Id 27.01.2015. Skrevet ut:

Grunnskole / SFO. Systemkrav. Krav-Id 27.01.2015. Skrevet ut: 49a Grunnskole / SFO Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 1002 Tiltak

Detaljer

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap Miljøhandlingsplan 2012-2018 Universitetet for miljø- og biovitenskap Miljøuniversitetet I front for å løse miljøutfordringene Verden har store globale utfordringer knyttet til miljø, mat, klima, energi,

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene / kartleggingen Krav til alle bransjer! Sykehjem Kartleggingsområdene Systemkrav Arbeidsmiljø Energi Innkjøp / Materialforbruk Avfall Transport Utslipp

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole 14.3.217, 19.27 Atlanten videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

miljøstrategi for norsk idrett

miljøstrategi for norsk idrett miljøstrategi for norsk idrett 1. INNLEDNING Idrettsstyret vedtok miljøstrategi for norsk idrett 28. februar 2011. Som Norges største frivillige bevegelse, er det viktig at idretten viser et samfunnsansvar

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Hotell. 84 Hvert år skal det lages HMS-handlingsplan.

Hotell. 84 Hvert år skal det lages HMS-handlingsplan. 3 Hotell Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 81 Hotellet bør være

Detaljer

Krav-Id Generelt Krav-Id Arbeidsmiljø

Krav-Id Generelt Krav-Id Arbeidsmiljø 0 Krav til alle bransjer Virksomheten skal også oppfylle Krav til alle bransjer. Alle skal-krav gjennomføres før sertifisering. Minst halvparten av kravene der det står bør gjennomføres før sertifisering.

Detaljer

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Kjøp bilde Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Tall Ships Races har spurt Skudeneshavn spesifikt om de vil være en CIC-havn. Derfor regner Ståle Landaas med minst femten skuter i havnebassenget i juli.

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Oppstart Miljøfyrtårn Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Miljøfyrtårn er Miljøledelse! MILJØLEDELSE M-rutiner etableres - Energi, avfall, innkjøp, transport, rapportering M-rutiner integreres

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer

Bransjekravene / kartleggingen

Bransjekravene / kartleggingen Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene / kartleggingen Krav til alle bransjer! 1 Sykehjem Kartleggingsområdene Systemkrav Arbeidsmiljø Energi Innkjøp / Materialforbruk Avfall Transport Utslipp

Detaljer

SERTIFISØRKURS - KONSULENTENS ROLLE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS

SERTIFISØRKURS - KONSULENTENS ROLLE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS SERTIFISØRKURS - KONSULENTENS ROLLE Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS Konsulentens rolle Konsulenten bistår bedriften med veiledning frem til sertifisering Hjelper bedriften med å fylle ut miljørapporten

Detaljer

Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune

Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune 1 Innholdsfortegnelse Velkommen til Skien... 3 Beskrivelse... 3 Søknadsprosessen... 3 Små arrangementer... 3 Større arrangementer... 3 Arealer

Detaljer

Reum Miljøkonsult Doblougbakken KONGSVINGER Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

Reum Miljøkonsult Doblougbakken KONGSVINGER Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport 1. Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn: Kongsvinger Centrallaboratorium AS Daglig leder: Stig Are Negård Antall årsverk: 3,5 Organisasjonstype: Tannteknikk E-Post: kclab@kclab.no Postadresse:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TORG OG PLASSER I HAMAR.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TORG OG PLASSER I HAMAR. RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TORG OG PLASSER I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014 Retningslinjer for bruk av torg og plasser i Hamar. Plassenes utforming, størrelse og tilrettelegging er faktorer som må vektlegges

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Rauma videregående skole

Rauma videregående skole Rauma videregående skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 25 233 236 238 224 225 Antall elever og ansatte 2 15 1 5 211 212 213 214 215 1 av 1 25.2.216, 11.45 Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Miljøanalyse - konsulentens rolle

Miljøanalyse - konsulentens rolle Miljøanalyse - konsulentens rolle Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Innhold Sertifiseringsprosessen Oppstartsfasen og miljøgruppen Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Miljømål og miljøindikatorer Konsulentrapporten

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Barnehage. Systemkrav. Krav-Id. Arbeidsmiljø. Krav-Id 11.09.2015. Skrevet ut:

Barnehage. Systemkrav. Krav-Id. Arbeidsmiljø. Krav-Id 11.09.2015. Skrevet ut: 36 Barnehage Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 754 Barnehagen

Detaljer

I en miljøbevisst virksomhet

I en miljøbevisst virksomhet I en miljøbevisst virksomhet Fokus: hvilken atferd ønskes (ikke hvordan endring) Tenk synergi: miljø, IK og langsiktig økonomi Husk virkning på: Virksomhetens effektivitet understøtter hovedmål? De ansatte

Detaljer

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året.

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året. 0 Felles kriterier Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK kan oppfylles

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 Årlig klima- og miljørapport for 2015 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Hvaler kommune Virksomhet havn Virksomhet teknisk drift PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Vedtatt av Hvaler kommunestyre 11.mars 2009 (sak 7/09) INNHOLD: Forord s.1 Fakta om Hvaler havn s.2

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2016

Årlig klima- og miljørapport for 2016 Årlig klima- og miljørapport for 2016 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

Speiling av kriterier etter revisjon 2016.

Speiling av kriterier etter revisjon 2016. Speiling av kriterier etter revisjon 2016. Nytt Felles kriterier finnes i kolonnen «Ny tekst». NB! Kriterier til leietaker er inkludert, mens kriterier til byggeier ikke er inkludert. ID Gammel tekst Ny

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 29 357,16 Millioner kr. 21 461,8

Detaljer

Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy

Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy 14.3.217, 18.47 Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt)

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt) KOMMUNALTEKNIKK Miljøplan for (prosjekt) Versjon Versjon: Dato: Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon 0.9 dd.mm.åååå Versjon 1.0 Versjon 1.1 Versjon 1.2 Versjon 1.X INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3

Detaljer

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden

Detaljer

Tingvoll vidaregåande skole

Tingvoll vidaregåande skole Tingvoll vidaregåande skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 3 269 Antall elever og ansatte 25 2 15 1 5 15 24 23 234 21 149 142 12 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kommentar 31 ansatte,

Detaljer

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner.

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner. Miljørapport 016 Generelt ALLIANCE+ har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring.

Detaljer

All virksomhet på festningene våre må være tuftet på festningenes verdighet. Med verdighet mener vi:

All virksomhet på festningene våre må være tuftet på festningenes verdighet. Med verdighet mener vi: Byfestningen Fredrikstad festning er Norges eneste bevarte byfestning, og samlivet mellom militære og sivile har i alle år vært festningsbyens særpreg. Ved overgang til nye aktiviteter er målet å beholde

Detaljer

Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministrasjonen

Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministrasjonen 22.3.217, 15.16 Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministrasjonen Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Hovedkontor-for konsern

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste

Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Hva er MFT? Offentlig godkjent sertifikat på miljøledelse i offentlige og private virksomheter. To grunnsteiner: Lovlig drift Kontinuerlig forbedring

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

Miljøledelse. Stig Bang-Andersen

Miljøledelse. Stig Bang-Andersen Miljøledelse Stig Bang-Andersen Er det så viktig med miljøet da? Gjennomsnittlig overflatetemperatur på den nordlige halvkule Befolkning CO2-konsentrasjon Samlet BNP Tap av tropisk regnskog og skoglandskap

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Miljørapport - Tydal kommune, rådhuset

Miljørapport - Tydal kommune, rådhuset Miljørapport - Tydal kommune, rådhuset Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 3 212 33 213 33 NB!

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Regionrådets støtteordning for arrangement våren 2017

SØKNADSSKJEMA Regionrådets støtteordning for arrangement våren 2017 SØKNADSSKJEMA Regionrådets støtteordning for arrangement våren 2017 Fakta om søker: Navn Furusjøen Rundt AS Adresse Postboks 61, Parkvegen 7-9 Postnr og poststed 2642 Kvam Navn kontaktperson Anette N.

Detaljer

Ringerike kommune Reglement for bruk av Søndre Torv og gågatene i Hønefoss

Ringerike kommune Reglement for bruk av Søndre Torv og gågatene i Hønefoss GÅGATEREGLEMENT + Ringerike kommune Reglement for bruk av Søndre Torv og gågatene i Hønefoss Utarb. av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, april 2012. Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike 28.06.12

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Kristiansund videregående skole

Kristiansund videregående skole Kristiansund videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Dette er ein yrkesfagleg vidaregåande skole og skal sertifiserast etter bransjekrav til skole og vgs i

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Beredskapsdagen 2014 Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Vi spurte våre 1000 medlemmer gjennom en Quest Back 94 responderte Hva svarte de? Er næringslivet opptatt av god beredskap? Har næringslivet

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

Jan Vogt Rådgiver, Totalmiljø AS

Jan Vogt Rådgiver, Totalmiljø AS Jan Vogt Rådgiver, Totalmiljø AS Innhold Aktørene i nettverket og deres roller Litt om utvikling av bransjekrav Roller Virksomhet VIL Konsulent HJELPER Sertifisør GODKJENNER Stiftelsen Miljøfyrtårn administrerer

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer.

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. Arrangementshåndbok For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. April 2009 Til deg som går med en arrangør i magen... Ideen bak å lage en

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommune Avdeling IT-/kvalitet Saksmappe: 2009/620-1 Saksbehandler: Venche Myrvik Saksframlegg Miljøfyrtårn i Namsos kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens innstilling Namsos

Detaljer

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017 Visjon Hovedmål 1 BøF skal være en behovsrettet og profesjonell organisasjon og en viktig medspiller i lokalsamfunnet BøF skal bidra til å styrke nettverket i nærmiljøet. Bidra til å styrke og motivere

Detaljer

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011 Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011 DIFI 13. september 2011 1 Miljøledelse (def. i ISO 14001) Den delen av organisasjonens styringssystem som benyttes til å utarbeide og iverksette dens

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 201.

Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Avtale mellom partene 1..kystlag som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN.kystlag påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 201... Avtalen

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Dette dokumentet viser hvilke miljøindikatorer som skal rapporteres per fartøy igjennom året og hva som skal presenteres på konsernnivå i en overordnet

Detaljer

TIRB konsernet AS TIRB

TIRB konsernet AS TIRB Det hele startet i 1946 da det kommunale ferjeselskapet startet busstrafikk på Tromsøya under navnet Tromsøya Buss og Ferjeselskap. Fjorten år senere, i 1960 ble Tromsbuss AS stiftet, og da som et transportselskap

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

Surnadal vidaregåande skole

Surnadal vidaregåande skole Surnadal vidaregåande skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 5 Antall elever og ansatte 4 3 2 1 27 27 34 35 332 393 357 342 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kommentar 56 ansatte,

Detaljer

Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna

Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna Takk for deltagelse på hvert av folkemøtene 12.-, 13. og 14. april - det har vært en engasjert gjeng som har møtt opp! Det som har blitt diskutert er markedsføring

Detaljer

Sak 41/11 Høring - NOU 2010:9 Et Norge uten miljøgifter

Sak 41/11 Høring - NOU 2010:9 Et Norge uten miljøgifter Komite for kultur og miljø Sak 41/11 Høring - NOU 2010:9 Et Norge uten miljøgifter Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget i Nordland vedtar følgende høringsuttalelse til NOU 2010:9 Et Norge

Detaljer

Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter

Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter Sylvelin Aadland Prosjektleder LOOP Byggavfallskonferansen 28.-29. januar 2015 LOOP er et kompetansesenter og en samarbeidsarena

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING Grimstad kommune PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING GRIMSTAD KOMMUNE HAVN Foto: Johnny Foss Sign. Inger Aaseby Skorstad Grimstad havn, plan for avfallshåndtering revidert 8.2.2012 Side 1 av 8 Innledning: Grimstad

Detaljer