Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005"

Transkript

1 Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005 Versjon: Kapitler: 0 Innledning / organisering 1 Generelt 2 Arbeidsmiljø 3 Innkjøp 4 Avfall 5 Energi 6 Transport 7 Utslipp 8 Selvpålagte miljøkrav 9 Estetikk 10 Samlet oversikt over tiltak

2 Miljøfyrtårn-arbeidet i forkant av The Tall Ships Races 0 Innledning - Organisering august 2005 er Fredrikstad endehavn for The Tall Ships Races. Det forventes ett hundre skuter og flere hundre tusen besøkende, til byen. Arrangementet har følgende målsetting: 1. Internasjonal forståelse mellom ungdom. 2. Synliggjøring av Fredrikstads satsing for miljøet jubileet og folkefestival for sørøstnorge og vestsverige. 4. Profilering av Fredrikstad og regionen generelt, og spesielt som mål for opplevelser knyttet til kysten, og den maritime kulturen. 5. En samlende dugnad gjennom flere år, som videreføres i lokale holdninger og motiverer for innsats til beste for vekst og utvikling etter arrangementet. 6. Synliggjøring og videreutvikling av Fredrikstad som arrangementsby. 7. Utvikling av kystrelaterte næringer. 8. Nyttiggjøring av kystkulturen spesielt og kulturlivet generelt i næringsutviklingen Det er satt ned seks arbeidsgrupper som deltar i planlegging og gjennomføring: Maritim gruppe har bl.a. ansvar for fortøyningsplan, ankomst / avreise, loser, følgebåter, vann og strøm til skutene, sikkerhet etc. Teknisk gruppe har ansvar for avfallshåndtering, dusj, vaskemuligheter og toalett for de mindre fartøyene. Den har også ansvaret for publikumstoalett og renhold / avfallshåndtering i bysentrum samt provisoriske ordninger for vann / kloakk og strømtilførsel. Transport-, kommunikasjons- og miljøgruppen har ansvar for arrangørens og deltakernes transportbehov, samband, sikkerhet, helsefaglig beredskap og sanitet. Gruppen har ansvaret for trafikkavvikling og parkering som omfatter publikum, og for å synliggjøre en miljøprofil for arrangementet i Fredrikstad. Kultur- og aktivitetsgruppen har ansvaret for kulturaktiviteter, scener, arrangement, salg/servering, seremonier, og at arrangementet knyttes til jubileet for unionsoppløsningen. Ansvaret dekker både deltakere og publikum PR- og informasjonsgruppen har bl.a. ansvaret for markedsføringa overfor potensielle deltakere og av arrangementet, intern og ekstern informasjon, drift av mediasenter under arrangementet og logoovervåking. Frivillig-gruppen settes sammen nærmere arrangementet og har ansvar for liaisontjenesten, dvs. forbindelsen mellom det enkelte fartøy og organisasjonen i land. Liaisontjenesten vil bl.a. bistå fartøyene med skjemautfylling, forsyninger og ev. reparasjoner, dessuten mannskapet om bord med informasjon, ulike kulturaktiviteter etc. liaisontjenesten består av språkkyndige frivillige, minst en person pr båt. Prosjektleder er Bjørg Johnsrud Western. Prosjektleder er den eneste som er ansatt for å drive prosjektet. Medlemmene i arbeidsgruppene er enten offentlige ansatte eller representanter fra byens næringsliv. Utover dette er det også mye frivillig innsats som legges ned i både planlegging og gjennomføring.

3 Prosessen med å Miljøfyrtårn-sertifisere The Tall Ships Races Fredrikstad 2005 vil skille seg fra sertifiseringen av en tradisjonell virksomhet fordi: Arrangementet er mer å betrakte som et prosjekt enn en virksomhet Det er et engangsarrangement i Fredrikstad Prosjektet er omfattende og involverer mange - men har kun en ansatt Arrangementet er ikke lokalisert til et avgrenset bygg men vil finne sted i store deler av Fredrikstad sentrum For The Tall Ships Races er det avgjørende at sertifisering finner sted i forkant av selve arrangemenet. Prosessen frem mot sertifiserings vil derfor måtte fokusere på sannsynligheten for at arrangementet greier å holde en høy miljøstandard under gjennomføringen. Det blir derfor viktig å lage gode miljørutiner sammen med, og for, de som skal involveres i gjennomføringen av arrangementet. 1 Generelt 1.1 Virksomheten skal ha formulert mål for miljøarbeidet, både for arbeidsmiljø og ytre miljø. TSR 2005 stiller store miljømessige krav. Vi vil bestrebe oss på å finne energisparende og framtidsrettede løsninger fram mot 2005, basert på visjonen om en bærekraftig utvikling. Vårt internasjonale nettverk hjelper oss å se våre lokale beslutninger i globalt perspektiv, og vi ønsker å inkludere dette nettverket i arbeidet fram mot TSR. Skutebyen Fredrikstads tradisjoner skal synliggjøres gjennom bevaring og opprusting av våre maritime miljøer, og vi vil trekke kommunens innbyggere og næringsliv med i en ambisiøs miljøsatsing som omfatter vern, vedlikehold og ny investering i hele kommunen. Vi vil gå inn for å forbedre samferdselen i sentrum og utover i distriktene, og ikke minst satse på elva som en viktig, trivselskapende ferdselsåre. Ressurskrevende person- og varetransport skal i størst mulig grad erstattes av mer framtidsrettede løsninger. Økologisk matforsyning, gjenvinning av avfall og effektiv renovasjon av våre utearealer vil være selvfølgelige satsingsområder før, under og etter arrangementet. 1.2 Virksomheten skal ha et godt system for HMS-arbeid som fungerer i praksis. Miljøfyrtårnrutiner innen avfall, energi, transport osv. samles og innarbeides i dette internkontrollsystemet. Flere av de tema som her nevnes, vil bli beskrevet under sine respektive kapitler. Det kanskje viktigste elementet i IK-systemet, Beredskapsplanen, blir beskrevet i kapittel Alle konsesjoner for utslipp til jord, vann og luft skal følges.

4 Båtene skal ikke ha lov til å slippe ut kloakk når de ligger til kai. Arrangør skal tilby slamsuging som en betalingstjeneste, med noe subsidierte priser. Skutene kan bestille slamsuging via liaisoner og helpdesk. Det vil bli etablert et system for innsamling av farlig avfall. Teknisk gruppe har mottatt priser fra leverandør og utfra dette vil prosjektet utarbeide en prisliste for skutene. De kan via Liason henvende seg til Helpdesk for å utført denne tjenesten. De færreste av båtene vil ha mulighet for å samle opp gråvann mens de ligger til kai. Det finnes heller ingen praktiske muligheter for arrangøren til å tilrettelegge for oppsamling av gråvann. Avdeling for miljørettet helsevern i Fredrikstad kommune har sammen med Fylkesmannenes miljøvernavdeling vurderet at det ikke gir noen miljømessige problemer at båtene under The Tall Ships Races slipper ut gråvann. Dette fordi tidsrommet er begrenset og fortynningen er stor. (Se vedlegg 1.3). Informere om slamsugingstjenesten. Informere liaisoner og helpdesk om prosedyre for bestilling. Foreta en beslutning knyttet til hvordan farlig avfall best skal samles inn. Deretter Informere liaisoner og helpdesk om prosedyre for bestilling / levering. Teknisk gruppe Teknisk gruppe 1.4 De ansatte skal være informert og delta i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet og gjøre driften mer miljøvennlig. Det skal være en miljøansvarlig. Ansvar: skrive miljørapport, holde miljøarbeidet i hevd og stimulere til nye tiltak. Ved begynnelsen av året skrives en miljørapport for fjoråret med handlingsplan for inneværende år. ( ). Innen 1. mars sendes miljørapporten (nevnt over) til Stiftelsen Miljøfyrtårn, (...) Ikke aktuelle krav fordi The Tall Ships Races skiller seg fra en de fleste andre Miljøfyrtårnvirksomheter fordi dette er et engangsarrangement. Det er derfor ikke aktuelt å skrive årlige miljørapporter. Her er heller ikke ansatte i vanlig forstand som skal informeres, fordi prosjektleder er eneste ansatte. Men vi kommer til å gi alle frivillige en viss miljøopplæring av alle frivillige medarbeidere - se under. 1.5 Miljøarbeidet skal synliggjøres og samarbeidspartnere, medarbeidere og publikum skal informeres om miljø- og sikkerhetstiltak som gjennomføres.

5 Miljøinformasjonen som gis, og skal gis når arrangementet nærmer seg, kan deles inn etter målgruppene: Arbeidsgrupper som arbeider med planlegging: Alle arbeidsgruppene er informert om arbeidet med Miljøfyrtårn-sertifiseringen. De har fått presentert de bransjekrav som er relevante for dem. Frivillige som skal bidra under gjennomføringen: Det er avtalt med de ansvarlige for opplæring at de frivillige skal få praktisk miljøopplæring knyttet til de oppgavene den enkelte gruppe skal gjennomføre under arrangementet. Eksemplvis skal Liaisonene kunne gi mannskapene miljøinfo som er relevant for båtene. (Se mer under 2.3) Publikum generell i forkant: Det har vært en artikkel om miljøsatsningen, særlig med fokus på å sykle til arrangementet, i Fredrikstad Blad. (Vedlegg 1.5) Dette ble fulgt opp med en for oss nyttig leder-artikkel. Det er sendt ut miljøinfo til husstander gjennom skolene (Vedlegg 1.5) Det skal komme miljøinfo i arrangementsavisa som FB gir ut Arrangementets web-side brukes Publikum generell under arrangementet: Det lages miljø-skilt som beskriver hva arrangøren har tilrettelagt for og hva publikum kan bidra med. (Se mer under punkt 4.5) Samarbeidspartnere: (For eksempel de som skal leie plass under arrangementet) Restauranter og andre som skal leie areal til boder oppfordres til å ha en miljøriktig profil ved bl.a. å bidra med minst mulig avfallsproduksjon Følge opp restauratører og bod-leiere slik at vi øker sannsynligheten for at de tar med miljøhensyn i planleggingen. Lage miljøpunkter til instruksen for de frivillige. Lage et miljøopplegg for opplæringen som skal finne sted i juli. Bjørg / Grete Grete Grete 1.6 Arrangøren bør oppfordre til miljøvennlig drift også i lokaler som ikke er arrangørens egne. Det er utarbeidet miljøkrav, basert på bransjekravene, til virksomheter som prosjektleder inngår avtaler med. Dette gjelder særlig restauratører og andre som leier plass til å sette opp boder og lignende. (Se punkt 3.3) 1.7 Det skal stilles krav til sponsorer og samarbeidspartnere om å følge arrangementets miljøprofil under gjennomføringen. Prosjektledelsen kan ikke stille miljøkrav til sponsorer. Ettersom arrangementet er åpent for publikum (uten inngangspenger) er man helt avhengig av sponsorvirksomhet for å få arrangementet i havn. Men prosjektleder har oppfordret hovedsponsorene om ikke å legge opp til stands under arrangementet hvor det deles ut ting som bidrar til forsøpling.

6 1.8 Det skal arbeides for å begrense utdelingen av flyere og vareprøver og det skal etableres retningslinjer overfor sponsorer for logobruk og estetikk. Grafisk profil: Griff har laget en profilhåndbok for arrangementets grafiske profil. Estetikk: Det er bestemt en profil for telt til boder, stands osv, slik at det blir en ensartethet i by-bildet Materiell som produseres fra arrangementets side Når det gjelder utdeling av materiell fra prosjektets side vil dette begrense seg til en arrangementsavis som inneholder program, info til skutene, miljøinfo med mer. I forkant av arrangementet lages det nyhetsbrev som distribueres på e-post. Det lages også en Captains Manual som gir alle skipperne konkret info om praktiske ting de må forholde seg til i Fredrikstad, herunder miljøinfo. Materiell fra andre: Under arrangementet kommer det antakeligvis til å bli andre aktører som vil benytte anledningen til å markedsføre seg / sine produkter, for eksempel gjennom flygeblader. Ettersom vi tilstreber å ha et ryddig arrangement ønsker vi å begrense / ha kontroll med dette. Vi kommer på forhånd til å informere gjennom media om at dette er uønsket aktivitet. Dette begrunnes i Fredrikstads Byvedtekter som sier at det ikke er lov å forsøple byens gater og torv. Vi har imidlertid ikke funnet en god måte å håndheve dette på enda. Vi har vært i dialog med politiet som ikke ønsker å delegere en slik håndhevingsmyndighet til oss. Både fordi de ikke tror dette blir noe problem, men også på bakgrunn av ytringsfriheten. Informere om at utdeling av flyvere og lignende er uønsket aktivitet. Bjørg / Grete Videreføre dialogen med politiet for å prøve å få til en god løsning der Bjørg / noen kan håndheve Byvedtektene om forsøpling under Grete arrangementsdagene. Vi skal også ta en samtale med handelsstandsforeningen hvor vi oppfordrer deres medlemmer til ikke å dele ut flygere. Kontakte kommuneadvokaten og høre med hvilken hjemmel vi kan stoppe de som eventuelt kommer til arrangementet for å dele ut flygere. Lage en instruks til de som skal vise bort forsøplere hvor vi beskriver med hvilken hjemmel vi viser bort. (Instruksen blir antakeligvis til de områdeansvarlige.) Bjørg Grete 1.9 Arrangementsområdet bør være tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede.

7 Transportgruppa har satt i gang et arbeid for å sette av p-plasser til funksjonshemmede. Parkeringssjefen holder på å kartlegge de plassene som finnes. Det er ikke mulig å få til god tilgjengelig for funksjonshemmede i alle skipene. Der kommer imidlertid et skip som seiler med funksjonshemmede, og dette vil være mulig å besøke. Restaurantene som skal etableres i arrangementsområdet, er oppfordret til å ta hensyn til tilgjengelighet for funksjonshemmede. Teknisk gruppe vil leie 3 ekstra handikap toaletter. Etter parkeringssjefens kartlegging, skal det vurderes hvorvidt handikap-parkering skal være innenfor eller utenfor den bilfrie sonen, og hvor mange plasser som skal settes av. Transportgruppa 1.10 Det skal være tilfredsstillende sanitærforhold på området, tilpasset antall publikum. Midlertidige systemer for feiing, håndplukking av søppel, innsamling av avfall og ekstra toaletter for publikum og for mannskap på skutene vil bli etablert: Det er bestilt 103 ekstra mobile toaletter, hvorav 3 er tilpasset for handikappede. Disse vil bli tømt en gang i døgnet. Mellom søppelstativer med to sorteringsfraksjoner vil bli plassert ut på arrangementsområdet. Søppelsekker fra disse stativene og fra skutene vil bli fraktet til 9 stasjoner med to containere per stasjon, en for papir/papp og en for restavfall. Restavfallet vil energigjenvinnes hos FREVAR og papir/papp vil gå til materialgjenvinning. Hver morgen vil gatene i sentrum feies. Dessuten vil festivalområdet deles inn i områder og dugnadsarbeidere vil håndplukke søppel, på ettermiddag og tidlig kveld Det skal være tilgang på gratis drikkevann for publikum og medarbeidere. Prosjektet vil legge en ringledning langs kaifront med tappeuttak til skuter, vannposter for publikum og tappeuttak til serveringssteder. Det vil bli relativt mange tappesteder. Vann og avløp vil etablere en vannbar på Fisketorget der vannflasker vil bli delt ut. Det skal bestilles ca flasker. Dette vil neppe være tilstrekkelig til alle som vil ha, men ettersom flaskene koster kr. 6,40, kan det ikke kjøpes inn et ubegrenset antall. Vannflaskene deles ut til barn og ungdom så langt lageret rekker. Voksne får vann i engangsbeger. Det skal tas miljøhensyn når type engangsbeger velges. Beslutte antall tappesteder Miljøhensyn tas ved valg av engangsbeger Teknisk 15. juni gruppe TD-Vann og avløp

8 2 Arbeidsmiljø 2.1 Lokaler skal ha tilstrekkelig ventilasjon. Det skal være rutiner for vedlikehold og rengjøring av ventilasjonsinnretninger. Medarbeidersamtaler gjennomføres årlig. Arbeidet legges opp slik at det blir minst mulig ensformig både når det gjelder arbeidsstillinger og jobbfunksjon generelt. Det skal være gode ergonomiske forhold for ansatte Virksomheten bør tilrettelegge / sponse fysisk trening for de ansatte. Røykeloven skal følges. Lokalene skal være ryddige, og rengjøres med de mest miljøvennlige metodene. HMS datablad for kjemikalier og vaskemidler skal være lett tilgjengelig for alle brukere Ikke aktuelt fordi The Tall Ships Races: Er et utendørs arrangement og er ikke knyttet opp til bestemte lokaler Har kun en ansatt 2.2 Arrangøren bør være tilknyttet verne- og helsepersonale Arrangementets ene ansatt er tilknyttet kommunens bedriftshelsetjenesteordning (HMSavdelingen) 2.3 Arrangøren skal ha et apparat som ivaretar medarbeideres arbeidsmiljø, oppfølging og opplæring under arrangementet. De frivillige bør ha arbeidsavtaler. Medarbeiderne i arrangementet er alle frivillige. Det er nettopp arbeidsmiljø, oppfølging og opplæring, samt den enkeltes glede ved å bidra til en slik happening, som gjør at de bruker sin fritid på dette. Det er en egen komité som lager opplæringspakker for de frivillige. Det skal rekrutteres 7-8 lærere som kurser ca 400 frivillige. Opplæringen består av følgende pakker : En grunnpakke om The Tall Ships Races og ideologien bak arrangementet Service / motivasjon / holdninger Kjenn Fredrikstad! Hva er hvor og hvordan komme dit Detaljkunnskap om programmet. Differensieres for de ulike frivillige med ulike oppgaver Det anses som altfor krevende å etablere arbeidsavtaler med hundrevis av mennesker som kanskje bare skal arbeide rundt 10 timer. Det skal lages miljøinformasjon som syes inn i opplæringspakkene: En grunnleggende del om Miljøfyrtårn og hvorfor vi gjør dette En miljøtiltaksdel tilpasset den enkelte gruppes arbeidsoppgaver Grete 1. juli

9 2.4 Medarbeidere og publikum skal forsikres, og medarbeidere og artister skal ha/ tilbys nødvendig verneutstyr. Å forsikre anslaget på mennesker som kommer til å besøke Fredrikstad anses som urimelig dyrt. Prosjektledelsen velger å fokusere på forebygge ulykker gjennom å foreta en risikoanalyse samt ha en god beredskapsplan. (Se punktet under om beredskapsplan) 2.5 Arrangøren skal ha utarbeidet en risikoanalyse og en brannsikkerhetsplan for arrangementet. Det skal være forberedt tiltak for å ivareta publikums sikkerhet. Det skal være medarbeidere med førstehjelpskurs og tilstrekkelig førstehjelpsutstyr tilknyttet arrangementet/ festivalen. Arrangementet/ festivalen skal ha tilgang på lege og øyeblikkelig hjelp til sine medarbeidere, artister og publikum. Det er lagt opp til et grundig beredskapsarbeid for arrangementet. Tre aktører (brann, ambulanse og politi) er nå i sluttfasen av sine respektive Risiko- og sårbarhetsanalsyser. Disse sendes til kommunen, som videreformidler til Fylkesmannen. Det skal i tillegg gjennomføres en øvelse 10. juni for Arrangementskomiteen for The Tall Ships Races. Målet er å øve seg på krisehåndtering, kommunikasjon og samarbeid. Dette skal gjøres gjennom ulike scenarier. I listen under nevner vi noen viktige sikkerhetstiltak: Brannvesenet har beredskap og stiller dykkere til disposisjon.. Det vil bli satt opp flere førstehjelpstelt i området. En stor mengde frivillige med førstehjelpskunnskap vil være synlig i hele byen. Frivilige organisasjoner som Røde kors, Norsk folkehjelp og speidere stiller. Der er også frivillige leger og tannleger. Både Sivilforsvaret og Heimevernet stiller med folk. (Anslagsvis hver) Sjøforsvaret stiller med følgebåt og blir liggende til kai i Fredrikstad Lions har foreslått telt for barn som kommer bort fra foreldrene For øvrig benyttes legevakt og sykehus hvis det blir nødvendig 3 Innkjøp

10 3.1 Virksomheten skal etterspørre varer og tjenester som gir så lav miljøbelastning som mulig (råvarer, kjemikalier, rengjøringsmidler, papir, vaskerier, transportmidler mm). Det skal benyttes en enkel sjekkliste for miljøvennlige innkjøp. ( ) Så langt råd er, skal virksomheten velge produkter med anerkjent miljømerking, ( ). Virksomheten skal be sine mest sentrale leverandører om å dokumentere miljøvennlig drift innen alle, eller utvalgte miljøtema. Viktige miljøtema er blant annet arbeidsmiljø, energi, avfall, utslipp Arrangementet skal ha innkjøpsansvarlig(e) som systematiserer og koordinerer innkjøpene. Dette er lite aktuelle krav fordi The Tall Ships Races selv knapt kjøper inn noe. Kontormateriell og lignende er omfattet av kommunens sentrale innkjøpsordning. Her stilles til en viss grad miljøkrav til varer og leverandører. Når det gjelder prosjektleders kontordrift, kjøpes det inn rettferdig kaffe. Noe give-aways kjøpes inn, f.eks. t-skjorter, fleecegensere og sydvester. Utover dette leverer sponsorer varer. Dette er å betrakte som gaver, og det oppleves derfor som vanskelig å stille miljøkrav. Det er imidlertid andre innkjøpere knyttet til arrangementet, for eksempel restauratørene. Disse har prosjektleder et samarbeid med og her stilles miljøkrav knyttet til hva som skal serveres. (Se punkt 3.3) 3.2 Hvis miljøvennlige innkjøp hindres på grunn av kjedetilknyting, skal virksomheten forsøke å endre kjedens policy. Settes en del / deler av virksomhetens drift ut til andre (outsourcing), skal disse underleverandørene påvirkes til å miljøsertifisere seg. Ved nybygg og rehabilitering eller inngåelse av leieavtale skal miljø vektlegges - arealbruk, materialbruk, ventilasjon og oppvarming. Virksomheter som bruker vann i vareproduksjon, skal ha egen vannmåler. Det skal fortløpende vurderes / gjennomføres vannreduserende tiltak, slik som å vektlegge vannforbruk ved innkjøp av nytt utstyr. Lavt støynivå skal være kriterium ved kjøp Ikke aktuelle krav 3.3 Arrangementet/ festivalen skal vurdere å tilby økologisk mat. Lokale varer og leverandører bør prioriteres. Internkontroll Mat skal være innført på serveringssteder på arrangements område.

11 Følgende miljøkrav er lagt inn som et krav i kontrakten til de midlertidige serveringsstedene som får lov til å servere under arrangementet. Restauratørene må legge frem en plan for hvordan de planlegger å oppfylle miljøkravene som er satt til dem: Internkontroll Mat skal være innført på serveringsstedet Restauranten skal tilby minst et økologisk alternativ Lokale varer og leverandører bør prioriteres Avfallet skal kildesorteres (våtorganisk, papp/papir og restavfall) Den enkelte restaurant skal legge opp til en drift som skaper minst mulig avfall Restaurantområdet bør være tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede. Innhente dokumentasjonen fra restauratørene på hvordan de løser miljøutfordringene. Bjørg / 1. juli Grete Høre med restauratørene om det er noe de trenger som gjør formidlingen av miljøtiltakene til den enkelte ansatte enklere. For eksempel oppslag om rutiner, klistremerker eller liknende. Grete 15. juni 3.4 Miljøsertifiserte hoteller og campingplasser bør prioriteres ved valg av overnattingssteder Det finnes ingen miljøsertifiserte virksomheter i nærheten 4 Avfall 4.1 Virksomheten skal ha gjennomført minst tre avfallsreduserende tiltak. Gjenbruk prioriteres fremfor kildesortering for gjenvinning (eks. reparasjon). Ved resertifisering skal minst to nye avfallsreduserende tiltak dokumenteres. Virksomheten skal sette som krav til leverandører og egen praksis at varer ikke overemballeres, og at det brukes ombruksemballasje eller i det minste gjenvinnbar emballasje. Etablerte ordninger for retur og gjenvinning av emballasjeavfall benyttes. Bruk av engangsartikler, skal være redusert til et absolutt minimum. Mottak av uadressert reklame og brosjyremateriell skal begrenses. Miljøansvarlig skal følge opp avfallshåndteringen jevnlig. Ved avvik eller behov for oppgradering skal strakstiltak iverksettes. Virksomheten skal benytte alle eksisterende lokale ordninger for kildesortering av gjenvinnbare avfallsfraksjoner som organisk avfall, papp og papir, plast, EE-avfall, glass m.m. Farlig avfall skal lagres forsvarlig og leveres til godkjent mottak. En avfallsinstruks skal være utarbeidet og tilgjengelig for alle ansatte. Disse kravene er tilpasset en annen type virksomhet enn The Tall Ships Races. Prosjektledelsen har imidlertid innført grønt kontor -rutiner som kildesortering av papir, bevisst forbruk av papir osv.

12 % av avfallet under arrangementet/ festivalen skal kildesorteres og leveres til gjenvinning. Vi vil arbeide for å få en så høy andel kildesortert avfall som går til materielagjevinning som praktisk og økonomisk mulig. Restfraksjonen som leveres vil gå til energigjenvinning lokalt. Men vi har noen begrensninger: Praktiske begrensninger: Det er begrenset hvor mange fraksjoner det er mulig å få publikum til å sortere i. Erfaringer fra en av byens renovatører som samarbeidet med en av byens musikkfestivaler, tilsier at mange fraksjoner blir så forurenset av andre fraksjoner at det likevel må gå til forbrenning/energigjenvinning. Økonomiske begrensninger: Det er kommunens renovasjonsavdeling som er ansvarlig for renovasjonen under arrangementet. Denne er finansiert gjennom husholdningenes renovasjonsgebyr, og disse midlene kan ikke brukes til fordyrende avfallsløsninger under The Tall Ships Races. Man er derfor avhengig av at næringsdrivende innen renovasjon sponser en god avfallsløsning for arrangementet. Den foreløpige avfallsløsningen er: Mellom søppelstativer med to sorteringsfraksjoner vil bli plassert ut på arrangementsområdet. Forskjellige farger på papirsekkene utstyrt med TSR logo, vil sikre at fraksjonene ikke blandes. Disse stativene vil dekke oppsamling av søppel fra publikum og ekstra uteserveringer. Skutene vil få utdelt et antall sekker av hver type. Søppel fra skutene vil bli tatt hånd om og brent når de ankommer til Fredrikstad. Restavfall fra skutene som produseres når skuten ligger til kai vil brennes sammen med restavfall fra publikum og serveringssteder. Papir og papp vil bli sortert på skutene og levert til gjenvinning sammen med papir/papp fra publikum og serveringssteder. Det vurderes også å samle inn glass og metall fra skutene. Det er en dialog med Norsk resirk om innsamling av pante-bokser fra uteserveringer. Søppelsekker fra stativene og fra skutene vil bli fraktet med 6 minitraktorer (4-hjulinger) med hengere til 9 stasjoner med to containere per stasjon, en for papir/papp og en for restavfall. Restavfallet vil energigjennvinnes hos FREVAR og papir/papp vil gå til materialgjenvinning. Avklare system for innsamling av glass og metall fra skutene. (Løsning må beskrives i Captains manual før den går i trykken ) Be Knut Western om å ta med info i brevet som skal gå til alle skutene Teknisk 25. mai gruppe 15. juni Avklare system for innsamling av pante-bokser fra uteserveringer. 4.3 Det skal lages en plan for avfallsminimering.

13 Det er bestemt at vi skal lage en fellesgrill på Isegran for å begrense mengden engangsgriller. Fellesgrillen skal bli en permanent ordning som Fredrikstads innbyggere kan ha glede av også ellers. Andre tiltak for avfallsminimering er beskrevet under andre punkter også - se: 1.8 om flygere 3.3 om restaurantene Oppføre fellsgrillen TD virksomhet Natur 1. juli 4.4 Det skal være et system for kildesortering av avfallet på alle arrangementets/ festivalens områder, også administrative områder, backstage og andre steder hvor publikum ikke har adgang. Administrative områder er crew-senter i Cicignon skole, frivillig-senter i biblioteket, pressenter og rådhuset. Avfallet vil her bli sortert i to fraksjoner, papir/papp og restavfall. Se beskrivelse av foreløpig avfallsløsning i punkt Publikum skal oppfordres til å kildesortere. Det gjøres enkelt og med god informasjon til publikum. Som beskrevet i punkt 4. 2 vil det være flere steder hvor det er mulig å kildesortere. Vi kommer dessuten til å lage et miljøskilt som beskriver miljøtiltakene samlet, organisert på følgende måte: Dette har VI gjort / tilrettelagt Dette kan DU bidra med 4.6 Pant på engangsglass og eventuell annen engangsemballasje skal innføres.

14 Av praktiske grunner (som manglende mulighet for oppvask) oppgir restauratørene på de midlertidige serveringsstedene at må bruke engangsartikler. Poenget med pant på engangsemballasjen må være å forhindre forsøpling. Vi anser ikke dette for å være noe problem i vårt tilfelle ettersom næringsmidlene som skal serveres i engangsemballasje kommer til å bli spist på serveringsstedet. Herfra vil restauratørene samle inn og levere til energigjenvinning. Serveringsstedene kommer til å selge en del pante-bokser. Teknisk gruppe er i dialog med Norsk Resirk i forhold til å få sekker til å samle disse i på serveringsstedene. De ordinære restaurantene er oppfordret om ikke å bruke engangsservise, men ta høyde for det økte antallet besøkende med vanlig servise. (Se vedlegg 4.6) Når det gjelder publikum som vandrer rundt i byen, kommer vi til å tilby en flaskeløsning som kan etterfylles. (Se mer under punkt 1.11) 5 Energi 5.1 (Alle de generelle bransjekrav kommenteres her under ett) Det er lite aktuelt å se på stasjonær energibruk i forbindelse med gjennomføringen av The Tall Ships Races. Prosjektledelsen har imidlertid innført grønt kontor -rutiner knyttet til enøk. 6 Transport 6.1 Arrangøren skal ha en plan for å minske privatbilbruk til og fra arrangementet. Arrangementet skal ha et system for logistikk for å unngå unødig kjøring. Publikum og utøvere bør oppfordres til å komme seg til arrangementet/ festivalen ved hjelp av kollektivtrafikk. Arrangementet/ festivalen bør samarbeide med kollektivaktører på kampanjer for kollektivtransport til og fra arrangementet/ festivalen. Informasjon om kollektivtilbud skal være lett tilgjengelig for publikum og utøvere i forkant og under arrangementet/ festivalen. Det skal tilrettelegges for sykling til arrangementet/ festivalen og det bør være tilstrekkelig med sykkelstativ

15 Følgende er gjort for å sikre en god, og miljøriktig, trafikkflyt til og fra arrangementet: Sentrum blir i all hovedsak sperret for biltrafikk. Det blir tre store parkeringsplasser utenfor sentrum hvor publikum skal parkere. Her er kapasitet til ca biler. Herfra vil det gå busser til byen. Buss: Det ordinære lokale busstilbudet blir utvidet. Steffensjordet er satt av til parkering for tur-busser. Tog: NSB har satt opp ekstra tog under arrangementet. Dette utgjør ekstraseter. Ferger: Det blir mest sannsynlig et nytt fergeleie på Kråkerøy, ved Isegran. Foruten de kommunale fergene som er i drift, jobbes det for å skaffe flere ferger for å ta toppene under arrangementet. Til tross for de overnevnte tiltak med både godt parkeringskapaistet og utvidet kollektivtilbud, regner vi med at vi er avhengig av at lokalbefolkningen lar bilen stå og tar sykkel eller beina fatt for å komme seg til sentrum. For å øke sannsynligheten for å lykkes i dette har vi satset en del på sykkel: Fysisk: Det er satt av ti områder langs bryggepromenaden hvor sykler kan parkeres. Det skal lages enkle og provisoriske stativer slik at det blir mulig å låse syklene fast. (Se vedlagt kart) Det er foretatt en registrering av sykkelveinettet, og utbedringer er i gang. Holdningsskapende: Det er laget en logo som kobler sykkel og The Tall Ships Races. Denne brukes i alle tenkelige sammenhenger for å koble sykkel mot arrangementet: Infomateriell med tekst om dette er brukt under sykle-til jobben aksjonen, Glommastien rundt, i sykkelforetningenes annonser i avisene med mer. (Se diverse vedlegg.) Materiellet vil bli brukt ved liknende anledninger vil dukke opp gjennom sommeren.

Avfall Norge. Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen 9. 11. Juni 2009

Avfall Norge. Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen 9. 11. Juni 2009 Avfall Norge Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen 9. 11. Juni 2009 Mai 2009 Om Avfallskonferansen 2009 Avfallskonferansen 2009 arrangeres 9.-11. juni i Grieghallen i Bergen. Arrangører er det lokale

Detaljer

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Medlemmer i prosjektgruppen: Miljøansvarlig: Rådgiver: Rapportens målsetting: Arne Andreassen (vaktmester) Tore Ahmad (info) Johnnie Brok (Bygnings- og reguleringsavd.)

Detaljer

Miljørapport for Stallen

Miljørapport for Stallen Miljørapport for Stallen (HMS-avdeling og de tillitsvalgte) Oppstart: September 2002 Medlemmer i prosjektgruppen: Knut Alnæs (HMS-sjef) Lena Myhrberg (HMS-rådgiver) Signar Karlsen (vaktmester) William

Detaljer

Søknad om miljøsertifisering for VM i orientering, Trondheim 2010 World Orienteering Championships (WOC)

Søknad om miljøsertifisering for VM i orientering, Trondheim 2010 World Orienteering Championships (WOC) Søknad om miljøsertifisering for VM i orientering, Trondheim 2010 World Orienteering Championships (WOC) Kriterier for Miljøgodkjent arrangement Kriteriene for å søke er delt opp i 8 områder, internt miljøarbeid,

Detaljer

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dato: 28.06.2010 Prosjektinformasjon Tittel: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Kontaktperson/ Miljøfyrtårnkonsulent: Miljørapport med handlingsplan

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene SYKEHUS OG MILJØ sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene Rapporten er utarbeidet av Bergfald & Co as på oppdrag fra Helsedepartementet. Ansvarlig: Øystein Solevåg Bergfald & Co as Gøteborggt.

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Miljøsertifisering av SIFO

Miljøsertifisering av SIFO Miljøsertifisering av SIFO Målsettinger for Miljøledelse og miljøprofil i SIFO med forslag til tiltak Rapport fra arbeidsgruppe SIFO, november 2008 av Engebret Rødningen, Grethe Strand-Pedersen og Gunnar

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Stokke Rådhus (SR) Antall årsverk 75 Organisasjonstype Kommunal E-Post Postadresse postmottak@stokke.kommune.no Postb.24, 36 STOKKE Besøksadresse Nygaardsallè,

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL Innhold 1. Om veilederen... 2 Kontaktinformasjon... 2 Om Stiftelsen FEE Norway:... 2 2. Hva er Green Key?... 3 3. Søknadsprosessen... 3 Om kriteriene:... 3 Om prosessen...

Detaljer

SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING 2012-2015

SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING 2012-2015 GREEN KEY EN MILJØSERTIFISERINGSORDNING FOR HOTELLER, CAMPING OG ANDRE OVERNATTINGSVIRKSOMHETER SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING 2012-2015 Adresse: Stiftelsen FEE Norway, Postboks 4502, 4673 Kristiansand

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening En vurdering av brukere, tilgjengelighet, finansiering og sikkerhet En vurdering av brukere, tilgjengelig het, finansiering og sikkerhet R a p p o r t n r. 7 / 2 0 0 4 NRF

Detaljer

Innføring av nytt system for papirinnsamling i Fredrikstad kommune konsekvenser for lag og foreninger. Sven Erik Skønberg. Fredrikstad Dato OR.03.

Innføring av nytt system for papirinnsamling i Fredrikstad kommune konsekvenser for lag og foreninger. Sven Erik Skønberg. Fredrikstad Dato OR.03. Innføring av nytt system for papirinnsamling i Fredrikstad kommune konsekvenser for lag og foreninger Sven Erik Skønberg Fredrikstad Dato OR.03.07 RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR.03.07 ISBN nr: 978-82-7520-568-9

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST MIDT-NORGE SØR-ØST VEST SØR-ØST VEST VEST Sluttrapport Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Sammendrag... 2 1. Bakgrunn for prosjektet og

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

HOLD NORGE RENT KURSEN MOT REN KYST

HOLD NORGE RENT KURSEN MOT REN KYST HOLD NORGE RENT KURSEN MOT REN KYST INNHOLDSFORTEGNELSE Rapportdel 1. Forord 2. Introduksjon 3. Diskusjon 4. Konklusjoner og anbefalinger 5. Kilder Manual Om marin forsøpling Kort om strandryddedagen Strandrydding:

Detaljer

Energi- og klimaplan for Bærum kommune

Energi- og klimaplan for Bærum kommune Utkast nov. 2012 Energi- og klimaplan for Bærum kommune 2013 2017 BÆRUM KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status klimaproblematikk og klimagassutslipp... 5 2.1 Økt fokus på klimaproblematikk...

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer