GAMVIK KOMMUNE GAMVIK KOMMUNE (HØRINGSUTKAST) KOMMUNEDELPLAN FOR LOKALE KULTURBYGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GAMVIK KOMMUNE GAMVIK KOMMUNE (HØRINGSUTKAST) KOMMUNEDELPLAN FOR LOKALE KULTURBYGG"

Transkript

1 GAMVIK KOMMUNE GAMVIK KOMMUNE (HØRINGSUTKAST) KOMMUNEDELPLAN FOR LOKALE KULTURBYGG

2 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURBYGG (høringsutkast) 1. INNLEDNING 1.1 Gamvik kommune befolkning klima og vegetasjon historie 1.2 Planarbeid utarbeidelse og arbeidsmetode 1.3 Målsetting 1.4 Forutsetninger 1.5 Lover - pålegg side 2 Dette er første utkast til kommunedelplan for kulturbygg i Gamvik kommune. Grunnlagsmaterialet er hentet fra: Behovsundersøkelse blant lag og foreninger i 1998, kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv for perioden Handlingsdelen med prioriteringene er hentet fra behovsundersøkelsen

3 GAMVIK KOMMIJNE 2 1. INNLEDNING 1.1 Gamvik kommune befolkning : Gamvik kommune har ca innbyggere og ligger på østsiden av Nordkynhalvøya. Kommunen er delt i tre med Mehamn som kommunesenter hvor det bor ca. 900 personer. Gamvik og Skjånes/Langfjordnes har henholdsvis 250 og 200 innbyggere. Kommunen kan by på rik og variert natur, fiskerike elver og vann og et aktivt kulturliv. Næringslivet er bygd opp rundt fiske og fiskeforedling, og eksporterer til store deler av verden. Flyplassen i Mehamn har daglige ruteforbindelser med hele landet, og hurtigruta har to daglige anløp i Mehamn klima og vegetasjon : Etter meteorologiske definisjoner har områdene rundt Gamvik aldri sommer. En sommer måned skal ha en gjennomsnittstemperatur på over 100 C. Ved Slettnes fyr er august varmeste måned med 9,6 C. Gamvik har altså egentlig bare vinter, vår og høst selv om vi har både midnattssol og lange perioder med fint sommervær. Gjennomsnittlig vindstyrke er høy. I januar var det 21 dager med vindstyrke liten kuling eller mer, og det kan nevnes at "Nordkynveien" fra Bekkafflord til Hopseidet, som går over svært ugjestmilde strøk, ble brøytet 238 dager vinteren Ved første øyekast virker vegetasjonen i kommunen mildest talt fattigslig. Mangelen på trær og større busker, samt store områder med "steinørkener" gir et helt spesielt inntrykk. Plantelivet er likevel langt fra så sparsomt som en skulle tro. På Nordkyn er det registrert 350 forskjellige arter av blomsterplanter. Plantelivet er i stor grad likt det som finnes i høyellet i Sør-Norge, på høyder m.o.h. så her kan en finne Ijeilpianter side om side med strandplanter historie : Sporene etter tidligere bosetting på halvøya forteller oss at det har bodd folk her i år. Fiske og jordbruk har til alle tider lagt livsgrunnlaget for både fastboende og sesongarbeidere. Spesielt var god havn og den k6rte avstanden til fiskefeltene viktig. Pomorhandelen, som varte helt frem til 1. verdenskrig, besto stort sett av byttehandel med russerne. Fisk ble byttet mot mel og andre livsnødvendige varer. Rundt 1900 drev den kjente hvalfangeren og oppfinnerensvend Foyn hvalstasjonen i Mehamn. Fabrikken var den største i sitt slag i Finnmark, men da fisket slo feil i 1903 la fiskerne skylda på hvalfangerne. I "Mehamn opprøret" den 2. juni rev tilreisende fiskere ned og ødela fabrikken. I dette voldsomme slaget ble det bla satt inn soldater for å opprettholde lov og orden. Fabrikken ble aldri bygd opp igjen, for bestanden av hval var sunket drastisk, men Mehamn vil alltid ha en sentral plass i hvalfangsthistorien. 1.2 Planarbeid : Utarbeidelse og arbeidsmetode : Kommunedelplan for lokale kulturbygg er i sin helhet utarbeidet på oppdrag av konsulent.firmaet Idrett- og Næringsservice i Tana v/ Kåre Breivik, for Gamvik kommune. Alle lag og foreninger har gjennom en behovsundersøkelse fått kommet med opplysninger og/eller ønsker til planen. (Alle kommunale etater er informert om arbeidet, og er gitt anledning til å komme med innspill.) Plan- og utviklingssjef Geir Hansen og Kulturkonsulent Terje Moen / Heidi Stene har bidratt med faktaopplysninger om kommunen. Høringsutkast

4 GAMVIK KOMMUNE 3 Plan for lokale kulttnbygg 1.3 Mål : Kommunedelplanen for lokale kulturbygg i Gamvik kommune skal bidra til å : klargjøre behovene for kulturlokaler på kommunalt og lokalt nivå. vurdere eksisterende bygningsmasse og utnyttelse av eksisterende bygg vurdere samlokalisering og sambruksmuligheter. vurdere ombygging/ nybygg for å møte nye behov, bl.a. møtesteder for barn og unge samordne byggeplaner 1.4 Forutsetninger. Planen gjelder for vedtatte fireårsperiode Prioriteringene vil bli rullert årlig. Det er ikke anledning å søke om stats- og spillemidler til anlegg som ikke er med i en kommunedelplan. Etter at planen er vedtatt i kommunestyret vil ikke nye ønsker og/eller planer komme i betraktning før etter neste rullering. Handlingsprogrammet kan gies en årlig behandling. Selve planen følger planperioden. 1.5 Lover - pålegg En klar forutsetning for å fåstatstilskudd til lokale kulturbygg, er at slike prosjekter inngår i en kommunal plan for kulturbygg. En slik plan må utformes som en kommunedelplan og behandles innenfor rammene for gjeldende lovverk.. 2. DEFINISJONER, KLASSIFISERING AV KULTURBYGG. Kulturdepartementet har i egne retningslinjer for søknad om statsmidler gitt en beskrivelse av hva et lokalt kulturbygg er. Sitat: Lokale kulturbygg er fellesbenevnelsen for samfi4nnshus, kulturhus, grendehus, allaktivitetshus, bydelshus og organisasjonseide forsamlingshus. Med lokale kulturbygg menes felles lokaler og bygg som gir rom for ulik kulturell virksomhet, som møte- og forsamlingsvirksomhet, egenaktivitet og formidling av kunst og kultur. Lokale kulturbygg skalfingere som et kulturelt og sosialt møtested for lokalsamfitnnet. Lokalene skal være til bruk for alle alders- og befolkningsgrupper, og for all lovlig organisasjons- og kulturvirksomhet. Lokalene må være planlagt utfra behov / ønsker for aktivitet i ulike grupper i lokalmiljøet, og de bør være tilrettelagt for flere funksjoner. Lokale kulturbygg vil ofte være samlokalisert med andre typer lokaler. Dette kan være -skoler, barnehager, idrettsanlegg, bibliotek, næringslokaler eller andre formål. 3. OVERSIKT OVER KIRKER OG KULTURBYGG KIRI<ER OG MISJONSHUS. Gamvik kommune er eget prestegjeld og ligger under Vadsø prosti. Kommunen er eier og har driftsansvaret for Gamvik kirke som hovedkirke. Nåværende kirke er ført opp på den gamle kirketomten etter kirken som ble brent i slutten av krigsårene. Den nye kirken ble vigslet 27. april Kirken er bygget i betong og har 224 sitteplasser. Menighetssalen har ca. 80 sitteplasser og et lite kjøkken. Iløringsutkast

5 GAMV1K KOMMUNE 4 Kommunen har også drifisansvaret for Meharnn kapell som ble vigslet den 4. juli Kapefiet er oppført i betong og kalket hvitt. Mehamn kapell har 203 sitteplasser. Hertil kommer menighetssalen med ca. 100 sitteplasser. Den totale grunnflate er 270 m2 Hop kapell ble bygget av kommunen i Misjonshuset. i Gamvik kalles fra gammelt av.bakeriet.. Her var det bakeri i starten. Veien fra krysset med Strandveien og forbi huset heter da også Bakeriveien.. Misjonshuset i Gamvik ble oppført 1949 og eies i dag av Gamvik Indremisjon som også står for driften. Det gis ikke kommunalt tilskudd til drift av misjonshuset. Kirkelig fellesråd har det økonomiske ansvaret for kirken og kapellene. SAMFUNNSHUS. Mehamn Samfunnshus. Bygningen med en grunnflate på 630 m2 ligger i tettstedet Mehamn. Befolkningstallet på tettstedet er 900 personer. Bygningen ble oppført i 1951 som samfunnshus og framhaldsskole av Gamvik kommune som fortsatt eier bygget. Da Mehamn Ungdomsskole ble bygd, ble skoledelen ved samfunnshuset omgjort til kommunale og statlige kontorer. Disse lokalene er i dag rådhus. Det har vært utført restaureringsarbeider i 1983/.84. Samfunnshuset har storsal, toaletter for handikappede og funksjonsfriske brukere, kjøkken, forsamlingsrom, scene, stollager, skuespillergarderober etc. Gamvik skole og samfunnshus. Bygningen ble oppført som skolebygning i ble bygningen utvidet med sløydsal, samffinnshussal og basseng (12,5m x 12,5m) nilgarderober. Bygningen ligger i tettstedet Gamvik og eies av kommunen. FLERBRUKSHUS. Nervei flerbrukshus. Bygget i 1997 av Gamvik kommune som også eier bygget. Bygget har en grunnflate på 192 m2. Et husstyre er ansvarlig for utleie..revyhuset., opprinnelig bygd av Losjen Nordens Stjerne i Senere solgt til bl.a. Gamvik Mannskor, men tilhører nå Gamvik revy- og teaterlag. Grunnflate 140 m2. Pensjonisthuset ble bygget i 1985 av Mehamn pensjonistforening. Eies fortsatt av pensjonistforeningen. Kommunen leier kontorarealer. I tillegg brukes huset til kulturaktiviteter, selskapsformål etc. Bygget har en grunnflate på 143 m2. Bridgehuset ble opprinnelig kalt.husmorstua., og var eid av Mehamn Husmorlag. Det ble bygget i 1954, men restaurert i 1990 og I dag eies og drives bygget av Mehamn Bridgeklubb. Bygningen har en grunnflate på 115 m2 SKOLER. Mehamn barneskole ble bygget i 1952 av Gamvik kommune. Tilbygg med ungdomsskole i Det meste av daværende bygning brant ned nyttårsaften Ble bygd opp igjen i Elevtall: ca. 85 elever 1-10 årig skole. Grunnflate på 1137 m2. Horingsutkast

6 GAMVIK KOMMUNE 5 Gamvik skole. Se egen omtale under avsnittet om samfunnshus. Skolen har i dag 17 elever i alderstrinnet 1-10 år. Kjellerlokalet benyttes i dag til museumsformål, men skal flytte til Brodtkorb - bruket. Total areal (grunnflate ) er 1650 m2. Skjånes skole/skoleinternat. Ble opprinnelig oppført som et skoleinternat og kapell for distriktet. Ble i 1975 bygd om som skole og samfunnshusdel, i tilknytning til statsinternat. Skoledelen b1e i 1995, og internat - delen i 1997 overført fra staten til kommunen. Skolen har i dag 25 elever. Grunnflaten er på 851 rn2. Nervei skole er en 1-10 årig skole med 8 elever og lokalisert til Nervei flerbrukshus. (se egen omtale under flerbrukshus) BARNEHAGER. Mehamn barnehage ble bygget i 1974 av Gamvik kommune. Ble renovert og utbygd i Barnehagen har 2.avd. i hovedbygg og èn avd år i nærliggende enebolig. Gr.flate 324 m2. Knotten barnehage ble bygd i 1969 som lærerbolig og et tilbygg ble oppført i Grunnflate 103 m2. Toppen Barnehage ble bygget i 1972 som enebolig. Barnehagen ble i 1994 etablert av Gamvik kommune i denne boligen. Bygget har en grunnflate på 118 m2. Gamvik barnehage er lokalisert til Brodtkorb handel som ble bygget Lokalene eies av Gamvik Røde Kors, og komtnunen leier lokaler til drift av bamehage. Tilbudet skal flyttes til underetasjen i Gamvik skole. Grunnflaten er 140 m2. Skjånes barnehage er bygget av en stiftelse i 1990, og drives av kommunen. Gr.flate 165 m2. IDRETTSHALL / SVØMMEHALL. Mehamn svømmehall og idrettshall ble bygget i 1986 av Gamvik kommune. Gr.flate 2044 m2. Svømmebassenget ble renovert i 1997 / 98. ANDRE OFFENTLIGE BYGG. Rådhuset ble bygget i 1951 av Gamvik kommune. Ombygd i 1986 og ny ombygging i Gamvik herredshus ble bygget i 1954 av Gamvik kommune. Administrasjon flyttet til Mehamn i Lokalene ble bygget om til bibliotek / ungdomsklubb i 1993 / 95. Grunnflate 250 m2. Mehamn helsesenter ble bygget i 1985 av Gamvik kommune, og utvidet med en ny avdeling i Samlet grunnflate på 770 m2. 4. KORT OVERSIKT OVER LAG OG FORENINGER 4.1 Medlemmer : Registreringen av aktiviteten i idrettslag er basert på tall de ulike lagene har oppgitt til kommunen. Det er i dag tre idrettslag og tre skytterlag i kommunen - en i hver skolekrets - en dykkerklubb, samt en fotballklubb med medlemmer fra Gamvik og Lebesby kommuner. I tillegg til disse kommer andre lag og foreninger som i tillegg til annen virksomhet også driver Høringsutkast

7 GAMVIK KOMMUNE med treningsaktiviteter. Dette gjelder bl. a Mehamn Tamil Forening, Norsk-Finsk Forening og Grendelagene. I tillegg til organisert idrettsaktivitet er en stor del av befolkningen i kommunen aktive brukere av ski- og scooterkper, folkebad og trirnrom. Veldig mange benytter seg også av fiske og rekreasjonsmuligheter ute i naturen. Re istrerin av medlemmer i la ene : 6 * Av medlemmene i Nordkinn Fotballklubb er 52 bosatt i Gamvik kommune, 4.2 Aktivitet i lagene : 5 Sikring av arealer Nedenforstående tekst er hentet fra arealdelen av kommunedelplanen. 1. Byggeområder : Under byggeområder hører stedene Gamvik, Mehamn, Skjånes og Nervei. Samt eksisterende hytteområder. Heringsutkast

For andelslag og stiftelser skal vedtektene forhåndsgodkjennes av fylkeskommunen.

For andelslag og stiftelser skal vedtektene forhåndsgodkjennes av fylkeskommunen. Retningslinjer for lokale kulturbygg i Rogaland Hva er et lokalt kulturbygg? Lokale kulturbygg er fellesbenevnelsen for samfunnshus, mindre kulturhus, grendehus, allaktivitetshus, verksted for ulike fritidsaktiviteter,

Detaljer

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Vedtatt av kommunestyret 04.12.2013 1. INNLEDNING...3 2. SENTRALE FØRINGER FOR KULTURANLEGG

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN. Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg

ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN. Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg av Jorid Vaagland, Torhild Andersen og Trude Hella Eide I HUS MED KULTUREN Evaluering

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014-2026 Innhold Side Forord... 5 LITT OM PROSESSEN... 7 Formelle krav... 7 Slik har vi arbeidet... 8 Hva lærte vi?... 11 DAGENS HITRA HVOR ER VI NÅ?... 12 Hitra

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken - Grønn, nær og levende Kommunedelplan 2013-2016 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn og medvirkning 3 1.2 Formål og verdigrunnlag 4 1.3 Definisjoner og

Detaljer

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 10-1 Kommunal planstrategi:...

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre 2. februar 2009 kommunestyresaksnummer 7/09

Detaljer

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007 INNHOLD FORORD...2 1. INNLEDNING...3 2. IBESTAD I DAG NÅ SITUASJONEN...4 2.1 Befolkningsutvikling 4 2.2 Analyse av dagens næringsmessige situasjon i Ibestad kommune 6 2.2.1 Sterke sider / fortrinn... 6

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Velkommen til Skjervøy - kystbyen i Nord-Troms

Velkommen til Skjervøy - kystbyen i Nord-Troms Velkommen til Skjervøy - kystbyen i Nord-Troms Foto: Helge Guttormsen Foto: Bjørn Tore Forberg Sjømathovedstaden i nord Sist oppdatert: 10. august 2015 Fakta om Skjervøy Øyriket midt i skipsleia Skjervøy

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN. Engesland vekst og utvikling til bygdefolkets beste

UTVIKLINGSPLAN. Engesland vekst og utvikling til bygdefolkets beste UTVIKLINGSPLAN Engesland vekst og utvikling til bygdefolkets beste 1. FORORD Du sitter nå med utviklingsplanen for Engesland foran deg. Denne planen har blitt utarbeidet for at den skal være til nytte

Detaljer

4.9 Kultur (VO nr 55)

4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9.1 Innledning Kulturenheten tilrettelegger for ulike typer kulturaktivitet hvor mange gis mulighet til å delta og oppleve et mangfold av kulturinntrykk. Enhetens tjenesteproduksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 22.02.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Interne og eksterne utvalg i hht liste Ved henvendelse vennligst oppgi referanse nr 10/6696 Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Vedlagt følger saken om kulturhuset og kulturarenaer

Detaljer

Økonomiske og kulturelle aspekter ved kinodrift

Økonomiske og kulturelle aspekter ved kinodrift ØF-rapport nr. 10/2006 Økonomiske og kulturelle aspekter ved kinodrift av Reidun Grefsrud og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 10/2006 Økonomiske og kulturelle aspekter ved kinodrift av Reidun Grefsrud og

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå?

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå? SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL LOKALE RUSTILTAK/PROSJEKTER Søknadsfrist 1. februar 1. SØKER Organisasjonens navn: LAR-Nett Norge, avd Bergen Postadresse: Postboks 596 Sentrum / Besøksadr. Vestre Torggate

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

OVERORDNET BEVARINGSPLAN MED SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I FINNMARK

OVERORDNET BEVARINGSPLAN MED SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I FINNMARK OVERORDNET BEVARINGSPLAN MED SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I FINNMARK Foto: Sonja Siltala, Finmarksbiblioteket Finnmark fylkeskommune FINNMARK FYLKESBIBLIOTEK/ FINNMÁRKKU FYLKKAGIRJERÁJUS 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg Høringssvar til rapporten om framtidig skolestruktur i Sør-Aurdal fra Hedalen bygdeutvalg Sendt til: Saksutreder Inger Randi Islandsmoen Kleven Kopi til: Rådmannen Ordføreren Kommunestyrets medlemmer Utvalgte

Detaljer