Arbeidsmiljø i Norsk Sivil Luftfart

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsmiljø i Norsk Sivil Luftfart"

Transkript

1 Arbeidsmiljø i Norsk Sivil Luftfart Workshop # 1 på Luftfartskonferansen 2012 Luftfartstilsynet T: F: Postadresse: Postboks BODØ Besøksadresse: Sjøgata Bodø

2 Tilsyn og arbeid med arbeidsmiljøet til flygende personell i sivil luftfart

3 Agenda Informasjon om status Erfaringer fra tilsynsvirksomhet Tiltak og planer Aktuelt og nytt Diskusjon

4 «Hvis det er noe en offentlig tjenestemann hater å gjøre, så er det å gjøre det offentlig.» Frank McKinney Hubbard

5 Målsetting med workshopen At den enkelte etterpå skal: «Vite noe mer om noe og kanskje vite noe annet enn før samt muligens lære noe nytt»

6 «Den vise veileder fører deg ikke inn i sitt eget visdoms hus, men leder deg til din egen klokskaps dør-terskel» Kahlil Gibran Libanesisk forfatter og Poet

7 AML 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt (1) Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

8 1986 : Arbeidsmiljøloven iverksettes for sivil luftfart 1.juli 2010: Luftfartstilsynet får tilsynsmyndighet med arbeidsmiljøet for flygende personell i sivil luftfart i sin helhet. 12.august 2010: Samarbeidsavtalen mellom Luftfartstilsynet og Arbeidstilsynet underskrives.

9 «-Formålet med avtalen er bl.a. å bidra til enhetlig forvaltningspraksis innen arbeidsmiljøloven og underliggende forskrifter. Det er flere grenseflater og overlappende veiledningsansvar mellom etatene. Samarbeidsavtalen skal styrke samarbeidet mellom Luftfartstilsynet og Arbeidstilsynet, og sikre enhetlig informasjons- og myndighetsutøvelse på de respektive områdene».

10 Ressurser i LT pr d.d.: 1.september 2011: Luftfartstilsynet ansetter HMS-rådgiver i nyopprettet stilling. Ny rådgiver kommer fra SGS og har variert bakgrunn fra luftfartsbransjen som besetningsmedlem og som offentlig tjenestemann. 1 juli 2011: 50% juridisk ressurs dedikert HMS Totalt 2,5 Årsverk Varig tilleggsbevilling 1 mill årlig til merkostnader

11 «-tilsynsansvar?» -føre tilsyn med -kontrollere -påse at -veilede -bevisstgjøre -sørge for -pålegge

12 Litt om Arbeidstilsynet: Også en av tilsynsetatene som ble flyttet ut fra Oslo av Victor Normann. Etablert med nytt direktorat i Trondheim i 2006, distrikt ble slått sammen til større regioner. Noe sentralisering på regionalt nivå ved at avdelingskontor ble lagt ned og personell skulle samles i større enheter.

13 Endret intern organisering, ansatte tilhører ett av 4 kompetansenettverk: Ergonomi Kjemisk Teknisk/ulykke Organisatorisk/psykososialt

14 Basert på kunnskap om utfordringer og utvikling i arbeidsmiljøet i Norge, prioriterer Arbeidstilsynet syv satsingsområder i perioden :

15 Forebygge muskel- og skjelettplager Forebygge uheldige psykiske belastninger Styrke tilrettelegging og oppfølging Forebygge eksponering for støy og kjemiske og biologiske stoffer Forebygge arbeidsulykker og redusere skadeomfang Forebygge sosial dumping Øke arbeidsmiljøkunnskapen hos unge arbeidstakere

16 Hovedfokus i tilsynene skal være på det systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet, og virksomhetens evne til selv å jobbe med og løse sine arbeidsmiljømessige utfordringer.

17 Omfanget og varigheten av tilsynene varierer fra prosjekt til prosjekt. Noen tilsyn tar bare en time eller to, andre kan ta en eller flere dager. Mange tilsyn gjennomføres av kun en inspektør, i andre tilsyn kan det være to eller flere inspektører som samarbeider. De fleste tilsyn er anmeldt i god tid i forveien, stort sett praktiseres uanmeldte tilsyn innen bygg & anlegg.

18 Samordnet tilsyn LT-AT 5 tilsyn sammen i 2011 i region NN Ytterligere 5 i første halvår 2012 i NN Et større antall under planlegging i andre regioner i 2012 Fullstendig HMS revisjon i Widerøe mars 2012 Norwegian/SAS under planlegging

19 Fokusområder tilsyn AT-LT innlands helikopteroperasjoner på større anlegg (byggherreforskriften) Utstasjonering på baser av en viss varighet Sekundærbaser med fast personell Flyplasser (bakke og luft) Støy Samordning Transportaktivitet Anleggsaktivitet

20 Formålet med at Luftfartstilsynet og Arbeidstilsynet fører tilsyn med arbeidsmiljøet til arbeidstakere på bakken og i lufta er felles og tar utgangspunkt i arbeidsmiljølovens 1:

21 å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet

22 å bidra til et inkluderende arbeidsliv å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon

23 å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet Og sist men ikke minst: Et godt arbeidsmiljø bidrar til økt sikkerhet både på bakken og i lufta!

24 Den praktiske gjennomføring av tilsyn med arbeidsmiljøet til flygende personell i sivil luftfart: HMS-tilsyn HMS revisjoner HMS Besøk HMS granskinger (AT.LT.Politiet) HMS opplæring

25 Arbeidstilsynet har tilsynsansvaret med arbeidsmiljøet til de ansatte i selskapene som ikke har sin arbeidsplass om bord i flyene. Når to etater skal drive tilsyn i forhold til samme lovverk i samme virksomheter, krever dette av ulike årsaker en stor grad av koordinering.

26 En gjennomgang av Arbeidstilsynets virksomhetsregister viser at etaten i liten grad har gjennomført tilsyn i de selskapene Luftfartstilsynet også har tilsynsansvar med. Av 32 virksomheter er det inntil 2010 registrert en eller annen tilsynsaktivitet i 11.

27 For å synliggjøre et økt fokus på HMS, og at det er to tilsynsmyndigheter som samarbeider om å gjennomføre tilsyn med arbeidsmiljøet i samme virksomheter, antas det å være fornuftig å innledningsvis ta sikte på å gjennomføre samtidige HMS-tilsyn med Arbeidstilsynet i de fleste av de 32 virksomhetene.

28 Hovedmålet for tilsynene vil være å bidra til at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv ivaretar og utvikler sitt arbeidsmiljø. Fokus i tilsynet skal være både på system og aktivitet.

29 Viktige Regelverksendringer 86-forskriften til revisjon/endring AML forskrifter fra Byggherreforskriften (helikopter) BSL D 2-4 i fremtiden Part FTL fra EASA Nasjonale bestemmelser om arbeidstid Bakkesikkerhet på flyplasser (se egen workshop)

30 Sentrale HMS-elementer som skal være «på plass» i virksomhetene: Vernetjenesten skal være etablert, skolert og aktiv Verneombud/ansattrepresentant Hovedverneombud (hvis aktuelt) Arbeidsmiljøutvalg (hvis aktuelt)

31 Medvirkning og kommunikasjon i forbindelse med HMSarbeidet skal ivaretas av organisasjonens ledelse på en god måte. AML 3-5. Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

32 Arbeidsgiver skal videre kunne dokumentere følgende skriftlig: Hvordan HMS-arbeidet i virksomheten er organisert og gjennomføres, herunder: Hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse-, miljø og sikkerhet er fordelt.

33 At det jevnlig gjennomføres kartlegging av farer og problemer, med påfølgende vurdering av risiko og utarbeidelse av planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Ref forskrift om systematisk HMS arbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 5 pkt 4-8

34 Utgangspunktet er at arbeidsgiver plikter å sørge for at ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk. Kartlegginger skal sikre at arbeidsgiver har kunnskap om tilstanden i egen virksomhet, og må omfatte forhold både i det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Om nødvendig skal det stilles krav til at kartleggingen gjennomføres av person med nødvendig kompetanse (for eksempel yrkeshygienisk kompetanse i forbindelse med kartlegging av kjemisk helsefare)

35 Følgende skal også kunne dokumenteres skriftlig: At et oppegående og velfungerende avvikssystem er etablert. At det foretas jevnlige interne revisjoner av det systematiske HMS-arbeidet.

36 Tilsynsmetode Tilsynene meldes i god tid. I meldingen fremgår det hva som er tema for tilsynet. Dersom det anses nødvendig bes det om at virksomhetene sender inn spesifisert dokumentasjon i forkant av tilsynet. Alternativt bes det om at virksomheten forbereder og presenterer spesifisert dokumentasjon i formøtet.

37 Selve tilsynet gjennomføres ofte på tradisjonelt vis med separate samtaler med ledere, verneombud og ansatte, etter nærmere oppsatt plan. Det gjennomføres dokumentgransking og verifikasjon Etter gjennomført tilsyn utarbeides det en rapport som beskriver det som kom frem under tilsynsbesøket, der pålegg eventuelt blir varslet.

38 Viktig intern HMS-dokumentasjon HMS handlingsplan Referater fra AMU Dokumenter fra vernerunder Referater «fra ledelsens gjennomgang» Stillingsbeskrivelser HMS-dokumentasjon (manual) Rapporter fra målinger og kartlegginger Avviksrapporter

39 Reaksjonsbruk Luftfartstilsynet kan med hjemmel i arbeidsmiljølovens 18-6 gi pålegg. Luftfartstilsynet (og Arbeidstilsynet) har ikke påleggskompetanse i forhold til hele arbeidsmiljøloven. Hvilke deler av loven som påleggskompetansen omfatter fremgår i 18-8.

40 Reaksjonsmåten er den samme som Arbeidstilsynet praktiserer, og fremgår i rutinen Retningslinjer for bruk av pålegg og tvangsmulkt. Pålegg varsles i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. I varslet foreslås det en frist for gjennomføring og tilbakemelding, og virksomhetene gis en uttalelsesfrist på 2-3 uker før vedtak om pålegg vedtas.

41 Dersom virksomheten ikke melder tilbake innen utløpet av den fristen som er fastsatt, sendes det ut varsel om tvangsmulkt med ny foreslått frist for gjennomføring og tilbakemelding. Virksomheten gis en ny frist på 2-3 uker for å uttale seg før vedtak om tvangsmulkt vedtas. Tvangsmulktens størrelse settes etter nærmere spesifiserte kriterier utarbeidet av Arbeidstilsynet.

42 Arbeidsmiljømessige utfordringer: Følgende temaer er registrert å være sentrale: Arbeidstid/arbeidsbelastning Organisatorisk/psykososialt arbeidsmiljø Støy

43 Vibrasjoner Kjemisk helsefare Ergonomi Ground safety

44 Utgangspunktet er at arbeidsgiver skal ha full oversikt over arbeidsmiljøet til sine ansatte, og sørge for at dette er fullt forsvarlig, også om bord i fly og helikoptre. I de tilfeller der det ikke er gjort, må virksomhetene foreta kartlegging av arbeidsmiljøet til flygende personell, med påfølgende risikovurderinger/ analyser og gjennomføring av tiltak. Luftfartstilsynet kan i nødvendig grad påse at kartlegginger m.v. utføres av kompetent personell, og der resultatet kan dokumenteres i form av rapporter som ender opp med forståelige konklusjoner, og som det er mulig å ta utgangspunkt i når behov for tiltak skal vurderes.

45 Fysisk arbeidsmiljøforhold Maskinforskriften gjelder ikke luftfartøy. Dette kan for eksempel kompenseres ved at flyselskapene spesifiserer arbeidsmiljømessige krav og behov ifm nyanskaffelser FØR materiellet tas i bruk. Avdekkes det ved kartlegging og undersøkelser utilfredsstillende forhold som ikke kan fjernes eller reduseres i tilstrekkelig grad kan reduksjon av eksponeringstid være «siste utvei»

46 EASA s rolle The Agency s mission is twofold. It shall provide technical expertise to the European Commission by assisting in the drafting of rules for aviation safety in various areas and providing technical input to the conclusion of the relevant international agreements

47 European Agency for Safety and Health at Work Our central role is to contribute to the improvement of working life in the European Union. We work with governments, employers and workers to promote a risk prevention culture. We analyse new scientific research and statistics on workplace risks. We anticipate new and emerging risks through our European Risk Observatory. We identify and share information, good practice and advice with a wide range of audiences, such as social partners - employers federations and trade unions. Our main awareness-raising activity is the Healthy Workplaces campaign, which focuses on a different theme every two years. EU-OSHA is a key player in the Community Strategy for Health and Safety at Work, , which aims to cut work-related accidents by a quarter across the EU and to reduce occupational illnesses.

48 Arbeidsmiljø i luftfarten internasjonalt Ingen etablert kommunikasjon om HMS i luftfart mellom ulike instanser i EU i dag Store ulikheter internasjonalt om lov og forskriftsmateriale om arbeidsmiljø Store ulikheter internasjonalt med fagforeninger Noen NAAs har en viss oppmerksomhet Norge «best i verden» ift regulering?

49 Takk for oppmerksomheten! Spørsmål? Luftfartstilsynet T: F: Postadresse: Postboks BODØ Besøksadresse: Sjøgata Bodø

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Lise Johansen, juridisk rådgiver ATNN Arbeidstilsynet 28.11.2011 2 Direktoratet for Arbeidstilsynet (Trondheim) Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Detaljer

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud Rapport 2007-094 Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud ECON-rapport nr. 2007-094, Prosjekt nr. 53620 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-926-5 TTH/pil, LRE, 18. september 2007 Offentlig Erfaringer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

1. INNLEDNING Arbeidsdepartementet gir med dette rammer og retningslinjer for Arbeidstilsynets virksomhet i 2013.

1. INNLEDNING Arbeidsdepartementet gir med dette rammer og retningslinjer for Arbeidstilsynets virksomhet i 2013. Arbeidstilsynet Statens Hus 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 12/1222 - ASS 11.02.2013 Tildelingsbrev 2013 - Arbeidstilsynet 1. INNLEDNING Arbeidsdepartementet gir med dette rammer og retningslinjer

Detaljer

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Ledernes HMS-ansvar Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Innhold Lovgivning og dens karv til innhold HMS-arbeidet Innholdet i det systematisk

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato:

Detaljer

Hva vil Arbeidstilsynet?

Hva vil Arbeidstilsynet? 1 Hva vil? Direktør Ingrid Finboe Svendsen HMS-konferanse for Nord og Midt-Norge 11. oktober 2007 Quality Hotel Panorama, Trondheim 2 2 Om består Direktoratet for arbeidstilsynet, og sju regioner med underliggende

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer................................................. 3 Opplæring................................................. 3

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

Mona Bråten og Rolf K. Andersen. Tittel, undertittel i Frutiget BT. Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press

Mona Bråten og Rolf K. Andersen. Tittel, undertittel i Frutiget BT. Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Mona Bråten og Rolf K. Andersen Tittel, undertittel i Frutiget BT Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Mona Bråten og Rolf K. Andersen Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Fafo-rapport

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer