Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv. Strategisk plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv. Strategisk plan 2013-2016"

Transkript

1 Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv Strategisk plan

2 Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv Innholdsfortegnelse På jobb for et godt arbeidsliv! 3 Dette skal vi oppnå 4 Strategier 6 Satsinger i utsatte næringer 8 Slik skal vi arbeide 12 Kunnskap for et godt arbeidsmiljø 14 Arbeidstilsynet som arbeidsplass 15 Utgitt september 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, Trondheim Arbeidstilsynet Strategisk plan S. 2

3 På jobb for et godt arbeidsliv! Et godt arbeidsmiljø er verdifullt både for den enkelte arbeidstaker, for virksomhetene og for verdiskaping og velferd i det norske samfunnet. Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv er vår visjon. Etaten jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Vi skal forebygge fysiske og psykiske belastninger, arbeidsrelatert sykdom og skader for å hindre utstøting fra arbeidslivet. Dette gjør vi best når vi bidrar til å sette virksomhetene i stand til selv å jobbe godt og systematisk med eget arbeidsmiljø. Det er arbeidsgiver som har ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Mange arbeidstakere i Norge har et godt arbeidsmiljø. Samtidig er det sammensatte og alvorlige utfordringer som kan knyttes til noen utsatte næringer og grupper. Arbeidstilsynet skal bidra til å tette dette gapet. I neste fireårsperiode skal vi derfor ha en sterkere næringssatsing. Renhold, overnatting- og servering, transport, helse- og sosial, bygg og anlegg er de næringene vi skal satse på i perioden I tillegg skal vi rette innsatsen mot de som er nye i arbeidslivet, både unge arbeidstakere og nyetablerte virksomheter, for å bidra til å øke kunnskapen om HMS. Arbeidstilsynets hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger kravene i arbeidsmiljøloven. Innsatsen vår skal først og fremst rettes mot de næringer og virksomheter hvor vi vet at risikoen for arbeidsrelaterte helseskader er størst. Arbeidstilsynet utfører en rekke lovpålagte saksbehandlings- og kontrolloppgaver, for eksempel byggesaksbehandling, dispensasjonssøknader, samt mottak og håndtering av meldinger og tips. Disse oppgavene utgjør en viktig del av vår virksomhet og skal håndteres på en enhetlig og effektiv måte. Kunnskapsutvikling, premissgiving og et aktivt veilednings- og informasjonsarbeid overfor virksomhetene og samfunnet, er også sentrale oppgaver for etaten. Arbeidsmiljølovens formål: Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt. Arbeidstakere skal ha full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidstakere skal ha trygge ansettelsesforhold og sikres likebehandling. Arbeidstakere skal ha tilrettelagte arbeidsforhold i tråd med forutsetninger og livssituasjon. Arbeidstakere skal medvirke i utviklingen av eget arbeidsmiljø. Gjennom å gjøre arbeidsmiljølovens krav kjent og synliggjøre hva som skaper et godt arbeidsmiljø, skal vi bidra til å skape et godt arbeidsliv i Norge. Verdiene våre kompetent, solid og synlig, skal prege vårt arbeid. Strategisk plan gir ikke en uttømmende beskrivelse av alt Arbeidstilsynet gjør, men angir hva vi skal prioritere spesielt i neste fireårsperiode. S. 3 På jobb for et godt arbeidsliv

4 Dette skal vi oppnå Selv om mange arbeidstakere i Norge har et godt arbeidsmiljø, ser Arbeidstilsynet en negativ utvikling mot et arbeidsliv der utsatte grupper har ulovlige arbeidsbetingelser. Stortingsmelding 29 ( ) Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv, påpeker at enkelte næringer er preget av useriøse aktører og sosial dumping, og at deler av arbeidslivet er preget av langtidssykefravær og utstøting. Arbeidstilsynet vil i denne planperioden prioritere innsats mot disse utsatte delene av norsk arbeidsliv, slik at arbeidstakerne får en trygg, sikker, helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon. Vi skal fremme inkludering og bekjempe sosial dumping. I strategiperioden skal vi bidra til å løfte arbeidsmiljøtilstanden i de næringene som har de største utfordringene. Arbeidsmiljøloven stiller krav til hvordan arbeidstakere skal ha det på jobb og hvordan Arbeidstilsynets mål er at: Arbeidstakere skal ha lovlige arbeidsbetingelser. Arbeidsrelaterte helseplager, sykdom, skader og ulykker skal reduseres. Virksomhetene skal arbeide systematisk for å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Virksomhetene skal sikre inkludering og tilrettelegging for arbeidstakere som står i fare for å bli utstøtt fra arbeidslivet. virksomhetene skal sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Lovlige arbeidsbetingelser og et levende og systematisk HMS-arbeid er nødvendig for å skape et godt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet ønsker å styrke det forebyggende arbeidet gjennom å fokusere på arbeidsbetingelsene i virksomhetene. Det er gjennom en faktisk forbedring av arbeidsbetingelsene at negative konsekvenser som skade, sykdom og utstøtning kan reduseres. Det er arbeidsmiljøloven som angir hvilke arbeidsbetingelser Arbeidstilsynet har mandat til å føre tilsyn med. Virksomhetene skal selv forebygge at arbeidstakere blir skadet, syke eller utsatt for unødig risiko på arbeidsplassen. For at arbeidsgiver skal oppfylle kravene til et godt arbeidsmiljø er det sentralt med en åpen og tillitsfull dialog med arbeidstakerne. Medvirkning fra de ansatte bidrar til både trivsel, produksjon og utvikling. Tillitsvalgte, verneombudene og bedriftshelsetjenestene er viktige HMSressurser i virksomhetene og sentrale samarbeidspartnere for Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet Strategisk plan S. 4

5 S. 5 På jobb for et godt arbeidsliv

6 Strategier Arbeidstilsynet skal fange opp nye arbeidsmiljøutfordringer og ha fl eksibilitet til å iverksette nye tiltak der vår risikovurdering avdekker at innsats er nødvendig. I perioden vil innsatsen omfatte både tyngre satsinger lagt i strategisk plan og tilsynsvirksomhet basert på årlige vurderinger. Arbeidstilsynet har i planperioden følgende hovedstrategier for å fremme et godt arbeidsliv: Satsinger i utsatte næringer Arbeidstilsynet skal prioritere tilsynsaktiviteten mot spesielt utsatte næringer i arbeidslivet. Disse er valgt på bakgrunn av at deler av næringene har alvorlige og sammensatte arbeidsmiljøutfordringer. Arbeidstilsynet vil i perioden ha nasjonale satsinger rettet mot følgende næringer: Renhold Helse- og sosial Bygg- og anlegg Overnatting og servering Transport Mål og tiltak for å bedre arbeidsmiljøstandarden i næringene utformes i samarbeid med partene i arbeidslivet. Styrke samarbeidet med partene Etaten vil i perioden styrke samarbeidet med partene i arbeidslivet, både sentralt og regionalt, for å stimulere til varige arbeidsmiljøforbedringer i virksomhetene. Arbeidstilsynet skal arbeide for at samarbeidet utvikles i retning av mer operativt samarbeid basert på en tydelig ansvarsdeling mellom etaten og partene. Spre kunnskap til de som er nye i arbeidslivet: Unge arbeidstakere og nyetablerte virksomheter Arbeidstilsynet skal i perioden spre kunnskap til unge arbeidstakere og nyetablerte virksomheter om rettigheter, plikter og hva som skaper et godt arbeidsmiljø. For unge arbeidstakere legger kunnskap om HMS grunnlag for en god start i arbeidslivet. For nye virksomheter er kunnskap nødvendig for å etablere gode HMS-rutiner. Aktiv oppfølging av tips og meldinger Tips og meldinger er en viktig kilde til informasjon for Arbeidstilsynet. Etaten skal følge opp de henvendelsene som vurderes Arbeidstilsynet Strategisk plan S. 6

7 som mest alvorlig, og bruke dem aktivt som et ledd i risikobasert utvelgelse av tilsynsobjekter. Henvendelsene skal behandles og følges opp på en systematisk og enhetlig måte. Tips fra verneombud og tillitsvalgte skal prioriteres. Gjennomføre utadrettet aktivitet basert på årlige prioriteringer Arbeidstilsynet skal prioritere å gjennomføre utadrettet aktivitet basert på årlige risikovurderinger tilknyttet arbeidsmiljøfaktorene regulert i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Dette innebærer et fokus på følgende arbeidsmiljøfaktorer: Organisatoriske Psykososiale Ergonomiske Teknisk sikkerhet/ulykke Kjemisk/biologiske Det skal i alle tilsyn kontrolleres om virksomhetene etterlever krav til verneombud, bruker godkjent bedriftshelsetjeneste og har gjennomført HMS-opplæring for arbeidsgiver. S. 7 På jobb for et godt arbeidsliv

8 Satsinger i utsatte næringer Hovednæringene Arbeidstilsynet skal satse på i perioden , er valgt ut fra en helhetsvurdering av konkret eller fremtidig risiko for skade, sykdom og utstøting, samt dokumenterte arbeidsmiljøutfordringer. Næringene er også valgt ut basert på funn fra etatens tidligere innsats i næringene. Flere av næringene har også et stort og økende innslag av utenlandske arbeidstakere, og det er nødvendig å sikre at disse får informasjon på et språk de forstår. Dette gjelder både informasjon om regelverk, rettigheter, plikter og praktisk arbeid i virksomhetene. Renhold Deler av renholdsnæringen har flere utfordringer som det er viktig å følge opp. Næringen har blant annet mange useriøse virksomheter, der utenlandsk arbeidskraft arbeider under ulovlige og uverdige lønns- og arbeidsvilkår. Næringen har utfordringer knyttet til organisatoriske arbeidsbetingelser, ergonomi og kjemisk eksponering. Det er vanlig med alenearbeid, og få arbeidstakere er organisert. Renholdsnæringen er en av de næringene hvor det rapporteres om høyest forekomst av arbeidsrelaterte helseplager, og en av næringene med høyest sykefravær. Mål Arbeidstilsynet skal bidra til å sikre at arbeidstakere har lovlige arbeidsbetingelser og at arbeidsrelaterte belastninger som fører til helseplager reduseres. Helse- og sosial Helse- og sosialnæringen har store yrkesgrupper og sammensatte arbeidsmiljøutfordringer. Næringen er kvinnedominert, og turnusarbeid, midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft er utbredt. Flere yrkesgrupper i sektoren utsettes for risikofaktorer som høyt arbeidspress, ubalanse mellom oppgaver og ressurser, tunge løft, omstillinger og vold og trusler. Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er også utbredt, og mange rapporterer at det utføres oppgaver uten tilstrekkelig opplæring. I tillegg er helse- og sosialtjenester den næringen som har høyest sykefraværsprosent. Dette er også den næringen hvor det skjer flest arbeidsskader. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene og uforsvarlig praksis er utbredt i deler av næringen. Mål Arbeidstilsynet skal bidra til lovlige arbeidsbetingelser og at arbeidsrelaterte belastninger som fører til helseplager reduseres. Arbeidstilsynet Strategisk plan S. 8

9 S. 9 På jobb for et godt arbeidsliv

10 Bygg og anlegg Bygg- og anleggsnæringen preges av små og mellomstore virksomheter, den er sårbar for konjunkturer og kjennetegnes av at arbeidstakerne flytter seg fra arbeidsplass til arbeidsplass. Næringen er dominert av mannlige arbeidstakere, og mange av dem er unge. Bygge- og anleggsvirksomhet er også en av de næringene hvor man finner mange arbeidsinnvandrere fra EU-land i Øst-Europa. Det er positive utviklingstrekk i bygg- og anleggsnæringen, men næringen er fremdeles risikoutsatt. Næringen har høy risiko for arbeidsskadedødsfall, forekomsten av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er høy, og flere yrkesgrupper har samlet et høyt eksponeringsnivå av både kjemiske, biologiske og fysiske arbeidsbetingelser. Deler av næringen er preget av sosial dumping. Mål Arbeidstilsynet skal bidra til å sikre at arbeidstakere har lovlige arbeidsbetingelser og at arbeidsrelaterte belastninger i næringen som fører til helseplager reduseres. Antall arbeidsulykker skal reduseres. Overnattings- og serveringsnæringen Flere yrkesgrupper i overnattings- og serveringsnæringen er utsatt for arbeidsrelaterte belastninger. For enkelte yrkesgrupper preges arbeidsmiljøet av lav kontroll over egen arbeidssituasjon, ensidige arbeidsoppgaver, opplevelse av høyt arbeidstempo og jobbusikkerhet. De fleste helseplagene er relatert til muskel- og skjelettplager, samt hudplager, som helt eller delvis oppstår på grunn av jobben. Deler av restaurantnæringen preges også av useriøse virksomheter og sosial dumping. Næringen har en høy andel utenlandske arbeidstakere, det er lav organisasjonsgrad og mange sysselsatte er ufaglærte. Næringen har også mange deltidsansatte, utstrakt bruk av skift/turnus og høy jobbintensitet. Undersøkelser viser at ikke-vestlige innvandrere besitter de minst attraktive jobbene. Mål Arbeidstilsynet skal bidra til å sikre at arbeidstakere har lovlige arbeidsbetingelser og at arbeidsrelaterte belastninger som fører til helseplager reduseres. Transport Flere yrkesgrupper i transportnæringen har utfordringer knyttet til arbeidstid, og lange arbeidsuker og skift- og nattarbeid er utbredt. Manuell håndtering av gods og varer gir økt risiko for ergonomiske belastinger og ulykker i deler av næringen. De siste årene har omtrent halvparten av dødsulykkene i transportnæringen vært Arbeidstilsynet Strategisk plan S. 10

11 trafikkulykker. Når det skjer arbeidsulykker i næringen så er skadene ofte veldig alvorlige. Deler av næringen preges også i økende grad av useriøse virksomheter og sosial dumping. Mål Arbeidstilsynet skal bidra til å sikre at arbeidstakere har lovlige arbeidsbetingelser og at arbeidsrelaterte belastninger som fører til helseplager reduseres. Antall arbeidsulykker skal reduseres. Periodisering av aktiviteten Arbeidstilsynet vil i perioden kombinere nasjonale satsinger mot utsatte næringer og grupper med utadrettet aktivitet basert på årlige prioriteringer knyttet til organisatoriske, psykososiale, ergonomiske, teknisk sikkerhet/ ulykke og kjemisk/biologiske arbeidsmiljøfaktorer. For å sikre en tydelig innsats, og redusere antall parallelle aktiviteter i etaten, vil de nasjonale satsingene pågå i avgrensede perioder. I 2013 vil satsingene mot renhold og helse og sosial ha oppstart. Fra 2014 vil satsing i bygg og anlegg bli prioritert, mens overnatting- og servering og transport vil ha oppstart i Ny i arbeidslivet vil være en gjennomgående satsing i hele perioden. S. 11 På jobb for et godt arbeidsliv

12 Slik skal vi arbeide Et sterkt og godt omdømme er nødvendig for å ha troverdighet og gjennomslagskraft. Omdømmet skapes gjennom den jobben vi gjør i møte med virksomhetene, enkeltpersoner og samarbeidspartnere. Arbeidstilsynets fire virkemidler er våre fremste redskaper for å bidra til at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Tilsyn er etatens viktigste virkemiddel. Vi skal vurdere alle virkemidlene når vi etablerer og gjennomfører en satsing, og velge den kombinasjonen av virkemidler som gir størst effekt. I inneværende planperiode skal vi ha et spesielt fokus på: Tilsyn Hvert tilsyn skal føre til en forbedring i virksomhetene, og vi skal styrke arbeidet med enhetlighet, tilsynsmetodikk og kvalitet i tilsynet. Arbeidstilsynet skal være mest mulig ute i virksomhetene. Vi effektiviserer interne prosesser slik at vi frigjør mer tid til å kontrollere, påvirke og motivere. Arbeidstilsynet skal ansvarliggjøre og påvirke også andre enn arbeidsgiver der denne kan ha betydelig innvirkning på HMS hos underliggende enheter. Veiledning Arbeidstilsynet skal gi veiledning for å spre kunnskap og motivere slik at virksomhetene kan ivareta sine plikter og ansvar. Arbeidstilsynet skal tilgjengeliggjøre informasjon og veiledning om regelverket og om hva som gir et helsefremmende arbeidsmiljø. Veiledning skal være tilpasset etatens målgrupper for å øke kunnskap om og skape gode holdninger til arbeidsmiljø i samfunnet. Arbeidstilsynet skal gjøre de nye arbeidsmiljøforskriftene lett tilgjengelig og vil gjennomføre kommunikasjons- og opplæringstiltak sammen med partene i arbeidslivet. For å nå flere og andre grupper enn de vi når ved tilsyn, skal Arbeidstilsynet satse mer på kommunikasjon. Vi skal synliggjøre hva som skaper et godt arbeidsmiljø og hvordan arbeidsmiljøet påvirker helsa. I forkant av hver satsing skal vi informere om Arbeidstilsynets aktiviteter og i etterkant formidle resultatene til hele næringen. Slik sprer vi kunnskap som setter flere virksomheter i stand til å jobbe forebyggende med HMS, og vi forsterker effekten av tilsynsarbeidet. Premissgiving Arbeidstilsynet skal bidra til å utvikle arbeidsmiljøregelverket og legge premisser for arbeidsmiljøstandarden. Etaten skal bruke vår kunnskap og dokumentasjon til å sette standarden for arbeidsmiljøet i de prioriterte næringene. Arbeidstilsynet Strategisk plan S. 12

13 Samarbeid med andre Arbeidstilsynet skal være en pådriver til utstrakt samarbeid med andre aktører innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsområdet for å oppnå større samfunnsmessige gevinster av vårt arbeid. Arbeidstilsynet er koordinerende etat for HMS-etatene og disse er viktige samarbeidspartnere for etaten. Vi skal styrke samarbeidet med partene i arbeidslivet og arbeide for at samarbeidet utvikles i retning av mer operativt samarbeid og konkret arbeidsdeling. I tillegg vil NAV, politi og Skatteetaten være viktige samarbeidspartnere om samordning av kontroller og oppfølging av arbeidsmiljøkriminalitet. S. 13 På jobb for et godt arbeidsliv

14 Kunnskap for et godt arbeidsmiljø Arbeidstilsynet retter sin innsats mot de arbeidsmiljøutfordringene etaten vurderer som de viktigste for å forebygge arbeidsrelaterte skader, sykdom og ulykker. God og fremtidsrettet kunnskap er en forutsetning for at etaten skal være i stand til å gjøre de rette prioriteringene og for å fange opp nye utfordringer. Kunnskap er et underlag for alt vi gjør og nødvendig for å utføre samfunnsoppdraget på en god måte. Arbeidstilsynet besitter flere unike kilder til kunnskap om arbeidsmiljø, som for eksempel informasjon fra tilsyn, varsel om ulykker med alvorlig personskade, melding om arbeidsrelatert sykdom samt tips og henvendelser. Etaten arbeider systematisk for å øke innrapportering om ulykker og arbeidsrelatert sykdom, og for å styrke kvaliteten på og omfanget av tilgjengelig kunnskap. Vi skal sammenstille og systematisere erfaringene fra etatens eget arbeid og aktivt formidle dette til omverden. Arbeidstilsynet skal avdekke kunnskapshull og utfordringer som grunnlag for nye satsinger. Etaten skal videreutvikle kompetanse om vedvarende utfordringer i norsk arbeidsliv, og bidra til et omforent og helhetlig bilde av risikoforhold i arbeidslivet. Arbeidstilsynet skal bidra til kunnskapsutvikling gjennom å sammenstille og tilrettelegge relevante FoUresultater og kunnskapsoversikter. På denne måten sikrer vi at etatens rolle som premissgiver er kunnskapsbasert. Arbeidstilsynet Strategisk plan S. 14

15 Arbeidstilsynet som arbeidsplass Arbeidstilsynet skal gå foran med et godt eksempel og være en attraktiv arbeidsplass med et helsefremmende arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon. Arbeidsmiljøet i Arbeidstilsynet skal kjennetegnes av åpenhet, samarbeid og medvirkning. Ledere og ansatte skal skape gode arbeidsforhold og kontinuerlig utvikle arbeidsmiljøet. Det er gjennom våre medarbeidere vi skaper resultater. Arbeidstilsynet skal kontinuerlig utvikle kompetansen som allerede finnes i etaten og sikre deling og overføring av kunnskap. Vi skal ha kompetente medarbeidere som opplever arbeidsglede og utvikling i et støttende og faglig utfordrende arbeidsmiljø. Etatens oppgaver skal legges til grunn for faglig og personlig utvikling, og vi skal sikre at medarbeidernes kompetanse er i samsvar med de oppgavene som skal løses. Med utgangspunkt i verdiene kompetent, solid og synlig skal ledere i Arbeidstilsynet være målorientert, ha integritet og skape engasjement. Arbeidstilsynets ledere skal legge til rette for ansatte i ulike livssituasjoner. I samspill med ansatte, verneombud og tillitsvalgte skal ledere i Arbeidstilsynet skape et godt arbeidsmiljø. Visjonen vår, Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv, er det vi jobber for hver eneste dag. Verdiene våre kompetent, solid og synlig skal prege alt vårt arbeid. S. 15 På jobb for et godt arbeidsliv

16

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de?

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 1 Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 25.9.2013 Gunn-Elise Lyngtveit Ramlet Seniorinspektør Arbeidstilsynet Sør-Norge

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

ARBEIDSTILSYNET. - Kortversjon av Arbeidstilsynets årsrapport. På jobb for et godt arbeidsliv!

ARBEIDSTILSYNET. - Kortversjon av Arbeidstilsynets årsrapport. På jobb for et godt arbeidsliv! ARBEIDSTILSYNET 2014 - Kortversjon av Arbeidstilsynets årsrapport På jobb for et godt arbeidsliv! I 2014 har flere arbeidstakere har fått tryggere tilsettingsforhold og mange virksomheter har blitt bedre

Detaljer

Arbeidstilsynets målbilde 2025

Arbeidstilsynets målbilde 2025 Innholdsfortegnelse 3 Innledning 4 samfunnsoppdrag 5 Utfordringer i arbeidslivet 6 visjon og målbilde for 2025 1 Innledning I utvikling av ny strategi for Arbeidstilsynet for perioden 2017-2019, ble det

Detaljer

Arbeidstilsynet som samarbeidspartner 9/11 2006 2. Er det mulig?

Arbeidstilsynet som samarbeidspartner 9/11 2006 2. Er det mulig? som samarbeidspartner. Er det mulig? HMS-konferansen 2006 "Den viktigste møteplassen for HMS- og HR - engasjerte ledere og medarbeidere på Sør - Vestlandet" Direktør Ingrid Finboe Svendsen som samarbeidspartner

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Arbeidsmiljø Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Utdanningsforbundet vil opptre som en synlig og sterk organisasjon som gir medlemmene styrke og trygghet til å ta opp forhold man oppfatter som brudd på lover,

Detaljer

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg myndighet på arbeidsmiljøet 1893-2014. Gunnar Løvås Midt- Norge foredrag Steinkjer kommune verneombud 05.03.2014 2 Nøkkeltall

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

Filmen om arbeidstilsynet på youtube

Filmen om arbeidstilsynet på youtube 19.02.2015 2 Filmen om arbeidstilsynet på youtube 2014 - Visste du at? - 43 personer døde på jobb 13 var utenlandske - Ungdom (under 25 år) er mer utsatt for arbeidsulykker enn voksne på jobb for et godt

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Direktør Ingrid Finboe Svendsen. Direktoratet for arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets Arbeidstilynets organisering

Direktør Ingrid Finboe Svendsen. Direktoratet for arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets Arbeidstilynets organisering s Arbeidstilynets organisering Direktør Ingrid Finboe Svendsen Direktoratet for arbeidstilsynet Styring og Samordning Organisasjon Kommunikasjon Avd. Dokumentasjon og analyse Avd. Lov og regelverk s 7

Detaljer

Arbeidstilsynet fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv!

Arbeidstilsynet fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv! fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv! Status - erfaringer - utfordringer Harald Gran Midt-Norge Kompetansenettverk ergonomi Kompetansenettverket for ergonomiske og organisatoriske arbeidsbetingelser

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

Tilsyn med besetningsmedlemmers arbeidsmiljø. Torkjell Vik Seniorrådgiver Operativ avdeling Luftfartstilsynet

Tilsyn med besetningsmedlemmers arbeidsmiljø. Torkjell Vik Seniorrådgiver Operativ avdeling Luftfartstilsynet Tilsyn med besetningsmedlemmers arbeidsmiljø Torkjell Vik Seniorrådgiver Operativ avdeling Luftfartstilsynet Økt fokus på Luftfartstilsynets tilsyn med arbeidsmiljøet til flygende personell i sivil luftfart,

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Arbeidsmiljøkurs, Geiranger 2012. Fysisk arbeidsmiljø med vekt på sikkerhet

Arbeidsmiljøkurs, Geiranger 2012. Fysisk arbeidsmiljø med vekt på sikkerhet Arbeidsmiljøkurs, Geiranger 2012 Fysisk arbeidsmiljø med vekt på sikkerhet Lovverket som omhandler HMS Kommunehelsetenestelova Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skolar m.m. Arbeidsmiljølova

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1

HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1 HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1 Helse, miljø og sikkerhet på legekontoret Elin Skancke Seniorinspektør ved Midt-Norge 19.10.2015 HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer?

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer? Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer? Status og planer for treparts bransjeprogram Gro Synnøve Færevåg Programleder, treparts bransjeprogram Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge - situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra!

Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra! bennett AS Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra! www.colourbox.com Arbeidstilsynet kan sette i verk tiltak på pasientens arbeidsplass samt hindre at også andre arbeidstakere

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Arbeidstilsynet Tilsyn gir positiv effekt i virksomhetene

Arbeidstilsynet Tilsyn gir positiv effekt i virksomhetene Arbeidstilsynet Tilsyn gir positiv effekt i virksomhetene Arbeidstilsynets effektvurderinger av tilsyn i perioden 2008-2012 Mars 2014 Fotos: Crestock Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune v/rådmann Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008. Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62

Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008. Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62 Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008 Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62 1 Arbeidsmiljøloven omfatter: Aml. 1-2 (1) Hovedregel: Loven gjelder for virksomhet

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet 19.09.201 7 1 Om er en statlig etat med ca 600 ansatte på landsbasis. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. s utadrettede virksomhet foregår hovedsakelig

Detaljer

- Hovedtrekkene i tilstandskapittelet

- Hovedtrekkene i tilstandskapittelet Stortingsmelding om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv: - Hovedtrekkene i tilstandskapittelet Sikkerhetsforums møte 12.11.09 Steinar Aasnæss Presentasjon: Oppdraget Arbeidsprosessen

Detaljer

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27.

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27. Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen Arbeidstilsynet 27. november 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og målsetting... 3 2. Gjeldende rett...

Detaljer

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Geir R. Karlsen, ISS, UiT Arbeidsmiljøets rettslige pilarer Arbeidsmiljøloven, sist revidert i 2006. Opprinnelig fra 1977 og ofte omtalt

Detaljer

Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv for et godt arbeidsliv Etatens hovedmål er å bidra til å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade arbeide for et sikkert og inkluderende arbeidsliv med trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Arbeidstiden og arbeidstakeren Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Kari Birkeland Regiondirektør Vestlandet 07.11.2010 2 Litt om Vi er 550 ansatte som arbeider i hele landet med å forvalte

Detaljer

Direktoratet for Arbeidstilsynet i Trondheim

Direktoratet for Arbeidstilsynet i Trondheim Direktoratet for i Trondheim 7 regioner Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning 27.01.2016 2 Våre viktigste oppgaver s oppgave er å arbeide for

Detaljer

STATUSRAPPORT 2009. Med skolen som arbeidsplass

STATUSRAPPORT 2009. Med skolen som arbeidsplass 1 Ekstern rapport STATUSRAPPORT 2009 Arbeidstilsynet prosjekt i skolesektoren Med skolen som arbeidsplass La stå Utarbeidet 25.01.10 Arbeidstilsynet VÅR REFERANSE 2 Sammendrag Med skolen som arbeidsplass

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet

Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet 1 Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet 2 «Alle arbeidstakere i Norge skal ha trygge og sikre arbeidsplasser og lovlige lønns-

Detaljer

HMS-faglig forum. Arbeidstilsynets erfaringer fra 2008 og satsningsområder framover. Arne M Feragen regiondirektør Arbeidstilsynet Midt-Norge

HMS-faglig forum. Arbeidstilsynets erfaringer fra 2008 og satsningsområder framover. Arne M Feragen regiondirektør Arbeidstilsynet Midt-Norge HMS-faglig forum Arbeidstilsynets erfaringer fra 2008 og satsningsområder framover Arne M Feragen regiondirektør Arbeidstilsynet Midt-Norge Ny organisering av etaten Flytting av direktoratet fra Oslo til

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Jeg skal si litt om. Arbeidstilsynet 18.03.2015 2

Jeg skal si litt om. Arbeidstilsynet 18.03.2015 2 18.03.2015 1 Jeg skal si litt om s mandat, organisasjon, virkeområde, Arbeid og helse, historisk utvikling Regler om arbeidstid s nåværende rolle ifht arbeidstid Etablering av nasjonal enhet for arbeidstid

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune,

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller, ansvar

Detaljer

Muskelskjeletthelse og arbeidsliv «Kontroll over eget liv»

Muskelskjeletthelse og arbeidsliv «Kontroll over eget liv» Muskelskjeletthelse og arbeidsliv «Kontroll over eget liv» Rådet for muskelskjeletthelse Årskonferansen 2017 Karl-Christian Nordby, avd.dir., overlege dr.med. STAMI En offensiv og nyskapende bedriftshelsetjenste

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

FOSENBARNEVERNSTJENESTE, *5 "'e fl* AQ».f/ k _.

FOSENBARNEVERNSTJENESTE, *5 'e fl* AQ».f/ k _. 769245-2 - 6 VÅRDATo VAR REFERANSE 1 av 10 06.02.2015 2014/106344 DERES DATO DERES REFERANSE Arbeidstilsynet varsaksbehandler! =? ;'; -"" ' m" Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 9514;; 2'l-`;1a». Ex _" 7 3,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

Velkommen til temadag for skoleledere i Molde 24. april 2007. HMT-ARBEID I ET LEDERPERSPEKTIV Visjoner og holdninger

Velkommen til temadag for skoleledere i Molde 24. april 2007. HMT-ARBEID I ET LEDERPERSPEKTIV Visjoner og holdninger Velkommen til temadag for skoleledere i Molde 24. april 2007 HMT-ARBEID I ET LEDERPERSPEKTIV Visjoner og holdninger 1 Arbeidsmiljøet i Norge (Tall fra Arbeidstilsynet) 38 personer døde i arbeidsulykker

Detaljer

Resultater fra Arbeidstilsynets satsing i renholdsbransjen

Resultater fra Arbeidstilsynets satsing i renholdsbransjen Resultater fra Arbeidstilsynets satsing i renholdsbransjen 2013-2017 2 Resultater fra Arbeidstilsynets satsing i renholdsbransjen, 2013-2017 Resultater fra Arbeidstilsynets satsing i renholdsbransjen 2013-2017

Detaljer

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU)

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU) Arbeidstilsynet A 17.06.201 201/68376 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 957132 VIKNA KOMMUNE HELSE OG SOSIALETAT Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK c.(31.37?li'3

Detaljer

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.2011 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - organisering og ressurser Tilråding: Styret tar orienteringen om HMS organisering

Detaljer

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 23.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF. 95741342 SELBU KOMMUNE SEKTOR HELSE OG SOSIAL 7580 SELBU Orgnr 974777509 Tilsyn - SELBU

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Arbeidstilsynets rolle og erfaringer ved tilsyn

Arbeidstilsynets rolle og erfaringer ved tilsyn Arbeidstilsynets rolle og erfaringer ved tilsyn Kulturforskjeller og utfordringer. Forsvinner de useriøse? Stein Bjørndal. Seniorinspektør Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet 1 Regional organisering Direktoratet

Detaljer

Personalpolitikk 2016-19

Personalpolitikk 2016-19 Personalpolitikk 2016-19 Kommunestyrets vedtak 10. juni 2016 Innledning... 2 Formål... 2 Ledelse... 2 Kompetanse... 3 Organisasjonskultur... 3 Livsfasetilpasset arbeidsgiverpolitikk... 4 Avtaler for personalet...

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

Arbeidstilsynet Rett start for unge arbeidstakere

Arbeidstilsynet Rett start for unge arbeidstakere Arbeidstilsynet Rett start for unge arbeidstakere Hovedfunn 2009-2012 Innhold Hvorfor satsing på unge arbeidstakere?...s. 3 Erfaringer fra tilsyn og veiledning...s. 5 Funn fra prosjektet...s. 8 Veien videre...s.

Detaljer

Grunnopplæring i arbeidsmiljøarbeid dag 1

Grunnopplæring i arbeidsmiljøarbeid dag 1 Grunnopplæring i arbeidsmiljøarbeid dag 1 Oppbygging av kurset - Lovverk -Historikk -Vernetjenesten i kommunen Dag 1 Dag 2 - Systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i praksis Refleksjon i plenum,

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING Fysioterapeut Elin Os Haare Fylkeskommunen Modul 3 kurs 09.november 2017 / SIDE 1 Agenda Hva er ergonomi? Hva er muskel- og skjelettplager? Hva sier lovverket

Detaljer

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN /42r A VAR DATO 04.09.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 4 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER ELIN SKANCKE, TLF 92812064 BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate 2 Melding om tilsyn

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Arbeidsmiljø i barnehagen Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Vårt mål Barnehagen skal være en god arbeidsplass som ivaretar hver enkelt arbeidstaker på en forsvarlig

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om inkluderende arbeidsliv 23.april 2015 Arbeidsgiverpolitikk = organisasjonspolitikk Felles referanseramme på hvordan

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES IÅriYA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 16.09.201 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE REFERANSE 1 av 6 Lf(qc BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTE1NNES

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Advokatfirma Ræder DA Nils Kristian Lie

Advokatfirma Ræder DA Nils Kristian Lie Advokatfirma Ræder DA 30.3.2017 Nils Kristian Lie 05.04.2017 Advokatfirma Ræder Advokatfirma Ræder Lokalisert sentralt i Oslo 80 ansatte, hvorav ca. 55 advokater Et fullservice advokatfirma som dekker

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer